PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : همه چیز راجع به مهندسی هوافضاصفحه ها : [1] 2

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:27 بعد از ظهر
مهندسی هوافضا، شاخهای است از مهندسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C) که با طراحی هواپیما (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)، فضاپیما (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)، و مسائل و موضوعات وابسته به آنها سر وکار دارد. اغلب اوقات، از آن به عنوان مهندسی هوانوردی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB% 8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8 C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) یاد میشود، خصوصا، زمانی که فقط به هواپیما اشاره شود، و وقتی که فضاپیما مورد نظراست، به آن مهندسی فضایی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%B6% D8%A7%DB%8C%DB%8C) گفته میشود.
مهندسی هوافضا یکی از پیشروترین زمینههای پژوهشی است و بودجههای کلان نظامی و غیرنظامی که صرف این رشته میشود زمینههای پیشرفت و جهش در دیگر رشتههای دانش و مهندسی را فراهم ساخته است.
مهندسی هوافضا دانشی راهبردی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF) است که در آن از دانشهای دیگر مانند متالورژی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C) علوم رایانه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86% D9%87) و الکترونیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D A%A9) بهرهگیری میشود.


هدف رشتۀ دانشگاهی مهندسی هوافضا تربیت کارشناسانی است که نیروی انسانی مورد نیاز برای طراحی، پژوهش و ساخت در صنایع گوناگون هوافضایی را فراهم سازند. گرایش های دانشگاهی هوافضا از جمله پیشرانش و سازه خویشاوندی زیادی با تمامی گرایشهای مهندسی مکانیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9% D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9) دارد؛ بهاین جهت دارای شماری درسهای مشترک با گرایشهای مهندسی مکانیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9% D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9) مثل مکانیک جامدات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D8%A7% D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AA) و مکانیک شارهها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D8%A7% D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7) است. در بعضی دانشگاهها، دانشکدۀ مهندسی مکانیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9% D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9) و هوافضا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7) بهعنوان یک دانشکدۀ مستقل وجود دارد.
پایۀ بیشتر درسهای این رشته بر ریاضی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C) است، مانند دینامیک سیالات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D8%B3% DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA) برای آیرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9) یا معادلات حرکت (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8% A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) برای دینامیک پرواز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D9%BE% D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2). با اینهمه، اجزای تجربی بسیاری نیز در این رشته وجود دارد. از نظر تاریخی، این اجزا تجربی از آزمایش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4) مدلهای کوچک و نمونۀ اولیه، در تونل باد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AF) و یا در فضای باز منشأ گرفتهاند. پیشرفتهای صنعت رایانه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87) این امکان را بهوجود آورده که از دینامیک محاسباتی سیالات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D9%85% D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D B%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)، و شبیهسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B 2%DB%8C) رفتار سیال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84)، بتوان برای کاهش هزینه و زمان صرف شده در آزمایش تونل باد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AF) استفاده کرد.
در ایران، رشتۀ مهندسی هوافضا در دورۀ کارشناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D A%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D 9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB %8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C)، دانشگاه صنعتی شریف (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81) دانشگاه صنعتی مالک اشتر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_% D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1)، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2% D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D B%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D 9%85_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D 8%AA)، دانشگاه آزاد واحد رامـسـر (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8% A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9% 84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8% B1%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%B3%D9%80%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، نجف آباد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2% D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D B%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%81_% D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF) و بناب (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8% A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9% 84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8% A8%D9%86%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و دانشگاه پیام نور کرج و دانشگاه پیام نور شیراز آموزش داده میشود. همچنین دانشگاه های نظامی مانند دانشگاه امام حسین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7% D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86) و دانشگاه شهید ستاری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4% D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C) نیز در این رشته دانشجو جذب می نمایند.
در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_% D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF) و دکترا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7)، این رشته به ۶ گرایش آیرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9)، پیشرانش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4) (جلوبرنده)، مکانیک پرواز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D8%B1% D9%88%D8%A7%D8%B2) و سازههای هوافضایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C% D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D 8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) تقسیم میشود.
علاوه بر دانشگاههای فوق الذکر دانشگاه شهید بهشتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4% D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C) دانشگاه فردوسی مشهد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81% D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D 8%AF)، دانشگاه تبریز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA% D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2)، دانشگاه صنعتی شیراز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D 8%B2)، دانشگاه علم و صنعت ایران (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9% D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7 %DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_% D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1)، دانشگاه تربیت مدرس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA% D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3) و پژوهشگاه هوافضا (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA% AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A 7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) نیز در مقطع کارشناسی ارشد بهتربیت دانشجو میپردازند.
در سطح دکترا نیز این رشته در دانشگاه صنعتی شریف (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81) دانشگاه صنعتی امیرکبیر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D A%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D 9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB %8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C) ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_% D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1)،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8% A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8% AD%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9% 82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) ارائه میشود.


آیرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9)

از مهمترین پایههای هوافضا بهشمار میرود. علم آیرودینامیک بهمطالعه و بررسی جریان هوا و محاسبۀ نیروها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88) و گشتاورهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1) ناشی از آن بر روی جسم پرنده، میپردازد. مهندسین هوافضا در این گرایش جریانهای پیچیده در اطراف جسم پرنده را تحلیل میکنند و با بدست آوردن نیروهای آیرودینامیکی بهبررسی پایداری و طراحی سازۀ شناور در سیال - بیشتر هوای اطراف زمین که در ارتفاعات مختلف فاکتورهای متفاوت دارد، مورد بحث است - میپردازند.
پیشرانش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4)

دانش پیشرانهها بهمطالعه و بررسی سامانههای جلوبرنده(موتور)، اعم از موتورهای هوازی و غیرهوازی میپردازد. موتورهای هوازی شامل موتورهای پیستونی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9% 87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8 6%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و چرخپرهای (توربینی) است که از هوا بهعنوان اکسیدکننده استفاده نموده و سوخت را با خود حمل میکنند. اما موتورهای غیرهوازی مانند موتور موشکها و فضاپیماها است که سوخت و اکسیدکننده را با خود حمل میکنند. در این دانش نحوهٔ تولید نیروی رانش و همچنین ساختار کلی انواع موتورهای هوافضایی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. طراحی و تعیین میزان عملکرد انواع سامانههای جلوبرنده نیز بسیار مورد توجه مهندسین پیشرانش هستند. این گرایش بسیار شبیه به مکانیک - تبدیل انرژی و سیستم های انرژی می باشد و دروس مشترک بسیاری با هم دارند و زمینه های کاری بیشتری نسبت به گرایش های دیگر هوافضا دارد.(شرکت نفت، ایران خودرو، صنایع دفاع،نیروگاه ها و ...)

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:29 بعد از ظهر
دینامیک پرواز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D9%BE% D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2) و کنترل

دینامیک پرواز با بهرهگیری از دادههای هواپویشی، هندسی و وزنی، بهمطالعه و بررسی رفتار و حرکات هواپیما میپردازد. در واقع علم دینامیک پرواز به بررسی برد، مسافت نشست و برخاست (طول باند)، چگونگی تداوم یافتن پرواز در سرعتهای گوناگون، پایداری و کنترل وسایل پرنده و شرایط ناخواستهای که سبب انحراف وسیلۀ پرنده میشود میپردازد. بهطور خلاصه، تحلیل نحوۀ حرکت یک وسیله در هوا یا فضا و ارائۀ طرحهایی بهمنظور بهینهسازی این حرکت، وظیفۀ دینامیک پرواز و کنترل است. این بخش بسیار مهم است .
سازههای هوافضایی

سازههای هوافضایی بهمطالعه، بررسی و بهینهسازی سازههای هواپیما و دیگر وسایل پرنده میپردازد. هدف آن طراحی و تحلیل سازههایی است که علاوه بر استواری کافی در برابر بارهای آیرودینامیکی و دیگر بارهای استاتیکی وارد بر وسایل پرنده، کمترین وزن ممکن را نیز داشته باشند. ضمن اینکه باید بتوانند در برابر ارتعاشات و سایر عوامل محیطی نظیر تغییرات زیاد و سریع دما و رطوبت نیز مقاوم باشند.
مهندسی فضایی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%B6% D8%A7%DB%8C%DB%8C)

مهندسی فضایی شاخهای از هوافضا است که بهبررسی پیشرانش، آیرودینامیک، سازه و مکانیک پرواز حامل (موشک) و پرتابه (ماهواره) در فضا میپردازد. علاوه بر آن در این شاخه بیشتر بر کاربرد فضایی بودن (صرف نظر از درگ) و در نظر گرفتن شرایط ویژه فضا (پرتوهای کیهانی، الکتریسیته ساکن و ...) پرداخته میشود. و در واقع زمینه مهندسی کمتری نسبت به گرایش های دیگر مهندسی هوافضا دارد و بیشتر مدیریتی است. دروس این رشته بصورت کلی ارائه می شود و تخصصی وارد مباحث نمی شود.
علم مکانیک سماوی (http://www.spacescience.ir/ShowPost.aspx?Category=300&SubCategory=310&Post=0000133)) در دو قسمت عمده مطرح است. یکی از قسمتهای این شاخه از علم مرتبط است با حرکت اجرام اجسام در فضا تحت تاثیر جاذبه میباشد که این با همان نام مکانیک مدارهای فضایی مطرح بوده است. شاخهٔ دیگر از مکانیک سماوی در خصوص دینامیک وضعیت اجسام (بهدور مرکز ثقل خودشان) بحث میکند؛ این گرایش در دانشگاههای خواجه نصیر و آزاد واحد علوم و تحقیقات ارائه می گردد.


انجمن ها و سازمان های هوافضا در ایرانسازمان هوافضای ایران
سازمان فضایی ایران
پایگاه صنعت و فناوری هوافضا (اخبار، مقاله و تحلیل)
اضافه شدن رشته ی هوافضای بناب در دانشگاه آزاد اسلامی؛ آیروسنتر
اضافه شدن رشته ی هوافضا در دانشگاه پیام نور کرج؛ انجمن هوافضا ی دانشگاه پیام نور کرج
اضافه شدن رشته هوافضا در دانشگاه پیام نور مشهد > هیئت موسس انجمن علمی هوا فضا
اضافه شدن رشته هوافضا در دانشگاه پیام نور شیراز > استارت اولیه ی طراحی ماهواره ی نور در دانشگاه پیام نور شیراز

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:29 بعد از ظهر
رشته مهندسی هوافضا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88% D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7) یکی از رشتههای گروه فنی مهندسی است. با توجه به رشد سریع و ناگهانی این دانش در دهههای اخیر هم اکنون این رشته جزو رشتههای راهبردی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C) دانش به شمار میآید. ولی با این وجود این رشته در ایران از سابقه زیادی برخوردار نیست.
رشته مهندسی هوا فضا برای نخستین بار در سال ۱۳۶۶ وارد ایران شد و نخستین دوره کارشناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C) این رشته را دانشگاه صنعتی امیرکبیر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D A%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1) (پلی تکنیک تهران) راه اندازی کرد. هم اکنون دانشگاههای صنعتی امیرکبیر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85% D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D 9%81%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8 %A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9 %85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1)، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85% D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D 9%81%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8 %A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9 %88%D8%A7%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B5%DB%8C%D 8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8 %B3%DB%8C)، صنعتی شریف (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85% D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D 9%81%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8 %A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8 %B1%DB%8C%D9%81)، دانشگاه امام حسین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7% D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86)، دانشگاه شهید ستاری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4% D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C) و دانشگاه صنعتی مالک اشتر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_% D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1) و دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقیقات) (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2% D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D B%8C)، زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88% D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D 8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C) مشغول تربیت دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی هستند. در دوره کارشناسی ارشد علاوه بر دانشگاههای مذکور دانشگاههای تربیت مدرس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA% D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3) علم و صنعت ایران (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9% D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7 %DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)، فردوسی مشهد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81% D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D 8%AF)، شیراز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4% DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2)، شهید بهشتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4% D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C) و پژوهشگاه هوافضا (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA% AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A 7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) نیز در گرایشهای مختلف مهندسی هوا فضا دانشجو میپذیرند.
همچون دیگر رشتههای مهندسی طول متوسط دوره تحصیلی برای دوره کارشناسی ۴ سال بوده و دروس این مجموعه شامل دروس عمومی، پایه، اصلی، تخصصی، کارگاهی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87) و کارآموزی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9% 88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) است و زمینههایی چون آیرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9)، سازههای هوایی، مکانیک پرواز و پیشرانهها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87) (جلوبرندهها) دروس تخصصی این رشته را شامل میشوند.
شایان یادآوری است که این رشته در مقطع کارشناسی ارشد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_% D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF) (در ایران) دارای گرایشهای مکانیک پرواز، ایرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9)، پیشرانش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4)، سازه های هوایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8 %A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و مهندسی فضایی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%B6% D8%A7%DB%8C%DB%8C) است و هم اکنون امکان ادامه تحصیل در رشته مهندسی هوافضا در داخل کشور تا مقطع دکترا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7) میسر است.
دکتر مجتبی شهرامیار، نخستین دانش آموخته مقطع دکترای مهندسی هوافضا در ایران شهریور سال ۱۳۸۳ در گرایش سازه از دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D A%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1) فارغ التحصیل شد .
رشته مهندسی هوافضا در اصل یکی از گرایشهای مهندسی مکانیک است و در مقطع کارشناسی دارای بیش از ۱۰۰ واحد مشترک با سایر گرایشهای این رشته میباشد .

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:30 بعد از ظهر
دینامیک سیّالات محاسباتی یا سیاِفدی ((Computational fluid dynamics (CFD) یکی از بزرگترین زمینههاییست که مکانیک قدیم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%84% D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9) را به علوم رایانه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86% D9%87) و توانمندیهای نوین محاسباتی آن در نیمهٔ دوّم قرن بیستم و در سدهٔ جدید میلادی وصل میکند.

سرگذشت پیدایش و گسترش دینامیک سیّالات محاسباتی را نمیتوان جدای از تاریخ اختراع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9)، رواج، و تکامل کامپیوترهای ارقامی نقل کرد. تا حدود انتهای جنگ جهانی دوٌم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_ %D8%AF%D9%88%D9%85)، بیشتر شیوههای مربوط به حلّ مسائل دینامیک سیالات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D8%B3% DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA) از طبیعتی تحلیلی یا تجربی برخوردار بود. همچون تمامی نوآوریهای برجستهٔ علمی، در این مورد هم اشاره به زمان دقیق آغاز دینامیک سیّالات محاسباتی نامیسر است. در اغلب موارد، نخستین کار بااهمیت در این رشته را به ریچاردسون (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8% AF%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) نسبت میدهند، که در سال ۱۹۱۰ (میلادی) (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8% A7%D8%AF%DB%8C%29) محاسبات مربوط به نحوهٔ پخش تنش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4) (stress distribution) در یک سد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF) ساختهشده از مصالح بنّایی را به انجام رسانید.
در این کار ریچاردسون از روشی تازه موسوم به رهاسازی (relaxation) برای حلّ معادلهٔ لاپلاس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87_%D9%84%D8%A7% D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3) استفاده نمود. او در این شیوهٔ حلّ عددی، دادههای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7) فراهمآمده از مرحلهٔ پیشین تکرار (iteration) را برای تازهسازی تمامی مقادیر مجهول در گام جدید به کار میگرفت.


در این روش با تبدیل معادلات دیفرانسیل پارهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF% DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D 9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C) حاکم بر سیالات به معادلات جبری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC% D8%A8%D8%B1%DB%8C) امکان حل عددی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB %8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) این معادلات فراهم میشود. با تقسیم ناحیه مورد نظر برای تحلیل به المانهای کوچکتر و اعمال شرایط مرزی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7_%D9 %85%D8%B1%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) برای گرههای مرزی با اعمال تقریبهایی یک دستگاه معادلات خطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B9% D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%B7%DB%8C) بدست میآید که با حل این دستگاه معادلات جبری، میدان سرعت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA)، فشار (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1) و دما (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7) در ناحیة مورد نظر بدست میآید. با استفاده از نتایج بدست آمده از حل معادلات میتوان برآیند نیروهای وارد بر سطوح، ضرایب برا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7) و پسا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7) و ضریب انتقال حرارت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%B1% D8%A7%D8%B1%D8%AA) را محاسبه نمود.
در دینامیک محاسباتی سیّالات از روشها و الگوریتمهای مختلفی جهت رسیدن به جواب بهره میبرند، ولی در تمامی موارد، دامنه مساله را به تعداد زیادی اجزاء کوچک تقسیم میکنند و برای هر یک از این اجزاء مساله را حل میکنند. پس از رسم یک ۱۰۰ ضلعی منتظم مشاهده خواهیم نمود که شکل حاصل مشابه دایره است. با افزایش تعداد اضلاع این شباهت بیشتر خواهد شد. در حقیقت این پدیده در مبحث سیاِفدی نیز مفهوم خواهد داشت.
روش المانهای محدود (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86% E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%8 8%D8%AF)
روش احجام محدود (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D8%AD%D8 %AC%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
روش تفاضلات محدود (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84% D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF)
روشهای طیفی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8% B7%DB%8C%D9%81%DB%8C)

در میان این روشها روش احجام محدود دارای کاربرد بیشتری به خصوص در مدل سازی جریانهای تراکم ناپذیر (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2% 80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D 9%85_%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) میباشد. بیشتر نرمافزارهای تجاری در زمینه دینامیک سیّالات محاسباتی نیز بر مبنای این روش بسط و توسعه یافته اند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:30 بعد از ظهر
کاربردها

اکنون روش دینامیک سیالات محاسباتی جای خود را در میان روشهای آزمایشگاهی و تحلیلی برای تحلیل مسائل سیالات و انتقال حرارت باز کردهاست و استفاده از این روشها برای انجام تحلیلهای مهندسی امری عادی شدهاست.
دینامیک محاسباتی سیالات بصورت گسترده در زمینههای مختلف صنعتی مرتبط با سیالات، انتقال حرارت و انتقال مواد (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9% 84_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) به کمک سیال بکار گرفته میشود. از جمله این موارد میتوان به صنایع خودروسازی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8% B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، صنایع هوافضا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7)، توربوماشینها (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9% 85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، صنایع هستهای (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C% D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، صنایع نظامی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C)، صنایع نفت و گاز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2) و انرژی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C) و بسیاری موارد گسترده صنعتی دیگر اشاره نمود که دانش دینامیک محاسباتی سیالات به عنوان گره گشای مسائل صنعتی مرتبط تبدیل شده است.
مراکز تحقیقاتی و آموزشی

علیرغم اینکه قدمت روش دینامیک سیالات محاسباتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D8%B3% DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D 8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C) در دنیا چندان زیاد نیست، این شاخه از علم در ایران (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86) و در سالهای اخیر، رشد بسیار خوبی داشته است. جای گرفتن این مبحث در قالب چندین واحد درسی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و حتی کارشناسی به خوبی بیانگر میزان توجه و آینده روشن آن در کشور است. علاوه بر دروس آکادمیک ارائه شده در دانشگاه ها، مراکز زیادی نیز به صورت حرفه ای و نیمه حرفه ای در این زمینه شروع به فعالیت کرده اند. این مراکز به دو دسته آموزشی (آموزش مبانی CFD (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=CFD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، کدنویسی و برنامه نویسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88% DB%8C%D8%B3%DB%8C)، آموزش نرمافزارهای (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7% D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) مرتبط) و تحقیقاتی ( انجام پروژههای علمی و صنعتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C)، توسعه روشهای عددی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB% 8C_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) در دینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9) سیالات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA) و ...) تقسیم بندی می شوند.البته مراکز آموزشی مرتبط با این بخش معمولاً وابسته به دانشگاهها بوده و در اشاعه این نوع تحلیل به مهندسین فارغ التحصیل کمک شایانی کرده و می کنند.
لینک برخی از مهمترین این مراکز آموزشی در ایران (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86) از قرار زیر است:
گروه دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی اصفهان (http://cfd.iut.ac.ir)
مرکز تحقیقات دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه علم و صنعت ایران (http://cfd.iust.ac.ir)
مرکز تحقیقات CFD دانشگاه رازی کرمانشاه (http://www.razi.ac.ir/CFD-research/index.php)[نیازمند منبع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8 C%D8%A7:%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9 %BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C)]
تالار گفتگوی تخصصی فارسی CFD (http://cfdonline.ir)
مراجعPletcher, Richard et al, Computational Fluid Mechanics And Heat Transfer, Taylor and Francis, ۱۹۹۷, ISBN 978-1-56032-046-3 (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8% D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/9781560320463).
Versteeg H K , Malalasekera W Introduction To Computational Fluid Dynamics The Finite Volume Method (Longman, ۱۹۹۵)(T)(Isbn ۰۵۸۲۲۱۸۸۴۵)(۲۶۷S)
Anderson, Dale A Computational Fluid Mechanics And Heat Transfer (Taylor & Francis) ۱۹۹۷
ferziger.&.peric.-.computational.methods.for.fluid.dynamics.(۳ed,. ۰۰۱)

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:31 بعد از ظهر
دینامیک گازها شاخهای از دینامیک سیالات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D8%B3% DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA) است که به بررسی رفتار گازها در سرعتهای بالا میپردازد. چنانچه گاز مربوط هوا باشد، معمولاً از اصطلاح آیرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9) استفاده میشود. با این حال بررسی رفتار هوای رقیق در سرعتهای بالا هم در چارچوب دینامیک گازها میگنجد. دینامیک گاز در تحلیل پدیدههایی مثل انفجار (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1)، سوزش (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، و امواج شوک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%B4%D9%88%DA%A9) کاربرد دارد.

