خبرگزاري فارس: 6 رمان عاشقانه كه در سال گذشته ميلادي منتشر شدهاند نامزدان نهايي چهلونهمين دوره از جايزه «بهترين رمان عاشقانه سال» كشور انگلستان هستند.


به گزارش خبرگزاري فارس، «جايزه بهترين رمان عاشقانه سال» در سال 1960 در انگلستان پايهگذاري شده و به منظور انتخاب بهترين داستانهاي عاشقانه و همچنين ارتقاي اين ژانر ادبي تأسيس شده است.
ساليان گذشته نيز نويسندگان بنامي همچون «فريا نورت»، «روزي توماس»، «اريكا جيمز»، «كاترين ديويس»، «جوجو مويس» و «فيليپا گريگوري» از برندگان اين جايزه معتبر انگليسي بودند.
«ليندا گيلارد» نويسنده رمان «چشم دوختن به ستاره» يكي از نامزدان قدر فهرست نهايي اين جايزه انگليسي است.
وي در همين رابطه به «گاردين» گفت: «از اين كه در فهرست نهايي قرار گرفتهام، بسيار خوشنود و شگفتزده شدم.»
وي همچنين با توجه به اسامي ديگر نامزدان گفت: «فهرست نهايي اين جايزه از نويسندگان قدر و شناختهشدهاي تشكيل شده است.»
«سونانا كيرسلي» نويسنده اسكلتلندي رمان «راز سوفيا» نيز نامش در ليست ليست برندگان احتمالي جايزه «بهترين رمان عاشقانه سال» قرار دارد.
«سيسليا آهم» نويسنده 28 ساله ايرلندي رمان «ممنون ازخاطرات»؛ «جوديت لنوكس» نويسنده رمان «پيش از طوفان»، «چوليا گرگسون» براي رمان «شرق آفتاب» و «لزلي دانر» نويسنده رمان «آخرين دوست» ديگر نويسندگان ليست نامزدان نهايي جايزه «بهترين رمان عاشقانه سال» كشور انگلستان هستند.