رباعی های عاشقانه شاعران معاصر به مزایده گذاشته میشودیک شاعر برای انتشار کتابی با عنوان «بهترین رباعیهای عاشقانه شاعران معاصر» با انتشار فراخوانی از شاعران جوان کشور خواست تا برترین رباعیهای خود را به منظور درج در این کتاب برای وی ارسال کنند؛ کتابی که وی قصد دارد برای انتخاب ناشرش آن را به مزایده بگذارد.

خلیل رشنوی، داستان نویس و شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار این فراخوان گفت: در این سالها به قدری رباعیهای زیبا از سوی شاعران مختلف در کشور شنیدم که به این فکر افتادم کتابی با عنوان «بهترین رباعیهای عاشقانه شاعران معاصر» را با همکاری خود شاعران گردآوری کنم.

وی ادامه داد: در این کتاب، گزیدهای از رباعی تمام شاعران معاصر که زندهاند و به حضور در این مجموعه تمایل دارند گنجانده خواهد شد.
رشنوی ادامه داد: به منظور این کار در فراخوانی که از ابتدای این هفته منتشر شده است، از همه شاعران به ویژه شاعران جوان خواستهام تا برترین رباعیهای خوشان را تا پایان اسفندماه به انتخاب خود به نشانی الکترونیکی dastanjan@gmail.com ارسال کنند که این آثار میتواند پیش از این نیز در کتابهای دیگری منتشر شده باشد.
به گفته این شاعر، این آثار پس از جمع آوری از سوی گروهی از شاعران مورد بررسی قرار میگیرد و پس از انتخاب در قالب این کتاب منتشر خواهد شد.
رشنوی تاکید کرد: این کتاب محدودیت حجمی ندارد و در نظر دارم در صورت امکان به منظور انتخاب ناشر آن را به مزایده نیز بگذارم.
وی همچنین از تلاش خود برای برگزاری جشنوارهای به منظور معرفی اشعار برگزیده و موجو در این کتاب نیز خبر داد و گفت: در صورت ایجاد این امکان از شاعرانی که آثارشان در این کتاب منتشر خواهد شد نیز به صورت ویژهای تجلیل خواهد شد.