مهندسی کنترل گرایشی از مهندسی برق (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1% D9%82) و مهندسی مکانیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9% D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9) است و کاربرد گسترده ای در رشته های مهندسی هوافضا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88% D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7)٬ مهندسی شیمی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%DB%8C% D9%85%DB%8C) و حتی اقتصاد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_ %D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C) و زیستشناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A 7%D8%B3%DB%8C) دارد.
مهندسی کنترل به مدلسازی ریاضی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8 C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C) سیستمها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7) و بررسی دینامیک آنها، و در نهایت، طراحی کنترلکنندهها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B 1_%28%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D 8%AA%D8%B1%D9%84%29) برای سیستمهای مورد نظر میپردازد. هدف از طراحی کنترلکننده واداشتن سیستم تحت کنترل به داشتن رفتاری مطابق با رفتار مطلوب (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9 %85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) میباشد. رفتار مطلوب میتواند معیارهای مختلفی از قبیل سرعت، دقت، مصرف سوخت، زمان و ... باشد.
به دلیل پایهای بودن مطالب عنوان شده در این رشته، مباحث میتواند بسیار فراتر از رشته برق و حتی رشتههای مهندسی برود. چون آنچه که عنوان میشود اصول و مبناهای کنترل سیستمها است. میتوان این سیستم را یک سیستم مکانیکی و یا دارای اجزای الکترونیکی و یا حتی جامعهای از انسانها و یا رفتارهای انسانی در نظر گرفت.
به عنوان مثال در سالهای اخیر بحث کنترل سازه ها (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8 %B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) در برابر زلزله (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87) به موضوع مورد علاقه محققان سازه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87) تبدیل شده است. به نحوی که تقریبا هم اکنون ساختمانهای بلند بدون سیستمهای کنترلی ساخته نمیشوند. مثال بسیار مشهور استفاده از سیستمهای کنترل در ساختمانها برج ۱۰۱ تایپه (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%DB%B1%DB%B0%DB %B1_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) است که در آن از سیستم کنترلی غیر فعال میراگر جرم هماهنگ شده (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8% B1_%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9% 86%DA%AF_%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) موسوم به TMD (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=TMD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) استفاده شده است.


دورنما

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg/320px-Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Space_Shuttle _Columbia_launching.jpg) http://bits.wikimedia.org/static-1.20wmf3/skins/common/images/magnify-clip-rtl.png (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Space_Shuttle _Columbia_launching.jpg)
سیستمهای کنترلی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) نقشی حیاتی در سفرهای فضایی ایفا میکنند


مهندسی کنترل مدرن با مهندسی برق، الکترونیک و مهندسی کامپیوتر ارتباط نزدیکی دارد. به طوری که غالباً میتوان مدارات الکترونیکی را با تکنیکهای تئوری کنترل تفسیر کرد. در بسیاری از دانشگاهها دروس مهندسی کنترل توسط اساتید برق یا الکترونیک تدریس میشوند؛ در سایر دانشگاهها با علوم کامپیوتر در ارتباط میباشد چرا که امروزه اغلب تکنیکهای کنترل از طریق کامپیوتر پیاده سازی میشوند. قبل از رشد الکترونیک مدرن سیستمهای کنترلی توسط مهندسین مکانیک ساخته میشد که شامل فیدبک مکانیکی بوسیله پنوماتیک و هیدرولیک بود. البته برخی از این سیستمها امروزه نیز کاربرد دارند. کنترل فرایند زمینهای از کنترل میباشد که به کنترل فرایندهای شیمیایی میپردازد. در این گرایش به کنترل متغیرهای موجود در فرایندهای شیمیایی یک خط تولید پرداخته میشود. در دروس دوره کارشناسی مهندسی شیمی به این موضوع پرداخته میشود. مهندسی کنترل در زمینههای گوناگونی چون علوم، مدیریت مالی، وحتی جامعهشناسی کاربرد دارد. دانشجویان رشته مهندسی کنترل معمولاً با درس کنترل خطی شروع میکنند که پیش نیاز آن ریاضیات مقدماتی و تبدیل لاپلاس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%BE% D9%84%D8%A7%D8%B3) میباشد. در درس کنترل خطی دانشجو با آنالیز حوزه فرکانس و زمان آشنا میشود. کنترل دیجیتال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC% DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84) و کنترل غیر خطی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8 %BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1) دروسی هستند که نیازمند تبدیل z (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D8%AF) و جبر پیشرفته میباشند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:32 بعد از ظهر
تاریخچه

تلاش اولیه بشر برای درک زمان و تعیین موقعیت خود در شبانه روز از اولین گامها در طراحی سیستمهای کنترل است که به ساخت ساعتهای آبی منجر گردید. اولین ساعتهای آبی توسط یونانیها و مصریان در حدود ۲۷۰ سال قبل از میلاد مسیح ساخته شد و تا قرن هفدهم میلادی نیز کاربرد داشت. در همان دوران سیستمهای کنترل سطح روغن چراغها نیز طراحی شد. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا کورهها، بویلرها، موتورهای بخار پیشرفته و رگولاتورهای شناور طراحی شد که امکان کنترل آنها توسط سیستمهای ساده امکان پذیر نبود لذا سیستمهای کنترل پیشرفته تری پس از انقلاب صنعتی طراحی شدند. کنترل آسیابهای بادی که برای اولین بار توسط ایرانیان در قرن هفتم میلادی ساخته شدند گام مهمی در پیاده سازی کنترل خودکار به حساب میآید. این آسیابها در سال ۱۲۰۰ میلادی وارد اروپا شدند و تا سال ۱۶۰۰ میلادی مورد استفاده قرار گرفتند. در این آسیابها دو نوع سیستم کنترل وجود داشت؛ یکی کنترل جهت قرارگیری آسیاب به طوری که بتواند از حداکثر نیروی باد استفاده کند و دیگری کنترل میزان گندم وارده به درون آسیاب. هر دوی این سیستمها به صورت کاملا خودکار عمل کرده و نیاز به حضور هیچ کارگری نبود.[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-0)


جستارهای وابستهکنترل سیستمهای خطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C)
کنترل چند متغیره (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%DA%86%D9%86%D8%AF_ %D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87)
کنترل غیر خطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_ %D8%AE%D8%B7%DB%8C)
کنترل مقاوم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85)
کنترل تطبیقی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AA%D8%B7%D8%A8% DB%8C%D9%82%DB%8C)
کنترل پیشنبین (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9 %BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
کنترل دیجیتال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC% DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84)
کنترل هوشمند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF)
نظریه کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84)
سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84)

مهندسی ابزار دقیق (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%A8% D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82)


منابع

مشارکتکنندگان ویکیپدیا، «Control engineering (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_engineering&oldid=264558950)»، ویکیپدیای en، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۳ February ۲۰۰۹).


↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_ref-0) «تاریخ مهندسی کنترل» نوشته علی خاکی صدیق (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%B5 %D8%AF%DB%8C%D9%82)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), سیستمهای پویا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7): اصول و تعیین هویت ۹۶۴-۴۵۹-۸۰۶-۷:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-1)[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-2)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) ۹۶۴-۵۹۵۷-۶۰-۵:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۳] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-3)[۴] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-4)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), مبانی شبیهسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B 2%DB%8C) سیستمها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7) ۹۶۴-۶۸۱۰-۰۶-۳:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۵] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-5)[۶] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-6)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), کنترل هوشمند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF) مواد با کنترلکنندههای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B 1) فازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C) ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۸-۲۴-۴:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۷] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-7)

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:32 بعد از ظهر
کنترل غیر خطی کنترل یکی از زمینههای مهندسی کنترل است که با سامانه غیرخطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%BA%DB%8C% D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C) یا سیستم های متغیر با زمان یا هر دو سر و کار دارد. تحلیلها و تکنیکهای طراحی بسیاری برای سامانه های غیرخطی وجود دارد اما کنترلر یا سیستم تحت کنترل یا هر دوی آنها در حالت کلی ممکن است که سامانه ی غیرخطی نباشند و تکنیکهای کنترل خطی را نمیتوان به صورت مستقیم به آنها اعمال کرد. موضوع اصلی کنترل غیر خطی آن است که به چه ترتیب میتوان تکنیکهای کنترل خطی را در مورد سیستمهای غیر خطی به کار برد. همچنین از روشهای کنترلی جدیدی میتوان استفاده کرد که با تحلیل خطی نمیتوان به آنها رسید. کنرلرهای غیر خطی ویژگیهای جالب تری نسبت به یک کنترلر خطی دارند مانند افزایش سرعت، کاهش انرژی و نیز کابرد ساده تر آنها. اما کنترلرهای غیر خطی نیازمند تحلیلهای ریاضی پیچیده تری هستند.

انواع روش ها

از روش های کنترل غیر خطی می توان به


روش تابع تعریف
روش صفحه ی فاز
تحلیل پایداری لیاپونوف
روش اختلال تکینه
روش پوپوف
نظریه مانیفولد مرکزی

اشاره نمود.
منبعhttp://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nonlinear_control&oldid=472058803
A. Isidori, Nonlinear Control Systems, 3rd edition, Springer Verlag, London, 1995.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:33 بعد از ظهر
هدف از استفاده از کنترل تطبیقی (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Adaptive control) آن است که کنترلر طراحی شده بدین روش، بتواند در مقابل تغییرات آرام در سیستم و همچنین خطاهای مدلسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8 C) پاسخ مناسب بدهد. ‫تفاوت کنترل تطبیقی و کنترل مقاوم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85) آن است که در کنترل تطبیقی نیازی به دانستن بازه کاری سیستم و یا میزان خطای پارامترها نیست. به عبارتی، طراحی از دیدگاه کنترل مقاوم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85) به کنترلری میانجامد که در بازه مشخصی به پایداری سیستم میانجامد بدون آنکه نیازی به تغییر قوانین کنترلی باشد، ولی، با روش کنترل تطبیقی میتوان قوانین کنترلی را به گونهای با تغییر شرایط تطبیق داد که سیستم پایدار شود. کنترل تطبیقی به دو روش مستقیم وغیر مستقیم تقسیم بندی می شود که امروزه اکثر مقالات بر روی کنترل تطبیقی مستقیم تمرکز دارد

کنترل چندمتغیره


کنترل چندمتغیره شاخهای از مهندسی کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84) میباشد که بررسی و کنترل سیستمهایی میپردازد که بیش از یک متغیر ورودی و خروجی دارند. روشهای به کار رفته برای تحلیل و کنترل این سیستمها تعمیمی از روشهای موجود در کنترل خطی و کنترل مدرن میباشد. بطور کلی میتوان کنترل سیستمهای چند متغیره را به دو گروه کنترل متمرکز و کنترل غیر متمرکز تقسیم بندی کرد. در روش کنترل متمرکز که اکثرا بر پایه استفاده از روشهای فضای حالت میباشد یک کنترل کننده مرکزی تمام متغیرهای سیستم را کنترل کرده و به همین دلیل از پیچیدگی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C) زیادی برخوردار میباشد. در روش کنترل غیرمتمرکز از چندین کنترل کننده مجزا برای کنترل متغیرهای سیستم استفاده میشود.

کنترل خطی ‫یکی از مدلهای کنترلی است که بطور گستردهای در مهندسی کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84) استفاده میگردد. دانشجویانی که در مهندسی کنترل تحصیل میکنند در ابتدا کنترل خطی را مطالعه میکنند.
پیشزمینههای مورد نیاز کنترل خطی، ریاضیات مقدماتی، جبر خطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C) و معادلات دیفرانسیل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF% DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84) است. دانشجویان در این درس با تحلیل سیستمها در حوزه زمان (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86) و حوزه فرکانس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3) آشنا میشوند. مباحث اصلی کنترل خطی عبارت است از:


جبر خطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C).
تبدیل لاپلاس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%BE% D9%84%D8%A7%D8%B3).
نمایش سیستمهای خطی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8 %B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D B%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF).
بررسی پایداری سیستمهای خطی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9 %BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%DB% 8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D 8%AE%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) از طریق ابزارهای: آرایه روث، جدول هرویتز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%87%D8 %B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، نمودار بدی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%AF% DB%8C)، نمودارهای معیار پایداری نایکوئیست، ‫نمودار نیکولز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C% DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B2) و مکان هندسی ‫ریشهها (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9 %86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2% 80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF).
طراحی سیستمهای کنترل پیش فاز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D9%81%D8%A7%D8 %B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، پس فاز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و پیش پس فاز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%D8%B3_%D 9%81%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF).

در این درس سیستمهای خطی و تغییر ناپذیر با زمان (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2% 80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%D9%88_ %D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%BE% D8%B0%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D9%85%D8%A7% D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و خطی سازی سیستمهای غیر خطی تغییر ناپذیر با زمان (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2% 80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AE% D8%B7%DB%8C_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D9%86% D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2% D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) بررسی میشود.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:33 بعد از ظهر
پایداری سیستمهای کنترل خطی

جواب همگن متناظر با پاسخ گذرای سیستم به ریشه های معادله مشخصه بستگی دارد . اساساً طراحی سیستمهای کنترل خطی را می توان به عنوان مسئله مرتب کردن مکان قطبها و صفرهای تابع تبدیل حلقه بسته در نظز گرفت . به طوری که سیستم نظیر مطابق مشخصات معین عمل کند .
در میان صورتهای مختلف مشخصات عملکرد که در طراحی سیستمهای کنترل به کار می رود ، مهمترین آنها این است که سیستم باید پایدار باشد . به طور کلی سیستم ناپایدار ، سیستم بیهوده ای است . تعریف پایداری در مورد سیستمهای مختلف خطی ، غیر خطی ، متغیر با زمان و نامتغیر با زمان فرق می کند .
منابعنظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87)، سیستمهای پویا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7): اصول و تعیین هویت ۹۶۴-۴۵۹-۸۰۶-۷:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-0)[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-1)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87)، سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) ۹۶۴-۵۹۵۷-۶۰-۵:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۳] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-2)[۴] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-3)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87)، مبانی شبیهسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B 2%DB%8C) سیستمها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7) ۹۶۴-۶۸۱۰-۰۶-۳:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۵] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-4)[۶] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-5)
کتاب سیستمهای کنترل، تالیف بنجامین کو، ترجمه علی کافی.چاپ موسسه انتشارات علمیدانشگاه صنعتی شریف

پانویس↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-0) سیستمهای پویا: اصول و تعیین هویت (http://www.rasekhoon.net/books/show-417461.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-1) System Dynamics: Principles and Identification (http://openlibrary.org/works/OL8794836W/System_Dynamics)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-2) سیستمهای کنترل (http://www.rasekhoon.net/books/show-417663.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-3) Control Systems (http://openlibrary.org/works/OL8794835W/Control_Systems)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-4) مبانی شبیهسازی سیستمها (http://www.rasekhoon.net/books/show-570351.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-5) Fundamentals of System Simulation (http://openlibrary.org/works/OL8794839W/Fundamentals_of_System_Simulation)

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:35 بعد از ظهر
کنترل هوشمند

از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF#mw-head), جستجو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF#p-search)
کنترل هوشمند (Intelligent control) نام شاخهای پرکاربرد و امروزین از علوم کنترل (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D9 %86%D8%AA%D8%B1%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) است که به اعمال مجموعهٔ وسیعی از فنون گوناگون هوش ماشینی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86% DB%8C) در جهت کنترل فرایندهای پیچیدهٔ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C) طبیعی، و نیز، ساختهها و آفریدههای دست انسان میپردازد.


محاسبات تکاملی

مقالهٔ اصلی: محاسبات تکاملی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AA% DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C)
از جملهٔ کاربردهای محاسبات تکاملی یادگیری خودکار نگاشتهای غیر خطی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2% 80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AE% D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF#cite_note-0) حاکم بر رفتار سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) را میتوان نام برد.


جستارهای وابستهنظریه کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84)
هوش مصنوعی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9% DB%8C)
محاسبات نرم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%86% D8%B1%D9%85)
تقریب توابع (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8 %AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
سامانههای پیچیده (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%8 7%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87 )

منابعکنترل تطبییقی مبتنی بر تقریب (http://search.barnesandnoble.com/Adaptive-Approximation-Based-Control/Jay-A-Farrell/e/9780471727880/?itm=3#TOC): متحدسازی شیوههای عصبی، فازی، و تقریب سنتی تطبیقی
سیتمهای هوشمند کنترل (http://www.amazon.com/Intelligent-Control-Systems-Computing-Methodologies/dp/0849318750) با استفاده از روشهای

نظریه کنترل

از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#mw-head), جستجو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#p-search)
نظریه کنترل زمینهای است بین رشتهها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A A%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C) که راههای کنترل و تحت سیطره درآوردن عملکرد سیستمهای دینامیکی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9 %DB%8C) را مورد مطالعه قرار میدهد. هرچند، تولد و پیدایش آن از مهندسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C) و ریاضیات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA) آغاز شد، بهمرور، نظریهٔ کنترل راه خود را به سمت کاربردهای نوین در عرصههای پیچیدهتری مثل علوم اجتماعی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85% D8%A7%D8%B9%DB%8C) و در زمینههایی ازآن نظیر روانشناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A 7%D8%B3%DB%8C) و جامعهشناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%8 6%D8%A7%D8%B3%DB%8C) هم پیدا کرده است.


تعریف

منظور از کنترل یک پدیده، دخالت در رفتار آن است، بهطوریکه، نتایج مطلوب حاصل گردد. این عمل بدین صورت انجام میگردد:
مقدار مورد نظر برای یک سیستم یا همان مقدار مطلوب به عنوان مرجع در نظر گرفته میشود. هنگامیکه یک یا چند تا از خروجیهای سیستم باید برای رسیدن به مقدار مطلوب عمل نمایند، کنترلر با دستکاری ورودیها سیستم را ناچار به رسیدن به مقدار مطلوب مینماید.[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-0)
مباحث وابستهخودکارسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D 8%B2%DB%8C)
کنترل فرایندها (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9 %81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
سروومکانیسم (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%85%DA% A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
توابع شعاعی پایه (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8 %B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9% 87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
مهندسی کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84)
کنترل هوشمند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF)
نظریهٔ ریاضی سیستمها (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8 %B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8% AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
نظریهٔ سیستمها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B3% D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7)
کنترلگرها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B 1_%28%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D 8%AA%D8%B1%D9%84%29)

پانوشتهها↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-0) نظریهٔ ریاضی کنترل


منابعنظریهٔ ریاضی کنترل (http://www.math.rutgers.edu/%7Esontag/mct.html) (انگلیسی)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), سیستمهای پویا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7): اصول و تعیین هویت ۹۶۴-۴۵۹-۸۰۶-۷:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-1)[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-2)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) ۹۶۴-۵۹۵۷-۶۰-۵:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۳] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-3)[۴] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-4)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), مبانی شبیهسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B 2%DB%8C) سیستمها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7) ۹۶۴-۶۸۱۰-۰۶-۳:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۵] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-5)[۶] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-6)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), کنترل هوشمند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF) مواد با کنترلکنندههای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B 1) فازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C) ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۸-۲۴-۴:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۷] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-7)

پانویس↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-1) سیستمهای پویا: اصول و تعیین هویت (http://www.rasekhoon.net/books/show-417461.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-2) System Dynamics: Principles and Identification (http://openlibrary.org/works/OL8794836W/System_Dynamics)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-3) سیستمهای کنترل (http://www.rasekhoon.net/books/show-417663.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-4) Control Systems (http://openlibrary.org/works/OL8794835W/Control_Systems)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-5) مبانی شبیهسازی سیستمها (http://www.rasekhoon.net/books/show-570351.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-6) Fundamentals of System Simulation (http://openlibrary.org/works/OL8794839W/Fundamentals_of_System_Simulation)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-7) کنترل هوشمند مواد با کنترلکنندههای فازی (http://www.rasekhoon.net/books/show-533706.aspx)

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:35 بعد از ظهر
یکی از مسائلی که در مهندسی کنترل وجود دارد عدم قطعیت است. عدم قطعیت میتواند هم در مدل و هم در اندازه گیری وجود داشته باشد. حضور این موارد در سیستمهای کنترل باعث میشود تا اهداف کنترلی انچنان که باید تحقق پیدا نکند. کنترل مقاوم تلاشی است که برای از پیش رو برداشتن این مشکل انجام میشود. در واقع کنترل مقاوم، کنترل در حضور عدم قطعیت هاست به طوریکه رفتار و عمکرد سیستم در تمام حالات ممکن قابل قبول باشد یک از مسائل حساس و مهم در هنگام رویارویی با موضوع عدم قطعیت پایداری سیستم کنترل است. حفظ پایداری در حضور عدم قطعیتها یکی از چالشها اصلی کنترل مقاوم است.


