مشترکين تلفن همراه که مبلغ قبض آنها بيش از 500 هزار ريال بوده و تلفنشان قطع بدهي شده است؛ جهت پرداخت مبلغ بدهي بهصورت تقسيط (بدون ارائه چک يا سفته) ميتوانند به مراکز تلفن ثابت (تهران) و ادارات مشترکين (ساير استانها) مراجعه كنند.
به گزارش (ايسنا)، پس از پرداخت نخستين قبض تقسيط و واريز مبلغ به حساب شرکت ارتباطات سيار ايران، تلفن مذکور به صورت خودکار (بدون نياز به مراجعه) وصل ميشود.
مشترکين تلفن همراه بايد پس از دريافت قبوض، اقساط را براساس تاريخ مندرج برروي قبض و بدون تاخير پرداخت كنند.

درصورت عدم حضور مشترک، بستگان درجه اول ايشان ميتوانند جهت تقسيط با مراجعه به مراکز تلفن ثابت (تهران) و ادارات مشترکين (ساير استانها) و تکميل فرم مربوطه و ارائه مدارک لازم ( اصل و تصوير شناسنامه) مراجعه کننده (پدر ، خواهر، برادر، مادر، همسر، فرزند) اقدام كنند.
با انجام تقسيط، آبونمان سرويسهاي ويژه دربرگيرنده نيز شامل اينترنت، MMS، محدوديت مکالمه، فکس، ديتا، رومينگ، و... قطع شده و مشترکين مربوطه درصورت نياز پس از اتمام اقساط بايد مجددا نسبت به فعالسازي سرويسهاي مربوطه اقدام كنند.
اما با توجه به اينکه هر مشترک در طول سال تنها يکبار مجاز به تقسيط است، لذا درصورت اعمال شرايط تقسيط و عدم رضايت مشترک، سابقه براي مشترک منظور خواهد شد.
ترتيب پرداخت اقساط در سررسيدهاي تعيين شده الزامي است، در غير اينصورت مراحل تقسيط متوقف و ارتباط همراه قطع ميشود.
درصورتي که مشترک يکي از اقساط را در مهلت مقرر پرداخت نكند، تلفن همراه مربوطه به علت عدم پرداخت قسط قطع گرديده و با پرداخت قبض مورد نظر و به شرط وصول مبلغ بصورت خودکار مجددا وصل خواهد شد.
همچنين درصورتي که مشترک براي بار دوم قسط تلفن همراه را به موقع پرداخت نكند، مشمول قطع تسويه حساب شده و در اين حالت براي وصل مجدد نياز به پرداخت کليه اقساط بصورت يکي است.
از طرفي سيمكارتهايي كه تقسيط ميشوند براي سيمكارتهاي 0910 تا سقف 20 هزار تومان و براي 0912 تا سقف 30 هزار تومان قطعي ميان دوره نيز محاسبه ميشود و اين طور نيست كه هر خطي كه پرداخت بدهي آن به صورت قسطي شد، ديگر قطعي مياندوره برايش محاسبه نشود.

* شرايط و مدارک مورد نياز:
حضور مالک يا بستگان درجه اول ايشان (پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر)، اصل و تصوير کارت ملي