PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : فهرست علایم و نشانههای بیماریهاصفحه ها : [1] 2

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:21
در هر بیماری دیر یا زود علامت ها ونشانه هایی بروز میکند که ممکن است منحصر به آن بیماری باشد یا اینکه در چند بیماری دیگر نیز دیده شوند .
در این تاپیک انواع بیماری ها و نشانه های آن ها را بررسی میکنیم
از فرستادن پست هایی حاوی تشکر، مرسی ، جالب بود خودداری کنید.ممنون:-2-40-:

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:34
تعریف بیماری هاری :
هاري يك بيماري عفوني حاد و كشندة ويروسي است اين بيماري مخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي بوده، انسان و ساير حيوانهاي خونگرم پستانـدار، بهطور تصادفي و اغلب ازطريق حيوانگزيدگي به آن مبتـلا ميشوند.
اهميت بيماري هاري به دلايل زير است:
1. ميـزان كشندگي بـالا(صـددرصـد)، بهطـوري كـه پس از ظهور عـلائم باليني چه در انسان و چه در حيـوان، قابل درمان نبوده و بيمار محكوم به مرگ خواهدبود.
2. افزايش روند موارد حيوانگزيدگي در انسان، بهطوري كه بهناچار سالانه مبالغ زيادي صرف خريد سرم و واكسن ضد هاري جهت درمان پيشگيري آسيبديدگان ميشود.
3. تلفات دام و خسارتهـاي اقتصادي نـاشي از اين بيمـاري كـه در دامهـا ايجادميشود.
در ایران بيش از 85% از مـوارد حيـوانگزيدگي تـوسط سگ اتفاق ميافتد كه بيشتر اين موارد به سگهاي خانگي و سگ گله اختصاص دارد و متأسفانه علت اصلي آن، عدم قلادهگذاري است.
عامـل بيماري
عامل هاري، ويروس هاری است.
راههاي سرايت بيماري به حيوان و انسان
1. گازگرفتن
اصليترين راه سـرايت بيماري، گازگـرفتن بهوسيلة حيـوان هار است. البته ازطريق كشيدهشدن پنجة آغشته به بزاق حـاوي ويروس هـاري بهويژه در گربه و گربهسانان نيز بيماري منتقلميشود.
2. پوست
ازطريق پوست سـالم، هـاري سرايتپذير نيست؛ ولي از راه كوچكترين خراش يا زخم در پوست، اين بيماري منتقلميشود.
3. ويـروس هـاري ازطريق مخاط آلـوده نيـز بـه انسان و حيـوانهـاي ديگر منتقلميشود. بنابراين، سگها و گربههاي بهظاهر سالم كه در اواخر دورة نهفتگي بيماري هاري هستند و هنوز علائم هـاري در آنهـا ظاهر نشدهاست، ازطـريق ليسيـدن لب، چشم و بيني كـودكاني كه با آنها بازي ميكنند بيماري هـاري را انتقالميدهند.
تمـام پستانداران خـونگرم اهلي و وحشي به بيمـاري هـاري حساس هستند و ميزبانهـاي مختلفي مـوجب گستـرش وسيع هـاري ميگـردنـد
درخصوص بروز علائم هاري در حيوان بايد به اين نكتة مهم توجه داشت كه در برخي موارد، 3 تا10 روز قبل از بروز علائم در سگ و گربه، ويروس موجود در بزاق حيوان ميتـواند بيماري را منتقلكنـد. به عبارت ديگر اگر بزاق سگ و گربـه در زمان گازگرفتن به ويـروس هاري آلوده باشـد، علائم حداكثر تا 10 روز بعد در حيـوان ظاهرشـده و سپس حیوان خواهد مرد.
پس از طي دورة نهفتگي، اولين علامت بيماري، تغيير در رفتار و عادتهاي حيوان است بهنحويكه يا بيش از اندازه به صاحب خـود انس و الفت پيداميكند و مثل اينكه از او كمك ميطلبد يا عصباني و بدخو شـده، غذاي خـود را به دليـل اختلال در بلع بهخوبي نميخورد.
پيشرفت بيماري در برخي موارد بهصورت فلجي(هاري ساكت) بوده، حيوان بهگوشهاي پناه ميبرد و ابتدا دستهـا، سپس پاهـا و بعد سـاير انـدامهـا فلجشـده و درنهايت بـهعلت فلج دستگاه تنفسي ميميرد؛ ولي در بيشتر مـوارد، پس از دورة تغيير رفتـار، حيـوان پريشان و مـضطرب و كمكم وحشي و درنـده(هـاري خشمگين) ميشـود و بـه هـركس و هـر حيوان سر راه خود حملهميبـرد. درنهايت، پس از مدتي بهعلت عدم قـدرت بلع، كف از دهـانش سرازيرشـده ، صداي پـارس حيـوان خشن، نـاموزون و بريـدهبـوده و درندگي در چهرهاش هويدا است. در اغلب موارد، مردم سگها را ميكشند و اگر فراركنند، بهزودي در اثر فلج دستگاه تنفسي خـواهند مرد. اگر هاری در گربه اتفاق بیفتد پس از طي دورة نهفتگي به محل تاريكي ميرود و ازطريق پنجهكشيدن، مشابه گازگرفتن سگ يـا گـرگ، هـاري را انتقالميدهـد.


درمـان
درصـورت شـروع علائم هـاري، بيماري درمـانپذيـر نيست و بـا وجـود مراقبتهاي كـامل، بيماران در طي يك تـا دو هفته پس از شـروع علائم ميميرند.
برای کنترل بیماری هاری هر فردی باید در این زمینه احساس مسئولیت نماید انجام اقدامات زیر می تواند در کنترل بیماری هاری موثر باشد
1. خـودداري از نگهداري سگ و گـربـه در منزل، مگر در مـوارد استثنايي و درصـورت نگهداري،قلادهزدن و واكسيناسيون آنها عليه هـاري
2. خودداري از تردد سگهاي خانگي و صاحبدار در معابر عمومي و پاركهـا
3. جلوگيري از نزديكشدن كودكان به سگهاي ولگرد
4. توجه خاص به گازگرفتگي حيوانها هر چند جزئي و بهصـورت خراش باشد، و مراجعة فوري فرد مجروح به مركز بهداشت
5. خودداري از ريختن زباله و پسماندههاي غذايي در اطراف منازل و گذرگاهها و معابر عمومي و استفاده از كيسههاي مخصوص حمل زباله و همكاري با مأموران شهرداري در هنگام جمعآوري زباله
6. همكاري با مأموران شهرداري و ادارة حفاظت محيطزيست در نابودي سگهـاي ولگرد
7. جلوگيري از تماس سگهاي خانگي با سگهاي ولگرد
8. درصـورت بـروز هـرگونـه تغيير رفتار در حيوانات، بـايـد فـوري به دامپزشكي اطلاع دادهشـود.
در کشور ما برای کسانی که بوسیله حیوان مشکوک به هاری گاز گرفته شده باشند واکسیناسیون ضد هاری برا ی پیشگیری از بیماری انجام می شود که برنامه آن به شرح زیر است
الف ـ پس از مواجهه: جهت افرادي است كه به هر نحو مورد گزش حيوانات قرار مي گيرند و توسط آنها مجروح مي شوند كه خود به دو شكل كامل و ناقص انجام مي شود.
واكسيناسيون كامل 5 نوبتي : جهت افرادي كه حيوان مهاجم از نظر هاري مثبت بوده يا متواري شده باشد و يا در صورتي كه حيوان مهاجم سگ يا گربه است حداكثر تا 10 روز پس از گاز گرفتن حيوان مزبور از بين برود و يا علائم هاري را نشان دهد كه پنج نوبت واكسن در روزهاي صفر (روز مراجعه )- روز سوم ، هفتم ،چهاردهم و سی ام تزريق مي شود.
واكسيناسيون ناقص : جهت افرادي كه حيوان مهاجم از نظر هاري منفي بوده و يا در صورتي كه سگ يا گربه است تا 10 روز پس از گازگرفتن سالــم بماند كه 3 نوبت در روزهاي صفر (روز مراجعه )- روز سوم و هفتم تزريق مي گردد.
ب – قبل از مواجهه – كه به منظور ايمنسازي افرادي كه بيشتر در معرض خطر ابتلاء به هاري قرار دارند انجام مي شود. اين افراد عبارتند از : دامپزشكان، تكنسين ها و كاردانهاي دامپزشكي، كاركنان و بازرسان گوشت در كشتارگاهها، شكارچيان، شكاربانان حفاظت محيط زيست و پرسنل مسئول هاري در مراكز بهداشت و كاركنان آزمايشگاه هايي كه با ويروس هاري سر و كار دارند و دانشجويان رده هاي مختلف دامپزشكي و ... كه به دو صورت در روزهاي صفر(روز مراجعه )،روز هفتم و روز 21بیست و یکم و يا صفر(روز مراجعه ) ـ روز بیست وهشتم و روز پنجاه و ششم تزريق مي گردد.
كمك هاي اوليه درگاز گرفتگی توسط سگ و گربه
دهان حیوانات حاوی میکروبهایی است در موارد گاز گرفتگی توسط حیوانات به نکات زیر توجه کنید :
1- سریعا ناحیه گاز گرفته شده را با آب و صابون تمیز کنید .
2- جلوی خونریزی را نگیرید بلکه اجازه دهید که خون جاری شود و میکروبها را بیرون بریزد.
3- مصدوم را به پزشک برسانید تا واکسن کزاز و آنتی بیوتیک تجویز کند
4- اگر به هاری مشکوک هستید ، مصدوم را به بیمارستان برسانید

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:35
تعریف بیماری : بيماري كيست هيداتيك يكي از خطرناكترينبيماريهاي قابل انتقال از حيوانات به انسان است واژه هيداتيس به معني يك قطره آب است بیماری توسط نوزاد یک انگل روده ای سگ که وارد بدن انسان و دام می شود بروز می کند. کرم بالغ در روده سگ و نوزاد در بدن انسان و حیوانات اهلی نشخوارکنندهزندگی می کند. عامل ایجاد بیماری مرحله نوزادی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس است.
اهمیت بیماری کیست هیداتیک: پراکندگي انگل در سطح جهان وسيع بوده ولي شايعترين مناطق درگير ساحل مديترانه، جنوب روسيه ، ايران، استراليا وبلغارستان ميباشد. ميزبانان اصلي آن گوشتخواران بويژه سگ سانان هستند اما انگل در ساير حيوانات اهلي و وحشي از جمله گاو، گوسفند، روباه، خوك و شتر نيز ديده مي شود
چرخه زندگی انگل کیست هیداتیک : چرخه زندگي اين انگل بين سگ سانان و گياهخواران تكميل مي شود. كرم بالغ در رودة كوچك گوشتخواران مخصوصا سگ ها زندگي مي كند و تخم هاي خود را از طريق مدفوع به محيط بيرون مي رساند. تخم هاي دفع شده در مدفوع سگ بلافاصله براي دام و انسان آلوده كننده است.

گوسفند، گاو و بز نيز به هنگام چريدن و خوردن علف های آلوده تخم هاي اكينوكوك را همراه علوفه آلوده وارد دستگاه گوارش خود مي كنند و تخم ها پس از ورود به دستگاه گوارش ميزبان باز شده و جنين قلابدار به درون بافت روده مهاجرت نموده و از طريق عروق روده يا مجاري لنفاوي، به كبد مي رسند.