روش طراحی سیستمهای کنترل

روش اصلی طراحی هر سیستم کنترل عملی الزاماً مبتنی بر روشهای آزمون و خطاست . ترکیب هر سیستم کنترل خطی از لحاظ نظری ممکن است . و مهندسی کنترل قادر است به روشی منظم اجزای لازم برای انجام منظوری مشخص را تعیین کند . اما در عمل ممکن است محدودیتهای مختلفی بر سر راه سیستم قرار بگیرد . و یا سیستم غیر خطی بشود . در چنین مواردی ، هیچ روش ترکیبی وجود ندارد . حتی ممکن است که مشخصه های اجزا دقیقاً معلوم نباشند . بنابراین همواره ضرورت دارد که از روشهای آزمون و خطا استفاده شود .
آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم این است که دستگاه مشخصی وجود دارد و مهندس کنترل باید بقیه سیستم را به گونه ای طراحی کند تا کل سیستم بتواند مشخصات مفروضی را برآورده سازد . و وظیفه خاصی را انجام دهد . ویژگیهای چنین سیستمی باید بصورت ریاضی بیان شود .
مهندس کنترل در طراحی سیستمهای کنترل باید بتواند پاسخ سیستم به سیگنالها و اغتشاشات گوناگون را تعیین و تحلیل کند . معمولاً طرح اولیه سیستم رضایتبخش نیست . پس در صورت لزوم سیستم را باید دوباره طراحی و تحلیل کند . و این فرآیند را تا آنجا تکرار کند که به سیستم مطلوب دست یابد . پس از آن می تواند نمونه فیزیکی سیستم را بسازد .

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:36 بعد از ظهر
تحلیل سیستمهای کنترل در حوزه زمان

چون در غالب سیستمهای کنترل ، زمان به عنوان متغیر مستقلی به کار می رود ، معمولاً این کمیت برای یافتن پاسخهای حالت و خروجی نسبت به زمان ، یا به صورت خلاصه ، پاسخ زمانی ، مورد توجه است . در مسایل تحلیل ، به یک سیستم یک سیگنال ورودی مبنا اعمال می شود و عملکرد سیستم با مطالعه پاسخ سیستم در حوزه زمان ارزیابی می شود .
طراحی سیستمهای کنترل در حوزه زمان

منظور از طراحی سیستمهای کنترل در حوزه زمان استفاده از خواص و مشخصه های حوزه زمانی سیستمی است که قرار است طراحی شود . مشخصه های حوزه زمانی یک سیستم کنترل خطی با پاسخهای گذرا و حالت مانای سیستم وقتی برخی سیگنالهای آزمون اعمال می شوند ، عرضه می شوند . بسته به اهداف طراحی ، این سیگنالهای آزمون معمولاً به صورت یک تابع پله ای یا یک تابع شیبی یا تابع های حوزه زمانی دیگر است . وقتی ورودی یک تابع پله ای است غالباً درصد فراجهش ، زمان خیز و زمان استقرار برای سنجش عملکرد سیستم به کار می روند . برای مشخص کردن پایداری نسبی سیستم به لحاظ کمی نسبت میرایی و فرکانس نامیرای طبیعی را می توان به کار برد . این کمیتها را تنها در مورد سیستم مرتبه دوم نمونه می توان دقیقاً تعریف کرد . در سیستمهای مرتبه بالاتر این کمیتها تنها وقتی معنی دارند که جفت قطبهای نظیر تابع تبدیل حلقه بسته بر پاسخ دینامیک سیستم مسلط باشند . بنابراین برای طراحی در حوزه زمان ، معیارهای طراحی غالباً شامل ماکسیمم فراجهش به عنوان یک پارامتر طراحی می شوند .
تحلیل سیستمهای کنترل در حوزه فرکانس

عملکرد یک سیستم کنترل با مشخصه های پاسخ در حوزه زمان واقعی تر و مستقیم تر سنجیده می شود . دلیل این امر این است که عملکرد غالب سیستمهای کنترل براساس پاسخهای مربوط به سیگنالهای آزمون خاصی بررسی می شود . این امر با تحلیل و طراحی سیستمهای مخابراتی که در آنها پاسخ فرکانسی از اهمیت بیشتری برخوردار است ، مغایرت دارد . زیرا در این حالت اکثر سیگنالهایی که باید پردازش شوند ، یا سینوسی هستند یا مرکب از اجزای سینوسی هستند .
طراحی سیستمهای کنترل در حوزه فرکانس

به طور کلی روشهای طراحی تحلیلی مناسبی برای سیستمهای مرتبه بالا وجود ندارد . اگرچه روشهای مکان ریشه ها و کانتور ریشه ها اطلاعاتی درباره آثار انواع مختلف کنترل کننده به دست می دهند ، اما اینها نمی توانند پارامترهای کنترل کننده ها را مشخص سازند ، مگر اینکه تعداد زیادی مکان ریشه رسم شود . اما طراحی در حوزه فرکانس به برکت روشهای نیمه ترسیمی امکان طراحی سیستماتیک سیستمهای کنترل خطی را فراهم می سازد.
نظریه کنترل

نظریه نوین کنترل نسبت به نظریه کلاسیک کنترل مزایای بسیاری دارد . از نظریه نوین می توان در طراحی سیستمهای وابسته به زمان چند متغیره استفاده کرد . این نظریه ، مهندس کنترل را قادر می سازد که در ترکیب سیستمهای بهینه شرایط اولیه را به دلخواه برگزیند . و به این ترتیب تنها با جنبه های تحلیلی مسایل سر و کار داشته باشد . یکی از مزایای عمده نظریه نوین کنترل این است که برای انجام محاسبات عددی لازم می توان از کامپیوترهای رقمی استفاده کرد .
تحلیل مکان ریشه ای سیستمهای کنترل

ابتدا باید اثرهای یک صفر را بر روی شکل مکان ریشه های یک سیستم مرتبه دوم بررسی کرد . سپس به مقایسه اثرهای کنترل مشتقی و پسخورد سرعت در عملکرد سرومکانیزم وضعیتی پرداخت . سپس باید سیستم پایدار مشروط و سیستمهای ناکمینه-فاز و سرانجام تغییرات دو پارامتر سیستم را بررسی نمود .
جستارهای وابستهنظریه کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84)

منابعسیستمهای مدرن کنترل (http://www.pearsonhighered.com/academic/product/0,,0131457330,00%2Ben-USS_01DBC.html)
مقدمهای بر سیستمهای کنترل (http://esminfo.prenhall.com/engineering/dorf/closerlook/pdf/DOR-01-001-036-hr.pdf)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87)، سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) ۹۶۴-۵۹۵۷-۶۰-۵:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-0)[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-1)
کتاب کنترل ، تالیف کاتسو هیکو اگاتا ترجمه علی کافی چاپ مرکز نشر دانشگاهی
کتاب سیستمهای کنترل، تالیف بنجامین کو، ترجمه علی کافی.چاپ موسسه انتشارات علمیدانشگاه صنعتی شریف

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:36 بعد از ظهر
کنترل دیجیتال

از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC% DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84#mw-head), جستجو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC% DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84#p-search)
کنترل دیجیتال ‫شاخهای از علم کنترل است که از کامپیوترهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1) دیجیتال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84) بهره میگیرد. از آنجایی که دادههای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7) مورد استفاده در کامپیوترهای دیجیتال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84) گسسته میباشند، در کنترل دیجیتال به جای تبدیل لاپلاس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%BE% D9%84%D8%A7%D8%B3) از تبدیل زد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D8%AF) استفاده میشود.
‫اجزای کنترلر دیجیتال

‫یک ‫کنترلر دیجیتال معمولاً از اجزای زیر تشکیل شده است:


مبدل آنالوگ به دیجیتال: برای دریافت سیگنال آنالوگ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%86% D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF) و تبدیل آن به سیگنال دیجیتال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AF%DB%8C% D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84) قابل استفاده برای کامپیوتر
برنامه کنترلر: برنامهای که برای ورودی، خروجی مناسب را محاسبه میکند.
مبدل دیجیتال به آنالوگ: برای تبدیل خروجی برنامه به سیگنال آنالوگ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%86% D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF).

پایداری

پایدار (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9 %BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) بودن کنترلر آنالوگ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF) الزاماً به معنای پایدار بودن کنترلر دیجیتال متناظر نیست، بلکه ممکن است به علت مناسب نبودن فرکانس نمونهبرداری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B 1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%28%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8 %A7%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9% 84%29) کنترلر دیجیتال ناپایدار شود.


یکی از مسائلی که در مهندسی کنترل وجود دارد عدم قطعیت است. عدم قطعیت میتواند هم در مدل و هم در اندازه گیری وجود داشته باشد. حضور این موارد در سیستمهای کنترل باعث میشود تا اهداف کنترلی انچنان که باید تحقق پیدا نکند.
کنترل مقاوم تلاشی است که برای از پیش رو برداشتن این مشکل انجام میشود. در واقع کنترل مقاوم، کنترل در حضور عدم قطعیت هاست به طوریکه رفتار و عمکرد سیستم در تمام حالات ممکن قابل قبول باشد یک از مسائل حساس و مهم در هنگام رویارویی با موضوع عدم قطعیت پایداری سیستم کنترل است. حفظ پایداری در حضور عدم قطعیتها یکی از چالشها اصلی کنترل مقاوم است.


منابعنظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), سیستمهای پویا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7): اصول و تعیین هویت ۹۶۴-۴۵۹-۸۰۶-۷:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85#cite_note-0)[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85#cite_note-1)

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:37 بعد از ظهر
ابزار دقیق (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%82%DB%8C% D9%82) رشتهای میان رشتهای است که با اندازه گیری کمیتهای فیزیکی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C% D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D B%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و کنترل آنها سرو کار دارد. این رشته زیر شاخه مهندسی کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84) میباشد که نسبت به خود رشته کنترل دارای جنبههای عملی بیشتری است و جذابیت بیشتری برای کار ایجاد میکند.
اما موضوع اصلی کنترل وابستگی شدیدی به حسگرها دارد.این گرایش بطور گسترده به طراحی و کنترل سیستمهای صنعتی میپردازد.سنسورها، ترانسمیتر ها، دستگاه های اندازه گیری و کنترل کننده های نوین نقش بسیار پر اهمیتی در این گرایش دارند. این گرایش در مقایسه با دیگر گرایش های مهندسی برق بیشتر عملی بوده و از بازار کار بهتری برخوردار است.


سنسور

سنسور ابزاری است که در همه دستگاههای اندازهگیری وجود دارد و وظیفه آن تماس با سیال و تاثیرپذیری از پارامتر مورد اندازهگیری میباشد. انواع دستگاههای اندازهگیری دارای سنسور یا حس کنندههای متفاوتی هستند که کمیتهایی مانند دما، فشار، دبی و غیره را اندازهگیری میکنند. این سنسورها بر حسب نوع عملکرد، دارای خروجیهای متفاوتی از قبیل مقاومت، ظرفیت الکتریکی، جابجایی و غیره است.
ترانسدیوسر

یک ترانسدیوسر بنا به تعریف ، قطعه ای است که وظیفه تبدیل حالات انرژی به یکدیگر را برعهده دارد ، بدین معنی که اگر یک سنسور فشار همراه یک ترانسدیوسر باشد ، سنسور، پارامتر فشار را اندازه می گیرد و مقدار تعیین شده را به ترانسدیوسر تحویل می دهد ، سپس ترانسدیوسر آن را به یک سیگنال الکتریکی قابل درک برای کنترلر و صد البته قابل ارسال توسط سیم های فلزی ، تبدیل می کند .بنابراین همواره خروجی یک ترانسدیوسر ، سیگنال الکتریکی است که در سمت دیگر خط می تواند مشخصه ها و پارامترهای الکتریکی نظیر ولتاژ ، جریان و فرکانس را تغییر دهد ، البته به این نکته باید توجه داشت که سنسور انتخاب شده باید از نوع سنسورهای مبدل پارامترهای فیزیکی به الکتریکی باشد و بتواند مثلأ دمای اندازه گیری شده را به یک سیگنال بسیار ضعیف تبدیل کند که در مرحله بعدی وارد ترانسدیوسر شده و سپس به مدارهای الکترونیکی تحویل داده خواهد شد .

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:39 بعد از ظهر
ترانسمیتر

ترانسمیتر وسیله ای است که یک سیگنال الکتریکی ضعیف را دریافت کرده و به سطوح قابل قبول برای کنترلرها و مدارهای الکترونیکی تبدیل می کند ، مثلأ یک حلقه فیدبک سیگنالی در سطح ماکروولت یا میلی ولت یا میلی آمپرتولید می کند و این سیگنال ضعیف می تواند با عبور از ترانسمیتر به سیگنالی در سطوح صفر تا ده ولت و یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر تبدیل شود. ترانسمیترها عمومأ از قطعاتی مثلop-amp برای تقویت و خطی کردن این سطوح ضعیف سیگنال استفاده می کند .
کنترلر

کنترلر یا کنترل کننده ها مغز متفکر سیستم های کنترلی می باشند. خروجیها یا سیگنالهای اندازه گیری توسط ترنسمیتر به کنترلر، انتقال می یابند تا کنترلر به کمک این اطلاعات و براساس تابعی که برای آن تعریف شده است، تصمیمات لازم برای عکس العمل مورد نیاز را بگیرد. کنترل کننده با مقایسه سیگنال اندازهی گیری با مقدار مطلوب و انجام محاسبات لازم، مقادیر متغیرهای تنظیم شونده را تعیین می کند.
عنصر نهایی کنترل

تصمیمات گرفته شده توسط کنترلر، به وسیله عنصر نهایی کنترل به اجرا گذاشته میشود. این المان آخرین عضو یک حلقه کنترل میباشد. در فرآیندهای شیمیایی معمولاً عنصر نهایی کنترل یک شیر میباشد.
محرک

زمانی که در یک سیستم کنترل، عضو کنترل نهایی یک شیر باشد، امکان انتقال مستقیم فرمان به آن وجود ندارد. به همین علت از دستگاهی که به آن محرک یا Actuator گفته میشود، استفاده میکنند تا فرمان ارسالی از کنترلر را دریافت نموده و موجب به حرکت درآمدن بندآور شیر شود. به عبارت دیگر وظیفه مهم محرک، تامین انرژی لازم برای به حرکت درآوردن بندآور شیر میباشد. این انرژی می تواند از یک منبع انرژی الکتریکی و یا هوای فشرده مداری نیوماتیکی باشد.
ثبت کننده ها و نمایشگره

ثبت کننده ها و نمایشگرها از دیگر اجزاء یک سیستم کنترل می باشند. ثبت کننده ها تجهیزاتی هستند که به منظور ثبت تغییرات و رفتار فرآیندها در طول شبانه روز استفاده می شوند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:42 بعد از ظهر
در اولین جلسه آموزش مفاهیم فضایی به معرفی سه مفهوم بسیار مهم علوم فضایی یعنی فضا، فضانورد و فضا پیما می پردازیم. فضا کجاست؟

به فضاي آنسوي جو زمين (اتمسفر)، كه محيط عملكردي براي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) ها و فضاپيماها است فضا (Space) میگویند. تعريف دقيق و حقوقي از مرز فضا وجود ندارد اما بطور عرفي فضا به هر آنچه كه در بالاي ارتفاع 100 تا 110 كيلومتري سطح درياهاي آزاد سياره زمين قراردارد اطلاق ميگردد. حركت مداري در پايينتر از اين ارتفاع به دليل وجود نيروي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پسا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=74&letter=%D9%BE) (drag) ناشي از هوا عملا امكانپذير نيست.
فضاي بيروني (Outer space) نیز كه به اختصار فضا نيز ناميده ميشود، به ناحيهاي به نسبت خالي از جهان اطلاق ميگردد كه پس از لايهي جوِ اجرام سماوي و کرات قرار دارد. بنابراين اگر در ماه زندگي كنيم، پا در ماه و سر در فضا داريم چون اين جرم سماوي فاقد جو است ولي شرايط در زمين تفاوت دارد و براي رسيدن به فضا بايد كيلومترها از سطح اين کره دور شويم و بالاتر رويم.
در يك تقسيمبندي كلي ميتوان جهان هستي را به سه منطقهي فضاي خاكي، فضاي جوي و فضاي بيروني تقسيم كرد. فضاي خاكي بخشي از جهان را تشكيل ميدهد كه مولكولهاي جامد با گرد آمدن در كنار هم جرمي سماوي را تشكيل داده باشند (همانند سطح کره زمين). فضاي جوي قسمتي از دنيا است كه چگالي مولكولهاي گاز در آن به قدري است كه نميتوان آن فضا را تهي فرض كرد (همانند اتمسفر زمين، ونوس، مريخ يا قسمت اعظم سيارههايي همانند مشتري، كيوان و اورانوس). ولي فضاي بيروني ناحيهاي است كه برخلاف تصور عامهي مردم، خالي و تهي نيست؛ بلكه چگالي مواد در اين ناحيه بسيار اندك است. در فضاي بيروني غالباً گاز هيدروژن، يونها، ذرات تشكيل دهندهي اتم (الكترونها و پروتنها) و گاهي اوقات غبارها و پسماندهاي فضايي يافت ميشود اما ميزان اين مواد در گسترهي عظيم اين منطقه آنقدر كم است كه ميتوان به نسبتِ فضاي خاكي و يا جوي، آن را تهي فرض كرد.
زمين بخشي از جهان است كه هر سه فضا را در خود دارد؛ مرز بين فضاي خاكي و فضاي جوي آن كاملاً مشخص است؛ ولي مرز مشخصي بين فضاي جوي و فضاي بيروني وجود ندارد. جو زمين با افزايش ارتفاع رقيق ميشود و به تدريج جاي خود را به فضاي بيروني ميدهد. از اين رو مرزي مجازي براي گذر از فضاي جوي به فضاي بيروني تعريف شده است. با اين حال با توجه به كاربردها و نگاههاي گوناگون، چندين مرز به وجود آمده است.
فضاي بيروني خود شامل تقسيمات فراواني است؛ بخشي از فضاي بيروني كه در داخل منظومه شمسي قرار دارد را فضاي بين سيارهاي مينامند و با گذر از هليوپاوس، مرز منظومه شمسي، جاييكه بادهاي خورشيدي با بادهاي ستارهاي كهكشان راهشيري برخورد ميكنند، وارد قسمتي از فضاي بيروني ميشويم كه به آن فضاي بين ستارهاي ميگويند. در گام بعدي با گذر از مرز كهكشان راه شيري وارد ناحيهي بسيار جديد و شگفتانگيزي ميشويم كه از آن با فضاي بين كهكشاني ياد ميشود.
بودن و ماندن در فضاي بيروني ناگواريهاي بيشماري براي موجودات زنده به همراه دارد. نخستين و مهمترين ناگواري براي نوعي از زندگي كه ما ميشناسيم، عدم وجود اكسيژن است. بشر براي بقا به اكسيژن جو احتياج مبرم دارد و تنها 7 دقيقه نبود اكسيژن را تحمل ميكند. ناگواري دوم مربوط به فشار بسيار اندك هوا است؛ كه ميتوان آن را صفر فرض كرد. بدن انسان بعد از سالها بودن در شرايط زمين خود را با فشار يك اتمسفري جو زمين مطابقت داده است و به همين دليل ما فشار داخلي معادل يك اتمسفر در بدن خود داريم تا همچون يك قوطي خالي در اثر فشار جو زمين له نشويم. در شرايط خلاء اين فشار داخلي باعث دردسر خواهد شد. البته موجود زندهاي كه شرايط خلاء را تجربه ميكند در اثر فشار داخلي دچاز از همپاشيدگي نخواهد شد اما رويدادهاي ناگوار ديگري برايش روي خواهد داد. براي مثال آب در اندام سطحي مانند چشمها و پوست شروع به جوشيدن و تبخير ميكند، مويرگها در اثر فشار داخلي پاره خواهند شد و مرگ دردناكي در انتظار وي خواهد بود.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:43 بعد از ظهر
فضانورد کیست؟
شخصي که براي ماموريت فضايي به فضا فرستاده ميشود را فضانورد مینامند. پیش از پرواز http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png شاتل (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=75&letter=%D8%B4) فضايي، اين واژه فقط به کساني گفته ميشد که صرفا براي ماموريتهاي فضايي تربيت ميشدند و تنها تخصص آنها فضانوردي بود. اما امروزه اين عنوان به کساني با تخصصهاي متفاوت که در يک پرواز فضايي شرکت ميکنند گفته ميشود. در واقع فضانوردان امروزي ميتوانند تخصصهاي ديگري داشته باشند اما با آموزشهاي لازم به فضا بروند. البته هنوز هم نيروهايي منحصرا به قصد فضانوردي و شرکت در ماموريتهاي فضايي تربيت ميشوند.
بنا به تعریف فضا نیز میتوان گفت که فضانورد کسی است که از ارتفاع حدود 100 کیلومتری زمین فراتر رود.
فضاپیما چیست؟
هر وسيله اي كه توانایی پرواز در محيط فضا را داشته باشد را فضاپیما میگویند. يك فضاپيما حداقل شامل سه زيرسامانه است: پيشرانش و كنترل وضعيت، تامين توان و محموله (بار مفید)
فضاپیما ها در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم میشوند:


فضاپیماهای سرنشین دار
فضاپیماهای بدون سرنشین

لازم به ذکر است که ماهوارهها، ایستگاههای فضایی، وسایل پرتابی فضایی (همانند شاتلها) فضاپیما به حساب میآیند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:43 بعد از ظهر
http://www.aero-space.ir/images/stories/mahvare.jpg در جلسه دوم با http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) که از فضاپیماهای بدون سرنشین است تا حدودی آشنا می شویم . پتا چندي پيش، ماهواره وسايلي بسيار سري و نامتعارف بودند. فضاپيماها اساسا براي فعاليتهاي نظامي _ همچون ناوبري نظامي و جاسوسي _ بهكار برده ميشدند؛ اما هم اكنون ماهوارهها بخشي اساسي و مرسوم، از زندگي روزمرهي ما شدهاند. ما كاربرد آنها را در گزارشهاي هواشناسي، پخش برنامههاي زندهي تلويزيوني و شبكههاي ماهوارهاي و مكالمات تلفنيِ روزمره، ميبينيم.
در موارد بسيارِ ديگري نيز، ماهوارهها نقش پسزمينهاي بازي ميكنند كه گاه از توجه ما دور ميماند. براي نمونه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

فعاليت برخي روزنامهها و مجلهها _ كه بايستي تا زمان معيني انجام گيرد _ به كمك ماهوارهها انجام ميگيرد. ماهوارهها، متن و تصاوير اين مطبوعات را به چاپخانهها انتقال ميدهند، تا چاپ و پخش آنها تسريع شود.
· بيشتر رانندگان تاكسي، گاه و بيگاه از سامانهي موقعيتياب جهاني (جي.پي.اس) بهره ميبرند تا مسافران را از نزديكترين راه به مقصد برسانند. كنترل سرعتِ رانندگان كاميونها و اتوبوسها نيز در جادهها، به كمك جي.پي.اس انجام ميشود.
· پخشكنندگانِ اجناسي كه ما ميخريم، آنها را ايمنتر، سالمتر و سريعتر به دست ما ميرسانند چون شركتهاي حمل و نقل، روند جابهجايي اجناس در خودروهايشان را، به كمك سامانهي موقعيتياب جهاني، كنترل ميكنند. گاهي شركتها، حتي به رانندگانشان ميگويند كه آنها دارند خيلي پرسرعت رانندگي ميكنند!
· ناوبري و هدايت هواپيماها، كشتيها به كمك امواج ماهوارهاي انجام ميشود. در مواقع بحراني، امواج راديويي به گروههاي نجات و جستجو كمك ميكنند تا به هواپيماهاي در حال سقوط و كشتيهاي در حال غرق شدن كمك نمايند.

