ارسال پاداش نقدی برای کاربر
شما در حال حمایت به صورت مهمان هستید.
مبلغ مورد نظر خود را انتخاب کنید
1000 تومان
2000 تومان
4000 تومان
6000 تومان
8000 تومان
9000 تومان
10000 تومان
مبالغ دیگر
و یا مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید
واریز آنلاین از طریق کارت های عضو شتاب
کلیمای پراگ روح پراگ | ايوان كليما | معرفی و نقد کتاب

www.eraofempire.irنودهشتیا
فید آر اس اس
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2
 1. Top | #1

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  اسفند 1388
  نوشته ها
  26,310
  میانگین پست در روز
  12.60
  تشکر از کاربر
  48,315
  تشکر شده 54,271 در 13,900 پست
  اندازه فونت

  پیش فرض کلیمای پراگ روح پراگ | ايوان كليما | معرفی و نقد کتاب

  پيشگفتار كتاب با اين جملات شروع ميشود:"من در طول زندگيام فقط چند سالي كارم گزارشگري بوده است. اما اين حرفه را داوطلبانه رها نكردم. روزنامهاي را كه برايش كار ميكردم تعطيل كردند و به من هم ديگر اجازه ندادند براي روزنامه ديگري مطلب بنويسم و روزنامههاييي كه در آن ايام در كشور من منتشر ميشدند از آن روزنامههايي بودند كه من اصلا دلم نميخواست برايشان مطلب بنويسم. با اينهمه، نياز به بيان عقايد و احساساتم در مورد برخي مسائل، آن هم هرچه سريعتر و هرچه مستقيمتر، در دلم بود و براي همين به نوشتن ادامه دادم - بيآنكه روزنامهاي يا هر وسيله ديگري براي رساندن حرفم به گوش مردم داشته باشم. اين قطعات نوشته شده با رسانهاي كه ساميزدات خوانده ميشود دست به دست ميگشت. يعني اين قطعات را دوستانم با ماشين تحريرهاي معمولي تايپ ميكردند و نهايتا هم به دست تايپيستهاي گمنام تايپ ميشدند و از دست خوانندهاي به دست خواننده ديگر ميرسيد.
  در انتخاب قطعات اين كتاب، كوشيدهام موضوعات و ژانرها تنوع داشته باشند، تا حدودي براي اقناع خوانندگان انگليسيزبان كه متوجه شوند نويسندگان ممنوعالقلم و سركوبشده هم صرفا علائقشان محدود به مسائل سياسي نميشود و علائقي مشابه علائق ديگر نويسندگان در هر جاي اين جهان دارند ..."
  *****
  شاید برای شروع، معرفیِ یک کتاب، مفید باشد. اولین آشنایی با کتاب، از طریقِ مجلهی «شهروندِ امروز» بود. «خشایار دیهیمی» یکی از مقالاتِ آن را ترجمهکردهبود در موردِ بیمعناشدنِ زبان. مثلِ همیشه انتخابهای دیهیمی، بهجا، بهموقع و جذاب بود. «ایوان کلیما» نویسندهی اهلِ چک، مجموعهی مقالاتِ کوتاهی را در این کتاب جمعکرده که حاصلِ یک دوره فعالیتِ فکریِ اوست که انتشارِ روزنامهای که در آن کارمیکرد، ممنوع شدهبوده. البته نویسندگانِ چک، در نبودِ اینترنت، راهِ مشابهی برای گفتن و انتشارِ ممنوعهها پیدا (یا شاید درستترش: ابداع) کردند: سامیزدات! سامیزدات چیست؟ پس از ممنوعیتهای پیدرپی که در نتیجهی سلطهی کمونیستهای روس در چک برای اهلِ قلم پیش آمد، آنها تصمیمگرفتند نوشتتههایشان را اینطور به دستِ خوانندهها برسانند: (کلیما میگوید): «قرارگذاشتیم که همهی ما دستنوشتههایمان را ماشینکنیم و بفروشیم. لودویک واتسولیک، یکی از بهترین نویسندگان چک، عهدهدار اجرای این کار شد و کار را شروعکردیم: با یک ماشیننویس و یک دستگاه تایپ معمولی. کارها در بیست نسخه چاپ میشد و بهای هر نسخه تقریباً سه برابر قیمت یک کتاب معمولی بود. مدتی بعد مردم شروعکردند به گشتن دنبال این کتابها. بهتدریج «کارگاههای» تازهای درستکردیم، و آرایش صفحهها هم بهترشد. بهطور غیرمستقیم کتابهای ممنوعهی صحافیها را بهدستمیآوردیم و خودمان آنها را چاپمیکردیم. بسیاری از این کتابها مایهی غرور کتابخانهی کتابدوستان خواهندبود... » و این آثار، ادبیاتِ سامیزدات بودند. این کتاب، گزیدهی کلیماست از مقالاتِ سامیزداتیِ خودش. ترجمهی کتاب، کارِ «فروغ پوریاوری» است که ترجمههایش را از آثارِ هموطنِ کلیما، «میلان کوندرا» دیدهاید احتمالاً. نشرِ آگه کتاب را درآورده و رنگِ قرمزِ کتاب را هم خودِ من خیلی دوستدارم (تأویل و توجیهش پایِ آنها که دنبالِ تأویل و توجیهند). در مقالهی اول، با روایتِ دورهی کودکیِ کلیما مواجهمیشوید؛ خودِ او نوشته «کمی عجیب و غریب»؛ اما گمانمیکنم شما هم پس از خواندنِ مقاله متوجهِ تعریضی که قیدِ «کمی» دارد، خواهیدشد. تصورِ رایج از دورانِ کودکی، تصورِ شادمانی و رویا و آرزوست؛ اما شما در این مقاله از کودکیِ مردی میخوانید که میگوید: «من بر نبود آزادی بهمراتب بیش از کمبود مواد غذایی وقوف داشتم. از پنجرههای اردوگاه میتوانستم کوههای دوردست را ببینم. این واقعیت مسلم که نمیتوانستم از درهای آن اردوگاه شلوغ بیرون بروم، بیش از هرچیز دیگری دلتنگممیکرد» و «تمام آن دوستیها [دوستیهای دورانِ کودکیِ نویسنده] بهگونهای فاجعهآمیز بهپایانرسید؛ دوستانم، پسرها و دخترها به اتاق گاز رفتند، همه بهجز یکنفر، آریه، که واقعاً دوستشمیداشتم، او پسر رئیس کمیتهی خودگردان زندانیان اردوگاه بود، و در دوازدهسالگی به ضربِ گلوله کشتهشد» ... ؛ کلیما به جرم (؟)ِ یهودی بودن سالهای کودکیش را در یکی از اردوگاههای کارِ آلمانِ نازی میگذراند. روایتِ کلیما از این سالها برای من که تکاندهنده و تأملبرانگیز بود. جز این، یک گفتوگو و چند مقالهی دیگر که شاملِ نظرات و دریافتهای خاصِ خودِ کلیما در زمینههای متعددی مثلِ پایانِ تمدنِ بشری، آشغال، فقرِ زبان، قدرتمندها و بیقدرتها، کافکا و ... کلیتِ این کتاب را میسازند. دیدگاهِ کلیما در برابرِ آنچه مدهای فکریِ روزِ سرزمینِ ما هستند، ازگونهی متفاوت و بدیع است. ترجمهی پوریاوری به نظرِ من، ترجمهی متوسطی است. شاید جالب میبود اگر مواردی را که اوو دیهیمی جدا ترجمهکردهاند، با هم مقایسهمیکردم و یا مواردِ ضعفی را که بهنظرمرسیده، ذکرمیکردم؛ اما متأسفانه نوشتنِ این مطلب با وقفههای بسیار به ساعتِ سهی نیمهشب کشیده و میترسم آنچه پس از این مینویسم، دیگر خوابآلوده باشد. کتاب، مثلِ اکثرِ قریب به اتفاقِ آثارِ منتشرشده در کشورمان، از لحاظِ نشانهگذاریِ ویرایشی، سرشار از غلط است. امیدوارم بتوانم در اولین فرصت، نمونههایی برای تقویتِ ادعایم به مطلب اضافهکنم.
  اما حتماً بایدبگویم که آنچه دلیلِ واقعیِ نوشتنِ این مطلب بود و انگیزهی معرفیِ این کتاب، شباهتِ فضاها و تجربیاتِ کلیماست با فضاها و موقعیتها امروزِ ایران. خواندنِ ادراکات و تجربیاتِ کسی که تجربهی درگیری با دو نظامِ توتالیتر، تمامیتخواه و عوامزده را داشته، برای ما ایرانیها بیش از همه باید جالب باشد!

