ارسال پاداش نقدی برای کاربر
شما در حال حمایت به صورت مهمان هستید.
مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کنید
1000 تومان
2000 تومان
4000 تومان
6000 تومان
8000 تومان
9000 تومان
10000 تومان
مبالغ دیگر
و یا مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید
واریز آنلاین از طریق کارت های عضو شتاب
واژه نامه ی آمار

www.eraofempire.irنودهشتیا
صفحه 1 از 10 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 91
 1. Top | #1

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1387
  نوشته ها
  4,733
  میانگین پست در روز
  1.91
  تشکر از کاربر
  11,148
  تشکر شده 20,993 در 8,318 پست
  اندازه فونت

  Smile واژه نامه ی آمار

  a posteriori probability......... احتمال پسین
  a priori distribution............... توزیع پیشین

  a priori estimate................... برآورد پیشین

  a priori probability............... احتمال پیشین

  a-marginal........................... اِ a - حاشیه ای

  Aalen's additive risk model.. مدل مخاطره جمعی آلن

  abac................................... اَباک

  abacus................................ چرتکه، چتکه

  Abel's formula.................... فرمول آبل

  abnormal curve.................. خم نانرمال

  absolute asymptotic efficiency.. کارایی مجانبی مطلق

  absolute convergence......... همگرایی مطلق

  absolute deviation.............. انحراف مطلق

  absolute error.................... خطای مطلق

  absolute frequency............. فراوانی مطلق

  absolute moment............... گشتاور مطلق

  absolutely convex set........ مجموعه مطلقاً کوژ

  absolutely unbiased estimator.. برآوردگر مطلقاً نااریب

  absorbency...................... جاذبیت

  absorbing......................... جاذب

  absorbing Markov chain... زنجیر مارکف جاذب

  absorption law................. قانون جذب

  absorption probability....... احتمال جذب

  abstract integral................ انتگرال مجرد

  abstract L-space.............. فضای مجرد L

  abstract L_p space.......... فضای مجرد L-P

  accelerated life testing...... آزمون عمر شتابیده

  acceptable quality level.... سطح کیفیت پذیرفتنی

  acceptance error............. خطای پذیرش

  acceptance number......... عدد پذیرش

  acceptance process level.. سطح پذیرش فرآیند

  acceptance process zone.. منطقه پذیرش فرآیند

  acceptance region........... ناحیه پذیرش

  acceptance sampling....... نمونه گیری پذیرشی

  accumulative error.......... خطای تجمعی

  accuracy........................ درستی

  accuracy (in Neyman's sense).. درستی به تعبیر نیمن

  actuarial statistics........... آمار بیمه

  acyclic graph................. گراف بی دور

  adaptive........................ تطبیق پذیر

  adaptive sampling.......... نمونه گیری تطبیق پذیر

  addend......................... جمع وند


  دفتر عمـر مرا،
  دست ایام ورق هـا زده است...

 2. 4 کاربر از پست نهـــا تشکر کرده اند .


 3. Top | #2

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1387
  نوشته ها
  4,733
  میانگین پست در روز
  1.91
  تشکر از کاربر
  11,148
  تشکر شده 20,993 در 8,318 پست
  اندازه فونت

  پیش فرض a

  additivity............................. جمعی بودن
  admissibility......................... قابلیت قبول

