به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نخستین هفته از فصل زمستان، ۱۷۵ عنوان کتاب برای بچههای کشورمان با خود آورد. در هفته اخیر کتابهای حوزه علوم عملی با ۲۵۶ عنوان کتاب، کودک و نوجوان با ۱۷۵ اثر و کتابهای دینی با ۱۵۹ اثر جایگاههای اول تا سوم حوزههای چاپ را از آن خود کردند. این در حالی است که دو هفته گذشته کتابهای کودک و نوجوان جایگاه سوم حوزههای چاپ را در اختیار داشتند.

تجدید چاپ بازار کتاب کودک را تسخیر کرد

آثار تجدید چاپ شده این هفته با ۱۴۰ عنوان بازار کتاب کودک و نوجوان را به تسخیر خود درآوردند. در هفتههای گذشته نسبت کتابهای چاپ نخست به کتابهای تجدید چاپ کمتر از یک به دو بوده است اما این هفته این نسبت یک به چهار بوده که نسبت به هفتههای پیشین رقم کمی به حساب نمیآید.

مترجمان و مولفان در تعقیب و گریز!

این هفته ۱۱۶ اثر از مولفان سراسر کشور وارد بازار شد و پدید آورندگان کتاب در اين حوزه توانستند نسبت به هفته گذشته یک اثر بیشتر چاپ کنند. مترجمان کودک و نوجوان این هفته فعالتر از پیش بودند. این در حالی است که هنوز مولفان در بازار کتاب پیشرو هستند و مترجمان در تعقیب آنها.

تهران همچنان پایتخت نشر است

ناشران پایتخت نیز در هفته اخیر با ۱۳۵ عنوان اثری که منتشر کردند، ناشران تمام شهرهای کشور را پشت سر خود گذاشتند.. ناشران سایر شهرهای کشور این هفته تنها با ۴۰ اثر افت محسوسی داشتند و عرصه را برای ناشران تهرانی خالی کردند.

عقبگرد در متوسطهای هفته

متوسط شمارگان این هفته بازار کتاب کودک و نوجوان، سه هزار و ۴۰۰ عنوان بود. با وجود سقوط ۲۰۶ جلدی این میزان نسبت به هفته گذشته، این رقم، رقم مناسبی برای شمارگان متوسط به شمار میآید.

این هفته میانگین صفحات کتاب با وجود آنکه دو صفحه کمتر از هفته گذشته بود، رقم کمی به شمار نمیآمد. این میزان نشان میدهد که همچنان تعداد کتابهایی که برای کودکان چاپ میشوند نسبت به کتابهای نوجوانان بیشتر هستند.

ترینها!

«توی ده شلمرود یه مرغ نوک حنا بود» از محمود میرزایی عنوان ارزانترین کتاب کودک و نوجوان هفته بود. این کتاب که از سوی نشر «قصر» وارد بازار شده بود، فقط ۷۰۰ تومان بها داشت. گرانترین کتاب این هفته هم با ۹ هزار تومان قیمت، «شما هم میتوانید» اثر «جوک چرچ» نام داشت که با ترجمه امیر صالحی وارد بازار شد. نشر «مدرسه برهان» این اثر را منتشر کرده است.

«الفبا را با شعر و رنگآمیزی بیاموزیم» کتابی است که این هفته بیستونهمین چاپ خود را تجربه کرد. این کتاب از سوی نشر «سپیده» وارد بازار شده و بیشترین تعداد تجدید چاپ را در میان کتابهای این هفته به خود اختصاص داد.

بیشترین شمارگان هفته، با ۱۵ هزار جلد، مربوط به کتاب «کار نو آموز» از شمسی رفیعی بود. این کتاب از نشر کوروش به بازار آمد. کمترین شمارگان هفته با فقط ۷۰۰ نسخه، مربوط به کتاب «آمریکای باستان» اثر «کاترین لانگ» بود. این کتاب با ترجمه فرید جواهر کلام وارد بازار شد.

بیشترین صفحات کتابهای این هفته، با ۲۰۸ صفحه مربوط به کتاب «شگفتآنگیزترین اکتشافات جهان» بود. این کتاب نوشته یدالله درویشزاده است. «موش کور و همسایهها» نیز عنوان کتابی است که این هفته کمترین صفحات را داشت. این کتاب ۱۲ صفحهای نوشته «فرناندو پوئیگروسادو» است و با ترجمه علیاصغر سرحدی وارد بازار شده.

بیشفعلان!

از صمد بهرنگی نویسنده کتاب کودک و نوجوان این هفته هفت اثر تجدید چاپی وارد بازار کتاب شد. مترجم پرکار این هفته هم زهرا گودرزی بود با سه اثر.

انتشارات براق نیز در نخستین هفته از ماه دوم زمستان با چاپ ۶ اثر بیشترین کتابهای چاپ نخست را در حوزه کودک و نوجوان منتشر کرد.