بازگشت   نودهشتیا > درسی و دانشجویی > علم و دانش > علوم پایه > ریاضیات و آمار

 
 تبلیغات 
عصر پادشاهان
ارسال موضوع جدید  پاسخ
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش
قدیمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۱, ۰۱:۱۴ بعد از ظهر   #1 (لینک مستقیم)
کاربر حرفه ای
 
نهـــا آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
Smile واژه نامه ی آمار

a posteriori probability......... احتمال پسین
a priori distribution............... توزیع پیشین

a priori estimate................... برآورد پیشین

a priori probability............... احتمال پیشین

a-marginal........................... اِ a - حاشیه ای

Aalen's additive risk model.. مدل مخاطره جمعی آلن

abac................................... اَباک

abacus................................ چرتکه، چتکه

Abel's formula.................... فرمول آبل

abnormal curve.................. خم نانرمال

absolute asymptotic efficiency.. کارایی مجانبی مطلق

absolute convergence......... همگرایی مطلق

absolute deviation.............. انحراف مطلق

absolute error.................... خطای مطلق

absolute frequency............. فراوانی مطلق

absolute moment............... گشتاور مطلق

absolutely convex set........ مجموعه مطلقاً کوژ

absolutely unbiased estimator.. برآوردگر مطلقاً نااریب

absorbency...................... جاذبیت

absorbing......................... جاذب

absorbing Markov chain... زنجیر مارکف جاذب

absorption law................. قانون جذب

absorption probability....... احتمال جذب

abstract integral................ انتگرال مجرد

abstract L-space.............. فضای مجرد L

abstract L_p space.......... فضای مجرد L-P

accelerated life testing...... آزمون عمر شتابیده

acceptable quality level.... سطح کیفیت پذیرفتنی

acceptance error............. خطای پذیرش

acceptance number......... عدد پذیرش

acceptance process level.. سطح پذیرش فرآیند

acceptance process zone.. منطقه پذیرش فرآیند

acceptance region........... ناحیه پذیرش

acceptance sampling....... نمونه گیری پذیرشی

accumulative error.......... خطای تجمعی

accuracy........................ درستی

accuracy (in Neyman's sense).. درستی به تعبیر نیمن

actuarial statistics........... آمار بیمه

acyclic graph................. گراف بی دور

adaptive........................ تطبیق پذیر

adaptive sampling.......... نمونه گیری تطبیق پذیر

addend......................... جمع وند

دفتر عمـر مرا،
دست ایام ورق هـا زده است...
نهـــا آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :

تبلیغات

دانلود

قدیمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۱, ۰۵:۴۷ بعد از ظهر   #2 (لینک مستقیم)
کاربر حرفه ای
 
نهـــا آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض a

additivity............................. جمعی بودن
admissibility......................... قابلیت قبول

