PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : مقالات اولین همایش بافتهای فرسوده شهری مشهد 1387ms_f90
2013,01,21, ساعت : 08:12 PM
ارائه الگوي بهینه بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي(شهر یزد)

نوسازي و بهسازي یک بار براي همیشه رخ نمی دهد بلکه امري است مداوم که در نهایت می بایست به سیستمی خود جوش تبدیل شود. این امر آنی و سریع نیست بلکه فرایندي حساس و پیچیده است که نیاز به طراحی برنامه هاي هدفمند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد و براي دست یابی به ساماندهی و احیاي موفقیت آمیز، به شناخت دقیق بافت قدیمی و کل سیستم شهر و نظام منطقه اي نیاز است. همچنین باید به ابعاد اقتصادي، اجتماعی و کالبدي و مسائل و مشکلات بافت قدیمی شهرها توجه نمود. محلات قدیمی شهر یزد نظیر دیگر بافت هاي قدیمی، نیازمند به حرکتی کنترل شده در جهت ادامه زندگی خود هستند. این حرکت در قالب یک الگوي بهسازي و نوسازي با در نظر گرفتن مشکلاتی از قبیل: رشد منفی جمعیت در این محلات، نداشتن دسترسی هاي درون محله اي لازم، گسترش روز افزون فضاهاي مخروبه و متروکه، نداشتن تسهیلات مورد نیاز فضاهاي سبز و امکانات ورزشی و درمانی مطرح می گردد. این موارد در موقع خود به عنوان علتی براي سایر مشکلات و هم معلول آنها محسوب می شود و باعث تغییر چهره بافت به سوي شکلی ناهنجار گردیده و نهایتاً این تصور را به وجود می آورد که باید منتظر سرنوشتی ناگوار براي تمام ارزش هاي آن بود، سرنوشتی که با فرهنگ و سنت هاي مردم شهر گره خواهد خورد.این پژوهش در پی آن است که با ارائه یک الگوي مناسب بهسازي و نوسازي، ضمن حفظ سرمایه هاي شهري( میراث درون بافت ها) به ویژه مرفولوژي بافت هاي با ارزش (که اغلب نادیده انگاشته می شوند) از به هدر رفتن سرمایه هاي مادي جلوگیري کند. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی، تاریخی است.

کلیدواژه ها: بافت قدیم - فرسودگی - بهسازي و نوسازي- شهر یزد

نویسندگان: کرامت الله زیاري، مریم بیرانوند، سمیه ابراهیمیدانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13587779131.rar)


منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
2013,01,21, ساعت : 08:16 PM
آسیب شناسی بافتهاي فرسوده شهري (موانع ، کاستی ها، راهکارها)


در سالهاي اخیر با توجه به تحولات سریع علمی و فنی و به تبع آن دگرگونی در ساختار کالبدي ، اقتصادي و اجتماعی شهرها و همچنین مطرح شدن نظریه توسعه پایدار شهري، اهمیت نوسازي و احیاء بافتهاي فرسوده و ناکارآمد بیش از پیش مشخص می گردد. شکل گیري بافتهاي شهري و تغییرات فیزیکی صورت گرفته در گذر زمان فی الواقع انعکاس و تصویري از مجموعه علل اجتماعی، اقتصادي، انسانی و طبیعی بوده که در یک قلمرو جغرافیایی ظهور و بروز پیدا می نماید. نقش تکنولوژي، نیازها، ذوق و خواست عمومی در ارتباط با شکل و بافت اجتماعات انسانی و نقش عوامل اقتصادي – اجتماعی در تغییر چهره و زندگی شهري امروزي افزایش یافته است. در طول دهه هاي اخیر اثر بخشی و تقابل عوامل اقتصادي – اجتماعی و جمعیتی بر یکدیگر ، ضمن تغییر در فضاي ساخته شده شهري، نواحی اطراف را نیز در مقیاسی وسیع با سیماي کاملاً جدید فضاي کالبدي شهر افزوده و بدین ترتیب تعادل و پیوستگی سنتی فضاي کالبدي و نقش عناصر مهم آن در هم شکسته شده است. همچنین سیاست گذاري هاي دوگانه و مغایر در احداث واحدهاي مسکونی ارزان قیمت و گسترش روز افزون محدوده خدماتی شهرها باعث گردیده عملاً محدوده بافتهاي فرسوده که عمدتاً در مناطق مرکزي شهرها واقع گردیده و از زیر ساختهاي مناسب شهري نیز برخوردارند، از دید دست اندکاران وسیاست گذاران امر توسعه مسکن مخفی مانده و عملاً به فراموشی سپرده شده اند. دشواریهاي ناشی از عملیات اجرائی، مسائل و نارسائیها حقوقی و قانونی، محدویتهاي مربوط به میراث فرهنگی ، هزینه هاي مربوطه به تملک زمین در مقایسه با زمینهاي در اختیار انبوه سازان که اغلب به صورت رایگان تحویل می گردد، مشکلات مربوط به انجام توافق به دلیل تعدد ورثه، وجود املاك مخروبه و بلا صاحب ، انگیزه سرمایه گذاران، بخشهاي تعاونی و اشخاص را جهت سرمایه گذاري در این بافتها کم نموده و همین موضوع باعث بی توجهی و رها شدگی آن در نزد مدیران شهري گردیده است.

کلیدواژه ها: بافت - فرسودگی - نوسازي – بازسازي - بهسازي

نویسنده: محمد فتحی بیرانوند

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13587783291.rar)

منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
2013,01,21, ساعت : 08:18 PM
آسیب شناسی بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري از دیدگاه فرهنگی- اجتماعی (با تأکید بر محدوده بافت فرسوده میدان شهداي مشهد)


هدف مقاله حاضر، شناسایی عوامل فرهنگی اجتماعی موثر بر تأخیر و اخلال در روند نوسازي و بهسازي بافت فرسوده میدان شهداي مشهد، از طریق تحلیل ویژگی ها وخصوصیات آسیب زاي فرهنگی موجود در زندگی، رفتار و ارتباطات ساکنین بافت یادشده است . از آنجا که گام نخست در تدوین چنین برنامه هایی، شناخت دقیق ابعاد مساله (نقاط قوت و آسیب) می باشد، لذا در این مقاله وجوه آسیب زاي فرهنگی اجتماعی موجود در بافت فرسوده، هم از منظر آنچه در باورها، سنن و یا ارزش هاي ساکنان ریشه دوانده؛ و هم آنچه که تحت تأثیر برنامه هاي به اجرا درآمده از سوي دستگاههاي اجرایی، در ذهن مردم جاي گرفته را با مرور مباحث سرمایه هاي اجتماعی در سطوح محلی و فرامحلی (درون و برون گروهی ) مورد بررسی قرار داده ایم. شیوه تحقیق حاضر، تلفیقی از اسنادي و میدانی بوده؛ با جمع بندي نتایج مطالعات پیشین در جامعه فوق الذکر و نیز بررسی مصاحبه هاي صورت گرفته با ساکنان، سعی در شناسایی خصیصه هاي فرهنگی اجتماعی موجود در خرده فرهنگ ساکنان بافت کرده است . براساس مطالعات فوق الذکر از عمده ترین موانع فرهنگی می توان به عدم باور یا اعتماد به عملکرد دستگ اه اجرایی (دولت و شهرداري ها)، تقدم مصالح فردي بر جمعی و تشدید فردگرایی در پی گیري ارزش هاي اقتصادي، محلی گرایی و ارزشمندي روابط نزدیک همسایگی، اهمیت تعدد مراکز خدمات مذهبی و مجاورت مکانی با حرم مطهر و ... اشاره نمود. در نهایت راهکارهایی براي کاهش آسیب هاي فرهنگی در این حوزه ارائه خواهد شد.

کلیدواژه ها: آسیب شناسی- موانع فرهنگی- نوسازي- بافت فرسوده- میدان شهداي مشهد

نویسنده: حسن رضا انتظاریزدي

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13587784841.rar)

منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
2013,02,20, ساعت : 09:26 PM
آسیب شناسی و تحلیل شیوه هاي مداخله در بافت فرسوده (نمونه موردي: محله اسلام آباد زنجان)نویسنده: اسماعیل دویران

بافت فرسوده، به مفهوم فرسودگی کالبدي و اجتماعی، محصول تاثیر و تاثر متقابل فرایندهاي اجتماعی و فضاي جغرافیایی است . بدین سبب موضوع بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري، همواره یکی از مسائل و چالشهاي شهرهاي امروزي است ، در راستاي مداخله در بافتهاي فرسوده شهري شیوه هاي مختلفی چون اعطاي تراکم تشویقی، بازسازي، تجمیع، بهسازي، نوسازي، توانبخشی مطرح شده است . این مقاله با بررسی سه شیوه تجمیع ،بازسازي واعطاي تراکم به این نتیجه رسیده است که طرح هاي موفق هستند که درآن مداخله و مشارکت مستقیم مردم و همیاري و همکاري دولت باشند. جز در این صورت اکثر روشهاي مداخله با شکست مواجه خواهد شد.

کلیدواژه ها: بافت فرسوده- رویکردهاي مداخل - آسیب شناسی - SWOT


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13611910371.rar)


منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
2013,02,20, ساعت : 10:26 PM
آینده توسعه هاي شهري؛ ناسازگاري هاي ساکنین و روند ایجادتوسعه هاي شهري درون و برون بافتی


نویسنده: حسن رضایی


بسیاري ازدولت ها به وسیله ي توسعه فناوري ها و به کارگیري( ملکی، مشارکتی، حکومتی) که از رویکردهاي نوین شهر سازي و طراحی شهري بهره می برند، نسبت به بازسازي و نو سازي بافت هاي فرسوده شهري (توسعه هاي شهري) در تلاش می باشند. البته فعالیت هایی که در جهت دگرگونی و تغییرات بنیادي مکان هاي زندگی می باشند اغلب با ناسازگاري ها و مخالفت هاي ساکنین مواجه می شوند. در پی دگرگونی و تغییرات ایجاد شده در توسعه هاي شهري در دل رویکرد هاي حرفه اي، سؤال عمده اي که مطرح می شود این است که چرا ساکنین مراکز شهري و بافت هاي فرسوده و کهن در مقابل این تغییرات حساسیت دارند؟ بطور مثال ،همه ما باوجود دانستن محاسن اقتصادي و ارتباطی فرود گاه ها براي شهر، با ایجاد آن در نزدیکی محل سکونت خود موافق نیستیم و دلیل عمده ي ما ذهنیتی نسبت به ترافیک ، آلودگی هوایی و صوتی بعد از ایجاد آن خواهد بود. در توسعه هاي درون بافتی شهر نیز اغلب پروژه هاي جدیدي که با مخالفت روبرو می شوند، داراي منافع بسیاري می باشند ولی ساکنین محل پروژه، آنرا توجیه پذیر ندانسته و پیشنهاد می دهند پروژه در جاي دیگري احداث شود. با شکل گیري این ناسازگاري هاي ستیزه گرانه و جدي ساکنین که اغلب موي دماغ توسعه هاي شهري می شدند در سال 1980 در (christian science monitor) کلمه (NIMBY) ارائه شده که مخفف (Not In My Back Yard) بود.اینکه کاربرد مفهومی و لغوي این کلمه کجاست ، زمانی بیشتر قابل درك است که در پی شکل گیري توسعه هاي شهري درون بافتی و برون بافتی، گروههاي ساکنین ناسازگار و مخالف مطرح شدند . با وجود تجربه هاي علمی و عملی غرب در بیست سال گذشته، هنوز در ایران نوع، گستره و مدت ممانعت ها و ناسازگاري ها مسئله اي است که در پشت پرده مبهم حساسیت هاي عمومی ساکنین محو بوده و در متن تغییرات و تبدیلات شهري کمتر به کمیت و کیفیت شفاف آنها توجه شده است. تعریف اساسی و آشنایی با NIMBY طوري لازم می نمایاند که خلأ طبقه بندي اجتماعی افراد مخالف، وسعت برخورد ها و نا سازگازي هاي آنها و مدت و نحوه پیگیري فعالیت هاي بازدارنده آنهادر برابر پروژه هاي شهري می بایست بیش از پیش در این زمان( به دلیل انبوه پروژه هاي باز سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده تعریف کمی و کیفی مشخص یابند تا بتوان در نهایت براي آینده نحوه برخورد با جریان هاي NIMBYism را شناسایی نمود. ریشه پژوهش حاضر فعالیت هاي پژوهشی- مقدماتی دانشجویی دکتراي معماري و شهر سازي دانشگاه میشیگان ایالات متحده آمریکا بوده و امکان سنجی اهمیت آن در نحوه برخورد متون خارجی با این موضوع دریافت شده است. و در نهایت لزوم دسته بندي نظرات پراکنده ارگان هاي دولتی ، مجریان، طراحان، و ساکنین نسبت به جریان هاي مخالف اجتماعی در قبال آینده نگري پروژه هاي توسعه ي درون شهري و بهانه ي رد یابی تبدیل NIMBY به YIMBY از دیگر انگیزه هاي پژوهشی بوده است.

کلیدواژه ها: بافتهاي فرسوده- توسعه شهري - ناسازگاري ساکنین - NIMBY - NIMBYism

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13611915111.rar)


منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
2013,02,20, ساعت : 10:46 PM
ارتقاء کیفیت فضاهاي شهري در فرآیند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده نمونه موردي: محله صابونپزخانه تهران


نویسندگان: مصطفی عباس زادگان، مریم روستا

نوشتار حاضر در پی آن است که با رویکرد ارتقاء کیفی فضاهاي شهري ، به ارائه راهکاري در جهت بهبود فرآیند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده بپردازد. تنزل شاخصه هاي کیفی در فضاهاي شهري بافت هاي فرسوده ، یکی از انبوه معضلاتی است که این پهنه هاي شهري با آن دست به گریبانند و از آن جا که فضاهاي شهري، اوج تجلی مکانی حیات شهري و حضور شهروندان را به نمایش می گذارند، اثر متقابل تنزل کیفیت فضاهاي شهري بر تنزل کیفیت زندگی شهري، عمق و ابعاد این معضل در بافت هاي فرسوده را روشن تر می سازد. این نوشتار با بررسی مبانی نظري موجود در باب کیفیت محیطی و فضاهاي شهري مطلوب ، به مبنایی کلی از شاخصه هاي سنجش کیفیت این فضاها دست یافته و در ادامه استدلال می کند که تنزل کیفی فضاهاي شهري، از مصادیق فرسودگی به شمار می رود و در مقابل، بدون توجه به ارتقاء کیفی این فضاها نمی توان فرآیند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده را کامل و موفق پنداشت. این نوشتار با ارائه نمونه موردي یکی از محلات فرسوده تهران (محله صابونپزخانه)، به بررسی نحوه استناد به این رویکرد در واقعیت طرح بهسازي یک بافت فرسوده می پردازد. طرح بهسازي محله صابونپزخانه تهران، با رویکرد ارتقاء شاخصه هاي کیفی فضاهاي شهري در سطح محله و تمرکز بر این موضوع ، توسط مهندسین مشاور فجر توسعه تهیه گردیده است. با این مقایسه و بررسی تطبیقی نمونه موردي و مبناي نظري، چنین استنتاج می شود که متمرکز شدن بر فضاهاي شهري بافت و تهیه طرحی به منظور ارتقاء کیفی آن ها راهکاري در جهت بهبود فرآیند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده محسوب می شود و بدون توجه به آن ها، بافت، حیات شهري خود را باز نخواهد یافت.

کلیدواژه ها: بافت فرسوده- فضاي شهري- کیفیت محیطی- محله صابونپزخانه


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13611918971.rar)


منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
2013,02,21, ساعت : 09:05 PM
امنیت کالبدي با رویکرد CPTED، بررسی عوامل محیطی مؤثر در ایجاد فضاهاي ایمن در ساماندهی و طراحی بافتهاي فرسوده شهري (نمونه موردي بافت فرسوده محله نعمت آباد منطقه 19 تهران)


نویسندگان: سید ابراهیم حسینی، بهمن ادیب زاده

بافت هاي فرسوده شهري به دلیل عدم توجه به الزامات کالبدي، اقتصادي، اجتماعی با از بین رفتن حس تعلق در این بافت ها، زمینه هاي لازم براي آسیب هاي اجتماعی را فراهم آورده اند یکی از اهداف اساسی در معماري بناهاي مسکونی یا تجاري، حفظ "ایمنی و آرامش" است که تنها از طریق گسترش "امنیت" کالبدي حاصل می شود. بر این اساس معماري باید محیطهاي انسان ساخت شهري را بدانگونه طراحی کند که از پتانسیل کافی براي جرم خیزي برخوردار نباشند. این امر می رساند که از طریق "سازواره طراحی" می توان، امنیت و "قلمروهاي روانشناختی _انسانی" را در حوزه قلمروهاي شخصیتی فراهم کرد.
رویکرد جلوگیري از جرایم شهري با تکیه بر طراحی محیطی (CPTED) با الزامات عمومی همچون کاربري مختلط، طراحی مسیرهاي قابل پیش بینی، نور پردازي مناسب شهري، طراحی فضاهاي
قابل دفاع زمینه لازم جهت کاهش و ممانعت از شکل گیري جرایم شهري را به صورت عام در بافتهاي فرسوده و غیرفرسوده شهري فراهم می آورد.
محدوده نعمت آباد به عنوان یک بافت فرسوده شهري داراي مشکلات حاد در زمینه وقوع جرائم و گستردگی ان در فضاهاي عمومی می باشد و وجود زمین هاي خالی و رها شده باعث تشدید این معضل در محله نعمت آباد شده است در این پژوهش سعی بر این است تا ضمن شناسایی مکان هاي داراي معضل و گونه بندي ویژگیهاي این مکانها عوامل مؤثر محیطی مؤثر بر ایجاد این مکانها شناسایی شده و راهکار هاي طراحی محیط در ساماندهی این محله ارائه شود.
روش مورد استفاده، تحقیقی، توصیفی بوده و با بهرهگیري از منابع کتابخانهاي و جمعآوري اطلاعات وضع موجود محدوده مورد نظر به صورت میدانی و نیز با استفاده از پرسش نامه که توسط ساکنین تکمیل شده و نتایج حاصل با نرم افزار GIS و SPSS پردازش شده وبصورت نقشه هاي گرافیکی تدوین شده است وسعی براین بوده تا از این نتایج در جهت ارائه راهکارها استفاده شود.

کلیدواژه ها: طراحی شهري- بافت فرسوده- امنیت - عوامل محیطی - CPTED


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13614312021.rar)

ms_f90
2013,02,21, ساعت : 09:29 PM
بازسازي و احیاء در بافت هاي فرسوده شهري

نویسنده: فریده کول آبادي

وقوع زمین لرزه هاي متوالی در کشور، به دلیل قرار گیري ایران در کمر بند زلزله، خرابی هاي زیادي را به همراه داشته است. این ویرانی ها را باید در عدم توجه به ساخت و سازهاي مقاوم در برابر زلزله و عدم توجه به مقاوم سازي ساختمان هاي موجود در کشور جستجو کرد. در این مقاله به مقوله بازسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري (به عنوان بخش مهمی از برنامه هاي توسعه پایدارکشور) می پردازیم که این موضوع در کاهش میزان اثرات و تبعات ناشی از وقوع سوانح و کنترل خسارات و تلفات انسانی می تواند بسیار اثر بخش باشد.
توحه به موضوعات مهم بشرح ذیل در مقوله بازسازي و بهسازي( پیشگیري ) ضروري است:
1. آموزش و فرهنگ سازي
2. ساخت و ساز اصولی و بازسازي بافتهاي فرسوده
3. مقاوم سازي ساختمانها دربافتهاي فرسوده
4. هدایت مشارکت مردمی
5. بیمه زلزله
6. تهیه و بازنگري ضوابط و مقررات
7. آئین نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه
8. اطلاع رسانی و ایجاد سیستم مدیریت بحران
9. ایجاد سیستم ها و شبکه هاي اطلاعات بین المللی، امور تحقیقاتی و پیش بینی زلزله
10 . تعامل و تحقیقات در زمینه پیش بینی وقوع بلایا
11 . تعامل تجربیات تحقیقاتی در مرحله پیشگیري بسیار مهم و هریک در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر است.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13614314991.rar)

ms_f90
2013,02,21, ساعت : 10:23 PM
بافت هاي فرسوده شهري، ابعاد اجتماعی و فرهنگی (بازشناسی محدودیت ها و فرصت ها)


نویسنده: احمد حیدري، ایمان طبسی

هجمه فرهنگی و اجتماعی از زمان بحران صنعتی شدن و مناسبات آن و سرازیر شدن محصولات ناشی از آن به کشورها ، آغاز گردید که به لحاظ وجود ساختار اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی شهرهاي ما، که سنتی بودند بر تمامی روابط شهري تأثیر گذاشت و چه ره سنتی شهر را بدون برنامه ریزي دستخوش تغییرات بی قاعده نمود . بستر سازي فرهنگی یک واقعیت جوهري در احیا و ساماندهی شهري است . امروزه در فرهنگ معماري و شهرسازي ما این یک اصل پذیرفته و بدیهی است که ضرب آهنگ حیات شهر را مردمان ساکن در شهر با اندیشه، فعالیت، اقتصاد و مناسبات اجتماعی – فرهنگی خود ایجاد و تنظیم می نمایند . امروزه فرآیند مرمت شهري در فضایی مجرد و ویژگی هاي تاریخی، اجتماعی و فرهنگی شهر با دیدي ابزاري مورد توجه قرارگرفته است و نه به عنوان عناصر اصلی و تار و پود بافت شهري . بافت هاي قدیم نیاز به تداوم حیات دارند . و ارتقاء کیفیت اجتماعی در آنها باید مورد توجه قرار گیرد و این امر در گرو روزآمدکردن آن ها با دید هویت فرهنگی است .ارزش فرهنگی در معماري و شهر سازي در بافت هاي شهري و ترکیب و پیوستگی آن در توسعه هاي جدید یک ارزش است و این موضوع محدود به بافت تاریخی نیست ،واحدي است که به زمان محدود نمی شود . و حرکتی جاري است که باید ادامه پیدا کند.

کلیدواژه ها: بافت فرسوده- اجتماع - فرهنگ – هویت – بهسازي


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13614317721.rar)

ms_f90
2013,02,21, ساعت : 11:08 PM
بررسی ویژگی ها و چالش هاي تملک املاك در نوسازي بافت هاي فرسوده
نویسندگان: مشیت الله نوروزي شمس، آزاده شیرمحمدي

تملک املاك واقع در بافت هاي فرسوده با هدف تولید اراضی لازم براي نوسازي این بافت ها و به عنوان یکی از اجزاي تفکیک ناپذیر فرآیند نوسازي، از اهمیت بسیار و تاریخچه اي به قدمت اقدامات عمرانی و نوسازي شهري در کشور برخوردار می باشد. هرچند مختصات ویژه مقوله تملک، آن را از متغیرهاي بسیاري نظیر مسائل مالی، اجرایی و حقوقی متأثر می سازد، ارتباط و برخورد مستقیم آن با حقوق خصوصی ساکنین بافت هاي فرسوده، این مقوله را بیش از سایر اقدامات نوسازي درکانون توجه مردم، متولیان امر و نیز رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی قرار داده و نقش مهم و محوري مردم در پیشبرد روند تملک را آشکار می سازد. اما متأسفانه عملکرد پیشین متولیان نوسازي در حوزه تملک به گونه اي بوده است که به بدبینی و بی اعتمادي مردم و درنتیجه مقاومت آنان در برابر طرح هاي نوسازي انجامیده و درصورت ادامه چنین روندي ، طرح هاي نوسازي ارایه شده به دلیل فراهم نبودن بسترهاي لازم، قابل اجرا نبوده و به بن بست خواهند رسید.بنابراین هرچند برخورد رودرروي تملک با عامل انسانی، از سویی و رابطه مستقیم آن با دارایی هاي غیر منقول مالکین که در شرایط فعلی کشور ما از بالاترین حساسیت و ارزش نزد مردم برخوردار می باشد، از سوي دیگر، آسیب شناسی امر تملک را به مقوله اي پیچیده و بغرنج بدل ساخته اند، شناسایی موانع تملک و راهکارهاي رفع آنها اقدامی ضروري درجهت پیشبرد روند نوسازي بافتهاي فرسوده به نظر می رسد. گام اول در این راستا، دستیابی به نگرش و شناختی جامع و کامل نسبت به مقوله تملک و ویژگی هاي آن بوده و بدون چنین شناختی، آسیب شناسی امر تملک منجر به ارایه راهکارهاي سطحی و مقطعی خواهد شد که کارایی لازم را جهت اجرا در درازمدت نخواهند داشت. مقاله حاضر با بررسی همه جانبه تملک و ویژگی هاي آن، سعی دارد با شناسایی موانع و چالش هاي اساسی این مقوله راه را در جهت ارایه راهکارهاي عملی براي اجراي هرچه بهتر تملک و درنتیجه پیشبرد و تسریع روند نوسازي بافت هاي فرسوده هموار ساخته و با قرار دادن تجربیات علمی و عملی خود در معرض قضاوت همگانی، چراغی فراروي مطالعات، سیاست ها و اقدامات آینده سازمان هاي اجرایی نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري قرار دهد. در این راه از تجربیات چندساله سازمان نوسازي شهر تهران در تملک املاك و استفاده از کارشناسان و متخصصان مجرب در جهت عارضه یابی امر تملک استفاده گردیده و امید می رود که این امر آغازي براي در پیش گرفتن رویکرد علمی به تملک باشد.

کلیدواژه ها: نوسازي- تملک- آسیب شناسی- ویژگی ها- معضلات.

