PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : فهرست علایم و نشانههای بیماریها#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:21
در هر بیماری دیر یا زود علامت ها ونشانه هایی بروز میکند که ممکن است منحصر به آن بیماری باشد یا اینکه در چند بیماری دیگر نیز دیده شوند .
در این تاپیک انواع بیماری ها و نشانه های آن ها را بررسی میکنیم
از فرستادن پست هایی حاوی تشکر، مرسی ، جالب بود خودداری کنید.ممنون:-2-40-:

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:34
تعریف بیماری هاری :
هاري يك بيماري عفوني حاد و كشندة ويروسي است اين بيماري مخصوص گوشتخواران اهلي و وحشي بوده، انسان و ساير حيوانهاي خونگرم پستانـدار، بهطور تصادفي و اغلب ازطريق حيوانگزيدگي به آن مبتـلا ميشوند.
اهميت بيماري هاري به دلايل زير است:
1. ميـزان كشندگي بـالا(صـددرصـد)، بهطـوري كـه پس از ظهور عـلائم باليني چه در انسان و چه در حيـوان، قابل درمان نبوده و بيمار محكوم به مرگ خواهدبود.
2. افزايش روند موارد حيوانگزيدگي در انسان، بهطوري كه بهناچار سالانه مبالغ زيادي صرف خريد سرم و واكسن ضد هاري جهت درمان پيشگيري آسيبديدگان ميشود.
3. تلفات دام و خسارتهـاي اقتصادي نـاشي از اين بيمـاري كـه در دامهـا ايجادميشود.
در ایران بيش از 85% از مـوارد حيـوانگزيدگي تـوسط سگ اتفاق ميافتد كه بيشتر اين موارد به سگهاي خانگي و سگ گله اختصاص دارد و متأسفانه علت اصلي آن، عدم قلادهگذاري است.
عامـل بيماري
عامل هاري، ويروس هاری است.
راههاي سرايت بيماري به حيوان و انسان
1. گازگرفتن
اصليترين راه سـرايت بيماري، گازگـرفتن بهوسيلة حيـوان هار است. البته ازطريق كشيدهشدن پنجة آغشته به بزاق حـاوي ويروس هـاري بهويژه در گربه و گربهسانان نيز بيماري منتقلميشود.
2. پوست
ازطريق پوست سـالم، هـاري سرايتپذير نيست؛ ولي از راه كوچكترين خراش يا زخم در پوست، اين بيماري منتقلميشود.
3. ويـروس هـاري ازطريق مخاط آلـوده نيـز بـه انسان و حيـوانهـاي ديگر منتقلميشود. بنابراين، سگها و گربههاي بهظاهر سالم كه در اواخر دورة نهفتگي بيماري هاري هستند و هنوز علائم هـاري در آنهـا ظاهر نشدهاست، ازطـريق ليسيـدن لب، چشم و بيني كـودكاني كه با آنها بازي ميكنند بيماري هـاري را انتقالميدهند.
تمـام پستانداران خـونگرم اهلي و وحشي به بيمـاري هـاري حساس هستند و ميزبانهـاي مختلفي مـوجب گستـرش وسيع هـاري ميگـردنـد
درخصوص بروز علائم هاري در حيوان بايد به اين نكتة مهم توجه داشت كه در برخي موارد، 3 تا10 روز قبل از بروز علائم در سگ و گربه، ويروس موجود در بزاق حيوان ميتـواند بيماري را منتقلكنـد. به عبارت ديگر اگر بزاق سگ و گربـه در زمان گازگرفتن به ويـروس هاري آلوده باشـد، علائم حداكثر تا 10 روز بعد در حيـوان ظاهرشـده و سپس حیوان خواهد مرد.
پس از طي دورة نهفتگي، اولين علامت بيماري، تغيير در رفتار و عادتهاي حيوان است بهنحويكه يا بيش از اندازه به صاحب خـود انس و الفت پيداميكند و مثل اينكه از او كمك ميطلبد يا عصباني و بدخو شـده، غذاي خـود را به دليـل اختلال در بلع بهخوبي نميخورد.
پيشرفت بيماري در برخي موارد بهصورت فلجي(هاري ساكت) بوده، حيوان بهگوشهاي پناه ميبرد و ابتدا دستهـا، سپس پاهـا و بعد سـاير انـدامهـا فلجشـده و درنهايت بـهعلت فلج دستگاه تنفسي ميميرد؛ ولي در بيشتر مـوارد، پس از دورة تغيير رفتـار، حيـوان پريشان و مـضطرب و كمكم وحشي و درنـده(هـاري خشمگين) ميشـود و بـه هـركس و هـر حيوان سر راه خود حملهميبـرد. درنهايت، پس از مدتي بهعلت عدم قـدرت بلع، كف از دهـانش سرازيرشـده ، صداي پـارس حيـوان خشن، نـاموزون و بريـدهبـوده و درندگي در چهرهاش هويدا است. در اغلب موارد، مردم سگها را ميكشند و اگر فراركنند، بهزودي در اثر فلج دستگاه تنفسي خـواهند مرد. اگر هاری در گربه اتفاق بیفتد پس از طي دورة نهفتگي به محل تاريكي ميرود و ازطريق پنجهكشيدن، مشابه گازگرفتن سگ يـا گـرگ، هـاري را انتقالميدهـد.


درمـان
درصـورت شـروع علائم هـاري، بيماري درمـانپذيـر نيست و بـا وجـود مراقبتهاي كـامل، بيماران در طي يك تـا دو هفته پس از شـروع علائم ميميرند.
برای کنترل بیماری هاری هر فردی باید در این زمینه احساس مسئولیت نماید انجام اقدامات زیر می تواند در کنترل بیماری هاری موثر باشد
1. خـودداري از نگهداري سگ و گـربـه در منزل، مگر در مـوارد استثنايي و درصـورت نگهداري،قلادهزدن و واكسيناسيون آنها عليه هـاري
2. خودداري از تردد سگهاي خانگي و صاحبدار در معابر عمومي و پاركهـا
3. جلوگيري از نزديكشدن كودكان به سگهاي ولگرد
4. توجه خاص به گازگرفتگي حيوانها هر چند جزئي و بهصـورت خراش باشد، و مراجعة فوري فرد مجروح به مركز بهداشت
5. خودداري از ريختن زباله و پسماندههاي غذايي در اطراف منازل و گذرگاهها و معابر عمومي و استفاده از كيسههاي مخصوص حمل زباله و همكاري با مأموران شهرداري در هنگام جمعآوري زباله
6. همكاري با مأموران شهرداري و ادارة حفاظت محيطزيست در نابودي سگهـاي ولگرد
7. جلوگيري از تماس سگهاي خانگي با سگهاي ولگرد
8. درصـورت بـروز هـرگونـه تغيير رفتار در حيوانات، بـايـد فـوري به دامپزشكي اطلاع دادهشـود.
در کشور ما برای کسانی که بوسیله حیوان مشکوک به هاری گاز گرفته شده باشند واکسیناسیون ضد هاری برا ی پیشگیری از بیماری انجام می شود که برنامه آن به شرح زیر است
الف ـ پس از مواجهه: جهت افرادي است كه به هر نحو مورد گزش حيوانات قرار مي گيرند و توسط آنها مجروح مي شوند كه خود به دو شكل كامل و ناقص انجام مي شود.
واكسيناسيون كامل 5 نوبتي : جهت افرادي كه حيوان مهاجم از نظر هاري مثبت بوده يا متواري شده باشد و يا در صورتي كه حيوان مهاجم سگ يا گربه است حداكثر تا 10 روز پس از گاز گرفتن حيوان مزبور از بين برود و يا علائم هاري را نشان دهد كه پنج نوبت واكسن در روزهاي صفر (روز مراجعه )- روز سوم ، هفتم ،چهاردهم و سی ام تزريق مي شود.
واكسيناسيون ناقص : جهت افرادي كه حيوان مهاجم از نظر هاري منفي بوده و يا در صورتي كه سگ يا گربه است تا 10 روز پس از گازگرفتن سالــم بماند كه 3 نوبت در روزهاي صفر (روز مراجعه )- روز سوم و هفتم تزريق مي گردد.
ب – قبل از مواجهه – كه به منظور ايمنسازي افرادي كه بيشتر در معرض خطر ابتلاء به هاري قرار دارند انجام مي شود. اين افراد عبارتند از : دامپزشكان، تكنسين ها و كاردانهاي دامپزشكي، كاركنان و بازرسان گوشت در كشتارگاهها، شكارچيان، شكاربانان حفاظت محيط زيست و پرسنل مسئول هاري در مراكز بهداشت و كاركنان آزمايشگاه هايي كه با ويروس هاري سر و كار دارند و دانشجويان رده هاي مختلف دامپزشكي و ... كه به دو صورت در روزهاي صفر(روز مراجعه )،روز هفتم و روز 21بیست و یکم و يا صفر(روز مراجعه ) ـ روز بیست وهشتم و روز پنجاه و ششم تزريق مي گردد.
كمك هاي اوليه درگاز گرفتگی توسط سگ و گربه
دهان حیوانات حاوی میکروبهایی است در موارد گاز گرفتگی توسط حیوانات به نکات زیر توجه کنید :
1- سریعا ناحیه گاز گرفته شده را با آب و صابون تمیز کنید .
2- جلوی خونریزی را نگیرید بلکه اجازه دهید که خون جاری شود و میکروبها را بیرون بریزد.
3- مصدوم را به پزشک برسانید تا واکسن کزاز و آنتی بیوتیک تجویز کند
4- اگر به هاری مشکوک هستید ، مصدوم را به بیمارستان برسانید

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:35
تعریف بیماری : بيماري كيست هيداتيك يكي از خطرناكترينبيماريهاي قابل انتقال از حيوانات به انسان است واژه هيداتيس به معني يك قطره آب است بیماری توسط نوزاد یک انگل روده ای سگ که وارد بدن انسان و دام می شود بروز می کند. کرم بالغ در روده سگ و نوزاد در بدن انسان و حیوانات اهلی نشخوارکنندهزندگی می کند. عامل ایجاد بیماری مرحله نوزادی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس است.
اهمیت بیماری کیست هیداتیک: پراکندگي انگل در سطح جهان وسيع بوده ولي شايعترين مناطق درگير ساحل مديترانه، جنوب روسيه ، ايران، استراليا وبلغارستان ميباشد. ميزبانان اصلي آن گوشتخواران بويژه سگ سانان هستند اما انگل در ساير حيوانات اهلي و وحشي از جمله گاو، گوسفند، روباه، خوك و شتر نيز ديده مي شود
چرخه زندگی انگل کیست هیداتیک : چرخه زندگي اين انگل بين سگ سانان و گياهخواران تكميل مي شود. كرم بالغ در رودة كوچك گوشتخواران مخصوصا سگ ها زندگي مي كند و تخم هاي خود را از طريق مدفوع به محيط بيرون مي رساند. تخم هاي دفع شده در مدفوع سگ بلافاصله براي دام و انسان آلوده كننده است.

گوسفند، گاو و بز نيز به هنگام چريدن و خوردن علف های آلوده تخم هاي اكينوكوك را همراه علوفه آلوده وارد دستگاه گوارش خود مي كنند و تخم ها پس از ورود به دستگاه گوارش ميزبان باز شده و جنين قلابدار به درون بافت روده مهاجرت نموده و از طريق عروق روده يا مجاري لنفاوي، به كبد مي رسند.

تعدادي از آنها در كبد مي مانند و تعدادي به ريه مي رسند، تعداد كمتري نيز به ساير ارگانها مانند كليه، طحال، عضلات و مغز حمل مي شوند در اين مرحله انگل پس از استقرار در بافت شروع به رشد و نمو كرده و طي چند ماه كيست هاي در اندازه هاي مختلف ايجاد مي كنند حال درصورتی که سگ سانان از احشاء آلوده به اين كيست نشخوار کنندگان تغذیه نمایند دوباره سیکل بیماری تکرار می شود
علائم بیماری کیست هیداتیک : پس از بلع تخم هر اندامی از بدن می تواند محلبوجود آمدن کیست باشد و بسته به اینکه در چه اندامی کیست ایجاد شده اختلال درعملکرد همان عضو را داریم. کیست های ریوی و کبدی شایع تر هستند. علايم اين بيماري از دردساده در محوطه راست شكمي گرفته تا تنگی نفس ، سرفه های خشک، عفونتهای ثانویه بدنبال پاره شدن کیست در اعضای داخلی و شوک آنافیلاکسی متغییر است گاهي تعداد اين كيست ها به حدي در كبد افزايشمي يابند كه موجب از كار افتادن كبد خواهد شد که در صورت درمان نشدن منجر به مرگ می شود. علائم اين بيماري بستگي به محل استقرار كيست (كبد، ريه، مغز، استخوان) ، بزرگي كيست و موقعيت كيست دارد. به عنوان مثال در مغز و چشم سريعاً ايجاد علامت مي كند در حاليكه در كبد سالها طول مي كشد تا ايجاد علامت نمايد.
در حال حاضر جراحي كيست هاي هيداتيك در انسان تنها راه اساسي معالجه بيماري است اما این بیماری به راحتی از طریق جلوگيري از كشتار دام به روش غير بهداشتي، كنترل تعداد سگهاي ولگرد، درمان مستمر سگهاي گله، جلوگيري از ورود سگهاي ولگرد به زمينهاي كشاورزي و آموزش همگاني مردم به پيشگيري و كنترل اين بيماري قابل پیشگیری است.
نكات ساده پيشگيري از اين بيماري:
1- رعایت بهداشت فردی و محیط
2- ضد عفونینمودن سبزیجاتبا توجه به اينكه سبزيجات،صيفي جات و ميوههاي بوته دار زميني مثل توت فرنگي از عمده ترين فاكتورهاي آلودگي به تخم اين انگلمي باشند حتما بايد قبل از مصرف به خوبي با آب شستشو گرديده و براي اطمينان از جداشدن تخم انگل از سبزيجات، چند قطره مايع ظرفشوپي به داخل ظرف شستشو اضافه شود،سبزيجات چند لحظه در داخل آب تكان داده شود تا آب كف نمايد.

نکته : يكي از اشتباهاتي كهدر موقع شستشوي سبزيجات وجود دارد اين است كه بعد از شستشو ،كل ظرف محتوي سبزيجاترا روي آبكش ميريزند كه با اين كار تخمهاي انگل ته نشين شده در داخل ظرف دوباره رويسبزيجات پخش ميشود،بايد سبزيجات را از سطح آب برداشته شوند و آب باقيمانده دورريخته شود.

3- در صورتی که سگ دارید داروهای ضد انگلی به سگها داده و برای آنها شناسنامه تهیه نمایید و هر چند وقت یکبار آنها به دامپزشک ببرید
4- اگر كشتار دام مثل قرباني كردن و نذري داريد در صورت مشاهده كيست هاي كبدي در گاو و بخصوص گوسفند هرگز آنها را پاره نكنيد چون باعث كيست هيداتيك چشمي در انسان ميشوند و همچنين كبد حيوان را بطور بهداشتي دفن كنيد چون اگر سگي اين احشاء آلوده را بخورد دوباره سيكل انگل تكرار مي گردد.
5-محصور نمودن مزراع و جلوگیری از ورود سگ ها به آنها
6-عدم تماس با سگ ها

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:37
بواسیر

(نام لاتین: hemorrhoids)شرح بیماری بواسیر عبارت است از سیاهرگهای گشادشده (واریسی) در راست روده یا مقعد. بواسیر ممكن در مجرای مقعدی (بواسیر داخلی) یا در مدخل مقعد (بواسیر خارجی) واقع شده باشد. بواسیر ممكن است سالها وجود داشته باشد اما تنها با وقوع خونریزی بدان پیبرده شود.

علایم شایع
خونریزی. امكان دارد خون قرمز روش به صورت رگههایی در اجابت مزاج دیده شود یا به دنبال اجابت مزاج، خون به مقدار كم و به مدتكوتاهی چكه كند.
درد، خارش یا ترشح مخاطی پس از اجابت مزاج
وجود یك برجستگی در مقعد
احساس این كه پس از اجابت مزاج، راست روده بهطور كامل تخلیه نشده باشد (این حالت تنها در مورد بواسیر بزرگ دیده میشود).
التهاب و تورم

علل
وارد آمدن فشار مكرر به سیاهرگهای مقعد یا راست روده


عوامل افزایش دهنده خطر
رژیم غذایی بدون فیبر
نشستن یا ایستادن به مدتطولانی
چاقی
یبوست
كمشدن تون عضلانی در سنین بالا
جراحی راست روده یا پارگی مجرای تناسلی به هنگام زایمان و دوختن آن
بیماری كبدی
سرطان روده بزرگ
لواط
بالا بردن فشار خون در سیستم سیاهرگی دستگاه گوارش


پیشگیری
برای اجابت مزاج عجله نكنید و در عین حال از زور زدن و نشستن طولانیمدت در توآلت خودداری كنید.
اگر اضافه وزن دارید، وزن خود را كاهش دهید.
مقدار فیبر غذایی را در رژیم خود افزایش دهید.
روزانه 10-8 لیوان آب بنوشید.
بهطور منظم ورزش كنید.


عواقب مورد انتظار
بواسیر معمولاً با مراقبت مناسب خوب میشود، اما علایم ممكن است افت و خیر داشته باشند (یعنی بواسیر ممكن است پس از یك دوره یبوست دوباره ظاهر شود). در مواردی كه به درمان محافظهكارانه خوب پاسخ نمیدهند شاید جراحی مورد نیاز باشد.

عوارض احتمالی
كمخونی فقر آهن اگر خونریزی قابل توجه باشد.
درد شدید در اثر وجود لخته خون در بواسیر
عفونت یا زخم شدن بواسیر


درمان
اصول كلی
برای تشخیص قطعی ممكن است یكی از روشهای زیر انجام شوند: آنوسكپی (دیدن مقعد با كمك یك لوله كوتاه به نام آنوسكپ، وسیلهای لنزدار و دارای یك منبع نورانی در سر آن است)، یا پروكتوسكپی (دیدن راست روده و قسمت پایینی روده بزرگ یا وسیلهای به نام پروكتوسكپ، كه وسیلهای اپتیك و دارای یك منبع نورانی در سر آن است).
درمان با هدف تخفیف علایم صورت میگیرد.
هیچگاه برای اجابت مزاج زور نزنید.
پس از اجابت مزاج، ناحیه را با ملایمت پاك كنید.
برای تخفیف درد، روزانه چندین بار هر بار به مدت 20-10 دقیقه در آب گرم بنشینید.
برای تخفیف درد و تورم ناشی از وجود لخته در بواسیر یا بیرون زدگی بواسیر، یك روز در رختخواب استراحت كنید و روی ناحیه كیسه یخ بگذارید.
در مواردی كه مقاوم به درمان هستند، امكان دارد نیاز به جراحی وجود داشته باشد. روشهای مختلفی وجود دارند: بستن یك باند لاستیكی در قاعده بواسیر؛ اسكلروتراپی (تزریق مواد شیمیایی برای بسته شدن سیاهرگها و تشكیل بافت جوشگاهی)؛ جراحی با سرما (یخ زدن بواسیر با نیتروژن مایع)؛ انعقاد بواسیر (با اشعه مادون قرمز یا لیزر)؛ یا در آوردن بواسیر


داروها
برای درد خفیف، خارش، یا كاهش تورم، میتوان از داروهایی كه اختصاصاً برای تخفیف علایم بواسیر ساخته شدهاند استفاده كرد. اگر علایم بواسیر به هنگام حاملگی رخ دهند، از پزشك خود در مورد داروهای مناسب كه در حاملگی مشكلی ایجاد نكند سؤوال كنید.
اگر نیاز به استفاده از مسهل باشد، از نرمكنندههای اجابت مزاج استفاده كنید.


فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
محدودیتی برای آن وجود ندارد. كار روده با آمادگی جسمانی مناسب بهبود مییابد.

رژیم غذایی
برای پیشگیری از یبوست، یك رژیم متعادل حاوی مواد غذایی دارای فیبر زیاد، مثل میوههای تازه، كلوچه، حبوبات، سبزیجات و غلات سبوسدار داشته باشید.
روزانه 10-8 لیوان مایعات بنوشید.
اگر اضافه وزن دارید، وزن خود را كم كنید.

درچه شرایطی باید به پزشك مراجعه نمود؟
اگر در همان جایی كه بواسیر بوده است یك برجستگی سفت تشكیل شود.
اگر بواسیر باعث درد شدید میشود كه با درمانهای ذكر شده در بالا تخفیف نیابد.
اگر خونریزی زیاد باشد (بیش از مقداری كه در قسمت علایم ذكر شد). البته باید به یادداشت كه خونریزی ممكن است یكی از علایم اولیه سرطان باشد.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:39
پركاری تیرویید

(نام لاتین: hyperthyroidism)


شرح بیماری
پركاری تیرویید عبارت است از فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بیش از حد طبیعی غده تیرویید، كه هورمونهای مترشحه از آن در تنظیم تمام كارهای بدن نقش دارند. در نتیجه این فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بیش از حد، تولید هورمونهای تیرویید افزایش مییابد. شایعترین نوع پركاری تیرویید، بیماری گریوز نامیده میشود. پركاری تیرویید، بزرگسالان 50-20 ساله و عمدتاً زنان را گرفتار میكند.


علایم شایع
فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بیش از اندازه
احساس گرما یا داغی در تمام زمانها
لرزش
تعریق
خارش پوست
تند، نامنظم و كوبنده بودن ضربان قلب
كاهش وزن علیرغم این كه فرد زیادتر از حد عادی غذا میخورد. البته در افراد مسن ممكن است افزایش وزن دیده شود.
اضطراب و بیقراری قابل توجه
گاهی بیرونزدگی چشمها و دو تا دیدن گاهی اسهال
گاهی ریزش مو
گاهی گواتر (بزرگ شدن غده تیرویید)
علل
اختلالات خودایمنی (بدن پادتنهایی تولید میكند كه باعث تحریك تولید مقادیر بیش از حد طبیی هورمونهای تیروییدی میشود).
گرهكها یا تومورهای تیرویید
تیروییدیت (التهاب غده تیرویید)


عوامل تشدید كننده بیماری
سابقه خانوادگی پركاری تیرویید
استرس
جنس زن
سایر اختلالات ایمنی


پیشگیری
راه خاصی برای پیشگیری از آن وجود ندارد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً با دارو یا جراحی قابل معالجه است. شش ماه فرصت دهید تا بیماری خوب شود. برخی از انواع پركاری تیرویید ممكن است بدون درمان هم خوب شوند.

عوارض احتمالی
نارسایی احتقانی قلب
«طوفان تیرویید» كه عبارت است از بدتر شدن ناگهانی تمام علایم. این یك اورژانس تهدیدكننده زندگی است.
تشخیص اشتباه به عنوان یك واكنش اضطرابی روانی


درمان
اصول كلی
بررسیهای تشخیصی ممكن است شامل آزمایش خون و بررسیهای رادیواكتیو مثل اندازهگیری برداشت ید 131 توسط تیرویید باشد.
درمان مناسب به اندازه گواتر، علل، سن، و مدت زمانی كه جراحی میتواند به تأخیر افتد (در صورتی كه كاندید عمل جراحی باشید) بستگی دارد.
پركاری تیرویید را در اكثر بیماران میتوان با دارو كنترل نمود.
عمل جراحی برای برداشتن قسمتی از تیرویید در بعضی از بیماران توصیه میشود. </B>


داروها
داروهای ضد تیرویید برای مهار فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری تیرویید
مسدودكنندههای بتا آدرنرژیك برای كمكردن تعداد ضربان قلب افزایش یافته
ید رادیواكتیو، كه سلولهای تیرویید را بهطور انتخابی نابود میسازد.


فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری
حتیالمقدور فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری خود را محدود نمایید تا این كه بیماری تحت كنترل درآید. فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های خود را برحسب شدت بیماری تنظیم كنید.

