بازگشت   نودهشتیا > کتاب > متفرقه کتاب > معرفی و نقد کتاب > خارجی

 
 تبلیغات 
عصر پادشاهان
ارسال موضوع جدید  پاسخ
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش
قدیمی ۲۹ مرداد ۱۳۸۹, ۰۳:۴۴ بعد از ظهر   #1 (لینک مستقیم)
مدیر ارشد
 
شبنم آواتار ها
 
بدون امتیاز  0 امتیاز     
پیش فرض ما | یوگنی زامیاتین | معرفی کتاب

«ما»، کتابی که دوستداران ۱۹۸۴ باید بخوانند!

۲۸ مرداد ۱۳۸۹ «انسان روزی از بوزینگی دست کشید که اولین کتاب منتشر شد. بوزینگان هرگز این تحقیر را فراموش نکردهاند: کافی است کتابی بدست بوزینهای بدهید، فوری آنرا کثیف، خراب و پارهپاره خواهدکرد.»
(از پیشگفتار زامیاتین بر کتابی منتشرنشده)
با هم مقدمه زیبای کتاب را میخوانیم.


در فضیلت زامیاتین
حدود دوازده سال پیش از آنکه الدوس هاکسلی، «دنیای قشنگ نو» را به رشته تحریر آورد و نزدیک بیست وهشت سال قبل از آنکه جرج اُروِل، «۱۹۸۴» را بنویسد، یوگنی زامیاتین نوول «ما» را نوشته بود. با اینکه بسیاری معتقدند «ما» بر «دنیای قشنگ نو» اثر گذارده است، خود هاکسلی منکر آن بود. اما اُروِل به تاثیر آن بر «۱۹۸۴» اذعان داشت. «دنیای قشنگ نو» و «۱۹۸۴» مقام شایسته خود را در ادبیات جهان یافتند. نقش جنگ سرد را در اشتهار «۱۹۸۴» نمیتوان نادیده گرفت، ولی «ما» سالهای دراز ناشناخته ماند.
زامباتین در «ما» دنیایی را تصویر میکشد که مردم در آن نه با نام، که با شماره و حرف حرف مصوت برای زنان و حرف نامصوت برای مردان خوانده میشوند و در شهری شیشهای و غرق در نور، در خانههای مکعبشکلِ بههم چسبیده، بهسر میبرند. در خیابانهای کاملا مستقیم، به آهنگ کارخانه موسیقی، با اونیفورمهای آبی-خاکستری بهستون حرکت میکنند. برنامه زندگی روزمرهشان پیشاپیش تعیین شده است . جدول ساعات، جزییترین کارهای اعداد را معین کرده است. در این ناکجاآباد، میلیونها نفر چون تنی واحد از خواب برمیخیزند، چون تنی واحد، اما میلیونها سره، سر ثانیهای مشخص قاشق را با غذاهای حاصله از نفت به دهان میبرند و هر لقمه را طبق تجویز جدول ساعات، پنجاه بار میجوند و فرو میدهند. در لحظهای معین چون تنی واحد به سر کار میروند و باز میگردند، در برنامه راهپیمایی شرکت میجویند، برای آموزش در تالارهای اجتماعات حاضر میشوند و بالاخره میخوابند. روابط جنسی بر مبنای ریاضیات و آزمایشهای پزشکی تنظیم شده و «کوپنی» است. پاسدارانِ همه¬جا حاضر، از دیوارهای شیشه¬ای خانه¬ها، تمام حرکات و سکنات ساکنان آنها را تحت¬نظر دارند تا مبادا با خودرایی از معیارهای جدول ساعات عدول ورزند و سعادتشان به خطر افتد. این یکتاکشور با دیواری سبزرنگ و شیشه¬ای از باقی دنیا، از انسانهای وحشیِ دوران پیش از رواج ریاضیات جدا میگردد و بر آن نیکوکاری بیرحم حکم میراند که برای نابود ساختن دگراندیشان، ناقوس گاز و ماشینی مهیب در اختیار دارد.
بین «ما» و دو کتاب یاد شده، شباهتهایی وجود دارد: در «ما» نیکوکار بر یکتاکشور، در «دنیای قشنگ نو» هیئت نظارت جهانی بر جهانکشور و در «۱۹۸۴» برادر ارشد بر اقیانوسیا حکومت میکند. بدویانِ آن سوی دیوار سبزِ «ما» در «دنیای قشنگ نو» به شکل بومیان وحشی مناطق حفاظتشده درمیآیند و در «۱۹۸۴» هیئت طبقه کارگر به خود میگیرند.