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13614320091.rar)

ms_f90
2013,03,12, ساعت : 11:14 PM
برنامه اصلاح مجدد زمین (LR) ابزار مدیریت توسعه در بافت هاي فرسوده شهري

نویسندگان: مجتبی رفیعیان، احسان لگزیان

توجه به مدیریت توسعه زمین، در تدوین نهایی طرح توسعه بافت هاي فرسوده موضوعی بسیار مهم و شایان توجه است. عدم توجه به ضرورت مدیریت و توسعه یکپارچه زمین، همگام با جریان توسعه کالبدي پیش بینی شده براي این پهنه ها سبب می گردد تا هدف اصلی طرح توسعه، که ارتقاء کیفیت سکونت در این پهنه هاست، محقق نگردد. دراین مقاله، هدف اصلی، معرفی الگویی کاربردي در زمینه مدیریت توسعه زمین، به منظور هدایت و مدیریت جریان توسعه و معاصرسازي بافت هاي فرسوده شهري است. بدین منظور، برنامه اصلاح مجدد زمین (Land Readjustment) به عنوان روش منتخب مدیریت توسعه زمین در بافت هاي فرسوده شهري، معرفی و زمینه هاي مختلف کاربرد آن با توجه به تجارب گسترده جهانی در دهه هاي اخیر بیان می گردد. نتایج مورد نظر در این زمینه می تواند به عنوان ابزاري کارآمد واثرگذار با کارکردهاي اقتصادي و کالبدي، در جهت هدایت و مدیریت توسعه زمین، همگام با طرح هاي توسعه در بافت هاي فرسوده شهري مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها: اصلاح مجدد زمین- مدیریت توسعه زمین- بافت فرسوده شهري


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13630032391.rar)

ms_f90
2013,03,13, ساعت : 11:36 PM
بهسازي، نوسازي بافت هاي فرسوده و میزان تطابق اقدامات انجام شده با شاخص هاي توسعه پایدار شهري در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع)


نویسندگان: مینا جنتی نمینی، مرتضی جعفرزاده نجار، ریحانه رئیس السادات

بهسازي و نوسازي و کلاً توسعه به معنی تغییر و تحول، از همان ابتدا همراه و همگام بشر بوده است. در سال هاي اخیر و با توجه به تحولات سریع علمی و فنی و به تبع آن، دگرگونی در ساختار هاي اجتماعی، اقتصادي و کالبدي شهرها و مطرح شدن نظریه توسعه پایدار، اهمیت بهسازي و نوسازي شهري دو چندان شده است. بر این اساس اقدامات بهسازي ونوسازي شهري با ابعاد گوناگون و وسیع خود ، بهترین راهبرد براي رسیدن به شهر پایدار می باشد.


اهداف مقاله :

1) آشنایی با مفاهیم بهسازي ، نوسازي، بازسازي و توسعه پایدار شهري .
2) شناسایی شاخص هاي توسعه پایدار شهري.
3) بررسی اقداماتی که تاکنون در بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) انجام شده.
4) بررسی میزان تطابق طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) با شاخص هاي توسعه پایدار شهري.
روش تحقیق در بخش اول این مقاله یعنی معرفی طرح نوسازي و بهسازي و معرفی مفاهیم اولیه توسعه پایدار به روش کتابخانه اي و در بخش دوم یعنی جمع آوري مستندات و مدارك جهت شناسایی شاخص هاي توسعه پایدار و بررسی میزان تطبیق طرح بهسازي و نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) به شیوه تحلیلی – پیمایشی است.کلیدواژه ها: بهسازي و نوسازي - توسعه پایدار شهري - بافت فرسوده - حرم مطهر حضرت رضا(ع)

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13630034221.rar)

ms_f90
2013,03,14, ساعت : 01:26 PM
تبدیل بافتهاي تاریخی فرسوده به فضاهاي شهري پویا « بررسی موردي محله آخوند در شهر قزوین »نویسندگان: سعید صداقت جهرمی، نرگس حسینی مروجی، مونا علیشاهی

ساختمانها و کلیه فضاها و بافتهاي تاریخی شهرها، ارائهکننده هویت، تاریخ و فرهنگ آنها هستند و حتی اهمیت این موضوع گاه در سطح هویت ملی مطرح میشود. اما در سالهاي اخیر و با پیشرفت روزافزون علوم و فنون و توسعه صنعتی، شهرهاي تاریخی بیش از سایر شهرها تحت تأثیر نتایج متأثر از این پدیده بودهاند، چنانکه این تحولات سریع و ناگهانی و نیز گسترش و توسعه شهر سبب شده است که نوعی عدم تعادل و تناسب میان بافت جدید و قدیم شهر به وجود آید و ارتباط بین این دو بافت، به تدریج در حال ضعیف شدن و گسیختگی باشد. از طرفی واقعیتهاي زندگی مدرن امروزي و تأثیر آن بر علایق و نیازهاي انسانی و متعاقباً بالا رفتن سطح مطلوب زندگی باعث شده است که بافتهاي تاریخی شهرها، رفتهرفته رونق گذشته خود را از دست بدهند و به مکانهایی ناامن و نامطلوب و عاري از کیفیتهاي مناسب براي زندگی شهري امروزي تبدیل گردند.
فضاي شهري، گونهاي هدفمند از فضاي باز شهر است که به صورت خطی یا ریز و درشت، در لابهلاي هر بافتی مشاهده میشود. از آنجا که تصویر ذهنی (Image) افراد، نقش مهمی در ادراك آنها از فضا دارد و به مثابه شرط لازم براي ارتباط آنان با محیط میباشد، باید با شناخت و درك عواملی که در ایجاد این تصویر ذهنی و تبدیل عینیت فضا به ذهنیتی زیبا و قابل قبول نقش دارند، در جهت تامین بخشی از نیازهاي امروز، به بازآفرینی (Regeneration) و بهسازي (Rehabihitation) بافتهاي تاریخی فرسوده و ایجاد پیوند بین فضاهاي آن پرداخت. در این مقاله ضمن تشریح مباحث مطرحشده، محله تاریخی آخوند در شهر قزوین مورد بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه ها: بافت تاریخی- فضاي شهري- هویت- بهسازي- بازآفرینی- تصویر ذهنی

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13630037101.rar)

ms_f90
2013,03,21, ساعت : 08:59 PM
چالش هاي حقوقی نوسازي بافتهاي فرسوده

نویسنده: مشیت اله نوروزي شمس

یکی از موانع مهم در مسیر نوسازي بافتهاي فرسوده چالش هاي حقوقی است که در این مسیر پیش روي مجریان و متولیان نوسازي بافتهاي مذکور قرار دارد. در این مقاله چالش هاي مذکور در دو حوزه مورد مطالعه قرار گرفته است. حوزه اول مربوط به موانع و مشکلات حقوقی نوسازي بافتهاي فرسوده است که متأسفانه تاکنون به طور کلی از دید مراجع قانونگذاري (به معنی اعم) مغفول مانده است. حوزه دوم نیز مربوط به قوانین و مقررات نوسازي بافتهاي فرسوده است که علی رغم وجود قوانین و مصوبات عدیده هنوز هم از نواقص و اشکالات اساسی رنج می برد. نگارنده با توجه به تجارب عملی خود در حوزه نوسازي بافتهاي فرسوده در این مقاله تلاش دارد تا با کنکاش در این دو حوزه چالش هاي حقوقی نوسازي بافتهاي فرسوده تبیین نموده و در خاتمه نیز پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است.

کلیدواژه ها: چالش هاي حقوقی – نوسازي – بافت هاي فرسوده – موانع حقوقی


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13634164161.rar)

ms_f90
2013,03,21, ساعت : 09:08 PM
چگونگی تدوین گونه هاي مسکن در نوسازي بافت هاي فرسوده (نمونه موردي: محله عودلاجان تهران و پروژه نواب)نویسندگان: نعیمه رضایی، فاطمه ستوده علمباز، علی خانی

در چند دهه اخیر در کشور ایران سیاست هاي گوناگونی به منظور تأمین مسکن براي اقشارکم درآمد اتخاذ شده است؛ اما تاکنون هیچگونه تلاشی جهت تدوین گونه هاي مسکن مناسب براي این گروهها صورت نگرفته است. در سال هاي اخیر، با رواج یافتن بحث نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، ضرورت تدوین گونه هاي مسکن مناسب براي این اقشار با توجه به لزوم تخریب مسکن هاي فرسوده موجود و ایجاد مسکن هاي جدید بیش از پیش آشکار شده است. از آنجا که ساکنان این بافت ها جزء اقشار متوسط و پایین جامعه و داراي فرهنگ ها و سلایق گوناگون می باشند، گونه هاي مسکن ساخته شده نیز باید مطابق با ویژگی هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آنها باشد. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی عوامل مؤثر در تدوین گونه هاي مسکن در بافت هاي فرسوده و همچنین بررسی دو نمونه موردي در تهران، گامی مؤثر به سوي ایجاد مسکن هاي مناسب براي ساکنان این بافت ها بردارد.

کلیدواژه ها: بافت هاي فرسوده الگوي مسکن محله عودلاجان پروژه نواب


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13634166221.rar)

ms_f90
2013,03,21, ساعت : 09:35 PM
رویکرد مطلوب برخورد با بافت هاي فرسوده شهر تهران مطالعه موردي: محله شمیران نونویسندگان: مانا ابراهیمی مجرد، مهران علی الحسابی

موضوع بافت هاي فرسوده سالهاست در جهان مورد توجه سازمان هاي دولتی و نیز متخصصینی چون شهرسازان و معماران قرار گرفته است و به صورت هاي متفاوت با آن برخورد می شود. حل مشکلات بافت هاي فرسوده، نیازمند برخوردي صحیح و روشی مناسب است. بهسازي، نوسازي و یا بازسازي گونه هاي متفاوتی از مداخله در بافت هاي فرسوده و مسأله دار است که با روش هاي اجرایی متفاوت در کشورهاي مختلف به مورد اجرا گذارده شده و هر یک به گونه اي آن را تجربه نموده اند. در سال هاي اخیر در شهر تهران با توجه به اهمیت یافتن بحران زلزله و آمار بالاي فرسودگی در بناهاي موجود، معضل بافت هاي فرسوده به امري جدي و غیر قابل حل تبدیل گردیده است که همین امر باعث شده تا مسؤولین دولتی هر از چندگاهی برنامه جدیدي ارائه دهند و به طور آزمایشی آن را در بخشی از شهر اجرا نمایند. ضعف در برنامه ریزي و بی توجهی به ابعاد اجرایی کار باعث شده است تا معضل بافت هاي فرسوده همچنان لاینحل باقی بماند و نتیجۀ طرح هایی نیز که تا کنون در این زمینه اجرا شده اند (از جمله طرح نواب) با موفقیت همراه نبوده است. اکثر طرح هایی که تا به حال توسط دستگاه هاي مجري ارائه گردیده، مشارکت مردم را نادیده انگاشته و یا اینکه ابعاد واقعی و وسیع مشارکت را از نظر دور داشته اند. این در حالی است که باید از پتانسیل هاي موجود در شهر و محلات، که مردم عناصر اصلی آن هستند، به صورتی منطقی و عملی بهره برد. نکتۀ مهم دیگري که در رابطه با نحوة برخورد با بافت هاي فرسوده وجود دارد، جلب اعتماد مردم توسط دولت می باشد که متأسفانه در تهران این امر به درستی صورت نگرفته است. برنامه هاي دولت و شهرداري تهران که اکثراً در مرحلۀ اجرایی با اختلال مواجه می شود، باعث شده تا مردم اعتماد خود را نسبت به پروژه ها و پیشنهادات مجریان از دست بدهند و بیش از پیش نگران زندگی در خانه هاي غیر مستحکم گردند. تا کنون راهکارهاي مختلفی براي حل این مشکل مطرح شده است. راهکارهایی که در واقع هیچ یک نتوانستند جامه عمل بپوشند. رویکردهایی که تا به حال به کار گرفته شده مانند دوباره تنظیم زمین به منظور اجراي طرح هاي توسعه شهري انجام می شود، یا تملک اجباري و یا روش هاي داوطلبانه مثل تجمیع و یا تراکم تشویقی هر یک داراي اشکالاتی است که موجب شده بسیاري از پروژه ها در مرحله اجرایی متوقف گردند. روش تحقیق مطالعه در مرحله اول یعنی بررسی راهکارهاي موجود و سابقه تحقیق، روش تحلیلی - توصیفی با استفاده از داده هاي ثانویه (اسنادي) یا کتابخانه اي است. همچنین روش جمع آوري اطلاعات به صورت استفاده اسنادي از منابع آرشیوها، کتابخانه ها و اینترنت خواهد بود. در مرحله تحلیل داده ها و مطالعه موردي، روش اسنادي - پیمایشی و تکنیک هاي مرتبط با این روش مانند مصاحبه انفرادي و پرسشنامه صورت خواهد گرفت و جامعه آماري نیز، مردم ساکن در بخشی از بافت فرسوده منطقه 4 تهران (شمیران نو) می باشند. مقاله حاضر خواهد کوشید تا ضمن تلاش در جهت معرفی اهمیت نوسازي و بهسازي بافت هاي شهري و تشریح رویکردهایی که در این زمینه مطرح و قابل پیگیري است، اقدامات صورت گرفته در ارتباط با این بافت ها و مصادیق آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین میزان تأثیر گذاري این شیوه ها - مانند مقاوم سازي- و اینکه تا چه حد در مرحله عملی و اجرایی مؤثر بوده اند، با استناد به سخنان و نظرات متخصصین در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان تلاش خواهد شد تا راهکارهاي مناسب تر که سعی شده جوانب مختلف حل معضل بافت هاي فرسوده در آنها مد نظر قرار گیرد، در اولویت قرار گیرند. بدیهی است که این رویکرهاد براي عملی شدن نیاز به مطالعات گسترده تري دارد تا نواقص احتمالی آن مرتفع گردد. امید است که با اتخاذ رویکردهاي مناسب تر در آینده بتوان گرهی از گره هاي بافت هاي فرسوده گشود.

کلیدواژه ها: تهران- بافت فرسوده- نوسازي- بهسازي- بافت تاریخی - رویکرد هاي بهسازي و نوسازي

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13634168581.rar)

ms_f90
2013,03,29, ساعت : 03:32 PM
مطالعات راهبردي - ساختاري و عملیاتی تجدید حیات شهري بافت هاي فرسوده (بازتعریف بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهري)

نویسندگان: جلیل حبیب اللهیان، سمیه فدائی نژاد

بافت هاي شهري در انواع گوناگون (تاریخی ، فرسوده، حاشیه اي با اسکان هاي غیر رسمی)، به دلیل فرسودگی و نارسایی هاي کالبدي، کمبود خدمات و زیرساخت هاي شهري مناسب از یک سو و شرایط نامطلوب زیست محیطی و انواع مسایل اجتماعی - فرهنگی و اقتصادي از دیگرسوي ، به شدت نیازمند اقدامات همه جانبه درجهت احیاء، توسعه و ساماندهی و به عبارت بهتر ” تجدید حیات شهري“ می باشند علی رغم تسهیلات پیش بینی شده در تبصره 6 قانون بودجه سال جاري و سال هاي قبل و راهبردهاي مصوب برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، که نشان دهنده توجه دولت و نظام به موضوع بهسازي، نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهري و تاریخی می باشد، هنوز اقدام قابل قبولی به لحاظ مقیاس و عملکرد در قالب یک الگو در این مورد انجام نشده، یا در صورت انجام قابلیت تعمیم به عنوان الگوي قابل تکرار در همه شهرهاي کشور را دارا نمی باشد . از آنجائی که مسائل بافت هاي شهري ما در ابعاد اقتص ادي، اجتماعی - فرهنگی و کالبدي، با ویژگی هاي بافت هاي مشابه شهري در سایر کشورها متفاوت است، لیکن نمی توانیم اقدامات آنها را عیناً تکرار و راه حل هاي ایشان را راهنماي خود در این مهم قرار دهیم . در نتیجه راهکارها براي هر گونه اقدام در بافت ها، باید همه جانبه، بومی شده و در عین حال متنوع و برمبناي استراتژي هاي روشن مدیریتی انجام شده باشند . بنابراین فرآیند برخورد با بافت هاي فرسوده و هرگونه اقدام در آنها، یک فرایند صددرصد تحقیق در عملیات است . نه فقط می توانیم بیندیشیم، مطالعه کنیم و طرح تهیه کنیم و نه می توانیم بدون فکر و اندیشه عمل کنیم . تحقیق و مطالعه کارآمد و مؤثر در امر اقدام در بافت هاي آسیب دیده شهري در میدان عمل به دست می آید، چرا که اصولا برخورد با این مسأله، فرمول از پیش تعیین شده اي ندارد . بدین ترتیب می توان گفت که، هر بافت شهري با ویژگی هاي خاص خود، راه حل و طرح و برنامه خاص خود را می طلبد.

کلیدواژه ها: بافت فرسوده- تجدید حیات - طرح راهبردي- ساختاري- طرح عملیاتی


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13641976421.rar)

ms_f90
2013,03,29, ساعت : 04:15 PM
مهندسی اجتماعی، رویکرد نوین در تحقق پذیري حداکثري بافتهاي فرسوده نمونه موردي: طرح سیما و منظر شهري نعمت آباد غربی- منطقه 19 تهران

نویسندگان: بهمن ادیب زاده، سید ابراهیم حسینی

هدف از این پژوهش دستیابی به راهکارهاي جلب همکاري ساکنین و در نتیجه تحقق پذیري در طرحهاي شهري می باشد روش مورد بررسی با عنوان مهندسی اجتماعی در طرحهاي شهري به مجموعه اقدامات در روند تهیه این طرحها که در ارتباط مستقیم با مردم است اطلاق می کردد.
مهندسی اجتماعی به حضور و مشارکت مردم از ابتداي شروع مطالعات طرح ساماندهی، تا اتمام آن تأکید دارد و با رویکرد طراحی با مردم به این مسأله می پردازد. پژوهش حاضر به روش برخورد با بافتهاي فرسوده به استفاده از مهندسی اجتماعی پرداخته و گام هاي مختلف ان از شروع پروژه تا مرحله پیشنهاد طرح هاي مختلف را در یک پروژه نمونه معرفی می کند.
مهندسی اجتماعی بدلیل بهره گیري از 1) مبانی تئوریک 2) ساختار دینامیک و بازخوردي (رفت وبرگشتی) 3) شیوه هاي اجرایی یک نظام علمی بوده که قابلیت تسري آن را به بافت هاي دیگر امکان پذیر می نماید. از نتایج مهندسی اجتماعی می توان به سرعت اجراي کار، اطمینان خاطر از رضایت گروههاي هدف، حذف گامهاي موازي و اضافی، اعتماد سازي نسبت به طرح و کاهش معارضین و ارتباط مستمر و موثر میان ساکنین و مدیریت شهري اشاره کرد.
نمونه موردي طرح منظر شهري نعمت آباد است که به عنوان یک بافت فرسوده در منطقه 19 شهرداري تهران با رویکرد مهندسی اجتماعی تدوین شده و این مقاله با استفاده از نتایج حاصل از مطالعات میدانی، کتابخانه اي و بخش مستند سازي پروژه این طرح به بیان مراحل مختلف آن از ورود به بافت تا مرحله نهایی که ارائه طرح پیشنهادي می باشد پرداخته و نقش مهندسی اجتماعی و تأثیر آن بر کیفیت تحقق پذیري طرح را بررسی می کند.
در پایان با بررسی مقایسه اي طرح پیشنهادي که حاصل مهندسی اجتماعی و مشارکت مردم از ابتدا تا انتهاي طرح است به بیان مزیت هاي طرحهاي حاصل از رویکرد مهندسی اجتماعی پرداخته است.

کلید واژه ها: مهندسی اجتماعی- مشارکت مردمی- بافت فرسوده- تحقق پذیري- طراحی با مردم

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13641978471.rar)

ms_f90
2013,04,04, ساعت : 07:21 PM
ارتقاي ارزش بافت فرسوده از دارایی پایه به مزیت رقابتی شهرنویسندگان: علی اصغر شیره پز آرانی، مقداد نمکی، محمد عصاري

هدف این مقاله ، ارایه تجربه "آران و بیدگل" با استفاده از الگوي نوین مدیریت راهبردي براي تدوین راهبرد و اجراي فرایندها و فعالیت هاي نهادي ، اجتماعی ، فرهنگی وکالبدي در یکی از پهنه ها است که بالا ترین موقعیت و امکان فرصت در بافت فرسوده را داراست. در این الگو بافت فرسوده به عنوان دارایی پایه شهر محسوب می شود که با اجراي راهبردهاي قابلیت ساز قادر به ایجاد ارزش افزوده (مالی وغیر مالی) شده است. از منظر زنجیره راهبردي ، دارایی ها به پنج گروه تقسیم می شود که هر گروه تکامل یافته گروه مادون در مقیاس راهبرد است. راهبرد بهسازي بافت فرسوده، جریان دادن بافت در زنجیره راهبردي آن تا مرحله دستیابی به مزیت رقابتی وایجادکننده ارزش افزوده است . براي تحلیل، ابتدا مجموعه اي از فرصت ها، تهدیدها، ضعف ها، قوت ها و توانمندي هاي جدید بافت فرسوده شناسایی و براي ارایه راهبردها از الگوي یورواکوییپ به عنوان الگوی اصلاح شده SWOT استفاده شده است. براي ارتقاي بافت فرسوده در زنجیره راهبردي مجموعه اي از اقدامات وراهبردهاي قابلیت ساز در سه حوزه مورد تحلیل قرار گرفته است : 1- طراحی و اجراي مجتمع علمی، فرهنگی و بهسازي مجموعه پیرامون 2- تشکیل شرکت احیاي بافت فرسوده با مشارکت شهرداري، میراث فرهنگی و شرکت عمران و مسکن سازان 3- ایجاد مؤسسه علمی فرهنگی دکتر عظیمی با مشارکت افراد مؤثر محلی و هیأت مذهبی 4- مرمت و ساماندهی محور و ابنیه داراي ارزش فرهنگی تاریخی . با این و صف با نگرش راهبردي به ساماندهی بافت فرسوده، ضمن افزایش قابلیت ها، تبدیل منافع بالقوه به عملکرد بالفعل، به دنبال می آید و ظاهر می گردد.

کلیدواژه ها: ارزش افزوده- بافت فرسوده- زنجیره راهبردي دارایی ها- قابلیت- چگالی فرصت


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13641981311.rar)

ms_f90
2013,04,04, ساعت : 07:23 PM
ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي ، بهسازي و احیاء مجموعه فرهنگی تاریخی صاحب الامر و چایکنار تبریز

نویسندگان: نازیلا رشیدپور، نفیسه راد جهانبانی

وجود بیش از 2500 هکتار بافت فرسوده که عمدتاً در مرکز شهر تبریز واقع شده اند و ارائه طرح تملک و تخریب اماکن فرسوده و احداث بناهاي جدید شهري و بهبود کیفیت زندگی مردم، اهمیت طرح هاي نوسازي و بهسازي را به عنوان یکی از راه کارهاي تحقق و توسعه درونی شهرها بیش از پیش بیان می نماید. اما در مقابل آسیب هاي آشکار و پنهان اجتماعی و شکست اقتصادي این طرح ها از یک سو و کندي و تاخیر در اجراي آنها و در نتیجه عدم تحقق اهداف در افق زمانی پیش بینی شده از سوي دیگر ، ضرورت بررسی و ارزیابی طرح هاي نوسازي و بهسازي را در بافت هاي فرسوده شهري اجتناب ناپذیر می سازد. در راستاي تحلیل مسائل فوق و براي دستیابی به هدف تحقیق ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي مجموعه "صاحب الامر" و "چایکنار" تبریز مورد پژوهی بحث حاضر را تشکیل می دهد. در این تحقیق که از نوع کاربردي است از روش ارزیابی با تأکید بر تحلیل محتوا استفاده گردیده که مهمترین اطلاعات گردآوري شده از طریق مطالعات اسناد و سنجش از طریق پرسش نامه بوده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این واقعیت است که به دلایلی از قبیل طولانی شدن مدت اجرا ،عدم توجه به سرانه بالاي تجاري و احداث مجتمع هاي تجاري علی رغم اشباع محدوده، متفاوت بودن طرح مذکور با شکل اجرا شده آن ،عدم هماهنگی هاي بصري طرح در سبک معماري جدید و قدیم و در نهایت عدم رضایت مندي و مشارکت کسبه و بازاریان در طول زمان تهیه و اجرا ، طرح مذکور ناموفق ارزیابی می گردد.


