ناصر آقایی، مدرس تئاتر، ماهیت حرفهای تماشاخانه ایرانشهر و شیوه مدیریت بر آن را موجب اجرای نمایشهای حرفهای در آن دانست و گفت: تماشاخانه ایرانشهر به دلیل داشتن نظم، انضباط و ماهیت حرفهای که دارد، در انتخاب نمایشها از دقت خاصی برخوردار است و طبیعتا تماشاگرانی را به سمت خود جلب میکند که علاقه مندان جدی تئاترند.
به گزارش دریافتی سایت ایران تئاتر از روابط عمومی و امور بینالملل مجموعه تماشاخانه ایرانشهر، آقایی اظهار کرد: برای گروههای نمایشی، که در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه می روند، امکانات مورد نیاز تاحدود بسیار زیادی فراهم میشود و دست اندرکاران به یک رضایت نسبی میرسند، بنابراین، نمایشهایی در آنجا به صحنه میروند که برای حرفه ای بودن نهایت تلاش خود را کرده اند.
این هنرمند فعال در عرصه تئاتر و سینما در مورد تأثیر نمایشهای اجراشده در تماشاخانه ایرانشهر بر رشد و اعتلای تئاتر خصوصی تشریح کرد: قرارداد نمایشها با گیشه، نوعی از پوشش مالی برای گروههای نمایشی را فراهم کرده که شاید رضایتبخش نباشد؛ اما نکته مهم آن است که در همه جای دنیا تئاتر از طریق مراجع دولتی حمایت می شود.
این مدرس تئاتر در پایان سخنان خود با اشاره به نامگذاری یکی از سالنهای ایرانشهر به نام استاد سمندریان، بیان کرد: نامگذاری سالن های تئاتر به نام پیشکسوتان و بزرگان هنرهای نمایشی اقدام پسندیدهای است، زیرا با این روش از بزرگان تئاتر تجلیل می شود و در این روند، توجه به پژوهشگران تئاتر، مدرسان و اساتید نمایش و کسانی که نسل نو را به لحاظ علمی بارور و وارد دنیای حرفهای میکنند، شایسته است.