ماهواره چيست؟
هر چيزي كه دور يك سياره در يك مسير بيضويشكل ميچرخد، ماهواره است. پس ماه، ماهوارهي طبيعيِ زمين است؛ اما ماهوارههاي مصنوعي بسياري وجود دارند كه به زمين نزديكترند.
· مسيري كه يك ماهواره در آن حركت ميكند، يك مدار ميباشد. در مدار، دورترين نقطه از زمين به نام «نقطهي اوج» و نزديكترين نقطه، به نام «نقطهي حضيض زميني» ناميده ميشود.
· معمولاً ماهوارههاي مصنوعي، انبوه توليد نميشوند. بيشتر ماهوارهها، به صورت ويژه ساخته ميشوند تا عملكردهاي مورد نظر را، انجام دهند؛ اما استثنا هم وجود دارد؛ مثلا سامانههاي موقعيتياب جهاني (جي.پي.اس) داراي بيش از 30 ماهوارهي همانند است و ماهوارههاي ايريديوم16 ، بيش از 30 ماهوارهي مشابه در مدار، دارد.
· تقريباً 23000 نوع زبالهي فضايي بالاي زمين شناور هستند. اين زبالهها اجسامي هستند كه به قدر كافي بزرگ ميباشند تا با رادار رهگيري شوند. معمولا اين اجسام به طور غيرعمد در فضا قرار داده شدهاند و يا از ماهوارههايي هستند كه عمر مفيدشان سپري شده است. رقم واقعي زبالههاي فضايي، بر حسب اينكه كدام آژانس آن را محاسبه ميكند، فرق ميكند؛ محمولههايي كه به مدار اشتباه ميروند، ماهوارههايي كه باتري آنها تمام ميشود و باقيماندهي بوستر موشكها يا مراحل پايانيِ آنها، همگي در شمارش زبالههاي فضايي به حساب ميآيند. زبالههاي فضايي نيز، به نوعي يك ماهواره به حساب ميآيند.
اگرچه هر چيزي كه در مدار به دور زمين ميگردد، از لحاظ فني يك ماهواره، محسوب ميشود، اما واژهي «ماهواره» معمولاً براي توضيح يك شي مفيد بهكار ميرود كه با هدف خاصي در مدار قرار ميگيرد تا يك ماموريت و وظيفهي ويژه را انجام دهد.ما معمولاً، دربارهي ماهوارههاي هواشناسي، ماهوارههاي ارتباطي و ماهوارههاي علمي ميگوييم و ميشنويم.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:44 بعد از ظهر
در این جلسه با عملکرد یک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) از آغاز تا پایان ماموریتش آشنا می شویم .
ساخت يک ماهواره
هر ماهواره، حامل تجهيزاتي است که براي انجام ماموريت خود به آنها نياز دارد. براي نمونه، ماهوارهاي که مامور مطالعهي كهكشان است مجهز به http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png تلسکوپ (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=65&letter=%D8%AA)؛ و ماهوارهي مامور پيشبيني وضع هوا مجهز به دوربين ويژه براي ثبت حرکت ابرهاست. علاوه بر تجهيزات تخصصي، همهي ماهوارهها داراي سامانههايي براي کنترل تجهيزات و عملکرد خود ميباشند. از جمله سامانهي تامين انرژي، مخازن سوخت، سامانهي توزيع الكتريسيته و سامانههايي از اين دست. در هر يک از اين بخشها ممکن است از سلولهاي خورشيدي براي جذب انرژي مورد نياز استفاده شود. بخش دادهها نيز مجهز به رايانههايي براي گردآوري و پردازش اطلاعات بهدستآمده از طريق تجهيزات و اجراي فرامين ارسالشده از زمين ميباشد. هريک از تجهيزات جانبي و بخشهاي اصلي يک ماهواره به طور جداگانه طراحي، ساخته و آزمايش ميشوند. كارشناسان بخشهاي مختلف را کنار هم ميگذارند و به يكديگر متصل ميکنند. سپس ماهواره در شرايطي همانند شرايط ارسال و شرايط استقرار در مدار، آزمايش ميشود. اگر ماهواره همهي آزمايشها را به خوبي پشت سر بگذارد، آمادهي پرتاب ميگردد .
پرتاب ماهواره
درباره چگونگي پرتاب ماهوارهها در فصل هاي آتي بيشتر خواهيم آموخت. اشاره ميشود كه برخي ماهوارهها را شاتلها به فضا حمل ميكنند ولي بيشتر ماهوارهها با موشكهاي ماهوارهبر به فضا فرستاده ميشوند. مخازن سوخت اين ماهوارهبرها پس از اتمام سوختشان به درون اقيانوسها ميافنتد. موشكهاي ماهوارهبر، ماهواره را با حداقل تنظيمات در مدار خود قرار ميدهد و اغلب براي آن كه ماهواره در مدار دقيقِ خود قرار گيرد، موتورهايي كه از پيش روي ماهواره تعبيه شده است، با ايجاد تكانههاي متوالي، مانور لازم را به ماهواره ميدهند و آن را به مدار از پيشتعيينشده ميرسانند. زمانيکه ماهواره در مدار درست خود قرار گرفت ميتواند مدتهاي درازي در همان مدار، بدون نياز به تنظيمات دوباره باقي بماند.
انجام ماموريت
کنترل بيشتر ماهوارهها از مراکز زميني انجام ميشود. رايانهها و افراد متخصص در مرکز کنترل زميني، وضعيت ماهواره را تحت نظر دارند. آنها دستورالعملها را به ماهواره ارسال ميکنند و اطلاعات گردآوريشده توسط ماهواره را دريافت مينمايند. مرکز کنترل از طريق امواج راديويي با ماهواره در ارتباط است. ايستگاههايي بر روي زمين اين امواج را از ماهواره دريافت و يا به آن ارسال ميکنند. ماهوارهها معمولا به طور دائم از مرکز کنترل دستورالعمل دريافت نميکنند. آنها در واقع مثل روباتهاي چرخان هستند؛ روباتي که سلولهاي خورشيدي خود را براي دريافت انرﮋي کافي تنظيم و کنترل ميکند و آنتنهاي خود را براي دريافت دستورات خاص از زمين آماده نگه ميدارد. تجهيزات ماهواره به صورت مستقل و خودكار وظايف خود را انجام ميدهند و اطلاعات را جمع آوري ميکنند. ماهوارههاي موجود در ارتفاعات بلندِ مدار زمينآهنگ در ارتباط هميشگي با زمين ميباشند. ايستگاههاي زميني ميتواند دوازده بار در روز با ماهوارههاي موجود در ارتفاع کوتاه ارتباط برقرار نمايند. در طول هر تماس، ماهواره اطلاعات خود را ارسال و دستورالعملها را از ايستگاه دريافت ميکند. تبادل اطلاعات تا زمانيکه ماهواره از فراز ايستگاه عبور ميکند ميتواند ادامه داشته باشد که معمولا زماني حدود ۱۰ دقيقه است. چنانچه قسمتي از ماهواره دچار نقص فني شود، اما ماهواره قادر به ادامهي ماموريتهاي خود باشد، معمولا همچنان به کار خود ادامه ميدهد. در چنين شرايطي مرکز کنترل روي زمين بخش آسيبديده را تعمير و يا مجدداً برنامهنويسي ميکند. در موارد نادري نيز عمليات تعمير ماهواره را شاتلها در فضا انجام ميدهند؛ اما چنانچه آسيبهاي وارد آمده به ماهواره به اندازهاي باشد که ماهواره ديگر قادر به انجام ماموريتهاي خود نباشد مرکز کنترل فرمان توقف ماهواره را صادر ميکند.
سقوط از مدارhttp://www.aero-space.ir/images/stories/news/imagescawrbr4j.jpg
يک ماهواره در مدار خود باقي ميماند، تا زمانيکه شتاب آن کم شود. در حالت معمول، اگر شتاب يك ماهواره كم شود، ماهواره از مدار اصليِ خود كمي پايينتر ميآيد. موتورهاي تعبيهشده روي ماهواره دوباره ماهواره را به مدار خود بازميگردانند اما اين فرايند تا زماني ميتواند ادامه داشته باشد كه موتورهاي همراه ماهواره، داراي سوخت لازم باشند. با تمام شدن سوخت يا به دلايل ديگري چون از كار افتادن بخشي اساسي از ماهواره، نيروي گرانش، ماهواره را به سمت پايين و به سمت اتمسفر ميکشاند. سرعت ماهواره هنگام برخورد با مولکولهاي خارجيترين لايهي اتمسفر كمي کم ميشود؛ اما هنگامي که نيروي گرانش ماهواره را به سمت لايههاي داخليتر اتمسفر ميکشاند، سرعت ماهواره بسيار زياد ميشود. ماهواره در اصطكاك با هوايي که جلويش قرار دارد، به شدت داغ ميشود و در اثر گرماي حاصل از اين اصطكاك، بخشي از ماهواره يا تمامي آن ميسوزد.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:45 بعد از ظهر
در این جلسه با دو تعریف از عمر http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) ها و علت پایداری آن ها در مدار آشنا می شویم. 1. عمر باليستيکي: مدت زماني که ماهواره در مدار حرکتي خود باقي ميماند. عموماً براي ماهوارههايي که بر روي مدارهاي نزديک زمين حرکت ميکنند، قابل تعريف است و پس از اين مدت به سمت زمين کشيده شده، در جو منهدم ميشوند .
2. عمر عملکردي: مدت زماني که تجهيزات ماهواره و سامانهي تامين انرژي آن قابليت کارکرد داشته باشد. اين عمر در ارتفاعات بالاي 500 کيلومتر به تعريف ميشود. به عنوان مثال در مورد ماهوارههايي که در مدارهاي زمينآهنگ قرار ميگيرند (ماهوارههاي مخابراتي) طراحان عمري بين 5 تا 15 سال را در نظر ميگيرند و ميتوانند در اين مدت ماموريتهاي محوله را انجام دهند. اين ماهوارهها به صورت آزاد پس از اتمام ماموريت در مدار خود گردش ميکنند.
با افزايش ارتفاع از سطح زمين، نيروي گرانش كم ميشود. هر مدار دايرهاي ماهواره، سرعت ويژهاي دارد كه به آن سرعت پايداري مدار ميگويند. در اين سرعت نيروي گرانش با نيروي گريز از مركز در حالت تعادل قرار دارند. اگر سرعت ماهواره را به كمتر از سرعت پايداري كاهش دهيم، نيروي گرانش بر نيروي گريز از مركز غلبه ميكند و ماهواره به مدار پايينتر (ارتفاع كمتر) سقوط خواهد كرد و بالعكس اگر سرعت ماهواره را افزايش دهيم، نيروي گريز از مركز بر نيروي گرانش غلبه كرده، ماهواره در مدار بالاتر قرار ميگيرد.
با كاهش سرعت ماهواره پس از پايان ماموريت، ارتفاع آن كم ميشود تا وارد جو شود. در پرسش پيشين آموختيم، از آنجا كه سرعت گردش ماهواره در هنگام برخورد به ملكولهاي هواي جو هنوز بسيار زياد است، دماي سطح ماهواره آنقدر بالا ميرود كه قطعات آن آتش ميگيرند و ميسوزند. البته برخي قطعات نسوختهي ماهوارهها يا موشكها در مدار زمين باقي ميمانند. اين قطعات به علت سرعت زيادي كه در گردش به دور زمين دارند، براي ديگر ماهوارهها و نيز موشكها و شاتلهاي فضايي بسيار خطرناك هستند؛ به گونهاي كه اگر يك قطعهي كوچك (به اندازهي يك توپ پينگپنگ) به يك http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png شاتل (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=75&letter=%D8%B4) اصابت كند، مانند يك خمپاره عمل خواهد كرد و ممكن است شاتل را منفجر كند! دانشمندان سعي ميكنند ماهوارهها را از موادي بسازند كه در هنگام برخورد با جو كاملا بسوزند و قطعات خطرناك آنها در جو باقي نماند.
چرا يك ماهواره در مدارِ خود باقي ميماند؟
http://www.aero-space.ir/images/stories/news/s2_3lg.jpg

به دليل تعادل بين دو عامل است كه يك ماهواره در يك مدار باقي ميماند. يكي عامل تندي يا سرعتي كه ماهواره با آن سرعت در مسير مستقيم در حال حركت است وديگري عامل نيروي كشش گرانش، كه بين ماهواره و زمين وجود دارد. براي فهم بهتر موضوع، شما ميتوانيد يك توپ را به انتهاي يك طناب ببنديد. با گرفتن انتهاي ديگر طناب، توپ را در يك مسير دايرهاي شكل در هوا بچرخانيد. اگر طناب پاره شود، توب در يك مسير مستقيم _ مماس بر همان دايرهي چرخش خود _ پرتاب ميشود. اما اگر طناب پاره نشود، چون توپ با نيروي كشش طناب نگهداشته شده است، به دور دست شما در مداري دايرهاي خواهد چرخيد. نيروي گرانش زمين نيز همانند نيروي كشش طناب به ماهوارهها وارده ميشود و با تعادلي كه با عامل سرعت ماهواره برقرار ميسازد، ماهواره را در مدار نگه ميدارد. اما اين سرعت ماهواره كه ما از سخن ميگوييم از كجا ميآيد؟ اين سرعت همان سرعتي است كه ماهوارهبر (يا موشك حامل) در لحظهي قرار دادن ماهواره در مدار، داشته است؛ دقيقا مانند سرعت سيبي كه در يك قطار در حال حركت در دست شماست!

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:47 بعد از ظهر
وجوه مشترك ماهوارهها
با وجود تفاوتهاي بسيار زياد انواع ماهوارهها، وجوه مشترک قابل ملاحظهاي نيز بين آنها وجود دارد. براي مثال:
· همهي آنها داراي يک بدنه و چارچوب فلزي و ترکيبي ميباشند که معمولاً به نام بِيس شناخته ميشود. بِيس تمامي اين چارچوبها را در فضا در کنار هم نگه داشته، نيروي کافي براي پرتاب سالم و ايمن را فراهم ميكند.
· همهي آنها داراي منبع انرژي (معمولاً باتريهاي خورشيدي) و باتريهايي براي ذخيرهسازي ميباشند. سلولهاي خورشيدي، انرژي لازم را براي باتريهاي با قابليت شارژ دوباره فراهم مينمايند. در بيشتر ماهوارهها، انرژي چيز ارزشمندي است و نوع و مقدار مصرف آن اهميت بالايي دارد. از انرژي هستهاي در کاوشگرهاي فضايي براي رفتن به ديگر سيارهها استفاده ميشود. شرايط و وضعيت سامانههاي توليد توان در ماهوارهها، همواره ثبت ميشود و اطلاعات ياد شده در قالب سيگنالهاي تلهمتري، به پايگاههاي زميني فرستاده ميشوند و در آنجا بررسي و ارزيابي ميگردد.
· تمام ماهوارهها داراي يک رايانه ميباشند تا سامانههاي مختلف را کنترل و نظارت کنند.
· تمام آنها داراي آنتن و سامانهي راديويي ميباشند. بيشتر ماهوارهها داراي يک فرستندهي انتقالدهندهي راديويي ميباشند. اين سامانه به خدمهي کنترل زميني اين امکان را ميدهد تا اخبار وضعيت و شرايط فني http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) را دريافت نمايند.
· بيشتر ماهوارهها ميتوانند از زمين به روشهاي گوناگوني كنترل شوند. اين كار، گاه به منظور تغيير مدار و گاه به منظور برنامهريزي دوبارهي سامانهي رايانهاي و مواردي از اين دست، انجام ميگيرد.
· بسياري از ماهوارهها (به ويژه ماهوارههاي بزرگ) داراي سامانهي کنترل وضعيت ميباشند. اين سامانه باعث ميشود تا ماهواره در جهت درستي قرار بگيرد. http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png تلسکوپ (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=65&letter=%D8%AA) فضايي هابل داراي سامانهي کنترل جامع و کاملي ميباشد که با استفاده از آن، تلسکوپ ميتواند در موقعيت مناسبي در فضا، در مدت زماني طولاني قرار گيرد. اين امکان، در حالي وجود دارد که تلسکوپ با سرعت 17000 مايل در ساعت (27359 کيلومتر در ساعت) در فضا حرکت ميكند. اين سامانه در برگيرندهي ژيروسکوپها، شتابسنجها، يک سامانهي پيشران (موتورهاي ورنيه)، پيشرانهها (سوخت) و يک مجموعه از حسگرها ميباشد که از ستارگان راهنما، براي تعيين موقعيت خود، استفاده ميكند.

سامانههاي پيشرانش ماهواره

http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/ooamerican-pacific-corporat.jpg
سامانههاي پيشرانش ماهواره كاركردهاي متنوعي دارند. استفاده اصلي سامانههاي پيشرانش براي انجام مانورها در فضا است. اين مانورها معمولا براي تغيير شكل، اندازه و يا ارتفاع مدار ماهواره انجام ميشود. كاركرد ديگر سامانههاي پيشرانش ماهواره در تامين كنترل وضعيت ماهواره است. براي داشتن كنترل وضعيت كامل به كنترل در راستاي سه محور نياز داريم. براي اين كار به حداقل سه تراستر احتياج است كه در راستاي سه محور ماهواره نصب شده باشند.
در این جلسه با وجوه مشترک ماهواره ها آشنا شده و به بررسی سامانه های http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=58&letter=%D9%BE) ماهواره ها می پردازیم.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:48 بعد از ظهر
در این جلسه تاحدودی با نحوه پرتاب http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) ها به سوی مدار آشنا می شویم.