رژیم غذایی
رژیم غذایی حاوی پروتئین زیاد داشته باشید تا بافتهای از دست رفته در اثر فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بیش از حد تیرویید بازسازی شوند.
اگر اضافه وزن دارید، یك رژیم لاغری مناسب بگیرید.

درچه شرایطی باید به پزشك مراجعه نمود؟
اگر شما یا یكی از اعضای خانوادهتان علایم پركاری تیرویید را دارید.
اگر علایم بهطور ناگهانی بدتر شوند، خصوساً پس از جراحی
اگر دچار علایم جدید و غیر قابل توجیه شدهاید. داروهای مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:40
تعریف كرمك یا کرم سنجاقي
كرمك يا اكسيور كه در فارسي با نامهاي كرم نخي يا كرم سنجاقي از آن ياد مي شود ، انگلي است به رنگ سفيد به شكل نخ
محل استقرار كرم بالغ در نواحي تحتاني روده كوچك يا ابتداي روده بزرگ است كه پس از جفتگيري و بارور شدن كرم ماده به طرف مخرج مهاجرت نموده ، در اواخر شب از مخرج خارج شده در اطراف مخرج تخم گذاري مي نمايد ،در دختران خردسال تخم گذاري ممكن است در اطراف دستگاه تناسلي صورت گيرد . تخمها پس از 6 ساعت در حرارت بدن داراي لارو آلوده كننده مي شوند كه در صورت بلعيده شدن از راه دستگاه گوارش وارد روده گرديده تبديل به لارو مي گردد كه به روده بزرگ رفته در اين محل بالغ می شود وسيكل زندگي كرمك تكرار مي گردد .
علائم آلودگی به کرمک :
عمل تخم ريزي در اطراف مقعد با خارش شديد ناحيه همراه بوده كه ممكن است ايجاد زخم يا خونريزي در ناحيه بنمايد خارش معمولاً در شب شديد تر بوده ايجاد بي خوابي و بي قراري در كودك مي نمايد . در اثر خاراندن ناحيه مقعد تخمها به انگشتان فرد چسبيده يا در زيرناخن ها قرار مي گيرد كه با قرار گرفتن تخمها در دهان ، تخمهاي حاوي لارو مجدداً وارد دستگاه گوارش گرديده وبیماری ادامه پيدا مي كند .
افراد در معرض خطر برا ی بیماری کرمک :
آلودگي به انگل معمولاً در بين افراد خانواده هاي پر جمعيت ، مراكز شبانه روزي ، محل نگهداري اطفال ، آسايشگاههاي بيماران رواني بسيار شايع بوده است كه سرايت عفونت معمولاً از راه مقعد به دهان در اثر خاراندن مقعد و يا از طريق وسايل آلوده و لباسهای آلوده و فضاي اتاق ها و توالتها مي باشد .
· کرمک در هر سنی از نوزادی گرفته تا پیری ممکن است دیده شود ولی در سنین پیش دبستانی و دبستانی شایعتر است.
· کرمک شایعترین عفونت انگلی انسان بوده و گسترش جغرافیایی آن بسیار وسیع است . در کل، عفونت در نواحی معتدل و سرد شایعتر است.
· کرمک تقریبا در تمامی‏نواحی ایران گسترش دارد
راه سرايت
تخم كرم از طريق مدفوع افراد آلوده دفع شده و همراه غذا ، دستها ، آب ، ميوه و سبزيجات آلوده از راه دهان وارد بدن انسان مي شوند .
اگر کودک شما علائمی مانند خارش ناحیه مقعد مخصوصا در شب ، بیقراری و بی خوابی دارد باید به عفونت کرمک شک کنید در این صورت باید به پزشک مراجعه نمایید بهترين راه تشخيص عفونت کرمک چسباندن نوار چسب شفاف در ناحيه نشمين گاه و مشاهده تخم انگل در زير ميكروسكوپ و يا مشاهده كرم بالغ در مدفوع است . داروی انتخابی برای درمان مبندازول است دوز مبندازول ۱۰۰ میلی گرم است که باید ۲ هفته بعد تکرار شود. از آنجائیکه انتقال آلودگی بسیار آسان صورت می‏گیرد، لذا بهتر است تمامی‏اعضاء خانواده نیز درمان شوند.
در صورت ابتلای کودکتان به کرمک اقدامات زیر را انجام دهید
1- هميشه قبل از غذا خوردن دستهاي کودک خود را بشوييد.
2- بعد از رفتن به دستشويي نيز دستهاي کودک را با آب و صابون بشوييد
3- به طور منظم ناخنهاي کودک خود را کوتاه کنيد و اجازه ندهيد ناخنهاي خود را بجود
4- هر روز لباس زير کودک را تعويض کنيد
5- به کودک شلوار يا لباس زير نخي بپوشانيد طوري که تنگ باشد و نتواند با ناخنهايش مقعدش را بخاراند
6- به جاي حمام کردن در شب، صبحها کودک را حمام کنيد. اين کار از انتشار تخمهاي کرمک که در طور شب تجمع پيدا کردهاند جلوگيري ميکند
7- در طول روز پنجرههاي اتاق کودک را باز کنيد چون انگل به نور خورشید حساس است
8- بعد از درمان کودک، لباسهاي زير و شلوار و رختخوابش را نيز خوب بشوييد و اتو کنید.
نکاتی درباره پيشگيري از ابتلا به کرمک
1- درمان بيماران و اعضاء خانواده طبق دستور پزشک
2- دفع صحيح زباله و مدفوع و عدم استفاده از كودهاي انساني تازه در مزارع
3- شستشوي مكرر ناحيه باسن كودك مبتلا به خصوص صبح زود كه طفل از خواب بيدار مي شود
4- شستشوي دستها با آب و صابون بعد از اجابت مزاج و قبل از تهيه و مصرف غذا
در مسافرتها يا در محلهايي كه آب آشاميدني تصفيه و يا كلرينه ندارند آنرا بجوشانند و سپس مصرف نمايند .

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:50
تعریف بیماری : شیستوزومیازیس یكی از شایعترین بیماریهای انگلی در جهان است عامل بیماری، انگلی بنام شیستوزوما می باشد که نوعی كرم پهن است كه در آبهای شیرین دارای حلزون زندگی میكند و 5 گونه دارد که در ایران تنها نوع ادراری یا هماتوبیوم آن بیماری ایجاد می کند
اهمیت بیماری: ۲۰۷ ‪ میلیون نفر را در ۷۶ كشور جهان و عمدتاً در كشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا، آمریكای جنوبی و مرکزی و خاورمیانه مبتلا كرده است. ۸۰۰ میلیون نفر نیز در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند
بطور کلی ، شیستوزومیازیس بعنوان یک بیماری شغلی در روستا ها مطرح بوده كودكان و بزرگسالان هنگام شنا ، حمام كردن، ماهیگیری یا شالیكاری در آبهای آلوده به این انگل مبتلا میشوند. كرم از طریق پوست وارد بدن شده و در خون راه مییابد و باعث كم خونی، اسهال، خونریزی داخلی، آسیب اندامها و به ندرت مرگ میشود.
انتقال بيماري شيستوزوميازيس معمولاً اواخر بهار و اوايل تابستان صورت می گیرد که علت آن نیز وفور حلزون ميزبان واسط است که در این فصل حداكثر وفور را دارد وقتی افراد آلوده ادرار خود را در کنار آب دفع می کنند، تخم وارد آب می شود. برای ادامه رشد و رسیدن به مرحله آلوده کنندگی انگل به حلزونهای آب شیرین نیاز دارد که در نهایت افرادی که وارد آب می شوند را آلوده می کنندکودکان 10 تا 15 سال بدلیل تماس با آب آلوده در هنگام بازی و شنا و پایین بودن سطح مقاومت، بیشتر از همه آلوده می شوند.


علائم بیماری
اولين مرحله علايم مرحلة مسموميت يا حمله است در موقع ورود انگل به بدن ايجاد مي شود و 2 تا 3 روز طول مي كشد. در محل ورود انگل، خارش ، سوزش و تاول ايجاد مي گردد. كه اكثراً بسيار خفيف است که به آن عارضه خارش شناگران می گویند
دومين مرحله مرحلة حاد است که 6 تا 8 هفته بعد از مرحلة اول ايجاد مي شود. انگل در حال طی کردن چرخه زندگی خود است تا کامل شود. و بيشتر علائم ريوي هستند كه به صورت تنگي نفس، سرفة خشك، تب نامنظم، خستگي و درد بدنی همراه است.
سومين مرحله مرحلة استقرار انگل در بدن است ناراحتي ها در اين مرحله مربوط به استقرار كرم در عروق مثانه و تغذيه از خون ميزبان و دفع موادي است كه براي انسان سمي است. كه معمولاً 3 تا 6 ماه پس از دفع تخم انگل با ادرار فرد آلوده شروع مي شود. مهم ترين علامت در اين موقع درد در هنگام دفع ادرار و وجود خون در قطرات آخر ادرار است.
در مراحل بعدي، افزايش درجه حرارت، عرق، ضعف و سستي، و درد مبهم در ناحية زیر شکم حاصل مي شود.
نکته : در صورتی که این بیماری درمان نشود ممكن است در نهايت منجر به سرطان مثانه گردد.
در صورت مشاهده علائم بیماری شیستوزوما باید هر چه سریعتر به نزدیکترین خانه بهداشت یا مرکز بهداشتی درمانی مراجعه و نسبت به بررسی موضوع و انجام آزمایش مربوطه که یک آزمایش ساده ادرار است اقدام نماید
پیشگیری از بیماری
با توجه به وجود بیماری در عراق و تردد اتباع عراقی به ایران جهت زیارت و بعضا درمان بیماریهای خویش همچنین تردد زوار ایرانی به عتبات عالیات، برای حفاظت فردی از این عفونت اساسا باید از تماس با آب آلوده اجتناب کرد. برای این کار باید یکسری اقدامات زیر را مدنظر قرار داد:
- تهیه آب سالم جهت آشامیدن، استحمام و شستن لباسها
- عدم استفاده از آب های آلوده جهت استحمام و شستشو
- اجتناب از اجابت مزاج در درون یا نزدیکی آبهای سطحی جهت کم شدن احتمال آلودگی حلزونها
- استفاده از توالتهای بهداشتی جهت اجابت مزاج
- درمان بیماران برا ی قطع زنجیره انتقال
- جلوگیری از بازی و شنای کودکان در کانالهای آبیاری که احتمال آلودگی وجود دارد
- ایجاد شبکه مناسب فاضلاب انسان و مبارزه با حلزونهای ناقل بیماری

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 10:57
تعریف بیماری گال
گال از بیماریهای خارش دار پوست است، که به وسیله یک انگل ریز هشت پای تونل زننده (نقب زننده) بنام مایت یا سارکوپتی اسکابیه ایجاد می گردد. که بدون استفاده از ذره بین قابل دید نمی باشد حضور انگل (کرم)منجر به خارش شدید در ناحیه تونل می شود. ناراحتی زیادی که از گال ایجاد میشود بیشتر به خاطر نیاز به خارش است به خصوص زمانی که فرد در رختخواب است.
اهمیت بیماری
اين بيمارى شايع ترين بيمارى پوستى خارش دار در جهان است و سالانه بيش از ۳۰۰ ميليون نفر در دنيا به آن مبتلا مى شوند در ایران در بسیاری از مناطق این بیماری شیوع دارد مخصوصا در مناطقی که از نظر بهداشتی در سطح پایینی هستند
چرخه زندگی انگل
محل زندگى انگل، داخل پوست بدن انسان مخصوصا پوست مناطق چین خورده بدن مانند زیر بغل ، قسمت داخلی آرنج ، ناحیه تناسلی اطراف پستانها ، پوست بین انگشتان و ...است پس از انتقال به ميزبان، قسمت سطحى پوست بدن را به صورت عمودى سوراخ كرده سپس به ايجاد تونل در سطح افقى مى پردازد بطوريكه در هر شبانه روز حدود ۳-۲ ميليمتر پيشروى مى كند و تخمهايش را در داخل آن قراردهد. انگل ماده در طول زندگى ۵-۴ هفته اى خود در داخل تونل ها داخل جلدى حدود ۵۰-۴۰ تخم مى گذارد كه بعد از ۵-۳ روز حدود ۱۰ درصد آنها باز ميشوند و لاروهايي از آنها خارج مى شوند كه از سلولهاى پوست تغذيه كرده و تونلهاى جديدى را ايجاد مى كنند و نهايتا به انگل بالغ تبديل مى شوند. دوره زندگى انگل از تخم تا تخم ۲۴-۱۰ روز طول مى كشد. خارش گال در نتیجه واکنش حساسیتی بدن به انگلها، تخم ها و بقایای بدن آنها است.
عوارض بیماری گال
1- گال باعث خارش شدید ناحیه پوست می شود که منجر به ناراحتی برای فرد می شود مخصوصا در شب که باعث بی خوابی می شود همچنین خاراندن شدید پوست موجب شکسته شدن پوست و ایجاد شرایط اماده برای ابتلا به عفونتهای ثانویه باکتریایی مانند زرد زخم می شود.زرد زخم یک عفونت سطحی پوست است که اغلب به وسیله استافیلوکوک ایجاد می شود
2- برجستگي هاي کوچک و نامنظم در سطح پوست که دارای التهاب بوده و گاهي بعلت خارش زياد زخم شده اند .اين ضايعات خصوصاً در محل چينهاي پوست بيشتر ديده مي شوند
ب ) آنچه عموم مردم باید در مورد بیماری گال انجام دهند
پیشگیری
برای جلوگیری از دوباره آلوده شدن و همچنین پیشگیری از گسترش انگل به دیگر افراد، این مراحل را در نظر گرفت
- تمامی لباس ها و مخصوصا لباسهای زیر ، حوله ها و لوازم خواب که استفاده شده باید قبل از درمان با استفاده از آب گرم و صابون شسته شود و با حرارت زیاد خشک کنید.
- اقلام غیر قابل شستشو را در یک کیسه نایلون سربسته کرده و درجایی دور از دسترس برای ۲ هفته نگه دارید.انگل ها اگر برای یک هفته غذایی به آنها نرسد از بین می روند.
- از تماس نزدیک با بیماران اجتناب کنید تماس به مدت 15 دقیقه با فرد آلوده یا وسایل آلوده شانس ابتلا را بسیار زیاد می کند.
- سگ ها، گربه ها و انسان ها می توانند هر کدام به وسیله گونه های خاصی از انگل گال در گیر شوند.هر گونه از انگل نوعی خاصی از میزبان را ترجیح می دهد و به مدت زیاد در خارج از میزبان خاص خود زنده نمی ماند. بنابر این انسانها یک واکنش موقتی پوستی در نتیجه تماس با انگل گال سگ ها و گربه های دارند و به انگل این حیوانات مبتلا نمی شوند.
درمان
در صورتی که فردی علائم ونشانه های گال را دارد و یا با فردی که گال دارد در تماس بوده باید با پزشک خود مشورت کنید. فرد نباید بصورت خودسرانه و بدون نظر پزشک از داروهای ضد گال استفاده نماید چون ممکن است عامل خارش پوست بیماری های دیگری مانند اگزما و درماتیت پوستی باشد .
درمان شامل از بین بردن آلودگی گال به وسیله دارو است. دو دارو که خیلی زیاد توصیه می کنند پرمتین و کروتامیتون است که باید دارو را بر تمام سطح بدن از ناحیه گردن به پایین خصوصاً کشاله ران، ناخنهای انگشتان دست و پا و پشت گوشها و همچنین برروی صورت مالیده و اجازه داد که به مدت حداقل ۸ ساعت بر روی بدن بماند. پس از مصرف دارو حتماً باید لباسهای تمیز و ترجیحاً لباسهائی که نو بوده و تا به حال استفاده نشده پوشیده شوند، تا دوباره فرد به انگل آلوده نشود .
چون عفونت گال خیلی راحت گسترش می یابد ،پزشک ممکن است درمان را برای تمامی اعضاء خانواده و جفت جنسی آنها توصیه کند هرچند که هیچ علامتی از آلودگی به انگل نشان ندهند
نکته1 : این داروها انگل ها را می کشد، اما خارش تا چند هفته متوقف نمی شود
نکته 2: از ورود دارو به دهان یا چشم باید کاملاً اجتناب شود
مراقبت های فردی
خارش ممکن است تا مدتی بعد از استفاده دارو برای کشتن انگل ها باقی بماند انجام اقدامات زیر می تواند به فرد برای راحت شدن از خارش کمک می کند.
- خنک کردن وخیس کردن پوست، غوطه ور شدن در آب سرد و یا گذاشتن یک پارچه خیس و خنک بر ناحیه تحریک شده پوست خارش را کاهش می دهد.
- مالیدن محلول های آرامش بخش مانند محلول کالامین که حتی بدون نسخه پزشک در دسترس است ، می تواند به صورت موثری موجب از بین بردن درد و خارش به خاطر محرک های جزیی پوست شود.
- استفاده از آنتی هیستامین ها با تجویز پزشک برای غلبه بر خارش ناشی از آلرژی استفاده کرد

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 14:58
آرنج تنيسبازان
tennis elbow (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=475.htm)

شرح بیماری
بيماري آرنج تنيسبازان عبارت است از التهاب نواحي استخواني آرنج. عضلات، تاندونها و اپيكونديل (يك برجستگي استخواني در سطح خارجي آرنج كه در آنجا عضلات ساعد به استخوان بازو ميچسبند) آرنج را درگير ميكند. بيشتر، بزرگسالان (40-20 ساله) را مبتلا ميكند.
علایم شایع
درد و حساسيت به لمس در اپيكونديل
مشت ضعيف
درد در هنگام حركات پيچشي دست يا بازو مثلاً حين استفاده از پيچگوشتي يا بازي تنيس
علل
پارگي نسبي تاندون يا كشيده شدن تاندون روي استخوان به علت:
استرس مكرر مزمن بر بافتهايي كه عضلات ساعد را به ناحيه آرنج وصل ميكنند.
كشيدگي ناگهاني ساعدعوامل تشدید کننده بیماریشغلهايي كه مستلزم حركات شديد يا مكرر ساعد باشند مثل مكانيكي يا درودگري
شركت در ورزشهايي كه مستلزم حركات شديد يا مكرر ساعد باشند مثل تنيس
وضعيت فيزيكي نامناسب
پیشگیری
تا وقتي كه در شرايط عالي قرار بگيريد، ورزشهايي مثل تنيس را به مدت طولاني انجام ندهيد.
راكتهاي تنيس ميتوانند آرنج تنيسبازان را بدتر كنند. انتخاب اندازه يا نوع متفاوت (بزرگتر، قابل انعطافتر، دسته بزرگتر) ممكن است كمككننده باشد.
اگر به تازگي يادگيري تنيس را آغاز كردهايد، از فرد متخصص كمك بگيريد. روش و وضعيت قرارگيري در پيشگيري از آسيبها مهم هستند.
براي افزايش تدريجي قدرت خود، از تمرينات وضعيت دهنده ساعد استفاده كنيد.
قبل از شركت در ورزشها به ويژه رقابتها، به آهستگي و بهطور كامل خود را گرم كنيد.
عواقب مورد انتظار
معمولاً قابلعلاج است اما درمان ممكن است 6-3 ماه زمان ببرد.عوارض احتمالیپارگي كامل رباط كه براي ترميم نيازمند جراحي است.
درمان
اصول کلی
آزمونهاي تشخيصي معمولاً لازم نيستند (راديوگرافي معمولاً هميشه منفي است).
براي تسكين درد از گرما يا يخ استفاده كنيد. از پوششهاي مرطوب و گرم، لامپ گرمادهنده يا غوطهور شدن در گرداب يا كمپرس سرد يا كيسه يخ (هر كدام مؤثرتر به نظر برسد) استفاده كنيد.
ممكن است درمانهاي ديامتري، فراصوت يا ماساژ دريافت كنيد.
اين موارد به تسكين سريعتر علايم و بهبودي كمك ميكند:
ماساژ درماني
ممكن است مجبور باشيد براي بيحركت كردن آرنج از يك اسپلينت ساعد استفاده كنيد. در زمان استفاده از اسپلينت، ورزش زير را 4-3 بار در روز انجام دهيد: بازوهاي خود را بكشيد؛ مچ دست خود را خم كنيد؛ سپس پشت دست خود را روي يك ديوار فشار دهيد. آن را به مدت يك دقيقه نگه داريد.
در صورت شكست ساير روشهاي درماني ممكن است آزاد كردن تاندون در اپيكونديل با جراحي لازم باشد.
استفاده از تسمه آرنج تنيسبازان را هنگام از سرگيري فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري طبيعي پس از درمان مدنظر قرار دهيد.
داروها
داروهاي ضد التهاب غيراستروييدي براي كاهش التهاب
تزريق بيحس كنندهها يا داروهاي كورتيزوني. كورتيزون التهاب را كاهش ميدهد و بيحس كنندهها موقتاً درد را تسكين ميدهند.
فعالیت در زمان ابتلا به بیماری
تا زمان محو علايم، فعاليتي را كه باعث ايجاد آرنج تنيسبازان بود، تكرار نكنيد. سپس به تدريج پس از وضعيتگيري مناسب، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري طبيعي خود را از سر بگيريد.رژیم غذاییرژيم غذايي خاصي ندارد
.در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم آرنج تنيسبازان را داشته باشيد.
اگر عليرغم درمان، علايم ظرف 2 هفته بهبود نيابند.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:05
تعریف بیماری سرطان گردن رحم
سرطان گردن رحم نوعی بیماری است که در آن رشد بافت بدخیم از ناحیه گردن رحم نشات میگیرد و بطور نامنظم و فزایندهای تکثیر و منجر به ریزش آن میشود سرطان گردن رحم دومین سرطان شایع دستگاه تناسلی زنان و پنجمین سرطان پس از سرطانهای ریه، پستان، روده و جسم رحم در جهان است که حدود شش درصد کل سرطان زنان را تشکیل میدهد سرطان دهانهرحم از جمله بیماریهایی است که ممکن است بسیار دیر تشخیص دادهشود چون متاسفانه علائم قابل توجه و مشخصی ندارد. درحالی که این بیماری بسیار بد و حتی کشنده است. گردن رحم یا سرویکس‬ قسمتی از دستگاه تناسلی زنان است و ناحیه باریک و تحتانی رحم را که به مهبل باز میشود، شامل میشود.

افراد در معرض خطر سرطان گردن رحم
1- سن : بین 65- 55 سالگی شایع است .
2- سبک زندگی : چاقی و نداشتن فرزند از عوامل خطرند .
3- سابقه خانوادگی : عامل قابل توجهی به شمار نمی آید .
4- زنانی که ارتباط جنسی در سنین پایین دارند ، با افراد مختلف ارتباط جنسی دارند و یا با فردی که با افراد مختلف ارتباط دارد نزدیکی دارند بیشتر در معرض خطر هستند چون یکی از شایعترین علل سرطان دهانه رحم (95 درصد موارد سرطان دهانه رحم ) بوسیله ویروسی بنام ویروس پاپیلوماست که از طریق تماس جنسی انتقال مییابد
5- کسانی که ضعف سیستم ایمنی به ویژه به صورت اکتسابی مانند بیماری ایدز دارند یا داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می کنند
6- زنانی که دخانیات اعتیاد دارند
7- زنانی که زایمانهای متعدد داشته اند


علایم هشداردهنده سرطان گردن رحم :


‬در مراحل ابتدایی هیچ نشانهای ندارد.

‪ طولانی شدن بیش از حد معمول عادت ماهانه و یا خونریزی بیش از حد ،ازدیاد ترشحات مهبل

‪ خونریزی هنگام معاینه پزشکی اندامهای تناسلی

‪ ‬سختی، درد و یا خونریزی به هنگام نزدیکی

‪ عفونتهای مکرر مهبل

‪ درد به هنگام ادرار

‪ درد کمر

در شرایطی که سرطان گردن رحم مهاجم و به دیگر اندامها گسترش یافته باشد علاوه بر نشانههای فوق، علایمی مانند یبوست، مشاهده خون در ادرار، گرفتگی مجرای ادرار، باز شدن غیر طبیعی گردن رحم و کم خونی ظاهر میشود.
نکته : در صورت عدم درمان ، سرطان رحم ممکن است به لوله های رحم و تخمدانها و سایر اعضاء مانند ریه ها و گاهی کبد منشتر شده و گسترش یابد .