کلیدواژه ها: تبریز-، میدان حسن پادشاه- چایکنار- ارزیابی و احیاء بافت فرسوده


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13649862801.rar)


منبع : نواندیشان

در صورت نیاز به پسورد : www.noandishaan.com (http://www.noandishaan.com)

ms_f90
2013,04,04, ساعت : 07:57 PM
اصول بهسازي و بازسازي فضاهاي فرسوده شهري توسط عناصر مبلمان شهرينویسندگان: سیمین حناچی، پروانه مژگانی

تمامی عوامل انسان س اخت و طبیعی موجود در شهر ، درگیر تغییر و تحولاتی پیوسته و آرام می باشند . رهایی از این تغییرات، امکان پذیر نیست، زیرا به معناي سکون، ثبات و توقف است که منجر به مرگ حیات شهري می گردد . این فرایند پویا و مداوم که در طی آن محدوده فیزیکی شهر و فضاه اي کالبدي آن در جهات عمودي وافقی از حیث کمی افزایش و از حیث کیفی تغییر می یابد ، اگر سریع و یا بی برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از شهر نخواهد انجامید، در نتیجه چهره، سیما و پیکره شهر را دگرگون می سازد و باعث ناکار آمدي، فرسایش فضاها و فعالیت هاي شهري می گردد و چهره و معنایی متفاوت را القا می کند.
فرسودگی یکی از مهم ترین مسائل مربوط به فضاي شهري است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و ناکار آمدي آن می شود . همچنین عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهري واقعه اي و شکل گرفتن حیات شهري رو زمره اي کمک می کند. این عامل با کاهش عمر اثر و باشتابی کم و بیش تند، باعث حرکت به سوي نقطه پایانی اثر می گردد.
امروزه با وجود دگرگونی هاي عظیمی که در ساختار نهادهاي اجتماعی شهر ها صورت گرفته است و همچنین جهت گیري هاي نظام سرمایه گذاري در زمینه ساخت وساز و ایجاد فضاهاي شهري ، با تضعیف احساس تعلق مردم به محله ها و فضاهاي شهري روبرو هستیم ، که این احساس عدم تعلق مردم به فضاي شهري ، بر محافظت نکردن شهروندان از این فضاها بی تأثیر نبوده است و در کنار این موضوع مواردي چون فرسودگی فضاهاي شهري و عدم تناسب عناصر بصري فضا این تأثیرات را تشدید کرده است .
یکی از راههاي مقابله با فرسودگی فضاهاي شهري در جهان اقداماتی است در زمینه تجهیزات و عناصر مبلمان شهري که به منظور افزایش کیفیت کالبد، که در نتیجۀ فرسایش فعالیت تحقق یافته است و در نتیجه فرسایش فعالیت ،صورت می پذیرد. این شیوه اقدام به بهسازي و بازسازي فضا منجر شده و فرسودگی فضا را از لحاظ عملکردي بهبود می بخشد.
اثاثیه ،تجهیزات یا مبلمان شهري خیابانی یا فضاي باز اصطلاحات رایج براي این تسهیلات و امکانات می باشند . هدف این مقاله ایجاد کیفیت عملکردي و بصري فضاهاي شهري و با زسازي فضاهاي فرسوده شهر از طریق عنصر مبلمان شهري مورد استفاده در این فضاهاست .
از ضرورت هاي پرداختن به مقوله فرسودگی فضاهاي شهري و بهسازي فضا توسط عناصر مبلمان شهري می توان از یک سو به تجربیات جهانی ارزنده در این زمینه اشاره نمود و از سوي دیگر به نقشی که این عناصر در شهر به عنوان مکملی میان ساختمان ها و بناها ایفاء می کنند تا زندگی شهري را سامان بخشیده و جریان ، سکوت ، سکون و اضطراب را در شهر تنظیم کرده و به آن روح ببخشند، اشاره کرد.
براي جلوگیري از افزایش نابسامانی ها در شهر ضرورت دارد ، اقدامات منفرد و پراکنده در زمینه مبلمان شهري در ارتباط با یکدیگر قرار گرفته و ساختاري واحد ویکپارچه در کلیت شهر بوجود آورد. در این صورت بین فضا وکارکرد عناصر ، در گستره ي شهرپیوند ایجاد نموده و با استفاده از یک طرح منسجم براي مبلمان ،ازاس تقرار اتفاقی عناصر در کنار یکد یگر و ناکارآمدي آنها و در نتیجه ناکارآمدي فضا را منتفی ساخت . این امر سبب می گردد فعالیت مطلوب در فضاي شهري صورت پذیرفته واز فرسودگی فضا جلوگیري به عمل آید .
نتایج و دستاورد این مقاله ارائه اصولی است که توسط آن به گزینش و انتخاب عناصر مبلمان شهري متناسب با نیاز فضاي شهري منجر گردیده که این امر موجب توزیع مناسب عملکردها و خدمات و دسترسی مناسب ،ایجاد سازمان و عملکردي مناسب براي حصول بهره وري و اثربخشی امکانات شهري (کارآیی )، افزایش مطلوبیت فضاهاي کالبدي براي کار، زندگی،تفریح و عملکردهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی (کیفیت محیطی)، پویایی شهر می گردد .


کلیدواژه ها: فرسودگی فضا– بهسازي– بازسازي– مبلمان شهري– عناصر کیفی– عملکرد فضا


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13649865221.rar)

ms_f90
2013,04,04, ساعت : 08:17 PM
اصول محوري مشارکت مردمی بر مبناي تجارب طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع)نویسنده: سید محمد حسین طباطبایی

علاقه ساکنان جوار بارگاه قدس رضوي به ادامه سکونت و کار دراین منطقه همان گونه که می تواند مقاومت اهالی را در برابر اجراي طرح بهسازي و نوسازي این محدوده افزایش دهد، در صورت بکارگیري سیاست هاي مدیر یتی مناسب، می تواند به اجراي طرح سرعتی باور نکردنی ببخشد . شرکت عمران و مسکن سازان ثامن به عنوان مجري طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) در راستاي اجراي م أموریت خود ، لازم است شرایط را به گونه اي مهیا کند تا مطلوبیت لازم برا ي مردم و مالک ین این محدوده به اجراي پروژه ها توسط خودشان فراهم گردد . تجربیات مجري در طی سال هاي اجراي طرح نشان می دهد که عمده شرایط لازم براي اینکه مردم در اجراي طرح مشارکت نمایند به شرح ذیل است.حضور فعال و گسترده سایرین در پروژه
اطمینان مالکین و سرمایه گذاران به امنیت سرمایه
اطمینان از سود آوري پروژه (سود بیشتر یا حداقل معادل سایر نقاط)
اطمینان از عدم وجود موانع اداري ، حقوقی و ... در ساخت و بهره برداري
اطمینان از امکان ساخت و بهره برداري به لحاظ تامین خدمات زیربنایی و مبلمان شهري محدوده پروژه
آسان تر بودن شرایط اخذ پروانه ساختمانی و سایر مجوزها از نقاط دیگر شهر
اطمینان از عدم وجود قوانین دست و پاگیر و نظارت هاي بی مورد
وجود آزادي خرید و فروش زمین و کاربریهاي ساخته شده توسط صاحبان آنها
تأمین زندگی مالکان در خلال اجراي پروژه تا زمان بهره برداري

شرکت عمران و مسکن سازان ث امن در طول چهارده سال فعالیت و تلاش در راستاي اجراي طرح و جلب نظر مالکان و ساکنان بافت به مشارکت در اجراي طرح ها و پروژه ها راهکارهاي مختلفی را تجربه نموده و دستاوردهاي متنوعی داشته است که برخی از مهمترین آنها در این تحقیق آمده است. تبیین اصول محوري مشارکت مردمی، مبانی لازم را در اختیار طراحان روش هاي مشارکت مردمی قرار می دهد . در نتیجه اجراي موفق این طرح ها رضایت مردم جلب گردیده و در احیاي بافت فرسوده با مس ؤولین همگام می شوند . از سوي دیگر دیدگاه هاي مدیران و مسؤولین اجرایی با دیدگاه هاي مالک ان و ساکن ان محدو ده اجراي طرح نزدیک و منطبق می شود و در نهایت همه کسانی که به نحوي در طرح مالکیت داشته یا در اجراي آن سهمی داشته اند از منافع حاصل از اجراي طرح بهره مند می شوند.


کلیدواژه ها: مشارکت مردمی- بافت فرسوده شهري-حرم مطهر حضرت رضا (ع)- حمایت هاي مجري- مالکان


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13649867801.rar)

ms_f90
2013,04,04, ساعت : 08:20 PM
الگوی «پشتیبانی بازسازي بافت فرسوده جویباره»نویسندگان: غلامرضا عمرانی، مژگان ابراهیمی

الگوي جویباره به آفرینش روشی جهت نوسازي بافت فرسوده تاریخی می پردازد که درآن حتی الامکان زمین ها از مالکان تملک نمی شود، ساکنان قدیمی و کنونی که غالبا از اقشار ضعیف جامعه اند برجاي خود باقی خواهند ماند و تنها با پشتیبانی، حمایت و هدایت مجري - که نماینده دولت است- به طور مستقل به نوسازي خانه هایشان می پردازند. هر قطعه بدون توجه به حدود مالکیت ها و طراحی شهري و نیز بدون نیاز به سرمایه گذاري خاصی، علاوه بر اصلاح ساختار شهري به مرز خود کفایی می رسد . این کار فقط از محل مرغوبیت عمومی و کاهش بخش کوچکی از کالبد هر پلاك انجام می شود . بر اساس موقعیت قبلی و در نظر گرفتن اصلاح و توسعه احتمالی، مجدداً تفکیک شده و بخشی از کاهش زمین به منظور تأمین هزینه ها به صورت ذخیره در اختیار مجري قرا می گیرد . در این روش توزیع هزینه و سود در بین ساکنین و شرکاي احتمالی به صورت عادلانه انجام می شود و در بستر هاي مناسب جهت ساخت و ساز مستقل یا مشارکتی (با نوجه به نظر و توان همه ساکنین و مالکین) فراهم می گردد.

کلیدواژه ها: جویباره- بافت فرسوده تاریخی- نوسازي خانه ها- کاهش زمین- زمین ذخیره


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13650648781.rar)

ms_f90
2013,04,05, ساعت : 09:02 PM
بافت های تاریخی، چالش ها و راهکارها (نمونه موردی پروژه محله ایلخانی)نویسندگان: محمودرضا طالبان، مازیار پوریان

نمی توان درهای شهر تاریخی را به روی مردمانی که در آن به کار و زندگی مشغول اند بست. کار کردن با اجتماعات محلی می تواند به نتایج پرباری انجامد. طرفداران حفاظت اغلب سخن از ارزش بناها و محوطه های تاریخی به میان می آورند: ارزش اجتماعی، ارزش فرهنگی، ارزش زیباشناختی، ارزش بافت شهری، ارزش معماری، ارزش تاریخی و بالاخره ارزش حس مکان. در زمان دگرگونی است که شناخت و آگاهی ملی و محلی نسبت به میراث گذشته افزایش می یابد و در مقایسه می بایست عنوان کرد بافت های تاریخی - فرهنگی درگیر معضلات و مشکلاتی به مراتب حادتر و مهمتر نسبت به بافت های فرسوده غیرتاریخی می باشند. هرگونه سیاستگذاری باید برای احیا بهسازی و حفاظت تدوین شود تا به ارتقای کیفیت زندگی ساکنان انجامد. فقدان مدیریت واحد شهری به فلج شدن سازمانی و ناتوانی در هدایت منابع می انجامد لذا با نگاهی به متولیان دخیل در امر تصمیم سازی در بافت های فرسوده تاریخی که شامل شهرداری، سازمان عمران و بهسازی شهری، سازمان بافت های فرسوده شهری و پژوهشکده بافت تاریخی می باشند به نظر می رسد که با تعامل بین ارگان های ذی ربط باید شاهد جهشی در امر حل مشکلات و باز زنده سازی بافت های فرسوده تاریخی باشیم. اما در عمل هنوز هیچ کدام موفق به ارایه راهکار مناسب و فراگیر جهت مشکلات خاص این بافت ها نشده اند و بافت های تاریخی و فرهنگی روز به روز فرسوده تر شده و در انتها مشخص نیست که آخر و عاقبت این بافت های ارزشمند تاریخی چه خواهد شد.
دورنمای بافت قدیمی شهر شیراز نشان می دهد، در صورتی که اقداماتی در تنظیم مجدد زندگی داخلی و خارجی آن صورت نگیرد، بیش از آنچه امروز دیده می شود مهجور و متروک جلوه خواهد کرد. لذا شرکت عمران و بهسازی شهری در راستای سایر فعالیت ها و پروژه های مرمت، نوسازی و بهسازی خود در بافت تاریخی اقدام به تعریف پروژه ای خاص (مجموعه گردشگری ایلخانی) نموده است.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13650655391.rar)

ms_f90
2013,04,05, ساعت : 09:03 PM
بررسی تجارب بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده کشور از سال 1300 تاکنون


نویسندگان: رسول بابانسب، چمران موسوي، جمال محمدي

با توجه به این که بافت هاي قدیمی و فرسوده شهري جزئی از پیکره شهر می باشند و به دلیل فرسودگی و عدم توجه به بهسازي و نوسازي بافت ها یا ناکارامدي برنامه ها و طرح ها روزبه روز کمتر می شود، در حالی که یکی از استفاده هاي مؤثر از پتانسیل هاي موجود شهري پرداختن به تجدید حیات بافت هاي قدیمی شهري کشور است. دگرگونی بافت هاي قدیمی در ایران و عدم توجه به آن ها همزمان با ورود برنامه هاي مدرن رضاخان به ایران فضاي کالبدي شهري را به شدت تحت تأثیر قرار داد. هدف این مقاله بررسی و ارزیابی سیاست ها، عملکردها و برنامه هاي عمرانی در رابطه با بهسازي و نوسازي بافت هاي قدیم در ایران از سال 1300 تا به امروز است. در این مقاله از روش توصیفی، تحلیلی، تاریخی و اسنادي استفاده شده است و علاوه بر آن سیاست ها، برنامه هاي عمرانی و توسعه شهري و عملکردهاي چنین برنامه هایی در بین سال هاي 1300 تا به امروز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته شده است، و سپس تطابق و عدم تطابق آن ها بر بافت هاي قدیمی شهري بررسی و در آخر راهکارهایی ارائه شده است. نتیجه بررسی هاي انجام گرفته از برنامه ها و طرح هاي عمرانی در فضاي کالبدي شهر منطبق با خصوصیات اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیطی شهرها تا به امروز نبوده است، در حالی که قبل از سال 1300 تمام اقدامات و برنامه ها با ویژگی ها و شرایط جغرافیاي خاص آن محل انجام می گرفت.

کلیدواژه ها: نوسازي- بهسازي- بافت قدیم- هویت شهر- توسعه پایدار


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13650658091.rar)

ms_f90
2013,05,01, ساعت : 10:51 PM
بررسی راهکارهاي تسهیل بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري با تأکید بر نقش مالکین و ساکنین (مورد مطالعه : بافت فرسوده اطراف حرم مطهر حضرت رضا (ع))نویسندگان: حسین خالقی، سید مصطفی جوادی

فرایند نوسازي بافتهاي فرسوده شهري اساس اًّ باید توسط مردم (مالکین و سرمایه گذاران) انجام شود و دستگاه هاي متولی باید هدایت کننده ، برنامه ریز و سازمان دهنده عالی باشند . بنابراین اهداف این تحقیق عبارتند از : 1- تعریف و تبیین نقش و جایگاه دولت ، سرمایه گذاران ، مالکین و ساکنین بعنوان عوامل اصلی در اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي . 2- دستیابی به روش هاي مناسب تعامل،میان عوامل سه گانه فوق ، در اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي . تحقیق حاضر از نوع تحقیق هاي کاربردي است .جامعه آماري تحقیق را مالکین و افراد علاقه مند به سرمایه گذاري در پروژه هاي نوسازي تشکیل می دهند . ابزار جمع آوري اطلاعات، مصاحبه است .اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها از طریق روشهاي آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد و فرضیه هاي تحقیق، مورد آزمون، قرار گرفتند . در نهایت ،با توجه به نتایج حاصل از مصاحبه ها مبنی بر بی اعتمادي مالکین به سازمان مجري طرح، راهکارهاي مناسب پیشنهاد گردید.

کلیدواژه ها: بافت فرسوده شهري- بهسازي- نوسازي- محیط پایدار- همبستگی اجتماعی

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13669759221.rar)

ms_f90
2013,05,02, ساعت : 06:06 PM
بررسی شیوه هاي مداخله در بافت هاي فرسوده شهري و ارائه مدل بهینه مداخلهنویسندگان: عباس عربی، حسن رضا انتظار یزدی

مداخله در بافتهاي فرسوده شهري در سطح کشورهاي مختلف جهان از سابقه چند صد ساله برخوردار است. در کشور ایران نیز به دلیل وجود شهرهایی با بافت قدیمی، این امر به شکل مدرن آن از چند دهه پیش در حال انجام می باشد. تا کنون در سطح کشور هاي دنیا و در سطح ایران از الگوها و روشهاي متعددي جهت مداخله در بافت هاي فرسوده شهري استفاده شده است. هدف از این نوشتار دستیابی به الگو و روشی مناسب جهت مداخله در بافت هاي فرسوده شهري می باشد ، که با شرایط حاکم سیاسی ، اقتصادي ، اجتماعی و حقوقی شهرهاي ایران ، انطباق بیشتري نیز داشته باشد. بدین منظور و در راستاي دستیابی به این هدف ، به بررسی منابع موجود در این زمینه - پرداخته ایم. این منابع به چهار گروه زیر تقسیم میگردد: 1- منشور ها و قطعنامه هاي جهانی 2 مکتب ها و اندیشه هاي جهانی 3- تجارب ده کشور جهان که داراي تجارب غنی در مداخله بافت هاي فرسوده شهري می باشند 4- اقدامات مداخله اي انجام شده در ده شهر ایران. در ادامه با بررسی منابع گروه اول و دوم(منشور ها و قطعنامه هاي جهانی ، مکتب ها و اندیشه هاي جهانی)، از یک طرف مبانی علمی- تجربی مداخله در بافتهاي فرسوده شهري استخراج می گردد و از طرف دیگر انگاره اصلی پژوهش نیز تدوین می گردد. همچنین با بررسی تجارب سایر کشورها و اقدامات مداخله اي انجام شده در سطح بافت فرسوده شهر هاي ایران ( منابع گروه دوم و سوم)الگوهاي مداخله انجام شده تعیین می گردد.
از سوي دیگر به کمک مدل مفهومی تحقیق ، روشهاي مداخله در بافت هاي فرسوده شهري مشخص شده و شاخص هاي استخراج شده در مدل سیستماتیک برنامه ریزي جاي گذاري می شوند. نتیجه نهایی کار به عنوان یک مدل کلی می باشد که به عنوان الگویی براي مداخله در بافت هاي فرسوده شهر هاي ایران پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها: مداخله- بافتهاي فرسوده شهري- نوسازي - بهسازي- بازسازي

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13669762861.rar)

ms_f90
2013,05,02, ساعت : 06:42 PM
بررسی شیوه ي مداخله ي ارکان ذيربط بر نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده ي شهري (نمونه ي موردي: شهر کاشمر)نویسندگان: شریف مطوف، زهرا خدایی

این مقاله بر آن است، ضمن تبیینِ انواع بافتهاي آسیب پذیر و شاخصهايِ شناسایی بافتهاي فرسوده به علل پیدایش آن پرداخته و پیشنهاداتی در زمینهي راه هاي برون رفت از وضعیت موجود و رونق بخشی به نوسازي در این بافتها ارائه نماید. بدین منظور با استفاده از تجربهي موردي شهر کاشمر این راهکارها مورد ارزیابی تجربی قرار گرفت. شهرها نیز مانند موجودات زنده، حیات و ممات دارند و تطور آنان چه در بعد کالبدي و چه در بعد فرهنگی در معرض زوال قرار میگیرد. عدم اتخّاذ تدبیري مناسب و حاکمیت اراده اي فراگیر، منجر به افزایش وسعت هول انگیزِ فرسودگی هاي شهري شده و مفاهیم شهروندي، فضائل مدنی و معانی اخلاقی را با چالشی جدي مواجه می کند. در چنین شرایطی، نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده در کنار اضطرار هاي حاکم بر آن می تواند بستر اصلاحات اساسی را در جهت ارتقاي کیفیت محیطی این نوع بافت ها فراهم سازد. در این مقاله ضمن گونه شناسیِ تعاریف، مفاهیم و راهکارهاي بهسازي بافتهاي فرسوده، به تبیین وضع موجود بافت هاي فرسودهي شهر کاشمر و طبقهبندي آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و و نیز نرم افزار GIS پرداخته و به نحوهي مداخلهي ارکان مؤثر در این بافت ها اشاره شده است. در نهایت با تقسیمبندي بافت هاي فرسودهي شهر کاشمر به چهار گونهي "بافت فرسوده با ارزش تاریخی"، "بافت فرسوده میانی"، "بافت فرسوده روستایی شهري (داراي هسته روستایی)" و "بافت فرسوده حاشیه اي" شیوهي مداخلهي دولت و نحوهي مشارکت مردم در بهسازي و نوسازي آن بیان شده است.

کلیدواژه ها: بافت هاي فرسودهي شهري- بهسازي- نوسازي- مداخله در بافت- شهر کاشمر


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13669771291.rar)

ms_f90
2013,05,11, ساعت : 09:46 PM
بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی فیزیکی بافت قدیم شهر یزد و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود آننویسندگان: محمد حسین سرایی، سمیه ابراهیمی، مریم بیرانوند

در میان شهرهاي کهن ایران زمین، نمونه اي که در شهر سازي سنتی ایران داراي اعتبار و هویت ویژه بوده و تا کنون نیز آثاري از ساختار و استخوان بندي کهن را در خود حفظ کرده، شهر یزد می باشد. این شهر، ارزشمندترین و وسیع ترین بافت قدیمی را دارد. بافت قدیم یزد، گنجینه هاي گرانبهایی از آثار تاریخی و فرهنگی بشر را در خود جاي داده که با فرسودگی آنها علاوه بر ساختار کالبدي، هویت فرهنگی و تاریخی شهر نیز در معرض خطر نابودي قرار گرفته و صرفاً به یک محدوده ي شهري با طول و عرض جغرافیایی خاص و فاقد هویت تبدیل می شود. آنچه در این نوشتار علمی بر آن تاکید شده، بررسی عوامل مؤثر در فرسودگی فیزیکی بافت قدیم شهر یزد می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که، عواملی از قبیل: اصولی نبودن روشهاي احیاء و مرمت، خالی از سکنه شدن بافت به علت تمایلات، ضروریات و نیازهاي زندگی جدید، شبکه نا کارآمدي از قنوات مسدود شده، لوله هاي فرسوده انتقال آب، حضور افراد غیر بومی وسلب امنیت روانی و اجتماعی دولت و مردم در جهت سرمایه گذاري، شدت آلودگی ناشی از رشد و گسترش حجم آوارها و زباله هاي شهري، بیشترین تأثیر را در فرسودگی این بافت داشته اند، به طوري که نقش قدمت را در فرسودگی کم رنگ نموده است. بومی کردن دانش احیاء و مرمت، اصلاح و بازسازي مسیر قنوات و شبکه هاي آبرسانی، ساماندهی نظام سکونتی افراد غیر بومی، راه اندازي سیستم سفرهاي درون شهري مناسب، پاکسازي مخروبه ها و دفع نخاله هاي موجود در بافت قدیم، از جمله راهکارهاي پیشنهادي این مقاله است.

کلیدواژه ها: بافت قدیم- فرسودگی فیزیکی- هویت تاریخی و فرهنگی- شهر یزد


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13681316311.rar)

ms_f90
2013,05,11, ساعت : 09:57 PM
بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده از منظري دیگر (پروژه پایلوت : شهرك بهار شیراز)

نویسنده: سیروس فیزابی

امروز در تئوري و نظریه هاي مدرن سازي از مبحثی سخن به میان می آید بنام «ضرورت نیاز به دست به کار شدن» و یا «need for achievement» را به ویروس تشبیه می کنند زیرا ویروس در شرایطی که امکان حیات ندارد متوقف شده و در شرایط ادامه حیات فعال می شود؛ این ویژگی در جوامع بشري هم موجود است ؛ یک جامعه عقب افتاده داراي ویروس توسعه یافتگی است اما در شرایط توقف و عدم رشد کافی است که بایستی شرایط رشد آن فراهم شود.
اینجانب سالها پیش در محله اي که در بافت فرسوده شهر قراردارد به نام «پایلوتها» سعی در بکارگیري عملی، این نظریه جهت توسعه آن محله نمودم و به پاسخهاي بسیار جالب رسیدم که ذیلاً تقدیم می گردد:

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13681329391.rar)

ms_f90
2013,06,03, ساعت : 08:29 PM
تبیین مدل اولویت بندي 3 سطحی در پروژه بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده (نمونه موردي : بافتهاي فرسوده شهر تهران مناطق 1 تا 6)

نویسندگان: امیرحسین پورجوهري، حمیدرضا حسینی فیروزآبادي

کشور ایران با قرار داشتن در کمربند لرزه خیز آلپ هیمالیا از نظر خطر زمین لرزه از جمله کشورهاي آسیب پذیر است. از این رو هرگونه کوششی براي ارزیابی خطر مغتنم بوده و می تواند حرکتی در جهت هشدار و جلوگیري از تلفات جانی و خسارات مالی فراوان آتی باشد . در عین حال ابعاد فرسودگی بافت هاي فرسوده صرفا متوجه کالبد نمی باشد . طیف گسترده اي از نابهنجاري هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و زیست محیطی در این عرصه ها قابل مشاهده می باشد . بافتهاي فرسوده شهري چندي است که موضوع مباحث زیادي در ع رصه شهرسازي کشور گردیده است . با این وجود علی رغم توجهات بسیار به این بعد از مسائل شهري، نه تنها تاکنون پاسخ مناسبی در جهت رفع و حل آن داده نشده، بلکه هر روز بر حجم و شدت فرسودگی این عرصه ها افزوده می گردد. قوانین الزام آور و حمایتی دولتی، ایجاد سازمانهاي دولتی و عمومی متولی در کنار اختصاص منابع مالی نتوانسته راه چاره اي پیش رو قرار دهد و مدتهاست که پروژههاي متنوع و متفاوت در این رابطه در مرحله تهیه طرح متوقف می مانند. بنابراین براي پیدایی عامل یا عوامل بازدارنده و اشراف به موضوع تحلیل مس أله ضروري مینماید. گستره بسیار زیاد این بافتها در کنار محدود بودن منابع مالی و فنی، لزوم اولویت بندي و اقدام در این بافت ها را ایجاب می نماید. این مقاله در تلاش است ضمن بررسی ابعاد مختلف مداخله در بافت فرسوده (ضرورت، امکان و توجیه اقتصادي) به ترسیم یک چارچوب اولویت بندي جامع و منعطف بپردازد.