  admissible decision function.. تابع تصمیم پذیرفتنی

  admissible hypothesis........... فرض پذیرفتنی

  algebra of events.................. جبر پیشامدها

  algorithmic independence..... استقلال الگوریتمی

  alias matrix.......................... ماتریس هم اثر

  aliasing................................ هم اثر سازی

  align.................................... تراز کردن

  almost certain convergence... همگرایی تقریباً مطمئن

  almost uniform convergence.. همگرایی تقریباً یکنواخت

  alternative hypothesis............ فرض مقابل

  amenability........................... میانگین پذیری

  analysis................................ تحلیل

  analysis of covariance........... تحلیل کوواریانس

  analysis of deviance.............. تحلیل انحراف

  analysis of variance............... تحلیل واریانس

  ancillary statistic.................... آماره کمکی

  applied probability................ احتمال کاربردی

  applied statistics................... آمار کاربردی

  approach............................. رهیافت

  approgression...................... رگرسیون تقریب

  approximate eigenvalue........ مقدار ویژه تقریبی

  approximate value................ مقدار تقریبی

  area sampling....................... نمونه گیری در سطح

  argument............................. شناسه

  argument of a function......... شناسه تابع

  arithmetic............................ حساب

  arithmetic mean................... میانگین حسابی

  arithmetic progression......... تصاعد حسابی

  arrangement....................... ترتیب

  array.................................. آرایه

  artificial intelligence............. هوش مصنوعی

  assessment......................... ارزیابی

  assessment of probabilities.. ارزیابی احتمالها

  asymmetric......................... نامتقارن

  asymmetric population......... جامعه نامتقارن

  asymptotic behaviour........... رفتار مجانبی

  asymptotic variance............. واریانس مجانبی

  attraction............................. ربایش

  attribute............................... صفت کیفی

  augmented matrix................ ماتریس افزوده

  autocorrelation.................... خود همبستگی

  autocovariance.................... اتوکوواریانس

  autoregressive..................... اتورگرسیو

  auxiliary equation................. معادله کمکی

  auxiliary sample................... نمونه کمکی

  auxiliary variable.................. متغیر کمکی

  average............................... میانگین، متوسط

  average density................... چگالی متوسط

  average extra defective limit.. حد متوسط اقلام معیوب اضافی

  axial distribution................... توزیع محوری

  axial symmetry..................... تقارن محوری

  axioms of probability............ اصل موضوع احتمال

  axis..................................... محور

 4. 3 کاربر از پست نهـــا تشکر کرده اند .


 5. Top | #3

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1387
  نوشته ها
  4,733
  میانگین پست در روز
  1.91
  تشکر از کاربر
  11,148
  تشکر شده 20,993 در 8,318 پست
  اندازه فونت

  پیش فرض b

  backward............................... پسرو
  backward difference............... تفاضل پسرو

  balance.................................. تعادل

  balanced block design............ طرح بلوکی متعادل

  balanced difference................ تفاضل متعادل

  balanced incomplete block..... بلوک ناقص متعادل

  balanced range of error.......... دامنه ی خطای متعادل

  bar chart............................... نمودار میله ای

  Bartlett adjustment................. تصحیح بارتلت

  Bartlett's test of homogeneity of variances.... آزمون بارتلت برای همگنی واریانس ها

  Barton-David test.................. آزمون بارتون- دیوید

  basis..................................... پایه

  basis of a vector space.......... پایه فضای برداری

  Basu theorems...................... قضیه های باسو

  Bayes estimator.................... برآوردگر بیزی

  Bayes linear estimator........... برآوردگر خطی بیزی

  Bayesian inference................ استنباط بیزی

  bell-shaped curve................. خم زنگدیس

  Benford's law....................... قانون بنفورد

  Berge inequality.................... نابرابری برگ

  Bernoulli distribution............. توزیع برنولی

  Bernoulli polynomial............. چندجمله ای برنولی

  Bernstein's inequality............ نابرابری برنشتاین

  Berry-Esseen inequality........ نابرابری بری- اسین

  Bertrand's lemma................. لم بتران

  Bessel function..................... تابع بسل

  best estimator....................... بهترین برآوردگر

  best linear unbiased estimator.... بهترین برآوردگر خطی نااریب

  beta distribution.................... توزیع بتا

  betting odds......................... بخت شرط بندی

  bias...................................... اریبی

  biased estimator................... برآوردگر اریب

  biased statistic...................... آماره اریب

  binomial............................... دو جمله ای

  binomial distribution............. توزیع دو جمله ای

  binomial moment................. گشتاور دوجمله ای 6. 3 کاربر از پست نهـــا تشکر کرده اند .


