اسم این آهنگ «لانگیتا» است. در دهه شصت در مستندهای سیاسی_خصوصا گزارش هفتگی_ آمریکای لاتین پخش می شد. بیشتر انقلابها، گروههای چریکی و جنبش های مردمی آمریکای لاتین. البته ظاهرا اصل این آهنگ از ساخته های گروههای موسیقی چپ شیلی دوران آلنده باشه.