admissible decision function.. تابع تصمیم پذیرفتنی

admissible hypothesis........... فرض پذیرفتنی

algebra of events.................. جبر پیشامدها

algorithmic independence..... استقلال الگوریتمی

alias matrix.......................... ماتریس هم اثر

aliasing................................ هم اثر سازی

align.................................... تراز کردن

almost certain convergence... همگرایی تقریباً مطمئن

almost uniform convergence.. همگرایی تقریباً یکنواخت

alternative hypothesis............ فرض مقابل

amenability........................... میانگین پذیری

analysis................................ تحلیل

analysis of covariance........... تحلیل کوواریانس

analysis of deviance.............. تحلیل انحراف

analysis of variance............... تحلیل واریانس

ancillary statistic.................... آماره کمکی

applied probability................ احتمال کاربردی

applied statistics................... آمار کاربردی

approach............................. رهیافت

approgression...................... رگرسیون تقریب

approximate eigenvalue........ مقدار ویژه تقریبی

approximate value................ مقدار تقریبی

area sampling....................... نمونه گیری در سطح

argument............................. شناسه

argument of a function......... شناسه تابع

arithmetic............................ حساب

arithmetic mean................... میانگین حسابی

arithmetic progression......... تصاعد حسابی

arrangement....................... ترتیب

array.................................. آرایه

artificial intelligence............. هوش مصنوعی

assessment......................... ارزیابی

assessment of probabilities.. ارزیابی احتمالها

asymmetric......................... نامتقارن

asymmetric population......... جامعه نامتقارن

asymptotic behaviour........... رفتار مجانبی

asymptotic variance............. واریانس مجانبی

attraction............................. ربایش

attribute............................... صفت کیفی

augmented matrix................ ماتریس افزوده

autocorrelation.................... خود همبستگی

autocovariance.................... اتوکوواریانس

autoregressive..................... اتورگرسیو

auxiliary equation................. معادله کمکی

auxiliary sample................... نمونه کمکی

auxiliary variable.................. متغیر کمکی

average............................... میانگین، متوسط

average density................... چگالی متوسط

average extra defective limit.. حد متوسط اقلام معیوب اضافی

axial distribution................... توزیع محوری

axial symmetry..................... تقارن محوری

axioms of probability............ اصل موضوع احتمال

axis..................................... محور
نهـــا آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۱۱ خرداد ۱۳۹۱, ۱۱:۱۰ بعد از ظهر   #3 (لینک مستقیم)
کاربر حرفه ای
 
نهـــا آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض b

backward............................... پسرو
backward difference............... تفاضل پسرو

balance.................................. تعادل

balanced block design............ طرح بلوکی متعادل

balanced difference................ تفاضل متعادل

balanced incomplete block..... بلوک ناقص متعادل

balanced range of error.......... دامنه ی خطای متعادل

bar chart............................... نمودار میله ای

Bartlett adjustment................. تصحیح بارتلت

Bartlett's test of homogeneity of variances.... آزمون بارتلت برای همگنی واریانس ها

Barton-David test.................. آزمون بارتون- دیوید

basis..................................... پایه

basis of a vector space.......... پایه فضای برداری

Basu theorems...................... قضیه های باسو

Bayes estimator.................... برآوردگر بیزی

Bayes linear estimator........... برآوردگر خطی بیزی

Bayesian inference................ استنباط بیزی

bell-shaped curve................. خم زنگدیس

Benford's law....................... قانون بنفورد

Berge inequality.................... نابرابری برگ

Bernoulli distribution............. توزیع برنولی

Bernoulli polynomial............. چندجمله ای برنولی

Bernstein's inequality............ نابرابری برنشتاین

Berry-Esseen inequality........ نابرابری بری- اسین

Bertrand's lemma................. لم بتران

Bessel function..................... تابع بسل

best estimator....................... بهترین برآوردگر

best linear unbiased estimator.... بهترین برآوردگر خطی نااریب

beta distribution.................... توزیع بتا

betting odds......................... بخت شرط بندی

bias...................................... اریبی

biased estimator................... برآوردگر اریب

biased statistic...................... آماره اریب

binomial............................... دو جمله ای

binomial distribution............. توزیع دو جمله ای

binomial moment................. گشتاور دوجمله ای


نهـــا آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۱۲ خرداد ۱۳۹۱, ۱۲:۱۱ قبل از ظهر   #4 (لینک مستقیم)
کاربر حرفه ای
 
نهـــا آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض b

biostatistics.............................. آمار زیستی
bipolar coordinates.................. مختصات دوقطبی
birth-and-death processes........ فرآیند زاد ومرگ
bivariate distribution................. توزیع دومتغیره
bivariate generating function..... تابع مولد دومتغیره
bivariate transformation........... تبدیل دو متغیره
black box............................... جعبه ی سیاه
block..................................... بلوک
block design........................... طرح بلوکی
block effect............................ اثر بلوکی
Bode's law............................. قانون بوده
Bonferroni concentration index... شاخص تمرکز بون فرونی
Boole's inequality.................... نابرابری بول
Borel measurable function........ تابع بورل اندازه پذیر
bound..................................... کران
bounded................................. کراندار
Bowker's test for symmetry..... آزمون باوکر برای تقارن
Bowley's measures of skewness... معیارهای باولی برای چولگی
Box and Cox transformation.... تبدیل باکس و کاکس
box-and-whisker plot.............. نمودار جعبه و خط
Bradford distribution................ توزیع برادفورد
branching process.................... فرآیند شاخه ای
Brownian motion..................... حرکت براونی
bulk sampling.......................... نمونه گیری فله ای
Burr distribution...................... توزیع بر
Butler-Smirnov test................. آزمون باتلر- اسمیرنف
Buys-Balot table..................... جدول بویز بالوت
نهـــا آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۱۳ خرداد ۱۳۹۱, ۱۲:۲۶ قبل از ظهر   #5 (لینک مستقیم)
کاربر حرفه ای
 