 7. Top | #4

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1387
  نوشته ها
  4,733
  میانگین پست در روز
  1.91
  تشکر از کاربر
  11,148
  تشکر شده 20,993 در 8,318 پست
  اندازه فونت

  پیش فرض b

  biostatistics.............................. آمار زیستی
  bipolar coordinates.................. مختصات دوقطبی
  birth-and-death processes........ فرآیند زاد ومرگ
  bivariate distribution................. توزیع دومتغیره
  bivariate generating function..... تابع مولد دومتغیره
  bivariate transformation........... تبدیل دو متغیره
  black box............................... جعبه ی سیاه
  block..................................... بلوک
  block design........................... طرح بلوکی
  block effect............................ اثر بلوکی
  Bode's law............................. قانون بوده
  Bonferroni concentration index... شاخص تمرکز بون فرونی
  Boole's inequality.................... نابرابری بول
  Borel measurable function........ تابع بورل اندازه پذیر
  bound..................................... کران
  bounded................................. کراندار
  Bowker's test for symmetry..... آزمون باوکر برای تقارن
  Bowley's measures of skewness... معیارهای باولی برای چولگی
  Box and Cox transformation.... تبدیل باکس و کاکس
  box-and-whisker plot.............. نمودار جعبه و خط
  Bradford distribution................ توزیع برادفورد
  branching process.................... فرآیند شاخه ای
  Brownian motion..................... حرکت براونی
  bulk sampling.......................... نمونه گیری فله ای
  Burr distribution...................... توزیع بر
  Butler-Smirnov test................. آزمون باتلر- اسمیرنف
  Buys-Balot table..................... جدول بویز بالوت

 8. 3 کاربر از پست نهـــا تشکر کرده اند .


 9. Top | #5

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1387
  نوشته ها
  4,733
  میانگین پست در روز
  1.91
  تشکر از کاربر
  11,148
  تشکر شده 20,993 در 8,318 پست
  اندازه فونت

  پیش فرض c

  c charts.................................... نمودارهای C
  calculus of differences................ حساب تفاضل ها
  calculus of errors....................... حساب خطاها
  Camp-Meidell inequality.............. نابرابری کمپ- میدل
  cancellation law.......................... قانون حذف
  capability................................... قابلیت
  Carleman's criterion................... ملاک کارلمان
  Carnap's theory of probability..... نظریه احتمال کارناپ
  categorical data......................... داده های رسته ای
  Cauchy distribution..................... توزیع کوشی
  Cauchy-Schwarz inequality........... نابرابری کوشی- شوارتس
  cell frequency............................. فراوانی خانه ای
  census....................................... سرشماری
  central difference........................ تفاضل مرکزی
  central limit theorem................... قضیه حد مرکزی
  central moment.......................... گشتاور مرکزی
  central tendency......................... گرایش به مرکز
  certain event.............................. پیشامد حتمی
  changeover design...................... طرح دگر تیمار
  Chapman-Kolmogorov equation..... معادله ی چیمن- کولموگروف
  characteristic equation................ معادله مشخصه
  characteristic polynomial............. چندجمله ای مشخصه
  chart......................................... نمودار
  Chebyshev formula..................... فرمول چبیشف
  Chebyshev's inequality................. نابرابری چبیشف
  Chebyshev's law of large numbers.... قانون اعداد بزرگ چبیشف
  Chernoff inequality..................... نابرابری چرنوف
  chi distribution........................... توزیع خی
  chi-square distribution.................توزیع خی دو
  chi-square test of goodness of fit..... آزمون نیکویی برازش خی دو
  circular distribution.................... توزیع دایره ای
  class......................................... رده
  class frequency......................... فراوانی رده
  classical risk theory................... نظریه کلاسیک مخاطره
  classical statistical mechanics....... مکانیک آماری کلاسیک
  classification............................ رده بندی
  classified data........................ داده های رده بندی شده
  clique..................................... دسته
  closeness of estimators............ نزدیکی برآوردگرها
  clumping................................. تجمع
  cluster..................................... خوشه
  cluster analysis......................... تحلیل خوشه ای
  cluster sampling....................... نمونه گیری خوشه ای
  coding...................................... کدگذاری


 10. 3 کاربر از پست نهـــا تشکر کرده اند .