پیشگیری از سرطان گردن رحم
1- معاینات منظم و دورهای و انجام آزمایش پاپ اسمیر یکی از موثرترین اقدامات پیشگیرانه سرطان رحم و الگویی موفق در کاهش میزان بروز و تلفات ناشی از این نوع سرطان بشمار می رود. این تست در خانمها پس از شروع فعالیت جنسی، سالی یک بار و پس از دو تست منفی، هر سه سال یک بار تکرار میشود. این آزمایش معمولا دو هفته پس از اتمام عادت ماهانه و حداقل ‪ ۴۸‬ساعت پس از مقاربت جنسی توصیه میشود.
2- به تاخیر انداختن تماس جنسی : هر چه سن شروع فعالیت جنسی زنان جوان دیرتر باشد امکان ابتلاء به بیماریهای جنسی کمتر و در نتیجه احتمال آلودگی ویروس مولد سرطان گردن رحم کمتر خواهد بود.
3- نداشتن ارتباط جنسی با افراد مختلف و در صورت داشتن ارتباط باید حتما از کاندوم استفاده کرد.

درمان سرطان گردن رحم
الگوهای درمانی بیماری سرطان گردن رحم بستگی به نوع سرطان، وضعیت بیماری در شروع درمان، سن، وضعیت سلامت عمومی و چگونگی واکنش بیمار به نوع درمان دارد.برای بیماران بسته به شرایط از روشهای درمانی جراحی ، پرتو درمانی یا رادیوتراپی و شیمی درمانی استفاده می شود.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:10
تعریف انگل آسکاریس : آسكاريس مشهورترين كرم حلقوي است كه بعد از کرمک بالاترين نسبت آلودگي را در سطح جهان دارا مي باشد . كرمي است بزرگ و گرد شبیه کرم خاکی ، به رنگ زرد كه در درون روده كوچك بسر مي برد و اندزه آن بين 35 . 15 سانتيمتر است. كرمهاي گرد در لوله گوارش رشد ميكنند اين انگلها مسري بوده و در همه سنين ديده ميشوند، ولي در كودكان شايعترند.
عوارض آسکاریس
وجود تعداد زیاد کرم آسکاریس ، مهاجرت و یا تجمع آنها در رودهها گاهی سبب ایجاد عوارض شدید میشود. این عوارض عبارتند از انسداد رودهها ، ابتلای کیسه صفرا ، آپاندیست و سوراخ شدن رودهها. علایم انسداد روده ها شامل درد ناگهانی و پیچش شکم همراه با استفراغ و مشاهده انسداد در عکسبرداری است
سير تکاملي
اگر تخمهاي بوسيله ميزبان ضمن غذا يا آب خورده شود، به طرف معده حرکت ميکند و در آنجا لاروها از تخم بيرون ميآيند و به داخل سياهرگها يا عروق ديواره روده نفوذ مينمايند.
سپس به طرف کبد و قلب و ريه به گردش در ميآيند ظرف چند روز لاروها به داخل راهها يا گذرگاههاي هوايي آمده از ناي ، مري و معده مجددا به طرف روده حرکت ميکنند. در روده به صورت کرم رسيده و بالغ در ميآيند. براي تکميل و اتمام دوره زندگي کرم روده ميزبان واسطه لازم نيست.
علائم را به دو مرحله تقسيم كرد :
1 – مسير حمله و مهاجرت لارو
عبور لاروها از كبد بر اين عضو تأثير مي گذارد و گاهي باعث بزرگي و دردناكي آن مي شود ،جايگزني آنها در ريه ، ناراحتي هاي تنفسي ايجاد مي كند علائم آن عبارتند از سرفه هاي خشك ،تنگي نفس و تب. اين مسير بيشتر از دو هفته طول نمي كشد . در طي مهاجرت ريوي ،لارو ممكن است با توليد حساسيت ميزبان سبب بروز تظاهرات آلرژيك مانند حملات آسمي گردد .
2 – مرحله استقرار كرم بالغ در روده
علائم معمولي اين مرحله درد ناحيه شكم ، بي اشتهايي و سوءهاضمه مي باشدعلائم دیگر شامل بيخوابي ، تشويش و ساييدن دندانها هنگام خواب است . شايعترين شكايت بيماران مبتلا به آسكاريس ، درد مبهم شكمي است .
نکاتی در باره انگل آسکاریس
1. تشخيص دقيق بر دیدن تخم در مدفوع يا دفع كرم بالغ استوار است
2. آسكاريس در مناطق معتدل و گرم شايعتراست
3. در مناطقي كه بهداشت ناكافي است شيوع فراواني دارد .
4. بيشترين در سن 5 تا 9 سال يعني كودكان سنين دبستان و قبل از دبستان دیده می شود
5. شيوع آلودگي در دختر و پسر تقريباً يكسان است
6. طبقات فقيرتر شهري و روستا بدليل بهداشت نامناسب بيشتر مبتلا مي شوند
7. در صورتی که یک فرد خانواده مبتلا شود بقیه هم مبتلا می شوند .
8. در مناطقي كه از كود انساني در مزارع سبزيجات استفاده مي شود ، آلودگي در تمام سنين از مصرف سبزيجات آلوده ایجاد میشود
9. تخمها به نور مستقيم خورشيد و گرما حساسند

پیشگیری و کنترل انگل آسکاریس : موثرترين راه كنترل انگل آسکاریس تأمين بهداشت عمومي ،تامین آب بهداشتی و سالم ، دفع مناسب فاضلاب و رعايت اصول زير می باشد
1 – دفع بهداشتي مدفوع و جلوگيري از آلودگي خاك ، بخصوص در اطراف محل بازي و ورزش كودكان
3 – محفوظ نگه داشتن غذاها از آلوده شدن با فضولاتي كه امكان دارد به تخم انگل آلوده باشند .
4 – كوتاه كرد ن مرتب ناخن ها بخصوص در كودكان،و جلوگیری از وارد کردن دست به دهان در کوردکان
5 - از آنجا كه انسان ميزبان نهايي آسكاريس مي باشد تشخيص و درمان افراد آلوده نه تنها موجب بهبود آنان مي شود ، بلكه اقدام موثري در جهت قطع زنجيره انتقال بیماری است.
اصول كلي درمان
6- نواحي مقعد و تناسلي را حداقل روزي دوبار با صابون و آب گرم بشوييد
7- در صورت امكان همه لباسهاي راحتي ، لباسهاي خواب ،زير پوشها و حوله هاي آلوده را كه توسط فرد مبتلا استفاده شده بجوشانيد
در صورت تشخیص آلودگی به آسکاریس درمان در منزل امكان پذير بوده و شامل داروهاي ضد كرم مانند مبندازول و لواميزول و ساير مراقبتهاي بهداشتي زیر نظر پزشک است

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:13
تعریف بیماری دیفتری : دیفتری یا خناق یك عفونت باكتری جدی و بسیار مسری است و علائمی مشابه گلودرد همراه با سرفه ایجاد می كند ميکروب مسئول بيماري کورينه باکتريوم ديفتريه بيشتر در گلو ( روي لوزه ها ) ، حلق و بيني موضع مي گيرد و ايجاد پرده سفيد يا خاکستري رنگ مي کند
اگر دیفتری به طور مناسب درمان نشود ممكن است عفونت گسترش یابد، همچنین سم میكروب روی قلب و اعصاب اثر گذاشته سبب نارسایی قلبی و فلج عضلات اندام ها می شود.سم مترشحه از آن باعث علائم عمومي ،قلبي ، عصبي و کليوي شده موجب مرگ مي شود
علائم
علائم مربوط به مشکلات تنفسی در دیفتری بعد از ۲ الی ۵ روز بروز کرده و در این مدت به صورت نهفتگی میباشد دیفتری از آن انواع بیماریهای است که به مرور پیشرفت میکند.علائمی نظیر خستگی وتب وگلو درد ومشکل بلع غذا دیده میشود در کودکان علائمی چون تهوع واستفراغ ولرز وتب شدید نیز مشاهده میشود اگرچه این علائم ممکن است تا زمانی که عفونت پیشرفت نکرده باشد بروز نیابد. در حدود ۱۰٪ از موارد نیز به صورت تورم در گلو نیز دیده میشود که نشان از از خطرناک بودن وریسک بالای مرگ است. علاوه بر عفونت وعلائم ظاهری ممکن است علائمی چون بی اشتهای و زرد رنگی وضربان تند قلب نیز مشاهده شود. این علائم به دلیل سمی است که باکتریهای دیفتری ترشح کردهاست. در بعضی موارد این علائم همراه با کاهش فشار خون نیز هستندو در موارد وجود طولانی مدت دیفتری اختلالات عصبی و قلبی نیز ممکن است مشاهده شود.
راه های انتقال بیماری
• سرايت بيماري معمولاً مستقيم يعني در اثر تماس افراد سالم با بيماران حاصل مي شود يعني تکلم ، سرفه ، عطسه ، بوسه و پاک کردن بيني باعث سرايت مي شود .
• سرايت غيرمستقيم توسط وسائل آلوده بيماران امکان پذير است ( لباس ، کتاب و ملحفه و غيره ) آلودگي شير هم مي تواند سبب سرايت بيماري گردد .
• گرد و خاک اطاق آلوده بيماران به ويژه اگر تاريک باشد مدتها ميکرب ديفتري را زنده نگه مي دارد ، بيماران شفا يافته ممکن است تا مدتها حامل ميکرب باشند .
• سن مساعد براي ابتلا به ديفتري بين ۱ تا ۱۰ سالگي است ، کم تر از ۶ ماهگي نادر و استثنائي است . اين بيماري در ميان فقرا و نقاط پرجمعيت بيشتر ملاحظه ميشود .
ب ) آنچه عموم مردم باید در مورد بیماری دیفتری بدانند
پیشگیری و کنترل بیماری دیفتری : تزريق واکسن مؤثرترين روش حفاظت در برابر دیفتری است در کشور ما از دو ماهگی واکسن دیفتری به نوزادان در قالب واکسن ثلاث در خانه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی بصورت رایگان تزریق می شود این واکسن می تواند نوزاد را علیه سه بیماری دیفتری ،کزاز و سیاه سرفه ایمن کند این واکسن در 5 نوبت داده می شود .این واکسن در دو ، چهار ،شش ،هجده ماهگی زده می شود و در 6 سالگی آخرین نوبت واکسن تزریق می شود و هر ده سال یک بار باید تکرار شود . واکسیناسیون برای زنان باداری که واکسن دریافت نکرده اند در قالب واکسن توام که علیه دو بیماری دیفتری و کزاز ایمن می کند نیز انجام می شود .
• نخستین اقداماتی كه شما می توانید در صورت ابتلای كودك انجام دهید:
4. لوزه ها را از لحاظ تورم و وجود غشای كاذب خاكستری رنگ بررسی كنید
5. در صورت شك به دیفتری سریعاً با پزشك مشورت كنید یا كودك را به نزدیكترین بیمارستان برسانید.
6. ابتدا لازم است با مسئولین بهداشتی همكاری كرده و تمام تماس های كودك را با افراد دیگر شناسایی كنید تا مسئولین بتوانند این افراد را از لحاظ ایمنی بررسی كنند
7. حتی پس از ابتلا به این بیماری باز هم كودك به یك واكسیناسیون كامل علیه دیفتری نیاز دارد، زیرا بیماری به تنهایی ایمنی لازم را به كودك نمی دهد

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:15
تعریف حصبه : بیماری حصبه یا تیفوئید که به تب روده هم معروف است یک عفونت باكتريايي دستگاه گوارش است که می تواند تمامي سنين را مبتلا كند ولي شيرخواران و افراد بالاي 60 سال معمولاً دچار موارد شديدتري مي گردند يك بيماري حاد است كه عامل آن باكتري به نام سالمونلاتيفي مي باشد. ميكروب در اثر خوردن آب آلوده به مدفوع يا ادرار انسان عفوني وارد بدن مي شود منبع ديگر عفونت، خوردن صدف و حلزون آبهاي آلوده است.
اهمیت بیماری حصبه :
بیماری حصبه با درمان معمولاً ظرف 3-2 هفته قابل علاج است . بدون درمان مي تواند كشنده باشد.
عامل ایجاد کننده بیماری حصبه
بیماری حصبه در اثر یک نوع باکتری بنام سالمونلا تيفي كه در حيوانات مبتلا به عفونت يافت مي شود و با گوشت يا شير آلوده به انسان ها منتقل مي گردد. پختن كامل گوشت و شیر ميكروبها را مي كشد. عفونت مي تواند به وسيله افراد بيمار يا حاملين غير بيماري كه پس از اجابت مزاج بدون شستن دقيق دست ها به غذا دست مي زنند، نيز منتقل گردد.همچنين ميوه و سبزيجات خام كه كاملاً تميز و ضد عفوني نشود نيز از راههاي سرايت بيماري مي باشد باكترى توليد كننده حصبه، در آب راكد و مخازن آب، 3 تا 4 هفته زنده مى‏ماند. در پنير تازه تا چند هفته، در كره تا دو ماه و در بستنى تا چند ماه زنده می ‏ماند.
كيكهاى خامه‏اى و مواد كنسروى نيز عامل انتقال آن هستند، ولى اگر كنسروها را قبل از مصرف، حرارت دهيم باكترى آن از بين خواهد رفت.
ميوه و سبزيجاتى كه ضدعفونى نشده‏اند، عامل ديگر انتقال اين بيمارى هستند. همچنين حيوانات خانگى مثل سگ، گربه ... نیز در انتقال حصبه نقش دارند
علائم بيماري:
بهترين علامت تب طولاني مقاوم به درمان مي باشد تب حدود 8-4 هفته طول مي كشد اما به علت تشخيص بيماري مدت كمتر مي شود. با شروع علائم شخص احساس ناخوشي-خواب آلودگي- درد شكم و بعد تب دارد. اگر بيمار درمان نشود با افزايش علائم، درجه تب بالا می رود در اين صورت علامت مشخصه به شکل لكه هاي صورتي در قسمت فوقاني شكم بيمار روي قفسه سينه ديده مي شود
بيمار مبتلا به تيفوئيد ممكن است سرفه خشك نيز داشته باشد در بالغين شروع علائم با يبوست و در اطفال شروع علائم با اسهال خفيف و درد شكمي همراه است و اگر بيماري طول بكشد شخص اشتهاي خود را از دست داده در نتيجه لاغري و كاهش وزن در او مشاهده می شود از دیگر علائم مهم بیماری اسهال و استفراغ است که میزان آن بستگی به شدت بیماری دارد دیگر علائم حصبه عبارتند از : سردرد، دردهای عضلانی ، بثورات پوستی قرمز رنگ روی پوست شکم و کرامپ های شکمی .
پيشگيري:
بهترین را ه کنترل بیماری حصبه پیشگیری است با رعایت موارد زير می توان از بروز این بیماری حصبه پيشگيري کرد.
1. شستن صحيح دستها، دفع صحيح و بهداشتي فضولات انساني
2. پختن كامل مواد غذايي ،شناسايي افراد ناقل و جلوگیری از برخورد آنها با موارد غذایی مخصوصا توزیع مواد غذایی.
3. برای مسافرت به کشورهایی که حصبه وجود دارد، واکسیناسیون برای تیفوئید بصورت تزریقی یا خوراکی باید صورت گیرد.
4. درصورت مصرف شیر ،گوشت ،آب ، تخم مرغ و ... باید ابتدا آنها را به خوبی بجوشانید .
5. در صورت مصرف میوه و سبزی باید آنها را بخوبی بشویید ،بهتر است پوست میوه ها را قبل از مصرف بکنید.
6. در صورت مسافرت به مناطق آلوده باید از مصرف آب، شیر، سالاد و سبزیجات خام، میوههای پوست نکنده و محصولات لبنی پرهیز کرد.
7. از مصرف مرغ و خروس و محصولات آنها که به مدت طولانی خارج از یخچال ماند باید خودداری کرد.
درمان
افراد در صورت داشتن علائم حصبه مخصوصا تب و اسهال و استفراغ باید به پزشک مراجعه نمایند بیماری حصبه در اکثر موارد با مصرف آنتیبیوتیک خوب می شود. باید آنتی بیوتیک ها را طبق دستور پزشک معالج مصرف کرد باید از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک به صورت خودسرانه اجتناب کرد چون باعث مقاومت باکتری می شود ،آنتی بیوتیک های که برای تیفوئید مصرف می شود معمولا کلرامفنیکل، کوتریموکسازول و آمپیسیلین است . فردی که بیماری حصبه داشته و بهبودی یافته است باید حداقل 3 روز پس از محو شدن علايم در بستر استراحت نماید.
برای فرد مبتلا به بیماری حصبه در طول مرحله اسهال يك رژيم غذايي كاملاً مايع لازم است . سپس يك رژيم غذايي پركالري لازم است . مكمل هاي ويتاميني و مواد معدني ممكن است كمك كننده باشند. اگر فرد تب دارد باید با خنک کردن بدن او و استفاده از تب بر تب او را کنترل کرد و در صورتی که کرامپ های شکمی دارد باید از يك پوشش گرم كننده يا بطري آب گرم براي تسكين كرامپ هاي شكمي استفاده كنيد

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:17
تعریف بیماری فاویسم : فاویسم یک بیماری ارثی خونی می باشد که به علت کمبود یکی از آنزیم های گلبول قرمز ایجاد می شود. این بیماری وابسته به جنس بوده و بیشتر در جنس مذکر دیده می شود. بیماران در حالت عادی کاملا طبیعی بوده و هیچگونه علامتی ندارند مگر آنکاه با مواد خوراکی مانند مانند باقلا مواجهه پیدا کنند که در این صورت دچار علائم حاد بیماری می شوند.

علايم بیماری فاویسم:
24 تا 48 ساعت پس از خوردن مواد اکسیدان ( موادی كه اكسیژن در آنها زیاد تولید میشود. همین امر باعث میشود كه گلبولهای قرمز از بین بروند یا پاره شوند) مانند باقلا يا مصرف ساير داروهاي خاص مانند آسپیرین با دوز بالا، داروهای ضدمالاریا، ویتامین K ،مصرف برخی از آنتیبیوتیکها، نفتالین، حنا و عوامل عفونی فرد به طور ناگهاني دچار تب خفيف، بي حالي، رنگ پريدگي، حالت تهوع و گاهي استفراغ، قرمز يا تيره رنگ شدن ادرار (به رنگ چاي پررنگ) و گاهي درد شكم يا كمر ميشود. در صورت عدم درمان مناسب، احتمال آسيب ديدن كليهها و ايجاد نارسايي كليوي و نيز كم خوني شديد و صدمات حاصل از آن وجود دارد.
نکته : در صورت وجود یک فرد مبتلا در خانواده بررسی برای همه افراد خانواده خصوصا فرزندان دیگر (اعم از پسر و دختر) لازم است. همچنین توصیه می شود سایر افراد مذکر بستگان نزدیک (شامل پسرخاله، پسر دائی، پسر عمو و پسر عمه) نیز بررسی شوند.
در ایران، فاویسم، بومی سواحل دریای خزر است. كانونهایی از بیماری هم در سواحل خلیج فارس بهویژه مناطق جنوب و جنوب شرقی ، فسا و فیروزآباد فارس و روستاهای شمالی ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان نیز دیده میشود.
سن شیوع این بیماری هم یك تا 10 سالگی است، اما بیشتر مبتلایان در رده سنی زیر 5 سال قرار دارند. در كودكان زیر یك سال نیز ممكن است بیماری از طریق خوردن شیر مادر اتفاق بیفتد
نکات مهم :فاویسم با آلرژی تفاوت دارد یعنی كسانی كه فاویسمی هستند، فكر نكنند كه در مقابل غذاهای دیگر هم حساسند یا آلرژی دارند.

اقدامات که والدین کودک مبتلا به فاویسم باید انجام دهند
1. شناخت دقيق عواملي كه موجب بروز حملات بيماري ميشوند از جمله مصرف باقلا و برخي داروهاي خاص و پرهيز از مصرف خودسرانه آنها.
2. براي تسكين درد يا پايين آوردن تب كودكتان، هرگز به او آسپرين ندهيد. از استامينوفن، فقط با مقداري كه پزشك تجويز كرده است بهره بگيريد.
3. در صورت مراجعه به پزشك و يا مراكز درماني ابتلا به فاويسم را اعلام كنيد تا داروهاي بي خطر براي فرزندتان تجويز شود.
4. از مصرف نفتالين و حشره كش خودداري كنيد.
5. كودك مبتلا به فاويسم نميتواند و نبايد خون خود را اهدا كند.
6. فرزندتان بايد از خوردن سبزيجات زياد و بيش از حد معمول پرهيز كند.
7. اگر مادري هستيد كه به كودكتان شير ميدهيد هرگز باقلا و آسپرين نخوريد و در مورد مصرف ساير داروها نيز با پزشك مشورت كنيد.
8. در صورت بروز حمله فاويسم به نزديك ترين مركز درماني مراجعه نماييد.
9. برخی از بیماران که میزان فعالیت آنزیمی در آنها بسیارکم است با استنشاق بوی باقلای تازه و در مواردی حتی عبور از کنار مزرعه باقلا و یا خضور در خانه ای که در آن باقلا پاک شده است باعث بروز همولیز می شود. بنابراین پرهیز از مواجهه به معنی نخوردن آن به تنهائی نیست.
10. معمولاً درمان با تجويز سرم به مقدار كافي و در صورت نياز تزريق خون بر حسب نظر پزشک صورت می گیرد .
11. هر چند خطر بروزعارضه فاویسم پس از ده سالگی کاهش می یابد، اما بهتراست همیشه مراقب او باشید.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:25
تعریف انگل کرم قلابدار
آلودگی با کرمهای قلابدار از شایعترین آلودگیهای کرمی انسان است. دو نوع کرم قلابدار (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D9%85_%D9%82%D9%84%D8 %A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1)، انکیلوستوما دوئودوناله یا کرم قلابدار دنیای قدیم و نکاتور آمریکانوس (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8% B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%8 8%D8%B3&action=edit&redlink=1) یا کرم قلابدار دنیای جدید وجود دارد.
اهمیت بیماری : حدود یک میلیارد نفر از مردم جهان را آلوده کرده و روزانه 9 میلیون لیتر خون انسان را هدر میدهند. این انگل اقدام به خونخوای می کند و مبتلایان به آن دچار کمخونی می شوند ، در ایران بهویژه مناطق چایکاری و برنجکاری شمال آلودگی به هر دو نوع کرم قلابدار شیوع دارد.
سیکل زندگی کرم :اين كرم در حدود یک سانتیمتر طول دارد و در روده کوچک (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87_%DA%A9%D9 %88%DA%86%DA%A9&action=edit&redlink=1) انسان زندگی میکند. کرم بالغ در قسمت بالای روده باریک بهسر میبرد. هر کرم ماده روزانه 20،000 تخم میگذارد که با مدفوع دفع میشود. در شرایط مناسب پس از 24 تا 48 ساعت از تخم لارو آزاد میشود و در خاک زندگی کند. اگر لارو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88) از دهان، و یا پوست وارد بدن انسان شود از راه جریان خون به شش میرسد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B4) و وارد حبابچهها میشود و سرانجام به حلق و از آنجا به روده باریک میرسد و در آنجا طی مدت 5 هفته بالغ میشود و شروع به خونخواری می کند. و در کمخونی پیش میآید. شدت بیماری با تعداد کرم، سن فرد و رژیم غذایی بستگی دارد. کودکان دچار کمخونی شدید، رنگ پریدگی، کاهش رشد و عوارض متعدد دیگر مانند یبوست، اسهال و طپش قلب میشوند. شدت بیماری در نزد زنان آبستن و شیرده و کسانی که احتیاج بیشتری به آهن دارند محسوستر است.
کرمهای قلابدار در سرتاسر دنیا وجود دارند بیماریزایی در نواحی روستایی ایران و مزارع چای و برنج و مناطقی که مستراح بهداشتی ندارند و یا از کود انسانی استفاده میشود و افراد با پای برهنه راه میروند بیشتر است لارو از راه پوست وارد بدن میشود. ممکن است هنگام ورود لارو کهیر و خیز همراه با خارش دیده شود.
تشخیص کرم قلابدار : با بررسی مستقیم مدفوع در زیر میکروسکوپ میتوان تخم کرم قلابدار را مشاهده کرد.