شباهتهای بسیار بین این سه اثر میتوان برشمرد. اما تفاوتهای اساسی هم میان آنها دیده میشود: در «دنیای قشنگ نو» همه چیز در چارچوب سرمایهداری مدرن قرار دارد. در «۱۹۸۴» همه چیز نقش توتالیتاریسم استالینی بر خود دارد. در «ما» با تذکر استانداردهای مادری، عمل جراحی برای تغییر ساختار شخصیت و ناقوس گاز، به ناسیونال – سوسیالیسم و به بلشویسمِ پس از استالین اشاره میشود. در «ما» از دیدۀ قهرمان داستان، نقص اساسی یکتادولت در آن است که نه تمامی سعادت، که نیمی از آن را تحقق بخشیده است. درحالی که در «دنیای قشنگ نو» عملا تمام شهروندان به سعادت کامل رسیدهاند. حتی اپسیلونهای ابلهِ حاصل از روش بوکانوسکی که در شرایط حیوانی نگاه داشته میشوند، از موجودیت خود خوشحالند. فقط کسانی که خارج از آن دنیا بهسر میبرند و یا مثل برنارد مارکس دچار نقص بافتی شدهاند، به آن اعتراض دارند. در «۱۹۸۴» حال و هوا ملالآور، گرفته و مایوسکننده است. گویی بشریت به آخرین مبارزه خویش دست یازیده است. چشمانداز آتی ارول مقهور قدرت قاهر دستگاه توتالیتری است و امکان مقاومت تقریبا ناچیز است، درحالیکه «ما» به تراژدیای خوشبینانه میپردازد. نه فقط قهرمانان داستان بلکه تعدادی بیشمار از اعداد، تمرد و در مقابل وحدتِ کلمه شورش میکنند. این شورش به انقلاب میانجامد که تمام کشور را فرا میگیرد و در پایان نوول هنوز سرکوب نشده است. به اعتقاد قهرمان زنِ داستان، تعداد انقلابها مثل تعداد اعداد نامحدود است و انقلاب نهایی وجود ندارد.
تاریخ به زامیاتین حق داد. انقلاب کبیر، آخرین انقلاب نبود. او بهار پراگ، قیام مجارستان، اعتصابهای لهستان را که به انگیزش نویسندگان و روشنفکران درگرفت، نسلی پیش از آنها پیشبینی کرده بود. و نیز جراحی بینظیر -قطع قوه تخیل- را پیشاپیش میدید. چون سالها بعد از آن بود که خروشچف نویسندگان شوروی را به تیرباران تهدید کرد. زامیاتین ضعف دستگاه را در برابر مردم میدید که در آن دیگر نه کاری از دست جراحان مغز برمیآید و نه از دستِ به گفته استالین «مهندسان روح مردم». زامیاتین نشان میدهد که سرانجام تکنیسین، پزشک، شاعر و حتی مامور امنیتی این دولت، علیه آناند.
اما فضیلت دیگر زامیاتین بر هاکسلی و ارول در این نکته است: زمانی که زامیاتین «ما» را نوشت، توتالیتاریسم تازه در حال نطفه بستن بود. ولی هنگامی که هاکسلی «دنیای قشنگ نو» را نگاشت، انحصارگرایی سرمایهداری و کارا کردن صنایع و تولید انبوه در ایالات متحده امریکا به اوج دوران خود رسیده بود و زمانی که ارول «۱۹۸۴» را بر کاغذ آورد، استالینیسم در چکاد قدرت بود. بنابراین این دو نویسنده انگلیسی امکاناتی بیشمار برای ترسیم سیمای جهان مدرن در اختیار داشتند. اما رهنمون زامیاتین فقط نبوغ و دید پیامبرگونهاش بود. در ۱۹۲۰ میلادی (۱۲۹۹ خورشیدی) پیشاپیش، موشک فضایی، جراحی مغز، موسیقی الکترونیک، پرده آهنین، اتاق گاز و دیوار (برلین) و نیز فروپاشی آن را میدید.
امروزه در پایان هزاره دوم میلادی، نیکوکاران شرقی -بگوییم جنوبی- که چهرهشان را همه میشناسند و نیکوکاران غربی -بگوییم شمالی- که سیمایشان در پس رسانههای گروهی، اتحادیهها و تراستهای چندملیتی پنهان است، هرکدام به نوعی میخواهند با تحمیل سعادت به شهروندان خود به صدور آن نیز بپردازند. انتگرالها، سعادت و دموکراسی را به اینسو و آنسوی جهان میبرند. اما خوشبختانه هنوز هستند وحشیانی که میخواهند خودشان برای خود بخواهند و سعادت نیکوکارفرموده را به پشیزی نمیگیرند. خوشبختانه هنوز هستند آزاداندیشانی که در مقابل نیکوکاران راستقامتانه میایستند و خاطر خطیرشان را آشفته میسازند و طلسم قدرتشان را درهم میشکنند.
چه خوب است: «انقلاب نهایی در کار نیست. انقلابها نامحدودند.»
انوشیروان دولتشاهی
بهار ۱۳۷۸