نهـــا آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض c

c charts.................................... نمودارهای C
calculus of differences................ حساب تفاضل ها
calculus of errors....................... حساب خطاها
Camp-Meidell inequality.............. نابرابری کمپ- میدل
cancellation law.......................... قانون حذف
capability................................... قابلیت
Carleman's criterion................... ملاک کارلمان
Carnap's theory of probability..... نظریه احتمال کارناپ
categorical data......................... داده های رسته ای
Cauchy distribution..................... توزیع کوشی
Cauchy-Schwarz inequality........... نابرابری کوشی- شوارتس
cell frequency............................. فراوانی خانه ای
census....................................... سرشماری
central difference........................ تفاضل مرکزی
central limit theorem................... قضیه حد مرکزی
central moment.......................... گشتاور مرکزی
central tendency......................... گرایش به مرکز
certain event.............................. پیشامد حتمی
changeover design...................... طرح دگر تیمار
Chapman-Kolmogorov equation..... معادله ی چیمن- کولموگروف
characteristic equation................ معادله مشخصه
characteristic polynomial............. چندجمله ای مشخصه
chart......................................... نمودار
Chebyshev formula..................... فرمول چبیشف
Chebyshev's inequality................. نابرابری چبیشف
Chebyshev's law of large numbers.... قانون اعداد بزرگ چبیشف
Chernoff inequality..................... نابرابری چرنوف
chi distribution........................... توزیع خی
chi-square distribution.................توزیع خی دو
chi-square test of goodness of fit..... آزمون نیکویی برازش خی دو
circular distribution.................... توزیع دایره ای
class......................................... رده
class frequency......................... فراوانی رده
classical risk theory................... نظریه کلاسیک مخاطره
classical statistical mechanics....... مکانیک آماری کلاسیک
classification............................ رده بندی
classified data........................ داده های رده بندی شده
clique..................................... دسته
closeness of estimators............ نزدیکی برآوردگرها
clumping................................. تجمع
cluster..................................... خوشه
cluster analysis......................... تحلیل خوشه ای
cluster sampling....................... نمونه گیری خوشه ای
coding...................................... کدگذاری

نهـــا آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۱۳ خرداد ۱۳۹۱, ۰۱:۵۰ قبل از ظهر   #6 (لینک مستقیم)
کاربر حرفه ای
 
نهـــا آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض c

coefficient of monotonicity..................... ضریب یکنواختی
coefficient of correlation........................ ضریب همبستگی
coefficient of determination.................... ضریب تعیین
coefficient of quartile deviation.............. ضریب انحراف چارکی
coefficient of variation........................... ضریب تغییرات
collinearity...................................... ...... همخطی
column rank......................................... رتبه ستونی
column vector...................................... بردار ستونی
combination....................................... .. ترکیب
common difference.............................. تفاضل مشترک
common factors.................................. عامل های مشترک
comparison test................................... آزمون مقایسه
complementary event........................... پیشامد مکمل
complete block design......................... طرح بلوک های کامل
complete statistic................................. آماره کامل
component of a matrix......................... مؤلفه ماتریس
component of a vector......................... مؤلفه بردار
components of variance....................... مؤلفه های واریانس
compositional data.............................. داده های ترکیبی
conditional convergence...................... همگرایی شرطی
conditional distribution......................... توزیع شرطی
conditional expectation......................... امیدریاضی شرطی
conditional inference............................ استباط شرطی
conditional probability.......................... احتمال شرطی
confidence coefficient.......................... ضریب اطمینان
congestion theory................................ نظریه تراکم
consistency....................................... .. سازگاری
constant.......................................... .... ثابت
continuity........................................ ..... پیوستگی
continuity correction............................. تصحیح پیوستگی
continuous distribution.......................... توزیع پیوسته
continuous random variable................... متغیر تصادفی پیوسته
convergence....................................... .. همگرایی
count data............................................ داده های شمارشی
covariance........................................ ... کوواریانس
covariate......................................... .... متغیر کمکی
Cramer-Rao inequality......................... نابرابری کرامر-رائو
critical.......................................... ........ بحرانی
critical point.......................................... نقطه بحرانی
critical region........................................ ناحیه بحرانی
Cronbach alpha.................................... آلفای کرونباخ
cross validation.................................... اعتبارسنجی متقابل
cumulative distribution.......................... توزیع تجمعی
cumulative distribution function............. تابع توزیع تجمعی

نهـــا آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۱۳ خرداد ۱۳۹۱, ۰۸:۴۶ بعد از ظهر   #7 (لینک مستقیم)
کاربر حرفه ای
 