 11. Top | #6

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1387
  نوشته ها
  4,733
  میانگین پست در روز
  1.91
  تشکر از کاربر
  11,148
  تشکر شده 20,993 در 8,318 پست
  اندازه فونت

  پیش فرض c

  coefficient of monotonicity..................... ضریب یکنواختی
  coefficient of correlation........................ ضریب همبستگی
  coefficient of determination.................... ضریب تعیین
  coefficient of quartile deviation.............. ضریب انحراف چارکی
  coefficient of variation........................... ضریب تغییرات
  collinearity...................................... ...... همخطی
  column rank......................................... رتبه ستونی
  column vector...................................... بردار ستونی
  combination....................................... .. ترکیب
  common difference.............................. تفاضل مشترک
  common factors.................................. عامل های مشترک
  comparison test................................... آزمون مقایسه
  complementary event........................... پیشامد مکمل
  complete block design......................... طرح بلوک های کامل
  complete statistic................................. آماره کامل
  component of a matrix......................... مؤلفه ماتریس
  component of a vector......................... مؤلفه بردار
  components of variance....................... مؤلفه های واریانس
  compositional data.............................. داده های ترکیبی
  conditional convergence...................... همگرایی شرطی
  conditional distribution......................... توزیع شرطی
  conditional expectation......................... امیدریاضی شرطی
  conditional inference............................ استباط شرطی
  conditional probability.......................... احتمال شرطی
  confidence coefficient.......................... ضریب اطمینان
  congestion theory................................ نظریه تراکم
  consistency....................................... .. سازگاری
  constant.......................................... .... ثابت
  continuity........................................ ..... پیوستگی
  continuity correction............................. تصحیح پیوستگی
  continuous distribution.......................... توزیع پیوسته
  continuous random variable................... متغیر تصادفی پیوسته
  convergence....................................... .. همگرایی
  count data............................................ داده های شمارشی
  covariance........................................ ... کوواریانس
  covariate......................................... .... متغیر کمکی
  Cramer-Rao inequality......................... نابرابری کرامر-رائو
  critical.......................................... ........ بحرانی
  critical point.......................................... نقطه بحرانی
  critical region........................................ ناحیه بحرانی
  Cronbach alpha.................................... آلفای کرونباخ
  cross validation.................................... اعتبارسنجی متقابل
  cumulative distribution.......................... توزیع تجمعی
  cumulative distribution function............. تابع توزیع تجمعی


 12. 3 کاربر از پست نهـــا تشکر کرده اند .


 13. Top | #7

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1387
  نوشته ها
  4,733
  میانگین پست در روز
  1.91
  تشکر از کاربر
  11,148
  تشکر شده 20,993 در 8,318 پست
  اندازه فونت

  پیش فرض d

  dam theory................................. نظریه سد
  data............................................ داده ها
  data adjusting.............................. تحلیل داده ها
  data collection............................. گردآوری داده ها
  data mining.................................. داده کاوی
  data processing............................ پردازش داده ها
  De Moivre formula....................... فرمول دموآور
  De Morgan law............................ قانون دمورگان
  death process............................... فرآیند مرگ
  decile............................................ دهک
  decision........................................ تصمیم
  decision analysis............................ تحلیل تصمیم
  decomposition.............................. تجزیه
  decreasing function........................ تابع کاهشی
  deduction...................................... استتنتاج
  defective........................................ اقلام معیوب
  degrees of freedom........................ درجه های آزادی
  delta function................................. تابع دلتا
  demography.................................. جمعیت شناسی
  density.......................................... چگالی
  density function.............................. تابع چگالی
  dependence.................................... وابستگی
  dependent event.............................. پیشامد وابسته
  dependent variable.......................... متغیر وابسته
  derivative........................................ مشتق
  descriptive statistics......................... آمار توصیفی
  design............................................ .. طرح
  design of experiments....................... طرح آزمایشها
  determinant...................................... دترمینان
  deviance.......................................... . انحراف
  diagonal.......................................... .. قطری
  diagonal matrix.................................. ماتریس قطری

 14. 3 کاربر از پست نهـــا تشکر کرده اند .