تعدادي از آنها در كبد مي مانند و تعدادي به ريه مي رسند، تعداد كمتري نيز به ساير ارگانها مانند كليه، طحال، عضلات و مغز حمل مي شوند در اين مرحله انگل پس از استقرار در بافت شروع به رشد و نمو كرده و طي چند ماه كيست هاي در اندازه هاي مختلف ايجاد مي كنند حال درصورتی که سگ سانان از احشاء آلوده به اين كيست نشخوار کنندگان تغذیه نمایند دوباره سیکل بیماری تکرار می شود
علائم بیماری کیست هیداتیک : پس از بلع تخم هر اندامی از بدن می تواند محلبوجود آمدن کیست باشد و بسته به اینکه در چه اندامی کیست ایجاد شده اختلال درعملکرد همان عضو را داریم. کیست های ریوی و کبدی شایع تر هستند. علايم اين بيماري از دردساده در محوطه راست شكمي گرفته تا تنگی نفس ، سرفه های خشک، عفونتهای ثانویه بدنبال پاره شدن کیست در اعضای داخلی و شوک آنافیلاکسی متغییر است گاهي تعداد اين كيست ها به حدي در كبد افزايشمي يابند كه موجب از كار افتادن كبد خواهد شد که در صورت درمان نشدن منجر به مرگ می شود. علائم اين بيماري بستگي به محل استقرار كيست (كبد، ريه، مغز، استخوان) ، بزرگي كيست و موقعيت كيست دارد. به عنوان مثال در مغز و چشم سريعاً ايجاد علامت مي كند در حاليكه در كبد سالها طول مي كشد تا ايجاد علامت نمايد.
در حال حاضر جراحي كيست هاي هيداتيك در انسان تنها راه اساسي معالجه بيماري است اما این بیماری به راحتی از طریق جلوگيري از كشتار دام به روش غير بهداشتي، كنترل تعداد سگهاي ولگرد، درمان مستمر سگهاي گله، جلوگيري از ورود سگهاي ولگرد به زمينهاي كشاورزي و آموزش همگاني مردم به پيشگيري و كنترل اين بيماري قابل پیشگیری است.
نكات ساده پيشگيري از اين بيماري:
1- رعایت بهداشت فردی و محیط
2- ضد عفونینمودن سبزیجاتبا توجه به اينكه سبزيجات،صيفي جات و ميوههاي بوته دار زميني مثل توت فرنگي از عمده ترين فاكتورهاي آلودگي به تخم اين انگلمي باشند حتما بايد قبل از مصرف به خوبي با آب شستشو گرديده و براي اطمينان از جداشدن تخم انگل از سبزيجات، چند قطره مايع ظرفشوپي به داخل ظرف شستشو اضافه شود،سبزيجات چند لحظه در داخل آب تكان داده شود تا آب كف نمايد.

نکته : يكي از اشتباهاتي كهدر موقع شستشوي سبزيجات وجود دارد اين است كه بعد از شستشو ،كل ظرف محتوي سبزيجاترا روي آبكش ميريزند كه با اين كار تخمهاي انگل ته نشين شده در داخل ظرف دوباره رويسبزيجات پخش ميشود،بايد سبزيجات را از سطح آب برداشته شوند و آب باقيمانده دورريخته شود.

3- در صورتی که سگ دارید داروهای ضد انگلی به سگها داده و برای آنها شناسنامه تهیه نمایید و هر چند وقت یکبار آنها به دامپزشک ببرید
4- اگر كشتار دام مثل قرباني كردن و نذري داريد در صورت مشاهده كيست هاي كبدي در گاو و بخصوص گوسفند هرگز آنها را پاره نكنيد چون باعث كيست هيداتيك چشمي در انسان ميشوند و همچنين كبد حيوان را بطور بهداشتي دفن كنيد چون اگر سگي اين احشاء آلوده را بخورد دوباره سيكل انگل تكرار مي گردد.
5-محصور نمودن مزراع و جلوگیری از ورود سگ ها به آنها
6-عدم تماس با سگ ها

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:37
بواسیر

(نام لاتین: hemorrhoids)شرح بیماری بواسیر عبارت است از سیاهرگهای گشادشده (واریسی) در راست روده یا مقعد. بواسیر ممكن در مجرای مقعدی (بواسیر داخلی) یا در مدخل مقعد (بواسیر خارجی) واقع شده باشد. بواسیر ممكن است سالها وجود داشته باشد اما تنها با وقوع خونریزی بدان پیبرده شود.

علایم شایع
خونریزی. امكان دارد خون قرمز روش به صورت رگههایی در اجابت مزاج دیده شود یا به دنبال اجابت مزاج، خون به مقدار كم و به مدتكوتاهی چكه كند.
درد، خارش یا ترشح مخاطی پس از اجابت مزاج
وجود یك برجستگی در مقعد
احساس این كه پس از اجابت مزاج، راست روده بهطور كامل تخلیه نشده باشد (این حالت تنها در مورد بواسیر بزرگ دیده میشود).
التهاب و تورم

علل
وارد آمدن فشار مكرر به سیاهرگهای مقعد یا راست روده


عوامل افزایش دهنده خطر
رژیم غذایی بدون فیبر
نشستن یا ایستادن به مدتطولانی
چاقی
یبوست
كمشدن تون عضلانی در سنین بالا
جراحی راست روده یا پارگی مجرای تناسلی به هنگام زایمان و دوختن آن
بیماری كبدی
سرطان روده بزرگ
لواط
بالا بردن فشار خون در سیستم سیاهرگی دستگاه گوارش


پیشگیری
برای اجابت مزاج عجله نكنید و در عین حال از زور زدن و نشستن طولانیمدت در توآلت خودداری كنید.
اگر اضافه وزن دارید، وزن خود را كاهش دهید.
مقدار فیبر غذایی را در رژیم خود افزایش دهید.
روزانه 10-8 لیوان آب بنوشید.
بهطور منظم ورزش كنید.


عواقب مورد انتظار
بواسیر معمولاً با مراقبت مناسب خوب میشود، اما علایم ممكن است افت و خیر داشته باشند (یعنی بواسیر ممكن است پس از یك دوره یبوست دوباره ظاهر شود). در مواردی كه به درمان محافظهكارانه خوب پاسخ نمیدهند شاید جراحی مورد نیاز باشد.

عوارض احتمالی
كمخونی فقر آهن اگر خونریزی قابل توجه باشد.
درد شدید در اثر وجود لخته خون در بواسیر
عفونت یا زخم شدن بواسیر


درمان
اصول كلی
برای تشخیص قطعی ممكن است یكی از روشهای زیر انجام شوند: آنوسكپی (دیدن مقعد با كمك یك لوله كوتاه به نام آنوسكپ، وسیلهای لنزدار و دارای یك منبع نورانی در سر آن است)، یا پروكتوسكپی (دیدن راست روده و قسمت پایینی روده بزرگ یا وسیلهای به نام پروكتوسكپ، كه وسیلهای اپتیك و دارای یك منبع نورانی در سر آن است).
درمان با هدف تخفیف علایم صورت میگیرد.
هیچگاه برای اجابت مزاج زور نزنید.
پس از اجابت مزاج، ناحیه را با ملایمت پاك كنید.
برای تخفیف درد، روزانه چندین بار هر بار به مدت 20-10 دقیقه در آب گرم بنشینید.
برای تخفیف درد و تورم ناشی از وجود لخته در بواسیر یا بیرون زدگی بواسیر، یك روز در رختخواب استراحت كنید و روی ناحیه كیسه یخ بگذارید.
در مواردی كه مقاوم به درمان هستند، امكان دارد نیاز به جراحی وجود داشته باشد. روشهای مختلفی وجود دارند: بستن یك باند لاستیكی در قاعده بواسیر؛ اسكلروتراپی (تزریق مواد شیمیایی برای بسته شدن سیاهرگها و تشكیل بافت جوشگاهی)؛ جراحی با سرما (یخ زدن بواسیر با نیتروژن مایع)؛ انعقاد بواسیر (با اشعه مادون قرمز یا لیزر)؛ یا در آوردن بواسیر


داروها
برای درد خفیف، خارش، یا كاهش تورم، میتوان از داروهایی كه اختصاصاً برای تخفیف علایم بواسیر ساخته شدهاند استفاده كرد. اگر علایم بواسیر به هنگام حاملگی رخ دهند، از پزشك خود در مورد داروهای مناسب كه در حاملگی مشكلی ایجاد نكند سؤوال كنید.
اگر نیاز به استفاده از مسهل باشد، از نرمكنندههای اجابت مزاج استفاده كنید.


فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
محدودیتی برای آن وجود ندارد. كار روده با آمادگی جسمانی مناسب بهبود مییابد.

رژیم غذایی
برای پیشگیری از یبوست، یك رژیم متعادل حاوی مواد غذایی دارای فیبر زیاد، مثل میوههای تازه، كلوچه، حبوبات، سبزیجات و غلات سبوسدار داشته باشید.
روزانه 10-8 لیوان مایعات بنوشید.
اگر اضافه وزن دارید، وزن خود را كم كنید.

درچه شرایطی باید به پزشك مراجعه نمود؟
اگر در همان جایی كه بواسیر بوده است یك برجستگی سفت تشكیل شود.
اگر بواسیر باعث درد شدید میشود كه با درمانهای ذكر شده در بالا تخفیف نیابد.
اگر خونریزی زیاد باشد (بیش از مقداری كه در قسمت علایم ذكر شد). البته باید به یادداشت كه خونریزی ممكن است یكی از علایم اولیه سرطان باشد.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:39
پركاری تیرویید

(نام لاتین: hyperthyroidism)


شرح بیماری
پركاری تیرویید عبارت است از فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بیش از حد طبیعی غده تیرویید، كه هورمونهای مترشحه از آن در تنظیم تمام كارهای بدن نقش دارند. در نتیجه این فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بیش از حد، تولید هورمونهای تیرویید افزایش مییابد. شایعترین نوع پركاری تیرویید، بیماری گریوز نامیده میشود. پركاری تیرویید، بزرگسالان 50-20 ساله و عمدتاً زنان را گرفتار میكند.


علایم شایع
فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بیش از اندازه
احساس گرما یا داغی در تمام زمانها
لرزش
تعریق
خارش پوست
تند، نامنظم و كوبنده بودن ضربان قلب
كاهش وزن علیرغم این كه فرد زیادتر از حد عادی غذا میخورد. البته در افراد مسن ممكن است افزایش وزن دیده شود.
اضطراب و بیقراری قابل توجه
گاهی بیرونزدگی چشمها و دو تا دیدن گاهی اسهال
گاهی ریزش مو
گاهی گواتر (بزرگ شدن غده تیرویید)
علل
اختلالات خودایمنی (بدن پادتنهایی تولید میكند كه باعث تحریك تولید مقادیر بیش از حد طبیی هورمونهای تیروییدی میشود).
گرهكها یا تومورهای تیرویید
تیروییدیت (التهاب غده تیرویید)


عوامل تشدید كننده بیماری
سابقه خانوادگی پركاری تیرویید
استرس
جنس زن
سایر اختلالات ایمنی


پیشگیری
راه خاصی برای پیشگیری از آن وجود ندارد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً با دارو یا جراحی قابل معالجه است. شش ماه فرصت دهید تا بیماری خوب شود. برخی از انواع پركاری تیرویید ممكن است بدون درمان هم خوب شوند.

عوارض احتمالی
نارسایی احتقانی قلب
«طوفان تیرویید» كه عبارت است از بدتر شدن ناگهانی تمام علایم. این یك اورژانس تهدیدكننده زندگی است.
تشخیص اشتباه به عنوان یك واكنش اضطرابی روانی


درمان
اصول كلی
بررسیهای تشخیصی ممكن است شامل آزمایش خون و بررسیهای رادیواكتیو مثل اندازهگیری برداشت ید 131 توسط تیرویید باشد.
درمان مناسب به اندازه گواتر، علل، سن، و مدت زمانی كه جراحی میتواند به تأخیر افتد (در صورتی كه كاندید عمل جراحی باشید) بستگی دارد.
پركاری تیرویید را در اكثر بیماران میتوان با دارو كنترل نمود.
عمل جراحی برای برداشتن قسمتی از تیرویید در بعضی از بیماران توصیه میشود. </B>


داروها
داروهای ضد تیرویید برای مهار فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری تیرویید
مسدودكنندههای بتا آدرنرژیك برای كمكردن تعداد ضربان قلب افزایش یافته
ید رادیواكتیو، كه سلولهای تیرویید را بهطور انتخابی نابود میسازد.


فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
حتیالمقدور فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را محدود نمایید تا این كه بیماری تحت كنترل درآید. فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های خود را برحسب شدت بیماری تنظیم كنید.

رژیم غذایی
رژیم غذایی حاوی پروتئین زیاد داشته باشید تا بافتهای از دست رفته در اثر فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بیش از حد تیرویید بازسازی شوند.
اگر اضافه وزن دارید، یك رژیم لاغری مناسب بگیرید.

درچه شرایطی باید به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما یا یكی از اعضای خانوادهتان علایم پركاری تیرویید را دارید.
اگر علایم بهطور ناگهانی بدتر شوند، خصوساً پس از جراحی
اگر دچار علایم جدید و غیر قابل توجیه شدهاید. داروهای مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:40
تعریف كرمك یا کرم سنجاقي
كرمك يا اكسيور كه در فارسي با نامهاي كرم نخي يا كرم سنجاقي از آن ياد مي شود ، انگلي است به رنگ سفيد به شكل نخ
محل استقرار كرم بالغ در نواحي تحتاني روده كوچك يا ابتداي روده بزرگ است كه پس از جفتگيري و بارور شدن كرم ماده به طرف مخرج مهاجرت نموده ، در اواخر شب از مخرج خارج شده در اطراف مخرج تخم گذاري مي نمايد ،در دختران خردسال تخم گذاري ممكن است در اطراف دستگاه تناسلي صورت گيرد . تخمها پس از 6 ساعت در حرارت بدن داراي لارو آلوده كننده مي شوند كه در صورت بلعيده شدن از راه دستگاه گوارش وارد روده گرديده تبديل به لارو مي گردد كه به روده بزرگ رفته در اين محل بالغ می شود وسيكل زندگي كرمك تكرار مي گردد .
علائم آلودگی به کرمک :
عمل تخم ريزي در اطراف مقعد با خارش شديد ناحيه همراه بوده كه ممكن است ايجاد زخم يا خونريزي در ناحيه بنمايد خارش معمولاً در شب شديد تر بوده ايجاد بي خوابي و بي قراري در كودك مي نمايد . در اثر خاراندن ناحيه مقعد تخمها به انگشتان فرد چسبيده يا در زيرناخن ها قرار مي گيرد كه با قرار گرفتن تخمها در دهان ، تخمهاي حاوي لارو مجدداً وارد دستگاه گوارش گرديده وبیماری ادامه پيدا مي كند .
افراد در معرض خطر برا ی بیماری کرمک :
آلودگي به انگل معمولاً در بين افراد خانواده هاي پر جمعيت ، مراكز شبانه روزي ، محل نگهداري اطفال ، آسايشگاههاي بيماران رواني بسيار شايع بوده است كه سرايت عفونت معمولاً از راه مقعد به دهان در اثر خاراندن مقعد و يا از طريق وسايل آلوده و لباسهای آلوده و فضاي اتاق ها و توالتها مي باشد .
· کرمک در هر سنی از نوزادی گرفته تا پیری ممکن است دیده شود ولی در سنین پیش دبستانی و دبستانی شایعتر است.
· کرمک شایعترین عفونت انگلی انسان بوده و گسترش جغرافیایی آن بسیار وسیع است . در کل، عفونت در نواحی معتدل و سرد شایعتر است.
· کرمک تقریبا در تمامی‏نواحی ایران گسترش دارد
راه سرايت
تخم كرم از طريق مدفوع افراد آلوده دفع شده و همراه غذا ، دستها ، آب ، ميوه و سبزيجات آلوده از راه دهان وارد بدن انسان مي شوند .
اگر کودک شما علائمی مانند خارش ناحیه مقعد مخصوصا در شب ، بیقراری و بی خوابی دارد باید به عفونت کرمک شک کنید در این صورت باید به پزشک مراجعه نمایید بهترين راه تشخيص عفونت کرمک چسباندن نوار چسب شفاف در ناحيه نشمين گاه و مشاهده تخم انگل در زير ميكروسكوپ و يا مشاهده كرم بالغ در مدفوع است . داروی انتخابی برای درمان مبندازول است دوز مبندازول ۱۰۰ میلی گرم است که باید ۲ هفته بعد تکرار شود. از آنجائیکه انتقال آلودگی بسیار آسان صورت می‏گیرد، لذا بهتر است تمامی‏اعضاء خانواده نیز درمان شوند.
در صورت ابتلای کودکتان به کرمک اقدامات زیر را انجام دهید
1- هميشه قبل از غذا خوردن دستهاي کودک خود را بشوييد.
2- بعد از رفتن به دستشويي نيز دستهاي کودک را با آب و صابون بشوييد
3- به طور منظم ناخنهاي کودک خود را کوتاه کنيد و اجازه ندهيد ناخنهاي خود را بجود
4- هر روز لباس زير کودک را تعويض کنيد
5- به کودک شلوار يا لباس زير نخي بپوشانيد طوري که تنگ باشد و نتواند با ناخنهايش مقعدش را بخاراند
6- به جاي حمام کردن در شب، صبحها کودک را حمام کنيد. اين کار از انتشار تخمهاي کرمک که در طور شب تجمع پيدا کردهاند جلوگيري ميکند
7- در طول روز پنجرههاي اتاق کودک را باز کنيد چون انگل به نور خورشید حساس است
8- بعد از درمان کودک، لباسهاي زير و شلوار و رختخوابش را نيز خوب بشوييد و اتو کنید.
نکاتی درباره پيشگيري از ابتلا به کرمک
1- درمان بيماران و اعضاء خانواده طبق دستور پزشک
2- دفع صحيح زباله و مدفوع و عدم استفاده از كودهاي انساني تازه در مزارع
3- شستشوي مكرر ناحيه باسن كودك مبتلا به خصوص صبح زود كه طفل از خواب بيدار مي شود
4- شستشوي دستها با آب و صابون بعد از اجابت مزاج و قبل از تهيه و مصرف غذا
در مسافرتها يا در محلهايي كه آب آشاميدني تصفيه و يا كلرينه ندارند آنرا بجوشانند و سپس مصرف نمايند .

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:50
تعریف بیماری : شیستوزومیازیس یكی از شایعترین بیماریهای انگلی در جهان است عامل بیماری، انگلی بنام شیستوزوما می باشد که نوعی كرم پهن است كه در آبهای شیرین دارای حلزون زندگی میكند و 5 گونه دارد که در ایران تنها نوع ادراری یا هماتوبیوم آن بیماری ایجاد می کند
اهمیت بیماری: ۲۰۷ ‪ میلیون نفر را در ۷۶ كشور جهان و عمدتاً در كشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا، آمریكای جنوبی و مرکزی و خاورمیانه مبتلا كرده است. ۸۰۰ میلیون نفر نیز در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند
بطور کلی ، شیستوزومیازیس بعنوان یک بیماری شغلی در روستا ها مطرح بوده كودكان و بزرگسالان هنگام شنا ، حمام كردن، ماهیگیری یا شالیكاری در آبهای آلوده به این انگل مبتلا میشوند. كرم از طریق پوست وارد بدن شده و در خون راه مییابد و باعث كم خونی، اسهال، خونریزی داخلی، آسیب اندامها و به ندرت مرگ میشود.
انتقال بيماري شيستوزوميازيس معمولاً اواخر بهار و اوايل تابستان صورت می گیرد که علت آن نیز وفور حلزون ميزبان واسط است که در این فصل حداكثر وفور را دارد وقتی افراد آلوده ادرار خود را در کنار آب دفع می کنند، تخم وارد آب می شود. برای ادامه رشد و رسیدن به مرحله آلوده کنندگی انگل به حلزونهای آب شیرین نیاز دارد که در نهایت افرادی که وارد آب می شوند را آلوده می کنندکودکان 10 تا 15 سال بدلیل تماس با آب آلوده در هنگام بازی و شنا و پایین بودن سطح مقاومت، بیشتر از همه آلوده می شوند.


علائم بیماری
اولين مرحله علايم مرحلة مسموميت يا حمله است در موقع ورود انگل به بدن ايجاد مي شود و 2 تا 3 روز طول مي كشد. در محل ورود انگل، خارش ، سوزش و تاول ايجاد مي گردد. كه اكثراً بسيار خفيف است که به آن عارضه خارش شناگران می گویند
دومين مرحله مرحلة حاد است که 6 تا 8 هفته بعد از مرحلة اول ايجاد مي شود. انگل در حال طی کردن چرخه زندگی خود است تا کامل شود. و بيشتر علائم ريوي هستند كه به صورت تنگي نفس، سرفة خشك، تب نامنظم، خستگي و درد بدنی همراه است.
سومين مرحله مرحلة استقرار انگل در بدن است ناراحتي ها در اين مرحله مربوط به استقرار كرم در عروق مثانه و تغذيه از خون ميزبان و دفع موادي است كه براي انسان سمي است. كه معمولاً 3 تا 6 ماه پس از دفع تخم انگل با ادرار فرد آلوده شروع مي شود. مهم ترين علامت در اين موقع درد در هنگام دفع ادرار و وجود خون در قطرات آخر ادرار است.
در مراحل بعدي، افزايش درجه حرارت، عرق، ضعف و سستي، و درد مبهم در ناحية زیر شکم حاصل مي شود.
نکته : در صورتی که این بیماری درمان نشود ممكن است در نهايت منجر به سرطان مثانه گردد.
در صورت مشاهده علائم بیماری شیستوزوما باید هر چه سریعتر به نزدیکترین خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی مراجعه و نسبت به بررسی موضوع و انجام آزمایش مربوطه که یک آزمایش ساده ادرار است اقدام نماید
پیشگیری از بیماری
با توجه به وجود بیماری در عراق و تردد اتباع عراقی به ایران جهت زیارت و بعضا درمان بیماریهای خویش همچنین تردد زوار ایرانی به عتبات عالیات، برای حفاظت فردی از این عفونت اساسا باید از تماس با آب آلوده اجتناب کرد. برای این کار باید یکسری اقدامات زیر را مدنظر قرار داد:
- تهیه آب سالم جهت آشامیدن، استحمام و شستن لباسها
- عدم استفاده از آب های آلوده جهت استحمام و شستشو
- اجتناب از اجابت مزاج در درون یا نزدیکی آبهای سطحی جهت کم شدن احتمال آلودگی حلزونها
- استفاده از توالتهای بهداشتی جهت اجابت مزاج
- درمان بیماران برا ی قطع زنجیره انتقال
- جلوگیری از بازی و شنای کودکان در کانالهای آبیاری که احتمال آلودگی وجود دارد
- ایجاد شبکه مناسب فاضلاب انسان و مبارزه با حلزونهای ناقل بیماری