پیشگیری و کنترل کرم قلابدار : پیشگیری با توجه به خونخواری کرم قلابدار و کمخونی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C) ناشی از آن، اجرای اقدامات پیشگیرانه زیر ضروری است .
استفاده از مستراحهای بهداشتی
عدم استفاده از کود انسانی و پوشیدن کفش و رعایت بهداشت
کارگران مزارع مخصوص شالیزازها باید چکمه های بلند وسالم بپوشند
سبزی را باید با مواد ضدعفونی کننده مناسب گندزدایی کرد و پس از شستشو با آب سالم از آنها استفاده کرد.
در صورت مسافرت به مناطقی که این انگل شیوع دارد مانند مناطق شمالی باید از تماس زیاد با خاک و ماسه های ساحل خودداری کرد
این انگل قابل درمانی است درصورتی که فردی به انگل آلوده باشد می تواند با مراجعه به پزشک و استفاده از ترکیبات مبندازول (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8% B2%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1) و لوامیزول درمان کرد. در عین حال با توجه به کمخونی ناشی از بیماری باید بیمار با رژیمهای غذایی آهن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86) دار و یا استفاده از قرص آهن کم بود آهن را جبران نماید.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 15:27
تعریف بیماری :
تب خال عبارت است از یك عفونت ویروسی مسری و شایع که بوسیله ویروس هرپس سیمپلكس رخ می دهد تبخال گاهی با زرد زخم اشتباه گرفته میشود. در این بیماری، معمولاً لبها، لثه ها و ناحیه دهان، ندرتاً قرنیه، و گاهی ناحیه تناسلی گرفتار میشوند.
عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به تب خال
تب، آنفلوآنزا (http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/diseases/respiratory/2007/2/6/32480.html) ، سرماخوردگی (http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/respiratory/2006/2/18/15730.html)، فشارهای روحی و روانی (http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=207) ، صدمات به لب یا جراحیهای روی نواحی دهان و لب، قاعدگی (http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/women/2006/1/4/14811.html)، سوء تغذیه ،مراجعه به دندانپزشكی كه معمولاً دهان حین انجام كار بیش از حد معمول باز میشود و قرار گرفتن در معرض نورخورشید (http://www.tebyan.net/nutrition_health/diseases/skin_hair/skin/2005/8/21/12659.html) از جمله شرایطی هستند که فرد را مستعد بروز تب خال می کند
علائم بیماری تب خال : پیدایش تاولهای بسیار كوچك و دردناك معمولاً در اطراف دهان، و گاهی روی ناحیه تناسلی. این تاولها گروهی ظاهر میشوند و در اطراف هر كدام یك حلقه قرمز وجود دارد. داخل این تاولها مایع وجود دارد اما پس از مدتی تاولها خشك شده و ناپدید میشوند. اگر چشم نیز دچار عفونت شود، علایمی چون درد و قرمزی چشم، احساس این كه در چشم چیزی وجود دارد، حساسیت به نور، و اشك ریزش بروز میكنندبهبود خود به خودی در عرض چند روز تا یك هفته و گاهی بیشتر اتفاق می افتد عود تبخال امری معمول است. ویروس برای تمام عمر در بدن باقی میماند اما معمولاً در حالت خفته قرار دارد.
برای درمان بیماری:
1- مایعات خنك بنوشید یا بستنی یخی بجوید تا ناراحتی كمتر شود.
2- در 24 ساعت اول پس ظاهر شدن ضایعات پوستی، یك تكه یخ را تا حدود یك ساعت روی محل قرار دهید. این كار ممكن است باعث تسریع بهبودی شود.
3- به هیچ وجه چشم دچار عفونت هرپسی را نمالید
4- برای پیشگیری از عود مجدد بیماری، زمانی كه قرار است مدت زیادی را در بیرون از خانه بگذارنید، روی لبهای خود پماد اكسید روی یا كرم ضدآفتاب بمالید.
5- استفاده از كرم ضد ویروس آسیكلوویر و قرار دادن لایه نازكی از آن با استفاده ازگوش پاك كن بر روی تب خال هر شش ساعت در بهبود آن موثر است.
6- دستكاری نكردن ضایعات یکی از راههای درمان بیماری است
7- از خود درمانی چشم دچار عفونت با ویروس هرپس اجتناب کنید
8- دراین حالت مسواكی نو برای شستشوی دندانها انتخاب كنید و بعد از بهبود بیماری حتماً آن را دور بیندازید.
9- مصرف لبنیات و سیب زمینی به دلیل دارا بودن لیزین باید افزایش یابد و از خوردن شكلات، كاكائو، غلات، بادام زمینی و ژله خودداری كنید.
10- در نهایت ورزش، تمدد اعصاب و دوركردن افكارمنفی و كاهش فشارعصبی واسترس در درمان و پیشگیری از تب خال موثرند
اگر در موقع زدن تب خال این شرایط را داشتید به پزشك مراجعه نمائید: ۱. ظاهر شدن ضایعاتی روی پوست ناحیه تناسلی، شبیه آنچه در اطراف دهان زده است.
اگر یكی از موارد زیر همراه با تبخال رخ دهد: علایم عفونت باكتریایی ثانویه، مثل تب، وجود چرك به جای مایع روشن در داخل تاولها، سردرد، و درد عضلانی.
نکاتی درباره تبخال ناحیه تناسلی عفونت اعضاء تناسلى و نواحى مقعد با ویروس تبخال ساده یکى از شایعترین بیمارىهاى مقاربتى است. علائم ۴ تا ۷ روز بعد از تماس جنسى شروع مىشود که ابتدا بهصورت سوزش موضعى است. مدت کوتاهى بعد از آن تاولهاى کوچک پر از مایعى بروز مىکنند که در صورت پارگی زخمى مىشوند. این زخمها دردناک هستند و پوست ختنهگاه، نوک و جسم آلت در مردان و لبهاى فرج، کلیتوریس، مهبل، و دهانه رحم در زنان ظاهر مىشوند.
تاولها ۳ تا ۵ روز باقى مىمانند و طى ۱۰ روز با گذاشتن اثر زخم یا بدون آن ناپدید مىشوند. هنگام عفونت، غدد لنفاوى کشاله ران ممکن است متورم و دردناک شوند. علائم عمومى مثل تب و کوفتگى ممکن است با این عفونت همراه باشند. بعد از بهبودى ویروس در عقدههاى عصبى ناحیه مخفى مىشود و و در فواصل زمانى مختلف پوست را دوباره عفونى کند. حملات عود بیمارى ممکن است توسط تب بالا، بیماری، آفتاب سوختگی، یا فشارهاى روحى برانگیخته شوند.
درمان بیماری تب خال
براى درد ناشى از تبخال مسکنهائى مثل آسپیرین و استامینوفن مناسب هستند. کمپرس با سرم نمکى (یک قاشق چایخورى نمک در یک لیوان آب تسکیندهنده است و به پاکیزه نگه داشن تاولها کمک مىکند. پزشک داروى آسیکلوویر را بهصورت موضعى یا خوراکى تجویز خواهد کرد. این دارو در کاهش شدت علائم در عفونتهاى اولیه و ثانویه مؤثر است .

علت بوجود آورنده بیماری تب خال: عفونت با ویروس هرپس كه به پوست تهاجم میكند و غالباً پیش از ایجاد عفونت فعال، تا ماه ها یا سالها در آنجا باقی می ماند ویروس از طریق تماس فرد به فرد یا تماس با ترشحات بزاقی، چشمی، ادرار یا مدفوع انتقال می یابد. تاولها و زخمهای تبخال تا زمانی كه بهبود نیافته باشند مسری هستند، چه در موقع اولین بروز تبخال و چه در بروز مجدد آن
برای پیشگیری از بیماری تب خال باید :
از تماس فیزیكی با افرادی كه ضایعات فعال دارند خودداری كنید. به هنگام تبخال، برای جلوگیری از انتقال ویروس، دستان خود را مرتب بشویید. با مالیدن روزانه داروی آسیكلوویر می توان بیماری درمن کرد

MEHREDAD98ia
1391,05,01, ساعت : 15:46
با توعه حق

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 21:06
لطفا لطفا لطفا اینجا پست نزارید :-2-40-:
شرح بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
آفتابزدگي عبارت است از واكنش به مواجهه بيش از حد با آفتاب. پوست در بخشهايي كه بيشتر در معرض آفتاب است، درگير ميشود.
علايم شايع (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
بثور قرمز پوست، گاهي همراه با تاولهاي كوچك، در نواحي مواجهه يافته با آفتاب
لكههاي پوستهريزيكننده
تب
خستگي يا گيجي
قرمزي پوست
علل (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)آ
فتاب زدگي بيشتر در فصول گرم كه اشعه فرابنفش قويتر است، رخ ميدهد. مواجهه با آفتاب محرك آن است و معمولاً همراه با آفتاب سوختگي است.
در افرادي كه داروهايي مصرف ميكنند كه باعث حساسيت به نور ميشوند (افزايش حساسيت به اشعه فرابنفش)، به ويژه محتمل است. شايعترين داروها عبارتند از آنتيبيوتيكهاي تتراسايكلين، مدرهاي تيازيدي، داروهاي گوگرددار و قرصهاي ضد بارداري خوراكي. داروهاي موضعي و مواد شيميايي نيز ميتوانند واكنش ايجاد كنند (فنوتيازينها، سولفوناميدها، قطران زغال، پسورالنها).
برخي از مواد آرايشي از جمله رژ لب، عطر و صابونها نيز ميتوانند يك واكنش حساس به نور ايجاد كنند
.عوامل تشديد كننده بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
عفونت زمينهاي
سابقه آفتاب زدگي
اختلالات متابوليك مثل ديابت شيرين يا بيماري تيروييد
استفاده از داروهاي سركوبگر ايمني با داروهاي ذكر شده در فهرست «علل»
اختلالات طبي مثل لوپوس اريتماتوي ديسكوييد، لوپوس اريتماتوي سيستميك و يا پورفيري
پيشگيري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)ا
گر سابقه آفتابزدگي داريد، در صورت امكان دور از آفتاب بمانيد.
در صورت مواجهه با آفتاب از لوسيونهاي ضد آفتاب با قدرت محافظتي 15 يا بالاتر استفاده كنيد و لباسهاي محافظ بپوشيد.
عواقب مورد انتظار (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
در صورتي كه دور از آفتاب بمانيد، علايم را ميتوان با درمان كنترل كرد. بهبودي تا يك هفته طول ميكشد.
عوارض احتمالي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
عود بثور و ساير علايم در صورت مواجهه با آفتاب حتي به مدت كوتاه به ويژه در بهار و تابستان.
درمان (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
اصول كلي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
هرگونه علت زمينهاي مثل داروها، مواد آرايشي يا اختلالات طبي را معلوم كنيد. آزمون لكه نوري را ميتوان براي شناسايي علل آلرژي به نور به كار برد.
در طول ساعات اوج اشعه فرابنفش (10 صبح تا 2 بعد از ظهر) از آفتاب دور بمانيد.
اگر بايد به در اوج آفتاق به فضاي باز برويد، لباسهاي محافظ بپوشيد و از كرمهاي ضد آفتاب در دسترس استفاده كنيد.
داروها (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
كلروكين قبل از مواجهه با آفتاب براي پيشگيري عود علايم ممكن است توصيه گردد.
استروئيدهاي التهابي ممكن است براي كاهش التهاب تجويز شوند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
جز براي اجتناب از مواجهه طولاني مدت با آفتاب، محدوديتي لازم نيست
.رژيم غذايي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
رژيم غذايي خاصي ندارد. براي پيشگيري از دهيدراتاسيون (كم آبي)، مايعات فراوان بنوشيد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=465.htm#start)
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علامت آفتاب زدگي را داشته باشيد.
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي داشته باشند.

#laleh#
1391,05,01, ساعت : 21:09
شرح بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
اسپوروتريكوز عبارت است از يك بيماري قارچي عفوني كه باعث ايجاد زخم و آبسه در پوست، غدد لنفاوي و عروق لنفاوي ميگردد. مزرعهداران و باغداران به ويژه افرادي كه با گلسرخ، خزه مردابي و يا زرشك سر و كار دارند، بيشتر آلوده ميشوند. اسپوروتريكوز سرايت فرد به فرد ندارد. در بزرگسالان از هر دو جنس ايجاد ميشود ولي در مردان شايعتر است.
علايم شايع (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
مراحل اوليه: يك ندول كوچك، قابل حركت و غيرحساس به درد در زير پوست انگشتان ظاهر ميشود. ندول به آهستگي بزرگ شده، صورتي و زخمي ميگردد. در عرض چند روز يا هفته:
ندولهاي تيرهاي در امتداد عروق لنفاوي تخليهكننده ناحيه ظاهر ميشود.
اگر قارچ عامل ايجادكننده به ريه برسد، سرفه همراه با خلط آغاز ميگردد (نادر).
برخلاف ساير بيماريهاي قارچي كه باعث تب، لرز، احساس ناخوشي كلي و بياشتهايي ميشوند، معمولاً علايم ديگري وجود ندارد
.علل (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
عفونت با قارچي به نام اسپوروتريكوز شنكي كه در خاك، خزه مردابي، علفهاي هرزه و سبزيجات آلي در حال فساد زندگي ميكند.
عوامل تشديد كننده بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
سابقه طبي ساركوئيدوز يا سل
شغلهايي كه با گياهان و خاك سر و كار دارند مثل كشاورزي و پرورش گل
سركوب ايمني ناشي از بيماري يا داروها
پيشگيري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
در هنگام كار با خاك، دستكش بپوشيد
.عواقب مورد انتظار (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
معمولاً با درمان در عرض 2-1 ماه پس از بهبود ضايعات قابل علاج است ولي ممكن است بهبودي 7-6 ماه طول بكشد. ميزان كشندگي در صورت گسترش عفونت در بدن، بالا است.
عوارض احتمالي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
گسترش قارچ در بدن كه باعث عفونت سرتاسر و تهديدكننده زندگي ميگردد (نادر).
درمان (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
اصول كلي
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل كشت آزمايشگاهي چرك حاصل از ضايعات باشند. آزمون پوستي براي آن وجود ندارد. ممكن است براي رد ساير اختلالات از جمله سل، ساركوئيدوز، استئوميليت باكتريايي و نئوپلازي، آزمونهاي ديگري انجام گيرند.
ممكن است بتوان در منزل با دارو درمان كرد.
از آنجا كه اسپوروتريكوز مسري نيست، لازم نيست شخص قرنطينه شود.
گرم كردن ميتواند به كاهش درد كمك كند.
ضايعات را با بانداژهاي شل بپوشانيد تا از عفونت ثانويه با باكتريها جلوگيري كنيد.
روزانه خود را وزن و آن را ثبت كنيد.
در صورت بروز عوارض، بستري شويد. ممكن است براي بيماران مبتلا به بيماري استخوان و مفاصل يا ضايعات ريوي، جراحي توصيه گردد.
داروها (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
محلول اشباع شده يديد پتاسيم. آن را در آب، آب ميوه يا ساير نوشيدنيها رقيق كند و هر روز 3 بار بعد از غذا مصرف كنيد. براي جلوگيري از تغيير رنگ دندانها آن را با ني بنوشيد.
داروهاي ضد قارچ مثل فلوكونازول يا ايتراكونازول
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
محدوديتي لازم نيست مگر اين كه علايم عفونت منتشر ايجاد گردد.
رژيم غذايي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=452.htm#start)
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم اسپوروتريكوز را داشته باشيد.
اگر در طول درمان موارد زير پيش بيايند:
ـ كاهش وزن غيرقابل توجيه
ـ تب 3/38 درجه سانتيگراد با دماسنج دهاني
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد.
داروهاي ضد قارچ مورد استفاده در درمان ممكن است عوارضي جانبي مثل بثور پوستي، تحريك زبان و دهان و سرفه ايجاد كنند.

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 10:10
شرح بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
استفراغ شديد حاملگي عبارت است از تهوع و استفراغ شديد در يك خانم حامله، كه باعث كمآبي بدن و تغييرات شديد در تركيب شيميايي بدن ميشود. اين حالت، متفاوت و بسيار جديتر از حالت تهوع و گاهي استفراغ صبحگاهي معمول در خانمهاي حامله است.
علايم شايع (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
تهوع شديد
استفراغ پايدار (معمولاً 8-4 هفته)، ابتدا حاوي مخاط، سپس صفرا، و نهايتاً خون
كم آبي بدن
وزن نگرفتن، يا كاهش وزن به زير وزن قبل از حاملگي
پوست رنگ پريده، مومي، خشك و گاهي زرد
تند شدن ضربان قلب
سردرد، گيجي يا خوابآلودگي و بيحالي
علل (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
ناشناخته است. رايجترين فرضيهها عبارتند از:
حاملگي دو قلو يا چند قلو، كه باعث توليد مقادير زيادي از هورمون گنادوتروپين جفتي ميشود.
التهاب لوزالعمده
بيماري مجاري صفراوي
عوامل رواني مثل افسردگي يا پاسخ نامناسب و ناكافي به استرس
بيماري تيروييد
عوامل تشديد كننده بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
حاملگي در سنين كم
اولين حاملگي
زياد شدن وزن مادر
طلاق
استرس عاطفي
خانمهاي با پوست روشن
پيشگيري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)ب
ه هنگام حاملگي، هيچ دارويي را بدون مشورت با پزشك مصرف نكنيد.
در تمام مراحل حاملگي رژيم غذايي مناسب داشته باشيد.
عواقب مورد انتظار (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
معمولاً با گذشت زمان و درمان مناسب (جايگزين مايعات از دست رفته) خوب ميشود.
عوارض احتمالي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
كم آبي شديد بدن
ندرتاً رشد نامناسب جنين يا پيامد نامناسب در جنين
درمان (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
اصول كلي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
بررسيهاي تشخيصي ممكن است براي رد ساير اختلالات كبد، كليه، لوزالعمده، روده و مجراي گوارش انجام گيرند.
در صورت بستري در بيمارستان يا درمان سرپايي، معمولاً مايعات و الكتروليتهاي از دست رفته (مثل سديم و پتاسيم) جبران خواهند شد. اگر خانم حامله تحمل نوشيدن مايعات را نداشته باشد، تزريق سرم ضروري خواهد بود.
حتيالمقدور استرس را كم كنيد. روان درماني غالباً براي غلبه بر مشكلات عاطفي مفيد خواهد بود.
روزانه خود را وزن كنيد و هرگونه تغيير غيرطبيعي را به پزشك خود گزارش دهيد.
داروها (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
سرم درماني براي جايگزيني مايعات و الكتروليتهاي از دست رفته در صورتي كه اين اختلال جدي باشد. امكان دارد تزريق ويتامين و داروهاي ضد استفراغ داخل رگ ضروري باشد.
اگر داروهاي ديگري براي شما تجويز شوند، به دستورالعمل مصرف آنها توجه كنيد.
بدون نظر پزشك، هيچ دارويي را براي جلوگيري از استفراغ مصرف نكنيد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
استراحت در رختخواب ممكن است براي بعضي از بيماران مفيد باشد.
پس از بهبودي، كارهاي روزمره خود را تدريجاً و هر قدر كه توانتان اجازه ميدهد از سر گيريد. به مقدار متوسط كار و ورزش كنيد. به مقدار كافي استراحت كنيد.
رژيم غذايي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
اگر اختلال به حدي نرسيده باشد كه نياز به بستري شدن و دريافت سرم وجود داشته باشد، اين دستورالعملها را پيگيري كنيد:
اگر صبحها احساس تهوع ميكنيد، قبل از برخاستن از رختخواب نان سوخاري يا شيريني خشك بخوريد.
وعدههاي غذايي بهتر است كم حجم و تعدادشان زيادتر باشد.
غذاهاي سرخ كردني يا پر ادويه نخوريد؛ اين نوع غذاها باعث افزايش تهوع ميشوند. مصرف محصولات، خصوصاً كره، شير و پنير را محدود كنيد.
پس از اتمام غذا، 45 دقيقه بنشينيد.
اگر نياز به سرم باشد، پس از مدتي ميتوان به ترتيب مايعات شفاف و رقيق، رژيم كامل مايعات، و سپس رژيم عادي در وعدههاي كوچك را امتحان كرد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=238.htm#start)
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم استفراغ شديد حاملگي را داريد.
اگر عليرغم درمان، تهوع، استفراغ يا كاهش وزن بدتر شوند.

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 10:15
شرح بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
استوماتيت عبارت است از التهاب فراگير دهان (شامل مخاط دهان، لبها، زبان و كام) كه داراي 2 نوع اصلي است: استوماتيت هرپسي حاد و استوماتيت آفتي (زخم دهان) كه شايعتر است. ساير انواع عبارتند از ژنژيويت، پريودنتيت، كانديدياز (برفك) و آنژين و نسان. استوماتيت ممكن است نشانهاي از يك اختلال زمينهاي جديتر باشد.
علايم شايع (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
علايم بسته به نوع فرق ميكنند.
التهاب دهان
قرمزي و خونريزي
درد خفيف تا شديد
زخمهاي دهان
تنفس بدبو
ممكن است با بياشتهايي، خستگي، تب و تحريكپذيري همراه باشد.
علل (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
عفونت
تروما
خشكي
تحريككنندهها
عوامل سمي
بيش حساسيتي
بيماريهاي خودايمني
كمبود ويتامين
كمخوني
گاهي ناشناخته
عوامل افزايش دهنده خطر (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
آلرژي به غذا يا داروها
سيگار كشيدن
دندان مصنوعي
استرس روحي، اضطراب
دندانهاي ناهموار
پرتودرماني
شيميدرماني
سوء مصرف الكل، غذاهاي داغ يا چاشنيها
حساسيت به دهانشوها، رنگ شكلاتها، رژ لب
عوارض جانبي داروها
مواجهه شغلي با رنگها، فلزات سنگين، بخار اسيد، غبار صنعتي
پيشگيري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
در صورت امكان از عوارض خطرزا اجتناب كنيد.
عواقب مورد انتظار (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
در اكثر موارد در عرض 2-1 هفته و در ساير موارد 3-2 هفته بهبود مييابد. برخي نيازمند درمان هستند و سايرين خود به خود بهبود مييابند.
پيامدهاي ديگر به اختلال زمينهاي بستگي دارد.
عوارض احتمالي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
ممكن است پس از درمان عود كند.
اختلال زمينهاي ممكن است عوارض خطرناكي دربر داشته باشد
.درمان (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
اصول كلي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
درمان بسته به علت فرق ميكند. گاهي تعيين آن مشكل است. معاينه فيزيكي لازم است و گاهي تهيه گستره يا كشت ضايعات عامل مسبب را مشخص ميكند.
بهداشت كامل دهان مهم است.
ترك سيگار
دندانهاي مصنوعي را از لحاظ تناسب با لثهها خوب كنترل كنيد.
داروها (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
در صورتي كه بتوان علت زمينهاي را كشف كرده داروها به طور خاص متوجه آن خواهند بود.
ممكن است شستوشو دهندههاي بيني يا قرصهاي خوراكي تجويز شوند.
داروهاي بيحسكننده موضعي ممكن است مفيد باشند.
در صورت مشخص شدن عامل مسبب، داروهاي ضد قارچ، ضد باكتري يا استروئيدي موضعي
مكملهاي ويتاميني در صورت نياز
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
محدوديت لازم نيست.
رژيم غذايي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
ممكن است لازم باشد از غذاهاي چاشنيدار يا غذاهايي كه سفت، تيز يا خشك هستند، اجتناب شود.
از هر غذايي كه يك واكنش آلرژيك برانگيزد، خودداري كنيد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=455.htm#start)
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم استوماتيت را داشته باشند.
اگر پس از شروع درمان، علايم بدتر شوند.
اگر دچار علايم جديد و غير قابل توجيه شدهايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي داشته باشند.