 15. Top | #8

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  بهمن 1387
  نوشته ها
  4,733
  میانگین پست در روز
  1.91
  تشکر از کاربر
  11,148
  تشکر شده 20,993 در 8,318 پست
  اندازه فونت

  پیش فرض d

  diagram........................................... ...... نمودار
  diagram of a function.............................. نمودار تابع
  difference equation................................. معادله ی تفاضلی
  dimension......................................... ..... بُعد
  dimensionality.................................... .... چند بُعدی
  diminishing....................................... ...... کاهنده
  directional distribution............................ توزیع سویی
  Dirichlet distribution............................... توزیع دیریکله
  Dirichlet series....................................... سری دیریکله
  discordant........................................ ..... ناهماهنگ
  discounting....................................... ..... تنزیل
  discrete distribution................................ توزیع گسسته
  discrete Fourier transform...................... تبدیل گسسته فوریه
  discrete metric space............................. فضای متریک گسسته
  discrete random variable........................ متغیر تصادفی گسسته
  discrete rectangular distribution.............. توزیع مستطیلی گسسته
  disjoint.......................................... ........ مجزّا
  dispersion index.................................... شاخص پراکندگی
  dispersion matrix................................... ماتریس پراکندگی
  distance function.................................... تابع فاصله
  distance sampling................................... نمونه گیری فاصله ای
  distribution...................................... ....... توزیع
  disutility........................................ .......... نامطلوبیت
  divergence........................................ ...... واگرایی
  divisibility...................................... .......... تقسیم پذیری
  Donsker's theorem.................................. قضیه دانزکر
  dot diagram........................................... .. نمودار نقطه ای
  double integral......................................... انتگرال دوگانه
  dual.............................................. ........... دوگان
  Durbin-Watson test.................................. آزمون دوربین- واتسون

 16. 4 کاربر از پست نهـــا تشکر کرده اند .


 17. Top | #9

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,162 در 7,657 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض e

  آماره اِبِرهارت
  Eberhardt statistic
  آمار بومشناختی
  ecological statistics
  اقتصادسنجی
  econometrics
  عدد شاخص اقتصادی
  economic index number
  آمارههای EDF
  EDF statistics
  بسط اجوورث
  Edgeworth expansion
  شاخص اجوورث-مارشال-باولی
  Edgeworth-Marshall-Bowley index
  ویراستن دادههای آماری
  editing statistical data
  آمار در علوم تربیتی
  educational statistics
  آزمون ادواردز برای فصلی بودن
  Edwards' test for seasonality
  اثر
  effect
  درجههای آزادی موثر
  effective degrees of freedom
  کارآیی
  efficiency
  برآوردگر کارآ
  efficient estimator
  نمره کارآ
  efficient score
  برآوردگر افران-موریس
  Efron-Morris estimator
  ویژهمقدار
  eigenvalue
  معادله ویژهمقدار
  eigenvalue equation
  ویژهبردار
  eigenvector
  کشسانی
  elasticity
  انتخابات
  election
  پیشبینی انتخابات در نظام رایدهی قابل انتقال
  election forecasting transferable vote system
  پیشبینی انتخابات
  election projection
  عنصر دترمینان
  element of a determinant
  عنصر ماتریس
  element of a matrix
  پیشامد ساده
  elementary event
  تحلیل عناصر
  elements analysis
  برونکشی
  elicitation
  روش حذفی
  elimination method
  حذف متغیّرها
  elimination of variables
  بیضی
  ellipse
  بیضیوار
  ellipsoid
  بیضیوار تمرکز
  ellipsoid of concentration
  بیضیواری
  ellipsoidal
  بیضوی
  elliptic
  مختصات بیضوی
  elliptic coordinates
  عملگر بیضوی
  elliptic operator
  توزیع بیضویتراز
  elliptically contoured distribution
  الگوریتم EM
  EM algorithm
  فرایند نشانیده
  embedded process
  نظریه بیز تجربی
  empirical Bayes theory
  تابع چگالی تجربی
  empirical density function
  تابع توزیع تجربی
  empirical distribution function
  درستنمایی تجربی
  empirical likelihood
  فرایند تجربی
  empirical process
  شاخص هزینه اشتغال
  employment cost index
  رمزیسازی
  encoding
  آمار مهندسی
  engineering statistics
  کلّیت
  ensemble