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:57
تعریف بیماری گال
گال از بیماریهای خارش دار پوست است، که به وسیله یک انگل ریز هشت پای تونل زننده (نقب زننده) بنام مایت یا سارکوپتی اسکابیه ایجاد می گردد. که بدون استفاده از ذره بین قابل دید نمی باشد حضور انگل (کرم)منجر به خارش شدید در ناحیه تونل می شود. ناراحتی زیادی که از گال ایجاد میشود بیشتر به خاطر نیاز به خارش است به خصوص زمانی که فرد در رختخواب است.
اهمیت بیماری
اين بيمارى شايع ترين بيمارى پوستى خارش دار در جهان است و سالانه بيش از ۳۰۰ ميليون نفر در دنيا به آن مبتلا مى شوند در ایران در بسیاری از مناطق این بیماری شیوع دارد مخصوصا در مناطقی که از نظر بهداشتی در سطح پایینی هستند
چرخه زندگی انگل
محل زندگى انگل، داخل پوست بدن انسان مخصوصا پوست مناطق چین خورده بدن مانند زیر بغل ، قسمت داخلی آرنج ، ناحیه تناسلی اطراف پستانها ، پوست بین انگشتان و ...است پس از انتقال به ميزبان، قسمت سطحى پوست بدن را به صورت عمودى سوراخ كرده سپس به ايجاد تونل در سطح افقى مى پردازد بطوريكه در هر شبانه روز حدود ۳-۲ ميليمتر پيشروى مى كند و تخمهايش را در داخل آن قراردهد. انگل ماده در طول زندگى ۵-۴ هفته اى خود در داخل تونل ها داخل جلدى حدود ۵۰-۴۰ تخم مى گذارد كه بعد از ۵-۳ روز حدود ۱۰ درصد آنها باز ميشوند و لاروهايي از آنها خارج مى شوند كه از سلولهاى پوست تغذيه كرده و تونلهاى جديدى را ايجاد مى كنند و نهايتا به انگل بالغ تبديل مى شوند. دوره زندگى انگل از تخم تا تخم ۲۴-۱۰ روز طول مى كشد. خارش گال در نتیجه واکنش حساسیتی بدن به انگلها، تخم ها و بقایای بدن آنها است.
عوارض بیماری گال
1- گال باعث خارش شدید ناحیه پوست می شود که منجر به ناراحتی برای فرد می شود مخصوصا در شب که باعث بی خوابی می شود همچنین خاراندن شدید پوست موجب شکسته شدن پوست و ایجاد شرایط اماده برای ابتلا به عفونتهای ثانویه باکتریایی مانند زرد زخم می شود.زرد زخم یک عفونت سطحی پوست است که اغلب به وسیله استافیلوکوک ایجاد می شود
2- برجستگي هاي کوچک و نامنظم در سطح پوست که دارای التهاب بوده و گاهي بعلت خارش زياد زخم شده اند .اين ضايعات خصوصاً در محل چينهاي پوست بيشتر ديده مي شوند
ب ) آنچه عموم مردم باید در مورد بیماری گال انجام دهند
پیشگیری
برای جلوگیری از دوباره آلوده شدن و همچنین پیشگیری از گسترش انگل به دیگر افراد، این مراحل را در نظر گرفت
- تمامی لباس ها و مخصوصا لباسهای زیر ، حوله ها و لوازم خواب که استفاده شده باید قبل از درمان با استفاده از آب گرم و صابون شسته شود و با حرارت زیاد خشک کنید.
- اقلام غیر قابل شستشو را در یک کیسه نایلون سربسته کرده و درجایی دور از دسترس برای ۲ هفته نگه دارید.انگل ها اگر برای یک هفته غذایی به آنها نرسد از بین می روند.
- از تماس نزدیک با بیماران اجتناب کنید تماس به مدت 15 دقیقه با فرد آلوده یا وسایل آلوده شانس ابتلا را بسیار زیاد می کند.
- سگ ها، گربه ها و انسان ها می توانند هر کدام به وسیله گونه های خاصی از انگل گال در گیر شوند.هر گونه از انگل نوعی خاصی از میزبان را ترجیح می دهد و به مدت زیاد در خارج از میزبان خاص خود زنده نمی ماند. بنابر این انسانها یک واکنش موقتی پوستی در نتیجه تماس با انگل گال سگ ها و گربه های دارند و به انگل این حیوانات مبتلا نمی شوند.
درمان
در صورتی که فردی علائم ونشانه های گال را دارد و یا با فردی که گال دارد در تماس بوده باید با پزشک خود مشورت کنید. فرد نباید بصورت خودسرانه و بدون نظر پزشک از داروهای ضد گال استفاده نماید چون ممکن است عامل خارش پوست بیماری های دیگری مانند اگزما و درماتیت پوستی باشد .
درمان شامل از بین بردن آلودگی گال به وسیله دارو است. دو دارو که خیلی زیاد توصیه می کنند پرمتین و کروتامیتون است که باید دارو را بر تمام سطح بدن از ناحیه گردن به پایین خصوصاً کشاله ران، ناخنهای انگشتان دست و پا و پشت گوشها و همچنین برروی صورت مالیده و اجازه داد که به مدت حداقل ۸ ساعت بر روی بدن بماند. پس از مصرف دارو حتماً باید لباسهای تمیز و ترجیحاً لباسهائی که نو بوده و تا به حال استفاده نشده پوشیده شوند، تا دوباره فرد به انگل آلوده نشود .
چون عفونت گال خیلی راحت گسترش می یابد ،پزشک ممکن است درمان را برای تمامی اعضاء خانواده و جفت جنسی آنها توصیه کند هرچند که هیچ علامتی از آلودگی به انگل نشان ندهند
نکته1 : این داروها انگل ها را می کشد، اما خارش تا چند هفته متوقف نمی شود
نکته 2: از ورود دارو به دهان یا چشم باید کاملاً اجتناب شود
مراقبت های فردی
خارش ممکن است تا مدتی بعد از استفاده دارو برای کشتن انگل ها باقی بماند انجام اقدامات زیر می تواند به فرد برای راحت شدن از خارش کمک می کند.
- خنک کردن وخیس کردن پوست، غوطه ور شدن در آب سرد و یا گذاشتن یک پارچه خیس و خنک بر ناحیه تحریک شده پوست خارش را کاهش می دهد.
- مالیدن محلول های آرامش بخش مانند محلول کالامین که حتی بدون نسخه پزشک در دسترس است ، می تواند به صورت موثری موجب از بین بردن درد و خارش به خاطر محرک های جزیی پوست شود.
- استفاده از آنتی هیستامین ها با تجویز پزشک برای غلبه بر خارش ناشی از آلرژی استفاده کرد

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 14:58
آرنج تنيسبازان
tennis elbow (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=475.htm)

شرح بیماری
بيماري آرنج تنيسبازان عبارت است از التهاب نواحي استخواني آرنج. عضلات، تاندونها و اپيكونديل (يك برجستگي استخواني در سطح خارجي آرنج كه در آنجا عضلات ساعد به استخوان بازو ميچسبند) آرنج را درگير ميكند. بيشتر، بزرگسالان (40-20 ساله) را مبتلا ميكند.
علایم شایع
درد و حساسيت به لمس در اپيكونديل
مشت ضعيف
درد در هنگام حركات پيچشي دست يا بازو مثلاً حين استفاده از پيچگوشتي يا بازي تنيس
علل
پارگي نسبي تاندون يا كشيده شدن تاندون روي استخوان به علت:
استرس مكرر مزمن بر بافتهايي كه عضلات ساعد را به ناحيه آرنج وصل ميكنند.
كشيدگي ناگهاني ساعدعوامل تشدید کننده بیماریشغلهايي كه مستلزم حركات شديد يا مكرر ساعد باشند مثل مكانيكي يا درودگري
شركت در ورزشهايي كه مستلزم حركات شديد يا مكرر ساعد باشند مثل تنيس
وضعيت فيزيكي نامناسب
پیشگیری
تا وقتي كه در شرايط عالي قرار بگيريد، ورزشهايي مثل تنيس را به مدت طولاني انجام ندهيد.
راكتهاي تنيس ميتوانند آرنج تنيسبازان را بدتر كنند. انتخاب اندازه يا نوع متفاوت (بزرگتر، قابل انعطافتر، دسته بزرگتر) ممكن است كمككننده باشد.
اگر به تازگي يادگيري تنيس را آغاز كردهايد، از فرد متخصص كمك بگيريد. روش و وضعيت قرارگيري در پيشگيري از آسيبها مهم هستند.
براي افزايش تدريجي قدرت خود، از تمرينات وضعيت دهنده ساعد استفاده كنيد.
قبل از شركت در ورزشها به ويژه رقابتها، به آهستگي و بهطور كامل خود را گرم كنيد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً قابلعلاج است اما درمان ممكن است 6-3 ماه زمان ببرد.عوارض احتمالیپارگي كامل رباط كه براي ترميم نيازمند جراحي است.
درمان
اصول کلی
آزمونهاي تشخيصي معمولاً لازم نيستند (راديوگرافي معمولاً هميشه منفي است).
براي تسكين درد از گرما يا يخ استفاده كنيد. از پوششهاي مرطوب و گرم، لامپ گرمادهنده يا غوطهور شدن در گرداب يا كمپرس سرد يا كيسه يخ (هر كدام مؤثرتر به نظر برسد) استفاده كنيد.
ممكن است درمانهاي ديامتري، فراصوت يا ماساژ دريافت كنيد.
اين موارد به تسكين سريعتر علايم و بهبودي كمك ميكند:
ماساژ درماني
ممكن است مجبور باشيد براي بيحركت كردن آرنج از يك اسپلينت ساعد استفاده كنيد. در زمان استفاده از اسپلينت، ورزش زير را 4-3 بار در روز انجام دهيد: بازوهاي خود را بكشيد؛ مچ دست خود را خم كنيد؛ سپس پشت دست خود را روي يك ديوار فشار دهيد. آن را به مدت يك دقيقه نگه داريد.
در صورت شكست ساير روشهاي درماني ممكن است آزاد كردن تاندون در اپيكونديل با جراحي لازم باشد.
استفاده از تسمه آرنج تنيسبازان را هنگام از سرگيري فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري طبيعي پس از درمان مدنظر قرار دهيد.
داروها
داروهاي ضد التهاب غيراستروييدي براي كاهش التهاب
تزريق بيحس كنندهها يا داروهاي كورتيزوني. كورتيزون التهاب را كاهش ميدهد و بيحس كنندهها موقتاً درد را تسكين ميدهند.
فعالیت در زمان ابتلا به بیماری
تا زمان محو علايم، فعاليتي را كه باعث ايجاد آرنج تنيسبازان بود، تكرار نكنيد. سپس به تدريج پس از وضعيتگيري مناسب، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري طبيعي خود را از سر بگيريد.رژیم غذاییرژيم غذايي خاصي ندارد
.در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم آرنج تنيسبازان را داشته باشيد.
اگر عليرغم درمان، علايم ظرف 2 هفته بهبود نيابند.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:05
تعریف بیماری سرطان گردن رحم
سرطان گردن رحم نوعی بیماری است که در آن رشد بافت بدخیم از ناحیه گردن رحم نشات میگیرد و بطور نامنظم و فزایندهای تکثیر و منجر به ریزش آن میشود سرطان گردن رحم دومین سرطان شایع دستگاه تناسلی زنان و پنجمین سرطان پس از سرطانهای ریه، پستان، روده و جسم رحم در جهان است که حدود شش درصد کل سرطان زنان را تشکیل میدهد سرطان دهانهرحم از جمله بیماریهایی است که ممکن است بسیار دیر تشخیص دادهشود چون متاسفانه علائم قابل توجه و مشخصی ندارد. درحالی که این بیماری بسیار بد و حتی کشنده است. گردن رحم یا سرویکس‬ قسمتی از دستگاه تناسلی زنان است و ناحیه باریک و تحتانی رحم را که به مهبل باز میشود، شامل میشود.