کلیدواژه ها: اولویت بندي - ارزیابی - ضرورت مداخله - امکان مداخله - توجیه اقتصادي


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13681332541.rar)

ms_f90
2013,06,03, ساعت : 09:44 PM
تجارب جهانی مداخله در بافت هاي فرسوده در جهان (نمونه موردي: محدوده تاریخی شهر لاهور، محدوده قدیمی شهرحلب)

نویسندگان: مونا علی شاهی، سعید صداقت جهرمی

از آنجا که کالبد و فضاهاي شهري براي جوابگویی به نیازهاي زندگی شهروندان، یکی از وظایف و اهداف اساسی شهرسازي امروزي کشور می باشد و با توجه به اهمیت بافت هاي شهري و حل مشکلات ناشی از فرسودگی آنها، این مقاله سعی خواهد داشت از طریق م عرفی دو نمونه از بافت هاي فرسوده جهان در دو کشور آسیایی، لاهور (پاکستان) و حلب (سوریه)، که در بخش قدیمی و تاریخی شهر قرار دارند، به بررسی وضعیت آنها در سال هاي گذشته پرداخته، به چالش ها و معضلات آنها اشاره کرده، سیاست هایی که آن کشورها در جهت حل مشکلات ناش ی از این بافت هاي فرسوده اعمال داشته اند و همچنین تاریخچه برنامه ریزي آنها را عنوان نماید تا در نهایت به ارائه راهکارها و روش هاي مناسب مبتنی بر نتایج حاصله جهت امر نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده کشور نائل گردد . استفاده از تجربیاتی که در این ز مینه در سایر کشورهاي جهان در مورد بافت هاي فرسوده، صورت گرفته و آنالیز روش ها و اقدامات آنها، گامی مؤثر براي مداخله و نوسازي هاي مناسب در بافت هاي فرسوده درون کشور ایران نیز خواهد بود.

کلیدواژه ها: بافت هاي فرسوده- نوسازي- کالبد- راهکار- مداخله


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13681911741.rar)

ms_f90
2013,06,03, ساعت : 10:23 PM
تجارب شهرداري ثامن در زمینه مدیریت واحد شهري
نویسندگان: ریحانه رئیس السادات ، مرتضی جعفرزاده نجار

این مقاله با هدف شناخت مدیریت واحد شهري و تجارب شهرداري ثامن در این زمینه نگاشته شده است.
ساختار فعلی ش هرداري ها سنتی و به گونه اي است که نمی تواند به نیازهاي روز شهروندان پاسخ دهد. قوانین فعلی شهرداري ها مربوط به 50 سال گذشته است و در حال حاضر پاسخگوي نیاز فعلی شهروندان نیست . بنابراین بررسی تجارب مدیریت واحد شهري و چگونگی اجراي آن یکی از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود . مدیریت واحد شهري مقوله اي است که کشورهاي پیشرفته توجه خاصی به آن مبذول داشته و بدین وسیله توانسته اند بسیاري از مشکلات حوزه شهري خود را حل نمایند . تشکیل ستاد راهبردي طرح و تفویض اختیارات هیأت وزیران به استاندار محترم خراسان رضوي در خصوص بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا(ع)، انعقاد توافق نامه فی ما بین شهرداري مشهد و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري در زمینه واگذاري مسؤولیت و اختیارات اجراي طرح به مجري، احداث تونل مشترك انرژي و ایجاد مراکز و نهادهایی مختص منطقه ثامن از قبیل مجتمع قضای ی ثامن و نیروي انتظامی ثامن و ... از جمله اقداماتی است که در راستاي رسیدن به اهداف مدیریت واحد شهري در شهرداري ثامن انجام شده است.

کلیدواژه ها: مدیریت واحد شهري . کارایی، برنامه ریزي، شهرهاي چند مدیریتی، اداره شهر

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13687986871.rar)

ms_f90
2013,06,13, ساعت : 11:49 AM
تجزِیه بافت شهري و تحلیل عوامل فرسودگی آن در ایران از دیدگاه شهرسازي
نویسنده: الهام امینی

بافت شهر کمیتی پویا است که از دانه بندي و در هم تنیدگی دو عامل توده (Mass) و فضی (Space) در طول زمان خود را نمایان می سازد. بافت شهر ممکن است دانه ریز باشد یا دانه درشت که در بافت دانه ریز کاربري ها به هم نزدیک ند و فعالیت هاي مختلف شهر در مجاورت یکدیگر صورت می گیرند و در بافت دانه درشت کاربري ها و فعالیت ها از یکدیگر دور می باشند . بافت فرسوده شهري، تصویري را از بافت قدیمی شهر که به دلایلی احیا و بازسازي نشده در ذهن ایجاد می کند . این ذهنیت از بافت هاي فرسوده که بیشتر کهنگی بافت را نمایان می کند، مانعی براي ارائه تعریفی جامع از بافت هاي شهري مشکل دار -که نوسازي در آنها کاسته شده و در نهایت رو به فرسودگی نهاده اند- می شود.
بافت هاي شهري کشور تعدد بسیاري از بعد ناکارآمدي و مشکل ساز بودن دارند . از این رو تشخیص و تعیین شاخص هایی که باعث فرسودگی یک بافت می شوند، خود می تواند راهنمایی براي شناخت و تعیین شرایطی که موجب آسیب دیدگی بافت هاي شهري می شوند، باشد . موضوع اصلی این پژوهش تقسیم بندي انواع بافت هاي مسأله داري است که یا فرسوده شده اند یا از ابتدا فرسوده بودند و یا خطر فرسودگی آنها را تهدید می کند . راهبردهاي مواجهه با این بافت هاي ناکارآمد و آسیب پذیر و همین طور راهبردهاي پیشگیري از بروز شرایط ایجاد چنین بافت هایی در طول زمان، به کمک مش خصه هاي تعیین شده، پیش روي قرار می گیرد . بنابراین پاسخگویی به این پرسش که آیا مشکلات و ناسازگاري هاي شهر از بافت هاي شهري آغاز شده و سپس دامنگیر تمام شهر شده است؟ هدف مشخص این مقاله است.
این مقاله، پژوهش شهري راهبردي است که تأکید آن بر م طالعۀ بافت هاي شهري و تأثیرات ناشی از آن ها در سطح جامعه، گره گشایی و چاره اندیشی نسبت به این مشکل است. از پیوند دانش نظري و تجربۀ عینی در سودمند افتادن و کارایی پژوهش استفاده شده است.

کلیدواژه ها: بافت شهري- عوامل فرسودگی- شهرهاي ایران

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13687991411.rar)

ms_f90
2013,06,13, ساعت : 12:29 PM
خانه به جاي خانه، ایده اي نوین در تملک

نویسنده: مشیت ا.... نوروزي شمس، مرجان شیرجنگ، آزاده شیرمحمدي

روش هاي موجود در تملک املاك بافت هاي فرسوده شهر تهران با توجه به وضعیت نابسامان بازار مسکن و نوسان شدید قیمت ها و علاقه مردم به سکونت در محله خود و برخی دلایل دیگر منجر به عدم موفقیت تملک و کندي نوسازي بافت هاي فرسوده می گردد. بنابراین براي خروج از مشکلات و جلب رضایت مردم براي مشارکت در تملک روش نوینی تحت عنوان خانه به جاي خانه طراحی گردید. با اجراي این طرح دغدغه مردم براي از دست دادن سرپناه و محل زندگی خود رفع شده و با اسکان ساکنان بافت هاي فرسوده در منازل نوساز از حاشیه نشینی و معضلات ناشی از حاشیه نشینی جلوگیري بعمل می آید . اجراي طرح خانه به جاي خانه در برخی مناطق شهر تهران موجب شد تا نگرش منفی و بی اعتمادي مردم نسبت به طرح هاي نوسازي تا حدودي تعدیل شود . در این مقاله طرح خانه به جاي خانه به عنوان مؤثرترین روش تملک بافت هاي فرسوده که تا کنون در سطح بافت هاي فرسوده شهر تهران اجرا گردیده است مطرح می شود.

کلیدواژه ها: نوسازي – بافت هاي فرسوده – تملک – طرح خانه به جاي خانه


دانلود مقاله (http://noandishaan3.persiangig.com/maghaleh/baft%20farsode%2035.rar)

ms_f90
2013,06,23, ساعت : 09:06 PM
راهکارهاي زمینه ساز نوسازي خودانگیخته در بافت هاي فرسوده شهر تهران

نویسنده: طوفان جعفري

وسعت و تنوع بافت هاي فرسوده در تهران، اقدامات گسترده و گوناگون را طلب می نماید. این در حالی است که بدون اتکاء به نقش مشارکت مردم در فرآیند نوسازي، تحقق این امر با توجه به مسائل و مشکلات حوزه اجرایی، سرمایه هنگفت و غیر قابل حصول مورد نیاز، محدودیت هاي حقوقی و اقتصادي، نظام برنامه ریزي ناکارآمد و ... امري بعید و چه بسا غیر ممکن تلقی می گردد. سطح قابل ملاحظه اي از 14000 هکتار بافت ناپایدار شهر تهران، داراي قابلیت هاي بالقوه جهت نوسازي بوده و تنها نیازمند محرك هایی جهت آغاز و در اکثر موارد تسریع فرآیند نوسازي می باشند. امري که آن را باید در سرمایه ها و قابلیت هاي بالقوه درون بافتهاي فرسوده جستجو کرد. این مقاله ضمن توجه به مشاهدات و تجربیات کارشناسان سازمان نوسازي و اقدامات انجام شده در حوزه هاي شهري، اقتصادي، و اجتماعی، و بالأخص تجربیات حاصل از اجراي پروژه پایلوت سازمان در محله شهید خوب بخت، و تجربه حاصل از سه سال برخورد نزدیک با مسأله پیچیده نوسازي در تهران، تلاش دارد برخی راهبرد ها و راه کارهاي عملیاتی و مبتنی بر واقعیات بافت هاي فرسوده شهر تهران را جهت تضمین موفقیت نوسازي ارائه نماید. از منظر این مقاله نوسازي یک فرآیند پیچیده و طولانی مدت اقتصادي و اجتماعی است نه صرفاً یک پروژه کوتاه مدت داري بازده اقتصادي، که نقش مدیریت شهري در آن پشتیبانی و تسهیل گري است.


کلیدواژه ها: نوسازي بافت هاي فرسوده- تهران- نوسازي خودانگیخته


دانلود مقاله (http://noandishaan3.persiangig.com/maghaleh/baft%20farsode%2037.rar)

ms_f90
2013,06,25, ساعت : 09:00 AM
رویکرد مداخله در عودلاجان، یک محله تاریخی در تهران

نویسندگان: علی خانی، میترا کریمی، علی عاشوري


سازمان فضایی شهرهاي سنتی ایران در روند پیدایش خود همواره تابع منطق مکانی، فرهنگی و اجتماعی بستر خود بوده است. لذا حیات شهر و فضاهاي آن تداومی مبتنی بر زیبایی، خوانایی، عملکرد و هویت داشته است. شتاب پذیرش مناسبات نوین اقتصادي و اجتماعی بار سنگینی را بر ساختار و بافت تاریخی شهر وارد کرد و منجر به ظهور مفاهیم جدیدي از فضاهاي شهري شد بطوریکه تفاوت آشکارشان با فرهنگ زمینه و خاستگاه اجتماعی حاضر، منطق ارگانیک رشد و توسعه و کیفیت زندگی شهري را از بین برد. عودلاجان یکی از محلات تاریخی شهر تهران می باشد که در مجاورت بازار واقع شده است. این محله در دهه هاي اخیر به دلیل نفوذ بازار با تغییرات ساختاري و کارکردي شدیدي مواجه شده است. با مطالعه معضلات محله همچون از هم گسیختگی سازمان فضایی قدیمی محله، فرسودگی شدید کالبدي بناها، بی توجهی به بناها و بافت تاریخی محله و تخریب آنها، ترك محله از سوي ساکنان اصیل و جایگزینی مهاجران و کارگران، تبدیل واحدهاي مسکونی به کارگاه و انبار و نیز وجود زمین هاي مخروبه و بایر وسیع که زمینه ساز ایجاد معضلات اجتماعی بوده و موجب گسست در بافت محله شده اند، چشم انداز زیر براي آن متصور شد:
"محله اي مناسب براي سکونت و فعالیت، متناسب با هویت تاریخی، فرهنگی،گردشگري"
رویکردهاي مداخله براي رسیدن به چشم انداز مذکور، ضمن مطالعات جامع محله در راستاي احیاء هویت تاریخی آن، نوسازي همه جانبه بافت در تمام ابعاد کالبدي، اجتماعی و اقتصادي ، ارتقاء نقش سکونتی محله با ایجاد خدمات محلی مورد نیاز و جذب جمعیت، پالایش فعالیتها و بهره ور کردن اقتصادي آنها از طریق نوسازي و بهسازي محیط، ایجاد نقش گردشگري براي محله، برقراري امنیت اجتماعی با از بین بردن فضاهاي بی دفاع، نظارت اجتماعی، بهبود شبکه معابر داخل محله، اولویت دادن به حرکت پیاده و محدود ساختن حرکت اتومبیل ها در محله در نظر گرفته شد.


کلیدواژه ها: عودلاجان- محله تاریخی- فرسودگی، نوسازي- هویت- سکونت و فعالیت.


دانلود مقاله (http://noandishaan3.persiangig.com/maghaleh/baft%20farsode%2038.rar)

ms_f90
2013,06,26, ساعت : 01:00 PM
رویکرد مداخله سیستمی در مواجهه با بافتهاي فرسوده تاریخی منطقه 12 تهران


نویسندگان: انسیه قوامپور، محسن محمدزاده، کیوان خلیجی، شیوا فلاحت پرور

شهرها نیز مانند موجودات زنده ، حیات و ممات دارند و اگر در بستر زمان عوامل عارضی و برهم زننده زیستی آنها کنترل نشود، زمینه زوال و نیستیشان فراهم خواهد شد. فرسودگیهاي طبیعی عناصر و اجزاي شهري در صورت عدم نوسازي به موقع در مراتبی از اثرات تشدیدي به اضمحلال زندگی شهري خواهد انجامید. بافتهاي فرسوده شامل محدودههایی است که به واسطه کیفیت خاص فضایی، شرایط اجتماعی و عدم ایمنی در برابر سوانح و بهرهمندي اندك از خدمات عمومی از بقیه بافتها گسسته شده و رو به زوال هستند. در طی قرون گذشته تا کنون رویکردهاي گوناگونی براي مواجهه و نوسازي این گونه از بافتها ارائه شده اند که از آن جمله میتوان به مداخله موزه اي ، سلولی و ارگانیک اشاره کرد. تا کنون هیچکدام از این رویکردها نتوانسته اند مشکلات بافتهاي فرسوده را حل کنند. از این رو رویکردهاي جدید شهري منبعث از نقد طرحهاي گذشته در دستور کار قرار گرفته اند. که رویکرد سیستمی یکی از این موارد می باشد.در این مقاله به بررسی ویژگیها و خصوصیات محلات تاریخی منطقه 12 شهر تهران پرداخته میشود. در گام اول نقش و جایگاه محلات در رابطه با شهر از ابعاد گوناگون تعیین گردیده و سپس مفهوم ارتباط میان عناصر سیستم آفرین و ساختار محله بررسی میگردد و در ادامه ساخت و یا نظام سیستم مورد تحلیل قرار گرفته وجایگاه و ارزش اجزا سیستم معین میگردد. براي این منظور با استفاده از برداشتهاي میدانی و انگاره هاي ذهنی نحوه مداخله در بافت درمحله صابون پزخانه به عنوان یکی از زیر سیستم هاي ناکارآمد منطقه ،بنا به ملزومات زندگی امروز و با توجه به ارزش گذاري اجزا سیستم پیشنهاد میگردد.


کلیدواژه ها: بافت فرسوده-رویکرد سیستمی- نوسازي – سیستم


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137171244408821.rar)

ms_f90
2013,06,30, ساعت : 01:04 PM
رویکرد هاي مؤثر در نوسازي بافت هاي فرسوده شمال شهر تهران

نویسندگان: مجتبی قدیري، رضا کسروي، نیک آرا موفقی

بافت هاي فرسوده پایتخت از لحاظ خصوصیات و مسائل مربوط به خود، داراي تنوع زیادي است و لاجرم الگوهاي مداخله جهت نوسازي این بافت ها نیز متفاوت خواهند بود. در این میان دو قطبی بودن شهر تهران و تفاوت اساسی در توزیع امکانات و ثروت هاي شهري در مناطق شمالی و جنوبی، بافت هاي فرسوده واقع در نیمه شمالی را در دسته اي کاملاً متمایز قرار داده که نوشتار حاضر در سه گفتار ذیل ماحصل بررسی و مطالعه در دو ساله گروه ویژه این مناطق در سازمان نوسازي شهر تهران می باشد که به شرح ذیل است:
گفتار نخست: نگاه کلی به بافت هاي فرسوده تهران و دلایل لزوم توجه به آن و طبقه بندي بافت هاي فرسوده شمال بر اساس ضرورت مداخله
گفتار دوم: رویکرد مداخله در بافت هاي فرسوده شمال شهر تهران و بررسی ارتباط آن با طرح راهبردي-ساختاري تهران
گفتار سوم: راهبردها و سیاست هاي مداخله در گروه هاي طبقه بندي شده بافت هاي فرسوده شمال شهر تهران و جمع بندي آنها

کلیدواژه ها: واژگان کلیدي: بافت فرسوده - مناطق شمال تهران - طرح راهبردي، ساختاري - حاشیه نشینی - روستا


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137171274024981.rar)

ms_f90
2013,07,07, ساعت : 10:12 PM
رویکرد هاي نظري مرمت شهري (مطالعه موردي تبریز)

نویسندگان: رسول درس خوان، محمد امین خجسته

پژوهش حاضر در پی ارزیابی مبانی نظري مداخله در بافتهاي فرسوده شهري ارائه مبانی نظري مناسب آن و تغییرنگرش مدیران و کارشناسان را نسبت به مرمت شهري است.با عنایت به فرسوده بودن بافت شهري اکثر کلان شهرهاي کشور که بخش وسیعی از آن ها دربر می گیرد و در عین حال وجود نوعی ابهام در نحوه مداخله در بافت هاي مذکور ارزیابی مبانی نظري مداخله در بافت هاي فرسوده شهري و ارائه مبانی نظري مناسب می توان یکی از راه کارهاي مناسب در این زمینه می باشد.


روند تحقیق :
تدوین الگوي فکري عام
تدوین الگوي نظري شهرسازي
تدوین الگوي مرمت شهري
مطالعه موردي(تبریز)


کلیدواژه ها: شهر- مرمت شهري- پارادایم نظري- شهرسازي


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137171301202961.rar)

ms_f90
2013,07,22, ساعت : 05:17 PM
ساماندهی و تجدید حیات مراکز فرسوده شهري نمونه موردي: بافت قدیم شهرجاجرمنویسندگان: علی اصغر نظریان، سمیه ابراهیمی، معصوم دوستی


سیري گذرا بر سیماي شهرهاي تاریخی ایران، بافت هاي قدیمی با ارزشی را به نمایش می گذارد، که همگی در گذشته نه چندان دور، از تحرك، نشاط و سرزندگی مطلوب برخوردار بوده اند. ساماندهی شهرها وبافت هاي تاریخی از دو جهت، یکی احترام به مواریث گذشته و دیگري رفع تنگناهاي ناشی از مشکلات فرسودگی و دسترسی سواره داراي اهمیت می باشد. کم توجهی به برنامه هاي ساماندهی و احیاء بافت هاي تاریخی در طول سالیان متمادي سبب شده تا آنها رونق، کارایی و فعالیت پیشین را از دست داده و به عنوان بافت مسأله دار و مشکل زا در سیستم شهري مطرح گردند. در همین راستا مقاله حاضر با هدف شناسایی ارزشهاي نهفته میراثی و فرهنگی و همچنین پتانسیل هاي موجود در بافت قدیم جاجرم به منظور بهره برداري از ظرفیت هاي بالقوه آن و ارائه الگوي بهینه جهت ساماندهی مطلوب این بافت کهن تدوین شده است.


واژگان کلیدي: بافت قدیم- احیاء- ساماندهی- توسعه درون زا- شهرجاجرم


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137353452760041.rar)

ms_f90
2013,07,25, ساعت : 12:25 PM
سیر تحول کالبد محله غربی تهران قدیم

نویسنده: افسانه زرکش

محله غربی بافت اولیه تهران شامل سنگلج و تابع آن محله اي است که طبق مدارك موجود، در دوره بعد از اسلام تا اواسط قاجار، سیر تکوینی یکدست با ساختار و کالبد سنتی را طی می کند. در این ادوار، توسعه و گسترش زیر محلات و ایجاد معابر جدید در این محله تحت تأثیر عوامل درون محیطی قرار دارد و از یک روند ممتد و یکسان تبعیت می نماید. از اواسط قاجار تا اواخر آن، آغاز تأثیر فاکتورهاي برون محیطی و معیارهاي تازه شهرسازي است که موجب پاره اي تغییرات سبک و نیمه سبک در بافت می شود و کالبد نیمه سنتی شکل می گیرد. در عصر پهلوي ادامه تأثیر عوامل بیرونی سبب می شود انسجام بافت سنتی در چند نقطه از بین برود، به تدریج برخی از عناصر کالبدي آن دستخوش تحولات بنیادي گردد و بافت مرمتی و ارزشمند محله در بعضی نقاط آسیبهاي اساسی ببیند. تعریض معابر، خیابان کشی از میان بافت محله و تضعیف پایه هاي سنّت محله اي، جهت گیري ساختمانها به سوي خیابان و قرارگیري تجاري ها و خدمات در جوار خیابان و کاهش رونق خدمات درون محله اي، ایجاد ساخت و سازهاي جدید در ارتفاع و ... شکل آن را از جنبه کالبدي متحول می نماید و کالبد مدرن و غالباً فاقد ارزش شکل می یابد. پس از انقلاب تاکنون محله اي با افزایش رو به رشد و سریع بناهاي با طبقات زیاد و بعضاً بصورت مجتمع و افزایش تراکم جمعیتی در نقاط مسکونی، رسوخ تجاري هاي عمده فروش و پارکینگ ها در بر جنوب شرقی و جنوبی بافت و رخنۀ کارگاهها و انبارها بالاخص در همین حواشی و ... پیش روي ما قرار گرفته و محله تحت تأثیر تغییرات کالبدي ناسازگار با کالبد سنتی آن می باشد. ادامه وضعیت به همین منوال، آسیبهاي جبران ناپذیر بیشتري به بافت سنتی سنگلج وارد خواهد کرد و آنرا دچار فرسودگی زود هنگام خواهد نمود. اگرچه تطابق با نیازها و شرایط گریزناپذیر موجود همچون دسترسی سواره، تراکم جمعیت، ایجاد تسهیلات و تجهیزات شهري، عدم امکان سکونت در برخی از واحدهاي مسکونی قدیمی به لحاظ تخریبی بودن آنها و وجود کارگاهها و بویژه ایجاد مقاومت در برابر زلزله و ... غیرقابل اجتناب بوده و جرح و تعدیل در بافت را ضروري می نماید لکن می تواند با بررسی دقیق، برنامه ریزي صحیح تر و سیاست گذاریهاي خاص به همراه حفاظت و صیانت بخش قابل حفظ بافت صورت گیرد. بدین منظور اقداماتی از این دست را می توان انجام داد: ایجاد تمهیدات فنی جهت افزایش عمر بناهاي با ارزش و مرمتی محله، تعریض معابر و افزایش فضاي باز براساس کیفیت ابنیه به منظور کاهش بخشی از خطرات ناشی از زلزله، نوسازي بافت بر پایه زمینه ارگانیک آن، تبیین اهمیت بناها و بافتهاي کهن از طریق رسانه هاي جمعی و رایانه، تهیه عاجل مدارك تصویري از بناهاي با ارزش غیرقابل نگهداري و ...


واژگان کلیدي : تهران وضعیت کالبدي محله سنگلج تحول کالبدي بافت سنتی


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137353522059161.rar)

ms_f90
2013,08,27, ساعت : 09:20 PM
شناخت و تحلیل دلایل رونق و زوال بافت قدیم شهر بابل


نویسندگان: سید احمد انوري، مهران علی الحسابی

بافت قدیم شهر بابل در زمره بافت هاي کهن کشور به شمار می آید که در عین حال مؤلفه هاي فرسودگی نیز در آن قابل مشاهده است. براي آنکه این بافت بتواند به حیات خود ادامه دهد، باید ساماندهی شده و این ساماندهی باید ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي، کالبدي، حمل و نقل و دسترسی و سایر زمینه ها را شامل شود تا به تمامی ابعاد بافت قدیم با نگاهی یکپارچه برخورد گردد. آنچه در مورد بافت قدیم شهر بابل قابل توجه و متفاوت به نظر می رسد آن است که این بافت علی رغم فرسودگی، هنوز برخی ظرفیت هاي پویایی و سرزندگی خود را حفظ نموده و داراي ظرفیت هاي مناسبی به منظور حفاظت و احیاء می باشد. لذا جهت حفظ و نگهداري آن و جلوگیري از عواملی که تاکنون مانع رشد و توسعه متوازن بافت شده و به سرزندگی آن آسیب رسانیده است (به عنوان مثال فرسودگی کالبدي موجود در بافت قدیم)، باید زمینه هاي مناسب جهت ساماندهی بافت را به همراه موانع و مشکلات موجود در آن شناسایی نموده و سپس با ارائه اهداف و راهکارهاي مناسب در برطرف نمودن این مشکلات تلاش نمود. این مقاله در پی آنست تا ضمن مروري بر ابعاد و زمینه هاي بروز فرسودگی در بافت هاي سنتی، ویژگی هاي اصلی بافت قدیم شهر بابل را معرفی نموده و ضمن بیان تفاوت ها و تمایزات این بافت و دلایل وجود پویایی و سرزندگی نسبی در آن، مجموعه اقداماتی را که می توان در جهت ساماندهی بافت قدیم بابل و احیاي زمینه هاي حیات پویاتر در آن به انجام رسانید، معرفی نماید.

واژگان کلیدي: بافت قدیم - بافت فرسوده - شهر بابل – ساماندهی

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137353538286471.rar)

ms_f90
2013,08,27, ساعت : 09:22 PM
مداخله در بافت هاي فرسوده شهري و چالش هاي پیش رو (نقدي بر رویکردهاي غالب مداخله در بافت هاي فرسودة شهري)نویسندگان: حبیب جباری، داوود حسین زاده


هدف مقاله: هدف اصلی از این بحث افزایش توجه پژوهشگران حوزه هاي جامعه شناسی، شهرسازي، معماري و همچنین برنامه ریزان، طراحان، مهندسان مشاور و مجریان پروژه هاي بهسازي بافت هاي فرسوده شهري به پیچیدگی، اهمیت و پیامدهاي اجتماعی شیوه هاي مداخله موجود می باشد، تا موضوع به بررسی ها و تبادل نظرهاي بیشتر کارشناسی گذاشته شود.


