به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، خمیرمایه این کتاب، امنیت، تبیین دیدگاههای امنیتی، عوامل تهدیدزای امنیتی، رهیافتهای مقابلهجویانه با این نوع تهدیدات و چگونگی بهرهگیری از روشها و سازوکارهای مفید و موثر برای مقابله با چالشهای امنیتی، برقراری، حفظ و تداوم امنیت و نیز نقد و ارزیابی دیدگاههای مطروحه پیرامون این مسایل است.

این اثر، مجموعهای از مقالات چند نویسنده با دیدگاهها و نظرگاههایی گوناگون و احیانا متفاوت و متضاد با یکدیگر در قالب یک کتاب است.

در مقدمه این کتاب آمدهاست: «بی اغراق، مجموعه مقالات جمعآوری شده در این کتاب، بیانگر تجزیه و تحلیل پیرامون جدیدترین و مطرحترین مباحث روز در عرصه روابط و سیاست بینالملل در بعد نظری و کاربردی است که در فهرست مطالب کتاب خودنمایی میکنند».

این کتاب در 12 فصل با عناوین «مطالعات صلح» (پل راجرز)، «نظریه واقعگرایی»(چارلز ال گلاسر)، «لیبرالیسم و امنیت»(پاتریک مورگان)، «سازهانگاری اجتماعی»(کریستین اجیس)، «مطالعات امنیتی نقادانه»(دیوید مورتیمر)، « دیپلماسی اجبار»(پیتر ویگو جاکوبسن)، «مداخلات بشردوستانه»(الکس جی بلمی)، «تروریسم» (برندا لوتز و جیمز لوتز)، «سلاحهای کشتار جمعی»(جیمز جی ویرتز)، « تجارت دفاعی»(جوانا اسپیر و نیل کوپر)، «امنیت نظامی»(مایکل شیهان) و «امنیت رژیم»(ریچارد جکسون) تنظیم شدهاست.

مولف در مقدمه این کتاب مینویسد: «مطالعات امنیت، محور و کانون اصلی روابط بینالملل محسوب میشود و مطالعات آن به بررسی تهدیدهای پیش روی بقای دولتها میپردازد. در فصلهای این کتاب، رهیافتهای جایگزین در مورد تحقق امنیت به شما معرفی خواهد شد و به شما مفاهیم متعددی ارایه خواهند کرد و البته ابزارها و شیوههای مختلفی برای تحقق امنیت به شما نشان داده خواهد شد. در حقیقت شما به این نتیجه خواهید رسید که رویهها و رویکردهای پیشین نه تنها موجب تامین امنیت نشدهاند، بلکه به نوعی شرایط را ناامن کردهاند. بنابراین، شما به مطالعه موضوعی خواهید پرداخت که مفاهیم آن در حال تغییر و تحول و در واقع نوعی پوستاندازی است».

این کتاب به دانشجویان رشتههای روابط بینالملل، مطالعات منطقهای و پژوهشگران علاقهمند به مسایل بینالمللی توصیه میشود.

«کتاب مطالعات امنیتی معاصر» از آلن کالینز با ترجمه سید داود آقایی و علیرضا ثمودی با شمارگان پانصدنسخه، به قیمت 16 هزار تومان، در 380 صفحه از سوی نشر خرسندی چاپ و وارد بازار نشر شدهاست.