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 10:20
شرح بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
گلوسيت عبارت است از التهاب حاد يا مزمن زبان در اثر علل مختلف. گاهي مسري است ولي سرطاني نيست.
علايم شايع (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
هر يك از موارد زير:
زبان متورم با رنگ قرمز روشن
زخم متورم با رنگ قرمز روشن
موييشكل شدن زبان، گاهي همراه با سطحي سياه
قرمز شدن نوك و گوشههاي زبان
علل (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
عفوني از جمله هرپس
سوختگي
آسيب ناشي از دندانهاي ناصاف، عدم تناسب دندانهاي مصنوعي، تنفس دهاني يا گازگرفتگي مكرر در حين تشنج
سوء مصرف الكل، دخانيات، غذاي گرم يا چاشني
سلامت نامناسب دندان
آلرژي به خمير دندان، دهان شور (به ويژه دهان شور حاوي پراكسيد)، شيريني، رنگ يا مواد مورد استفاده در كارهاي دندانپزشكي
كمبود ويتامينهاي ب در اثر پلاگر، كمخوني كمبود ويتامين ب12 يا كمخوني كمبود آهن
واكنشهاي مضر نسبت به داروها
عوامل تشديد كننده بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
تغذيه نامناسب به ويژه كمبود ويتامينها
سيگار كشيدن
مواجهه شيميايي يا محيطي با موارد شيميايي تحريككننده يا خورنده
الكليسم
اضطراب يا افسردگي
ديابت شيرين
پيشگيري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
بهداشت دهان خوبي داشته باشيد. دندانها و زبان را حداقل 2 بار در روز مسواك بزنيد و هر روز از نخ دندان استفاده كنيد. مرتب چكاب دندانپزشكي داشته باشيد.
سيگار نكشيد.
با استفاده از محافظ سر در ورزشهاي تماسي يا دوچرخه سواري، از آسيب زبان پيشگيري كنيد.
عواقب مورد انتظار (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
با درمان معمولاً ظرف 2 هفته علاجپذير است.
عوارض احتمالي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
التهاب زبان در صورت عدم درمان كافي ميتواند مزمن شود.
درمان (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
اصول كلي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
آزمونهاي تشخيصي ميتوانند شامل بررسيهاي آزمايشگاهي خون يا بيوپسي براي تشخيص هر گونه اختلال زمينهاي باشند.
درمان متوجه علت زمينهاي در كنار ابزارهاي كمك به خود خواهد بود.
بررسي كنيد كه آيا بين خوردن غذاهاي خاص و التهاب زبان همراهي وجود دارد يا خير. غذاهاي تحريككننده ميتوانند شامل شكلات، مركبات، غذاهاي اسيدي (سركه، ترشيجات)، آجيل شور يا چيپس سيب زميني باشند.
روزانه 3 بار يا بيشتر دهان خود را با محلول نمك (نصف قاشق چايخوري در 250 سيسي آب معادل يك بطري نوشابه) بشوييد.
اگر التهاب زبان، ناشي از يك دندان يا دندان مصنوعي خراب باشد، با دندانپزشك خود مشورت كنيد. تا زمان رفع علت، التهاب بهبود نخواهد يافت.
داروها (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
براي درد خفيف ميتوانيد از داروهاي بدون نياز به نسخه مثل دهان شوهاي بيحسكننده يا استامينوفن استفاده كنيد.
ممكن است براي عفونت و درد، آنتيبيوتيكها يا بيحسكنندههاي موضعي تجويز گردند.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
محدوديتي وجود ندارد.
رژيم غذايي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
غير از پرهيز از غذاهايي كه التهاب را تشديد ميكنند، رژيم غذايي خاصي ندارد. در طول بهبودي در حدامكان از مايعات فراوان و رژيم غذايي كاملاً متعادل استفاده كنيد. براي به حداقل رساندن درد، مايعات را با ني بنوشيد. غذاهايي كه درد كمتري ايجاد ميكنند، عبارتند از شير، ژلاتين مايع، ماست، بستني و فرني
.درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=493.htm#start)
ايجاد تب
عدم بهبودي علايم ظرف 3 روز عليرغم درمان
اگر درد غير قابل تحمل شود و با درمان تسكين نيابد.
ظهور بثور پوستي
كاهش وزن
اگر زبان متورم شود و مانع بلع گردد.

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 10:26
شرح بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
انحراف چشم عبارت است از عدم هماهنگي حركت عضلات يا توانايي تمركز بين دو چشم كه باعث ميشود چشمها در جهات متفاوتي قرار بگيرند. ممكن است يك يا هر دو چشم به داخل (چشمهاي ضربدري) يا خارج («چشم نهنگ») بچرخند. همراستايي چشمها در بدو تولد كاملاً تكامل نيافته است. تغيير موقعيت تكامل حقيقي چشم در 4-3 ماهگي خود را نشان ميدهد ولي ممكن است در كودكي يا ديرتر رخ دهد.
علايم شايع (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
ناهماهنگي حركات چشمها. در بعضي موارد تنها در موقع نگاه كردن به جهتهاي خاصي، قابل مشاهده است.
دوبيني (گاهي)
ديد با تنها يك چشم همراه با فقدان درك عمقي
علل (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
حركت چشم توسط پيامهايي كنترل ميشود كه از مغز به 4 عضله دور چشم ميروند. عدم هماهنگي حركتي از موارد زير ناشي ميگردد:
عدم توازن عضلاني بين دو چشم
فقدان توانايي تمركز يكسان در چشمها. مغز نميتواند تصاوير داراي تمركز متفاوت را تحمل كند لذا پيامهاي حاصل از يك ميدان ديد را در نظر نميگيرد. سرانجام چشم ضعيفتر در اثر استفاده نامناسب، بلااستفاده ميشود و يك چشم «تنبل» يا سرگردان ايجاد ميگردد.
آسيب مغزي يا آسيب به سر (نادر)
عوامل افزايش دهنده خطر (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
سابقه خانوادگي انحراف چشم
نشانگان داون
بيماري تيروييد
تومور چشم
آسيب به دستگاه عصبي مركزي جنين
آسيب زايماني
استفاده نامناسب از چشم
پيشگيري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
پيشگيري خاصي ندارد.
عواقب مورد انتظار (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
انحراف چشم را ميتوان با تشخيص و درمان زودرس، تصحيح كرد. بدون درمان فوري ممكن است كاهش بينايي در يك چشم دايمي شود.
بسياري افراد با ديد يك چشمي سازگار ميشوند و ياد ميگيرند تمامي فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي خود از قبيل رانندگي را با يك چشم انجام دهيد. در صورت از دست رفتن ديد يك چشم، از چشم ديگر در برابر آسيب محافظت بسياري به عمل آوريد. براي ورزش و ساير فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري ها از جمله درودگري يا جوشكاري كه خطر آسيب بالايي دربر دارند، از عينك محافظ استفاده كنيد.
عوارض احتمالي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
از دست رفتن ديد طبيعي در يك چشم
زجر رواني حاصل از جذاب نبودن ظاهر صورت
درمان (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
اصول كلي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
تشخيص با توجه به شرح حال طبي و معاينه فيزيكي گذاشته ميشود و ممكن است شامل آزمونهاي تيزبيني، معاينه شبكيه، معاينه كامل عصبي و آزمونهاي عضلاني گردد.
درمان 3 هدف را دنبال ميكند: به دست آوردن بهترين ديد ممكن، به دست آوردن بهترين جهت براي چشمها، تأمين بهترين فرصت براي ديد دو چشمي.
درمان ممكن است شامل عينك يا بستن چشم قويتر براي تصحيح عدم توزان تمركز (باعث ميشوند چشم ضعيفتر به كار بيفتد)، تمرينات مربوط به عضلات چشم، سم بوتولينيوم (در حال حاضر تنها در بزرگسالان استفاده ميشود) يا جراحي براي تصحيح وضعيت عضلات چشم باشد. گاهي انجام عمل جراحي دوم ضرورت مييابد.
يك درمان جديد ديگر شامل استفاده از عينك قرار گرفته در يك منشور پلاستيكي نازك است. بيمار قبل از عمل از اين عينكها استفاده ميكند و به تعيين مقدار تطابق جراحي مورد نياز براي عضلات چشم كمك ميكند.
داروها (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
مگر در صورت پيشنهاد تزريق سم بوتولينيوم، معمولاً براي اين اختلال دارويي لازم نيست. اين سم از طريق يك سوزن الكتروميوگرافيك داخل يك عضله چرخاننده چشم در خارج از چشم تزريق ميگردد.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
محدوديت لازم نيست. زماني كه كودكتان در حال سازگار شدن با بستن يك چشم است، از او در مقابل سقوط يا آسيب محافظت كنيد.
رژيم غذايي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
رژيم غذايي خاصي ندارد.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=456.htm#start)
اگر كودكتان علايم انحراف چشم را داشته باشد.
اگر پس از جراحي چشم علايم عفونت ايجاد گردند (قرمزي، درد، تب).

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 10:32
شرح بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
آب سياه چشم، نوع زاويه بسته اوليه عبارت است از يك نوع بيماري چشم كه در آن مايعي كه به طور طبيعي به چشم وارد و از آن خارج ميشود به طور ناگهاني گير ميافتد. اين گير افتادن ناگهاني باعث درد شديد و از دست رفتن بينايي ميشود.
علايم شايع (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
درد چشم و سردرد شديد و ضرباندار قرمزي چشم
تاري ديد يا ديدن هاله در اطراف نورها
كره چشم سفت و حساس ميشود.
گشادشدن مردمك و عدم پاسخ آن به نور (مردمك در حالت عادي در اثر تابش نور تنگ ميشود).
گاهي به علت درد شديد در چشم ممكن است تهوع، استفراغ و ضعف رخ دهد.
علل (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
علت دقيق آن ناشناخته است.
عوامل افزايش دهنده خط (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
رسن بالاي 60 سال
سابقه خانوادگي آب سياه يا دوربيني
استفاده از بعضي از داروها كه باعث مهار سيستم كولينرژيك (پاراسمپاتيك) ميشوند.
پيشگيري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
مرتباً تحت معاينه چشم قرار گيريد تا قبل از شروع علايم بتوان آب سياه را كشف كرد. اگر بيش از 40 سال داريد، بايد فشار داخل چشمتان سالانه حداقل يك بار اندازهگيري شود. اندازهگيري فشار چشم ساده و بدون درد است.
عواقب مورد انتظار (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
اگر درمان زود آغاز شود ميتوان علايم را كنترل نمود
.عوارض احتمالي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
اگر درمان به تأخير افتد يا موفقيتآميز نباشد، امكان دارد آن چشم بينايي خود را به طور كامل از دست بدهد.
درمان (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
اصول كلي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
بستري شدن به هنگام حمله حاد آب سياه. براي پايين آوردن فشار بسيار بالاي چشم از داروهاي مختلف (قطره، قرص، سرم) ممكن است استفاده شود.
جراحي (سوراخ كردن عنبيه با ليزر) براي پيشگيري از بروز حملات آب سياه در صورتي كه ديگر درمانها موفقيتآميز نباشند. با ايجاد اين سوراخ كوچك در قسمت محيطي عنبيه به مايع درون چشم اجازه تخليه داده ميشود. با اين كار ممكن است بتوان حملات آب سياه را تحت كنترل در آورد، اما براي كنترل فشار چشم ممكن است تجويز دارو همچنان ضروري باشد.
داروها (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
به هنگام بستري، براي كنترل فشار داروهايي داخل رگ تزريق ميشوند.
پس از جراحي، ممكن است نياز به قطرههاي چشمي براي كم كردن فشار داخل چشم وجود داشته باشد. حتي در صورت رفع علايم يا بروز ناراحتي گاهگاهي در اثر قطرههاي چشمي، دستور دارويي را به دقت پيگيري و رعايت كنيد.
داروهاي ادرارآور براي كم كردن فشار چشم
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
پس از درمان، فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري هاي عادي خود را تدريجاً از سر گيريد و سعي كنيد خسته نشويد
.رژيم غذايي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
رژيم خاصي توصيه نميشود.
درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=196.htm#start)
اگر شما يا يكي از اعضاي خانوادهتان علايم آب سياه حاد چشم را داريد. اين يك اورژانس است!
اگر دچار علايم جديد و غيرقابل توجيه شده ايد. داروهاي مورد استفاده در درمان ممكن است عوارض جانبي به همراه داشته باشند.

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 10:36
شرح بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)
آب سياه چشم، نوع مزمن زاويه باز عبارت است از يك نوع بيماري مزمن چشم كه در آن مايعي كه به طور طبيعي به چشم وارد و از آن خارج ميشود تدريجاً گير ميافتد. اين تجمع مايع در چشم موجب آسيب رسيدن به عصب بينايي و درجاتي از نابينايي ميشود. آب سياه مزمن، برعكس آب سياه حاد، معمولاً درد ايجاد نميكند. بيماري آب سياه مزمن چشم در تمام سنين ميتواند به وجود آيد، اما در افراد بالاي 40 سال شايعتر است
.علايم شايع (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)
مراحل اوليه:
از دست رفتن ديد محيطي در نواحي كوچك از ميدان ديد
تاري ديدي در يك طرف در سمت بيني ميدان ديد
مراحل پيشرفته:
بزرگتر شدن نواحي از دست رفتن ديد، معمولاً در هر دو چشم
سفت شدن كره چشم
ديدن هاله در اطراف نورها
وجود نقاط كور در ميدان ديد
نامناسب بودن ديد در شب
علل (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)
علايم در اثر تجمع مايع و افزايش درون چشم و در نتيجه آسيب رسيدن به رشتههاي عصب چشمي به وجود ميآيند. وقتي علايم زير در فرد وجود داشته باشند امكان دارد شك به وجود بيماري آب سياه مزمن چشم برانگيخته شود: عوض كردن مداوم عدسي عينك، سردرد خفيف يا اختلالات مبهم بينايي، ديدن هاله در اطراف لامپها، يا عدم توانايي در تطبيق بينايي از روشنايي به تاريكي.
عوامل افزايش دهنده خطر (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)
سن بالاي 60 سال
سابقه خانوادگي آب سياه حاد يا مزمن چشم
ديابت
بيماران بايد توجه داشته باشند كه بسياري از داروها فشار داخل چشم را بالا ميبرند و موجب بدتر شدن بيماري ميشوند. اين داروها عبارتند از قرصهاي سرماخوردگي و آلرژي، آنتيهيستامينها، آرامبخشها، داروهاي كورتيزوني، و داروهاي مختلف براي مشكلات معده و روده.
پيشگيري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)
از چشم پزشك خود بخواهيد در هر بار معاينه چشم، فشار چشم شما را نيز اندازه بگيرد. توجه داشته باشيد كه پس از 40 سالگي بايد حداقل سالي يك بار معاينه چشم انجام شود.
در صورت بروز هرگونه تغيير در بينايي به پزشك مراجعه كنيد.
عواقب مورد انتظار (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)
علايم معمولاً با درمان برطرف ميشوند. درمان آب سياه چشم تا آخر عمر بايد ادامه يابد. اگر آب سياه به موقع تحت درمان قرار گيرد، اشكال دايمي در بينايي به وجود نميآيد.
عوارض احتمالي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)ا
ز دست دادن بينايي قبل از اين كه ساير علايم آغاز شوند.
درمان (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)
اصول كلي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)
معاينات چشم از جمله تونومتري يا فشارسنجي (اندازهگيري فشار درون كره چشم).
اين بيماري را نميتوان معالجه قطعي كرد، اما علايم آن را ميتوان كنترل نمود. در اكثر اوقات ميتوان فشار چشم را با دارو تا حدي پايين آورد كه از آسيب به عصب چشمي و از دست دادن احتمالي بينايي در آينده جلوگيري شود.
در صورتي كه با قطرههاي چشمي نتوان بيماري را كنترل نمود، ميتواند از جراحي با ليزر كمك گرفت.
داروها (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)
قطرههاي چشمي براي كاهش فشار داخل چشم تجويز خواهند شد. دستورات و برنامه درماني را به دقت پيگيري كنيد، حتي اگر علايم تخفيف يابند.
داروهاي ادرارآور (ديورتيك) براي كاهش توليد و در نتيجه كاهش تجمع مايع در چشم.
فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)
محدوديتي براي آن وجود ندارد
.رژيم غذايي (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)
رژيم خاصي توصيه نميشود
.درچه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟ (http://www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=195.htm#start)ا
گر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم آب سياه مزمن چشم را داريد.
اگر قطرههاي چشمي غيرقابل تحمل شوند
اگر هرگونه علامت عفونت چشم مثل تب ظاهر شود.
اگر شما دچار درد چشم شده ايد.
اگر قرمزي چشم داريد.
اگر تغييرات ناگهاني بينايي در خود احساس مي كنيد.

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 11:30
فشار خون : قلب همانند یک پمپ با انقباض و استراحت خود ، خون را به داخل عروق میفرستد. سرخرگها خون را از قلب به دیگر نقاط بدن میرسانند برای آنکه خون بتواند در این عروق به جریان در آید، نیاز به فشار مناسبی دارد. این فشار جریان خون در سرخرگهای بدن یعنی فشاری که در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ وارد میشود، فشار خون نام دارد فشار خون یکی از علائم اصلی حیات است.

تعریف بیماری فشار خون
هنگامی که سرخرگهای بزرگ ، قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی خود را از دست بدهند و عروق کوچک ، نیز باریکتر شوند، فشار خون بالا می رود. فشار خون بالا گاهی کشنده بیسر و صدا نامیده میشود زیرا تا مراحل انتهایی اکثراً هیچ علامتی ندارد.
فشار خون بطور طبیعی در اثر استرس و فعالیت بدنی بالا میرود، اما فردی که دچار بیماری فشار خون بالا است، به هنگام استراحت نیز فشار خونش بالاتر از حد طبیعی است.
انداز گیری فشار خون :اصولا فشارخون در بخشهای مختلف سیستم گردش خون متفاوت است ولی در اندازه گیری ، فشار خون به دو نوع فشارخون سیستولی و دیاستولی مجزا می شود. فشار خون سیستولی معمولاً به فشار خونی که در سرخرگهای است گفته میشود و فشارخون دیاستولی به فشارخون ورید گفته می شود .معمولترین روش اندازهگیری فشار خون بهوسیله فشارسنج است که با استفاده از ارتفاع جیوه برای اندازهگیری فشار خون در حال چرخش در رگها استفاده میکند. فشارخون طبيعي براساس قرارداد براي فشارخون سيستولي پائين تراز120 ميلي مترجيوه وبراي فشارخون دياستولي پائين تراز80 ميلي ليترجيوه است شيوع فشارخون بالا درجوامع گوناگون متفاوت است .

علل ایجاد فشار خون بالا
علل بروز این بیماری هنوز به طور کامل شناخته نشده است ولی برخی عوامل فرد را مستعد ابتلا به فشار خون می کنند از جمله:
1- سن بالای 60 سال با افزایش سن احتمال بروز فشار خون افزایش می یابد
2- چاقی و اضافه وزن
3- سیگار کشیدن
4- مصرف الکل
5- رژیم غذایی حاوی نمک زیاد یا چربی اشباع شده و عدم مصرف میوه و سبزی
6- کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی
7- استرس
8- عوامل ژنتیکی، اگر یکی از والدین و یا هر دو دچار فشار خون بالا باشند، خطر ابتلای فرد به فشار خون بیشتر است.
9- مصرف قرصهای ضد حاملگی ، استروییدها و بعضی از انواع داروهای مهارکننده اشتها
10- پشت ميزنشيني
11- نژاد : سفید پوستان ونژاد هندواروپایی بیشتر دچار افزایش فشار خون می شوند.
پیشگیری از بیماری فشار خون
1ـ کنترل وزن ، کم کردن حتی یک کیلوگرم از وزن برای کنترل فشار خون مفید است
2ـ انجام ورزش مرتب ، 30 دقیقه ورزش در هر روز بهترین راه مبارزه با پرفشاری خون است
3ـ کم کردن مصرف نمک و غذاهای پرچرب
4ـ داشتن رژیم غذایی حاوی میوه و سبزیجات ، لبنیات کمچرب و غذاهای حاوی پتاسیم نظیر دانههای سبوسدار و خشکبار استفاده کنید.
5ـ عدم مصرف سیگار و مشروبات الکلی
6- اندازه گیری فشار خون حداقل هر شش ماه یک بار
7ـ زنان باردار باید مرتب برای معاینه پیش از زایمان به پایگاه های بهداشتی درمان و خانه بهداشت مراجعه کنند تا کارشناسان بهداشت بتواند به پرفشاری احتمالی خون پی ببرد و به موقع کنترل کنند.
8ـ در خانم هایی که قرصهای پیشگیری از بارداری استفاده می کنند باید فشار خون خود را مرتب کنترل نمایند
9ـ پرهیز از مصرف سوسیس، كالباس، كنسرو گوشت، برگرها و سایر فرآوردههای گوشتی به علت دارا بودن مقادیر بالای سدیم و همچنین پرهیز از سبزیهای كنسروشده در آب نمك، زیتون شور، چیپس و سایر تنقلات شور .
10ـ مواد حاوی كافئین از قبیل قهوه ، چای ، نوشابههای كولا و شكلات، سبب افزایش فشارخون میشوند و باید در حد اعتدال مصرف شوند.
11 – اجتناب از مصرف غذاهای سرخ کرده یا غذاهایی که در درجه ی حرارتهای بسیار بالا و یا با مدت زمان طولانی تهیه می شوند، و عدم استفاده ی چند باره از روغنهای آشپزی .
12 – استفاده از گوشت سفید به جای گوشتهای قرمز.
13 – کنترل استرس ، زیرا یکی از عوامل بالا بردن فشار خون که بسیار سریع هم عمل می کند، استرس و عصبانیت است.
14 – استراحت به میزان کافی هر روز زیرا کار کردن بی وقفه بیشترین فشار را بر سلامتی فرد وارد خواهد کرد
15 – انجام ورزشهایی مثل پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری برای پایین آوردن فشار خون مفید هستند بنابراین حداقل 3 بار در هفته و هر بار حداقل 30 دقیقه باید ورزش کرد

عوارض فشار خون بالا
سکته مغزی ، حمله قلبی ، نارسایی احتقانی قلب و ورم ریه ، نارسایی کلیه و آسیب چشمی و مشکل بینایی از عوارض اصلی فشار خون بالا هستند. باید دانست که هرچه فشار خون بالاتر باشد، میزان امید به زندگی پایین تر خواهد بود.

درمان
1- اهداف درمان با توجه به ویژگیهای هر فرد تعیین خواهند شد و ممکن است شامل کم کردن وزن ، ترک دخانیات ، کاستن از استرس، برنامه ورزش مناسب و تغییر شیوه زندگی برای کاهش استرس باشند.
2- کنترل فشار خون بصورت روزانه
3- استفاده از داروهای ضد فشار خون تحت نظر پزشک برای پایین آوردن فشار خون

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 11:32
تعریف صرع :
صرع یک بیماری مزمن مغز و اعصاب مي باشد كه معمولاً بصورت تشنج و يا حواس پرتي است كه در مدت زمان كوتاه اتفاق مي افتد .حمله صرعی معمولا بصورت ناگهاني و تقريباً بدون هيچ علامت هشدار دهنده ای آغاز و چند دقيقه به طول مي انجامد و فرد پس از آن ، از حوادث بوقوع پيوسته چيزي بياد نمي آورد

اهمیت بیماری
در دنيا تقريبا در هر هزار نفر 5 نفر مبتلا به صرع مي باشند و اين رقم در کودکان به 15 درصد مي رسد و در حدود 7 تا 8 درصد افراد در طول زندگي خود يک يا چند بار دچار تشنج مي گردند که اغلب همراه با تب است . در ایران قریب ‪ ۶۰۰‬هزار تن به صرع یا حملات دورهای الکتریکی داخل مغز، مبتلا هستند. افراد بسیاری با صرع به دنیا میآیند اما این بیماری در هر سنی به ویژه پس از آسیب به سلولهای مغزی بر اثر ضربه مغزی، مننژیت یا یک سکته مغزی خفیف، میتواند بروز کند بیش از ‪ ۳۰‬درصد بیماران به صرع دائم مبتلا هستند
علائم و تظاهرات صرع بسيار متنوع است. اما حملات در يک يا چند مشخصه زير که عود کننده و غير ارادي هستند اشتراک دارند:
1)- بيماري ناگهاني بوده و به صورت حمله در بيمار ظاهر مي گردد.
2)- اراده بيمار در بروز آن دخالتي ندارد.
3)- تغيير در سطح هوشياري ايجاد مي گردد.
4)- حمله تکرار مي شود و زمان آن گاهي کوتاه است و بهبودي سريع صورت مي گيرد.
5) - فواصل بين حمله ممکن است که چند دقيقه ، چند هفته و حتي گاهي سالها طول بکشد.
6) -گاهي علائم هشدار دهنده قبل از شروع حمله وجود دارد ولی د راکثر موارد علائم هشدار دهنده ای ندارد.