  در تنگنای حيرتم از نخوت رقيب
  يا رب مباد آنکه گدا معتبر شود

   برای دیدن این نوشته ی مخفی کلیک کنید 2. 3 کاربر از پست .RAHA. تشکر کرده اند .


 3. Top | #2

  کاربر حرفه ای


  تاریخ عضویت
  مرداد 1390
  نوشته ها
  2,867
  میانگین پست در روز
  1.83
  محل سکونت
  مشهد
  تشکر از کاربر
  34,639
  تشکر شده 22,817 در 7,399 پست
  حالت من
  Mashghool
  اندازه فونت

  پیش فرض

  من دو سال پیش این کتابرا خواندم تا حال چنین کتاب تاثیر گذاری راجع به انقلاب نخوانده بودم انگاری که وصف
  حال ما بود قلم نویسنده عالی بود هرز گاهی مرورش میکنم

موضوعات مشابه

 1. ورود مواد مخدر جديدبا نام پان پراگ!!
  توسط آنیتا در انجمن عکسهای روز و گزارش خبری از مراسمها
  پاسخ ها: 4
  آخرین نوشته: 1391,01,10, ساعت : 16:37
 2. سانچس بدون مجوز پزشکان به پراگ رفت
  توسط jim.jim در انجمن ورزش
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1390,08,09, ساعت : 15:15
 3. گفتگو با ايوان كليما، نويسنده اهل چك / جان توسا
  توسط .RAHA. در انجمن مصاحبه با نویسندگان
  پاسخ ها: 0
  آخرین نوشته: 1390,08,04, ساعت : 17:28
 4. رنگین کمانی زیبا در شهر پراگ
  توسط آوای سکوت در انجمن طبیعت
  پاسخ ها: 2
  آخرین نوشته: 1390,05,22, ساعت : 15:49
 5. تصاویر پراگ پایتخت جمهوری چک در شب
  توسط 2012 در انجمن شهرها و آثار تاریخی جهان
  پاسخ ها: 4
  آخرین نوشته: 1388,12,27, ساعت : 16:40

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •