مطالعه اثر تیمارهای مختلف جیبرلین، نور قرمز، خیساندن بذر و پیش تیمار سرمادهی بر پارامترهای جوانه زنی گل راعی :


گل راعی یکی از گیاهان داروئی است که بذر های آن عمدتا دارای دوره خواب می باشند.
به منظور بررسی از اسید جیبرلیک، نور قرمز، تیمار پیش سرما و خیساندن بذر بر پارامتر های جوانه زنی گیاه داروئی گل راعی آزمایشی در سال 86-85 در آزمایشگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان و دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد. در این بررسی از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه کامل تصادفی در سه تکرار استفاده شد.


تیمارهای مورد استفاده شامل:


:1)اسید جیبرلیک در سه سطح (a1=0 ppm , a2=3 ppm, a3=10 ppm)،
:2)نور قرمز در دو سطح (2ساعت نوردهی =r1 و 4ساعت نوردهی =r2)،
:3)رطوبت یا خیساندن بذر در دو سطح (بذر خشک یا بدون خیساندن =w1 و بذر خیسانده شده =w2)،

4:)عامل دما (اعمال یا عدم اعمال تیمار پیش سرمادهی) در دو سطح (دمای محیط بدون اعمال تیمار پیش سرمادهی =t1 و دمای محیط با اعمال تیمار پیش سرمادهی r2=) بود.

تعداد بذور در هر واحد آزمایشی 50 عدد در نظر گرفته شد.
صفات مورد مطالعه در طی آزمایش شامل: طول ریشه چه، وزن خشک ریشه چه، مدت جوانه زنی، سرعن جوانه زنی، ضریب سرعت، MD یا میانگین روزانه جوانه زنی، MDG یا میانگین جوانه زنی روزانه و PV یا ارزش حداکثر بودند.

نتایج نشان داد که اثر اسید جیبرلیک، نور قرمز، خیساندن بذر و اعمال تیمار پیش سرمادهی در گل راعی در تمام صفات MGD و سرعت جوانه زنی معنی دار بودند. اثرات متقابل تیمارهای فوق در گل راعی در اکثر موارد از نظر آماری معنی دار شدند

در کل به این نتیجه می رسیم که اعمال تیمار پیش سرما بر جوانه زنی گل راعی بی تاثیر و باعث کاهش جوانه زنی می شود و برای از بین بردن خواب بذر گل راعی تیمار گرمادهی موثر تر خواهد بود و تیمار های دیگر بر این گیاه اثرات مثبتی خواهد داشت.