تفاوت صرع و تشنج :
با اينکه صرع علت بسياري از تشنج هاست اما صرع با تشنج تفاوت دارد. کودکي که يک بار تشنج کرده است يک کودک صرعي نيست بلکه ممکن است علل بسيار زيادي بتوان براي تشنج او پيدا کرد مثلا ابتلا به تب بالا ممکن است سبب کاهش سطح هوشياري شود. به اين حالت تشنج ناشي از تب گفته مي شود.اين تشنجها نشانه اي از صرع نيستند و معمولاً با افزايش سن محو مي شوند و با عواملی مثل گلودرد يا دندان در آوردن ارتباط دارد. خوشبختانه اکثر بچه ها وقتي بزرگ شده و به سن مدرسه مي رسند ديگر دچار اين تشنج نمي شوند.

انواع صرع:

صرع عمومی یا بزرگ
در اين مواقع کودک هوشياريش را از دست مي دهد. ممکن است گريه کند يا به زمين بيفتد و همچنين ممکن است کنترل ادرار يا مدفوع خود را از دست بدهد. در اين گونه تشنجها تمام بدن کودک مي لرزد، احتمالاً چشمانش به بالا منحرف مي شود و دهانش پر از کف خواهد شد.

صرع کوچک
در اين حملات از آنجايي که طول حمله کوتاه است و چند ثانيه طول مي کشد لذا کودک بيدار مي ماند و ممکن است به کاهش هوشياري او توجهي نشود. ممکن است کودک به نقطه اي خيره شود و به سرعت پلک بزند.ممکن است کودک حرکاتي شبيه جويدن انجام دهد و يا در صورتش حرکات سريع لرزشي ديده شود.

مراحل حملات صرع :
مرحله اول، تمام عضلات فرد منقبض شده و مثل چوب خشك شده و در پي آن به زمين مي خورد .
مرحله دوم چند ثانيه بعد از مرحله اول دچار تشنج ها و تكانهاي متعدد در تمام بدن مي شود . در اين مرحله كف از دهان بيمار خارج شده و ممكن است ادرار و مدفوع وي دچار بي اختياري گردد .
مرحله سوم پس از حدود يك دقيقه به حالت اغماء مي رود . در انتها فرد بهوش آمده و ممكن است به خواب طبيعي برود .

روشهای پیشگیری در بروز صرع
راه خاصي براي پيشگيري از به وجود آمدن صرع وجود ندارد اما سازمان بهداشت جهانی 6 گام اساسی برای پیشگیری از ابتلا به صرع را مراقبتهای پیش از تولد، زایمان بیخطر، کنترل تب در کودکان، کاهش ضربه مغزی، کنترل بیماریهای عفونی و انگلی، و مشاوره ژنتیک بیان کرده اند.
نکته : براى یك زن مبتلا به صرع، ضرورت دارد قبل از باردارى و در دوران باردارى تحت نظر یك پزشك متخصص قرار گیرد. اگر زن مصروعى كه داروى ضد صرع مصرف مى كند، تصمیم به باردارى بگیرد، باید قبل از آن خوردن اسید فولیك مكمل (4 تا 5 میلى گرم در روز) را شروع كند، زیرا ثابت شده است كه مكمل اسید فولیك قادر است خطر به وجود آمدن اختلالات عصبى را در جنین كاهش دهد.

كمكهاي اوليه در بیماران صرعی :
کمک های اولیه ای که یک فرد امدادگر برای بیمار صرعی می تواند انجام دهد عبارتند از :
1) آرامش خود را حفظ کنيد ، اطراف کودک را از چيزهايي مثل ميز و صندلي خالي کنيد و به آرامي شانه ها و سر او را بگيريد تا دامنه حركت وي كم شود و به سر وي آسيب نرسد (محکم نگیرید که مانع حرکات او شوید)
2) در اثر تكانهاي شديد ممكن است مريض دچار ضربه مغزي شود و بهتر است زير سر وي جسم نرمي مثل بالشت بگذاريد .
3) کودک را به پهلو بخوابانيد تا از خفگي ناشي از انسداد مجاري تنفسي جلوگيري شود اگر دهان بيمار بسته بود سعي نکنید آن را باز کنید ولي اگر دهان بيمار باز بود جسم نرمي مانند لاستيك يا دستمال را بين دندانهاي بيمار قرار دهيد تا از گازگرفتن احتمالي زبانش جلوگيري شود . در ضمن اينكار بايد توجه داشته باشيد كه زبان مريض به عقب نيفتاده و راههاي هوايي را مسدود نكند .
4) بند لباسهايي که کودک به تن دارد را شل کنيد و دکمه های پیراهنش را باز کنید.
5) مطمئن شوید کودک نفس می کشد اگر تنفس طبیعی است نیازی به تنفس مصنوعي نمي باشد .
6) بعد از رفع حمله به بيمار استراحت داده و همچنين مايعات شيرين به او بخورانيد
7) در ضمن در صورتي كه بيمار كنترل ادرار و مدفوع خود را از دست داد او را با چيزي بپوشانيد تا پس از بهبودي , از اينكه ديگران وي را در آن وضع ديده اند ناراحت نشود .

باور غلط در باره صرع :
خیلیها فكر میكنند، مبتلایان به صرع، هرگز نمیتوانند زندگی عادی داشته باشند و حتی بسیاری، از این بیماران وحشت دارند
این باور غلط است زیرا از هر 10 نفر مبتلا 8 نفر زندگی کاملا عادی دارند ، بیماری صرع در اکثر موراد با دارو قابل کنترل است .

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 11:34
تعریف سکته مغزی : سکته مغزی یک آسیب حاد مربوط به سیستم عصبی است که در آن ، جریان تامین کننده مواد مغذی و اکسیژن قسمتی از مغز قطع می شود.در نتیجه ، عملکرد عصبی ناحیه آسیب دیده مختل می شود . به بیان دیگر اگر خونرسانی به قسمتی از مغز دچار اختلال شده و متوقف گردد٬این قسمت از مغز دیگر نمی‏تواند عملکرد طبیعی خود را داشته باشد.این وضعیت را اصطلاحاً سکته مغزی می‏نامند.
سکته مغزی در مردان بیشتر از زنان است و می تواند موجب تظاهرات عصبی زیادی مثل فلج نیمه بدن، اختلال تکلم و اختلال در راه رفتن شود.

علایم سکته مغزی
در بیشتر افراد علایم سکته مغزی به سرعت و در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه بعد از انسداد رگ خود را نشان می‏دهند.علایم هر سکته مغزی بستگی به قسمتی از مغز دارد که دچار گرفتاری شده است.این علایم امکان دارد شامل موارد زیر گردد:
۱-ضعف و کرختی صورت وبازوها یا پاها به خصوص در یک طرف بدن و فلج شدن آنها
2-عدم تعادل و لنگ زدن
3-اختلال در تکلم یا در درک کلام
4-اشکال در بلع
5-کرختی و سوزش قسمتهای بدن-اشکال در درک وضعیت و موقعیت
6-دو بینی-تاری دید یا از دست دادن بینایی به خصوص در یک چشم
7-سردرد شدید و ناگهانی
8-از دست دادن حافظه کوتاه مدت وطولانی مدت-اختلال در قضاوت
9-سرگیجه بدون دلیل و سقوط ناگهانی
۱0-بی اختیاری ادرار و مدفوع
۱1-اشکال در پیدا کردن کلمات و فهمیدن آن چیزی که دیگران می‏گویند.
۱2-عدم توانایی در انجام حرکات ظریف.
اگر سکته مغزی شدید باشد ٬ قسمت‏هایی از مغز که کنترل تنفس و فشار خون را بر عهده دارند ممکن است گرفتار شده و یا اینکه ممکن است شخص به اغماء رفته و نتایج مرگباری را به دنبال داشته باشد.

عوامل تشدید کننده بیماری سکته مغزی
• سیگار کشیدن
1. چاقی
2. رژیم غذایی پرچربی یا پر نمک
3. سن بیش از 60 سال
4. فشار خون بالا
5. دیابت شیرین
6. بیماری شریان کرونر
7. سابقه خانوادگي سكته مغزي
8. سوء مصرف الكل

کمک های اولیه در سکته مغزی
هنگام برخورد با بیمار سکته مغزی باید اطرافیان آرامش خود را حفظ کرده بیمار را در حالت سکون قرار داده و با اورژانس تماس بگیرند گاهی بیمار بی هوش می شود و به زمین می افتد و حتی قدرت تکلم را از دست می دهد . در این زمان نباید فریاد کرد و بدن بیمار را تکان داد .این اقدامات برای بیماران مبتلا به سکته مغزی غالبا وضع بیماررا وخیم تر می کند .
باید دگمه های لباس بیمار را باز کرد. چون در این صورت مجرای تنفس بیمار باز می شود. اگر دست و پای بیمار در حالت انقباض عضلات باشد، باید بدن بیمار را محکم نگاهداشت . بسیاری از مبتلایان سکته مغزی استفراغ می کنند ، در حالت بیهوشی نمی توانند خود را کنترل کنند باید مراقب بوده غذاهای درون دهان خارج شود .

پیشگیری از سکته مغزی
1. ورزش منظم
2. استفادهاز رژیم غذایی کمچربی و مصرف میوه ها و سبزی ها در رژیم غذایی روزانه
3. عدم استعمال دخانیات
4. کنترل طبی هرگونه اختلال مزمن مثل دیابت
5. کنترلمرتبفشار خون و در صورت بالا بودن مراجعه به پزشک
6. در بیمارن دارای سابقه سکته قلبی و بیماران مبتلا به فشار خون و دیابت مصرف روزانه آسپرین زیر نظر پزشک
7. در صورت وجود علائم هشدار دهنده باید هر چه سریع تر به با پزشک مشورت کرد این علائم عبارتند از : گزگز ناگهانی و بی علت و یا ضعف و کرختی یک طرف بدن ، سردرد شدید ناگهانی ، تاری دید ، اشکال در تکلم ،لغزش یا نداشتن تعادل .

درمان
برای درمان سکته مغزی از روش جراحی و درمان با داروهای ضد انعقادی و ضد فشار خون و در برخی از موارد از روشهای فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتار درمانی استفاده می شود .

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 11:39
تعریف بیماری سرطان ریه
سرطان ریه گونهای بیماری است که در آن رشد بافت بدخیم در یک یا هر دو ریه پدید می آید. سرطان ریه یکی از همه گیر ترین سرطان ها در سراسر جهان است ريه (شش) يا جگر سفيد اندامی است مخروطی شکل مجتمع از بافت اسفنجی که به صورت يک جفت در قفسه سينه قرار دارد.

عوامل موثر در بروز سرطان ریه:
1- سرطان ریه ممکن است به صورت خود به خودي يا در اثر عوامل ناشناخته
2- تماس سلول با يک سري عوامل مخرب و زيان بار که به عوامل سرطان زا مشهور هستند مانند ترکيبات زيان بار موجود در دود سيگار و برخی آلاینده های محیطی
3- مصرف سيگار مهم ترين عامل خطر ابتلا به سرطان ريه است خطر ابتلا به سرطان ريه با افزايش مقدار و مدت تماس با دود تنباکو افزايش مي يابد و هر چه سن شروع مصرف سيگار پايين تر باشد ، خطر ابتلا بيشتر است . به صورت کلي افراد سيگاري ۱۳ برابر افراد غيرسيگاري در معرض ابتلا به سرطان ريه قرار دارند .
4- آلاينده های موجود در هوای محيط زيست و محل کار- موادی چون آزبست (پنبه نسوز)، گاز رادون (گازی بی رنگ و بی بو که از تجزيه طبيعی اورانيم در آب ، خاک و مصالح ساختمانی قديمی توليد می شود)، اورانيوم و نيکل عامل مستعد کننده در ابتلاء به سرطان ريه هستند.
5- استنشاق دود سيگار در محيط برای افراد غير سيگاری
6- عوامل ژنتيکی- وجود سابقه سرطان ريه بين اعضای نزديک خانواده احتمال ابتلا به اين سرطان را افزايش می دهد.
7- عوامل ايمنی و سن - نارسايی سیستم ايمنی طبيعی بدن عامل مستعد کننده ای در ايجاد سرطان ريه است.همچنین افراد بالای ۶۰ سال بيشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان ريه هستند
نشانه و علائم سرطان ريه
متأسفانه سرطان ريه در مراحل ابتدايي هيچ نشانه اي از خود بروز نمي دهد و اغلب بيماران زماني به پزشک مراجعه مي کنند که سرطان در مراحل پيشرفته قرار دارد . برخی از علائم برای تشخیص زود رس عبارتند از:
1- افزايش تعداد يا شدت سرفه در فرد سيگاري
2- سرفه به همراه خلط خوني ، حتي اگر ميزان خون اندک باشد
3- درد مبهم يا مشخص درقفسه سينه
4- تنگي نفس در اثر فعاليت
5- خشونت يا تغيير صدا که بيشتر از ۲ هفته طول کشيده باشد
6- عفونت هاي مکرر ريه و مجاري تنفسي
7- بروز خس خس سينه به صورت حاد
8- کاهش وزن و بی اشتهائی
9- ضعف و خستگی مفرط

پیشگیری از سرطان ریه
1- ترک سیگار و کاهش تماس با افراد سیگاری و
نکته مهم : 90 درصد افرادی که به سرطان ریه مبتلا میشوند سیگاری هستند، در مورد ترک کردن سیگار باید بخاطر داشت که امروز نسبت به دیروز دیر است و فردا نسبت به امروز دیر تر
2- پیشگیری از تماس با آلاینده ها محیطی و استفاده از وسایل حفاظت فردی مانند ماسک در محیط های کاری که آلاینده ها وجود دارد
3- تغیر در شیوه زندگی و مصرف بیشتر میوه و سبزی و انجام فعالیت ورزشی منظم
نکته : ترک سيگار در بيماراني که سال ها سيگاري بوده اند ، خطر ابتلا به سرطان ريه را به طرز چشمگيري کاهش ميدهد پس هیچگاه برای ترک سیگار دیر نیست

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 11:42
تعریف بیماری : سکته قلبی یا انفارکتوس میوکارد عبارت است از صدمه به قسمتی از عضله قلب ،که بعلت انسداد در رگهای کرونری (رگهای تغذیه کننده عضله قلب )و از بین رفتن جریان خون در آن قسمت اتفاق می افتد لخته درون رگ کرونری جریان خون و اکسیژن رسانی به عضله قلبی را مختل می کند،که سبب مرگ سلولهای قلبی در آن ناحیه می شود.ماهیچه قلبی آسیب دیده توانایی خود برای انقباض از دست می دهد،و عضله قلبی باقیمانده برای جبران منطقه آسیب دیده واردعمل خواهد شد. گاهی ،استرس شدید ناگهانی می تواند یک حمله قلبی را شروع کند

علائم سکته قلبی
برخی از شایع ترین علائم سکته قلبی عبارتند از :
درد پشت جناق سینه (استخوان وسط سینه) یک علامت عمدۀ حملۀ قلبی است كه ممکن است دو دقيقه يا بيشتر طول بكشد ولی در بسیاری افراد ،بخصوص در افراد مسن و بیماران دیابتی درد ممکن است ناچیز باشد یا حتی اصلاً وجود نداشته باشد
اغلب درد از ناحیه سینۀ به بازوها یا شانه،گردن، فک،شکم یا پشت انتشار می یابد.گاهی اوقات درد تنها در یکی از این نواحی احساس می شود . درد ممکن است شدید و زیاد یا خفیف و نامشخص باشد.درد به صورتهای زیر احساس می شود:
1. فشار و سنگینی در قفسه سینه و احساس درد در معده
2. درد شدید در دست
3. تهوع ، استفراغ يا تعريق سرد مي تواند با درد همراه باشد
4. اضطراب و غش کردن

عوامل خطر سکته قلبی
.مهمترین عومل خطر سکته قلبی عبارتنداز:
1. سیگار
2. فشار خون بالا
3. چربی زیاد رژیم غذایی
4. کنترل نامناسب کلسترول خون
5. بیماری قند خون
6. جنس مذکر(سکته قلبی در مردان بیشتر است)
7. سن ، احتمال سکته قلبی با افزایش سن بیشتر می شود
8. وراثت
9. اضافه وزن

كمك هاي اوليه در مواجهه با بیماری سکته قلبی
1. حتي المقدور بيمار را از هرگونه فعاليت اضافي مانند راه رفتن، دويدن، صعود از پلکان و ... باز داريد و وي را در وضعيت استراحت کامل قرار دهيد.
2. سعي کنيد بر روحيه خود مسلط باشيد و تمامي تلاش خود را براي کاهش اضطراب بيمار بکار ببنديد.از سر و صدا کردن، گريه و ساير مواردي که باعث اضطراب بيشتر بيمار مي شود خودداري کنيد.
3. از دادن خوراکي و آشاميدني به بيمار اجتناب کنيد.
4. در صورتي که بيمار ، دچار تنگي تنفس است، وي را در وضعيت نشسته قرار دهيد و پاهايش را از تخت آويزان کنيد.
5. در صورتي که بيمار ، دچار افت فشار خون است وي را در وضعيت خوابيده قرار دهيد و پاهايش را بالاتر از سطح بدن نگهداريد. . لباس هاي اطراف گردن و قفسه سينه را شل كنيد
6-انتقال هر چه سريع تر بيمار به مراکز درماني با آمبولانس یا وسیله شخصی نکته بسيار مهمي است، بنابراين سعي کنيد در اين موارد، زمان را از دست ندهيد.
7- اگر بیمار بی هوش باشد سعی کنید عملیات احیاء قلبی عروقی را به درستی برایش اجرا نمایید

پیشگیری از سکته قلبی
1. استفاده از رژيم هاي غذايي كم نمك و سبزيجات و میوه
2. اجتناب از مصرف غذاهای پر چرب و سرخ شده و روغن با کلسترول بالا
3. انجام ورزش و فعالیت بدنی یکی از راههای مهم پیشگیری از سکته قلبی است که باید در تمام سنین انجام شود
4. اجتناب از مصرف غذاهای حاضری و موادی مانند سوسيس و كالباس و نوشابههاي گازدار تا حد امکان

اقدامات درمانی برای بیمار سکته قلبی
حمله قلبی یک اورژانس پزشکی است ،بستری و احتمالاً مراقبتهای ویژه زیر نظر پزشک مورد نیاز است.پایش مداوم نوار قلب سریعاًآغاز می شود،زیرا ضربانات نامنظم قلبی مهمترین علت مرگ در چند ساعت اول پس از حمله قلبی هستند. معمولاً اکسیژن تجویز می شود،حتی اگر اکسیژن خون طبیعی باشد.این امر اکسیژن کافی در اختیار بافتهای بدن می گذارد و کار قلب را کم میکند. نیترو گلیسرین وریدی یا سایر داروها برای کنترل درد و کاهش نیازقلب به اکسیژن بکار می روند. داروهای ضد دردهای ممکن است برای یک حمله قلبی تجویز شوند.

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 11:44
تعریف سرطان خون :
سرطان خون یا لوسمی ( لوکمی) ريشه در زبان لاتين به معنای خون سفيد دارد در بیماری سرطان خون، مغز استخوان مقدار بسیار زیادی از سلولهای سفید خون غیرعادی تولید میکند. این سلولها با سلولهای خون نرمال و عادی متفاوت هستند و درست عمل نمیکنند. درنتیجه، تولید سلولهای سفید خون طبیعی را متوقف کرده و توانایی فرد را در مقابله با بیماریها از بین میبرند. سلولهای لوکمی همچنین بر تولید سایر انواع سلولهای خونی که توسط مغز استخوان ساخته میشود از جمله گلوبولهای قرمز خون که اکسیژن را به بافتهای بدن میرسانند، و همچنین پلاکتهای خونی که از لخته شدن خون جلوگیری میکنند، نیز فشار میآورد. سرطان خون یکی از چهار سرطان شایع کودکان است
انواع سرطان خون
سرطان خون براساس طيف، شدت و سرعت پيشرفت روند بيماری به دو دسته حاد و مزمن تعريف می شود :
۱- لوسمی حاد، رشد سريع همراه با تعداد زيادی گلبولهای سفيد نارس است و مدت فاصله زمانی بين شروع بيماری و گسترش دامنه آن بسيار کوتاه است.
۲- لوسمی مزمن، رشد آهسته همراه با تعداد بيشتری سلولهای های سرطانی بالغ است و مدت فاصله زمانی بين شروع بيماری و گسترش دامنه آن طولانی تری است. لوسمی نيز با توجه به نوع سلولهای های موجود در بافت مغز استخوان که دچار سرطان شده است تعريف می شود و اشکال مختلفی از اين نوع سرطان وجود دارد که هر کدام نشانه ها و عوارض خاص خود را دارند.
خون و انواع سلوسهای خونی
خون از مایع لزجی به نام پلاسما و سلولهای های شناور آن که توسط مغز استخوان تولید می شود تشکیل شده است. مغز استخوان ماده ای نرم و اسفنجی شکل است که داخل استخوانها یافت می شود. این ماده حاوی سلولهای های است که سلولهای های مادر یا سلول پایه نامیده می شود و وظیفه آنها تولید سلولهای های خونی است.
سه نوع یاخته خونی وجود دارد :
1- گلبولهای سفید که مسئولیت دفاع از بدن رادر مقابل عوامل خارجی عهده دارهستند.
2- گلبولهای قرمز خون که اکسیژن را به بافتها حمل کرده و فرآورده های زائد را از اندامها و بافتها جمع آوری می کنند.
3- پلاکتها که وظیفه انعقاد خون و جلوگیری از خونریزی را بر عهده دارند
علائم هشدار دهنده سرطان خون:
1. تورم و خونريزی لثه ها و خونريزی مکرر بينی
2. تظاهر لکههای قرمز دانه اناری زيرجلدی پوست
3. ضعف و لاغری و احساس خستگی مفرط
4. احساس سيری و بیاشنهایی وخوابآلودگی
5. دردهای استخوان و مفاصل
6. تب و لرز و نشانه های شبیه سرماخوردگی
7. تنگی نفس در اثر فعاليت
8. لخته يا منعقد نشدن خون در پی ايجاد زخم يا بريدگی
9. عفونتهای مکرر و عود آنها
10. تورم و بزرگی حجم غده های لنفادی، طحال و کبد و کم خونی
علاوه بر نشانه های فوق ممکن است عوارضی در بيمار ظاهر شود که به اجتماع ياخته ها و سرايت سرطان به اندامهای ديگر بدن مربوط باشد. در چنين مواردی بيمار از سردرد، حالت تهوع و استفراغ، کاهش سطح هوشياری، تشنج، عدم‏ حفظ تعادل، تورم در ناحيه گردن و صورت شکايت می کند.
علل زمینه ساز سرطان خون
بيماری سرطان خون توسط متغيرهای ناشناخته و مستقل متعددی موجب تغييرات سلولها شده و منجر به تداخل در سيستم تکثير سلولهای مغز استخوان میشود. عامل مستعد و پيشتاز در تظاهر سرطان خون مانند هر سرطان ديگری به هم خوردن نظم تقسيم سلولی است. تحقيقات روند بدخيمی بيماری سرطان خون را به اين عوامل ارتباط می دهند:
1. جنس- لوسمی در مردان بيشتر تظاهر می کند
2. سابقه قبلی ابتلا به برخی از بيماری های خونی و يا سابقه قبلی ابتلا به سرطان
3. عوامل ژنتيکی و استعداد ميزبان: عوامل ژنتيکی از جمله نقايصی در کروموزومها و انتقال ژن معيوب
4. تشعشع- افرادی که در معرض تابش تشعشعات هسته ای و سرطانزا قرار گرفته اند
5. اعتياد به دخانيات
6. آلاينده های موجود در هوای محيط زيست و محل کار ( مواد يونيزه ، مواد صنعتی و شيميايی سمی مانند بنزين ومشتقات آن)
7. نارسايی مکانيسم ايمنی طبيعی بدن
8. سن- در ميان بزرگسالان، استعداد ابتلا به لوسمی با افزايش سن ارتباط مستقيم دارد. افراد بالای ۵۵ سال بايد بيشتر مراقب علائم هشدار دهنده اين بيماری باشند.
راههای تشخیص سرطان خون
1. معاينات فیزیکی: شناسایی نشانههای فیزیکی و جسمی سرطان مثل رنگ پریدگی ناشی از کم خونی، و ورم غدههای لنفاوی، کبد یا طحال
2. آزمایش خون: شمارش تعداد گلوبولهای سفید یا پلاکتهای خون
3. نمونه گیری از مغزاستخوان
4. عکس برداری و سنوگرافی
درمان
به علت بکارگیری داروهای ضدسرطان جدید بقای بیماران سرطان خونی در چند سال گذشته افزایش داشتهاست. این داروها منجر به فروکش کردن نشانهها می شود و جریان درمان بیماری بدتر نمیشود و حتی بیماران تا اندازهای درمان میشوند. درمان لوسمی بستگی به نوع لوسمی، وضعیت بیماری در شروع درمان، سن، سلامت عمومی و چگونگی واکنش بیمار به نوع درمان دارد. برای درمان سرطان خون از روشهای زیر استفاده می شود:
1. شیمی درمانی
2. پرتو درمانی
3. پیوند مغز استخوان و پیوند سلولهای بنیادی

