بازگشت   نودهشتیا > کتاب > دانلود کتاب > مجله

 
 تبلیغات 
عصر پادشاهان
ارسال موضوع جدید  پاسخ
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش
قدیمی ۱۱ تير ۱۳۸۹, ۰۱:۳۳ بعد از ظهر   #11 (لینک مستقیم)
کاربر فعال
 
I ROBOT آواتار ها
 
I ROBOT به Yahoo ارسال پیام
بدون امتیاز  0 امتیاز     
پیش فرض

SkyNews
July/August 2010
English | 40 pages | PDF | 10.40 Mb

وااله مجله ای راجع به خیاطی ایرانی پیدا نکردم
ووسه همین خاجریش رو گذاشتم

مجله کوک و دوزندگی Cross-Stitch & Needlework January 2010
Cross-Stitch & Needlework January 2010
English | 53 pages | JPG | 25 Mb

سرور 1<o:p></o:p>

سرور 2<o:p></o:p>

<link href="file:///C:DOCUME%7E1amirLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_filelist.xml" rel="File-List"> <link href="file:///C:DOCUME%7E1amirLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_themedata.thmx" rel="themeData"> <link href="file:///C:DOCUME%7E1amirLOCALS%7E1Tempmsohtmlclip1%EF%BF%B D1clip_colorschememapping.xml" rel="colorSchemeMapping"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="--" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style type="text/css"> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 159 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:1627400839 -2147483648 8 0 66047 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->اگر برای دنیا یک نفری برای یک نفر دنیا باش

بعضی از ما وقتی به رود خانه ای می رسیم آنقدر کنار آن منتظر می مانیم تا یک نفر بیاید و برای ما روی آن پلی بسازد.

گناه نکنید - اگر گناه کردید اعتراف نکنید - اگر اعتراف کردید التماس نکنید و اگر التماس کردید زندگی نکنید

آرش هستم. 21 ساله... روزنامه نگاری-خبرنگاری...تهران!

WWW.Katibeh-Man.blogfa.com
سر بزنین..هر روز آپم.

دانلود مجلات و نشریات خارجی-ایرانی جدید و قدیم

دانلود کمیک بوک(داستان مصور) جدید و قدیم.
I ROBOT آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :

تبلیغات

دانلود

قدیمی ۱۱ تير ۱۳۸۹, ۰۱:۳۸ بعد از ظهر   #12 (لینک مستقیم)
کاربر فعال
 
I ROBOT آواتار ها
 
I ROBOT به Yahoo ارسال پیام
بدون امتیاز  0 امتیاز     
Cool دانلود مجله نسیم بیداری شماره 7

دانلود مجله نسیم بیداری شماره 7ماه نامه سیاسی فرهنگی سال اول ، شماره 7 ، خرداد ماه 1389 ، 132 صفحه
2000 تومان

ویژه نامه دکتر علی شریعتیبا آثار و گفتاری از :
هاشم آقاجری ، عماد افروغ ، محمد مهدی جعفری ، سعید حجاریان ، سید صادق هدایت ، پرویز خرسند ، عبدالحسین خسروپناه ، سروش دباغ ، علیرضا رجایی ، جلال رفیع ، عزت الله سحابی ، احسان شریعتی ، رضا علیخانی ، بیژن عبدالکریمی ، محمد جواد غلامرضا کاشی ، محمد تقی فاضل میبدی ، شریف لکزایی ، خسرو منصوریان ، حسن یوسفی اشکوری و ...


چه نیازی است به علی ؟
آری آین چنین بود برادر
احسان شریعتی : بیشتر سلمان بود تا ابوذر
گفتگو با سید هاشم آقاجری
یادداشتی از رضا علیخوانی
فراخوان شریعتی ، رویاروی شریعتی
گفتاری از عماد افروغ
حجاریان : مجدد بود نه متجدد
مقاله ای از سید علی محمودی
ما و شریعتی
آزادی و جست وجو گری شریعتی
یادداشتی از محمدتقی فاضل میبدی
گفت و گو با جلال رفیع
داستان روحانیون و دکتر
میزگرد بازشناسی دکتر شریعتی
چه نیازی است به شریعتی ؟
شخصیت ها از شریعتی میگویند
گفت و گو با محمد مهدی جعفری
کاری به مذهب آدم ها نداشت
واعظ بی عمل نبود
گفت و گو با سید صادق حقیقت
تاریخ قرائت ایدئولوژیک از دین تمام شده است
گفت و گو با عبدالحسین خسروپناه
اندیشه وران معاصر از شریعتی میگویند...
Password : www.soi.ir