طرح مسأله و مبانی نظري: موضوع مورد بحث این مقاله آثار و تبعات یا به بیان بهتر بررسی هزینه هاي اجتماعی رویکردهاي غالب مداخله در بافت هاي فرسوده شهري است که غالباً به روش هاي بهسازي، بازسازي و نوسازي صورت می گیرد. هنوز هم دیدگاه هایی هستند که معتقدند یکی از مسائل اساسی مداخله در بافت هاي فرسوده ارائه اقتدار قانونی بیشتر به متولیان مداخله در این نوع بافت ها است، اقتداري که به تملک راحت و آزادسازي آسان و سریع محدوده ها و هسته هاي مورد نظر در طرح ها منجر شود که اولین پیامدهاي آن جابجائی وسیع ساکنان این بافت ها می باشد. از آنجا که اغلب ساکنین بافت هاي فرسوده شهري، اقشار کم درآمد، فقیر و تهیدست هستند، طرح هاي مداخله در این بافت ها معمولاً به از بین رفتن تنها سکونت گاه این قشر و حذف آنها از صحنه کنونی شهر و بروز مشکلات دیگري از جمله گسترش اسکان غیررسمی، آسیب هاي اجتماعی، شورش هاي شهري و... می انجامد. مقاله حاضر ابعاد و آثار این پدیده را با تأکید بر شهر تهران مورد بحث قرار می دهد.

روش و فرایند تحلیل: در پژوهش حاضر روش مورد استفاده، روش تحلیل محتواي منابع است که این منابع شامل تحقیقات قبلی، مقالات علمی پژوهشی، مجموعه مطالعات مسائل توسعه شهري و طرح هاي بهسازي بافت هاي فرسوده که توسط مهندسین مشاور مختلف تهیه شده می باشد. شیوة مداخله و تبعات آن به ترتیب به عنوان متغیرهاي مستقل و وابسته تحقیق هستند که براي سنجش آنها 15 شاخص مشخص شدند. شاخص ها در قالب یک پرسش نامه طراحی و سپس به منابع اطلاعاتی مراجعه شد که پس از تکمیل پرسش نامه و استخراج آنها، نتایج بدست آمده تحلیل شده اند.

جمع بندي و نتیجه گیري: داده هاي بدست آمده نشان می دهد که اغلب طرح هاي مداخله، معمولاً مبتنی بر رویکرد آمرانه، غیرمشارکتی و سخت افزار (کالبد) محور در بافت هاي فرسوده، آثار و تبعات سوء متعددي در سطوح خرد، میانی و کلان و همچنین ابعاد اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارند. تجربیات حاصل از آثار و تبعات رویکردهاي غالب بر مداخله که به دلیل ماهیت از بالا به پایین، آمرانه و غیرمشارکتی بودن، موجب عدم مشارکت و همراهی و نهایتاً جابجایی اجباري ساکنین فعلی محله شده است که ادامه این روند هزینه هاي اجتماعی سنگینی را در پی دارد. آنچه که بیش از همه از منظر جامعه شناختی و توسعه پایدار مردود شناخته می شود "رویکرد بولدوزري" است، رویکردي که بدون توجه به ابعاد انسانی توسعه بر تملک و آزادسازي اجباري بافت اصرار می ورزد. رویکردهاي جدید به امر توسعه عموماً این رویکرد را رد نموده اند. با در نظر گرفتن این وضعیت هر نوع تغییر در شیوه هاي مداخله می باید تا حد ممکن بر ابقاء ساکنان بافت و برانگیختن مشارکت آنان مبتنی باشد. آنچه که بیش از همه مهم است این که مردم بایستی به طرح هاي بهسازي بافت هاي فرسوده به عنوان فرصتی جهت زندگی بهتر بنگرند نه به عنوان " تهدید و دشمن" و با دیده تنفر. این جز با شخصیت دادن به مردم در فرایند برنامه ریزي و اجرا، اعتماد به مردم، اعتماد مردم به برنامه هاي بهسازي و اطمینان یافتن آنان از آینده خودشان میسر نیست. از آنجا که تصمیم گیري در مورد شیوة مداخله در بافت هاي فرسوده از مسئولیت هاي کلی شهرداري و وزارت مسکن وشهرسازي است، لذا این امر حتماً باید رویکردي انسان گرا، شهروندمدار و مردم سالار داشته باشد تا حس مشارکت جویی را در ساکنین این بافت ها و محله ها افزایش دهد. چنانچه الگوي مداخله، مبتنی بر این رویکرد باشد، می تواند با جلب اعتماد مردم، مشارکت داوطلبانه ساکنین، کاهش هزینه هاي اجتماعی و تسهیل در اجراي پروژه ها را فراهم آورد. آثار سوء مداخله هاي آمرانه در ابعاد مختلف موجب جابجایی اجباري ، پیچیدگی و گسترش آسیب هاي اجتماعی و افول سرمایه اجتماعی، افزایش هزینه هاي اجتماعی و عدم مشارکت مردم شده است. براي دستیابی به چنین رویکرد مشارکتی می باید در مطالعات و برنامه ریزي ها به دلیل اهمیت و پیچیدگی ابعاد اجتماعی مداخله، از تک بعدي و یک جانبه نگري اجتناب کرد. همچنین به بی توجهی و حاشیه راندن مطالعات اجتماعی و جامعه شناختی در طرح ها پایان داد و براي آنها طرح هاي پژوهش اجتماعی مستقل و البته هماهنگ و در تعامل با ابعاد مختلف موضوع و رشته هاي دیگر (از جمله اقتصاد، معماري و شهرسازي) با اهداف و وظایف مشخص پیش بینی نمود و انجام این کار را به متخصصان و پژوهشگران اجتماعی و اقتصادي محول کرد. قرار دادن نتایج حاصل از مطالعات و برنامه ریزي ها در حوزه عمومی به ویژه بین متخصصان جهت نقد، بررسی و ارزیابی علمی و بهره گیري از تجارب ارزشمند داخلی و خارجی حائز اهمیت است. چنانچه می دانیم شهر و محیط مصنوع، اساساً به خاطر انسان است از این رو در برنامه ریزي انسان محور و شهرسازي مشارکتی، طرح هاي توسعه شهري آمرانه با پیامدهاي منفی وسیع و هزینه هاي بالاي اجتماعی، امري مطرود و غیرانسانی است. در مقابل در شهرسازي مشارکتی انعطاف پذیري و تحلیل هزینه فایده اجتماعی از اصول اجتناب ناپذیر هستند.واژگان کلیدي: بافت فرسوده، توسعه محله اي، سرمایه اجتماعی، آسیب هاي اجتماعی، مشارکت


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137472900468461.rar)

ms_f90
2013,08,28, ساعت : 12:14 PM
مدیریت مؤثر و پایدار در بهسازي و احیاء بافتهاي فرسوده شهري

نویسنده: ابراهیم مولوی


احیاء و باز زنده سازي مناطق تاریخی و بافت هاي کهن ارزشمند به لحاظ دارا بودن اصالت و هویت تاریخی و فرهنگی آنها که به مثابه ثروتهاي فرهنگی بوده، از یک سو و دارا بود ن پتانسیلهاو قابلیت هاي بالقوه بافتهاي قدیمی (بعنوان یکی از انواع بافتهاي شهري)و امکان استفاده بهینه و به هنگام از آنها بر اساس نیازها و ضرورت هاي موجود از سوي دیگر، موضوع و مقوله احیاء و مرمت شهري و مداخلات بهسازي و نوسازي را به عنوان فرآیندي ضروري و اجتناب ناپذیر جهت حفظ و نگهداري از مجموعه هاي ارزشمند تاریخی و فرهنگی و نیز تقویت ساختار اقتصادي و اجتماعی و سازمان کالبدي شهر و خصوصاً ایجاد توازن میان کالبد قدیم و کالبد جدید در راستا و چهارچوب توسعه شهري متعادل و پایدار نموده است.
از این رو و جه ت تداوم اقدامات و فعالیتها می بایست فرآیندي از کل به جزء را اساس و محور قرار داده و با تدوین و تعریف زیر ساختها و پیش نیازهاي پایه و بنیادي به موازات تعیین و تبیین سیاست ها و برنامه ها، هر گونه طراحی و اجرا جهت مداخلات توسعه و مرمت شهري به نحوي مناسب و مطلوب و در قالبی پایدار و سازمان یافته انجام گردد.
بررسی تاریخ تهیه ي طرح هاي توسعه ي شهري نشانگر آن است که این مشکلات صرفاً مربوط به طرح هاي توسعه شهري در ایران نبوده و مسأله این طرح در اکثر کشورهاي دیگر نیز بوده است. از اواسط دهه ي 60 میلادي به دلیل مشکلات پیش گفته، تجدید نظر اساسی در محتواي طرح هاي توسعه شهري ضرورت یافت . زمینه این تجدید نظر را می توان تحولات آغاز نیمه دوم قرن بیستم و گسترش فعالیت هاي علمی میان رشته اي از جمله ”دانش مدیریت“، ”دانش تصمیم گیري“، ”دانش رایانه ها“، ”نظریه ي اطلاعات“،” سیبرنتیک“، ”دانش سیاست گذاري“ و ”دانش صلح“ برشمرد.
پاره اي مشابهت ها بین این دانش ها، مضمون مشترکی را فرآهم آورد که باور عمومی کارشناسی آن را به اتکاء نظریه ي عمومی سیستم ها، به رفتار سیستم ها مربوط دانست و نحوه ي نگرش آن را ”رویکردي سیستمی“ نامید.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137472917397981.rar)

ms_f90
2013,09,05, ساعت : 03:50 PM
یکپارچه سازي اراضی روش عملی براي بازسازي بافتهاي فرسوده (بررسی تجربه ژاپن)

نویسندگان: عباس فولاد، ایرج قاسمی

فرسودگی در کالبد یا فعالیت یا هر دو در بافت مسکونی می تواند به وجود آید . محدوده بافتهاي فرسوده شهري گرچه تا حدود زیادي برمحد وده بافتهاي تاریخی و با ارزش شهرها یا پیرامون آنها منطبق هستند، اما این انطباق، هم پوشی کاملی نبوده و رابطه لازم و ملزومی نیز بین آن دو برقرار نیست. به عبارت دیگر در بسیاري از بافتهاي قدیمی، فرسودگی دیده نمی شود، در حالی که بافتهاي جدیدي نیز وجود دارد که د ر اثر عدم نظارت بر ساخت و ساز و عوامل و مؤلفه هاي دیگر، دچار فرسودگی در کالبد یا فعالیت و فضاي بافت شده اند. لذا در ابتدا باید بافت فرسوده را شناخت و پس از شناخت آن، راههایی را جستجو کرد که در عمل کارآیی خود را براي بازسازي نیز نشان داده اند. در کشور ژاپن از روشی براي بازسازي بافتهاي فرسوده استفاده می شود که یکپارچه سازي اراضی (Land ReadJustment) نامیده می شود، این روش در کشور ژاپن و چند کشور اروپایی ملاك عمل قرار گرفته و نتایج مطلوبی نیز براي بافتهاي فرسوده و سنتی که بدون برنامه و خودرو به وجود آمده اند نیز در بر داشته و قابلیتهاي زیادي را براي بازسازي از خود نشان داده است. بازشناسی این روش و مراحل انجام آن می تواند الگوي موفقی از بازسازي را براي ما روشن سازد. این مقاله حاصل بازدید و مشاهده به همراه مصاحبه میدانی مؤلفین در طول یک دوره آموزشی در ژاپن می باشد.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137472934896171.rar)

ms_f90
2013,09,06, ساعت : 08:56 PM
بررسی تجارب موفق بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده در جهان

نویسندگان: مدیا حکیم، فاطمه روشنعلی


بافتهاي فرسوده قسمت عمده اي از شهرهاي مارا تشکیل داده اند و از علل اصلی تهیه طرح هاي نوسازي مشکلات بسیاري است که ساکنین این بافتها با آن دست به گریبانند. این طرحها به دلایل مختلف، در برخی از جنبه ها با شکست مواجه می شوند و حتی در بسیاري از موارد بخش اندکی از اهداف خود را نیز تأمین نمی کنند.یکی از دلایل شکست طرح هاي نوسازي فقدان الگوي مشخص و یا تجربه اي مناسب در زمی نه مداخله در بافت هاي فرسوده است . بههمین منظور این مقاله در نظر دارد تا با نگرشی همه جانبه به تجارب صورت گرفته در برخی از کشورها چگونگی مداخله در این گونه بافت ها را مورد بررسی قرار دهد. براي بررسی این موضوع، ابتدا کشورهایی که داراي شرایط مشابهی ( از لحاظ انواع بافت هاي فرسوده ) با ایران هستند مورد تحقیق قرار گرفتهاند. این کشورها عبارتند از : اسپانیا، الساوادور، اندونزي، برزیل، پاکستان، فرانسه، مصر و ونزوئلا .در هر یک از کشورهاي مورد مطالعه ابتدا نوع بافت فرسوده آن کشور و سپس نحوه مداخله صورت پذیرفته شده مورد تحقیق قرار گرفته است . در این بخش، شاخص هاي موجود در بافت و نحوه استفاده از آنها در طرح نوسازي با هدف بهر ه برداري از سیاست ها و اصول موردنظر در طرح مورد بررسی قرار گرفته است. معیارهاي به دست آمده در طرح نوسازي بافت فرسوده هر کشور، با توجه به شرایط اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و ... محدوده موردنظر سنجیده شده است . این سنجش نه تنها نقاط قوت و ضعف پروژه را روشن می سازد، بلکه قابلیت استفاده از معیارهاي طراحی را در پروژه هاي نوسازي کشورمان مشخص می کند. در انتها مجموعه اي از معیارهاي نوسازي و طراحی بافت هاي فرسوده به همراه شرایط اجتماعی، اقتصادي، کالبدي آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . با استفاده از ارزیابی مجموعه معیارها، اولویت استفاده و یا الگوبرداري از آنها در ایران بیان شده است. شاخصهایی که در اکثر این طرحها از اهمیت بسیاري برخوردار بودند، توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی ساکنین، تأمین زیرساخت هاي مورد نیاز، توجه به مالکیت ها و ارتقاء سطح مشارکت مردمی است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوري شده در این مقاله روش هاي توصیفی- تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته و سعی شدهاست تا معیارهایی مناسب با توجه به شرایط کشورمان انتخاب گردد.

واژگان کلیدي: بافت فرسوده- انواع مداخلات- مشارکت مردمی- مطلوبیت جمعی- هویت بافت


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137604379450831.rar)

ms_f90
2013,09,07, ساعت : 12:26 PM
بررسی مقایسه اي طرح بهسازي و نوسازي بافت پیرامون حرم مطهر حضرت رضا (ع) با تجارب مشابه جهانی (نمونه موردي: مرکز شهر نیکوزیا)

نویسندگان: مهدیه عقیلی، نگار حسینیان


مداخله در حوزه شهري در بطن اقدامات بهسازي و نوسازي بافت مرکزي شهر ضرورت پیدا کرده و می بایست به شکلی همه جانبه و یکپارچه ، تکامل تدریجی ساختار را به مرور زمان واقعیت بخشد . در این راستا نگرش صرفا معمارانه نمی تواند ر اه حلی منطقی و جامع جهت حل مشکلات فرا روي باشد و نیازمند مطالعه نمونه هاي مختلف جهانی در این خصوص است .تجارب موفق حاصل برنامه ریزي موضوعی و موضعی بوده و با تعیین جایگاه ساختاري خود در حوزه بافت و در مرتبه بعدي با سازمان فضایی شهر و تعام ل همه جانبه با گروه هاي هدف و ساکنان بافت توانسته تأثیر خود را بر محیط پیرامونی باقی گذارد.
روش تحقیق در این مقاله از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی -تطبیقی است و تا حدودي به تبیین چگونگی و چرایی موضوع مورد مطالعه و مقایسه آن با وضعیت موجود می پردازد. قلمرو مکانی در این مقاله تجربه بازسازي مرکز شهر نیکوزیا پایتخت قبرس بوده که به لحاظ تشابهات کالبدي و موضوعی با بافت پیرامون حرم مطهر انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح که در سال 2007 میلادي حائز رتبه برتر در جشنواره جایزه آغاخان گشت ، با بهره گ یري از فرصت معمارانه، همکاري پایدار و ایجاد جو اطمینان و اعتماد دو طرفه منجر به ارتقا کیفیت زندگی و خلق ساختار اقتصادي و اجتماعی نوینی شد.
با مقایسه تطبیقی این نمونه و بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر می توان به راه هاي منطقی تر مداخله رسیده و از دستاورد آن به نظریه ها و رویکردهایی در این خصوص دست یافت تا نقطه عطفی در جهت رشد و گسترش بهسازي و بازسازي باشد.


واژگان کلیدي: بافت فرسوده_ مداخله_ بهسازي _ بازسازي_ باززنده سازي


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137604405176731.rar)

ms_f90
2013,09,09, ساعت : 07:39 PM
بهسازي، نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري فرصتی تازه براي توانمند سازي ساکنین (شهر بارسلون یک تجربه جهانی)

نویسنده: ابوالفضل قمشه


یکی از وظایف عمده مدیریت شهري تدوین و تعیین خط مشی هاي از پیش اندیشیده شده است که سلامت شهر را میسر نماید و رفاه و آسایش شهروندان را تأمین کند. امروزه به ویژه در کشورهاي در حال توسعه و بخصوص در کشورمان وجود بافتهاي فرسوده در مناطق شهري یکی از عمده ترین چالشها در مقابل مدیران شهري می باشد که رویارویی با آن نه از طریق بلدوزر بلکه حل این مشکل راههاي علمی شهرسازانه با تکیه بر اصول علمی برنامه ریزي و طراحی شهري را می طلبد بنابراین آماده نمودن بستر شهر براي استفاده مناسب و بجاي شهروندان بر عهده مدیریت شهري می باشد . این بستر سازي پیش فرضهایی لازم دارد که عمده ترین آن مشارکت عموم شهروندان در یک همکاري مشترك با مسئولان شهر می باشد که امروزه به آن حکمرانی مطلوب شهري می گویند (Good Governance) بهسازي و نوسازي شهري نبایدتنها به صورت سخت افزاري و صرفا" به کالبد شهر بسنده نماید .بهسازي و نوسازي شهري درکل می تواند موارد نرم افزاري و خدماتی را نیز شامل گردد .این گفته مستند به بند 5 ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعی ، و فرهنگی جمهوري اس لامی ایران می باشد که بر رویکرد توانمند سازي ساکنین تاکید می نماید.
در شهر بارسلون اسپانیا که امروزه بعنوان نمونه موفق بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده زبانزد متخصصین امر بازسازي می باشد، مدیریت شهري درجهت بهره برداري اقتصادي و اجتماعی از بهسازي و بازساز ي بافت فرسوده اقداماتی اساسی انجام داده است که با توجه به هر دو مورد ،یعنی هم بهره برداري اقتصادي و هم بهره برداري اجتماعی با توجه به حاصل کار، خدمات مفیدنرم افزاري را نیز جهت رفاه حال و توانمند سازي ساکنین (سالمندان و ساکنین و کودکان ) انجام داده است، از این اقدامات تحت عنوان سرویسهاي خانگی و شهرنشینان ارشد (Citizen Senior) نام برده می شود. شهردار بارسلون آقاي جان کلوس (Joann clos) بر اهمیت این نکته تأکید می کند که ساکنین حق بزرگی بر گردن ما دارند، زیرا آنها با خواستهاي خود موجب ارتقاء سطح زندگی در بارس لون گردیده اند . این گفته خود نشان از هدف نوسازي و بازسازي به منظور توانمند سازي ساکنین در شهر بارسلون را بیان می کند.
لازم به ذکر است که این مقاله در چارچوب یک مطالعه تطبیقی تهیه گردیده است . درطول مقاله مختصري در خصوص اهمیت برنامه ریزي تطبیقی و مدیریت تطبیقی شرح داده خواهد شد.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137604427495831.rar)

ms_f90
2013,09,10, ساعت : 07:52 PM
تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهري در ایران و جهان

نویسندگان: حمیدرضا شایان، حامد کامل نیا، حجت وثاق


موضوع بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در ایران، از سال 1310 ، با رویکردي کالبد محور و در قالب خیابان کشی ها و احداث میادین در بافت هاي کهن مورد توجه مسئولین امر قرار گرفت. پس از پیروزي انقلاب اسلامی، مرمت شهري با هدف احیاي هویت هاي فرهنگی، تاریخی و دینی و حل مشکلات بافت هاي شهري در چارچوب برنامه هاي کلان عمرانی با نگرش هاي تازه اي روبرو شد. از ابتداي طرح موضوعات مرمت شهري در ایران تاکنون، توجه به پروژه ها و برنامه هاي انجام شده در سایر کشورهاي جهان، به عنوان یکی ازروش هاي الگوبرداري در نمونه هاي داخلی، با اقبال برنامه ریزان و طراحان شهري روبرو گشت. این شیوه، از آنجایی که عمدتاً مبتنی بر برداشت ها و سلایق شخصی بوده ، فاقد سازوکار علمی و عملیاتی نظام مند و تعمیم پذیر بوده و منجر به آن شده که توجه به نمونه هاي مشابه، به همراه غلبه ي تفکر توسعه محور در نزد برنامه ریزان، در قالب کپی برداري از راهکارها و اهداف نمونه هاي کشورهاي توسعه یافته، محدود شده و هیچ گونه حساسیتی نسبت به قیاس و تحلیل ژرفانگر در بررسی نحوه ي مداخله و نوع فعالیت ها، با توجه به شرایط و زیرساخت هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و کالبدي کشورهاي نمونه و شرایط جامعه ي ما، صورت نپذیرد که نتیجه ي این بی توجهی، عدم تأثیرگذاري مطلوب الگوهاي مورد نظر در شرایط جامعه ي ایران می باشد. در این مقاله بر اساس روش تحلیل کیفی، به بازشناسی ادبیات مرمت و احیاي بافت هاي فرسوده شهري در کشورهاي پیشرفته از یک سو و تجارب به دست آمده در کشورهاي در حال توسعه از سوي دیگر، با استخراج کلید واژگان تحلیل تطبیقی می پردازیم. نتیجه ي این مرحله از پژوهش، طراحی مدلی جهت قیاس تطبیقی نمونه هاي انتخاب شده خواهد بود که بر اساس روش مورد پژوهی، تعمیم پذیري و فراگیري آن در برخی نمونه هاي داخلی ارزیابی می گردد. این مدل، امکان قیاس علمی نمونه هاي کشورهاي دیگر را فراهم نموده و علی رغم وجود شرایط و زیرساخت هاي متفاوت در نمونه هاي انتخاب شده، می تواند راهنماي ما در جهت تدوین راهکارهاي مؤثر در باززنده سازي بافت هاي فرسوده شهرهاي ایران گردد .


واژگان کلیدي: مرمت شهري - بهسازي و نوسازي - بستر مداخله - زمینه مداخله - مدل تطبیقی


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137604446308631.rar)

ms_f90
2013,09,12, ساعت : 10:17 PM
تجربه نوسازي در شهر اصیلاه (Asilah) در مراکش

نویسندگان: شیما شکورنیاز، راضیه زندیه


شهر ساحلی اصیلاه (Asilah) به مساحت 9 هکتار، دراقیانوس اطلس و در شمال غربی مراکش واقع شده است. اطراف این شهر را کشتزارهاي وسیعی احاطه کرده است. از لحاظ مورفولوژي شهري این شهر به بندرگاه طبیعی اش متصل می باشد. اوضاع شهر در پشت دیوارهاي دفاعی آن در سال 1978 رو به ویرانی بود و ترك ساکنین اصلی از شهر به دلیل فقدان شغل، کثیفی شهر و غیره از مشکلات این شهر بود.بنابراین تجدید حیات و تجدید حیثیت بافت کهن از طریق تزریق فعالیت جدید که منجر به ابقاء و ارتقاي هویت شهر شود از اهداف این پروژه در نظر گرفته شد. دراین شهر کوشش شده است با حداقل هزینه و حداقل مداخلات و با استفاده از نیروي انسانی موجود در شهر ،حیات مجدد را به شهر و ساکنان آن باز گرداند. در این پروژه، تجدید حیات چیزي فراتر از اقدامی کالبدي و فضایی است و عملی فرهنگی می باشد که می تواند فرهنگ ساز باشد و در این راستا مشارکت مردمی، نقش توریسم و حفاظت ،از نکات کلیدي و قابل توجه در این پروژه می باشد.

واژگان کلیدي: شهر ساحلی اصیلاه- هویت فرهنگی- مشارکت مردمی- تجدید حیات- نقش توریسم


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137604468469811.rar)

ms_f90
2013,09,12, ساعت : 10:19 PM
مروري بر تجارب موفق بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده در جهان نمونه موردي، بازسازي مرکز شهر بیروت

نویسندگان: بهادر زمانی، مهري آقاجانی رفاه


هدف از این نوشتار، معرفی یکی از تجارب موفق مداخله و بازسازي، در مرکز شهر بیروت می باشد . جنگ هفده ساله ي لبنان، محیط فیزیکی و زندگی اجتماعی اغلب مناطق این کشور و از جمله بیروت، پایتخت لبنان را دستخوش تغییرات شدی دي نمود. مرکز شهر و محلات اطراف خط مرزي شرقی و غربی آن چنان آسیب دیدند که تقریباً هیچ چیز، هیچ بنا و یا اثر تاریخی سالم نماند. در مرکز شهر با ویرانه هاي به جا مانده و دیوارهاي فروریخته و خیابان ها و میادین متروکه شهر، تقریباً هیچ اثري از مدنیت و زندگی یافت نمی شد. این تغییرات در حالی رخ می داد که فعالیتهاي ساختمان سازي به گونه اي گسترده در سایر بخش هاي کشور به ویژه در امتداد خط ساحلی به طرف شمال و در حومه هاي پایتخت صورت می گرفت . اما آنچه مسلم است اینکه در هیچکدام از شهرهاي ایجاد شده، قابلیت شکل گیري مرکز شهري قوي و غنی که بتواند پذیراي فرهنگ ها و قومیت هاي مختلف باشد، نبود . در این شرایط، طرح جدید مرکز شهر بیروت با هدف تعریف بافت شهري جدید، فعالیت ها و زیرساختهاي شهري جدید و به امید شکل دادن به یک زندگی و شاید سبک زندگی جدید براي ساکنین شکل گرفت.