براي پرتاب ماهواره، موشکهاي ماهوارهبر نياز به برنامهريزي بسيار دقيقي دارند تا بتوانند اين کار مهم را با دقت انجام دهند. اگر http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=37&letter=%D9%85) ماهوارهبر کار خود را درست انجام ندهد تمامي هزينه هايي که صرف طراحي و ساخت ماهواره شده است به هدر ميرود. براي قرار دادن ماهواره در مدار نخست موشک ماهوارهبر در مسيري مستقيم و رو به بالا پرتاب ميشود، سپس اين موشک از فشردهترن بخش جو زمين با کمينه مصرف سوخت عبور ميکند. بيشينهي سرعت در اين گام حدود 29000 کيلومتر بر ساعت است. در گام دوم با تنظيم دهانه هاي سوخت موشک، مسير آن مطابق مسير مورد نظر تغيير کرده و ماهواره به سوي مدار مورد نظر هدايت ميشود.

http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پايگاه پرتاب (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=53&letter=%D9%BE) فضايي
با توجه به نوع پرتابگرها، نحوه انتقال ماهوارهها به مدار مورد نظر متفاوت است. ولي بيشنر پرتابگرها به صورت چند مرحلهاي عمل ميکنند. تعداد مراحل در پرتابگرهاي گوناگون تفاوت دارد. ممکن است در يک ماهوارهبر، در http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مرحله (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=9&letter=%D9%85) نخست بوسترهاي جانبي جدا شوند و در مرحله دوم بخش اصلي موشک جدا شود و حتي شايد مرحله سومي نيز وجود داشته باشد که در طي آن بخش ديگري از موشک جدا شود. ولي در بيشتر موشکهاي ماهوارهبر دو مرحله پاياني شامل جدايش پوشش و قرار گرفتن ماهواره در مدار است.
در بيشتر موارد طرح پرواز موشک ماهوارهبر به سوي شرق طراحي ميشود زيرا گردش وضعي زمين به سوي شرق است و اين گردش باعث اعمال يک نيروي اوليه به موشک ميگردد. نيروي ناشي از گردش زمينبه سرعت زمين در محل پرتاب بستگي دارد و اين نيرو در مدار استوايي داراي بيشترين مقدار است؛ در بخشهاي بعد به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت.
براي پرتاب يک ماهواره به فضا، زمان پرتاب از اهميت بسياري برخوردار است. اگر يک ماهواره در زمان مناسب به فضا فرستاده نشود، ممکن است طوري در مدار قرار داده شود که نتوان از آن استفاده نمود.
براي پرتاب ماهوارهبرها به پايگاه پرتاب نياز است؛ پايگاه پرتاب مکاني است که تجهيزات لازم جهت نصب، آمادهسازي، سوختگيري، آزمايشهاي پيش از پرتاب موشک يا ماهوارهبر در آنجا تعبيه شده و از نظر منطقهاي، شرايط لازم، همچون امنيت و ايمني در آن ديده شده باشد.
اشاره شد که پايگاه پرتاب مکاني است که تجهيزات لازم جهت نصب، آمادهسازي، سوختگيري، آزمايشهاي پيش از پرتاب موشک يا ماهوارهبر در آنجا تعبيه شده و از نظر منطقهاي، شرايط لازم، همچون امنيت و ايمني در آن ديده شده باشد. از آنجايي که براي هر موشك يا ماهوارهبري، تجهيزات آمادهسازي و پرتاب، به صورت ويژه و خاص طراحي و ساخته ميشود، هر موشکي را نميتوان از هر پايگاهي پرتاب کرد. از اين رو پايگاههاي پرتاب را با توجه به نوع موشکهايي که از آنجا پرتاب ميشود به سه دستهي کلي تقسيم ميکنند. دستهي نخست پايگاههاي پرتاب نظامي هستند که خود به چند زير شاخه تقسيم ميشوند، اما چون در اينجا، خارج از حوزهي بحث ما هستند، به آنها نخواهيم پرداخت. http://www.aero-space.ir/images/stories/news/imagescax44qsv.jpg
دستهي دوم پايگاههاي پرتاب زيرمداري ميباشند که پرتابهاي مربوط به موشکهاي کاوشگر را پوشش ميدهند. دستهي سوم نيز پايگاههاي پرتاب فضايي هستند. البته در بعضي موارد ديده شده است که از يک پايگاه، گونههاي متفاوتي از موشکها پرتاب ميشوند. در چنين مواقعي اگر حتي يک پرتاب فضايي از اين پايگاه انجام شود، پايگاهِ پرتاب را فضايي رتبهبندي ميکنند. موشکهاي فضايي (ماهوارهبرها) به دليل ابعاد بزرگ و تجهيزات حساس معمولاً در خود پايگاه سرهم شده و با استفاده از تجهيزات حمل و نقل ريلي يا غير ريلي بزرگ، به سکوي پرتاب حمل ميشوند. انتقال تجهيزات و مراحل گوناگون يک موشک فضايي از کارخانهي سازنده به پايگاه پرتاب، در بيشتر موارد به كمك هواپيما، بالگرد يا قطار انجام ميشود.
يک پايگاه پرتاب فضايي نيازمند سالنهاي مونتاژ، تجهيزات متنوع نصب، آزمايشگاهها، سامانهي حملونقل ويژه، مخازن بزرگ سوخت و اکسيدکننده، باند هواپيما و بالگرد، مرکز کنترل پرواز، هتل، رستوران، بيمارستان، شبکهي ريلي و جادهاي مناسب و بسياري الزامات ديگر ميباشد. فراهمسازي اين امكانات و برآورده نمودن تمامي الزامات مربوط به يك پايگاه فضايي، مستلزم شناخت مناسب از نيازمنديهاي سامانهي پرتابي است. بعضي از پايگاههاي پرتاب، سرّي محسوب شده، ورود به آنها، حتي براي افراد مرتبط، با ملاحظاتي همراه است. اما برخي ديگر در زمرهي پايگاههاي پرتاب تجاري و يا علمي تحقيقاتي قرار دارند كه افراد مرتبط بنا به ضرورت ميتوانند در آنها رفت و آمد كنند. انتخاب محل استقرار پايگاه پرتابهاي فضايي، به مسايل سياسي، امنيتي، ايمني و نيازمنديهاي فني بيشماري مربوط ميشود.
از آغاز عصر فضا تا كنون، بيش از 5000 محمولهي فضايي از پايگاههاي فضايي سراسر دنيا به فضا پرتاب شدهاند. برخي از اين پايگاهها همچنان فعالند و برخي ديگر از رونق افتادهاند. كِيپ كاناوِرال، وندنبرگ، بايكانور، پلتستسك، كورو، تانگاشيما، ژيوگوآن، ژيچانگ و سريهاريكوتا از جملهي شلوغترين و پر رفت و آمدترين پايگاههاي فضايي دنيا محسوب ميشوند كه بيشتر محمولههاي فضايي دنيا از اين پايگاهها راهي فضا ميشوند. فعاليتهاي فضايي آمريكا و اتحاد جماهير شوروي سابق بيشترين حجم مأموريتهاي فضايي بشر را به خود اختصاص داده، تقريباً هر دو در يك سطح ميباشند. چين، آژانس فضايي اروپا، فرانسه، ژاپن، آلمان، ايتاليا، هندوستان، انگلستان، كانادا، برزيل، بلژيك و اسپانيا، در ادامه فعاليتهاي دو ابرقدرت فضايي دنيا، تلاشهايي را در جهت دستيابي به فضا و استفاده از آن انجام دادهاند. اين تلاشها، بيثمر نبوده و اكنون بسياري از اين كشورها، به چهرههايي فعال در بهرهبرداري از فضا تبديل شدهاند. امروزه تلاش و سهم اين كشورها در استفادهي از فضا روز به روز در حال گسترش ميباشد.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:49 بعد از ظهر
در نخستين گام، پيشرانِ موشك (موتور) روشن شده، نيروي بالابرنده فراهم ميشود. با ايجاد نيروي بالابرنده، ماهوارهبر به همراه مخازن سوخت و ماهوارهاي كه با خود دارد، از زمين جدا شده، به سوي آسمان حركت ميكند. پس از اينكه سامانهي پيشران، تمام سوخت را سوزاند، بخشِ نخست از بدنهي موشك جدا ميشود و به زمين سقوط ميكند.
در گام دوم، سامانهي پيشرانِ مرحلهي دوم روشن ميشود و چون موشك سبكتر شده، با سرعت بيشتري http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) را به ارتفاع بالاتر و براي قرار دادن در مدار به پيش ميراند. به همان ترتيب و با پايان يافتن سوخت، مرحلهي دوم نيز از ديگر اجزاي موشك جدا ميشود و بسته به ماموريت ماهواره بقيهي مراحل انجام ميگردد.
براي مثال اگر ماهواره از نوع ماهوارههاي زمينآهنگ باشد بايد در ارتفاع 35000 كيلومتري قرار بگيرد. براي اين گونه از ماهوارهها گام (مرحلهي) سومي نيز نياز است تا ماهواره به مدار مورد نظر حمل شود.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/chandrayaan011.jpgپس از قرار گرفتن ماهواره در ارتفاع مورد نظر يك سامانهي پيشران موشكيِ ديگر به كار ميافتد و ماهوراه را در مدار مورد نظر قرار ميدهد. پس از قرار گرفتن ماهواره در مدار، با توجه به قوانين فيزيكي ماموريت ماهواره ادامه پيدا ميكند. در بخش پيشين آموزشگاهِ ماهواره چگونگي پايداري ماهواره در مدار تا حدودي تشريح شد.
ماهوارهها در سر موشكها جاسازي ميشوند و به فضا پرتاب ميشوند. دماغهي مخروطيشکل http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=37&letter=%D9%85) - که در برابر گرما مقاوم است - ماهواره را از اصطکاکِ هنگام گذشتن از جو زمين، محافظت ميکند. بعد از گذشتن از جو زمين، لايهي محافظتي از ماهوارهها جدا شده، در مرحلهي آخر، موشک، ماهواره را در مدار مورد نظر قرار ميدهد. بسياري از ماهوارهها از سامانهي پيشرانِ موشكيِ خود براي رفتن به مدارهاي بالاتر استفاده ميکنند. شاتلهاي فضايي نيز، ماهوارهها را سوار بر مخزنِ محمولهي خود، به مدار ميبرند. سپس ماهوارهها از بستر خود خارج و در فضا رها ميشوند. اگر از يک موشک ماهوارهبر براي پرتاب دو يا چند ماهواره استفاده شود، آنها يکي پس از ديگري رها ميشوند، تا به هم برخورد نکنند.
بسياري از شركتهاي تجاري و كشورها، داراي قابليتهاي پرتاب موشك ماهوارهبر ميباشند و ماهوارههايي به بزرگيِ چند تن را ميتوانند سالم، درست و منظم، در مدار قرار دهند. بيشتر پرتابهاي ماهوارهاي، با موشكهايي انجام ميشود كه شروعِ پرتاب آنها، مستقيم به سوي بالا، برنامهريزي شده است. چنين روشي موشك را از ميان سختترين بخشهاي جو زمين، بسيار سريع عبور ميدهد و بهترين راه براي كم كردن مصرف سوخت ميباشد.
پس از اينكه يك موشك، مستقيم به سوي بالا پرتاب شد، مكانيسم كنترل موشك، سامانهي هدايت اينرسي را بهكار ميگيرد تا با انجام محاسبات لازم، دماغهي موشك را به خط سيري كه در طرح پرواز از پيش در نظر گرفته شده است، متمايل نمايد. در بيشتر موارد، در طرح پرواز، جهت مستقيم موشك را، در ابتدا به سمت شرق قرار ميدهند؛ چون زمين از غرب به شرق ميچرخد و چنين حركتي، به موشك يك نيروي تقويتكنندهي اضافي وارد ميكند؛ نيروي اين تقويت به سرعت گردش زمين در محل پرتاب، بستگي دارد. با اين حساب، نيروي اين تقويت، در خط استوا، بيشترين حد خود را داراست چون بزرگترين قطر زمين، در استوا ميباشد و بنابراين سريعترين سرعت گردش خطي هم، در آنجا خواهد بود... ادامه دارد.
براي قرار دادن يك ماهواره در مدار، به نيروي بسيار زيادي نياز است. اين نيروي عظيم را ماهوارهبر (موشك حامل) توليد ميكند. ماهواره براي قرار گرفتن در مدار بايد در ارتفاعي بيش از 200 كيلومتر از سطح زمين به سرعتي بالاتر از 29000 كيلومتر در ساعت برسد. ماهوارهبرها به شكل موشكهاي چند مرحلهاي، با سوزاندن سوخت شيميايي، انرژي لازم براي بردن ماهواره به مدار زمين را فراهم ميكنند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:50 بعد از ظهر
ادامه بحث جلسه هفتم.... همانطور که اشاره شد براي هدايت دلخواه يک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85)، نياز به کنترل دقيق ماهوارهبر يا http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=37&letter=%D9%85) حامل ميباشد. اين کنترل دقيق، با استقرار سامانهي هدايت اينرسي در ماهوارهبر انجام ميشود. سامانهي يادشده، موقعيت لحظهاي ماهوارهبر را به کمک شتابسنجها و ژيروسکوپها، تعيين ميكند. سامانهي هدايت اينرسي بر روي دو قاب نصب شده است. سكوي ثابت ژيروسكوپي، خود شامل شتابسنجهايي است كه تغييرات در شتاب را در سه محور مختلف محاسبه ميكند. چنانچه مختصات نقطهي پرتاب ماهوارهبر براي سامانهي هدايت، تعريف شده باشد و شتابهايي كه در طي پرواز ماهوارهبر رخ ميدهد نيز معلوم باشد، سامانهي هدايت اينرسي ميتواند موقعيت ماهوارهبر و جهت آنرا در فضا، محاسبه كند. يك ماهوارهبر، بايد لااقل سرعتي برابر 25039 مايل در ساعت - 40320 كيلومتر در ساعت - داشته باشد تا بتواند از ميدان گرانش زمين خارج شود و در فضا به پرواز خود ادامه دهد. سرعت گريز از زمين، به مراتب بيش از سرعت لازم براي استقرار يك ماهواره در مدار زمين است. ماهوارهها قادر به خارج کردن يک محمولهي فضايي از ميدان جاذبهي زمين نيستند؛ هر چند که به دليل دارا بودن سرعت مداري، ميتوانند آن را در مداري مشخص حفظ نمايند و از سقوط آن بر سطح زمين جلوگيري نمايند.
سرعت مداري، سرعتي است كه براي ايجاد تعادل و توازن بين نيروي جاذبهي زمين و اينرسي حركت ماهواره لازم است. براي مثال در ارتفاع 150 مايلي (242 کيلومتري) از سطح زمين، سرعتي معادل 17000 مايل در ساعت (27359 كيلومتر در ساعت) لازم است تا ماهواره در مدار باقي بماند. البته بدون وجود جاذبه نيز، اينرسي ماهواره قادر به نگهداري ماهواره در مدار مفروض فضايي نخواهد بود. چنانچه سرعت حرکت http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره بر (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=54&letter=%D9%85) نيروي جاذبهي زمين غلبه کند، ماهواره در مدار باقي نميماند و به تدريج از زمين دور خواهد شد. اما اگر ماهواره خيلي آرام حركت كند، نيروي جاذبهي زمين آن را به زمين برخواهد گرداند. در سرعت مداري صحيح، نيروي جاذبه، باعث تعادل اينرسي ماهواره شده، آن را به سمت مركز زمين حركت ميدهد و به عبارت ديگر سبب انحناي مسير حركتي ماهواره، همانند سطح زمين ميشود. به اينترتيب ماهواره ديگر در يك مسير مستقيم، حركت نخواهد كرد.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/cryosatlaunchart.jpgسرعت مداريِ يک ماهواره وابسته به فاصلهي استقرار آن از زمين است و هر چه اين فاصله بيشتر باشد، سرعت مداري لازم كمتر خواهد بود. مثلاً در ارتفاع 124 مايلي (200 كيلومتري)، سرعت مداري مورد نياز فقط 17000 مايل در ساعت (حدود 27400 كيلومتر در ساعت) ميباشد در حاليکه براي نگهداشتن ماهوارهاي در مدار 22322 مايلي (35786 كيلومتري) بالاي زمين، سرعت تقريبي 7000 مايل در ساعت (11300 كيلومتر در ساعت) لازم است. اين سرعت مداري و فاصله، به ماهواره اين اجازه را ميدهد تا يك دور كامل را در 24 ساعت انجام دهد. از آنجا كه زمين هم در هر 24 ساعت يك بار ميچرخد، يك ماهواره در ارتفاع 35786 كيلومتري در نقطهي ثابتي متناسب با يك نقطه در سطح زمين باقي ميماند. به خاطر اينكه در اين مدار، ماهواره هميشه و در هر زمان در يك جاي ثابت نسبت به زمين باقي ميماند، چنين مداري به نام «مدار زمينآهنگ» شناخته مي شود. مدارهاي زمينآهنگ براي ماهوارههاي هواشناسي و ارتباطاتي مناسب و مطلوب ميباشند.
کرهي ماه نسبت به زمين داراي يك ارتفاع تقريبي 240000 مايلي (384400 کيلومتري) و سرعت تقريبي 2300 مايل در ساعت (3700 كيلومتر در ساعت) ميباشد و حركت مداري آن 322.27 روز طول ميكشد. همچنان که ملاحظه ميشود سرعت مداري ماه كمتر از سرعت مداري ماهوارههاي مستقر در ديگر مدارهاي زمين است و دليل آن، فاصلهي دورتر ماه از زمين نسبت به ماهوارههاي مصنوعي ميباشد.
در كل، هر چه مدار بالاتر باشد، ماهواره ميتواند مدت زمان بيشتري را در مدار بماند. در ارتفاعات پايينتر، ماهواره بين لايههاي جو زمين حركت ميكند و لذا نيروي مقاوم (نيروي پسآ) به وجود ميآيد. نيروي پسآ، عاملي منفي در ثبات فاصلهي مداري ماهوارهها به شمار ميرود. گاهي اين نيرو، با غلبه بر سرعت مداري، ميتواند سبب بازگشت ماهوارهها به لايههاي غليظتر جو و در نتيجه نابودي آنها شود. در ارتفاعات بالاتر، جايي كه خلاء نسبي بيشتري را شاهد هستيم، تقريباً هيچ پسآيي وجود ندارد و لذا يك ماهواره ميتواند براي قرنها در مدار باقي بماند. نمونهي قابل توجه، کرهي ماه ميباشد که با توجه به مدار استقرارش، مدت زمان بسيار مديدي است که در مدار خود باقي مانده است!
معمولاً ماهوارهها در مداري بيضويشكل حركت ميكنند. پايگاه كنترل زميني ماهوارهها، با تنظيم و کنترل رژيم کاري موتورهاي تصحيح مدار ماهوارهها، اصلاحات لازم براي تثبيت مدار حرکتي آنها را فراهم مينمايند. هدف اصلي از اين كار، نزديکتر کردن مدار بيضويشکل حرکت ماهوارهها به مدار دايروي است.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:50 بعد از ظهر
نيروي تقويت در يك پرتاب استوايي
براي به دست آوردن يك تخمين سردستي، ما ميتوانيم محيط زمين را از طريق ضرب كردن قطر آن در عدد پي (1416 . 3) محاسبه كنيم. قطر زمين تقريباً 12753 كيلومتر (7926 مايل) ميباشد، كه با ضرب آن در عدد «پي»، محيط زمين 40065 كيلومتر (24900 مايل) به دست ميآيد. براي آن كه يك http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=37&letter=%D9%85) از استوايِ زمين، اين محيط را در 24 ساعت بپيمايد بايد با سرعت 1669 كيلومتر در ساعت (1038 مايل در ساعت) حركت كند. مثلاً در پرتاب يك موشك از پايگاه كيپ كاناورال - واقع در فلوريداي آمريكا - سرعت چرخش زمين باعث تقويت چنداني نميشود. اما در مجموعهي پرتاب 39 اِي از پايگاه فضايي كندي - كه در عرض جغرافيايي شمالي 28 درجه و 39 دقيقه و 7014 . 29 ثانيه قرار دارد - سرعت گردش زمين در حدود 1440 كيلومتر در ساعت (894 مايل در ساعت) ميباشد؛ يعني تفاوت سرعت سطح زمين بين خط استوا و مركز فضايي كندي، 229 كيلومتر در ساعت ميباشد. نكته آن است كه؛ در واقع زمين، به شكل شلغم ميباشد و نه به صورت يك كرهي كامل! يعني در ميانه، كمي حجيمتر است؛ به همين جهت ، تخمين ما از محيط زمين كمي كوچك ميباشد.
با در نظر گرفتن اينكه موشكها ميتوانند هزاران كيلومتر در هر ساعت بروند، شايد شما شگفتزده شويد كه چرا تنها يك تفاوت 229 كيلومتر در ساعت، بسيار مهم و پراهميت خواهد بود؟ پاسخ آن است كه موشكها همراه با سوخت و محمولههايشان، بسيار سنگين ميباشند. براي مثال، براي جدا شدن http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png شاتل (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=75&letter=%D8%B4) فضايي انديور در 11 فوريه 2000 از زمين -كه حامل رادار توپوگرافي شاتل بود - بايستي وزني برابر 2050447 كيلوگرم پرتاب شود. اگر بخواهيم به چنين جرم بزرگي، سرعتي برابر 229 كيلومتر در ساعت بدهيم نياز به مقدار انرژي بسيار بسيار بزرگي خواهيم داشت كه به مصرف سوخت قابل ملاحظهاي هم نيازمند است؛ ولي پرتاب از خط استوا، تفاوت فاحشي در دادنِ اين انرژي ايجاد خواهد كرد.
همين كه موشك در ارتفاع حدود 193 كيلومتري (120 مايلي) به هواي بسيار رقيق ميرسد، سامانهي ناوبري آن موتورهاي كوچك را روشن ميكند تا موقعيت موشك، افقي شود. سپس http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) جدا ميشود. در اين نقطه، دوباره ميكروموتورها روشن ميشوند تا اطمينان حاصل شود كه جدايشِ كاملي بينِ موشك و ماهواره صورت گرفته است.