Click Here To Dowanlod

Pages : 124 no Ads

تعداد صفحات با حذف تبلیغات مجله :124 صفحه

Part 1 Size : 13 MBPart 2 Size : 11 MBPart 3 Size : 10 MB


دانلود مجله زندگی ایده آل شماره 66

مجله زندگی ایده آل - شماره 66 - 230 صفحه - قیمت استثنائا 3000 تومان
برای اولین بار به سردبیری افتخاری عادل فردوسی پور

آنچه در این شماره از زندگی ایده آل می خوانید :

معرفی 736 بازیکن حاضر در رقابت ها
اطلاعات کامل هر سی و دو تیم
مصاحبه با سی و دو مربی حاضر در رقابت ها
زمین چمن ، سیاست ، اقتصاد : فوتبال علیه دشمن
با نوشته های از امیر حاج رضایی ، هوشنگ نصیر زاده ، مزدک میرزایی ، جواد خیابانی ، علیرضا علیفر ، پیمان اسدیان و ...
فینال جام جهانی در تهران
جنجال های معروف جام جهانی : توپ سیاست در زمین فوتبال
تاریخچه تمام دوره های جام جهانی
80 سال قبل در چنین روزهایی در اروگوئه : جهان ( جام ) دار شد !
معرفی کشور میزبان مسابقات جام جهانی : کشوری متفاوت در قاره سیاه
سفیر آفریقای جنوبی از تاثیر جام جهانی بر کشورش می گوید ، ابراهیم سالی : شاید قهرمان شدیم !
آیا آفریقای جنوبی میزبان خوش خیالی است ؟ : پیروزی اقتصادی مهمتر از پیروزی فوتبالی
در انتظار جدید ترین دستاورد های تصویری
امیر حاج رضایی : جام جهانی عکسی از زمانه خود !
در این جام همه چیز هست ... از ماندلا تا چه گوارا ! زمانی برای مستی فوتبال
مصاحبه با گزنان ایران در جام های جهانی
36 سال تلاش فقط سه بار موفقیت : تلخ و شیرین های جام جهانی برای ایران
ده بازیکنی که موهایشان بیشتر از فوتبالشان به چشم آمد .... موقشنگ های جام جهانی !
ورزشگاه های میزبان مسابقات جام جهانی : افتتاحیه و فینال در ورزشگاه 90 هزار نفری !
داستان کمیک استریپ : زمانی که ایران میزبان جام جهانی شد !
مردی که فوتبال می نوشد و فوتبال می گوید ، داستان یک لیدر متفاوت
بد لباس ترین های جام جهانی ، باخت قبل از شروع مسابقه
بهترین لباس های تاریخ جام های جهانی ، پیراهن هایی که بیشتر از گل ها در ذهن مانند .
لعنت بر پنالتی
تیم رویایی تاریخ جام جهانی : ستاره هایی که تاریخ را نوشتند ....
شادی های به یاد ماندنی جام جهانی
فرانک ریبری ، صورت زخمی هنرمند
ژاوی هرناندز : آرشیتکت خلاق
دیدیر دروگبا : قاتل تنومند
جان لویجی بوفون : رونالدوی دروازه بان ها
لیونل مسی : شاه مهره طلایی
وین رونی : پختگی یک جنگجو
کاکا : بالرینی به فکر جبران مافات
کریستیانو رونالدو : یوزپلنگ مغرور
معرفی تمام داوران حاضر در جام جهانی ، آنهایی که سرنوشت جام را تعیین میکنند ...
Click Here To Dowanlod
Password : www.soi.ir
Pages : 180 no Ads

تعداد صفحات با حذف تبلیغات مجله :180 صفحه


Part 1 Size : 13 MBPart 2 Size : 10 MBPart 3 Sixe : 10 MBPart 4 Size : 10 MB


دانلود مجله موفقیت شماره 191
دو هفته نامه موفقیت / اجتماعی ، معلومات عمومی / سال دوازدهم نیمه اول تیر 1389

شماره 191 / 100 صفحه
قیمت مجله : 700 تومان

آنچه در این شماره از مجله موفقیت می خوانید :


سرمقاله :
سپاس دلاور : تو در وجود آنان که رفتند و جام شهادت را نوشیدند آنانی که وجود مقدس خود را به دست ...
سخن سردبیر

یادداشت :
قایق های موفقیت بر آب های تعادل : جرقه ای در ذهن شما زده می شود حس می کنید که از شرایط موجود راضی نیستید و باید کاری کنید کارستان تا زندگیتان ...
نکته های کوچک برای ایجاد تغییرات بزرگ
اخبار برگزیده
گفته های موفق ترین افراد جهان در زمینه کسب و کار
افسردگی دانشجویی و راه های چاره آن ...