افراد در معرض خطر سرطان گردن رحم
1- سن : بین 65- 55 سالگی شایع است .
2- سبک زندگی : چاقی و نداشتن فرزند از عوامل خطرند .
3- سابقه خانوادگی : عامل قابل توجهی به شمار نمی آید .
4- زنانی که ارتباط جنسی در سنین پایین دارند ، با افراد مختلف ارتباط جنسی دارند و یا با فردی که با افراد مختلف ارتباط دارد نزدیکی دارند بیشتر در معرض خطر هستند چون یکی از شایعترین علل سرطان دهانه رحم (95 درصد موارد سرطان دهانه رحم ) بوسیله ویروسی بنام ویروس پاپیلوماست که از طریق تماس جنسی انتقال مییابد
5- کسانی که ضعف سیستم ایمنی به ویژه به صورت اکتسابی مانند بیماری ایدز دارند یا داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می کنند
6- زنانی که دخانیات اعتیاد دارند
7- زنانی که زایمانهای متعدد داشته اند


علایم هشداردهنده سرطان گردن رحم :


‬در مراحل ابتدایی هیچ نشانهای ندارد.

‪ طولانی شدن بیش از حد معمول عادت ماهانه و یا خونریزی بیش از حد ،ازدیاد ترشحات مهبل

‪ خونریزی هنگام معاینه پزشکی اندامهای تناسلی

‪ ‬سختی، درد و یا خونریزی به هنگام نزدیکی

‪ عفونتهای مکرر مهبل

‪ درد به هنگام ادرار

‪ درد کمر

در شرایطی که سرطان گردن رحم مهاجم و به دیگر اندامها گسترش یافته باشد علاوه بر نشانههای فوق، علایمی مانند یبوست، مشاهده خون در ادرار، گرفتگی مجرای ادرار، باز شدن غیر طبیعی گردن رحم و کم خونی ظاهر میشود.
نکته : در صورت عدم درمان ، سرطان رحم ممکن است به لوله های رحم و تخمدانها و سایر اعضاء مانند ریه ها و گاهی کبد منشتر شده و گسترش یابد .

پیشگیری از سرطان گردن رحم
1- معاینات منظم و دورهای و انجام آزمایش پاپ اسمیر یکی از موثرترین اقدامات پیشگیرانه سرطان رحم و الگویی موفق در کاهش میزان بروز و تلفات ناشی از این نوع سرطان بشمار می رود. این تست در خانمها پس از شروع فعالیت جنسی، سالی یک بار و پس از دو تست منفی، هر سه سال یک بار تکرار میشود. این آزمایش معمولا دو هفته پس از اتمام عادت ماهانه و حداقل ‪ ۴۸‬ساعت پس از مقاربت جنسی توصیه میشود.
2- به تاخیر انداختن تماس جنسی : هر چه سن شروع فعالیت جنسی زنان جوان دیرتر باشد امکان ابتلاء به بیماریهای جنسی کمتر و در نتیجه احتمال آلودگی ویروس مولد سرطان گردن رحم کمتر خواهد بود.
3- نداشتن ارتباط جنسی با افراد مختلف و در صورت داشتن ارتباط باید حتما از کاندوم استفاده کرد.

درمان سرطان گردن رحم
الگوهای درمانی بیماری سرطان گردن رحم بستگی به نوع سرطان، وضعیت بیماری در شروع درمان، سن، وضعیت سلامت عمومی و چگونگی واکنش بیمار به نوع درمان دارد.برای بیماران بسته به شرایط از روشهای درمانی جراحی ، پرتو درمانی یا رادیوتراپی و شیمی درمانی استفاده می شود.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:10
تعریف انگل آسکاریس : آسكاريس مشهورترين كرم حلقوي است كه بعد از کرمک بالاترين نسبت آلودگي را در سطح جهان دارا مي باشد . كرمي است بزرگ و گرد شبیه کرم خاکی ، به رنگ زرد كه در درون روده كوچك بسر مي برد و اندزه آن بين 35 . 15 سانتيمتر است. كرمهاي گرد در لوله گوارش رشد ميكنند اين انگلها مسري بوده و در همه سنين ديده ميشوند، ولي در كودكان شايعترند.
عوارض آسکاریس
وجود تعداد زیاد کرم آسکاریس ، مهاجرت و یا تجمع آنها در رودهها گاهی سبب ایجاد عوارض شدید میشود. این عوارض عبارتند از انسداد رودهها ، ابتلای کیسه صفرا ، آپاندیست و سوراخ شدن رودهها. علایم انسداد روده ها شامل درد ناگهانی و پیچش شکم همراه با استفراغ و مشاهده انسداد در عکسبرداری است
سير تکاملي
اگر تخمهاي بوسيله ميزبان ضمن غذا يا آب خورده شود، به طرف معده حرکت ميکند و در آنجا لاروها از تخم بيرون ميآيند و به داخل سياهرگها يا عروق ديواره روده نفوذ مينمايند.
سپس به طرف کبد و قلب و ريه به گردش در ميآيند ظرف چند روز لاروها به داخل راهها يا گذرگاههاي هوايي آمده از ناي ، مري و معده مجددا به طرف روده حرکت ميکنند. در روده به صورت کرم رسيده و بالغ در ميآيند. براي تکميل و اتمام دوره زندگي کرم روده ميزبان واسطه لازم نيست.
علائم را به دو مرحله تقسيم كرد :
1 – مسير حمله و مهاجرت لارو
عبور لاروها از كبد بر اين عضو تأثير مي گذارد و گاهي باعث بزرگي و دردناكي آن مي شود ،جايگزني آنها در ريه ، ناراحتي هاي تنفسي ايجاد مي كند علائم آن عبارتند از سرفه هاي خشك ،تنگي نفس و تب. اين مسير بيشتر از دو هفته طول نمي كشد . در طي مهاجرت ريوي ،لارو ممكن است با توليد حساسيت ميزبان سبب بروز تظاهرات آلرژيك مانند حملات آسمي گردد .
2 – مرحله استقرار كرم بالغ در روده
علائم معمولي اين مرحله درد ناحيه شكم ، بي اشتهايي و سوءهاضمه مي باشدعلائم دیگر شامل بيخوابي ، تشويش و ساييدن دندانها هنگام خواب است . شايعترين شكايت بيماران مبتلا به آسكاريس ، درد مبهم شكمي است .
نکاتی در باره انگل آسکاریس
1. تشخيص دقيق بر دیدن تخم در مدفوع يا دفع كرم بالغ استوار است
2. آسكاريس در مناطق معتدل و گرم شايعتراست
3. در مناطقي كه بهداشت ناكافي است شيوع فراواني دارد .
4. بيشترين در سن 5 تا 9 سال يعني كودكان سنين دبستان و قبل از دبستان دیده می شود
5. شيوع آلودگي در دختر و پسر تقريباً يكسان است
6. طبقات فقيرتر شهري و روستا بدليل بهداشت نامناسب بيشتر مبتلا مي شوند
7. در صورتی که یک فرد خانواده مبتلا شود بقیه هم مبتلا می شوند .
8. در مناطقي كه از كود انساني در مزارع سبزيجات استفاده مي شود ، آلودگي در تمام سنين از مصرف سبزيجات آلوده ایجاد میشود
9. تخمها به نور مستقيم خورشيد و گرما حساسند

پیشگیری و کنترل انگل آسکاریس : موثرترين راه كنترل انگل آسکاریس تأمين بهداشت عمومي ،تامین آب بهداشتی و سالم ، دفع مناسب فاضلاب و رعايت اصول زير می باشد
1 – دفع بهداشتي مدفوع و جلوگيري از آلودگي خاك ، بخصوص در اطراف محل بازي و ورزش كودكان
3 – محفوظ نگه داشتن غذاها از آلوده شدن با فضولاتي كه امكان دارد به تخم انگل آلوده باشند .
4 – كوتاه كرد ن مرتب ناخن ها بخصوص در كودكان،و جلوگیری از وارد کردن دست به دهان در کوردکان
5 - از آنجا كه انسان ميزبان نهايي آسكاريس مي باشد تشخيص و درمان افراد آلوده نه تنها موجب بهبود آنان مي شود ، بلكه اقدام موثري در جهت قطع زنجيره انتقال بیماری است.
اصول كلي درمان
6- نواحي مقعد و تناسلي را حداقل روزي دوبار با صابون و آب گرم بشوييد
7- در صورت امكان همه لباسهاي راحتي ، لباسهاي خواب ،زير پوشها و حوله هاي آلوده را كه توسط فرد مبتلا استفاده شده بجوشانيد
در صورت تشخیص آلودگی به آسکاریس درمان در منزل امكان پذير بوده و شامل داروهاي ضد كرم مانند مبندازول و لواميزول و ساير مراقبتهاي بهداشتي زیر نظر پزشک است

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:13
تعریف بیماری دیفتری : دیفتری یا خناق یك عفونت باكتری جدی و بسیار مسری است و علائمی مشابه گلودرد همراه با سرفه ایجاد می كند ميکروب مسئول بيماري کورينه باکتريوم ديفتريه بيشتر در گلو ( روي لوزه ها ) ، حلق و بيني موضع مي گيرد و ايجاد پرده سفيد يا خاکستري رنگ مي کند
اگر دیفتری به طور مناسب درمان نشود ممكن است عفونت گسترش یابد، همچنین سم میكروب روی قلب و اعصاب اثر گذاشته سبب نارسایی قلبی و فلج عضلات اندام ها می شود.سم مترشحه از آن باعث علائم عمومي ،قلبي ، عصبي و کليوي شده موجب مرگ مي شود
علائم
علائم مربوط به مشکلات تنفسی در دیفتری بعد از ۲ الی ۵ روز بروز کرده و در این مدت به صورت نهفتگی میباشد دیفتری از آن انواع بیماریهای است که به مرور پیشرفت میکند.علائمی نظیر خستگی وتب وگلو درد ومشکل بلع غذا دیده میشود در کودکان علائمی چون تهوع واستفراغ ولرز وتب شدید نیز مشاهده میشود اگرچه این علائم ممکن است تا زمانی که عفونت پیشرفت نکرده باشد بروز نیابد. در حدود ۱۰٪ از موارد نیز به صورت تورم در گلو نیز دیده میشود که نشان از از خطرناک بودن وریسک بالای مرگ است. علاوه بر عفونت وعلائم ظاهری ممکن است علائمی چون بی اشتهای و زرد رنگی وضربان تند قلب نیز مشاهده شود. این علائم به دلیل سمی است که باکتریهای دیفتری ترشح کردهاست. در بعضی موارد این علائم همراه با کاهش فشار خون نیز هستندو در موارد وجود طولانی مدت دیفتری اختلالات عصبی و قلبی نیز ممکن است مشاهده شود.
راه های انتقال بیماری
• سرايت بيماري معمولاً مستقيم يعني در اثر تماس افراد سالم با بيماران حاصل مي شود يعني تکلم ، سرفه ، عطسه ، بوسه و پاک کردن بيني باعث سرايت مي شود .
• سرايت غيرمستقيم توسط وسائل آلوده بيماران امکان پذير است ( لباس ، کتاب و ملحفه و غيره ) آلودگي شير هم مي تواند سبب سرايت بيماري گردد .
• گرد و خاک اطاق آلوده بيماران به ويژه اگر تاريک باشد مدتها ميکرب ديفتري را زنده نگه مي دارد ، بيماران شفا يافته ممکن است تا مدتها حامل ميکرب باشند .
• سن مساعد براي ابتلا به ديفتري بين ۱ تا ۱۰ سالگي است ، کم تر از ۶ ماهگي نادر و استثنائي است . اين بيماري در ميان فقرا و نقاط پرجمعيت بيشتر ملاحظه ميشود .
ب ) آنچه عموم مردم باید در مورد بیماری دیفتری بدانند
پیشگیری و کنترل بیماری دیفتری : تزريق واکسن مؤثرترين روش حفاظت در برابر دیفتری است در کشور ما از دو ماهگی واکسن دیفتری به نوزادان در قالب واکسن ثلاث در خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی بصورت رایگان تزریق می شود این واکسن می تواند نوزاد را علیه سه بیماری دیفتری ،کزاز و سیاه سرفه ایمن کند این واکسن در 5 نوبت داده می شود .این واکسن در دو ، چهار ،شش ،هجده ماهگی زده می شود و در 6 سالگی آخرین نوبت واکسن تزریق می شود و هر ده سال یک بار باید تکرار شود . واکسیناسیون برای زنان باداری که واکسن دریافت نکرده اند در قالب واکسن توام که علیه دو بیماری دیفتری و کزاز ایمن می کند نیز انجام می شود .
• نخستین اقداماتی كه شما می توانید در صورت ابتلای كودك انجام دهید:
4. لوزه ها را از لحاظ تورم و وجود غشای كاذب خاكستری رنگ بررسی كنید
5. در صورت شك به دیفتری سریعاً با پزشك مشورت كنید یا كودك را به نزدیكترین بیمارستان برسانید.
6. ابتدا لازم است با مسئولین بهداشتی همكاری كرده و تمام تماس های كودك را با افراد دیگر شناسایی كنید تا مسئولین بتوانند این افراد را از لحاظ ایمنی بررسی كنند
7. حتی پس از ابتلا به این بیماری باز هم كودك به یك واكسیناسیون كامل علیه دیفتری نیاز دارد، زیرا بیماری به تنهایی ایمنی لازم را به كودك نمی دهد