آستانهي پرتاب ماهواره
آستانهي پرتاب، عبارت از مدت زمان خاصي است كه در آن، استقرار ماهواره در مدار، به منظور انجام عملكرد مورد نظرش، آسانتر خواهد بود. در شاتلهاي فضايي، انتخاب آستانهي پرتاب از اهميت مضاعفي برخوردار است، چرا که اين زمان، ضامن جابهجايي ايمن فضانوردان ميباشد. اگر احياناً اشتباهي در تنظيم آستانهي پرتاب رخ دهد، بايستي فضانوردان قادر به فرود در منطقهاي، که در آن پرسنل نجات هستند، باشند.براي ديگر انواع پروازها، مثل كاوشهاي بين سيارهاي، آستانهي پرتاب بايد اين امكان را در پرواز به وجود بياورد تا بهترين و مطمئنترين مسير را به سمت مقصد نهايي فراهم كند. اگر هوا نامساعد باشد يا يك خرابي و نقص، همزمان با آستانهي پرتاب رخ دهد، پرواز بايد تا حصول شرايط مناسب و «آستانهي پرتاب بعدي»، به تعويق بيافتد. چنانچه ماهوارهاي در زماني اشتباهي در هوايي مساعد و عالي پرتاب شود، ماهواره ميتواند در مداري كه هيچگونه اشكالي را براي كاربران مورد نظرش ايجاد نميكند، حركت خود را به پايان برساند. اصولاً زمانبندي در اينجا مهمتر از هر چيز ديگري است.http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/av014night02.jpg

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:51 بعد از ظهر
فناوري فضايي به طور معمول در دو مقولهي طراحي و ساخت http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) و پرتاب آن تقسيم ميگردد. به طور کلي يک سامانه ماهوارهاي شامل دو بخش «پيکرهي ماهواره (باس)» و «محمولهي ماموريت» است.
پيکرهي ماهواره (باس)
بخشهاي عمده پيکرهي ماهواره عبارتند از:
1) بخش انرژي: تامينکننده نيروي الکتريکي مورد نياز براي قسمتهاي مختلف ماهواره
2) بخش سازه: مسئوليت تعيين جاي مناسب براي ساير بخشهاي پيکرهي ماهواره به عهده دارد و بايستي تحليلهاي استاتيکي، ديناميکي (ارتعاشات) و بالانس ديناميکي بر روي آن انجام گيرد.
3) بخش کنترل دما: فراهم آوردن شرايط حرارتي مورد نياز هر يک از اجزاي ماهواره را با توجه به وضعيت حرارتي مدار مورد نظر بر عهده دارد.
4) بخش مخابرات: مسوليت پوشش http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png سنجش از دور (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=77&letter=%D8%B3) (تلهمتري) و فرمان از دور (تلهكامند)، ذخيره و ارسال دادهها در فرستنده و گيرنده را بر عهده دارد.

محمولهي ماموريت
محمولهي ماموريت سامانه نيز ميتواند در چهار گروه محمولههاي مخابراتي، هواشناسي، عکسبرداري و منابع زميني تقسيم شود. سامانهي ماهوارهاي که شامل يک يا تعداد بيشتري ماهواره ميباشد، بايستي بعد از قرار گرفتن در مدار مناسب به بخش زميني سرويس دهد.

سامانههاي زميني ماهوارهها
سامانه زميني در حقيقت واسط بين بخش فضايي و کابران بوده و وظيفهي کنترل و پشتيباني ماموريتهاي بخش فضايي را بر عهده دارد. بخش زميني سامانهي ماهوارهاي به استثناي ترمينالهاي کاربران ثابت و متحرک در واقع همان ايستگاه کنترل مرکزي ماهواره است. وظايف اين ايستگاه عبارتند از:


دريافت، ذخيره و پردازش اطلاعات سنجش از دور به منظور تعيين وضعيت ماهواره و تخمين مدار آن
تهيهي برنامه زمانبندي شده جهت اجراي صحيح ماموريت ماهواره
ارسال فرامين در وضعيتهاي عادي و اضطراري به ماهواره و تشخيص درستي اجراي آن

ايستگاه کنترل مرکزي ماهواره شامل دو بخشِ «رهگيريِ پيامهاي سنجش از دور و فرمانها (تي.تي اَند سي)» و «مرکز کنترل ماهواره (اس.سي.سي)» است.

بخش زميني
بخش زميني سامانههای ماهوارهای به سه گروه عمده دستهبندي ميشوند:
سرويسگيرندهي ثابت زميني يا اف.اس.اس؛ شامل قسمتهاي ثابت بخش زميني است که ماهواره به آنها سرويس ميدهد.
سرويسگيرندهي متحرك زميني يا ام.اس.اس؛ اين گروه شامل قسمتهاي متحرک بخش زميني است که از ماهوارهها سرويس دريافت ميکنند؛ مانند كشتيها، هواپيماها و خودروها.
سرويسگيرندههاي مخابراتي يا بي.اس.اس؛ اين گروه شامل ايستگاههاي مخابراتي صدا و تصوير هستند که از ماهوارهها براي ارتباط با شنوندگان و بينندگان خود بهره ميگيرند. در اينجا ماهواره معمولا به عنوان يک رله عمل ميکند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/1fz.jpg
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/2fz.jpg

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:52 بعد از ظهر
مزاياي کليدي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) پوشش گسترده: ارتباطات ماهوارهاي با توجه به طبيعت ماهواره که نقاط وسيعي از سطح زمين را پوشش ميدهد به راحتي نياز ارتباطي تا سطح بين قارهاي را برطرف ميکند. در نتيجه مسافت هيچ گونه تأثيري در هزينه نخواهد داشت و به طور مثال هزينه ارتباط بين دو نقطه در تهران با ارتباط ايران و کشورهاي ديگر برابر است.
پرکاربرد: با توجه به انعطاف پذيري اين تکنولوژي نوين کليه نيازهاي ارتباطي را ميتوان با استفاده از اين بستر برطرف کرد. از قبيل اطلاعات اقتصادي، بانکهاي اطلاعاتي، انتقال مکالمات، ايجاد شبکه داخلي تلفني، شبکه هاي تلويزيوني.
امنيت و پايداري: ارتباطات ماهوارهاي بر خلاف ارتباطات زميني که معمولاً با گذر از چندين شبکه در طول مسير به مقصد ميرسند ، به طور مستقيم و بدون هيچگونه واسط به محل و شبکه مورد نظر متصل ميشوند. اين مسئله باعث افزايش ضريب امنيت اطلاعات ميشود. پايداري اين نوع ارتباطات 9/99% ميباشد.
قابل گسترش: در شبکههاي ماهوارهاي به راحتي و به سرعت ميتوان پهناي باند را افزايش داد و به اين صورت نيازهاي جديد به بستر ارتباطي را فراهم ميکند.
قابل انعطاف: شبکههاي ماهوارهاي را ميتوان به راحتي با شبکههاي زميني پيوند داد. اين بدان معني است که ماهواره مي تواند در کنار شبکههاي Fiber ، Wireless ، WiMax ، XDSL ، Microwave ، ... قرار گيرد و بهعنوان پشتيبان و يا پوشش دهنده نقاط خاص و يا نيازهاي موقت به راحتي عمل کند.
سرعت بکارگيري بالا: ايستگاههاي ارسال و دريافت ماهواره به سرعت و بدون نياز به بستر ارتباطي راه اندازي ميشوند. اين مزيت، ماهواره را به مناسبترين راه حل براي راه اندازي ارتباطات سريع در زمان هاي حساس مانند بلاياي طبيعي ، گزارش هاي تلويزيوني ، همايش ها و ... تبديل کرده است.

ساختار ماهواره
ماهواره از دو بخش تجهيزات مخابراتي وغيرمخابراتي تشکيل شده است. زيرسامانههاي مخابراتي, آنتنها و تکرارکنندهها هستند. در بخش مخابراتي, دستگاهي وجود دارد که وظيفه تکرارکنندههاي رله راديويي را انجام ميدهد و «ترانسپاندر» نام دارد. ترانسپاندرها سيگنالهاي فرستاده شده از زمين را دريافت و پس ازتقويت وتغييرفرکانس آنها را به زمين ميفرستند. آنتنهاي مربوط به اين ترانسپاندرها طوري طراحي شدهاند که فقط قسمتهايي ازسطح زمين را که. درون شبکه ماهوارهاي قرار دارند, پوشش ميدهد. يک ماهواره معمولاً آنتني همه جهته دارد که براي دريافت سيگنالهاي فرمان صادره از زمين به کار ميرود، زيرا آنتنهاي ديگر ماهواره احتمال دارد به سوي زمين نباشند. آنتن همه جهته همچنين براي کنترل سيستمهاي فرعي در زمان پرتاب ماهواره و تعيين موقعيت آن به کارميرود. بخش غيرمخابراتي ماهواره که در واقع قسمت پشتيباني فني آن است؛ شامل سيستم کنترل حرارتي, سيستم کنترل موقعيت و مدار, ساختمان مکانيکي, سيستم منبع تغذيه وموتور اوج است.

http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/nps-scat%20overview.png

سامانه کنترل حرارتي ماهواره
اين سامانه بايد درجه حرارت دستگاهها و تجهيزات درون ماهواره را در حد متعادل و متعارف حفظ کند.

سامانه کنترل موقعيت ومدار
کنترل موقعيت ماهواره آن است که جهت تابش پرتو فرکانسهاي راديويي آنتن را براي منطقه موردنظر درروي زمين ثابت نگه ميدارد.

سازه مکانيکي
سازه ماهواره بايد به گونهاي طراحي شده باشد که بتواند نيروهايي را که بر اثر فشارهاي ديناميکي در هنگام روشن شدن موتور و پرتاب وارد ميشود, تحمل کند. بدنه ماهواره معمولاً از آلياژ آلومينيوم سبک ساخته ميشود که شامل سلولهاي خورشيدي و منعکس کنندههاي آنتن نيز هست. اين قسمت از ترکيب موادي مانند فيبرکربن که داراي استحکام و ثبات ساختماني خاصي است ساخته ميشود.

سامانه منبع تغذيه
منبع اصلي تغذيه معمولاً سلولهاي خورشيدي هستند. انرژي خورشيدي جذب شده براي شارژکردن باتريهاي ذخيره نيز مورد استفاده قرارميگيرد. اين باتريها از نوع نيکل -کادميم هستند.

موتوراوج
نقش موتوراوج ايجاد مدار دايرهاي شکل و جلوگيري از انحرافات مداري ماهواره است. بعضي مواقع با استفاده از موتوراوج, ماهوارهها را در مدار ثابت مستقر ميکنند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:52 بعد از ظهر
ايستگاههاي زميني ايستگاههاي زميني سامانههاي ماهوارهاي مخابراتی براساس نوع استفاده ازآنها عبارتاند از: ايستگاههاي ثابت و ايستگاههاي سيار. ايستگاههاي زميني http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) معمولاً ازچند قسمت تشکيل شدهاند. آنتن, فرستنده, گيرنده, سامانههاي کنترل برقراري ارتباط و منابع تغذيه مورد لزوم ايستگاه. هر يک از اجزاي ذکرشده شامل قسمتهاي مختلفي هستند که متناسب با نوع ايستگاه زميني, حجم و تجهيزات آنها متفاوت خواهند بود.

آنتن ايستگاههاي زميني
به طور کلي آنتن فرستنده, انرژي الکتريکي حاصل از يک منبع را در فضا به صورت امواج الکترومغناطيسي پخش ميکند. سپس آنتن گيرنده اين امواج را ميگيرد و به انرژي الکتريکي تبديل ميکند. در هر سامانه مخابرات راديويي, آنتن نقش حساس و مهمي دارد, زيرا با انتخاب آنتنهاي مناسب ونصب و تنظيم صحيح آنها ميتوان تا حد زيادي بازدهي سامانه را بالا برد. علايم و سيگنالهاي فرستاده شده از ماهواره توسط آنتنهاي بزرگ يا کوچک دريافت ميشود و سپس به دستگاه تقويت کننده انتقال مييابد. ايستگاههاي زميني داراي دو نوع آنتن فرستنده و گيرنده به صورت بشقابي در اندازههاي مختلــــــف هستنــــد. اين آنتنها، اطــــلاعات را به صورت امواج راديويي به فضا ميفرستند يا از فضا دريافت ميکننـــد. آنتن ايستگاههاي زميني در ابعــــاد بزرگ و ساختمان مکانيکي معيني ساخته ميشوند که قطر نوع قديمي آنها به بيش از 300 تن ميرسد.

مدارات مختلف ماهوارهای
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/orbits.gifمسيري که ماهوارهها با دنبال کردن آن به دور کره زمين ميچرخند را مدار ميگويند. در مورد ماهوارههاي تجاري سه نوع مدار در فضا وجود دارد:

الف- مدار ژئو یا زمین آهنگ
ماهوارههاي موجود روي اين مدار در فاصله 35786 کيلومتر از سطح زمين قرار دارند و سرعت حرکت آنها به گونهاي است که همانند حرکت وضعي زمين در مدت 24 ساعت به دور زمين ميچرخند و هيچ گونه تغييري در محل استقرار خود ندارند. در نتيجه ايستگاههاي زميني بطور ثابت و مداوم با ماهواره در ارتباط هستند. امروزه بیشتر ماهوارههاي ارتباطي بر روي مدار ژئو قرار دارند زيرا ماهوارههاي روي اين مدار توانايي پوشش يک سوم سطح زمين را دارند.

ب- مدار ارتفاع متوسط زمین
اين مدار براي ماهوارههاي مخصوص قطب شمال و جنوب است. مسير حرکت روي اين ماهوارهها برخلاف ماهوارههاي روي مدار ژئو که دايره وار است به صورت بيضي حرکت ميکنند. فاصله اين مدار بين 8000 تا 20000 کيلومتر از زمين است. ماهوارههاي موقعيتياب در اين مدار قرار دارند.

ج- مدار لئو یا پایینی زمین
ماهوارههاي موجود در اين مدار با سرعت بيشتري حرکت ميکنند و سطح زمين را در حدود يک و نيم ساعت طي ميکنند. فاصله اين مدار تا زمين بين 200 تا 1400 کيلومتر است.

انواع ماهواره از نظر کاربرد
ماهوارهها از نظر کاربرد به چند دسته تقسيم ميشوند:


· ماهوارههاي مخابراتي· ماهوارههاي هواشناسي· ماهوارههاي منابع زميني· ماهوارههاي موقعيتياب· ماهوارههاي ستارهشناسي· ماهوارههاي جاسوسي يا نظامي و ...

در جلسههای بعدی در مورد مدارها و کاربردهای ماهوارهها بیشتر خواهیم گفت.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:53 بعد از ظهر
ماهوارههاي هواشناسي
ماهوارههاي هواشناسي به کارشناسان آب و هوا براي مطالعه بر روي نقشههاي هواشناسي و پيشبيني وضعيت آب و هوا کمک ميکنند. اين ماهوارهها قادر به مشاهده وضعيت اتمسفر مناطق گستردهاي از زمين هستند.
بعضي از ماهوارههاي هواشناسي در مدارهاي قطبي، در حرکتاند که توانايي مشاهده بسيار دقيق تغييرات در کل سطح کره زمين را دارند. آنها ميتوانند مشخصات ابرها، دما، فشار هوا، بارندگي و ترکيبات شيميايي اتمسفر را اندازهگيري نمايند. از آنجا که اين ماهوارهها همواره هر نقطه از زمين را در يک ساعت مشخص محلي مشاهده ميکنند، دانشمندان با اطلاعات به دست آمده قادر به مقايسه دقيقتر آب و هواي مناطق مختلفاند. ضمنا شبکه جهاني ماهوارههاي هواشناسي که در اين مدارها در حرکتاند، ميتوانند نقش يک سامانه جستجو و نجات را بر عهده گيرند. آنها تجهيزات مربوط به شناسايي سيگنالهاي اعلام خطر در همه هواپيماها و کشتيهاي خصوصي و غير خصوصي را دارا هستند.
بقيه ماهوارههاي هواشناسي در ارتفاعهاي بلندتر در مدار زمين آهنگ قرار دارند. از اين مدارها، آنها ميتوانند تقريبا نصف کره زمين و تغييرات آب و هوايي آن را در هر زمان مشاهده کنند. تصاوير اين ماهوارهها مسير حرکت ابرها و تغييرات آنها را نشان ميدهد. آنها همينطور تصاوير مادون قرمز نيز تهيه ميکنند که گرماي زمين و ابرها را نشان ميدهد.

ماهوارههاي ارتباطي
ماهوارههاي ارتباطي در واقع ايستگاههاي تقويتکننده سيگنالها هستند. از نقطهاي امواج را دريافت و به نقطهاي ديگر ارسال ميکنند. يک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) ارتباطي ميتواند در آن واحد هزاران تماس تلفني و چندين برنامه شبکه تلويزيوني را تحت پوشش قرار دهد. اين ماهوارهها اغلب در ارتفاعهاي بلند، مدار زمين آهنگ و بر فراز يک ايستگاه در زمين قرار داده ميشوند.
يک ايستگاه در زمين مجهز به آنتني بسيار بزرگ براي دريافت و ارسال سيگنالها است. گاهي چندين ماهواره که دريک شبکه و در مدارهاي کوتاهتر قرار گرفتهاند، امواج را دريافت و با انتقال دادن سيگنالها به يکديگر آنها را به کاربران روي زمين در اقصي نقاط آن ميرسانند. سازمانهاي تجاري مانند تلويزيونها و شرکتهاي مخابراتي در کشورهاي مختلف از کاربران دایمي اين نوع ماهوارهها هستند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/photo-1_drts.jpg


ماهوارههاي جهتياب
به کمک ماهوارههاي جهتياب، کليه هواپيماها، کشتيها و خودروها بر روي زمين قادر به مکانيابي با دقت بسيار زياد خواهند بود. علاوه بر خودروها و وسايل نقليه، اشخاص عادي نيز ميتوانند از شبکه ماهوارههاي جهتياب بهرهمند شوند. در واقع سيگنالهاي اين شبکهها در هر نقطهاي از زمين قابل دريافتند.
دستگاههاي دريافتکننده، سيگنالها را حداقل از سه ماهواره فرستنده دريافت و پس از محاسبه کليه سيگنالها، مکان دقيق را نشان ميدهند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/navconst.gif

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:54 بعد از ظهر
جلسه پانزدهم کاربرد ماهوارهها در مشاهده زمین و جاسوسی دوشنبه, 05 دی 1390 ساعت 12:03 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/220px-rhyolite_sat.svg.png ماهوارههاي مشاهده زمين ماهوارههاي مخصوص مشاهده زمين به منظور تهيه نقشه و بررسي کليه منابع سياره زمين و تغييرات ماهيتي چرخههاي حياتي در آن، طراحي و ساخته ميشوند. آنها در مدارهاي قطبي در حرکتاند. اين ماهوارهها دائما در شرايط تحت تابش نور خورشيد مشغول عکس برداري از زمين با نور مرئي و پرتوهاي نامرئي هستند.
رايانهها در زمين اطلاعات به دست آمده را بررسي و مطالعه ميکنند. دانشمندان به کمک اين http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85)، معادن و مراکز منابع در زمين را مکانيابي و ظرفيت آنها را مشخص ميکنند.همينطور ميتوانند به مطالعه بر روي منابع آبهاي آزاد و يا مراکز ايجاد آلودگي و تاثيرات آنها و يا آسيبهاي جنگلها و مراتع بپردازند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/1272633967860.jpgماهوارههاي جاسوسي يا نظامي
ماهوارههاي جاسوسي يا نظامي مشتمل از ماهوارههاي هواشناسي، ارتباطي، ردياب و مشاهده زمين ميباشند که براي مقاصد نظامي به کار ميروند. برخي از اين ماهوارهها که به ماهوارهاي جاسوسي نيز شهرت دارند قادر به تشخيص دقيق پرتاب موشکها، حرکت کشتيها در مسيرهاي دريايي و جابجايي تجهيزات نظامي در روي زمين ميباشند.
ماهوارههاي جاسوسي را اغلب در ارتفاعات کم (480 تا 970 کيلومتري) قرار ميدهند. اين ماهوارهها ميتوانند در عرض کمتر از دو ساعت دور زمين گردش کنند و عکسهاي دقيق از مراکز نظامي بگيرند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:54 بعد از ظهر
جلسه شانزدهم، جو زمین (1) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 21:13 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/layers-of-atmosphere.jpg
آشنایی با جو زمین
جو زمين عبارت است از لايهاي از گازها، كه اطراف اين سياره را احاطه كردهاند و به وسيله نيروي جاذبه زمين نگه داشته ميشوند. مجموعه اين گازها هوا ناميده ميشود. هواي اطراف سيارهی زمين، به لحاظ ويژگيها و مشخصات خود در تمام كائنات بينظير بوده و يك استثنا به حساب ميآيد. در واقع وجود چنين جوّي است كه باعث شده تا شرايط براي پديده منحصر به فردي به نام «حيات» بر روي سياره زمين به وجود آيد. جو زمين با به وجود آوردن شرايط ذيل، زمينه را براي زندگي موجودات زنده پديدآورده است:
• جلوگيري از نفوذ پرتوهاي زيانبار كيهاني مانند پرتو فرابنفش خورشيد كه پديدهی حيات را در معرض نابودي قرار ميدهند؛
• دربرداشتن گاز حياتي اكسيژن كه براي سوخت و ساز موجودات زنده ضروري است؛
• تنظيم دماي سطح و جوّ سياره زمين و جلوگيري از ايجاد تفاوت زياد در دماي شب و روز؛
• ايجاد بستر لازم جهت چرخه آب و هوا در زيستكرهی مادري بشر؛
انسان با استفاده از خواص فيزيكي همين جو بود كه توانست با اختراع بالن، هواسُر و هواپيما بر نيروي جاذبه زمين غلبه كرده و پرواز كند.
نخستین نياز انسان امروزي در سفرهاي فضايي ايجاد شرايطي مشابه جوّ زمين است كه بتواند در آن به عمل تنفس و در نتيجه حيات خود ادامه دهد. جوّ زمين در واقع نوعي مرز بين سياره زمين و فضا نيز به حساب ميآيد. جو از چندين لايه مختلف با خواص فيزيكي متفاوت تشكيل شده است. امروزه بشر ماهوارههاي بسيار زيادي را براي مطالعه بر روي لايههاي مختلف جو به فضا فرستاده است. اين ماهوارهها اطلاعات بسيار با ارزشي را به دست آوردهاند. با اين حال، همچنان بسياري از پديدههاي فيزيكي مربوط به جو مجهول باقي مانده است.