راه سوم :
مهم بالارفتن است ، قله اصلا مهم نیست : شب و روز در گوش دانش آموزان می خوانند که باید نمهر 20 بگیرند همیشه مدیران شرکت ها دنبال بالاترین ها و بیشترین ها هستند در ....
مامان باحالی باش !
با دعوای بچه ها چطور برخورد کنیم ؟
حرص خرید !

تست خودشناسی :
چقدر در روابط اجتماعی خود موفق هستید : بیاییم زندگی اجتماعی خود را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم آیا ... ؟
انعطاف پذیری
دیدار تازه با هم سنگران دیروز
تکنیک های کنترل خشم
بلای لباس
به خاطر خودت
انسان عاشق نمی شود بلکه به عشق تبدیل می شود
کاریکلماتور
زمزمه های عاشقانه قلب یک پدر

کنکوری موفق :
دوران طلایی کنکور : همراهان خوب موفقیت سلام یک سال همراهی یک سال درس خواندن یک سال برنامه ریزی یک سال نگرانی یک سال هر ...
گام نهایی تا کنکور
برای عشق خود بهترین باشید !
چند لحظه از زندگی
موفقیت کودک و نوجوان
من مقصرم یا تو ؟! یافتم او ، شما ، همه !
موفقیت مال منه !
گزیده ای از مقالات شما برای مسابقه وبلاگ نویسی خلاقیت
زیرطاق تحریریه
دگرگون سازی ذهنی
زندانی
نیک بینی
پیام های ابریشمی

تلنگری بر روح :
به خاطر صد ، هشتاد را فدای بیست نکنید : آن روز وقتی دور اجاق نشستیم و مشغول خوردن صبحانه بودیم خدامراد یک ...
موفقیت آنلاین
جدول
سبویی از دریا
دفتر دل
چه کنیم تا یادمان بماند ؟
گاهی از محدودیت هم می توان به خلاقیت رسید
قلب دریایی تو
دوازده پیام کوتاه برای همه موفقیتی ها ( فال )
یکی از پسرانش
پدیده های زود گذر
Click Here To Dowanlod
دانلود مجلات فارسی و نرم افزار رایگان با لینک مستقیم
Pages : 58 no Ads

تعداد صفحات با حذف تبلیغات مجله :58 صفحهPart 1 Size : 8 MBPart 2 Size : 10 MB


ویرایش توسط I ROBOT : ۱۱ تير ۱۳۸۹ در ساعت ۰۱:۴۰ بعد از ظهر
I ROBOT آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۱ مرداد ۱۳۸۹, ۰۸:۰۳ قبل از ظهر   #13 (لینک مستقیم)
کاربر فعال
 
I ROBOT آواتار ها
 
I ROBOT به Yahoo ارسال پیام
بدون امتیاز  0 امتیاز     
پیش فرض پاسخ : تاپیک دانلود مجلات... خارجی-ایرانی

مجله پیام مشاور تیر ماه 89http://www.txt.ir/ebooks/magazine/pa...ww.txt.ir).pdf
I ROBOT آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
قدیمی ۱ مرداد ۱۳۸۹, ۰۸:۱۹ قبل از ظهر   #14 (لینک مستقیم)
کاربر فعال
 
I ROBOT آواتار ها
 
I ROBOT به Yahoo ارسال پیام
پست معمولی  +1 امتیاز     
پیش فرض پاسخ : تاپیک دانلود مجلات... خارجی-ایرانی

http://www.4shared.com/file/13802869...128__PDF_.html
این پست هم یه یادگاری برای بزرگترهای سایت
I ROBOT آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
تشکر شده توسط :
پاسخ

علاقه مندی ها (Bookmarks)

برچسب ها
ایرانی, تاپیک, خارجیایرانی, دانلود, مجلات

ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

UP/Down مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are غیر فعال
Pingbacks are غیر فعال
Refbacks are غیر فعال


موضوعات مشابه
موضوع نویسنده موضوع انجمن پاسخ ها آخرين نوشته
سوالات متداول دانلود کتاب Admin آموزش های کامپیوتری 1 ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ ۱۰:۵۹ قبل از ظهر
بازی DataBus بازی 9 ۱۸ مرداد ۱۳۸۹ ۱۲:۳۰ بعد از ظهر


 

اکنون ساعت ۰۱:۲۰ بعد از ظهر برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +4.5 می باشد.

استفاده از مطالب اين سايت به هر نحو ، منوط به قرار دادن نام و لینک نودهشتیا به صورت مستقیم (http://www.forum.98ia.com) می باشد .

تاپیک های پیشنهادی : با انجمن مشکل دارید؟ - اطلاعیه ها و اخبار سایت - قوانین انجمن

خاطره نویسی  - خلاصه رمان - یادداشت های تلخ نویس - دانلود کتاب و رمان

- تماس با ما - گروهها - فال حافظ - بایگانی - بالا