«اسبها در پیشانی ات می دوند» با 35 شعر سپید منتشر میشود


مریم منصوری از انتشار نخستین مجموعه شعر خود با عنوان «اسبها در پیشانی ات می دوند» در اوایل سال آینده خبر داد.

مریم منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار نخستین مجموعه شعر خود با عنوان «اسبها در پیشانیات میدوند» گفت: 35 قطعه از تازهترین سرودههایم در قالب شعر سپید اوایل سال آینده از سوی نشر چشمه منتشر خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این مجموعه در سه بخش در دست انتشار قرار گرفته است، گفت: در بخش نخست اشعار عاشقانه قرار گرفته که با عنوان کلی «اسبها در پیشانی ات میدوند سیاه» نامگذاری شده است. در بخش دوم نیز اشعار با تم اجتماعی قرار دارد که با عنوان «زنی در اندام این درخت مرده است» در کتاب قرار خواهند گرفت و در بخش سوم کتاب نیز دو شعر با نامهای «آی سی یو» و «تیتراژ نهایی» قرار خواهد گرفت.
منصوری در ادامه افزود: این اشعار گزیدهای از سرودههای من در فاصله سالهای 86 تا 90 است که همگی در قالب شعر سپید سروده شدهاند.
وی تاکید کرد: میتوان گفت روح کلی این اشعار نگاه زنانه نسبت به هستی است که محدودبه روابط میان انسانها نمیشود و اغلب آنها نیز دارای یک مخاطب فرضی است که گویی شعر با او به مکالمه میپردازد.
منصوری سال گذشته نیز نخستین مجموعه داستان خود را با عنوان «دو کام حبس» از سوی همین ناشر منتشر کرده بود.