منشاء پيدايش جو در سياره زمين
همانطور كه سياره زمين از مبداء پيدايش تاكنون، تحولات ژئوفيزيكي و زمينشناختي بسيار گستردهاي را تجربه كرده، جو نيز از روز نخست بدين شكل نبوده است. جوّ امروزي زمين، حاصل چند ميليارد سال تغيير و تحول در سياره زمين است. فرضيات و تئوريهاي زيادي در مورد منشاء پيدايش و سير تحول جوّ زمين موجود است. اما يكي از آنها كه در ادامه به آن اشاره ميشود، بيشتر مورد توجه و تاييد قرار گرفته است.
جوّ كنوني سياره زمين را در اصطلاح، «جوّ سوم» مينامند. زيرا اعتقاد بر اين است كه جوّ زمين در طول تاريخ خود دو بار دچار تغيير و تحولات اساسي در تركيب و ساختار شده است. جوّ كنوني زمين را جوّ مدرن نيز مينامند. تكامل يافتن اين جو براي پوشش دادن به پديده حيات، ميتواند يكي از دلايل اين نامگذاري باشد.
مطالعات نشان داده است كه در حدود 4.5 ميليارد سال پيش و در بدو پيدايش زمين، جوّ نخست زمين را گازهاي هليوم و هيدروژن تشكيل ميداده است. گرماي حاصل از مواد مذاب سطح زمين، تابش خورشيد و احتمالا بادهاي خورشيدي باعث شده است تا اين جو به تدريج از بين برود.
در حدود 4.4 ميلياد سال پيش، سطح زمين به اندازهاي سرد ميشود كه پوسته جامد به همراه تعداد زيادي آتشفشان شكل ميگيرد. از دهانه اين آتشفشانها بخار دياكسيدكربن و بخار آمونياك خارج ميشده است. اين مساله به شكلگيري «جوّ دوم» زمين كه مخلوطي از بخار آب، دياكسيدكربن و نيتروژن بود، منجر شد. مطالعات فسيلشناسي نشان داده است كه نخستین باكتريهاي تكسلولياي كه تمايل داشتند تا با جذب نور خورشيد و گاز دياكسيدكربن ـكه در آن زمان به وفور در جوّ زمين وجود داشته و به تدريج در آب اقيانوسها حل ميشده استـ، اكسيژن آزاد كنند، در 3.3 ميليارد سال پيش در اقيانوسهاي سياره زمين پديد آمدهاند. همين مساله نخستین منشاء توليد اكسيژن در جوّ زمين است. البته همين موضوع نيز منجر به انباشت وسيع عنصر كربن در ساختار اين باكتريها شده است كه امروزه به صورت منابع زيرزميني انرژي (نفت و گاز) باقي مانده است.
بين 2.2 تا 2.7 ميليارد سال پيش، فرايند اكسيژندار كردن جوّ زمين توسط اين باكتريها با سرعت صورت ميگرفت. بعدها با تكامل اين باكتريها و به وجود آمدن گياهان اوليه، فرايند شكستن مولكولهاي دياكسيدكربن، توليد اكسيژن و رسوب دادن عنصر كربن شتاب بيشتري گرفت. همانگونه كه ذكر شد، در جو مقدار زيادي آمونياك نيز موجود بود كه به سرعت با اكسيژن آزاد شده واكنش ميداد. باكتريها هم تمايل به جذب آمونياك داشتند. البته بايد توجه داشت بيشتر نيتروژن موجود در جوّ امروزي زمين، ناشي از تجزيه شيميايي گازهاي آمونياكي است كه از دهانه آتشفشانها در طول اعصار مختلف حيات زمين، بيرون آمده است (گاز آمونياك در اثر تابش نور خورشيد تجزيه ميشود).
با پديد آمدن لايه ازن و شتاب هر چه سريعتر رشد و نمو گياهان و فرايندهايي كه ذكرشد، آهسته آهسته جوّي با شرايط كنوني يا جو سوم زمين شكل گرفت. اين جو از اكسيژن و نيتروژن تشكيل شد. مطالعات بر روي حبابهاي هوايي كه از حدود 200 تا 250 ميليون سال پيش باقي ماندهاند، نشان داده است كه مثلا در آن زمان حدود 35 درصد جوّ زمين اكسيژن و مابقي بيشتر نيتروژن بوده است. از آنجا كه اكسيژن همواره تمايل دارد تا در واكنشهاي شيميايي شركت كند، در طول اعصار مختلف مقدار آن كمتر شده است.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:55 بعد از ظهر
جلسه هفدهم، جو زمین (2) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 21:19 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/ddddda.jpg
تركيب جوّ زمين
جوّ زمين نيز مانند هر پديدهاي داراي ويژگيها و ساختار فيزيكي خاص خود است. همانگونه كه در جلسه پیش ذكر شد، جوّ زمين از گازهاي مختلفي تشكيل شده است. نسبت اختلاط اين گازها بر اساس نسبت حجم مولي، به شرح ذيل است:
• گاز نيتروژن: بيش از 78 درصد
• گار اكسيژن: قدري بيش از 20.9 درصد
• آرگون: 0.93 درصد
• دياكسيدكربن: 0.03 درصد (دياكسيد كربن موجود در جوّ زمين در سالهاي گذشته اندكي افزايش يافته است)
• نئون: 0.002 درصد
• ساير گازها: 0.138 درصد

http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/p71.jpg


اگر سهم بخار آب موجود در جو نيز در اين تقسيمبندي دخالت داده شود، اين نسبتها ثابت نخواهد ماند، زيرا دماي لايههاي پايين جو هميشه در حال تغيير است و با رسيدن دما به نقطه ميعان و تبديل بخار به مايع درصد حجمي بخار آب در جو تغيير خواهد کرد. در مقياس جهاني به طور متوسط يک درصد حجم جوّ زمين را بخار آب تشکيل ميدهد. اما عملا ممکن است در يک مکان معين، هوا فاقد بخار آب و در يک نقطه ديگر تا 4 درصد بخار آب داشته باشد. با اينكه وزن مولکولي آب از وزن مولکولي ساير عناصر تشکيل دهنده جو کمتر است، بخار آب عمدتا در لايههاي پايين جو متمرکز ميشود. بيشترين مقدار بخار آب در لايههاي نزديک سطح زمين است و با افزايش ارتفاع به شدت از ميزان آن کاسته ميشود. بالا بودن بخار آب در نزديکي سطح زمين به دو علت است: يکي به دليل وجود اقيانوسها که منبع اصلي بخار آب هستند و ديگري، سرد بودن لايههاي فوقاني جو که مانع از نفوذ و نگهداشت بخار آب ميشود.، در طول اعصار مختلف مقدار آن كمتر شده است.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:55 بعد از ظهر
جلسه هجدهم، جو زمین (3) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 21:23 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/atmosphere.jpg
ويژگيهاي مهم جوّ زمين
اجرام آسماني كه در مسير برخورد با زمين قرار ميگيرند، در اثر سرعت بسيار بالا و برخورد با جوّ زمين مقدار بسيار زيادي گرم ميشوند (تا چندين هزار كلوين) و بنابراين معمولا منهدم شده يا مقدار بسيار كم و بياثري از آنها به سطح زمين ميرسد. از همين پديده براي از بين بردن ماهوارهها و فضاپيماهايي كه عمر مفيد عملياتي آنها به سر آمده باشد نيز استفاده ميشود. راندن ايستگاه فضايي مير به داخل جو و در نتيجه از بين رفتن بسياري از قسمتهاي آن يكي از نمونههاي اين مورد است. البته همين پديدهی مفيد، بشر را در بازگرداندن فضاپيماهاي خود به زمين دچار مشكلات فراواني كرده است. بازگشت فضاپيماها به زمين يكي از پيچيدهترين و حساسترين قسمتهاي يك ماموريت فضايي بازگشتپذير سرنشيندار است. بهخصوص اگر وسيله فضايي قابل استفاده مجدد باشد. مديران، مهندسان و فضانوردان ناسا در هنگام بازگشت http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png شاتل (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=75&letter=%D8%B4) فضايي به جو، يعني جايي كه شاتل به ارتفاع حدودا 120 كيلومتري سطح زمين ميرسد، لحظات بسيار دلهرهآوري را تجربه ميكنند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/1_201112141200311zpcc.jpg

هوا به هر جسمي كه در داخلش به حركت درآيد، نيروي بازدارنده يا پسگرايي به نام نيروي پسآ وارد ميكند و بنابراين جسم تحت اثر دو نيروي گرانشي و آيروديناميكي حركت ميكند. اگر اين نيرو وجود نداشت، اجسام حتي در مجاورت سطح زمين نيز فقط تحت اثر نيروي گرانشي حركت ميكردند. بنابراين ميتوان حدس زد كه در صورت عدم وجود جو در اطراف كره زمين، اگر در كنار دريا سنگي را با زاويه و سرعت اوليهی مناسب پرتاب ميكرديم، اين سنگ درست مثل يك http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) در مداري حول كرهی زمين و مثلا به ارتفاع چند متر از سطح به صورت دايمي پرواز ميكرد. بنابراين ميتوان به اين سوال پاسخ داد كه چرا ماهوارهها براي گردش به دور زمين بايد از جو فاصله بگيرند. ماهوارهها و ايستگاههاي زميني كه در ارتفاعات نسبتا پايين (120 تا 1000 كيلومتر) پرواز ميكنند، اگرچه با تعداد بسيار بسيار اندكي از مولكولهاي هوا برخورد دارند، اما همين هم باعث ميشود تا ساليانه چند كيلومتري از ارتفاع خود را از دست بدهند. ماهوارهها براي جبران اين چند كيلومتر از سامانههای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=58&letter=%D9%BE) استفاده ميكنند.
هوا بر روي امواج الكترومغناطيس، نوعي اثر ميراكنندگي دارد كه در اصطلاح، تضعيف جوّي ناميده ميشود. اين مساله بايد در طراحي توان و فركانس ارتباطات فضاييـماهوارهاي مورد توجه قرار گيرد.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:56 بعد از ظهر
جلسه نوزدهم، جو زمین (4) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 21:27 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/atmosphere-i18.jpg
ساختار جوّ زمين
همانگونه كه در جلسه های پيشتر اشاره شد، جوّ زمين داراي چند لايه مختلف است. اين لايهها به شرح ذيل هستند:
لايه تروپوسفر يا گشتكره
تروپوسفر لايه پاييني جوّ زمين است كه ارتفاع آن در قطبها در حدود 7 كيلومتر و در استوا در حدود 17 كيلومتر است. در بسياري از مراجع، ارتفاع متوسط اين لايه 10 الي 12 كيلومتر عنوان شده است. تغييرات آب و هوايي تأثير مختصري بر روي اين ارتفاع دارد. هواي لايه تروپوسفر مدام در حال جابجايي در راستاي عمودي است. اين پديده عمدتا در اثر تابش نور خورشيد به سطح زمين، گرم شدن و كم چگال شدن هواي مجاور سطح زمين رخ ميدهد. «تروپو» ريشه يوناني دارد و به مفهوم اختلاط، گشتن و چرخيدن است. فشار هوا در مرز بالايي اين لايه فقط در حدود 10 درصد فشار در سطح دريا است. مرز اين لايه، با لايه بعدي جو (كه خود در حد يك لايه چند كيلومتري است)، تروپوپاز ناميده ميشود.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/graph1_earthview.jpg


لايه استراتوسفر يا پوشكره
از لايه تروپوپاز تا حدود 50 کيلومتري از سطح زمين، استراتوسفر ناميده ميشود. در اين لايه با افزايش ارتفاع، دماي هوا افزايش پيدا ميكند. قسمت اعظم لايه ازن كه سطح كره زمين را در برابر پرتو فرابنفش خورشيد حفاظت ميكند، در قسمتهاي پاييني اين لايه قرار دارد. ضخامت لايهی ازن با تغييرات فصلي و جغرافيايي دستخوش تغيير ميشود. «استراتو» از ريشهی لاتين به معني پخش و گسترده گرفته شده است. مرز اين لايه با لايهی بعدي جو ـكه خود در حد يك لايه چند كيلومتري استـ، استراتوپاز ناميده ميشود.

لايه مزوسفر يا ميانكره
اين لايه از استراتوپاز تا ارتفاع حدود 80 تا 85 کيلومتري از سطح زمين قرار گرفته است. در برخي مراجع، ارتفاع 100 كيلومتري را نيز سقف لايه مزوسفر ميدانند. در اين لايه با افزايش ارتفاع، دماي هوا كم ميشود. «مزو» ريشهاي يوناني دارد و به معني وسط است. مرز اين لايه، با لايهی بعدي جو ـكه خود در حد يك لايه چند كيلومتري استـ، مزوپاز ناميده ميشود. يك نكته در مورد اين لايه و مرز بالايي آن، مزوپاز، قابل توجه است. از مزوپاز به بالا، هوا كاملا مفهوم فيزيكي خود به عنوان يك سيال را از دست ميدهد و بيشتر ماهيت مولكوليـيوني پيدا ميكند. دماي هوا از اين ارتفاع به بالا، به صورت نمايي با افزايش ارتفاع، افزايش مييابد. در حالي كه تا پیش از آن، نمودار ارتفاعـدما يك منحني با چند شيب مثبت و منفي را نشان ميدهد. نسبتهاي ذكر شده در مورد حجم مولي تركيبات جو، در ارتفاعات بالاي مزوپاز تا حدود زيادي به هم ميخورد. در اين ارتفاعات، نسبتهاي اكسيژن و نيتروژن كم شده و بر مقادير هيدروژن و هليوم و همچنين انواع يونها افزوده ميشود. بنا بر همين دلايل، مرز جدايش لايههاي زير مزوپاز با لايه بعدي را توربوپاز و لايههاي زير آن را هموسفر نامگذاري ميكنند. به همين ترتیب، لايههاي بالاي توربوپاز نيز هتروسفر ناميده ميشوند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:57 بعد از ظهر
جلسه بیستم، جو زمین (5) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 21:33 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/the-ocean-in-action_context_hero.jpg
لايه ترموسفر يا گرماكره
اين لايه از مزوپاز تا ارتفاع حدود 600 تا 640 كيلومتري از سطح زمين قرار دارد. در معدودي مراجع نيز اين لايه را فاقد مرز فوقاني دانستهاند. عنوان ترموسفر به سبب دماي فوقالعاده زياد ترموديناميكي، به اين لايه نسبت داده شده است. در اين لايه با افزايش ارتفاع، دما نيز افزايش پيدا ميكند. اين دما ممكن است به 1500 كلوين نيز برسد كه منشاء اصلي آن يونيزه شدن مولكولهاي اكسيژن و نيتروژن، در اثر برخورد با پرتو فرابنفش خورشيد است. جلوه سرخي شفق يكي از پديدههاي قسمت پاييني لايه ترموسفر است. مرز بالايي اين لايه، ترموپاز ناميده ميشود.

لايه يونوسفر يا يونكره
اين لايه هويت مستقلي ندارد و در واقع همان بخش اعظم از لايه ترموسفر است كه فرايند يونيزه شدن مولكولهاي گازي در آن صورت ميگيرد. يونوسفر نقش اصلي در انتشار امواج الكترومغناطيسي داشته و اثرات مهمي بر ارتباطات راه دور دارد. پديده بازتابش امواج راديويي تابيده شده از سطح زمين در همين لايه اتفاق ميافتد. پديده شفق نيز در همين لايه پديد ميآيد.

لايهی اگزوسفر
ارتفاع بالاي 600 کيلومتر تا حدود 10000 كيلومتر از سطح زمين است که عموما اتمها و مولکولهاي جو تحت تاثير بادهاي خورشيدي و ميدان مغناطيسي زمين به فضاي اطراف رانده ميشوند.
عموما طبقات بالاي تروموسفر با عنوان نواحي فوقاني جو شناخته ميشوند. طبقات استراتوسفر و مزوسفر، جوّ مياني و لايه تروپوسفر نيز جوّ پاييني خوانده ميشود. قابل ذکر است که اگر چه هوا در طبقات فوقاني جو بسيار رقيق است، همين مقدار هواي کم در ايجاد نيروي پسآ براي ماهوارهها، در مدارهاي پايين و مياني، بسيار موثر بوده و نقش عمدهاي در طول عمر آنها ايفا ميکند.
هرگز نميتوان يك ارتفاع مشخص را مرز معين بين جوّ زمين و فضا دانست، زيرا چگالي جوّ زمين با افزايش ارتفاع رفته رفته كم ميشود. اما معمولاً ارتفاع 120 كيلومتري (بالاي توربوپاز)، محلي است كه اثرات آيروديناميكي و ترموـآيروديناميكي جو از آنجا به بالا تقريبا قابل صرفنظر كردن است. البته در برخي مراجع، خطي در ارتفاع حدود 100 كيلومتري زمين در نظر گرفته ميشود كه اصطلاحا خط كارمن ناميده شده و به عنوان مرز بين جو و فضا تعريف ميشود. بنا بر يك تعريف، به افرادي كه به ارتفاع بالاي 80.5 كيلومتر صعود كرده باشند، عنوان «فضانورد» ميگويند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/6a013487684723970c013487686e52970c.jpg

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:57 بعد از ظهر
جلسه نخست، هواپیما، هوانوردی و انواع هواپیما http://www.aero-space.ir/images/stories/4-tejas-aircraft.jpg
در اولین جلسه از آموزش های هوایی به با مفاهیم http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87)، هوانوردی و تقسیم بندی هواپیماها آشنا می شویم.