منبعدوستان نویسنده با توجه به اطلاعیه ادمین

http://www.forum.98ia.com/post12768837-44.html

در صورت نیاز به هر نوع تغییراتی (نگارشی و محتوایی) در متن رمان کامل شده تون ، حداکثر تا یک هفته بعد از تموم شدن رمان به مدیران بخش اطلاع بدید. رمانها بعد از تهیه جلد و بازخونی برای دانلود گذاشته میشن و امکان تغییر رمان دانلود شده وجود نداره
شبنم آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :

تبلیغات

دانلود

پاسخ

علاقه مندی ها (Bookmarks)

برچسب ها
«ما»،, باید, بخوانند, دوستداران, زامیاتین, ما, معرفی, کتاب, کتابی, که, یوگنی, ۱۹۸۴

ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

UP/Down مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are غیر فعال
Pingbacks are غیر فعال
Refbacks are غیر فعال


موضوعات مشابه
موضوع نویسنده موضوع انجمن پاسخ ها آخرين نوشته
کتاب کوچک آرامش | پاول ویلسون | معرفی و نقد کتاب dokhtare bahar خارجی 0 ۱ مرداد ۱۳۹۰ ۱۲:۱۵ قبل از ظهر
کتاب كوچك ارواح | پيامارياوس | معرفی کتاب Mini Moon خارجی 0 ۲ اسفند ۱۳۸۹ ۰۲:۳۱ بعد از ظهر
معرفی کتاب | هشت کتاب مهم درباره امام دوم شیعیان novin معرفی و نقد کتاب 0 ۵ شهريور ۱۳۸۹ ۱۲:۵۸ قبل از ظهر
صلح شرم آور | فردریک اسپاتس | معرفی کتاب آنیتا خارجی 0 ۲۹ مرداد ۱۳۸۹ ۰۱:۲۴ بعد از ظهر


 

اکنون ساعت ۰۹:۳۹ بعد از ظهر برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.

استفاده از مطالب اين سايت به هر نحو ، منوط به قرار دادن نام و لینک نودهشتیا به صورت مستقیم (http://www.forum.98ia.com) می باشد .

تاپیک های پیشنهادی : با انجمن مشکل دارید؟ - اطلاعیه ها و اخبار سایت - قوانین انجمن

خاطره نویسی  - خلاصه رمان - یادداشت های تلخ نویس - دانلود کتاب و رمان

- تماس با ما - گروهها - فال حافظ - بایگانی - بالا