 18. 2 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


 19. Top | #10

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  تیر 1390
  نوشته ها
  10,315
  میانگین پست در روز
  6.41
  تشکر از کاربر
  37,578
  تشکر شده 18,162 در 7,657 پست
  حالت من
  Sepasgozar
  اندازه فونت

  پیش فرض e

  هستی
  entity
  آنتروپی
  entropy
  آنتروپی تبدیل
  entropy of a transformation
  اصل آنتروپی
  entropy principle
  درایه دترمینان
  entry of a determinant
  درایه ماتریس
  entry of a matrix
  شمارش
  enumeration
  پوش
  envelop
  آمار زیستمحیطی
  environmental statistics
  زیستمحیطسنجی
  environmetrics
  همهگیریشناسی
  epidemics
  همهگیریشناختی
  epidemiological
  آمار همهگیریشناختی
  epidemiological statistics
  شناختیک
  epistemic
  شناختشناسی
  epistomology
  قاعده امتیازبندی اپستاین
  Epstein scoring rule
  مجموعههای برابر
  equal sets
  برابری
  equality
  علامت برابری
  equality sign
  برابرسازی
  equalization
  برابرسازی واریانس
  equalization of variance
  پیشامدهای همشانس
  equally likely events
  معادله
  equation
  معادله پیوستگی
  equation of continuity
  تعادل
  equilibrium
  توزیع تعادلی
  equilibrium distribution
  توزیع همنرمال
  equinormal distribution
  همارزی
  equivalence
  همارز، معادل
  equivalent
  طرحهای همارز
  equivalent plans
  هموردا
  equivariant
  برآوردگر هموردا
  equivariant estimator
  قانون اعداد بزرگ اردیش-رِینی
  Erdos-Renyi law of large numbers
  ارگودیک
  ergodic
  قضیه ارگودیک
  ergodic theorem
  توزیع اِرلانگ
  Erlang distribution
  تحلیل خطا
  error analysis
  تابع خطا
  error function
  خطای اندازهگیری
  error of measurement
  خطای نوع اوّل
  error of the first kind
  خطای نوع دوم
  error of the second kind
  خطای نوع سوم
  error of the third kind
  خطای گونه I (= خطای نوع اوّل)
  error of type I
  خطای گونه II (= خطای نوع دوم)
  error of type II
  نرخ خطا
  error rate
  فضای خطا
  error space
  جمله خطا
  error term
  خطاهای دادههای ورودی
  errors of input data
  برآوردپذیری
  estimability

 20. 3 کاربر از پست ms_f90 تشکر کرده اند .


صفحه 1 از 10 12345 ... آخرینآخرین

موضوعات مشابه

 1. واژه نامه ژنتیک
  توسط م.ن در انجمن علوم زیستی
  پاسخ ها: 18
  آخرین نوشته: 1392,04,17, ساعت : 20:12
 2. واژه نامه ریاضیات
  توسط م.ن در انجمن ریاضیات و آمار
  پاسخ ها: 24
  آخرین نوشته: 1390,12,25, ساعت : 23:37
 3. واژه نامه سیاسی
  توسط asema در انجمن مقاله
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1390,10,07, ساعت : 14:26
 4. واژه نامه دیوان حافظ
  توسط ستاره ملک در انجمن دفتر شعر و مشاعره
  پاسخ ها: 41
  آخرین نوشته: 1390,06,25, ساعت : 02:16
 5. واژه نامه طنز نوروزی
  توسط باقری در انجمن مطالب طنز
  پاسخ ها: 17
  آخرین نوشته: 1389,11,15, ساعت : 18:03

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •