نادر طالبزاده مستند ساز و كارشناس فرهنگي درباره حضور «شان استون» و فراهم شدن زمينههاي توليد مشترك در گفت و گو با خبرنگار سينمايي فارس گفت: ابتدا بايد درباره پدرش صحبت كرد كه تاثير وضعي در سينماي آمريكا داشته است.

* مصطفي عقاد «اليور استون» را بهترين فيلمساز آمريكايي ميدانست
وي اظهار داشت: سالها پيش (حدود 20 سال) به خاطر ميآورم كه از مصطفي عقاد پرسيدم بهترين كارگردان در آمريكا چه كسي است و ايشان از اوليور استون نام بردند. در همان سالها كه در معاونت سينمايي فعاليت داشتم بزرگداشتي براي ايشان در جشنواره فيلم فجر ترتيب داديم و مروري بر آثار ايشان درباره ويتنام در جشنواره فيلم فجر داشتيم.
وي در ادامه افزود: او فيلمسازي است كه اگر مروري بر آثارش داشته باشيم متوجه خواهيم شد كه دوره فيلمسازي ايشان را ميتوان به سه دوره تقسيم كرد. در ابتدا نقد جنگ ويتنام با ساخت آثاري چون «جوخه»، «متولد چهارم جولاي» را ميتوان نام برد سپس «قاتلين بالفطره» كه نقدي بر تاثير سينماي آمريكا بر نوجوانان است را ميتوان برشمرد ، نقد اقتصاد آمريكا با ساخت «والاستريت»، نقد سرگرميهاي ورزشي آمريكا را با ساخت «بعدازظهر هر روز يكشنبه» در كارنامهاش به ثبت رساند. فيلم «اسكندر»و «دورز» دو فيلم متفاوت از تاريخ باستان و معاصر آمريكاست كه در مورد فيلم دوم ، خود فرزند آن دوران است و تا به حال هيج كارگردان آمريكايي به نقد آن نپرداخته بود (تاثير موسيقي جيم موريسون بر جوانان آمريكايي دهه 60 و 70).
طالبزاده در ادامه توضيح داد: دوره سوم فيلمسازي او را ميتوان با ساخت آثار مستندي است كه با موضوع «فيدل كاسترو» و سپس «چاوز» و اخيرا درمورد تاريخ معاصر آمريكا ذكر كرد (اين فيلم با عنوان تاريخ سري آمريكا در ده قسمت در حال اتمام است) درضمن شش پيش او قصد داشت در مورد موضوع دكتر احمدينژاد رئيس جمهور نيز مستندي بسازد كه متاسفانه از سوي مقامات ايران با مخالفت مواجه شد.
وي در ادامه به صراحت كلام استون اشاره كرد و گفت: در مورد صراحت كلام اليوراستون همين بس كه در مصاحبه اخيرش با واشينگتن تايمز اعلام كرده است «مشكل بزرگ آمريكا كنترل رسانهها توسط يهود است» اين جمله او باعث جارو جنجال زياد و فشارهاي متعددي از سوي محافل صهيونيستي براي بازپس گرفتن كلامش شد!

* حضور پسر اليور استون در ايران را بايد مثبت ارزيابي كرد
طالبزاده در ادامه به حضور پسر استون در ايران اشاره كرد و گفت: حضور ايشان در ايران را بايد مثبت ارزيابي كنيم. اين دعوت از سوي يك NGOصورت گرفت و از سوي ارشاد يا معاونت سينمايي نبود. او پسر همان پدري است كه با شجاعت مواضع خود را درباره مخمصه جنگ ويتنام كه هيچ كارگرداني _ نه قبل و نه بعد از او _ با اين تفسير بيان نكرده بود . او البته جوان است و به تازگي فيلمي را با يك لبناني مسلمان ساخته و در آن بازي كرده است، فيلم هنوز توزيع نشده و خود او معتقد است بايد فيلم ديده شود و نظرات كارشناسي را درباره فيلمش بداند. اما نكته مهم اين است كه او با يك لبناني مسلمان اولين كارش را ساخته است.
وي افزود: به نظر ميرسد بايد از محفلي (شركت كراون) كه باعث شدند ايشان به ايران دعوت بشوند، تشكر كرد. از فرازهاي مثبت حضور شان استون در جمع خبرنگاران بايد ذكر كنم، نظر وي درباره واقعه 11 سپتامبر، همان نظري كه 180درجهاي متفاوت منتقدان آمريكايي است شان استون گفت: به نظرم من اين واقعه نميتواند از سوي 19 نفر سعودي و يك نفر از داخل يك غار صورت گرفته باشد اين كار در داخل آمريكا ساماندهي و طراحي شده است و بر اساس اين طرح شان، منطقه خاورميانه به آتش كشيده شد و كشور افغانستان و عراق اشغال شد و طراحي جنگ سومي در راه است.


* از گفتوگوي آزادانه شان استون تا ايجاد محدوديت براي مهماناناسكار توسط «خانه سينما»

طالبزاده گفت: او آزادانه با خبرنگاران صحبت كرد و نظراتش را اعلام كرد، در حالي كه متاسفانه هياتي كه از مديران آكادمي اسكار به ايران دعوت شدند پشت دربهاي بسته مذاكره كردند و خانه سينما اجازه نداد پرس تيوي با اين هيات مصاحبهاي انجام دهد كه به نظرم دور از شان خانه سينما بود و دستاوردي هم براي سينماي ايران به همراه نداشت.
طالب زاده در ادامه گفت: حضور شان استون قدم مثبتي اولي است كه با هماهنگي يك گروه غيردولتي انجام شده براي رساندن پيام انقلاب از روشهاي جديد و استعدادهاي جهاني نيز بايد استفاده كرد.
وي به فارس گفت: شايد بهترين فرمول همين فرمول گروههاي غيردولتي است كه نزديكترين قرابت را با حقيقت ديپلماسي عمومي دارد.