مهلت 3ماهه مجلس به دولت براي شناسايي پردرآمدهاگروه اقتصادي:​ شمارش معکوس برای حذف یارانه نقدی دستکم ۲۲ میلیون نفر از ۷۵ میلیون یارانهبگیر با مصوبه دیروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس آغاز شد.

کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر حذف یارانه 3دهک پردرآمد از فهرست یارانهبگیران رأی داد. درصورت تصویب مصوبه در صحن علنی مجلس دولت 3ماه فرصت دارد تا نسبت به شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه نقدی آنها اقدام کند. اما سؤال اصلی این است که یارانه نقدی چه کسانی قطع میشود؟ در حال حاضر بزرگترین چالش دولت در حذف یارانه نقدی برخی اقشار، شناسایی آنهاست چه اینکه هنوز سازوکار مشخصی برای شناسایی این خانوارها وجود ندارد. مرکز آمار بهعنوان مرجع اصلی، پیش از این اعلام کرده که سازوکار مشخصی برای این کار ندارد.مرکز آمار بهعنوان مرجع اصلی پیش از این اعلام کرده که سازوکار مشخصی برای این کار ندارد. اما در مقابل سازمان هدفمندی یارانهها برای شناسایی پردرآمدهایی که قرار است از قطار یارانه نقدی پیاده شوند، چراغ سبز نشان داده و اعلام کرده که در این زمینه آمادگی لازم را دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به عادتکردن عموم مردم به دریافت یارانه نقدی، عدمدقت در شناسایی پردرآمدها میتواند تنشهایی را به جامعه و مردم وارد سازد چه اینکه تجربه قبلی دولت که در سال 88سال با عنوان خوشهبندی اجرا و سپس بایگانی شد، گلایهها و اعتراضات زیادی را در جامعه ایجاد کرد. اگرچه با مصوبه دیروز کمیسیون، دولت در شناسایی خانوارهایی که قرار است یارانه آنها قطع شود راه سختی را درپیش دارد ، شاید برخی شاخصها نظیر میزان دارایی و املاک و مستغلات و درآمد ماهانه میتواند در این زمینه مبنا باشد.

غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: این 3دهک شامل 30درصد افراد جامعه یعنی حدود 20میلیون نفر هستند که با توجه به شروع اجرای آن از 3ماه پایانی سال، میزان یارانههای آنان به بیش از 3هزار میلیارد تومان میرسد. نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: منابع حاصل از حذف یارانه دهکهای پردرآمد جامعه بهاحتمال زیاد از ابتدای سال آینده صرف بخش بهداشت و درمان و پوششهای اجتماعی خواهد شد.

الیاس نادران، نماینده تهران که مخالف لایحه اصلاحیه بودجه دولت است، در این زمینه معتقد است: اینکه با چه روشی عمل شود، قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد، چند دهک از پرداخت نقدی حذف شود یا از منابع دیگر استفاده شود، به دولت مربوط میشود که باید راهکارهای آن را پیشبینی و ارائه کند اما این مهم نیز در لایحه اصلاحیه بودجه دیده نمیشود.او میگوید: البته برای شناسایی 3دهک پردرآمد برای حذف از پرداخت یارانهنقدی میتوان از شاخصهای موجود اقتصادی استفاده کرد. وی افزود: البته از اول هم قرار نبود به همه جمعیت کمدرآمد و پردرآمد یارانه نقدی یکسان داده شود اما دولت قبلی این کار را کرد. نادران گفت: قرار بود پرداخت یارانه نقدی متناسب با درآمد شهروندان باشد و کسانی که درآمد بالایی دارند یارانه نقدی نگیرند و حتی بخشی از یارانه نقدی به بخش تولید و بهداشت و تأمین اجتماعی اختصاص یابد. وی افزود: یکی از مشکلات در کشور ما شفاف نبودن کمیت و کیفیت درآمد شهروندان است اما دولت میتواند از برخی علامت و شاخصهای اقتصادی برای شناسایی 3دهک و ساماندهی پرداخت یارانه نقدی استفاده کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در مورد حذف دهکهای بالای درآمدی از لیست یارانه بگیران گفت: مجلس حذف 3دهک برخوردار جامعه را به دولت تکلیف کرده است اما چگونگی شناسایی این افراد، موضوعی اجرایی است که دولت باید برای آن راهکار پیدا کند. مجلس جزئیات بیشتری را برای دولت مشخص نمیکند.جعفر قادری ادامه داد: راههای شناسایی افراد برخوردار با توجه به پایگاههای اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد، امکانپذیر است. ثروت و دارایی افراد از طریق اطلاعات ثبت اسناد املاک و مستغلات، سهام، خودرو، پس انداز و سایر داراییها از سوی دولت قابل بررسی و شناسایی است.

از این طریق میتواند 3دهک برخوردار جامعه را شناسایی کند، تا یارانه نقدی به افراد کمتر برخوردار تعلق بگیرد. وی افزود: افراد پردرآمد میتوانند داخل یا خارج کشور، حقوقبگیر یا غیرحقوقبگیر، حقوقبگیر دولتی و حقوقبگیر غیردولتی باشند و اگر درآمد بالایی داشته باشند، مشمول حذف پرداخت یارانه خواهند شد. بهاحتمال زیاد روز چهارشنبه این هفته مجلس درباره این مصوبه تصمیمگیری خواهد کرد.