نهـــا آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض d

dam theory................................. نظریه سد
data............................................ داده ها
data adjusting.............................. تحلیل داده ها
data collection............................. گردآوری داده ها
data mining.................................. داده کاوی
data processing............................ پردازش داده ها
De Moivre formula....................... فرمول دموآور
De Morgan law............................ قانون دمورگان
death process............................... فرآیند مرگ
decile............................................ دهک
decision........................................ تصمیم
decision analysis............................ تحلیل تصمیم
decomposition.............................. تجزیه
decreasing function........................ تابع کاهشی
deduction...................................... استتنتاج
defective........................................ اقلام معیوب
degrees of freedom........................ درجه های آزادی
delta function................................. تابع دلتا
demography.................................. جمعیت شناسی
density.......................................... چگالی
density function.............................. تابع چگالی
dependence.................................... وابستگی
dependent event.............................. پیشامد وابسته
dependent variable.......................... متغیر وابسته
derivative........................................ مشتق
descriptive statistics......................... آمار توصیفی
design............................................ .. طرح
design of experiments....................... طرح آزمایشها
determinant...................................... دترمینان
deviance.......................................... . انحراف
diagonal.......................................... .. قطری
diagonal matrix.................................. ماتریس قطری
نهـــا آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۱۷ خرداد ۱۳۹۱, ۰۵:۴۱ بعد از ظهر   #8 (لینک مستقیم)
کاربر حرفه ای
 
نهـــا آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض d

diagram........................................... ...... نمودار
diagram of a function.............................. نمودار تابع
difference equation................................. معادله ی تفاضلی
dimension......................................... ..... بُعد
dimensionality.................................... .... چند بُعدی
diminishing....................................... ...... کاهنده
directional distribution............................ توزیع سویی
Dirichlet distribution............................... توزیع دیریکله
Dirichlet series....................................... سری دیریکله
discordant........................................ ..... ناهماهنگ
discounting....................................... ..... تنزیل
discrete distribution................................ توزیع گسسته
discrete Fourier transform...................... تبدیل گسسته فوریه
discrete metric space............................. فضای متریک گسسته
discrete random variable........................ متغیر تصادفی گسسته
discrete rectangular distribution.............. توزیع مستطیلی گسسته
disjoint.......................................... ........ مجزّا
dispersion index.................................... شاخص پراکندگی
dispersion matrix................................... ماتریس پراکندگی
distance function.................................... تابع فاصله
distance sampling................................... نمونه گیری فاصله ای
distribution...................................... ....... توزیع
disutility........................................ .......... نامطلوبیت
divergence........................................ ...... واگرایی
divisibility...................................... .......... تقسیم پذیری
Donsker's theorem.................................. قضیه دانزکر
dot diagram........................................... .. نمودار نقطه ای
double integral......................................... انتگرال دوگانه
dual.............................................. ........... دوگان
Durbin-Watson test.................................. آزمون دوربین- واتسون
نهـــا آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۱۰ تير ۱۳۹۱, ۱۱:۰۳ بعد از ظهر   #9 (لینک مستقیم)
کاربر فعال فرهنگ و هنر
 
ms_f90 آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض e

آماره اِبِرهارت
Eberhardt statistic
آمار بومشناختی
ecological statistics
اقتصادسنجی
econometrics
عدد شاخص اقتصادی
economic index number
آمارههای EDF
EDF statistics
بسط اجوورث
Edgeworth expansion
شاخص اجوورث-مارشال-باولی
Edgeworth-Marshall-Bowley index
ویراستن دادههای آماری
editing statistical data
آمار در علوم تربیتی
educational statistics
آزمون ادواردز برای فصلی بودن
Edwards' test for seasonality
اثر
effect
درجههای آزادی موثر
effective degrees of freedom
کارآیی
efficiency
برآوردگر کارآ
efficient estimator
نمره کارآ
efficient score
برآوردگر افران-موریس
Efron-Morris estimator
ویژهمقدار
eigenvalue
معادله ویژهمقدار
eigenvalue equation
ویژهبردار
eigenvector
کشسانی
elasticity
انتخابات
election
پیشبینی انتخابات در نظام رایدهی قابل انتقال
election forecasting transferable vote system
پیشبینی انتخابات
election projection
عنصر دترمینان
element of a determinant
عنصر ماتریس
element of a matrix
پیشامد ساده
elementary event
تحلیل عناصر
elements analysis
برونکشی
elicitation
روش حذفی
elimination method
حذف متغیّرها
elimination of variables
بیضی
ellipse
بیضیوار
ellipsoid
بیضیوار تمرکز
ellipsoid of concentration
بیضیواری
ellipsoidal
بیضوی
elliptic
مختصات بیضوی
elliptic coordinates
عملگر بیضوی
elliptic operator
توزیع بیضویتراز
elliptically contoured distribution
الگوریتم EM
EM algorithm
فرایند نشانیده
embedded process
نظریه بیز تجربی
empirical Bayes theory
تابع چگالی تجربی
empirical density function
تابع توزیع تجربی
empirical distribution function
درستنمایی تجربی
empirical likelihood
فرایند تجربی
empirical process
شاخص هزینه اشتغال
employment cost index
رمزیسازی
encoding
آمار مهندسی
engineering statistics
کلّیت
ensemble

یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود

آن دم که چشمانت مرا از عمق چشمانم ربود
ms_f90 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۱۰ تير ۱۳۹۱, ۱۱:۰۵ بعد از ظهر   #10 (لینک مستقیم)
کاربر فعال فرهنگ و هنر
 
ms_f90 آواتار ها
 
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض e

هستی
entity
آنتروپی
entropy
آنتروپی تبدیل
entropy of a transformation
اصل آنتروپی
entropy principle
درایه دترمینان
entry of a determinant
درایه ماتریس
entry of a matrix
شمارش
enumeration
پوش
envelop
آمار زیستمحیطی
environmental statistics
زیستمحیطسنجی
environmetrics
همهگیریشناسی
epidemics
همهگیریشناختی
epidemiological
آمار همهگیریشناختی
epidemiological statistics
شناختیک
epistemic
شناختشناسی
epistomology
قاعده امتیازبندی اپستاین
Epstein scoring rule
مجموعههای برابر
equal sets
برابری
equality
علامت برابری
equality sign
برابرسازی
equalization
برابرسازی واریانس
equalization of variance
پیشامدهای همشانس
equally likely events
معادله
equation
معادله پیوستگی
equation of continuity
تعادل
equilibrium
توزیع تعادلی
equilibrium distribution
توزیع همنرمال
equinormal distribution
همارزی
equivalence
همارز، معادل
equivalent
طرحهای همارز
equivalent plans
هموردا
equivariant
برآوردگر هموردا
equivariant estimator
قانون اعداد بزرگ اردیش-رِینی
Erdos-Renyi law of large numbers
ارگودیک
ergodic
قضیه ارگودیک
ergodic theorem
توزیع اِرلانگ
Erlang distribution
تحلیل خطا
error analysis
تابع خطا
error function
خطای اندازهگیری
error of measurement
خطای نوع اوّل
error of the first kind
خطای نوع دوم
error of the second kind
خطای نوع سوم
error of the third kind
خطای گونه I (= خطای نوع اوّل)
error of type I
خطای گونه II (= خطای نوع دوم)
error of type II
نرخ خطا
error rate
فضای خطا
error space
جمله خطا
error term
خطاهای دادههای ورودی
errors of input data
برآوردپذیری
estimability
ms_f90 آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
پاسخ

علاقه مندی ها (Bookmarks)

برچسب ها
آمار, نامه, واژه, ی

ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

UP/Down مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are غیر فعال
Pingbacks are غیر فعال
Refbacks are غیر فعال


موضوعات مشابه
موضوع نویسنده موضوع انجمن پاسخ ها آخرين نوشته
واژه نامه ژنتیک م.ن علوم زیستی 18 ۱۷ تير ۱۳۹۲ ۰۸:۱۲ بعد از ظهر
واژه نامه ریاضیات م.ن ریاضیات و آمار 24 ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ ۱۱:۳۷ بعد از ظهر
واژه نامه سیاسی asema مقاله 0 ۷ دي ۱۳۹۰ ۰۲:۲۶ بعد از ظهر
واژه نامه دیوان حافظ ستاره ملک دفتر شعر و مشاعره 41 ۲۵ شهريور ۱۳۹۰ ۰۲:۱۶ قبل از ظهر
واژه نامه طنز نوروزی باقری مطالب طنز 17 ۱۵ بهمن ۱۳۸۹ ۰۶:۰۳ بعد از ظهر


 

اکنون ساعت ۰۷:۵۸ بعد از ظهر برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.

استفاده از مطالب اين سايت به هر نحو ، منوط به قرار دادن نام و لینک نودهشتیا به صورت مستقیم (http://www.forum.98ia.com) می باشد .

تاپیک های پیشنهادی : با انجمن مشکل دارید؟ - اطلاعیه ها و اخبار سایت - قوانین انجمن

خاطره نویسی  - خلاصه رمان - یادداشت های تلخ نویس - دانلود کتاب و رمان

- تماس با ما - گروهها - فال حافظ - بایگانی - بالا