آدمی راادمیت لازم است گرچه آدم مرده است
به شخصیت شناسی خوب کمک می کنه
ممنون