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:15
تعریف حصبه : بیماری حصبه یا تیفوئید که به تب روده هم معروف است یک عفونت باكتريايي دستگاه گوارش است که می تواند تمامي سنين را مبتلا كند ولي شيرخواران و افراد بالاي 60 سال معمولاً دچار موارد شديدتري مي گردند يك بيماري حاد است كه عامل آن باكتري به نام سالمونلاتيفي مي باشد. ميكروب در اثر خوردن آب آلوده به مدفوع يا ادرار انسان عفوني وارد بدن مي شود منبع ديگر عفونت، خوردن صدف و حلزون آبهاي آلوده است.
اهمیت بیماری حصبه :
بیماری حصبه با درمان معمولاً ظرف 3-2 هفته قابل علاج است . بدون درمان مي تواند كشنده باشد.
عامل ایجاد کننده بیماری حصبه
بیماری حصبه در اثر یک نوع باکتری بنام سالمونلا تيفي كه در حيوانات مبتلا به عفونت يافت مي شود و با گوشت يا شير آلوده به انسان ها منتقل مي گردد. پختن كامل گوشت و شیر ميكروبها را مي كشد. عفونت مي تواند به وسيله افراد بيمار يا حاملين غير بيماري كه پس از اجابت مزاج بدون شستن دقيق دست ها به غذا دست مي زنند، نيز منتقل گردد.همچنين ميوه و سبزيجات خام كه كاملاً تميز و ضد عفوني نشود نيز از راههاي سرايت بيماري مي باشد باكترى توليد كننده حصبه، در آب راكد و مخازن آب، 3 تا 4 هفته زنده مى‏ماند. در پنير تازه تا چند هفته، در كره تا دو ماه و در بستنى تا چند ماه زنده می ‏ماند.
كيكهاى خامه‏اى و مواد كنسروى نيز عامل انتقال آن هستند، ولى اگر كنسروها را قبل از مصرف، حرارت دهيم باكترى آن از بين خواهد رفت.
ميوه و سبزيجاتى كه ضدعفونى نشده‏اند، عامل ديگر انتقال اين بيمارى هستند. همچنين حيوانات خانگى مثل سگ، گربه ... نیز در انتقال حصبه نقش دارند
علائم بيماري:
بهترين علامت تب طولاني مقاوم به درمان مي باشد تب حدود 8-4 هفته طول مي كشد اما به علت تشخيص بيماري مدت كمتر مي شود. با شروع علائم شخص احساس ناخوشي-خواب آلودگي- درد شكم و بعد تب دارد. اگر بيمار درمان نشود با افزايش علائم، درجه تب بالا می رود در اين صورت علامت مشخصه به شکل لكه هاي صورتي در قسمت فوقاني شكم بيمار روي قفسه سينه ديده مي شود
بيمار مبتلا به تيفوئيد ممكن است سرفه خشك نيز داشته باشد در بالغين شروع علائم با يبوست و در اطفال شروع علائم با اسهال خفيف و درد شكمي همراه است و اگر بيماري طول بكشد شخص اشتهاي خود را از دست داده در نتيجه لاغري و كاهش وزن در او مشاهده می شود از دیگر علائم مهم بیماری اسهال و استفراغ است که میزان آن بستگی به شدت بیماری دارد دیگر علائم حصبه عبارتند از : سردرد، دردهای عضلانی ، بثورات پوستی قرمز رنگ روی پوست شکم و کرامپ های شکمی .
پيشگيري:
بهترین را ه کنترل بیماری حصبه پیشگیری است با رعایت موارد زير می توان از بروز این بیماری حصبه پيشگيري کرد.
1. شستن صحيح دستها، دفع صحيح و بهداشتي فضولات انساني
2. پختن كامل مواد غذايي ،شناسايي افراد ناقل و جلوگیری از برخورد آنها با موارد غذایی مخصوصا توزیع مواد غذایی.
3. برای مسافرت به کشورهایی که حصبه وجود دارد، واکسیناسیون برای تیفوئید بصورت تزریقی یا خوراکی باید صورت گیرد.
4. درصورت مصرف شیر ،گوشت ،آب ، تخم مرغ و ... باید ابتدا آنها را به خوبی بجوشانید .
5. در صورت مصرف میوه و سبزی باید آنها را بخوبی بشویید ،بهتر است پوست میوه ها را قبل از مصرف بکنید.
6. در صورت مسافرت به مناطق آلوده باید از مصرف آب، شیر، سالاد و سبزیجات خام، میوههای پوست نکنده و محصولات لبنی پرهیز کرد.
7. از مصرف مرغ و خروس و محصولات آنها که به مدت طولانی خارج از یخچال ماند باید خودداری کرد.
درمان
افراد در صورت داشتن علائم حصبه مخصوصا تب و اسهال و استفراغ باید به پزشک مراجعه نمایند بیماری حصبه در اکثر موارد با مصرف آنتیبیوتیک خوب می شود. باید آنتی بیوتیک ها را طبق دستور پزشک معالج مصرف کرد باید از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک به صورت خودسرانه اجتناب کرد چون باعث مقاومت باکتری می شود ،آنتی بیوتیک های که برای تیفوئید مصرف می شود معمولا کلرامفنیکل، کوتریموکسازول و آمپیسیلین است . فردی که بیماری حصبه داشته و بهبودی یافته است باید حداقل 3 روز پس از محو شدن علايم در بستر استراحت نماید.
برای فرد مبتلا به بیماری حصبه در طول مرحله اسهال يك رژيم غذايي كاملاً مايع لازم است . سپس يك رژيم غذايي پركالري لازم است . مكمل هاي ويتاميني و مواد معدني ممكن است كمك كننده باشند. اگر فرد تب دارد باید با خنک کردن بدن او و استفاده از تب بر تب او را کنترل کرد و در صورتی که کرامپ های شکمی دارد باید از يك پوشش گرم كننده يا بطري آب گرم براي تسكين كرامپ هاي شكمي استفاده كنيد

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:17
تعریف بیماری فاویسم : فاویسم یک بیماری ارثی خونی می باشد که به علت کمبود یکی از آنزیم های گلبول قرمز ایجاد می شود. این بیماری وابسته به جنس بوده و بیشتر در جنس مذکر دیده می شود. بیماران در حالت عادی کاملا طبیعی بوده و هیچگونه علامتی ندارند مگر آنکاه با مواد خوراکی مانند مانند باقلا مواجهه پیدا کنند که در این صورت دچار علائم حاد بیماری می شوند.

علايم بیماری فاویسم:
24 تا 48 ساعت پس از خوردن مواد اکسیدان ( موادی كه اكسیژن در آنها زیاد تولید میشود. همین امر باعث میشود كه گلبولهای قرمز از بین بروند یا پاره شوند) مانند باقلا يا مصرف ساير داروهاي خاص مانند آسپیرین با دوز بالا، داروهای ضدمالاریا، ویتامین K ،مصرف برخی از آنتیبیوتیکها، نفتالین، حنا و عوامل عفونی فرد به طور ناگهاني دچار تب خفيف، بي حالي، رنگ پريدگي، حالت تهوع و گاهي استفراغ، قرمز يا تيره رنگ شدن ادرار (به رنگ چاي پررنگ) و گاهي درد شكم يا كمر ميشود. در صورت عدم درمان مناسب، احتمال آسيب ديدن كليهها و ايجاد نارسايي كليوي و نيز كم خوني شديد و صدمات حاصل از آن وجود دارد.
نکته : در صورت وجود یک فرد مبتلا در خانواده بررسی برای همه افراد خانواده خصوصا فرزندان دیگر (اعم از پسر و دختر) لازم است. همچنین توصیه می شود سایر افراد مذکر بستگان نزدیک (شامل پسرخاله، پسر دائی، پسر عمو و پسر عمه) نیز بررسی شوند.
در ایران، فاویسم، بومی سواحل دریای خزر است. كانونهایی از بیماری هم در سواحل خلیج فارس بهویژه مناطق جنوب و جنوب شرقی ، فسا و فیروزآباد فارس و روستاهای شمالی ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان نیز دیده میشود.
سن شیوع این بیماری هم یك تا 10 سالگی است، اما بیشتر مبتلایان در رده سنی زیر 5 سال قرار دارند. در كودكان زیر یك سال نیز ممكن است بیماری از طریق خوردن شیر مادر اتفاق بیفتد
نکات مهم :فاویسم با آلرژی تفاوت دارد یعنی كسانی كه فاویسمی هستند، فكر نكنند كه در مقابل غذاهای دیگر هم حساسند یا آلرژی دارند.

