سدهاي ايوشان و مروک لرستان دهه فجر آبگيري مي شود
خرم آباد - خبرنگاررسالت:

مديرعامل شرکت آب منطقه اي لرستان گفت: همزمان با ايام مبارک دهه فجر امسال سدهاي ايوشان خرم آباد و مروک دورود آبگيري مي شود. علي اميد سيفي با بيان اينکه تاکنون بيش از 368ميليارد ريال براي احداث سد ايوشان هزينه شده افزود: با بهره برداري از اين سد چهار هزار و 300 هزار هکتار از زمين هاي کشاورزي منطقه آبي مي شود.وي اظهارکرد:سد مروک نيز قابليت تامين آب پنج هزار و 500 هزار هکتار از زمين هاي کشاورزي منطقه را دارد که تاکنون براي احداث اين سد، بيش از 783 ميليارد ريال هزينه شده است.وي گفت: همچنين در ايام دهه فجر عمليات اجرايي احداث چهار سد تاج امير نورآباد، عالي محمود اليگودرز، زيبا محمد خرم آباد و شهيد بروجردي بروجرد آغاز مي شود.سيفي افزود: هزينه برآورد شده براي احداث سد تاج امير دلفان بيش از149 ميليارد ريال است که با بهره برداري از آن بيش از 10 ميليون متر مکعب آب تامين مي شود.منبع