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 11:47
تعریف بیماری سرطان تخمدان
به رشد بدخیم و غیرطبیعی سلول های تخمدان، سرطان تخمدان گفته می شود سرطان تخمدان بیماری چندان رایجی نیست و پنجمین عامل مرگ ومیر زنان در اثر سرطان و بیماری های زنان محسوب می شود سرطان تخمدان قابل معالجه است بخصوص اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود. با معالجه و بهبود سرطان ، بسیارى از زنان مى توانند زندگى طولانى و رضایت بخشى داشته باشند حتى با سرطان پیشرفته تخمدان.
عملکرد تخمدان در بدن
در بدن هر زن یک جفت تخمدان وجود دارد . تخمدان ها قسمتي از دستگاه توليد مثل زنان را تشكيل مي دهند اولین کار آنها ترشح هورمون است که موجب رشد اعضای بدن زنان مانند پستانها می شود . هورمونها در بروز صفات زنانه و همچنین عادت ماهانه موثرند . کار دوم تخمدانها ایجاد تخمک است که باعث باروری می شود.
عوامل خطر سرطان تخمدان
1- سن - بیش از نیمی از مرگ ومیر ناشی از سرطان تخمدان در زنان ۵۵ تا ۷۴ ساله دیده می شود در 80% موارد این نوع سرطان بعد از 40 سالگی بروز می کند . این بیماری در سنین 75 تا 79 سالگی به حداکثر شیوع خود می رسد ، بطوری که با افزایش سن ، بروز آن به شدت افزایش می یابد .
2- سابقه خانوادگی سرطان یا ابتلا به انواع دیگر سرطان در فرد. بیمارانی که قبلا به سرطان سینه مبتلا شده اند و یا یکی از اعضای خانواده آنها سابقه ابتلا به سرطان سینه یا تخمدان را داشته باشد, در خطر بیشتری هستند.
3- بارداری : زنانی که هرگز حامله نشده اند بیشتر از زنانی که زایمان کرده اند در معرض ابتلا قرار دارند .
4- سایر عوامل احتمالی عبارتند از مصرف پودر تالک در نواحي تناسلي، قرارگرفتن در معرض پنبه نسوز، مصرف غذاهای پرچرب و ابتلا به بیماری اریون در کودکی که البته تاثیر هیچ کدام از این عوامل هنوز به اثبات نرسیده است
علل اهمیت سرطان تخمدان
1- سرطان تخمدان شايع ترين علت مرگ خانم ها در اثر سرطان هاي دستگاه تناسلي است.
2- شايع ترين سرطان زنان است که در مراحل پيشرفته، تشخيص داده مي شود.
3- احتمال وقوع آن يک مورد در 55 زن است و علت مرگ يک زن از 100 زن است.

علائم بیماری سرطان تخمدان
1- نامنظمی عادت ماهیانه و قاعدگی غیرطبیعی
2- به موازات افزایش رشد تومور و حجم آن علائم فشاری بروز می کند که شامل تکرر ادرار ، درد لگنی ، یبوست و پس از مدتی تورم شکم می باشد
3- دردهای خفیف در ناحیه پایین شکم
4- خونریزی واژینال
5- افزایش یا کاهش وزن
6- افزایش اندازه دور شکم
7- علایم معده ـ روده ای که عبارتند از:
افزایش گاز معده ، سو هاضمه، بی اشتهایی، تهوع و استفراغ و ناتوانی از خوردن میزان همیشگی غذا
پیشگیری از سرطان تخمدان
- هنوز روش غربالگری مناسب جهت تشخیص سرطان تخمدان شناخته نشده است ولی به نظر می رسد یافته های حاصل از سونوگرافی و اندازه گیری آنتی ژنی که در بیماران مبتلا افزایش می یابد در شناسایی سرطان تخمدان به صورت اولیه مناسب باشند.
- انجام معاینات لگنی هر شش ماه یکبار و در همه زنان ( خواه در سنین باروری باشند و خواه یائسگی ) در شناسایی به موقع بیماری کمک کننده است .
- مصرف قرصهای ضدبارداری خوراکی نیز خطر ابتلا را کاهش می دهد بطوری که مصرف این قرص ها تنها روش توصیه شده پیشگیری داروئی برای سرطان تخمدان است هرچه زمان مصرف اين داروها طولاني تر باشد، اين كاهش بيشتر خواهد بود. شیردهی و بستن لوله های رحمی نیز شانس ابتلا به سرطان تخمدان را کاهش می دهند .
درمان بیماری سرطان تخمدان
درمان سرطان تخمدان بستگی به سن و وضعیت عمومی بیمار و مهمتر از همه شدت گسترش و انتشار بیماری دارد . روشهای درمانی عبارتند از : جراحی ،شیمی درمانی و اشعه درمانی

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 11:49
اهمیت پوست
پوست بزرگترین عضو بدن است و وظیفه آن ذخیره چربی ، خنک نگهداشتن بدن و ساختن ویتامین دی به وسیله نور خورشید در بدن است و بدن را از عفونت، نور، از دست رفتن آب و سایر مایعات و جراحت حفاظت می کند.
تعریف بیماری سرطان پوست
سرطان پوست بیماری است که در آن سلولهای بدخیمی که از بافت پوست نشات می گیرند و به طور نامنظم و فزاینده ای تکثیر و به طریقی از سیستم ایمنی و دفاعی بدن عبور می کنند بدون اینکه موجب تحریک عکسالعمل تدافعی و تهاجمی در سیستم ایمنی بدن شوند.
علل بروز سرطان پوست :
1- مهمترین عامل مستعدکننده سرطان پوست، جهش در دی ان آ سلول بر اثر اشعه ماورای بنفش است که منجر به شروع سرطانی شدن سلولها می شود.
2- تماس با مواد شیمیایی و رادیو اکتیو
3- سوختگی
4- خالکوبی
5- زخمهای باز
6- سرطان پوست معمولاً در بخشهای در معرض آفتاب بروز میکند٬ یعنی صورت، لبها، گوشها، گردن، دستها و دیگر قسمتهایی که در معرض آفتاب هستند. البته این احتمال هم هست که سرطان پوست، در قسمتهای دیگر بدن ظاهر شود٬ مثلاً در کف دست، فاصله بین انگشتان یا حتی اعضای تناسلی. احتمال سرطان پوست برای هر فردی با هر نوع پوستی، وجود دارد
انواع سرطان پوست
1- سرطان سلولهای بنیانی یا پایه پوست
این نوع سرطان ، شایعترین گونه سرطان پوست میباشد و حدود 80 درصد سرطان های پوست را شامل می شود . سرطان سلولهای بنیانی که در لایه خارجی پوست مستقر هستند ، دارای سرعت رشد کم بوده و به ندرت گسترش می یابد . محرک رشد این سلولها شامل تماس با مواد شیمیایی و رادیو اکتیو ، سوختگی ، خالکوبی ، قرار گرفتن در معرض تابش پرتو شدید آفتاب و غیره میباشد .
2- سرطان سلولهای فلسی پوست :
این نوع سرطان ، شکل دوم شایع سرطان پوست است که مدت طولانی در لایه اپیدرم باقی می ماند و در صورت عدم درمان میتواند بافتهای دیگر را مورد تهاجم خود قرار دهد . محرک رشد این سلولها شامل تابش اشعه ایکس ، قرار گرفتن در معرض تابش نور شدید آفتاب ، زخمهای باز ، تماس با مواد شیمایی و غیره میباشد .
3- سرطان ملانوما :
ملانوما از خطرناک ترین انواع سرطان پوست به حساب میاید. سرطان ملانوما در اثر رشد بدخیم سلولهای ملانومیسم حاصل میگردد . این سلولها رنگدانه تیره پوست، خالهای بدن ،رنگ چشم را پدید میاورند به این خاطر غذه های سرطانی ملانوما غالبا سیاه و یا قهوهای هستند . درمان این نوع سرطان با تشخیص زود هنگام امکان پذیر است. اما اگر به سایر بافتهای بدن گسترش یابد ، امکان معالجه آن غیر ممکن است .
پوست بدن دارای رنگدانه هایی به نام ملانین است که میتواند مانع از ورود میزان معینی اشعه فرابنفش به درون بدن شود .ملانین ها در اشخاصی که به شکل طبیعی دارای پوست تیره تری هستند زیادتر بوده و آنها مصونیت بالاتری در مقابل تابش نور آفتاب دارند. به این خاطر اشخاصی که دارای پوست روشن تری هستند بیشتر در خطر ابتلا به سرطان پوست میباشند . اشخاصی که رنگ پوست تیره دارند ، کمتر به نور خورشید حساس هستند . اما آنها نیز در برابر مضرات آفتاب ایمن نیستند و هر شخصی بایستی خود را از صدمات تشعشعی، محافظت نماید .
علائم سرطان پوست
1- رشد غيرطبيعي زخمها و خالهاي پوستي
2- زخمهائي كه بهبود نمي يابند و با خونريزي همراه هستند.
3- زخمي كه بهبود آن مدت زيادي به طول بينجامد.
4- تغيير رنگ خالهاي پوستي
نکته مهم : اگر خال یا لکه ای در پوست شما از نظر اندازه، شکل، رنگ یا حاشیه ها تغییراتی داشت یا در صورت داشتن بیش از یک رنگ، عدم تقارن، خارش، ترشح یا خونریزی حتما به پزشک مراجعه کنید.
افراد در معرض خطر جهت ابتلا به سرطان پوست :
1- افرادی که دارای پوست لطیف هستند .
2- افرادی که دارای خالها یا لکه های قهوه ای رنگ پوست هستند .
3- افرادی که مکررا درکودکی دچار آفتاب سوختگی شده اند .
4- افرادی که در هوای آزاد و مکانهای مرتفع که آفتاب گیر است کار میکنند .
5- افرادی که دارای سابقه خانوادگی سرطان پوست هستند .
6- افرادی که به علتی پرتو درمانی شده اند
پيشگيري از سرطان پوست
1- قبل از خروج از منزل از ضد آفتاب مناسب که درجه محافظت آن در برابر آفتاب 30 یا بیشتر باشد استفده نمایید
2- از لباسهايي كه تمام بدن را از نورخورشيد محافظت مي كند استفاده كنيد مانند کلاه های با لبه ی پهن و لباسهایی که کاملاً بدن را بپوشاند لباسهایی که رنگ روشن دارند مناسب تر هستند.
3- تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض نور خورشيد بين ساعات 8صبح تا 4 بعد از ظهر بپرهيزيد.
4- انجام معاینات و آزمایشات مرتب پزشکی و معاینه ی هر ضایعه ی پوستی مشکوک توسط پزشک.
5- خال یا لکی که با سایر خالها متفاوت باشد، اندازه ی آن از ته یک مداد بزرگتر باشد باید توسط پزشک معاینه شود چون میتواند بدخیم باشد
6- اطفال علاقه به صرف وقت خود در خارج از خانه دارند و این موضوع باعث میشود که آنها تحت خطر ابتلا به تورم پوستی در اثر تماس با آفتاب قرار گیرند . لذا از قرار دادن طولانی مدت آنها در معرض نور آفتاب باید اجتناب نمود . برای اطفال بالای شش ماه میتوان کرم ضد آفتاب استعمال نمود
خال های غیر معمول پوستی
این خالها سرطانی نیستند اما میتوانند تبدیل به سرطان شوند. این خالها میتوانند در نواحی از بدن که با آفتاب مواجهه دارند و یا در نواحی دیگر بدن تشکیل شوند. ویژگی های این خالها عبارتند از :
1- این خالها بزرگ هستند (عرض حدود 6 میلیمتر یا کمتر).
2- بیشتر شکل نامنظم دارند و حاشیه آنها نامنظم است یا حالت محو شده دارد.
3- این خالها ممکن است صاف یا برجسته باشند و سطح آنها نیز ممکن است ناصاف یا صاف باشد.
4- رنگ این خالها ممکن است یکدست نباشد و مخلوطی از چند رنگ مثلا صورتی، قرمز، برنزه یا قهوه ای باشد.
5- عدم تقارن دارند به این معنی که نیمه ی خال با نیم دیگر آن مشابه نیست
6- خالی که اندازه اش به سرعت تغییر کند، بزرگ یا چروکیده شود تغییر رنگ بدهد، خارش دار شود یا خونریزی داشته باشد باید معاینه شود
نکاتی برای بررسی خالها :
پوست خود را پس از دوش گرفتن و زمانی که مرطوب است چک کنید. محل شایع بروز ضایعات ملانوما در مردان ناحیه پشت تنه و در زنان در در پایین ران و ساق است. اما به این محلها اکتفا نکنید و ماهی یک بار همه ی بدن را برای یافتن لکه ها و خالهای مشکوک چک کنید. از سر شروع کنید و نواحی پنهان را نیز فراموش نکنید. قسمتهایی مانند لا به لای انگشتان دست و پا، کشاله ران، کف پاها و پشت زانوها نباید فراموش شوند. پوست سر و گردن را نیز چک کنید. میتوانید از آینه یا از کمک یکی از اعضای خانواده برای چک کردن قسمتهایی که دیده نمیشوند استفاده کنید.
میتوانید از خالها عکس بگیرید تا تغییرات آنها در آینده بتوانید بفهمید. اگر نوجوان هستید، باردار هستید یا حوالی یائسگی هستید توجه بیشتری به خالها و لکها داشته باشید چون در این زمانها تغییرات هورمونی در بدن رخ میدهند

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 11:51
تعریف بیماری سرطان پستان
سرطان پستان، شایع ترین سرطان در زنان و اولین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان ۴۴-۴۰ ساله است که به دلیل رشد مهار نشدهی سلولهای غیر طبیعی كه در نواحی مختلف سینه ایجاد می شود اتفاق می افتد. سرطان ممكن است در بافتهای مختلف مانند مجاریای كه شیر را انتقال میدهند، بافت تولید كنندهی شیر و در بافت غیر غددی رخ دهد.
امروزه سرطان پستان به عنوان یكی از شایع ترین و كشنده ترین بیماری های زنان به شمار می رود یكی از دلایل كشنده بودن این سرطان تشخیص دیرهنگام آن به دلیل تاخیر بیمار در مراجعه به پزشكان صورت می پذیرد .
عوامل خطر موثر در بروز سرطان پستان
1. سابقهی فامیلی سرطان سینه
2. سابقهی قبلی ابتلا به سرطان سینه و یا برخی موارد غیر طبیعی دیگر در بافت سینه
3. بروز اولین دورهی قاعدگی قبل از 13 سالگی
4. یائسگی بعد از 51 سالگی
5. افرادی كه در طول زندگی باردار نشدهاند و یا اولین بارداری آنها بعد از 30 سالگی بوده است.
6. اضافه وزن و چاقی خصوصاً بعد از یائسگی
7. مصرف الكل
8. زندگی بی تحرك و فعالیت بدنی كم
9. مصرف مواد غذایی پر چرب و سرخ کرده
علائم سرطان سینه
1. وجود توده و یا افزایش ضخامت در سینه و یا ناحیهی زیر بغل
2. ترشح شفاف یا خونی از سینه
3. پوستهریزی در نوك سینه
4. فرو رفتن نوك سینه به داخل
5. قرمزی و یا تورم سینه
6. فرو رفتگی پوست سینه كه در آن پوست، حالتی شبیه به پوست پرتقال پیدا می كند.
7. وقوع تغییر شكل سینه كه موجب متفاوت شدن آن با سینهی دیگر شود.
8. زخم در پوست سینه كه بهبود پیدا نكند.
نکته : اگرچه این بیماری در زنان بسیار شایعتر است اما در مردان نیز روی میدهد.
پیشگیری از سرطان پستان
اگر این بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود، قابل درمان است. که این تشخیص بیشتر از طریق خودآزمایی پستان توسط خود خانم صورت می گیرد . به ویژه افرادی كه دارای سابقه ارثی در این زمینه هستند و اقوام نزدیك آنان مانند مادر، خواهر، خاله و عمه به سرطان پستان مبتلا بوده یا هست، بایستی از سنین پایین تر اقدام به انجام خودآزمایی نمایند
خودآزمایی پستانها توسط زنان باید به صورت ماهیانه انجام شود. حداقل منفعت این عمل، شناسایی توده های کوچکی است که با اقدامات مختـصر جراحی قابل درمانند. بیش از ۶۵% توده های پستانی توسط خود بیماران کشف میشوند.
نحوه انجام خود آزمایی پستان
روزهای ۵ تا ۷ سیکل قاعدگی، بهترین دوران برای انجام معاینة پستان است.
الف مقابل آینه :
بدون پوشش روبروی آینه بایستید.
دستها راآویزان نگهدارید ودراین حالت بدقت به هرگونه عدم تقارنی بیش ازحد معمول یا شکل غیرطبیعی پستان ویا فرورفتگی آن توجه کنید.
همین عمل را در حالی که دستها را بالای سربرده اید انجام دهید.
سپس دستها را به پشت سربرده درهم قفل کنید، شانه ها را به سمت عقب بکشید، دراین حالت پستانها ازیکدیگرفاصله می گیرند.(درصورت وجودچسبندگی این حالت ایجاد نمی شود)
ب هنگام استحمام:
به منظورتشخیص بهترهرنوع توده ای ودرحالی که پستانها صابونی هستند با سطح نرم انگشتان همانند روش قبل تمام حجم پستان را کنترل نمایید.
سپس نوک پستان را بین انگشت شست ونشانه به ملایمت فشاردهید وترشحات خونی را درنظر داشته باشید .
درمرحله آخرخم شده دستها را به صورت آویخته دردوطرف بدن قراردهید، پستانها باید براساس وزن بافت خودآویزان شوند. چنانچه چسبندگی وجود داشته باشد این حالت ایجاد نمی شود.
نکته مهم
تمام خانمها ازسن 20 سالگی به بعد بایدهرماه پس ازاتمام قاعدگی پستانهای خود را معاینه کنند ونیز سالی یکبارتوسط پزشک یا فرد دوره دیده معاینه شوند.
پیشگیری:
اقداماتی که در پیشگیری از سرطان پستان می تواند نقش داشته باشد عبارتند از
1. عدم مصرف دخانیات
2. تنظیم وزن در حد طبیعی و مناسب
3. ورزش مرتب
4. عدم مصرف الكل را
5. داشتن رژیم غذایی سالمی كه حاوی مقادیر زیادی از سبزیجاتی و میوه ها باشد
6. انجام ورزش منظم
درمان:
درمان سرطان سینه به عوامل مختلفی بستگی دارد. ممكن است درمان جراحی به صورت برداشتن جزئی تا كامل سینه انجام شود و درمانهای مكمل مانند درمان دارویی، درمان هورمونی، شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام گیرند.

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 11:53
تعریف بیماری سرطان پروستات
پروستات غده ای است به اندازه یک گردو که وظیفه آن فراهم آوردن جریان منی (ماده ای شیری رنگ) برای تغذیه اسپرم ها می باشد. این غده تنها در مردان يافت می شود و برداشتن کامل آن مشکل خاصی برای مردها به وجود نمی آورد سرطان پروستات نوعی بيماری است که در آن سلولهای بدخيم که از بافتهای پروستات نشات می گيرد و به طور نامنظم و فزايندهای تکثير و منجر به افزايش حجم در هر يک از اجزای سلولی غده پروستات میشود. سرطان پروستات دومين سرطان شايع بعد از سرطان ريه در ميان مردان است
علائم شایع
یکی از مهمترین علائم سرطان پروستات مشکل دفع ادراربه این ترتیب که احساس دفع شدید ادرار عارض می شود اما بعد از مراجعه به توالت هیچ چیز دفع نشود، یا دفع ادرار به صورت کامل صورت نگیرد بلکه کم کم باشد. به طور کلی می توان گفت که مشاهده و احساس هر گونه فرم غیر عادی در دفع ادرار می تواند هشدار دهنده باشد. علائمی نظیر :
1- مشکل در تخلیه ادرار داشتن ادرار قطره قطره بعد از ادرار کردن
2- تکرر ادرار و احساس درد و یا سوزش در هنگام ادرار کردن
4- داشتن ادرار کدر و وجود خون و یا ترشح چرکی به همراه ادرار
5- داشتن درد هنگام انزال
6- داشتن درد در مفصل ران و یا درد پشت و یا درد کمر
عواملل زمینه ساز بروز سرطان پروستات
1- سن ـ سرطان پروستات اغلب در افراد سالمند ديده میشود و افراد زير ۵۰ سال به ندرت به آن مبتلا می شوند. مردان بالای ۶۰ سال بيشتر در معرض خطر ابتلاء به سرطان پروستات هستند .
2- عوامل ژنتيکی - سابقه ارثی سرطان پروستات عامل مهمی در ابتلا به اين سرطان است. وجود سابقه سرطان پروستات بين اعضای نزديک خانواده از جمله پدر و برادر احتمال ابتلا به اين سرطان را افزايش می دهد.
3- نژاد: سیاه پوستان امریکایی 65% بیشتر از سایر مردها به این بیماری مبتلا می شوند و آمار مرگ و میر نیز در آنها دو برابر می باشد. از سوی دیگر شیوع این بیماری در مردان آسیایی پایین تر است.
4- عوامل هورمونی ـ هورمونهای استروئيدی (تستوسترون و آندروژنها) برای رشد و حفظ و عمل طبيعی آن در مردان بالغ نقش مهمی را ايفا می کند. افزايش ميزان ترشح هورمون تستوسترون در خون اغلب موجب تسريع روند بدخيمی سرطان پروستات می شود
5- تغذيه - رژيم غذايی اثرات زیادی در پيشگيری و يا پيشتازی ايجاد سرطان پروستات دارد مصرف سبزيجات حاوی مقادير قابل توجهی ويتامين ث و ای به خصوص گوجه فرنگی، عاملی محافظتی در مقابل سرطان پروستات تلقی می شوند در حالی که استفاده از مقادير زياد چربی حيوانی عامل مستعد کننده و پيشتاز در ايجاد سرطان پروستات شناخته شده است.
6- مواد شيميايی - تماس با مواد شيميايی سرطانزا در محيط مانند کادميم، که در تهيه برخی آلياژها و باتری کاربرد دارد، عامل مستعد کننده و پيشتاز در ايجاد سرطان پروستات است.
7-بيماری های مقاربتی - وجود بيماريهای مقاربتی احتمال ابتلاء به سرطان پروستات را افزايش میدهد.
پیشگیری از سرطان پروستات
1- عدم مصرف غذاهای پر چرب و غذاهای آماده
2- مصرف سبزیجات و میوه های تازه در رژیم غذایی روزانه
3- محدود کردن مصرف قند و نمک
4- عدم مصرف نوشیدنیهای الکلی و سیگار
5- داشتن فعالیتهای جسمی منظم مانند پیاده روی سریع
درمان سرطان پروستات
پزشکان با در نظر گرفتن شرايط بيمار ممکن است يک يا ترکيبی از اين روش های درمانی را بکار گیرند مانند:
۱-تحت نظر گرفتن بيماری: در اين روش بيمار به طور دقيق تحت نظر پزشک قرار می گيرد، بدون اينکه الگوی درمانی بر روی او اعمال شود. اين روش برای بيمارانی تجويز می شود که جراحی برايشان مفيد نيست و يا رشد غده سرطانی پروستات آنها بسيار کند و آهسته است.
2- استفاده درمانی از سرمای شديد.
3-شيمی درمانی: انهدام سلولهای سرطانی با استفاده از داروهای شيميايی
۵-راديوتراپی به منظور کنترل رشد سلولهای سرطانی است.

