این کتاب آموزشی جدید که در رابطه با سیگنالها و سیستمها میباشد، بهمنظور بررسی این موضوع که اغلب بهعنوان یک موضوع خشک ریاضی از آن یاد میشود، یک رویکرد نوین، غنی و جذاب در نظر گرفته است.
مولف این کتاب هر دو سیستمهای زمانپیوسته و زمانگسسته را معرفی نموده و سپس با جزئیات مورد بررسی قرار داده است. توضیحات دقیق هر مفهوم با تعداد زیادی از نمونههای مرحلهای ارائه شدهاند…


نویسنده:
Luis Chaparro
انتشارات:
Academic Press

ISBN 10:
0123747163

ISBN 13:
9780123747167استفاده از نکاتی که در منابع سنتی ارائه شدهاند، بهعلاوه ذکر اشتباهات رایج و برنامههای کاربردی کنترل، ارتباطات و پردازش سیگنال، باعث شدهاند که دانشجویان درک کاملی از تکنیکهای توصیف شده را، کسب نمایند.
هر فصل از این کتاب در کنار مفاهیم و نکاتی که پوشش داده است، یک بخش نیز تحت عنوان کاربردهای MATLAB به مخاطبین خود ارائه داده است.
پسورد فایل: www.booktolearn.com
دانلود کتاب
دانلود کتاب (لینک کمکی)