واژگان کلیدي: بافت هاي تاریخی- باز آفرینی- مرکز شهر بیروت


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137604499253131.rar)

ms_f90
2013,09,14, ساعت : 01:26 PM
مقایسه راهکارهاي مداخله در نوسازي بافت هاي فرسوده جهان و ایران به منظور تحلیل و تدوین یک چارچوب نوسازي (نمونه موردي بافت فرسوده شهر نیشابور)نویسنده: بهاره مجربی کرمانی

توسل به طرح هایی که به موضوع احیاي این نمادها مربوط می شود ، بررسی تجارب کشورهاي اروپایی را در امر مرمت بافت هاي شهري اجتناب ناپذیر می سازد اما باید توجه داشته باشیم که تجارب کشورهاي اروپایی قابل انتقال به کشور ما نیست، مگر به عنوان مبحثی براي تحلیل روشها و دستیابی به عوامل و متغیرهاي تعیین کننده موضوع. روشی که در سالهاي اخیر در برخورد کارشناسانه به موضوع بافتهاي فرسوده به صورت مطالعه تطبیقی در کشور ما درنظر قرار داشته ، بررسی تجارب بافتها در کشورهاي پیشرفته و عمدتاً اروپایی و تعمیم آن به کشور ما بوده و آنچه کمتر مورد توجه قرارگرفته، ویژگی هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و کالبدي این کشورها بوده است. اما روش کار اتر در استفاده از تجارب جهانی بررسی تجربه کشورهایی است که از نظر اقلیمی ،فرهنگی ، اقتصادي و... به شرایط کشور ما نزدیکترند. در این مقاله پس از جمع بندي و روش هاي به کار رفته شده در برخورد با بافت فرسوده در کشورهاي خارجی به بررسی مشخصات شهر نیشابور از نظر فرسودگی پرداخته شده و در نهایت با حمع بندي انواع روش هاي برخورد با مسأله فرسودگی در جهان و ایران چارچوبی جهت نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در ایران بالاخص شهر نیشابور ارائه گردیده است.


واژگان کلیدي: نیشابور- بافت فرسوده- راهکارهاي مداخله- نوسازي


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13761570852331.rar)

ms_f90
2013,09,14, ساعت : 01:30 PM
الگوشناسی مشارکت اقتصادي، اجتماعی و مدیریتی بر اساس تیپولوژي بافت فرسوده شهري
نویسندگان: مهیار اردشیري، سعید اکبریان

بافت فرسوده یک مسأله شهري است که عوامل محیطی و انسانی گوناگونی در پدیداري آن نقش داشته اند و بازتاب ها و آثار متفاوتی نیز بر محیط هاي فضایی، طبیعی و انسانی بر جاي خواهد گذارد. لذا موقعیت کنونی بافت در مجموعه شهري، عوامل پدیداري، مسایل، ظرفیت ها و شرایط خاص پهنه هاي بافت فرسوده موجب شکل گیري گونه هاي متفاوت بافت هاي فرسوده شهري گردیده اند. در یک تقسیم بندي کلی گونه هاي بافت هاي فرسوده شهري عبارتند از: تاریخی، قدیمی، غیر رسمی، روستایی، میانی و ناپایدار. برخورد با هرگونه از بافت فرسوده شیوه اي خاص می طلبد که متناسب با ویژگی هاي خاص پهنه مورد نظر باشد و به عبارتی مجموعه اقدامات و الگوهاي مداخله به گونه اي صورت گیرد که حداکثرانطباق را با شرایط خاص هر منطقه مورد مطالعه داشته باشد؛ تا نه تنها موجب اصلاح وضعیت موجود از نظر کالبدي و فعالیتی شود که حتی موجب بهبود و ارتقاء کیفیت زیست انسان و محیط و ایجاد ارزش افزوده اجتماعی و اقتصادي در سطح شهر شود. رویکردهاي اساسی برخورد با این گونه بافت ها شامل توانمندسازي، نوسازي، بازسازي، بهسازي می باشند.
از سوي دیگر نکته اي که می توان در وراي ابعاد موضوع مورد نظر از حیث ماهیت، بر آن تأکید کرد نحوه و چگونگی حضور و مداخله مردم و سایر گروه هاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و اداري و به تعبیري شناسایی الگوهاي مشارکتی است. در کنار این امر بر پایه نگرشی اجتماعی به نحوة مداخلات فیزیکی، بایستی امکان سنجی الگوهاي مشارکت مردم و اجتماعات محله اي مد نظر قرار گیرد بر پایه آن به شناسایی فرصت ها و تهدیدهاي ناشی از برنامه ریزي مشارکتی در این مقوله پرداخته گردد. بر این اساس، هدف دستیابی به احکام و اصول اولیه در خصوص نحوة مشارکت مردم و اجتماعات محله اي و تعیین الگوهاي مشارکتی با توجه به گونه هاي بافت هاي فرسوده شهري است که می تواند ضمن تشریح آسیب شناسی الگوهاي مشارکتی موجبات استفاده بهینه از فرصت هاي جدید را فراهم نماید.. تلاش می شود رویکرد اساسی مطالعه در قالب توجه به نهادها و گروه هاي اجتماعی، اقتصادي، اداري و سیاسی (گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ رسمی و غیررسمی) باشد تا بتوان با برنامه ریزي هدفمند، همه جانبه نگر، فرایند محور، روش گرا و زمان دار در چهار سویه منابع مالی، منابع انسانی، برنامه و مدیریت و ارایه راهبردها و راهکارهاي اجرایی ، در فرایندي تدریجی زمینه اصلاح و احیاي این بافت هاي شهري را فراهم نمود. این برنامه ریزي باید بتواند حادترین بافت ها را گزینش نماید و با شناخت مسایل عمده و استراتژیک آن ها، پروژه هایی را تعریف و به اتکاي توان مالی و اجرایی متولیان عام و صاحبان خاص، زمینه نوسازي بافت هاي فرسوده شهري را فراهم نماید.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137615726070261.rar)

ms_f90
2013,09,15, ساعت : 12:59 PM
الگوي اجرایی طرح جامع نوسازي بافت هاي فرسوده بر مبناي تئوري حمایتی و مشارکت مردم در ایران

نویسنده: میترا حبیبی

ضرورت ایجاد فرصت برابر در برخورداري از مواهب زندگی شهري و محیط زیستی مناسب براي زندگی و فعالیت هاي شهروندي، به منظور تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد محیطی مطلوب و امن براي همه شهروندان از اهداف کلان سند چشم انداز کشور می باشد. هدفی که دسترسی به آن ایجاد می نماید تا بر بستري از جمع بندي اقدامات گذشته و ارزیابی نقاط ضعف و قوت آنها و شناخت وسعت و عمق فرسودگی بافتها در سطح شهر، به صورتی جامع و بر اساس آگاهی مناسب از شرایط زندگی ساکنین این بافتها از نظر اقتصادي،اجتماعی، فرهنگی و کالبدي، برنامه اي جامع در فرایند اجتماعی و تعامل با شهروندان، داراي انعطاف و منطبق بر واقعیت ها (امکانات و محدودیت هاي همه طرفین)، تدوین گردد.
بدیهی است که تحقق چنین هدفی مستلزم مشارکت تمامی نهادهاي ملی و محلی ذي ربط است تا با هم راستاسازي هرچه بیشتر بردارهاي اجرایی، بتوان بر آیندي توان مند در امر احیاء و نوسازي بافتهاي فرسوده و یا به عبارتی موضوع تأمین عدالت اجتماعی و تامین فرصت برابر زندگی براي همه شهروندان را با راندمانی قابل توجه، ایجاد کرد.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137615740745671.rar)

ms_f90
2013,09,30, ساعت : 11:55 AM
امکان سنجی تحقق رویکرد تنظیم مجدد زمین در بافت هاي فرسوده شهري نمونه موردي : قلعه آبکوه مشهدنویسندگان: علی مقدم آریایی، سیده سمانه ایزدي، مریم تمیز

هدف مقاله
استفاده از طرح تنظیم مجدد زمین (Land readjustment) به عنوان یک راهکار در بازسازي بافتهاي فرسوده مبتنی بر سیستم مشارکت متقابل مردم و دولت و سیستم برد – برد براي طرفین و
ارائه چگونگی تحقق این رویکرد در نمونه موردي آبکوه به جهت ساماندهی ف ضایی کالبدي آن و هم خوانی و ارتباط بافت با پیرامون آن و بهبود و ارتقا وضعیت فرهنگی اجتماعی ساکنین.

بیان مسأله و مبانی نظري
شهرهاي تاریخی ایران از جمله شهر مشهد به دلیل قدمت زیاد داراي بافت هاي فرسوده متعددي است که عمدتاً این بافتها به لحاظ ک البدي، اجتماعی و اقتصادي داراي معضلات و مشکلات فراوانی بوده و عملاًٌ راهکارهاي ارائه شده که می توان آنها را در دو گروه سیاست هاي تملک اجباري و روش هاي داوطلبانه تقسیم کرد نتوانسته در بافتهاي فرسوده نظیر آبکوه مشهد پاسخگو باشد. تجربه کشورهاي موفق نشان داده با بکارگیري روش هاي کارآمد نظیر سیاست تنظیم مجدد زمین؛ ضمن دوري جستن از روش هاي سنتی احیاي بافت هاي فرسوده، طرفین درگیر (مالک ان و مجریان ) به حداکثر سوددهی و رضایت خواهند رسید . در واقع تنظیم مجدد زمین سبب می گردد مشارکت مردمی با حفظ حقوق طرفین در طول پروژه به حداکثر برسد.

روش تحقیق و فرآیند تحلیل
محله آبکوه در شهر مشهد با قدمت بالاي شکل گیري روستایی در سال 1100 در حال حاضر پس از گسترش شهر، در داخل شهر ادغام گردیده و فرسودگی، عدم خوانایی ، عدم مالکیت شخصی، فقدان تأسیسات و تجهیزات و نبود دسترسی هاي مناسب، این محدوده را در زمره سکونت گاه هاي مسأله دار از دیدگاه اجتماعی، اقتصادي و کالبدي شهر مشهد قرار داده است.
در این مقاله سعی می شود با توجه به موقعیت مکانی و داشتن پتانسیل بسیار مناسب آبکوه در شهر مشهد ، سیاست تنظیم مجدد زمین در این محدوده ارزیابی گردیده و بر اساس مطالعات میدانی انجام گرفته و نظرات مردم و مسئولین شهري راهکارهاي مناسب جهت اجرایی نمودن این رویکرد ارائه گردد.

جمع بندي و نتیجه گیري
با توجه به ظرفیت عظیم بافت هاي فرسو ده در کشور و در شهر مشهد از جمله آبکوه، احیا ء و بازسازي این بافت ها بر اساس راهکارهاي نوین و عملی می تواند کلید حل معماي مشکلات شهري در این بافت ها باشد . احیاي این محدوده از طریق طرح هاي مشارکتی نظیر رویکرد تنظیم مجدد زمین مبتنی بر حداکثر مشارکت مردمی ، حد اقل سرمایه گذاري دولتی و حداکثر بهره بردن ساکنین از سود پروژه و انتفاع شهر از اجراي آن می تواند روند احیاي بافت آبکوه را از بن بست موجود خارج کرده و گامی مؤثر جهت بهبود این گونه بافت ها باشد.

واژگان کلیدي: بافت فرسوده تنظیم مجدد زمین مشارکت مردمی هم پیوندي بافت - بازسازي- بافتهاي مسأله دار


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13761576186061.rar)

ms_f90
2013,09,30, ساعت : 12:04 PM
بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی براي توانمندسازي بافت فرسوده شهري مطالعه موردي : محله نهضت آباد اهواز


نویسندگان: علی موحد، ماندانا مسعودي راد، صدیقه دولت شاهی

بیشتر بافت هاي فرسوده شهري از سکونتگاه هاي غیر رسمی شکل گرفته است. این سکونتگاه ها از نظر کالبدي ، اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادي با مشکلات جدي مواجه اند. ارتباط نزدیکی بین ویژگی هاي کالبدي و فرسودگی محله هاي داراي بافت فرسوده و مکان هاي خلوت و مناسب براي اراذل، اوباش و بویژه گروه هاي کجرو وجود دارد.آنها از فضاي نامناسب محله که اغلب مخفی از دید مأموران و مردم است به کارهاي خلاف قانون دست می زنند، در نتیجه هم محله را ناامن تر می سازند و هم بطور خود بخود منجر به کاهش قیمت زمین و مسکن در آن مکان شده و به فرسودگی بافت کمک می نمایند. چنین محله هاي با رویکرد هاي کالبدي نمی تواند موفق باشد بلکه نیاز به طرح هاي همه سونگر با رویکرد توانمند سازي دارد. محله ي نهضت آباد اهواز در دوره ي رضاخان شکل گرفته است و ساکنان اولیه ي خود را یا از بومیان محله ي امانیه، و یا از مهاجران بستان، سوسنگرد و هویزه جذب کرده است. محله ي مورد نظر یکی از محلات پر مسأله ي شهر اهواز است و مشکلاتی از قبیل آلودگی (بصري، صوتی) پایین بودن سطح بهداشت، نا امنی در شب و روز، سروصداي زیاد، شلوغی و ازدحام جمعیت، تردد افراد غریبه و اراذل واوباش و درگیري هاي مکرر و نهایتا وجود مراکز متعدد مواد فروشی و مشروب فروشی وجود دارد. این مقاله با استفاده از روش تحقیق پیمایشی (پرسش نامه اي) با رویکرد نظري مشارکتی با هدف بررسی زمینه هاي توانمند سازي ساکنان محله تعامل برقرار کرده و در جهت مشارکت فعال مردم جهت آگاهی از وضعیت محله و رفع مشکلات محله (کالبدي،اجتماعی وامنیتی) و برنامه ریزي براي خارج ساختن محله از فرسودگی و مسائل ناشی از آن با در نظرگرفتن ابعاد اجتماعی و فرهنگی کوشش دارد.

واژگان کلیدي: بافت فرسوده- مشکلات اجتماعی- فرسودگی، اهواز- نهضت آباد.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13761577890521.rar)

ms_f90
2013,10,09, ساعت : 12:04 PM
بررسی الگوهاي مدیریتی نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده نمونه موردي : شهر مشهد
نویسندگان: احمد ناقدي مهر، سعید احدیان

اسکان بشر ، نقشی تمدن ساز در فرایند تاریخی توسعه جوامع داشته است . در این فرایند شهرها به مثابه برترین سطح اسکان ، کانون ایفاي این نقش بوده اند . چشم انداز توسعه جهانی نشان می دهد که این نقش همچنان تداوم داشته و این مهم در گرو برپا کردن و نگاه داشتن شهرهایی است مولد و پایدار ، با محیطی قابلیت زا ، مناسب زیست و فعالیت و حفاظت کننده محیط زیست . از پدیده هاي عمده ناپایدار کننده شهرها – به ویژه در کشورهاي در حال توسعه – گونه هاي شهري موجود در تمامی شهرها با نام بافت قدیم یا فرسوده است که روز به روز در حال گسترش می باشد . اینگونه سکونتگاه ها هر چند جلوه اي از قدمت را همراه خود دارند اما عموماً بازتابی از کاستی ها، نارسائی ها مانند کم بود خدمات و سرانه هاي شهري ، شبکه ها و معابر ناموزون و غیر مفید ، مشکلات زیست محیطی و ... می باشند. نهادهاي مختلف دولتی و غیر دولتی در کشورهاي مختلف تاکنون به شکلهاي گوناگونی سعی در مداخله در بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده داشته اند و هر کدام به فراخور توان اجرائی و منابع مالی خود اقداماتی را انجام داده اند .با عنایت به اینکه شهر مشهد با توجه به جذابیت خاص خود خصوصاً وجود مرقد منور و نورانی حضرت علی بن موسی الرضا (ع) با داشتن حدود 2500 هکتار بافت قدیم از جمله شهرهاي کشور بوده که داراي بیشترین بافت فرسوده می باشد ضرورت مداخله نهادهاي مختلف جهت ساماندهی بافتهاي قدیمی بیشتر احساس می گردد . لذا در این مقاله تلاش بر این است که با تبیین الگوهاو شیوه هاي مختلف مدیریتی مداخله گر جهت ساماندهی و نوسازي بافت هاي فرسوده در کشور با تأکید بر شهر مشهد مانند ب افتهاي فرسوده موجود در حریم مطهر حضرت رضا (ع) (منطقه ثامن ) میدان شهدا، پروژه هاي مجد ، سارا و ... نقاط ضعف و قوت هر کدام مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهاي اصولی
بر مبناي مدیریت صحیح و علمی پیشنهاد گردد.

واژگان کلیدي: توسعه جهانی- شهرهاي مولد و پایدار - بافت فرسوده – روش هاي مداخله

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137615794851331.rar)

ms_f90
2013,10,23, ساعت : 06:05 PM
بررسی نقش سیاستهاي حمایتی و تشویقی دولت در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري _ نمونه موردي بافت قدیم شهر شیرازنویسندگان: حسن ایزدي، معصومه شیخ ها

در حال حاضر بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري، به عنوان یکی از راهکارهاي تحقق توسعه درونی شهرها، از دغدغه هاي اصلی برنامه ریزان و مدیران شهري در سطوح مختلف است و از طرفی حل مناسب این معضل و تحقق سریع عملیات بهسازي و نوسازي مستلزم برنامه ریزي اجرایی کارآ و اثربخش میباشد. اعمال سیاستهاي تشویقی و تدوین ضوابط و مقررات میتواند به عنوان گزینه اي جهت ساماندهی این نوع بافتها مطرح گردد که از جمله این سیاستها میتوان به: اعطاي تسهیلات بدون سپرده یارانهاي براي ساخت، خرید و مرمت واحدهاي مسکونی، تخفیف هزینه صدور پروانه و تراکم پایه و مازاد، مجوز ساخت اضافه بنا تا 60 درصد مازاد بر تراکم پایه، تأمین رایگان خدمات زیربنایی موجود ( انشعابات آب، برق، گاز و تلفن ) پس از نوسازي، تأمین بخشی از هزینه بیمه ساختمان هاي مسکونی، اشاره داشت. اکنون پس از گذشت چندین سال از اعلام سیاستهاي حمایتی و تشویقی، ضرورت دارد که میزان تأثیر این سیاستها در نوسازي بافتهاي فرسوده شهري مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا ضمن آشکار شدن جنبه هاي مثبت و منفی آن، موانع و مشکلات پیش روي اثرگذاري این سیاستها تدقیق گردد. از این رو مقاله حاضر با رویکردي توصیفی _ تحلیلی، با جمع آوري اسناد کتابخانه اي و مطالعات میدانی به طور خاص نقش و اثر سیاستهاي حمایتی و تشویقی دولت را در بازسازي بافت کهن فرسوده شهر شیراز مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. مطابق نتایج حاصل از این پژوهش سیاستهاي اتخاذ شده در شهر شیراز بنا به دلایل مختلف به نتایج مورد انتظار دست نیافته اند و میزان تأثیر آنها در نوسازي بافت فرسوده بسیار ناچیز بودهاند.


واژگان کلیدي : بافت فرسوده، فرسودگی، نوسازي، بافت قدیم، شیراز

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137784778987521.rar)

ms_f90
2013,10,23, ساعت : 06:06 PM
بررسی نقش مشارکت شهروندان درروند اجراي طرح هاي شهري بافت هاي تاریخی

نویسندگان: عفت کمالی خواه، سعیده نوروزي

در ایران اگرچه مشارکت در قالب تعاون، همکاري و همیاري مسبوق به سابقه اي دیرینه است اما این پدیده به مفهوم جدید خود هنوز در کشور نهادینه نشده است. نگاهی به مداخلات صورت گرفته در زمینه بهسازي و نوسازي بافتهاي تاریخی در ایران مبین این واقعیت است که اغلب تجربیات صورت گرفته در فرآیند تهیه و اجرا طرح هاي ساماندهی بافت رویکردي از بالا به پایین و بدون توجه به زندگی و الگوهاي رفتاري و مشارکت ساکنین را دنبال کرده است. نوشتار حاضر قصد دارد ضمن تبیین اهمیت نقش شهروندان که عناصر اصلی سازنده هویت بافت هاي تاریخی هستند، به ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء مشارکت آنها در مدیریت، فرآیند تصمیم گیري، سرمایه گذاري، بهسازي و بازسازي و مرمت بافتهاي تاریخی در راستاي تحقق رویکرد توسعه مشارکتی بپردازد. این تحقیق بر مبناي پژوهش توصیفی-تحلیلی و برپایه تجربیات و پژوهش هایی که در زمان حاضر پیرامون توسعه مشارکتی به ویژه در بافتهاي تاریخی مطرح گردیده استوار است و در این راستا به تحلیل و بررسی نمونه هاي موفق داخلی و جهانی به منظور دست یابی به راهبردهاي عملی، پرداخته شده است. طبق نتایج حاصل از تحقیق روند مشارکتی موفق و کارامد در هر طرح اجرایی می باید روندي سیستمی، سلسسله مند، پویا و از پایین به بالا بوده و در طرحهاي مربوط به بافت به خوبی بر ساختار اجتماعی موجود منطبق و از قابلیت ها و فرصت هاي این مناطق در جهت پیشبرد طرحهاي شهري بهره جوید. این نوع مشارکت تأثیرات زیادي بر اهداف پروژه، پذیرش آن از سوي مردم، کیفیت اجرا و هزینه طرح خواهد داشت.


واژگان کلیدي: مشارکت، شهروندان، طرح هاي شهري، بافت تاریخی

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137784795497781.rar)

ms_f90
2013,12,08, ساعت : 09:25 PM
جایگاه مشارکت مردمی در ساماندهی بافت هاي فرسوده شهري


نویسندگان: دکتر محمدرضا پورجعفر، زهرا السادات اردستانی

بحث مشارکت در کشور ما داراي سابقه طولانی است . در گذشته همکاري، همیاري، همدلی و تعاون واژه هایی بودند که در فرهنگ ما ارزش بالایی داشته و کاربرد بسیار داشتند . اما مشارکت مردمی در برنامه ریزي رویکرد نوینی است و نیاز به بحث و بررسی بسیار است . تجربه سالیان در امر بهسازي، نوسازي و ساماندهی بافت هاي فرسوده شهري نشان می دهد که بدون استفاده از رویکرد مشارکتی نمی توان پیشرفتی در این امر حاصل کرد . حرکت بهسازي و نوسازي بافت شهرها امر پیچیده اي است که ن یاز به مشارکت آحاد مرتبط با این امر دارد . بنابراین لزوم آموزش در این زمینه در همه سطوح خصوصاً مردم واضح و مبرهن است . در این مقاله سعی گردیده ضمن ارائه مفاهیم و اصول مشارکت به راه هاي تحقق این امر و موانع اجرایی آن پرداخته شود.

واژگان کلیدي: بافت فرسوده- مشارکت- بهسازي- نوسازي


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/1377848132151.rar)

ms_f90
2013,12,08, ساعت : 09:26 PM
جلب مشارکت هاي مردمی در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري


نویسندگان: محمد آئینی، ابراهیم جمشیدزاده، محمدرضا مهماندوست، حسین گودرزی

مشارکت مرد م در تصمیم گیري و پیگیري رفع مشکلات و نابسامانیهاي خود از دیرباز مورد توجه بوده بطوریکه تجارب جهانی خصوصا در کشورهاي درحال توسعه نشانگر تحقق مفهوم توسعه با مشارکت مردم می باشد. باتوجه به پیشینه همیاري و مشارکت در بسیاري از کشورهاي جهان، جلب مشارکت مردمی در امور توسعه طرحهاي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده می تواند باعث کاهش بار مالی دولت، تسریع در روند اجراي طرح هاي بهسازي،بهبود محیط زندگی شهروندان در بافت هاي فرسوده و بهبود فرایند توسعه شهري شود.
مشارکت شهروندان در بازسازي و بهسازي شهري نتایج مثبتی را به دنبال دارد، جلب مشارکت مردم به سرعت بخشیدن امور کمک شایان توجهی می کند و رسیدن به اهداف را آسانتر می کند . مشارکت می ت واند باعث کاهش قابل توجه هزینه هاي مدیریتی و مالی شود و رضایت سازمانهاي ذي ربط و مراجعان آنها را بیشتر فراهم کند . مشارکت شهروندان و همکاریهاي اجتماعی آنها در بهسازي محیط زندگی خ ود منجر به افزایش حس تعلق آنان به شهر می شود . از این رو این مطالعه به بررسی اجم الی مبانی، اصول و راهکارهاي مدیریت مشارکتی به عنوان راهبردي در جهت تحقق مشارکت مردمی در بهسازي بافت هاي فرسوده می پردازد.