#laleh#
1391,05,02, ساعت : 11:58
تعریف بیماری دیابت : بیماری قند یا ديابت یک بیماری است که در اثر ناتواني بدن در توليد انسولين يا كاهش يا عدم اثر انسولين در سوخت و ساز مواد قندي پديد مي‏آيد. انسولين ماده اي است كه در بدن توسط غدة لوزالمعده توليد مي شود و سلولها را قادر ميسازد كه گلوكز را از خون گرفته و برای تولید انرژی استفاده كنند.
انواع دیابت
به طور كلی دیابت به چهار گروه دیابت نوع 1، دیابت نوع 2، دیابت حاملگی و دیابت به علل متفرقه تقسیمبندی ميشود. در دیابت نوع1 كه 15- 10 درصد كل موارد دیابت را تشكیل ميدهد تولید انسولین از پانكراس (لوزاالمعده) به علت از بین رفتن سلولهای سازنده انسولین، متوقف ميشود به همین خاطر افراد مبتلا به این نوع دیابت باید از بدو تشخیص، انسولین مورد نیاز بدن را به صورت تزریقات روزانه تأمین كنند. دیابت نوع1 اغلب در سنین زیر 30 سال به وجود مي آید. عدم دسترسي به انسولين در افراد مبتلا به ديابت نوع 1 موجب مرگ و مير ايشان ميشود.
در دیابت نوع2 كه بیشتر در بالغین بالای 30 سال و چاق دیده ميشود و 90- 85 درصد كل موارد دیابت را شامل ميشود انسولین تولید شده از پانكراس به خوبی عمل نميكند. در واقع یا پانكراس به اندازه كافی انسولین ترشح نميكند و یااینكه انسولین ترشح شده، به علت وجود مقاومت به انسولین مخصوصاً در افراد چاق، فاقد كارایی لازم است. افزایش قند خون سبب ایجاد عوارض زودرس و دیررس دیابت در بدن ميشود. اگر دیابت پیشگیری و درمان نشود، بسیاری از عوارض دیابت كشنده بوده و یا حداقل سبب كاهش كیفیت زندگی فرد مبتلا به دیابت و خانواده وی ميشود.
دیابت حاملگی به دیابتی گفته ميشود كه برای اولین بار در طول حاملگی تشخیص داده شود. این نوع دیابت معمولاً گذرا است و بعد از اتمام حاملگی بهبود ميیابد خانمهای مبتلا به دیابت حاملگی بعداً در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع2 هستند.
از علل متفرقه دیابت ميتوان به جراحی، مصرف برخی داروها (مثل كورتیكواستروئیدها)، سوء تغذیه و عفونت اشاره كرد.
علائم بيماري دیابت:
دیابت نوع یك معمولاً شروع پر سر و صدایی دارد و با علائمی چون تشنگی، پرادراری، پرنوشی، كاهش وزن، گرسنگی و خستگی شدید تظاهر پیدا ميكند. دیابت نوع2 شروع خیلی آهستهتری دارد و شایعترین علامت اولیه آن در واقع بی علامتی است. درصد قابل توجهی از مبتلایان به دیابت نوع2 (تقریباً 50%) از بیماری خود اطلاعی ندارند و تنها با انجام آزمایش قند خون ميتوان آنها را شناسایی كرد با این وجود در صورت عدم كنترل مطلوب ممكن است علائمی مشابه با دیابت نوع1 نیز بروز كند. از دیگر علائم دیابت نوع2 ميتوان به عفونت های مكرر مخصوصاً در دستگاه ادراری و پوست، تاری دید، بهبودی دیررس زخمها و احساس سوزش و بيحسی در انگشتان پاها اشاره كرد.
افراد در معرض خطر دیابت
تمامی افراد بالای 40 سال در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع2 هستند و باید هر 3 سال یكبار تحت آزمایش قند خون قرار بگیرند. افراد دچار اضافه وزن كه حداقل یكی از شریط زیر را داشته باشند نیز در معرض ابتلا به دیابت نوع2 هستند و انجام آزمایشات مكرر قند خون در آنها باید در سنین زیر 40 سال یا با فواصل كوتاهتر (هر 2- 1 سال) انجام شود. این شریط عبارتند از:
1- وجود سابقه ابتلا به دیابت در بستگان درجه اول
2- سابقه ابتلای فرد به دیابت پنهان (مرحله پیش از دیابت)
3- سابقه ابتلا به دیابت حاملگی
4- سابقه تولد نوزاد با وزن بیشتر از 4 كیلوگرم یا تولد نوزاد با ناهنجاريهای مادرزادی
5- بالا بودن فشارخون (فشارخون ماكزیمم بیشتر از 140 و یا مینیمم بیشتر از 90 میليمتر جیوه)
6- سابقه ابتلا به كیستهای متعدد تخمدان و یا بیماريهای قلبی- عروقی
پیشگیری از بیماری دیابت
به طور کلی پیشگیری از دیابت را می توان در سه سطح اولیه، ثانویه و ثالثیه انجام داد:
پیشگیری اولیه شامل اقدامات لازم جهت جلوگیری از بروز دیابت در افراد در معرض خطر می باشد. اقداماتی مانند فعالیت منظم ورزشی ، کم کردن وزن ، داشتن رژیم غذایی کم چربی و با قند پایین و مصرف میوه و سبزیجات.
درپیشگیری ثانویه کنترل دقیق قند خون به منظور جلوگیری از پیدایش عوارض آن صورت می گیرد . کنترل دقیق قند خون از طریق رعایت اصول صحیح درمان به نحو چشمگیری در کاهش عوارض بلند مدت دیابت مؤثر است.
از آنجاییکه جلوگیری از پیشرفت عوارض دیابت بعد از به وجود آمدن آن ها و یا در واقع پیشگیری ثالثیه، هزینه های زیادی را به بیمار و جامعه تحمیل می کند، تمام سعی و تلاش باید بر روی پیشگیری اولیه و ثانویه متمرکز شود.
مراقبتهاي كلي در بیماران دیابتی
كنترل عوارض ناشي از ديابت در سالمندان مشكلتر از ساير گروههاي سني است. از اين رو بايد مراقبت خاص از سالمندان بعمل آيد تا از بروز اين عوارض جلوگيري شود:
1- با توجه به اينكه سكتههاي قلبي در مبتلايان به ديابت ممكن است با درد زيادي همراه نباشد و حتي گاهي بدون درد باشد، لازم است سالمند ديابتي در صورتي كه عوامل زمينهساز بروز سكته قلبي نظير چربي خون بالا را نيز داشته باشد، مرتب تحت نظر متخصص قلب و عروق باشد و از انجام فعاليتهاي بدني سنگين و ورزشهاي طولاني مدت بپرهيزد.
2- تميز نگهداشتن تمام قسمت های بدن بسيار مهم است زيرا ميكروب ميتواند از راه تركهاي كوچك پوست بداخل بدن راه يافته و عفونت جدي ايجاد كند.
3- يبوست ميتواند يكي از نشانههاي افزايش قند خون باشد زيرا افزايش ادرار ناشي از بالا رفتن قند خون، موجب كمآبي بدن و جذب اضافي مايعات از رودهها ولذا سفت شدن مدفوع ميشود. با نوشيدن مايعات فراوان و كنترل قند خون ميتوان مشكل يبوست را حل كرد.
5- اندازهگيري مرتب قند خون و ثبت آن ضروري است. آزمايش قند خون ناشتا بهترين راهنما براي دانستن وضعيت قند خون است.
6-درصورت بروز هرگونه تغيير در بينايي تاري ديد باید بلافاصله به چشمپزشك مراجعه کرد
7-زخم پا يكي از دلايل شايع بستري شدن سالمندان ديابتي در بيمارستان است.بنابراین پاها بايستي هر روز وارسي شوند و هرگونه تغییر در آنها مورد توجه قرار گیرد

#laleh#
1392,04,11, ساعت : 16:36
اپی گلوتیت عبارت است از یک عفونت ناگهانی و تهدیدکننده زندگی درکودکان که در اپی گلوت روی می دهد. اپی گلوت یک صفحه بافتی کوچک در عقب گلو است که از ورودی نای مراقبت به عمل می آورد. اپی گلوتیت مسری است و اغلب با خروسک (کروپ ) که خطر کمتری دارد اشتباه می شود. توجه داشته باشید که تورم اپی گلوت ممکن است در عرض 12 ساعت از شروع بیماری باعث بسته شدن کامل راه هوایی شود، بنابراین بیمار باید فوراً تحت درمان قرار گیرد
علایم شایع
صدا یا گریه خفه و گرفته (در خروسک صدا یا گریه خشن تر است ).
سرفه در حد کم (در خروسک سرفه زیاد و شبیه پارس سگ است ).
گلو درد
تب
خشونت صدا
آبریزش از دهان به علت مشکل در بلع بزاق
مشکل تنفسی فزاینده
دم پر سروصدا، جیغ مانند و با فرکانس بالا
بنفش شدن پوست و بستر ناخن ها
کودک سر خود را ممکن است در وضعیت نامعمولی قرار دهد. کودک گردن خود را به عقب و بدن خود را به جلو خم می کند، زبانش را بیرون می آورد و پره های بینی را تا حد امکان گشاد می کند. با این کار کودک تلاش دارد تا هوای بیشتری را استنشاق کند
علل
عفونت اپی گلوت توسط باکتری (معمولاً هموفیلوس آنفلوآنزا ، پنوموکک ، یا استرپتوکک ). تورم اپی گلوت باعث بسته شدن ورودی نای می شود
عوامل تشدید کننده
وجود یک بیماری که مقاومت بدن را کاهش داده باشد.
محیط زندگی شلوغ یا غیربهداشتی
پیشگیری
اگر کودکتان قبلاً مبتلا به اپی گلوتیت شده است ، هرگونه عفونت تنفسی را جدی بگیرید و برای درمان تحت نظارت مراجعه کنید.
کودک باید واکسن هموفیلوس آنفلوآنزا را بزند.
عواقب مورد انتظار
بهبود کامل در صورت تشخیص و درمان زودهنگام
عوارض احتمالی
ذات الریه ، مننژیت ، عفونت مفصل ، عفونت و التهاب پرده دور قلب ، یا سلولیت (عفونت بافت عمقی زیر پوست )
بدون درمان امکان دارد مسیر هوایی کاملاً مسدود شود و کودک ممکن است در عرض چند ساعت فوت کند
اصول کلی درمان
اقدامات تشخیصی ممکن است شامل کشت خون ، کشت گلو، و سایر اقداماتی که تحت کنترل دقیق انجام می گیرند تا از بروز عوارض جلوگیری شود باشد.
- اگر مشکوک به اپی گلوتیت هستید هرگز سعی نکنید ته گلوی کودک را نگاه کنید.
- کودک را به جای خواباندن بنشانید.
- کودک را تا رسیدن به بیمارستان آرام و بی حرکت نگاه دارید. اضطراب و ترس بچه باعث بدتر شدن مشکلات تنفسی می شود.
- بستری کردن کودک برای دادن اکسیژن و انجام سایر اقدامات مراقبتی ویژه
- جراحی برای باز کردن راهی به نای یا قرار دادن لوله ای در نای برای اینکه کودک بتواند تنفس کند. راهی که به نای باز شده است (یا لوله ای که در نای قرار داده شده است ) در عرض 3-1 روز بسته (یا درآورده ) می شود.
- پس از ترخیص از بیمارستان ، شب ها در اتاق کودک یک دستگاه بخور تولید هوای مرطوب خنک بگذارید. این کار را 3-2 هفته ادامه دهید. ضمناً دستگاه باید روزانه تمیز شود.
دارو ها
آنتی بیوتیک برای کنترل عفونت . آنتی بیوتیک باید حداقل 10 روز ادامه یابد.
داروهای کورتیزونی برای کاهش التهاب
فعالیت در زمان ابتلا
تا وقتی که تمام علایم برطرف نشده باشند، استراحت در رختخواب ضروری است . سپس کودک می تواند به تدریج فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری هایش را از سر گیرد.
رژیم غذایی
تا زمانی که کودک دوباره قادر به بلع باشد باید تنها از مایعات (معمولاً سرم ) استفاده شود. پس از ترخیص از بیمارستان ، کودک را تشویق کنید که مایعات بیشتر بنوشد. رژیم غذایی کودک در این هنگام به حالت عادی برمی گردد.
در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود
اگر کودکتان علایم اپی گلوتیت را دارد. خصوصاً اگر کودک مشکل تنفسی داشته باشد، اورژانس را خبر کنید.
اگر کودک شما قبلاً مبتلا به اپی گلوتیت شده است ، و هم اکنون علایم عفونت تنفسی دارد.

#laleh#
1392,04,11, ساعت : 16:49
اسهال خونی باکتریایی (شیگلوز) عبارت است از یک عفونت باکتریایی در لایه های سطحی پوشاننده جدار داخلی روده ها. این بیماری در اثر تماس نزدیک فردی است و به صورت همه گیری رخ می دهد. از زمان ورود باکتری ها تا ظهور علایم 4-1 روز طول می کشد
علایم شایع
دل پیچه
تب
اسهال (تا 20 یا حتی 30 بار اجابت مزاج آبکی در روز)
وجود خون ، مخاط ، یا چرک در مدفوع
تهوع یا استفراغ
دردهای عضلانی
گاهی در شروع بیماری ، شمارش گلبول های سفید کمتر از حد طبیعی است .
علل
یک نوع باکتری به نام شیگلا که به جدار روده بزرگ تهاجم می کند. این باکتری معمولاً از طریق دست ها، غذا، یا آب آلوده ، از یک فرد به فرد دیگر انتقال می یابد
عوامل تشدید کننده
مسافرت به کشورهای خارجی
محیط زندگی شلوغ یا غیر بهداشتی
پیشگیری
دستان خود را پس از اجابت مزاج و قبل از دست زدن به مواد غذایی بشویید.
هر کس که علایم اسهال خونی باکتریایی را دارد جداسازی نمایید.
لباس های آلوده و ملحفه جات را در سطل های پوشیده و پر از آب و صابون قرار دهید تا زمانی که بتوان آنها را جوشاند.
عواقب مورد انتظار
با درمان معمولاً در عرض 7 روز قابل معالجه است . اغلب عفونت های شیگلایی خفیف هستند و درمان جدی احتیاج ندارند. البته در موارد شدید، اگر درمان موفقیت آمیز نباشد، از دست رفتن آب زیاد از بدن ممکن است مرگبار باشد (خصوصاً در شیرخواران و کودکان کم سن و سال ).
عوارض احتمالی
کم آبی بدن به طور خطرناک ، خصوصاً در کودکان
در موارد نادر، باکتری ها ممکن است از مجرای گوارش به خون وارد شوند و سایر اعضای بدن را درگیر سازند، مثل کلیه ها، کیسه صفرا، کبد، یا قلب و مفاصل . این حالت شاید به شوک و مرگ بیانجامد.
اصول کلی درمان
اقدامات تشخیصی ممکن است شامل بررسی آزمایشی و کشت نمونه مدفوع باشد. اطلاع از بروز همه گیری بیماری و نیز آشنایی به نواحی بومی می تواند در رسیدن به تشخیص کمک کننده باشد.
درمان شامل جایگزینی مایعات از دست رفته ، غذای کم حجم ، و نیز گاهی دارو می شود.
بیمار را از بقیه جدا نمایید.
برای تخفیف درد، یک صفحه گرم کننده یا شیشه آب داغ را روی شکم قرار دهید.
بیمار باید مرتباً مایعات دریافت کند.
بستری کردن بیمارانی که شدیداً مریض احوالند (خصوصاً کودکان کم سن و سالی که کم آبی دارند). بیمار جدا از بقیه بستری می شود و مایعات تکمیلی از راه سرم به وی رسانده خواهد شد
دارو ها
امکان دارد آنتی بیوتیک تجویز شود.
از مصرف ترکیبات ضد اسهال خودداری کنید مگر اینکه با نظر پزشک تجویز شده باشند. این ترکیبات ممکن است بیماری را طولانی کنند. اگر تا کنون مورد استفاده قرار می گرفته اند بلافاصله مصرف آنها را متوقف کنید.
فعالیت در زمان ابتلا
امکان دارد آنتی بیوتیک تجویز شود.
از مصرف ترکیبات ضد اسهال خودداری کنید مگر اینکه با نظر پزشک تجویز شده باشند. این ترکیبات ممکن است بیماری را طولانی کنند. اگر تا کنون مورد استفاده قرار می گرفته اند بلافاصله مصرف آنها را متوقف کنید.
رژیم غذایی
مایعات یا جامدات نرم تا زمانی که اسهال متوقف شود، سپس رژیم عادی .
در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود
اگر شما یا کودکتان علایم اسهال خونی باکتریایی را دارید.
اگر یکی از موارد زیر هنگام درمان رخ دهد:
ـ تب 9/38 درجه سانتیگراد یا بیشتر
ـ گلودرد، سردرد، یا گوش درد
ـ تنگی نفس یا سرفه شدید
ـ رگه خون در خلط سینه
ـ درد یا تورم شدید شکم
ـ خونریزی گوارشی از مقعد
ـ درد در ساق پا یا تمام پا
ـ تورم مفاصل
ـ علایم کم آبی بدن (بی حالی ، فرورفتگی چشم ها، کاهش وزن سریع ، یا خشکی پوست ) ظاهر شوند.

#laleh#
1392,04,11, ساعت : 16:56
اسپوندیلیت آنکیلوزان عبارت است از یک بیماری مفصلی پیشرونده و مزمن همراه با التهاب و سفتی . با حالت «خم شدن به جلو» ناشی از سفتی ستون فقرات و ساختارهای حمایت کننده آن مشخص می گردد. ناحیه ساکروایلیاک مفاصل لگن ، مهره ای کمری ، سینه ای و گردنی را درگیر می کند. در داخل خانواده ها، مردان و زنان به یک اندازه مبتلا می شوند. در جمعیت عمومی مردان 5-4 برابر زنان مبتلا می گردند و شروع بیماری معمولاً در اواخر دهه دوم یا اوایل دهه سوم زندگی است .
علایم بیماری
مراحل ابتدایی :
در دوره های راجعه کمردرد، درد می تواند در طول عصب سیاتیک نیز ایجاد گردد.
سفتی که در صبح ها بدتر است .
مراحل بعدی :
بدتر شدن پیشرونده علایم . درد غالباً از قسمت تحتانی پشت به قسمت میانی پشت یا بالاتر از آن در گردن گسترش می یابد. مفاصل اندام های فوقانی و تحتانی پاها و دست ها ممکن است درگیر شوند.
کم خونی
سفتی عضلات
خستگی ؛ کاهش وزن
التهاب عنبیه (در تقریباً 25% از بیماران ).
علل
ناشناخته ولی ممکن است ناشی از تغییرات ژنتیک یا اختلالات خودایمنی باشد.
عوامل تشدید کننده
سابقه خانوادگی اسپوندیلیت آنکیلوزان
عواقب مورد انتظار
در حال حاضر این بیماری غیرقابل علاج تلقی می گردد. علایم به طور پیش بینی نشده ای پیشرفت می کنند و حملات خفیف تا متوسط و دوره هایی از فروکش کردن کامل بیماری وجود دارد. با درمان می توان علایم را تسکین و کاهش داد و بیشتر بیماران می توانند زندگی طبیعی را پیش بگیرند. گاهی بیماری شدید است و به خاطر بدشکلی های ایجاد شده ، ناتوان کننده می گردد.
عوارض احتمالی
نارسایی احتقانی قلب
التهاب چشم که به ندرت منجر به کوری می گردد.
آمیلوئیدوز
بیماری دریچه قلب
بیماری گوارشی
بیماری ریوی
تحت فشار قرار گرفتن عصب که باعث کرختی اندام ها می گردد.
ناتوانی و بی حرکتی دایمی
اصول کلی درمان
آزمون های تشخیصی می توانند شامل بررسی های آزمایشگاهی خون و رادیوگرافی ستون فقرات باشند.
اهداف درمان عبارتند از کاهش بدشکلی بیشتر، آسوده سازی بیمار و تسکین سایر علایم
درمان شامل فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری های ورزشی برای روش های تنفس ، حفظ وضعیت مناسب و به کار گرفتن گروه های عضلانی (در خلاف جهت بدشکلی احتمالی ) است . رعایت درمان توسط بیمار، مهم است .
ممکن است مشاوره فیزیولوژیک توصیه گردد.
روی پشت خود بر روی یک تشک محکم بخوابید. سعی کنید از بالش استفاده نکنید یا اینکه از یک بالش کوچک استفاده کنید.
قبل از فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری بدنی برای تسکین درد، از دوش آب داغ یا کمپرس های گرم استفاده کنید.
جراحی برای جایگزینی لگن آسیب دیده یا قرار دادن پیوندهای استخوانی در ستون فقرات (تنها در مراحل پیشرفته ).
پرتودرمانی به ستون فقرات (تنها در صورت شکست سایر روش های درمانی ).
سیگار نکشید.
داروها
داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی به کاهش ناراحتی کمک می کنند.
سولفاسالازین ، ویتامین D و داروهای سرکوبگر ایمنی ، گزینه های بالقوه هستند.
مسکن های قوی تر و شل کننده های عضلانی ممکن است برای دوره های زمانی کوتاه تجویز گردند.
فعالیت در زمان بیماری
تا حد توان خود، فعالیت در زمان ابتلا به این بیماری کنید.
برای حفظ وضعیت قرارگیری مناسب و برای این که تا حد امکان راست بایستید، ورزش کنید.
در صورت امکان به طور منظم شنا کنید، شناور شدن در آب به شما اجازه خواهد داد که راست راه بروید و نواحی دردناک راحت تر خواهند بود.
از فعالیتی که بر پشت شما فشار وارد کند و از ورزش های تماسی که احتمال خطر بالای آسیب به ستون فقرات دارند) اجتناب کنید.
در چه شرایطی باید به پزشک مراجعه کنیم
اگر شما یا فرزندتان علایم اسپوندیلیت آنکیلوزان را داشته باشید.
اگر در طول درمان موارد زیر پیش بیایند: تب ، ممکن است نشانگر عود یک مرحله حاد باشد. افزایش درد و ناتوانی علی رغم اقدامات مذکور