اقدامات که والدین کودک مبتلا به فاویسم باید انجام دهند
1. شناخت دقيق عواملي كه موجب بروز حملات بيماري ميشوند از جمله مصرف باقلا و برخي داروهاي خاص و پرهيز از مصرف خودسرانه آنها.
2. براي تسكين درد يا پايين آوردن تب كودكتان، هرگز به او آسپرين ندهيد. از استامينوفن، فقط با مقداري كه پزشك تجويز كرده است بهره بگيريد.
3. در صورت مراجعه به پزشك و يا مراكز درماني ابتلا به فاويسم را اعلام كنيد تا داروهاي بي خطر براي فرزندتان تجويز شود.
4. از مصرف نفتالين و حشره كش خودداري كنيد.
5. كودك مبتلا به فاويسم نميتواند و نبايد خون خود را اهدا كند.
6. فرزندتان بايد از خوردن سبزيجات زياد و بيش از حد معمول پرهيز كند.
7. اگر مادري هستيد كه به كودكتان شير ميدهيد هرگز باقلا و آسپرين نخوريد و در مورد مصرف ساير داروها نيز با پزشك مشورت كنيد.
8. در صورت بروز حمله فاويسم به نزديك ترين مركز درماني مراجعه نماييد.
9. برخی از بیماران که میزان فعالیت آنزیمی در آنها بسیارکم است با استنشاق بوی باقلای تازه و در مواردی حتی عبور از کنار مزرعه باقلا و یا خضور در خانه ای که در آن باقلا پاک شده است باعث بروز همولیز می شود. بنابراین پرهیز از مواجهه به معنی نخوردن آن به تنهائی نیست.
10. معمولاً درمان با تجويز سرم به مقدار كافي و در صورت نياز تزريق خون بر حسب نظر پزشک صورت می گیرد .
11. هر چند خطر بروزعارضه فاویسم پس از ده سالگی کاهش می یابد، اما بهتراست همیشه مراقب او باشید.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:25
تعریف انگل کرم قلابدار
آلودگی با کرمهای قلابدار از شایعترین آلودگیهای کرمی انسان است. دو نوع کرم قلابدار (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D9%82%D9%84%D8 %A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1)، انکیلوستوما دوئودوناله یا کرم قلابدار دنیای قدیم و نکاتور آمریکانوس (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8% B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%8 8%D8%B3&action=edit&redlink=1) یا کرم قلابدار دنیای جدید وجود دارد.
اهمیت بیماری : حدود یک میلیارد نفر از مردم جهان را آلوده کرده و روزانه 9 میلیون لیتر خون انسان را هدر میدهند. این انگل اقدام به خونخوای می کند و مبتلایان به آن دچار کمخونی می شوند ، در ایران بهویژه مناطق چایکاری و برنجکاری شمال آلودگی به هر دو نوع کرم قلابدار شیوع دارد.
سیکل زندگی کرم :اين كرم در حدود یک سانتیمتر طول دارد و در روده کوچک (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9 %88%DA%86%DA%A9&action=edit&redlink=1) انسان زندگی میکند. کرم بالغ در قسمت بالای روده باریک بهسر میبرد. هر کرم ماده روزانه 20،000 تخم میگذارد که با مدفوع دفع میشود. در شرایط مناسب پس از 24 تا 48 ساعت از تخم لارو آزاد میشود و در خاک زندگی کند. اگر لارو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88) از دهان، و یا پوست وارد بدن انسان شود از راه جریان خون به شش میرسد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B4) و وارد حبابچهها میشود و سرانجام به حلق و از آنجا به روده باریک میرسد و در آنجا طی مدت 5 هفته بالغ میشود و شروع به خونخواری می کند. و در کمخونی پیش میآید. شدت بیماری با تعداد کرم، سن فرد و رژیم غذایی بستگی دارد. کودکان دچار کمخونی شدید، رنگ پریدگی، کاهش رشد و عوارض متعدد دیگر مانند یبوست، اسهال و طپش قلب میشوند. شدت بیماری در نزد زنان آبستن و شیرده و کسانی که احتیاج بیشتری به آهن دارند محسوستر است.
کرمهای قلابدار در سرتاسر دنیا وجود دارند بیماریزایی در نواحی روستایی ایران و مزارع چای و برنج و مناطقی که مستراح بهداشتی ندارند و یا از کود انسانی استفاده میشود و افراد با پای برهنه راه میروند بیشتر است لارو از راه پوست وارد بدن میشود. ممکن است هنگام ورود لارو کهیر و خیز همراه با خارش دیده شود.
تشخیص کرم قلابدار : با بررسی مستقیم مدفوع در زیر میکروسکوپ میتوان تخم کرم قلابدار را مشاهده کرد.

پیشگیری و کنترل کرم قلابدار : پیشگیری با توجه به خونخواری کرم قلابدار و کمخونی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C) ناشی از آن، اجرای اقدامات پیشگیرانه زیر ضروری است .
استفاده از مستراحهای بهداشتی
عدم استفاده از کود انسانی و پوشیدن کفش و رعایت بهداشت
کارگران مزارع مخصوص شالیزازها باید چکمه های بلند وسالم بپوشند
سبزی را باید با مواد ضدعفونی کننده مناسب گندزدایی کرد و پس از شستشو با آب سالم از آنها استفاده کرد.
در صورت مسافرت به مناطقی که این انگل شیوع دارد مانند مناطق شمالی باید از تماس زیاد با خاک و ماسه های ساحل خودداری کرد
این انگل قابل درمانی است درصورتی که فردی به انگل آلوده باشد می تواند با مراجعه به پزشک و استفاده از ترکیبات مبندازول (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8% B2%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1) و لوامیزول درمان کرد. در عین حال با توجه به کمخونی ناشی از بیماری باید بیمار با رژیمهای غذایی آهن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86) دار و یا استفاده از قرص آهن کم بود آهن را جبران نماید.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:27
تعریف بیماری :
تب خال عبارت است از یك عفونت ویروسی مسری و شایع که بوسیله ویروس هرپس سیمپلكس رخ می دهد تبخال گاهی با زرد زخم اشتباه گرفته میشود. در این بیماری، معمولاً لبها، لثه ها و ناحیه دهان، ندرتاً قرنیه، و گاهی ناحیه تناسلی گرفتار میشوند.
عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به تب خال
تب، آنفلوآنزا (http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/diseases/respiratory/2007/2/6/32480.html) ، سرماخوردگی (http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/respiratory/2006/2/18/15730.html)، فشارهای روحی و روانی (http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=207) ، صدمات به لب یا جراحیهای روی نواحی دهان و لب، قاعدگی (http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/women/2006/1/4/14811.html)، سوء تغذیه ،مراجعه به دندانپزشكی كه معمولاً دهان حین انجام كار بیش از حد معمول باز میشود و قرار گرفتن در معرض نورخورشید (http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/skin_hair/skin/2005/8/21/12659.html) از جمله شرایطی هستند که فرد را مستعد بروز تب خال می کند
علائم بیماری تب خال : پیدایش تاولهای بسیار كوچك و دردناك معمولاً در اطراف دهان، و گاهی روی ناحیه تناسلی. این تاولها گروهی ظاهر میشوند و در اطراف هر كدام یك حلقه قرمز وجود دارد. داخل این تاولها مایع وجود دارد اما پس از مدتی تاولها خشك شده و ناپدید میشوند. اگر چشم نیز دچار عفونت شود، علایمی چون درد و قرمزی چشم، احساس این كه در چشم چیزی وجود دارد، حساسیت به نور، و اشك ریزش بروز میكنندبهبود خود به خودی در عرض چند روز تا یك هفته و گاهی بیشتر اتفاق می افتد عود تبخال امری معمول است. ویروس برای تمام عمر در بدن باقی میماند اما معمولاً در حالت خفته قرار دارد.
برای درمان بیماری:
1- مایعات خنك بنوشید یا بستنی یخی بجوید تا ناراحتی كمتر شود.
2- در 24 ساعت اول پس ظاهر شدن ضایعات پوستی، یك تكه یخ را تا حدود یك ساعت روی محل قرار دهید. این كار ممكن است باعث تسریع بهبودی شود.
3- به هیچ وجه چشم دچار عفونت هرپسی را نمالید
4- برای پیشگیری از عود مجدد بیماری، زمانی كه قرار است مدت زیادی را در بیرون از خانه بگذارنید، روی لبهای خود پماد اكسید روی یا كرم ضدآفتاب بمالید.
5- استفاده از كرم ضد ویروس آسیكلوویر و قرار دادن لایه نازكی از آن با استفاده ازگوش پاك كن بر روی تب خال هر شش ساعت در بهبود آن موثر است.
6- دستكاری نكردن ضایعات یکی از راههای درمان بیماری است
7- از خود درمانی چشم دچار عفونت با ویروس هرپس اجتناب کنید
8- دراین حالت مسواكی نو برای شستشوی دندانها انتخاب كنید و بعد از بهبود بیماری حتماً آن را دور بیندازید.
9- مصرف لبنیات و سیب زمینی به دلیل دارا بودن لیزین باید افزایش یابد و از خوردن شكلات، كاكائو، غلات، بادام زمینی و ژله خودداری كنید.
10- در نهایت ورزش، تمدد اعصاب و دوركردن افكارمنفی و كاهش فشارعصبی واسترس در درمان و پیشگیری از تب خال موثرند
اگر در موقع زدن تب خال این شرایط را داشتید به پزشك مراجعه نمائید: ۱. ظاهر شدن ضایعاتی روی پوست ناحیه تناسلی، شبیه آنچه در اطراف دهان زده است.
اگر یكی از موارد زیر همراه با تبخال رخ دهد: علایم عفونت باكتریایی ثانویه، مثل تب، وجود چرك به جای مایع روشن در داخل تاولها، سردرد، و درد عضلانی.
نکاتی درباره تبخال ناحیه تناسلی عفونت اعضاء تناسلى و نواحى مقعد با ویروس تبخال ساده یکى از شایعترین بیمارىهاى مقاربتى است. علائم ۴ تا ۷ روز بعد از تماس جنسى شروع مىشود که ابتدا بهصورت سوزش موضعى است. مدت کوتاهى بعد از آن تاولهاى کوچک پر از مایعى بروز مىکنند که در صورت پارگی زخمى مىشوند. این زخمها دردناک هستند و پوست ختنهگاه، نوک و جسم آلت در مردان و لبهاى فرج، کلیتوریس، مهبل، و دهانه رحم در زنان ظاهر مىشوند.
تاولها ۳ تا ۵ روز باقى مىمانند و طى ۱۰ روز با گذاشتن اثر زخم یا بدون آن ناپدید مىشوند. هنگام عفونت، غدد لنفاوى کشاله ران ممکن است متورم و دردناک شوند. علائم عمومى مثل تب و کوفتگى ممکن است با این عفونت همراه باشند. بعد از بهبودى ویروس در عقدههاى عصبى ناحیه مخفى مىشود و و در فواصل زمانى مختلف پوست را دوباره عفونى کند. حملات عود بیمارى ممکن است توسط تب بالا، بیماری، آفتاب سوختگی، یا فشارهاى روحى برانگیخته شوند.
درمان بیماری تب خال
براى درد ناشى از تبخال مسکنهائى مثل آسپیرین و استامینوفن مناسب هستند. کمپرس با سرم نمکى (یک قاشق چایخورى نمک در یک لیوان آب تسکیندهنده است و به پاکیزه نگه داشن تاولها کمک مىکند. پزشک داروى آسیکلوویر را بهصورت موضعى یا خوراکى تجویز خواهد کرد. این دارو در کاهش شدت علائم در عفونتهاى اولیه و ثانویه مؤثر است .

علت بوجود آورنده بیماری تب خال: عفونت با ویروس هرپس كه به پوست تهاجم میكند و غالباً پیش از ایجاد عفونت فعال، تا ماه ها یا سالها در آنجا باقی می ماند ویروس از طریق تماس فرد به فرد یا تماس با ترشحات بزاقی، چشمی، ادرار یا مدفوع انتقال می یابد. تاولها و زخمهای تبخال تا زمانی كه بهبود نیافته باشند مسری هستند، چه در موقع اولین بروز تبخال و چه در بروز مجدد آن
برای پیشگیری از بیماری تب خال باید :
از تماس فیزیكی با افرادی كه ضایعات فعال دارند خودداری كنید. به هنگام تبخال، برای جلوگیری از انتقال ویروس، دستان خود را مرتب بشویید. با مالیدن روزانه داروی آسیكلوویر می توان بیماری درمن کرد

MEHREDAD98ia
1391,05,01, ساعت : 15:46
با توعه حق

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 21:06
لطفا لطفا لطفا اینجا پست نزارید :-2-40-:
شرح بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
آفتابزدگي عبارت است از واكنش به مواجهه بيش از حد با آفتاب. پوست در بخشهايي كه بيشتر در معرض آفتاب است، درگير ميشود.
علايم شايع (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
بثور قرمز پوست، گاهي همراه با تاولهاي كوچك، در نواحي مواجهه يافته با آفتاب
لكههاي پوستهريزيكننده
تب
خستگي يا گيجي
قرمزي پوست
علل (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)آ
فتاب زدگي بيشتر در فصول گرم كه اشعه فرابنفش قويتر است، رخ ميدهد. مواجهه با آفتاب محرك آن است و معمولاً همراه با آفتاب سوختگي است.
در افرادي كه داروهايي مصرف ميكنند كه باعث حساسيت به نور ميشوند (افزايش حساسيت به اشعه فرابنفش)، به ويژه محتمل است. شايعترين داروها عبارتند از آنتيبيوتيكهاي تتراسايكلين، مدرهاي تيازيدي، داروهاي گوگرددار و قرصهاي ضد بارداري خوراكي. داروهاي موضعي و مواد شيميايي نيز ميتوانند واكنش ايجاد كنند (فنوتيازينها، سولفوناميدها، قطران زغال، پسورالنها).
برخي از مواد آرايشي از جمله رژ لب، عطر و صابونها نيز ميتوانند يك واكنش حساس به نور ايجاد كنند
.عوامل تشديد كننده بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
عفونت زمينهاي
سابقه آفتاب زدگي
اختلالات متابوليك مثل ديابت شيرين يا بيماري تيروييد
استفاده از داروهاي سركوبگر ايمني با داروهاي ذكر شده در فهرست «علل»
اختلالات طبي مثل لوپوس اريتماتوي ديسكوييد، لوپوس اريتماتوي سيستميك و يا پورفيري
پيشگيري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)ا
گر سابقه آفتابزدگي داريد، در صورت امكان دور از آفتاب بمانيد.
در صورت مواجهه با آفتاب از لوسيونهاي ضد آفتاب با قدرت محافظتي 15 يا بالاتر استفاده كنيد و لباسهاي محافظ بپوشيد.
عواقب مورد انتظار (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
در صورتي كه دور از آفتاب بمانيد، علايم را ميتوان با درمان كنترل كرد. بهبودي تا يك هفته طول ميكشد.
عوارض احتمالي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
عود بثور و ساير علايم در صورت مواجهه با آفتاب حتي به مدت كوتاه به ويژه در بهار و تابستان.
درمان (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
اصول كلي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
هرگونه علت زمينهاي مثل داروها، مواد آرايشي يا اختلالات طبي را معلوم كنيد. آزمون لكه نوري را ميتوان براي شناسايي علل آلرژي به نور به كار برد.
در طول ساعات اوج اشعه فرابنفش (10 صبح تا 2 بعد از ظهر) از آفتاب دور بمانيد.
اگر بايد به در اوج آفتاق به فضاي باز برويد، لباسهاي محافظ بپوشيد و از كرمهاي ضد آفتاب در دسترس استفاده كنيد.
داروها (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
كلروكين قبل از مواجهه با آفتاب براي پيشگيري عود علايم ممكن است توصيه گردد.
استروئيدهاي التهابي ممكن است براي كاهش التهاب تجويز شوند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
جز براي اجتناب از مواجهه طولاني مدت با آفتاب، محدوديتي لازم نيست
.رژيم غذايي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
رژيم غذايي خاصي ندارد. براي پيشگيري از دهيدراتاسيون (كم آبي)، مايعات فراوان بنوشيد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علامت آفتاب زدگي را داشته باشيد.
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي داشته باشند.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 21:09
شرح بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
اسپوروتريكوز عبارت است از يك بيماري قارچي عفوني كه باعث ايجاد زخم و آبسه در پوست، غدد لنفاوي و عروق لنفاوي ميگردد. مزرعهداران و باغداران به ويژه افرادي كه با گلسرخ، خزه مردابي و يا زرشك سر و كار دارند، بيشتر آلوده ميشوند. اسپوروتريكوز سرايت فرد به فرد ندارد. در بزرگسالان از هر دو جنس ايجاد ميشود ولي در مردان شايعتر است.
علايم شايع (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
مراحل اوليه: يك ندول كوچك، قابل حركت و غيرحساس به درد در زير پوست انگشتان ظاهر ميشود. ندول به آهستگي بزرگ شده، صورتي و زخمي ميگردد. در عرض چند روز يا هفته:
ندولهاي تيرهاي در امتداد عروق لنفاوي تخليهكننده ناحيه ظاهر ميشود.
اگر قارچ عامل ايجادكننده به ريه برسد، سرفه همراه با خلط آغاز ميگردد (نادر).
برخلاف ساير بيماريهاي قارچي كه باعث تب، لرز، احساس ناخوشي كلي و بياشتهايي ميشوند، معمولاً علايم ديگري وجود ندارد
.علل (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
عفونت با قارچي به نام اسپوروتريكوز شنكي كه در خاك، خزه مردابي، علفهاي هرزه و سبزيجات آلي در حال فساد زندگي ميكند.
عوامل تشديد كننده بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
سابقه طبي ساركوئيدوز يا سل
شغلهايي كه با گياهان و خاك سر و كار دارند مثل كشاورزي و پرورش گل
سركوب ايمني ناشي از بيماري يا داروها
پيشگيري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
در هنگام كار با خاك، دستكش بپوشيد
.عواقب مورد انتظار (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
معمولاً با درمان در عرض 2-1 ماه پس از بهبود ضايعات قابل علاج است ولي ممكن است بهبودي 7-6 ماه طول بكشد. ميزان كشندگي در صورت گسترش عفونت در بدن، بالا است.
عوارض احتمالي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
گسترش قارچ در بدن كه باعث عفونت سرتاسر و تهديدكننده زندگي ميگردد (نادر).
درمان (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل كشت آزمايشگاهي چرك حاصل از ضايعات باشند. آزمون پوستي براي آن وجود ندارد. ممكن است براي رد ساير اختلالات از جمله سل، ساركوئيدوز، استئوميليت باكتريايي و نئوپلازي، آزمونهاي ديگري انجام گيرند.
ممكن است بتوان در منزل با دارو درمان كرد.
از آنجا كه اسپوروتريكوز مسري نيست، لازم نيست شخص قرنطينه شود.
گرم كردن ميتواند به كاهش درد كمك كند.
ضايعات را با بانداژهاي شل بپوشانيد تا از عفونت ثانويه با باكتريها جلوگيري كنيد.
روزانه خود را وزن و آن را ثبت كنيد.
در صورت بروز عوارض، بستري شويد. ممكن است براي بيماران مبتلا به بيماري استخوان و مفاصل يا ضايعات ريوي، جراحي توصيه گردد.
داروها (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
محلول اشباع شده يديد پتاسيم. آن را در آب، آب ميوه يا ساير نوشيدنيها رقيق كند و هر روز 3 بار بعد از غذا مصرف كنيد. براي جلوگيري از تغيير رنگ دندانها آن را با ني بنوشيد.
داروهاي ضد قارچ مثل فلوكونازول يا ايتراكونازول
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
محدوديتي لازم نيست مگر اين كه علايم عفونت منتشر ايجاد گردد.
رژيم غذايي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم اسپوروتريكوز را داشته باشيد.
اگر در طول درمان موارد زير پيش بيايند:
ـ كاهش وزن غيرقابل توجيه
ـ تب 3/38 درجه سانتيگراد با دماسنج دهاني
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد.
داروهاي ضد قارچ مورد استفاده در درمان ممكن است عوارضي جانبي مثل بثور پوستي، تحريك زبان و دهان و سرفه ايجاد كنند.

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 10:10
شرح بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
استفراغ شديد حاملگي عبارت است از تهوع و استفراغ شديد در يك خانم حامله، كه باعث كمآبي بدن و تغييرات شديد در تركيب شيميايي بدن ميشود. اين حالت، متفاوت و بسيار جديتر از حالت تهوع و گاهي استفراغ صبحگاهي معمول در خانمهاي حامله است.
علايم شايع (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
تهوع شديد
استفراغ پايدار (معمولاً 8-4 هفته)، ابتدا حاوي مخاط، سپس صفرا، و نهايتاً خون
كم آبي بدن
وزن نگرفتن، يا كاهش وزن به زير وزن قبل از حاملگي
پوست رنگ پريده، مومي، خشك و گاهي زرد
تند شدن ضربان قلب
سردرد، گيجي يا خوابآلودگي و بيحالي
علل (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
ناشناخته است. رايجترين فرضيهها عبارتند از:
حاملگي دو قلو يا چند قلو، كه باعث توليد مقادير زيادي از هورمون گنادوتروپين جفتي ميشود.
التهاب لوزالعمده
بيماري مجاري صفراوي
عوامل رواني مثل افسردگي يا پاسخ نامناسب و ناكافي به استرس
بيماري تيروييد
عوامل تشديد كننده بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
حاملگي در سنين كم
اولين حاملگي
زياد شدن وزن مادر
طلاق
استرس عاطفي
خانمهاي با پوست روشن
پيشگيري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)ب
ه هنگام حاملگي، هيچ دارويي را بدون مشورت با پزشك مصرف نكنيد.
در تمام مراحل حاملگي رژيم غذايي مناسب داشته باشيد.
عواقب مورد انتظار (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
معمولاً با گذشت زمان و درمان مناسب (جايگزين مايعات از دست رفته) خوب ميشود.
عوارض احتمالي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
كم آبي شديد بدن
ندرتاً رشد نامناسب جنين يا پيامد نامناسب در جنين
درمان (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
اصول كلي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
بررسيهاي تشخيصي ممكن است براي رد ساير اختلالات كبد، كليه، لوزالعمده، روده و مجراي گوارش انجام گيرند.
در صورت بستري در بيمارستان يا درمان سرپايي، معمولاً مايعات و الكتروليتهاي از دست رفته (مثل سديم و پتاسيم) جبران خواهند شد. اگر خانم حامله تحمل نوشيدن مايعات را نداشته باشد، تزريق سرم ضروري خواهد بود.
حتيالمقدور استرس را كم كنيد. روان درماني غالباً براي غلبه بر مشكلات عاطفي مفيد خواهد بود.
روزانه خود را وزن كنيد و هرگونه تغيير غيرطبيعي را به پزشك خود گزارش دهيد.
داروها (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
سرم درماني براي جايگزيني مايعات و الكتروليتهاي از دست رفته در صورتي كه اين اختلال جدي باشد. امكان دارد تزريق ويتامين و داروهاي ضد استفراغ داخل رگ ضروري باشد.
اگر داروهاي ديگري براي شما تجويز شوند، به دستورالعمل مصرف آنها توجه كنيد.
بدون نظر پزشك، هيچ دارويي را براي جلوگيري از استفراغ مصرف نكنيد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
استراحت در رختخواب ممكن است براي بعضي از بيماران مفيد باشد.
پس از بهبودي، كارهاي روزمره خود را تدريجاً و هر قدر كه توانتان اجازه ميدهد از سر گيريد. به مقدار متوسط كار و ورزش كنيد. به مقدار كافي استراحت كنيد.
رژيم غذايي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
اگر اختلال به حدي نرسيده باشد كه نياز به بستري شدن و دريافت سرم وجود داشته باشد، اين دستورالعملها را پيگيري كنيد:
اگر صبحها احساس تهوع ميكنيد، قبل از برخاستن از رختخواب نان سوخاري يا شيريني خشك بخوريد.
وعدههاي غذايي بهتر است كم حجم و تعدادشان زيادتر باشد.
غذاهاي سرخ كردني يا پر ادويه نخوريد؛ اين نوع غذاها باعث افزايش تهوع ميشوند. مصرف محصولات، خصوصاً كره، شير و پنير را محدود كنيد.
پس از اتمام غذا، 45 دقيقه بنشينيد.
اگر نياز به سرم باشد، پس از مدتي ميتوان به ترتيب مايعات شفاف و رقيق، رژيم كامل مايعات، و سپس رژيم عادي در وعدههاي كوچك را امتحان كرد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم استفراغ شديد حاملگي را داريد.
اگر عليرغم درمان، تهوع، استفراغ يا كاهش وزن بدتر شوند.