واژگان کلیدي: مشارکت مردمی، مدیریت مشارکتی، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137787870708851.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:01 PM
راهکارهاي توانمندسازي جامعه محلی در راستاي بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري، نمونه موردي (اسلام آباد، منطقه 2 شهرداري تهران)نویسندگان: یداالله صادقی، مهدي نورمحمدي


تأمین مسکن مناسب و شرایط مطلوب براي زیست شهروندان به عنوان هدفی ارزشمند و والا، از جایگاه ویژه اي در میان مسائل توسعه شهري برخوردار است. از این رو یکی از راهکارهاي عملی پیش روي مسؤولان شهري و شهروندان به منظور تحقق بخشیدن به هدف فوق الذکر استفاده از پتانسیل هاي نهقته در دل بافت هاي فرسوده شهري است. چرا که با ساماندهی این بافتها میتوان با کمترین هزینه و زمان به تأمین مسکن و خدمات وابسته به آن تحقق بخشید. تجارب گذشته برنامه ریزي شهري ایران بیان می دارد که با برنامه هایی آمرانه، یک جانبه، از بالا به پایین و بدون مداخله و نظرخواهی از شهروندان(به عنوان بهره برداران اصلی برنامه ها) نمیتوان راه به جایی برد. چنین برنامههایی به جاي بهبود شرایط زیست و کسب رضایت مردمی، اسباب بی اعتمادي و نا امیدي آنان را نسبت به اداره مطلوب امور شهر توسط مدیران شهري سبب گشته است. لذا با توجه به چنین واقعیاتی، جاي آن دارد که از راهکارهاي مشارکت (Participation) و در سطحی بالاتر، شراکت (Partnership) و توانمندسازي اجتماع محلی و نیروهاي غیردولتی دخیل (شهروندان، بخش خصوصی، مالکین،و...) در امر بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده مدد جست. از چگونه می توان گروه هاي مذکور را در راستاي بهسازي و » این رو مسأله این نوشتار این است که بررسی هاي صورت گرفته در خصوص «؟ نوسازي بافت هاي فرسوده شهري توانمند ساخت راهکارهاي موجود و انواع رویکرهاي مداخله در بافت فرسوده شهري بخش آغازین این پژوهش را تشکیل می دهد. آنگاه راهکارهاي اخیر بنا به جدید ترین تجارب ایران و جهان که همانا توانمند سازي گروهاي ذينفع می باشد مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده از پرسشنامه وتحلیل آن در بستۀ نرم افراري spss و بررسی میدانی، راهکارهاي عملی که میتواند در محدوده مورد مطالعه (اسلام آباد واقع در منطقه 2 شهرداري تهران) رهگشا باشد ارائه گردیده است. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که پتانسیل هاي زیادي براي ساماندهی نیروهاي مشارکت مردمی و توانمندسازي بخش هاي خصوصی در محدودة مورد بررسی وجود دارد. لیکن در صورتی که مدیران شهري بستر لازم براي بسیج نیروهاي مردمی را فراهم نموده و مشارکت ها را جهت دهی نمایند، این امر بر تسهیل امر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده و با هدف تأمین شرایط مسکن مناسب و خدمات مورد نیاز خواهد انجامید. در این راستا تشکیل و تقویت شورایاري محله، بهره گیري از گروه هاي ورزشی، تشکل هاي مذهبی، انجمن هاي زنان و ... از عمده ترین فرصت هاي موجود در محدوده میباشند که با بهره گیري از این فرصت ها از طریق تشکیل جلسات و نشست هاي همگانی و ایجاد پیوند نزدیک بین مدیران شهري و شهروندان می توان به اهداف مورد نظر نایل آمد.

واژگان کلیدي: جامعه محلی - توانمندسازي - مشارکت - نوسازي و بهسازي - اسلام آباد

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13778789848641.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:01 PM
رویکرد تعاون محوردر بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهرينویسندگان: محمدرضا بذرگر، علی سلطانی، سعید اکبریان


موضوع بافت فرسوده اخیراً در سطوح اجرایی و نهادهاي علمی کشور مطرح گردیده است. اکثر شهرهاي کشور داراي بافت فرسوده می باشند. اما علی رغم راهبردهاي برنامه سوم و چهارم توسعه کشور، قوانین بودجه سالهاي 83 تا 87 مبنی بر اعمال سیاست هاي تشویقی اعم از تسهیلات بانکی با یارانه دولتی، فاینانس، اوراق مشارکت، تراکم تشویقی، تخیف عوارض ساختمانی تا 100 درصد و تلاش مجموعه دولت اعم از وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت کشور، شبکه بانکی، شهرداري ها، شرکت هاي خدمات رسان و سایر نهادهاي ذي ربط اقدام چشمگیري در جهت احیاء بافت هاي فرسوده شهري رخ نداده است.
باید براین نکته پاي فشرد که فرآیند نوکردن بافت فرسوده به همان اندازه داراي بازتاب هاي گوناگون اقتصادي و اجتماعی برنظام شهري خواهد بود و شهر و شهروندان را منتفع یا متضرر خواهد کرد که روند فرسودگی بافت، تابع مسایل عدیده مدیریتی و اقتصادي و اجتماعی بوده است. ناگفته پیداست مدیریت یکسو نگر و اقتدارگرایانه دربرخورد با پدیده بافت فرسوده به ویژه درکلان شهرها ، مقاومت صاحبان اصلی شهر را به دنبال داشته است ، لذا اطمینان بخش ترین و کاراترین نوع ((مدیریت مداخله)) باید متوجه مردمی باشد که در تیررس مداخله قرارگرفته اند.
درحال حاضر ساختار حاکم بر شهرها و محله هاي شهري اغلب فاقد کارایی و توان لازم جهت پاسخگویی به نیازهاي اساسی مردم می باشد. (( مایکل تودارو )) از نظریه پردازان توسعه اقتصادي سه عامل ( 1) سطح پایین زندگی ( 2) عدم اعتماد به نفس و ( 3) آزادي محدود رادلایل توسعه نیافتگی جهان سوم می داند. درسالیان اخیر نهادهاي بین المللی به ویژه بانک جهانی رویکرد جدیدي به توسعه شهري پیدا کرده اند، این باور وجود دارد که سازمان هاي غیردولتی و مردمی بتوانند روش هاي نامتمرکز ، مشارکتی و تقاضا محور را در برنامه هاي توسعه شهري به کارگیرند . براین اساس کشور لبنان توانسته است طی سالیان اخیر با تأُسیس شرکت خصوصی ((سولیدر)) (SOLIDER) به مدد مشارکت مردم و مالکان بافت مرکزي و تاریخی شهر بیروت، هم روند تملک را تسریع بخشد و هم منابع سرمایه گذاري را باسهولت و اطمینان بیشتر تأمین و تضمین نماید. شهرمقدس مشهد نیز-که سابقه اي 12 ساله درنوسازي و بهسازي بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا ( علیه السلام ) دارد - با الگویی مشابه درصد تأسیس شرکت تعاونی هاي تجمیع برآمده است .
این نوشتار نیز بر آن است تا به مدد تأکید مدیریت کلان کشور برتوسعه بخش تعاونی و توسعه اشتغال زا زمینه اي فراهم شود تا هم مردم قدرت و رغبت نوسازي ساخت "شهر زندگی" راکسب نمایند و هم بخش خصوصی درعین رضایت مندي اقتصادي ، گامی بلند درجهت اصلاح محیط شهري بردارد. امید است بااتکال به خداوند متعال و اتکاء به سرمایه هاي نهفته و آشکار میهن اسلامی، شهري پویا ، ایمن، سالم و درنهایت پایدار احیاء و ایجاد شود.

واژگان کلیدي: بافت فرسوده- مشارکت- تعاون


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137787948037831.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:02 PM
رویکرد مشارکت جویانه در نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهرينویسندگان: المیرا ضرابی، سایه فریدطهرانی


سودمندي رویکردهاي مشارکت جویانه و استفاده از مشارکت مردمی در پروژه هاي نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده شهري، امري انکا رناپذیر است به طوري که، امروزه ارگان هاي دولتی، مقامات تصمیم گیرنده و مجریان طرح ها، همگی به این موضوع واقف شده اند که حضور و مشارکت مردم در امور شهر به ویژه بافت هاي فرسوده و تاریخی، نقش اصلی را در تحقق پذیري این طرح ها ایفا می نمایند. در این راستا مقاله حاضر با تبیین اهمیت موضوع مشارکت در امر بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده، سعی در عملیاتی نمودن آن و معرفی فرایند مشارکتی منتخب، در حوزه دانش طراحی شهري دارد . ساختار اصلی مقاله از سه بخش تشکیل می شود: بخش اول، مبانی نظري، که در برگیرنده تعاریف، تاریخچه و م عرفی سطوح مشارکت است . بخش دوم، تحت عنوان مشارکت در عمل، ضمن بیان مزایاي مشارکت، به معرفی فرایندهاي مشارکتی پرداخته و «فرایند همکاري پایدار» را به عنوان فرایند منتخب در حوزه دانش طراحی شهري معرفی نموده است . در نهایت در بخش سوم، با معرفی نمونه موردي شهر له (Leh) در تبت، به تشریح فرایند مشارکتی همکاري پایدار در نوسازي بافت فرسوده این شهر می پردازد. با توجه به مطالعات انجام شده، فرایند همکاري پایدار، فرایندي مشارکتی است که می تواند راهگشاي طراحان و برنامه ریزان شهري در تحقق پروژههاي نوسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده باشد.


واژگان کلیدي: بافتهاي فرسوده- مشارکت- فرایند مشارکتی- فرایند همکاري پایدار


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137797017430071.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:02 PM
سهامدار پروژه، شیوه اي مؤثر در نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري


نویسندگان: سید جواد حسینی، احمد نوروزي، محمد رضا مقیمی، محمد رضا حیدري


این مقاله با بر شماري مشکلات عمده کلان شهرها، بافتهاي فرسوده شهري را از جمله عمده ترین آنها قلمداد می نماید . در کشور ایران 57 هزار هکتار بافت فرسوده با سه شاخص نفوذ ناپذیري، ناپایداري و ریزدانگی در سطح 207 شهر شناسایی شده است، بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري برغم وضع قوانین تسهیل کننده و حمایتهاي دولتی در عمل از موفقیت چندانی برخودار نبوده است، عمده تری ن مسأله در این فرآیند هم از حیث تأمین منابع مالی و هم سرعت اجرا آزادسازي عرصه هاست که مشارکت مالکین و ساکنین را طلب می نماید. یکی از شیوه هاي مؤثري که ضمن فائق آمدن بر این مشکل آثار اجتماعی – اقتصادي فراوانی را موجب گردیده، روش «سهامدار پروژه» می باشد که با همت آقاي مهندس احمد نوروزي مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق در سطح استانهاي گلستان، سیستان و بلوچستان ،خراسان شمالی ،جنوبی و رضوي و خصوصا شهر مشهد در قالب دو پروژه «سارا» و «مجد» با هماهنگی شرکت مادر تخصصی «عمران و بهسازي شهري ایران» طراحی و به اجراء گذاشته شده است . شروع این حرکت از سال 1383 و با اجراي پروژه سارا در شرق حرم مطهر رضوي آغاز گردید.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137797047119471.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:03 PM
شرح خدمات طراحی فضاهاي شهري با رویکرد مشارکت مردمی


نویسنده: محمود پورسراجیان


طراحی در عرصه فضاهاي شهري فرایندي است که داراي دو جنبه ذهنی و عی نی است. این فرایند از تصمیم براي اقدام شروع شده و در اتمام اجراي طرح به انجام می رسد . فرایند مذکور، داراي مراحلی است که نمود عینی برنامه ریزي براي آنها به صورت شرح خدمات نمایان می گردد . از سوي دیگر، می دانیم که هدف غایی از طراحی در عرصه فضاهاي شهري، ارتقاي کیفیت زندگی مردمی است که در آن فضا می زیند. بنابراین مقاله پیش رو، با پذیرش این نکته که طراحی براي مردم بدون مشارکت آنها، به هدف غایی خود نخواهد رسید و همچنین اهمیت جایگاه شرح خدمات در طراحی، درصدد است تا راهکارهایی براي تهیه شرح خدماتی که در آن حق مشارکت، علی الخصوص مشارکت مردمی به صورت صحیح خود ادا شده است را ارائه کند . بنابراین مقاله، با استراتژي تفسیري – کیفی، ابتدا به مقوله مشارکت، انواع آن و شاخصه هاي مهم در آن و سپس توصیف شرح خدمات مشارکتی و آسیب شناسی آن، می پردازد. با توجه به پژوهش انجام گرفته، به این نتیجه خواهیم رسید که طراحی هایی که براي مردم و علی الخصوص مکان زندگی آنها صورت می گیرد، در صورتی موفق خواهد بود که با مشارکت حقیقی و همه جانبه آنها در تمامی مراحل تصمیم گیري، تصمیم سازي، طراحی، اجرا و ارزیابی، همراه باشد . بر این اساس، مقاله، در انتها، شرایطی را براي تهیه شرح خدماتی که در آن جایگاه همه ذي نفعان و ذي نفوذان و به ویژه مشارکت مردم، به روشنی تبیین شده است، ارائه می کند. به امید آنکه بتوان مسیر را براي مشارکت حقیقی مردم و طراحان هموار کنیم.


واژگان کلیدي: شرح خدمات- مشارکت- مردم- طراحی فضاهاي شهري.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137797069418351.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:04 PM
طرح مشارکت محله در بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده شهري


نویسنده: سید جواد حسینی


این مقاله از پژوهشی که به روش پیمایشی و زمینه یابی به انجام رسیده ، استخراج شده است. داده هاي تحقیق از طریق دو پرسش نامه محقق ساخته و مشاهدات میدانی و مصاحبه ها و نشست هاي گروهی با مردم و متخصصان و مدیران مربوطه گردآوري و با استفاده از شیوه هاي آمار توصیفی و تحلیل هاي ثانویه مورد ارزیابی و نتیجه گیري قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد اکثر روش هاي مرسوم و معمول مداخله در بافتهاي فرسوده در سطح جهان و ایران با شدت و ضعف، داراي نقاط مثبت و منفی می باشند. روشهاي سنتی تملک اجباري در عمل با شکست مواجه شده اند و روشهاي داوطلبانه به رغم نکات مثبت نتوانسته اند آنگونه که شایسته و بایسته است مشارکت مردم را برانگیزانند لذا از دیدگاه اکثر مردم روشهاي مداخله در بافتهاي فرسوده نامناسب بنظر می رسند، بین دیدگاه کارشناسان و مردم تفاوت وجود دارد، گر چه از بعد ذهنی و نظري اکثر مردم بازسازي بافتهاي فرسوده را ضروري می دانند ولی در عمل مشارکت چندانی ندارند، اکثرشان شرکتهاي مجري را نمی شناسند. غالب مردم تعلقات اجتماعی بالایی به محل سکونت دارند، و بیشتر از 20 سال سابقه سکونت در محل را دارا می باشند اکثراً بی سواد، داراي مشاغل نازل و داراي در آمدي کم می باشند، غالب مردم سود ناشی از اجراي طرح را متوجه دولت و شرکتهاي مجري می دانند ، در فرایند بازسازي آوارگی از جهت سکونت را بزرگترین مشکل خویش برشمرده اند . لذا با توجه به نگاه مردمی به شیوه هاي مختلف مداخله در بازسازي بافتهاي فرسوده و نیز یافته هاي بدست آمده از کارشناسان و مدیران مربوطه، در این مقاله " طرح مشارکت محله " به عنوان یک شیوه جدید که می تواند مشارکت واقعی و پایدار مردم را موجب شود پیشنهاد شده است.


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137837826934481.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:04 PM
فرآیند باز زنده سازي بخشی از بافت امین شهر و دستاوردهاي آن


نویسندگان: علی توکلی تهرانی، علی کارنما


بهسازي و نوسازي، باز زنده سازي و از این قبیل واژه هایی هستند که به هنگام مواجهه با بافت هایی که فرسوده به نظر می رسند (فارغ از معناي واژه فرسودگی) چه آنها که تاریخی اطلاق می شوند و چه آنها که به دلیل نابسا مانی شرایط فرسوده شده اند، پیش از هر واژه دیگري به ذهن فرد ( اعم از این که مدیر، پژوهشگر و با دلسوز باشد ) می رسند. در این نوشتار سعی بر این است تا جدا از تعریف واژه هایی از قبیل آن چه که پیشتر ذکر شد جهت گیري مدیریتی تدوین چشم انداز باززنده سازي نواحی شهر ي علی الخصوص در شهرهایی کوچک که قدمت شهرداري هاي آنان به 2 دهه نمی رسد بیان شود که در این راستا مطالعات کلی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدها و همچنین شناسایی عوامل مؤثر در ارزشمند سازي یک مکان بررسی شده اند و به عنوان یک نمونه اجرا شده مشارکتی (با مشارکت خیرین محلی) دستاوردهاي دو ساله فعالیت در امین شهر (شهري کوچک در نزدیکی انار واقع در شهرستان رفسنجان می باشد ) و چگونگی تدوین فرآیند باززنده سازي بخشی از شهر و چشم انداز آینده فعالیت هاي مرتبط با این ناحیه و موارد مربوط به آن بیان می گردند.


واژگان کلیدي: امین شهر- باز زنده سازي- فرسودگی


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137837941531941.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:05 PM
محله سرشور کارکردي نو در کالبدي فرسوده (الگوي هدایتگر اقتصادي شیوه ي نوین در برخورد با بافت فرسوده شهري)


نویسندگان: زهرا سادات سعیده زرآبادي، مریم ضیائی


در بررسی رویکردهاي مداخله با فرسودگی در بافتهاي فعال شهري، اتخاذ نگرش احیاء اقتصادي بسیار کارآمد است. احیاء اقتصادي بافتهاي فرسوده شهري را نمی توان از احیاء کالبدي و احیاء اجتماعی و فرهنگی آنها متمایز کرد. درواقع هرگونه اقدامی در جهت بهسازي، نوسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري مستلزم تعامل چند سویه در بستر اجتماعی، اقتصادي و کالبدي آن ساختار است . این نوشتار برآن است تا با بهره گیري از تجربیات جهانی در زمینه احیاء اقتصادي با حفظ ، باززنده سازي و گسترش فعالیتهاي اقتصادي مؤثرو درآمدزا در بافتهاي فرسوده شهري به ارائه الگوي هدایتگر اقتصادي در بافت محله سرشور مبادرت ورزد. محله سرشور مشهد خود نمود عینی از مشارکت ناخودآگاه شهروندان در احیاء اقتصادي بافت فرسوده شهري است. در طی سالهاي گذشته بافت محله دستخوش تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادي ،کالبدي و فرهنگی – اجتماعی گشته و مصداقی بارز از مداخله مردم گرایانه جهت حفظ و بقاي محله است . لذا این پژوهش در گام نخست به ارائه مفاهیم نظري در ارتباط باتدوین الگوي هدایتگر اقتصادي در بافتهاي فرسوده اشاره دارد و سپس به بررسی امکان استفاده از الگوي مذکور در محله مورد مطالعه می پردازد تا سرانجام به ارائه رهیافت هاي مناسبی درخصوص احیاء بافت محله سرشور دست یابد .


واژگان کلیدي: بافت فرسوده- الگوي هدایتگر اقتصادي_ مداخله مردم گرایانه_ محله سرشور


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137837973013111.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:06 PM
مدیریت تملّک اراضی؛ گلوگاه اجراي طرح هاي بهسازي و نوسازي شهري (نمونه بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا)


نویسندگان: هادي سعیدي رضوانی، سید محمد میرشفیعی


مقاله حاضر در جستجوي آسیب شناسی یکی از مشکل ترین مراحل اجراي طرح هاي نوسازي و بهسازي در ایران یعنی تملّک اراضی است. به دلیل فقدان سازوکارهاي قانونی منعطف و نوآورانه براي مشارکت مالکان در اجراي این طرح ها و نیز کمبود اعتماد عمومی نسبت به دستگاه هاي مجري، اغلب طرح هاي شهري کشور با معضل تملک اراضی رو به روست. سؤال اصلی مقاله حاضر آن است که «چگونه می توان مشارکت مالکین در اجراي طرح هاي نوسازي و بهسازي بافت هاي شهري، خصوصاً طرح بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا را افزایش داد؟» از دهه 1990 به این سو رویکرد معاصرسازي شهري (urban regeneration) که بر مداخله اي گذشته نگر و پرهیز از پاکسازي هویت هاي تاریخی بافت تأکید دارد- گوي سبقت را از رقبا ربوده است. در رویکرد معاصرسازي، تعامل نزدیک با مردم و برنامه ریزي و طراحی مشارکتی به همراه مردم، پایه اجراي طرح قرار می گیرد و هدف اصلی، دمیدن روحی جدید به کالبد کم رونق بافت و ارتقاي میزان رضایت ساکنین بافت و کل شهروندان می باشد. در مقاله حاضر با توصیه به اتّخاذ رویکرد معاصرسازي در اجراي طرح نوسازي و بهسازي بافت پیرامون حرم امام رضا (ع)، اولویت دادن به مشارکت مالکین در اجراي این طرح را به عنوان راه حل بهینه اجراي طرح پیشنهاد می کند. در طرح بافت پیرامون حرم امام رضا تا کنون به غیر از «خرید نقدی» که روش رایج تملّک اراضی در بافت هاي فرسوده می باشد، روش واگذاري «معوض» از واحدهاي مسکونی و تجاري خارج محدوده بافت و نیز روش «خرید همزمان» توسط شرکت براي جلب رضایت مالکین مورد استفاده قرار گرفته است. در روش خرید همزمان، مجري طرح چندین ملک قرار گرفته در یک پروژه خاص را به شرطی که همه مالکین به طور همزمان زمین خود را واگذار کنند، به هدف جلوگیري از افزایش کاذب قیمت ها با قیمتی بیش از قیمت کارشناسی می خرد. راهبرد نوآورانه این مقاله «مشارکت پایاپاي» می باشد که اصول آن براي اولین بار در این مقاله ارائه گردیده است.

واژگان کلیدي: تملک اراضی- مشارکت مالکان- خرید همزمان- معوض- مشارکت پایاپاي


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13784908418211.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:06 PM
"مشارکت واحدي " شیوه اي مؤثر جهت نوسازي بافت هاي فرسودهنویسنده: حبیب ایزدي


با جدي شدن رویکرد جلب مشارکت مردم در نوسازي بافت هاي فرسوده و امکان تعمیم آن به اقصی نقاط شهري کشور ، شرکت هاي استانی عمران و مسکن سازان به نیابت از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران طلایه دار نوسازي باف تهاي فرسوده شهري با مشارکت مردم شدند . شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق از اولین شرکت هایی بود که از طریق مشارکت دادن مردم نوسازي و بازسازي بافت هاي فرسوده شهري را آغاز و به طرق مختلف از جمله شیوه " مشارکت واحدي " ضمن بازسازي بافت هاي فرسوده ، مردم ساکن د ر بافت ها وسایز متقاضیان را نیز به سمت داشتن خانه مقاوم هدایت کرد . در این شیوه پس از تهیه طرح و انتخاب بلوك مورد نظر مراحل اجرا آغاز می گردد . از آنجا که مالکین در اولویت اول مشارکت و سرمایه گذاري قرار دارند ابتدا مشارکت در پروژه به آنها پیشنهاد میگردد . و این مشارکت می تواند به صورت مشارکت در طرح و سهیم شدن در واحدها برابر کل و یا بخشی از آورده مالک باشد مقاله حاضر به تشریح مختصر شیوه مشارکت واحدي ( در پروژه حکیم شیروان ) می پردازد .


واژگان کلیدي: نوسازي– مشارکت مردمی– تجهیز منابع – مشارکت واحدي-شیروان

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137849104868631.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:07 PM
مکانیسم مشارکت اجتماعی در اجراي طرح هاي نوسازي در بافت هاي فرسوده شهري - نمونه موردي محله شهید خوب بخت تهراننویسنده: گوران عرفانی


فرآیند نوسازي بافت هاي فرسوده شهري حوزه هاي متعدد و متنوعی را در بر می گیرد. این فرآیند شامل برنامه ریزي، تهیه طرح هاي نوسازي، امکان سنجی و میزان تحقق پذیري طرح ها، تملک و اجراي طرح هاي نوسازي می شود.
وسعت بافت هاي فرسوده شهري و محدودیت هاي مالی، مدیریتی و اجرایی سازمان ها و نهادهاي دخیل در امر نوسازي لزوم جهت گیري طرح هاي نوسازي را به سوي تدوین الگوهاي مشارکتی در سطوح برنامه ریزي، طراحی و بویژه اجرا اجتناب ناپذیر می نماید. عدم وجود الگوها و مکانیسم هاي روشن، تجارب عملی و نظري و همچنین حضور ساکنان به عنوان بعد اجتماعی مسأله، اجراي طرح هاي نوسازي را چندبعدي و متفاوت از سایر طرح هاي عمران شهري نموده است.
تضمین دستیابی حداکثري به اهداف طرح هاي نوسازي در زمینه اجرا، لزوم طراحی مکانیسم صحیح مشارکت اجتماعی در اجراي طرحهاي نوسازي را توجیه می نماید. در این مکانیسم جایگاه و نقش محوري- نظارتی ساکنان در ارتباط با سازمان ها، نهاد ها و مجموعه عوامل اجرایی طرح هاي نوسازي در زمینه هاي فنی، مالی، حقوقی تعریف می گردد.
از طرفی با توجه به شاخصه هاي وسعت (مقیاس) محدوده هاي مورد مداخله در طرح هاي نوسازي، میزان نیازمندي طرح هاي نوسازي به منابع مالی، عدم امکان تحقق اهداف طرحهاي نوسازي در کوتاه مدت، زمان مورد نیاز جهت اجرا، تاثیر گذاري مستقیم اجراي طرحها در نحوه زندگی ساکنان، لاجرم مکانیسم اجرا نیازمند دارابودن ویژگیهاي اعتماد سازي، انعطاف پذیري، توانمندي اقتصادي در طولانی مدت، تصمیم گیري در زمان است.
در این مقاله سعی می شود با بررسی نمونه موردي طرح نوسازي محله شهید خوب بخت تهران، ضمن بیان الزامات تدوین مکانیسم مشارکت گروه هاي اجتماعی در اجراي طرح هاي نوسازي شهري، به ویژگی هاي این مکانیسم نیز پرداخته شود.

واژگان کلیدي: مکانیسم- تهادهاي اجتماعی- مشارکت اجتماعی- طرح هاي نوسازي- بافت هاي فرسوده


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137849125190641.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:08 PM
نقد روشهاي کمی غالب بر مطالعات اجتماعی و لزوم توجه به روشهاي کیفی در مطالعات بافتهاي فرسودهنویسندگان: سکینه حسینی رودبارکی، عباس سوري

مطالعات اجتماعی در بافت هاي فرسوده اساسا از فقدان یک رویکرد پویا و مبتنی بر روش شناسی روشن رنج می برد . فقدان بستر نظري و روش شناسی مناسب در مطالعات اجتماعی بافت هاي فرسوده باعث شده است که هیچ گونه شناخت دقیقی از مسیر حرکت این مطالعات براي رسیدن به اهداف طرح وجود نداشته باشد . استفاده از منابع فکري که علاقمند بکارگیري نظرات فنی و مهندسی می باشند و تمرکز بر روشهاي کمی بدون ملاحظه زمینه متفاوت اقتصادي و اجتماعی – فرهنگی بافتها باعث شکل گیري نگاه عمدتاً کالبدي به بافتهاي فرسوده شده است. در حالیکه اساساً، بافت کالبدي تابعی از شرایط اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی آن محسوب می شود. در این مطالعه به دنبال بررسی وتحلیل روش هاي غالب در مطالعات اجتماعی بافت هاي فرسوده و ارزیابی دو رویکرد کمی و کیفی در روش شناسی این نوع مطالعات می باشد . در این مقاله با بررسی اسنادي روشهاي بکارگرفته شده در مطالعات اجتماعی و مطالعه پارادایم هاي روششناسی موجود در علوم اجتماعی به بررسی آسیبشناسی روش مطالعات اجتماعی در بافتهاي فرسوده پرداخته میشود. نتیجه مورد انتظار از این مطالعه لزوم بکارگیري روش تلفیقی شامل تکنیک هاي روش کمی (پرسشنامه) و روش کیفی(مشاهده، مصاحبه فردي و گروهی، Focous Group، عکس و ...) در انجام مطالعات اجتماعی بافت فرسوده، دانستن روانشناسی اجتماعی در مواجه با ساکنین بافت و داشتن کنش تفهمی در برخورد با کنشگران است.


واژگان کلیدي: ارزیابی مشارکتی - بافت فرسوده - روششناسی - روش کمی - روش کیفی


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137857726241441.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:08 PM
نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و مشارکت شهروندان


نویسندگان: اکرم هادیان، سید عبدالهادي دانشپور


در دهه هاي گذشته بسیاري از محلات کشور دچار آسیب هاي اجتماعی و فرسودگی محیطی گردیده است. مسأله فرسودگی محیطی محلات پدیده اي فراگیرتر از استهلاك بنا، ساخت و ساز بی کیفیت و عدم استحکام بنا، فرسودگی زیرساخت ها وفقدان خدمات وفضاي سبز شده است. مسأله آسیب هاي اجتماعی محلات از جمله بیکاري، اعتیاد، فقرآموزشی و کارهاي خلاف موجب لطمه زدن به حیثیت محلات گردیده است به طوري که زایل شدن حیثیت منجر به کوچ کردن ساکنین از محله پائین دست به بالا دست می شود.
در مسأله نوسازي بافتهاي فرسوده شهري توجه به نقش مردم براي پیشبرد اهداف بسیار مهم است و مطلق کردن نقش مردم در شرایط کنونی به همان اندازه زیان آور است که آنها را نادیده گیرند.بر اساس یک تعریف کلی مشارکت به معناي سهمی در چیزي یافتن و از آن سود بردن یا در گروهی شرکت جستن و بنابر این با آن همکاري داشتن است. به همین جهت باید بین مشارکت به عنوان حالت یا وضع ( امر شرکت نمودن) و مشارکت به عنوان عمل وتعهد(عمل مشارکت) تمییز قائل شد. مشارکت در معناي اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می دهد و در معناي دوم شرکت فعالانه در گروه را می رساند وبه فعالیت اجتماعی انجام شده اشاره دارد. این مقاله به دنبال آن است تا ضمن بیان تعریفی مشخص از مشارکت شهروندان، ضرورت ها و منافع و نیز معایب مشارکت به ارائه راهبردهاي کلی جهت تقویت نقش مشارکت شهروندان در طرح هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري بپردازد.


واژگان کلیدي: شهروند - مشارکت اجتماعی- بافت فرسوده- نوسازي


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137857748383671.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:09 PM
نوسازي مشارکتی (نمونه موردي: محله شهید خوب بخت)نویسندگان: کاوه حاجی علی اکبري، مهدي فاطمی، محمود پورسراجیان، مریم لسان


بافت هاي فرسوده، داراي مشکلات بسیاري می باشند که براي سامان دادن به وضعیت آنها، راه حل نوسازي پیشنهاد می گردد. در این باب یک بعد مغفول مانده مسأله، نحوه نوسازي است که می تواند به روش گذشته (مداخله مستقیم در تملک، ساخت و فروش ) یا به روش مشارکتی صورت پذیرد . نوشته حاضر قصد دارد روش دوم را راه حل مناسب جهت نوسازي بافت هاي فرسوده شهري پیشنهاد نماید. نوسازي بافت هاي فرسوده اقدامی است فراگیر و همه جانبه که جز از طریق حضور و مشارکت تمام سطوح جامعه شامل دولت مرکزي، مدیریت شهري، بخش خصوصی و عمومی و مردم امکان پذیر نمی باشد. در این میان لازم است که نقش و سهم هر یک از این سطوح ت عیین و به درستی اجرا شود. مهمترین رسالت نوسازي، ایجاد عدالت اجتماعی در شهر از طریق توزیع متناسب و عادلانه ثروت، ارزش افزوده و فرصت ها و ایجاد امکان بهره مندي تمامی شهروندان از امکانات شهر می باشد. این رسالت در چارچوب اهدافی همانند "ایمن سازي "، "تعادل بخشی "، "حیات بخشی" و "ظرفیت سازي" قابل تعریف می باشد. همچنین نوسازي بافت هاي فرسوده جز از طریق نگاهی فرآیند محور ممکن نیست. هدف نهایی فرآیند، نوسازي محلات توسط ساکنان آن و با حمایت و هدایت مدیریت شهري می باشد. مقاله با ارائه نمونه طرح محله خوب بخت و نکات منتج از آن به توضیح روشن تر نوسازي مشارکتی و مسائل و مشکلات پیش روي آن پرداخته است . در پایان، به این نتیجه خواهیم رسید که نوسازي امري اجتماعی است . مهمترین ابزار جهت تحقق آن، از طریق اعتمادسازي نزد مردم به وسیله اقدامات تبلیغی و ترویجی امکان بروز پیدا می کند . از سوي دیگر لازم است که مردم به عنوان بازیگران اصلی، در تمامی مراحل کار، حضور فعال داشته و خود این حضور را باور داشته باشند. بنابراین کلیه مراحل نوسازي، اقدامی است دوسویه و تعاملی که باید از طریق تفاهم دولت (مرکزي و محلی ) و ملت در خصوص ضرورت و نحوه اجراي آ ن صورت گیرد.

واژگان کلیدي: بافت هاي فرسوده - نوسازي مشارکتی - طرح منظر شهري - فرایندمحور - محله خوب بخت.

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137857767114521.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:10 PM
بررسی شیوه هاي تأمین منابع مالی در بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا (ع)نویسندگان: ریحانه رئیس السادات ، مرتضی جعفرزاده ، مینا جنتی نمین


یکی از مهم ترین مسائلی که در برنامه ریزي براي اجراي هر پروژه باید به آن توجه داشت چگونگی تامین مالی پروژه است . سیاست گذاري و تصمیم گیري هاي کلان براي اجراي طرح بهسازي و نوسازي با توجه به نیاز گسترده به منابع مالی نیاز به بررسی هاي همه جانبه در این زمینه دارد . انتقال تجربه بافت مرکزي مشهد در این زمینه می تواند براي سایر ب افتهاي فرسوده نیز راهگشا باشد.
روشهاي مختلفی براي تامین منابع مالی براي پروژه ها وجود دارد اما همه این روشها کارایی لازم را براي این طرح عظیم ملی و سایر بافت هاي فرسوده کشور ندارد . بررسی روش هاي مختلف قابل استفاده و چگونگی استفاده از روش هایی که تاکنون ا ستفاده نشده است یکی از موضوعاتی است که بررسی هاي کاملی را می طلبد . در این مقاله سعی شده است کلیه راهکارهاي تأمین مالی و چگونگی به کارگیري آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
در این مقاله ابتدا تمامی روشهاي تأمین مالی از منابع مختلف جمع آوري شده است و چگونگی قابلیت استفاده آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تجارب بافت فرسوده نیز در خصوص هر روش ارائه شده است.
شیوه جذب سرمایه گذار جهت اجراي پروژه هاي داراي بازده مشخص و کارگزاري خرید املاك محدوده پروژه توسط مجري طرح یکی از روشهاي موفق می باشد . از میان روشهاي مختلف روش اوراق مشارکت با ماهیت چنین طرحهایی بخصوص در بحث تملک پروژه ها سازگاري بیشتري دارد و زمینه را براي معرفی پروژه هابه سرمایه گذاران در طرح فراهم می کند . روش سهامدار پروژه و مشارکت مالکین نیز از روشهایی است که می تواند در طرح بکار گرفته شود . به نظر می رسد از میان روشهاي مختلف ارائه شده استفاده از اعتبارات دولتی و منابع مالی خارجی (فاینانس) به دلیل مراحل اداري و قوانین مربوطه عملاً براي بافتهاي فرسوده غیر ممکن می باشد.
اطلاع رسانی و عدم تغییرات در طرح نکاتی است که در تأمین مالی و اطمینان سازي براي همکاري بخش خصوصی با طرح و کاهش تبعات اجتماعی آن مؤثر است.

واژگان کلیدي: تأمین منابع- اوراق مشارکت- فاینانس- فروش متري- سهامدار پروژه

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137900242032241.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:11 PM
بررسی ضرورت تشکیل و تبیین نقش سازمانهاي غیر دولتی محلی در امر بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري با رویکرد کاهش مشکلات ساکنان این بافتها ( با تأکید بر بافت فرسوده اطراف حرم رضوي)نویسنده: حسن رضا انتظار یزدي


هدف مقاله حاضر، امکان سنجی تشکیل یک سازمان غیردولتی غیرانتفاعی و مردم نهاد براي کاهش مشکلات شهروندان بافتهاي فرسوده شهري در برخورد با فرآیند نوسازي و بازسازي این بافت ها و تسریع این فرآیند است. نوسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده یکی از ضرورت هاي برخورداري از یک شهر مطلوب و توسعه یافته است و اهمیت این مسأله در کلان شهر مذهبی مشهد که داراي حجم بالاي گردشگر است دوچندان می نماید؛ و از همین روي طرح جامعی براي نوسازي بافت فرسوده اطراف حرم رضوي در حال اجراست. اجراي این طرح، در گام نخست، مستلزم تخلیه و آزاد سازي اراضی و املاك واقع شده در آن است، که عملاً با فروش این املاك به دولت یا شهرداري ها میسر است. اما در جریان این واگذاري و فروش املاك وحتی پس از آن مشکلات زیادي گریبان گیر ساکنان و مالکان می شود. نارضایتی از قیمت گذاري ها، برخورد تهدید آمیز برخی از مسؤولان امر، ناتوانی در تهیه مسکن، احساس غبن، عدم آشنایی با حقوق قانونی، عدم وحدت رویه نهادهاي متولی، و ... برخی از این مشکلات و گلایه هاست. از سوي دیگر، سازمان هاي غیردولتی به عنوان روشی نو براي مشارکت بخشی از مردم در تعیین سرنوشت خویش و اثرگذاري فعال بر آنچه در جوامع می گذرد، از آن جهت در دنیاي امروز اهمیت یافته اند که داراي نقش واسطه اي بین دولت و ملت بوده و در موارد بسیاري در خدمت منافع شهروندان هستند، و در عین حال کمک حال دولت نیز محسوب می شوند. در این مقاله پس از بررسی دقیق و همه جانبه مختصات و نحوه طراحی و مدیریت سازمان هاي غیردولتی، پیشنهاد تشکیل یک سازمان مردم نهاد غیرانتفاعی با هدف کاهش یا حل مشکلات ساکنان بافتهاي فرسوده ارائه شده است که می تواند اقدامات دولت در این زمینه را تکمیل و کمبودهاي آن را جبران کند. این سازمان ماهیتی خدماتی حمایتی دارد، اعضاي آن از مردم داوطلب بوده و اقدامات آن شامل خدمات مشاوره اي در زمینه هاي حقوقی و اقتصادي، تشکیل تعاونی هاي مسکن ارزان قیمت، ایفاي نقش واسطه گري در معامله با دولت، برگزاري مجامع عمومی براي همفکري و توجیه ساکنان، جمع آوري کمک براي افراد بی بضاعتی که از اجراي طرح آسیب می بینند می باشد.

واژگان کلیدي : نوسازي بافت فرسوده- مشکلات مالکان- دولت- سازمان غیر دولتی (NGO) - سمن

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137900269404911.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:11 PM
بررسی ضرورت، نقش و چگونگی تشکیل نهادهاي مردمی و غیردولتی در راستاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري «مورد اسلامشهر، میان آباد»


نویسندگان: ژیلا سجادي، یدالله صادقی


بخشی از فضاي شهري که آن را با نام بافت فرسوده میشناسیم، عمدتاً فاقد شرایط زیست مطلوب از نظر مسکن و خدمات مکمل میباشد و حرکت در جهت بهسازي و نوسازي آن، در واقع تلاشی است براي احیاي حقوق پایه اي شهروندانی که میروند تا خطر انزواي اجتماعی، اقتصادي و فیزیکی از زندگی شهري را تجربه کنند. اما مشکل از اینجا آغاز میشود که دستاوردهاي برنامه ریزي بالا به پایین و غیرمشارکتی تاکنون، چیزي نبود جز اینکه صاحبان اصلی این برنامه ها (شهروندان) را بجاي تشویق به همیاري، در موضع مخالفت قرار داده است. از این روي، در محدوده مطالعاتی میان آباد اسلامشهر، بمانند سایر فضاهاي مشابه کشور، تأکید بر بهرهگیري از ظرفیت هاي مشارکتی نهادهاي(سازمان ها) مردمی در کنار مدیریت رسمی و دولتی است. به ویژه آنکه بررسی ها نشان میدهد که با متشکّل کردن مشارکت هاي غیرسازمان یافته میتوان در جهت تسریع اهداف مدیریت و برنامهریزي شهري در این بافت ها که همانا احیاي مجدد زندگی شهري است گام برداشت.

واژگان کلیدي: بهسازي و نوسازي، مشارکت، نهادهاي(سازمانها)غیردولتی، میان آباد اسلامشهر

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137901023039111.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:12 PM
نقش "دفتر محلی" در تحقق طرح هاي نوسازي شهري


نویسندگان: هانیه هودسنی، مینا فلاح زادگان، مهسا طیبی فر


نوسازي شهري هم چون هر تحول دیگر در مکان زیست انسان ها، فرآیندي یکپارچه است که بدون حضور کلیه گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ تحقق نمی یابد. گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ شامل سه گروه عمده مردم، متخصصان و تصمیم گیران می باشند که نبود و یا ضعف در حضور هر کدام از این گروه ها، فرآیند تحقق پذیري طرح هاي شهري را تضعیف می نماید.
از سوي دیگر موانع و مسائل موجود در فرآیند تهیه طرح هاي شهري از جمله طرح هاي نوسازي همواره از دغدغه هاي اصلی متخصصان در تهیه طرح هاي شهري و مهم تر از آن در فرآیند تصمیم گیري و اجرا براي مدیریت شهري بوده است. این مسائل اعم از صحت مستندات برداشت شده حین مطالعات، ارتباط طرح و راه کارهاي آن با شرایط حاکم بر وضع موجود، بسترسازي اجرا و انطباق با سیاست ها و رویکردهاي اجرایی طرح و ملاحظه تبعات و بازخوردهاي مراحل مختلف اجرا و تغییرات احتمالی طرح و مواردي از این دست، باعث ایجاد اختلال در روند اجرایی شدن طرح ها می گردد.
در این میان، طرح هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، با توجه به شرایط ویژه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ساکنین و ریشه هاي عمیق عدم اعتماد مردم به شهرداري و دیگر نهادهاي دولتی متولی در کلیه مراحل تهیه و اجراي طرح، مستلزم حساسیت و دقت بیش تري در این زمینه می باشند. استقرار و حضور مستمر مشاوران تهیه کننده طرح هاي نوسازي، علاوه بر اینکه قدرت و عزم نهادهاي دولتی و عمومی از جمله شهرداري را در امر نوسازي تقویت می نماید، سبب حضور نماینده هاي مردم و ساکنان در محل می گردد و در عین حال سبب ایجاد اعتماد در بین ساکنان، مشارکت و حضور مردم در کلیه مراحل و آشنایی با الزامات و محدودیت هاي اجراي طرح می شود. تأسیس دفتر محلی با هدف ایجاد مکانی جهت حضور کلیه گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ شامل مردم، متخصصین و تصمیم گیران در یک مکان مشترك به عنوان یک نهاد مردمی، می تواند در افزایش تحقق پذیري طرح هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري، نقش مؤثري ایفا نماید. این مقاله ضمن تبیین ضرورت ایجاد دفتر محلی در طول تهیه و اجراي کلیه طرح هاي شهري به ویژه طرح هاي نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و الزامات آنها، به بررسی فرآیند تهیه و اجراي طرح در دفتر محلی و نتایج آن در تحقق پذیري اجرا می پردازد.

واژگان کلیدي: نوسازي شهري گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ نهاد مردمی دفتر محلی

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/13790910234761.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:12 PM
مطالعه نحوه برخورد مدیریت شهري و قانون شهرداري ها با بافت هاي فرسوده و دستیابی به پیشنهاداتی جهت توانمند سازي آن ها


نویسنده: مجید منصور رضایی

در اواخر دهه هفتاد شوراي عالی شهرسازي و معماري مصوبه اي با رویکرد احیاء بافت هاي فرسوده شهري و بازسازي، نوسازي و بهسازي آن ها صادر نمود که در آن تآًکید بر توسعه درونی شهرها داشت.چرا که روند تحولات کالبدي اکثر شهرهاي بعد از انقلاب، در جهت گسترش افقی و توسعه پیرامونی سوق پیدا کرده بود. این گونه بی توجهی به بافت هاي داخلی شهر و خروج از چرخه رشد و توسعه در صورتی که داراي توانایی هاي نهفته و ظرفیت هاي لازم هستند خبر از غافلگیري مدیریت شهري به دلیل فرسودگی ساختار خود می دهد که در وهله اول خود نیازمند نوسازي است. کندوکاوي که این مقاله در خصوص نحوه برخورد مدیریت شهري با بافت فرسوده انجام می دهد حیطه بررسی را تا قانون شهرداري ها و سیاست گذاري هاي مدیریت شهري به عنوان ابزاري براي مدیریت شهري می کشاند.هدف مقاله آن است تا ضمن بررسی و تبیین جایگاه مدیریت شهري ایران در برخورد با بافت هاي فرسوده، قوانین بستر ساز جهت مواجه مدیریت شهري با چنین بافت هاي را مورد بررسی قرار داده و در پایان به شناختی موجز از شیوه هاي مدیریتی نو در کشورهاي اروپایی،امریکایی و افریقایی دست یابد. مقاله در نتیجه گیري از ارائه پیشنهاداتی خرد و کلان و یافته هاي که در طول مقاله به آن اشاره شده است صرف نظر کرده و شاه کلید گذر از این باب را در ایران پژوهش و مستند سازي بیان می دارد.

واژگان کلیدي: بافت فرسوده مدیریت شهري قانون شهرداري


دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137909115327011.rar)

ms_f90
2014,02,11, ساعت : 06:13 PM
احیاء بافت فرسوده ، راهبردي براي دستیابی به توسعه شهري


نویسنده: لیلا سلطانیان

امروزه گرداگرد ما، هرج و مرج برقرار است؛ اتلاف منابع انسانی و مادي و به بنبست کشیده شدن همه نیروهاي خلاق، حاکی از نبود هماهنگی در زندگی روزمره ماست. انسان که سلامت و موجودیتش با از هم گسیختگی دنیاي بیشکل، به مخاطره افتاده است. ناتوان از هماهنگ ساختن نیازها در مرکز کانونی این کسوفها، ایستاده است. این بیشکلی فاجعهآمیز، حاصل تناقضی در هستی اجتماعی ما و نشانه ناتوانی ما در سازماندهی همه دستاوردهاي نوینی است که اگر بخواهیم تعادل خود را در دنیایی پویا حفظ نماییم. باید حسابهایمان را با آنها روشن کنیم. (گئورگی کپس)

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137909129618051.rar)

ms_f90
2014,05,25, ساعت : 02:03 PM
الگوي میان افزا با رویکرد ایمن سازي محیط در نوسازي بافت هاي فرسوده شهري؛ نمونۀ موردي: محله ساقریسازان رشت
نویسندگان: محمدتقی پیربابایی، سیندخت رضایی لیپایی

دگرگونی هاي اقتصادي، اجتماعی ایران در دهه هاي اخیر و از آن طریق «شهر» به شکل گیري روابط جدیدي انجامیده است. بافت هاي شهري به عنوان مجموعه هاي به هم پیوسته اي از اجزاء و عناصر مختلف شهري محصول رشد تدریجی شهر در ادوار تاریخی در انطباق کامل با شرایط اجتماعی – اقتصادي آن بوده است.( فلامکی, 1380 )ولی امروزه عدم توانایی هماهنگ شدن بخشهاي عمده اي از بافت هاي شهري با زندگی و شرایط جدید حاصل از دگرگونی هاي فوق سبب از دست دادن شادابی و سرزندگی و در نتیجه تبدیل شدن آنها به فضاهاي فرسوده و بعضاً مرده گردیده است. این معضل که به دلیل دامنه و عمق مهمترین چالش توسعه شهري در ایران محسوب می شود داراي ابعاد زیادي است که در هر سطح از مداخله باید مورد توجه قرار گیرند. در این چارچوب یکی از استراتژي هاي مناسب برخورد با بافت هاي فرسوده در سطح طراحی «الگوی میان افزا» است.
در این مقاله اصول مبانی استراتژي میان افزا با رویکرد ایمن سازي محیط شهري که در آن واحدهاي همسایگی و نواحی شهري بعنوان مکان هایی با گسترة متنوعی از زندگی، کار و فعالیت هاي شهري تلقی می شوند و طراحی به مثابه تنظیمات و قوانینی براي روابط و عکس العمل هاي دوستانه و امنیت عمومی صورت می پذیرد مورد بررسی قرار گرفته و سپس مبانی فوق را در نمونه موردي محله فرسوده ساقریسازان رشت مورد تحقیق قرارداده و راهکارهاي مناسب توسعه میان افزا با رویکرد ارتقاء امنیت شهري ارائه می شود.

واژگان کلیدي: طراحی میان افزا- بافت فرسوده- شهر سازي- امنیت شهري.

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137934735542861.rar)

ms_f90
2014,05,25, ساعت : 02:03 PM
باز زنده سازي و ایجاد حیات اجتماعی در فضاهاي عمومی شهري بر پایه تقویت هویت آنها مطالعه موردي: خیابان سپه ،"اولین خیابان ایران" در شهر قزوین
نویسنده: سعید صداقت جهرمی

اثرات منفی جنبش جهانی مدرنیسم در ایران و همچنین توسعه ناهماهنگ شهري در دهه هاي اخیر باعث نوعی از هم گسیختگی در بافت و شکل منظر شهري خصوصاً شهرهاي تاریخی شده است. که نتیجتاً نوعی از بی چهرگی و فرسودگی در ابعاد مختلف در بافت هاي قدیمی و حتی جدید شهرها دیده می شود که در روند نوسازي بسیاري از جنبه هاي کیفی زندگی شهري مخدوش گردیده است. با توجه به اینکه شهر و فضاي شهري بعنوان کلیتی پیچیده که لزوماً در پیوند با فرهنگ زمانه بعنوان بستر خود، معنی پیدا می کند، هویت خود را از دست داده و یا دچار نوعی تضاد در معنی و عملکرد شده اند و تصور ذهنی مردم را از شهر دچار اغتشاش شده است. در این بین در اکثر شهرهاي تاریخی ما شاهد نوعی جدایی گزینی اجتماعی که ریشه در از هم گسیختگی بافت ها و محلات شهري دارد ، می باشیم. این بدان معنی است که شهر و فضاهاي شهري دیگر به همه مردم آن شهر تعلق ندارد و حس بیگانگی و عدم تعلق به این گونه فضاها روز به روز در حال تقویت است. به عنوان مثال در شهر تاریخی قزوین، که در آن اولین خیابان ایران "سپه" در آن واقع شده است این بحران مشهود است و بر طبق مطالعات میدانی انجام شده، خیابان سپه که در هسته اولیه و تاریخی و با هویت شهر واقع شده به عنوان یک فضاي عمومی شهري بسیار مورد بی توجهی و کم لطفی مردم و مسؤولین شهري قرار گرفته است. مردم این خیابان و ارزش تاریخی – هویتی آن را به خوبی می شناسند ولی در عین حال تمایلی جهت حضور در آن را ندارند. در این تحقیق که بر مبناي روش تحقیق کیفی انجام شده پس از بررسی علل این امر و آنالیز تصویر ذهنی مردم و انجام مطالعات کالبدي در ادامه با در نظر گرفتن عوامل هویتی و نیازهاي امروزي مردم؛ به ارایه راهکارهاي اجرایی و عملیاتی در سطوح مختلف برنامه ریزي به منظور رفع فرسودگی اجتماعی و کالبدي و یا به عبارتی دیگر " باز زنده سازي و معاصر سازي این فضاي عمومی شهري " پرداخته شده است.

واژگان کلیدي: باززنده سازي- فضاهاي عمومی شهري- فرسودگی، هویت- خیابان سپه- قزوین

دانلود مقاله (http://www.noandishaan.com/uploads/uploads/137934788112931.rar)