هواپیما چیست؟
هواپیما یک وسیلهی حمل و نقل بوده که توانایی پرواز در هوا و یا به طور کلی در اتمسفر یک سیاره را دارا است.
هوانوردی چیست؟
مدیریت، هدایت، کنترل و انجام کامل ماموریت پروازی - حرکت بر روی باند پرواز، برخاست از زمین، گذشت از مسیر پروازی تعیین شده، فرود، رساندن مسافران به مقصد و یا انجام کامل یک ماموریت نظامی- یک هواپیما، بالگرد و یا هر وسیلهی پروازی را هوانوردی میگویند.
انواع هواپیما
از یک دیدگاه کلی هواپیماها به سه دسته اصلی تقسیم بندی میشوند:
1. هواپیماهای نظامی
2. هواپیماهای حمل و نقل تجاری
3. هواپیماهای عمومی هوانوردی
این تقسیم بندی کلی شامل زیرمجموعههایی است که به آنها میپردازیم:
انواع هواپیماهای نظامی:
1. هواپیمای بمب افکن
2. هواپیمای رهگیر
3. هواپیمای جنگنده
4. هواپیمای شکاری
5. هواپیمای حمل و نقل نظامی
6. هواپیمای شناسایی و جاسوسی
7. هواپیمای مخفی از دید رادار (رادارگریز)
8. هواپیمای سوخت رسان
9. هواپیمای پشتیبانی نزدیک
10. هواپیمای گشت
11. هواپیمای آموزشی نظامی
12. هواپیمای ضد زیر دریایی
13. هواپیمای هشدار سریع
14. هواپیمای فرماندهی هوایی
15. هواپیمای مخابراتی
16. هواپیمای سیبل (هدف)
17. هواپیمای ضد شورش
18. هواپیمای دیده بانی
19. هواپیمای مراقبت دریایی
20. هواپیمای آزمایشی
21. هواپیمای ضد کشتی
22. هواپیمای ضد تانک
23. هواپیمای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پدافند هوایی (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=3&letter=%D9%BE)
انواع هواپیماهای حمل و نقل تجاری:
1. هواپیمای مسافربری
2. هواپیمای باربری
انواع هواپیماهای عمومی:
1. هواپیمای شخصی
2. هواپیمای دست ساز
3. هواپیمای سم پاش کشاورزی
4. هواپیمای گلایدر تفریحی
تقسیم بندی هواپیماها از جنبههای دیگر
برای تقسیم بندی هواپیماها، جنبههای مختلف دیگری را نیز میتوان در نظر گرفت که به اغلب آنها میپردازیم.
از نظر سرعت، آنها را میتوان به چهار نوع زیر تقسیم بندی کرد:
1. مادون صوت (Subsonic ) در حالت 0 < M < 0.7
2. گذر صوتی (Transonic ) در حالت 0.7 < M < 1.2
3. ما فوق صوت (Supersonic ) در حالت 1 < M < 5
4. ماورای صوت (Hypersonic ) در حالت 5 < M
باید بدانیم که، تفاوت این هواپیماها در اختلاف سرعتشان با سرعت صوت است. M ، عدد http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماخ (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=63&letter=%D9%85) هواپیماست؛ عدد ماخ یک هواپیما عبارت است از نسبت سرعت هواپیما به سرعت صوت در ارتفاعی که هواپیما در آن پرواز میکند.
از نظر دارا بودن سرنشین، هواپیماها به دو دسته تقسیم میشوند:
1. سرنشین دار
2. بدون سرنشین
از نظر قدرت مانور چهار دسته برای هوپیماها در نظر گرفته میشود:
1. غیر مانوری
2. نیمه مانوری
3. مانوری
4. بسیار مانوری
هواپیماها از نظر نوع برخاست و فرود نیز به دستههای زیر تقسیم میشوند:
1. برخاست و فرود عمودی یا هواپیماهای عمود پرواز
2. برخاست و فرود کوتاه (در باند کمتر از 150متر)
3. برخاست و فرود متعارف (در باند بیش از 150 متر)
4. برخاست کوتاه، فرود عمودی
5. هواپیمای آب نشین
6. هواپیمای دو زیست
7. هواپیمای ناو نشین
از نظر برد عملیاتی سه نوع هواپیما داریم:
1. برد بلند
2. برد متوسط
3. برد کوتاه
از نظر موتور، هواپیماها به دو دسته تقسیم میشوند:
1. هواپیمای ملخی: هواپیمایی که از موتورهای ملخی (پیستونی، توربوپراپ، فن، پراپ) استفاده میکند.
2. هواپیمای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=76&letter=%D8%AC): هواپیمایی که از انواع http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موتور جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=40&letter=%D9%85) بدون ملخ (توربوجت، توربوفن، رم جت، پالس جت) استفاده میکند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:58 بعد از ظهر
جلسه دوم، ساختمان هواپیما (1) http://www.aero-space.ir/images/stories/imes.jpg

در دومین جلسه از آموزش های هوایی تا حدودی با ساختار و اجزائ تشکیل دهندهی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87) ها آشنا می شویم هواپیماها همانند سایر ماشینها از اجزاء اصلی، فرعی و کمکی مختلفی تشکیل شدهاند که توسط اتصال دهندههای گوناگونی مانند پرچ، پیچ، جوش، چسب و ... به یکدیگر متصل میشوند.
به طور کلی اجزاء اصلی ساختمان هواپیما عبارتند از:
· بدنه
· بال
· مجموعهی دم (امپناژ)
· ارابهی فرود
· پیشران یا موتور
بدنه
در بیشتر هواپیماها بدنه نقش اساسی و مشترکی مبنی بر قرار دادن بال، مجموعه دم، پیشران و ارابهی فرود در موقعیت و وضعیت مناسب خود، ایفا میکند. در واقع بدنه، رابط بین بخشهای اصلی دیگر است؛ اما در برخی از هواپیماها، بدنه و بال یکپارچه بوده و مرزی بین آنها وجود ندارد. از وظایف دیگر بدنه که در هواپیماهای مختلف متفاوت است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
· جای دادن کابین مسافر، کاکپیت (اتاقک) خلبان، محفظهی بار، تانکهای سوخت، محموله و ...
· جذب شوکهای وارده از طرف چرخها در هنگام فرودhttp://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/cabint.jpg
انواع ساختمان بدنهی هواپیما:
1. بدنهی اسکلتی خرپا: از این نوع بدنه در هواپیماهای اولیه تا جنگ جهانی اول بسیار استفاده میشد. هم اکنون نیز در هواپیماهای دست ساز و نیز هواپیماهای مدل از این نوع بدنه استفاده زیادی میشود. چرا که ساده، سبک و مقاوم بوده و با تیرهای چوبی قابل ساخت هستند. در این نوع بدنه، اغلب نیروها و تنشهای وارده توسط سازه اصلی تحمل شده و از پوسته برای ایجاد شکل آیرودینامیکی و انتقال نیروهای آیرودینامیکی به سازه استفاده میشود. سازهی اصلی از تیرهای طولی، تیرهای مورب، قابهای عرضی و کابلهای نگهدارنده تشکیل شده است.
2. بدنهی تخم مرغی:در این نوع بدنه، پوسته اغلب نیروهای وارده را تحمل نموده و از سازهی داخلی مختصری برای صلب شدن پوسته استفاده میشود. معمولاً پوستهی این نوع بدنه از جنس مواد کامپوزیت (مواد مرکب) بوده و به صورت دو تکه ساخته میشود. بسیاری از هواپیماهای گلایدر، فوق سبک و هواپیماهای دست ساز دارای این نوع بدنه هستند.اخیراً بدنهی برخی از هواپیماهای شکاری فوق مدرن نیز به این روش تولید شده است. بسیاری از هواپیماهای مدل و بدون سرنشین کاربردی نیز دارای این نوع بدنه هستند.
3. بدنهی نیمه تخم مرغی:این نوع سازه دارای ویژگیهایی بین دو نوع بالا بوده که باعث شده اکثر هواپیماها از این نوع بدنه استفاده نمایند.تقریباً همهی هواپیماهای مسافربری، باربری و نظامی دارای این نوع سازه هستند.در بدنهی نیمه تخم مرغی، نیروها و شوکهای وارده هم بواسطهی سازهی داخلی و هم توسط پوسته تحمل میشوند. این سازه از اجزاء طولی و عرضی تشکیل شده که هرکدام دارای اعضای اصلی و کمکی هستند(به شکل ها توجه نمایید):
- اجزاء طولی(در طول بدنه): لانگرون (Longeron ) اصلی و استرینگر یا استیفنر (stringer or stiffner) کمکی
- اجزاء عرضی(در عرض بدنه): فورمر یا قاب (Former or Frame) اصلی، باک هد (Bulk head) اصلی، حلقه (Ring) کمکی

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:59 بعد از ظهر
جلسه سوم، ساختمان هواپیما (2) http://www.aero-space.ir/images/stories/boeing747.jpg

در جلسه سوم آموزشکده هوایی با بال و دم http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87) آشنا می شویم.
بال
اساسی ترین بخش هواپیما در تأمین نیروی برآ که باعث بلند شدن هواپیما از زمین و اوج گرفتن آن میشود بالها هستند. بالها وزن کلی هواپیما را در پرواز تحمل نموده و قسمت اعظم فشارها و تکانهای شدید بر هواپیما هنگام پرواز را خنثی میکنند؛ در بعضی از هواپیماها بال دو قسمت دارد؛ بال راست و بال چپ و در تعدادی دیگر بال از سه قسمت بال راست و بال چپ و بال مرکزی تشکیل میشود. بالهای هواپیما از نظر پوشش دارای دو نوع پوشش زیر هستند: http://www.aero-space.ir/images/stories/14014_80_1.jpg

بال با پوشش پارچه ای
بال با پوشش ورقه فلزی


بال هواپیماها همانند بدنه دارای سازهی داخلی و پوسته است. برخی مشابه بدنهی اسکلتی خرپا دارای سازه داخلی مستحکم بوده که اغلب نیروها را تحمل میکند و پوسته نازکی که تنها جهت ایجاد فرم آیرودینامیکی روی سازه داخلی کشیده شده و معمولاً از جنس پارچه و نایلون است. این نوع بال بیشتر در هواپیماهای قبل از جنگ جهانی دوم استفاده میشد اما در حال حاضر در هواپیماهای دست ساز شخصی و مدلها کاربرد بسیاری دارد. اما درصد بالایی از آنها مشابه بدنهی نیمه تخم مرغی، دارای سازهی داخلی کامل و پوستههای نسبتاً ضخیم آلومینیمی یا کامپوزیتی بوده که پوسته نیز در تحمل نیروهای وارده به سازه داخلی کمک می کند؛ این نوع بال را در هواپیماهای مسافربری و باربری می توان مشاهده نمود. اجزاء سازه داخلی بال به دو بخش طولی و عرضی تقسیم می شوند: http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/09.gif
· اجزاء طولی: اسپار (Spar) به عنوان تیر اصلی نگهدارندهی بال و استرینگر (Stringer) نیز جهت کمک به اسپار و پر کردن فضاهای خالی
· اجزاء عرضی: ریب (Rib) جهت ایجاد فرم ایرفویل در سراسر بال و نیم ریبهایی که در برخی جاها مانند لبههای حمله و فرار بال مابین ریبها قرار می گیرند.
طبقه بندی هواپیما برحسب شکل بالها:
· بال ذوزنقه ای
· بال ذوزنقه ای معکوس
· بال مستطیلی یا صلیبی
· بال بیضوی
· بال لوزی شکل
· بال مثلثی یا دلتا
· بال پیکانی شکل
· بال با شکل متغیر
(در حالتهای پروازی متفاوت)

دم
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/tailtypes.gifکلیهی بخشهای عقب یا انتهای بدنهی هواپیما به اضافه یک یا چند سکان عمودی یا افقی را دم میگویند. کار سکانهای افقی و عمودی یا در حقیقت وظیفهی قسمت دم هواپیما ایجاد تعادل و ثبات هواپیما در پرواز و کمک در هدایت آن به سمتهای راست، چپ، پایین و بالا است:
· سکان افقی(horizontal stabilizer ): در هواپیماها سکان افقی دور محور طولی خود میچرخد و بدین نحو تعادل هواپیما را حول محور عرضی آن تامین نماید سکان افقی را به انتهای بدنه و هم روی سکان عمودی سوار می کنند.
· سکان عمودی (vertical stabilizer ): این سکان به طور عمودی به انتهای بدنه و بین دو سکان افقی چپ و راست قرار دارد. وظیفه اصلی این سطح ایجاد حفظ تعادل عرضی هواپیما در پرواز و جلوگیری از انحراف ناخواسته به چپ و راست بوده و تعادل هواپیما را حول محور عمودی تامین میکند موتورها و ملخ هواپیما ایجاد گشتاور پیچشی میکنند که به وسیله سکان عمودی خنثی شده و هواپیما متعادل میگردد.

feedback
1391،03،11, ساعت : 04:59 بعد از ظهر
جلسه چهارم، ساختمان هواپیما (3) و مکانیک پرواز http://www.aero-space.ir/images/stories/news/14014_81_1.jpg
در این جلسه با ارابه فرود و موتور هواپیماها تا حدودی آشنا شده و مکانیک پرواز هواپیماها را مورد بررسی قرار می دهیم.چرخهای یک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87) (ارابهی فرود)
به قسمتی از هواپیما که چرخها در آن قرار میگیرند محل جمع شدن ارابهی فرود میگویند و فقط به هنگام نشست و برخاست هواپیما از آنها استفاده میشود. عمل جمع شدن و باز شدن چرخها توسط عملگرهای هیدرولیکی صورت میگیرد. چرخها پس از برخاستن هواپیما جمع شده و این عمل به دلیل کاهش مقاومت بدنه هواپیما در برابر هوا و رسیدن به بیشترین حالت آیرودینامیکی ممکن انجام میپذیرد.
پیشران یا موتور
پیشران یا موتور بخش مهمی از هواپیما است که نیروی پیشرانش را برای هواپیما فراهم میکند؛ انواع موتورهای هواپیما عبارتند از:
· موتور پیستون پراپ: پراپ مخفف کلمه پروپلر (Propeller ) و به معنی پروانه (ملخ) هواپhttp://www.aero-space.ir/images/stories/learning/aircraft3.jpgیما است. در اینگونه موتورها نیروی پیشرانش توسط پروانه تولید میشود که پروانه نیز بوسیله http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موتور پیستونی (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=39&letter=%D9%85) میچرخد. محدودیت استفاده از این موتورها وزن آنهاست، زیرا درصورتی که نیروی زیادی از این موتورها بخواهیم باید موتورهایی با وزن بسیار زیاد طراحی گردند.
· موتور توربو پراپ (پراپ http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=76&letter=%D8%AC) یا توربو ملخی): در این موتورها نیز نیروی اصلی توسط پروانه تولید میشود ولی چرخش پروانه توسط http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موتور جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=40&letter=%D9%85) صورت میگیرد. هواپیمای ایران 140 نیز از این گونه موتورها بهره میگیرد.
· موتور توربو جت: به زبان ساده این موتورها هوا را از ورودی (intake) به داخل کشیده و پس آنکه انرژی زیادی به هوا داده شد آنرا با سرعت زیاده از انتهای موتور خارج میکند و تغییر سرعت قابل توجه در ورودی و خروجی موجب حرکت هواپیما میگردد.
· موتور توربو فن: ساختمان اینگونه موتورها همان ساختمان موتورهای توربوجت است، با این تفاوت که این موتورها دارای قطر بزرگتری هستند و همه هوای ورودی از داخل موتور عبور نمیکند. بلکه مقداری هوا از اطراف بدنه موتور و در داخل یک پوسته حرکت میکند.
· موتور توربو شفت: این موتورها در بالگردها کاربرد دارند و شباهت زیادی به م
· موتورهای توربو پراپ دارند.
· موتور رم جت: این موتورها در سرعتهای بسیار زیاد کاربرد دارند و دارای هیچ عضو چرخندهای نیستند (برخلاف کلیه موتورهای دیگر)
مکانیک پرواز در هواپیما
بر هواپیمایی که در حال پرواز یکنواخت و مستقیم است چهار نیرو وارد میشود:


· نیروی پیشرانش(Thrust) که هواپیما را به جلو میبرد.http://www.aero-space.ir/images/stories/news/jetstream.jpg


· نیروی برآ(Lift) که ناشی است از شکل بال هواپیما و سرعت هواپیما و همچنین زاویهی قرار گیری بال هواپیما نسبت به جریان هوا و هواپیما را به بالا میبرد.

· نیروی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پسا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=74&letter=%D9%BE)(Drag) یا نیروی مقاومت هوا که جهت آن رو به عقب هواپیما است و همواره در مقابل نیروی پیشرانش قرار دارد و مقدار آن به شکل بال هواپیما و سرعت هواپیما و همچنین زاویهی قرار گیری بال هواپیما نسبت به جریان هوا، بستگی دارد.

· نیروی وزن(Gravity) که هواپیما را به پایین میکشاند.


نیروی پیشرانش در خلاف جهت نیروی پسا است و نیروی وزن هواپیما در خلاف جهت نیروی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png برا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=73&letter=%D8%A8) قرار دارد. اگر نیروی پیشرانش بزرگتر از نیروی پسا یا مقاومت هوا نباشد هواپیما دچار واماندگی خواهد شد و همچنین برای پرواز باید نیروی برآ از نیروی وزن بیشتر باشد تا هواپیما بتواند از زمین بلند شده و پرواز کند. وزن هواپیما ثابت است (بدون در نظر گرفتن وزن سوخت) ولی در شرایط مختلف پرواز نیروهای دیگر (نیروی برآ و نیروی پسآ و نیروی پیشرانش) ممکن است تغییر نمایند. مثلاً در هنگام اوج گیری که زاویهی هواپیما نسبت به افق بیشتر است نیروی پسآ هم بیشتر خواهد بود. اگر توان موتور یا نیروی پیشرانش نتواند نیروی پسآی ایجاد شده در اثر افزایش زاویه پرواز هواپیما را جبران کند، هواپیما دچار واماندگی خواهد شد. همچنین نیروی برآ هم با افزایش سرعت هواپیما افزایش خواهد یافت و با ارتفاع گرفتن هواپیما در اثر رقیق شدن هوا (در صورت ثابت بودن سرعت هواپیما) کاهش مییابد.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:00 بعد از ظهر
جلسه پنجم، پرواز یک هواپیما (1) http://www.aero-space.ir/images/stories/yaw-pitch-roll.png
در این جلسه درباره نحوه پرواز هواپیماها تا حدودی آشنا می شویم...

http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87) از انرژی تولید شده به وسیله جریان هوا در اطراف بدنه خود، برای بلند شدن و کنترل پرواز استفاده می کند. سطوح متحرک و کنترل کننده بر روی بال و دم که با نام بالچه یا فلپ (Flap) شناخته میشوند، مسیر هوا را منحرف کرده و باعث بلند شدن، شیرجه زدن، دورزدن یا غلتیدن هواپیما میشوند. خلبان این بالچهها را از درون کابین هواپیما، کنترل میکند. او برای این کار از پدالها و اهرم فرمان استفاده میکند.
اهرام فرمان: در هواپیماهای کوچک اهرام فرمان بوسیله یک سری کابل به بالابرها و شهپرها متصل است.
شهپر: برای غلتاندن هواپیما، خلبان سطوح کنترلی روی بال به نام شهپر را به کار میگیرد. هنگامی که شهپر یک بال بلند میشود، شهپر بال دیگر پایین میآید. هوایی که از روی بال حرکت میکند بوسیله یک بال به سمت پایین و بوسیله بال دیگر به سمت بالا حرکت می کند. این حرکت باعث غلتیدن هواپیما میشود.
پدالها: پدالها، رادِر را کنترل می کنند و آن را به چپ و راست می چرخانند.
رادِر: برای دور زدن یا تغییر مسیر هواپیما به چپ و راست خلبان با فشار آوردن به پدالهای زیر پایش، رادر را حرکت میدهد. برای مثال، کشیدن رادر به سمت چپ، هواپیما را به چپ میراند. به هر حال حرکت دادن رادر به تنهایی، موجب میشود تا هواپیما به پایین هم متمایل شود. برای جلوگیری از این مسئله، خلبان از شهپرهای بال به طور همزمان استفاده میکند.
ملخ: هنگامی که ملخ هواپیما میچرخد، نیروی رانش ایجاد کرده و هواپیما را در جهت مخالف نیروی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پسا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=74&letter=%D9%BE) که بوسیله اصطکاک هوا بوجود میآید، به جلو میراند.
بالابر: برای بلند کردن هواپیما، خلبان اهرم فرمان را به سمت عقب میکشد تا بالابرهای واقع بر روی سکان افقی هواپیما را بلند کنند. در این حالت، بالابرها مسیر حرکت هوا را به سمت بالا منحرف میکنند. این کار دم هواپیما را به سمت پایین فشار داده و دماغه هواپیما را بلند میکند. برای آن که هواپیما به سمت پایین شیرجه بزند، خلبان اهرم فرمان را به سمت جلو فشار میدهد تا بالابر ها را پایین بیاورد.
سکان افقی و عمودی: سکان افقی به همراه سکان عمودی تعادل هواپیما را در هوا حفظ میکنند.


http://www.aero-space.ir/images/stories/roll_pitch_and_yaw.jpgهمانطور که در شکل مشاهده میکنید، سه محور اصلی چرخش هواپیما به ترتیب عبارتند از: 1-محور عمودی 2-محور طولی 3- محور عرضی؛
محور عمودی، محوری است که درست از نقطه وسط هواپیما از بالا به پایین کشیده میشود. چرخش حول این محور، باعث به چپ یا راست حرکت کردن دماغه هواپیما یا دور زدن میشود که اصطلاحاً به آن یاو (Yaw) میگویند. محور طولی، محوری است که در طول هواپیما و از دماغه تا انتهای آن کشیده میشود. اگر چرخشی را حول این محور در ذهنتان تصور کنید، باعث بالا رفتن یک بال و پایین افتادن دیگری میشود که همان غلتیدن هواپیماست و رول (Roll) نامیده می شود. محور عرضی، محوری است که در عرض هواپیما و از نوک یک بال تا نوک بال دیگر کشیده میشود. چرخش حول این محور باعث بالا رفتن با پایین آمدن دماغه هواپیما در نتیجه صعود یا نزول هواپیما را موجب می شود که اصطلاحاً به آن پیچ (Pitch) میگویند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:00 بعد از ظهر
جلسه ششم، پرواز یک هواپیما (2) http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/flt_ctl.jpg


در این جلسه با نحوه کنترل http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87) توسط خلبان آشنا می شویم.

هنر خلبان این است که هواپیما را آرام در محلی مشخص و با سرعتی خاص روی باند فرودگاه بنشاند. اگر باد جانبی خیلی قوی باشد، سکان هدایت باید بسرعت وارد عمل شود. وقتی هواپیما با زمین تماس میگیرد، سرعتش بیش از ۲۰۰ کیلو متر در ساعت بوده که این سرعت باید به شدت کاهش یابد؛ در غیر این صورت، هواپیما از باند خارج میشود. با این کار بالچهها بلند میشوند و زمینهی ترمز در هواپیما را فراهم میکنند. خلبان نیروی رانش موتور را کاملا معکوس میکند طوری که صدای موتور به گوش میرسد. زیرا سرعت هواپیما بایستی بطور کامل کم شده و در نتیجه چنین صدایی ایجاد میشود. خلبان با پدال گاز، مسیر گازهای خروجی موتورها را عوض میکند که به این کار نیروی رانش معکوس میگویند. بدین ترتیب نیروی موتورها در جهت مخالف و به صورت یک ترمز عمل میکند. از طرف دیگر، چرخهای هواپیما، مانند یک خودرو، دارای ترمز هستند، اما این ترمزها وارد عمل نمیشوند مگر زمانی که سرعت هواپیما بسیار کم شود. خلبان زمانی از آن ها استفاده میکند که بخواهد بطور کامل هواپیما را متوقف کند.
بنزین مصرفی یک هواپیما
مصرف بنزین یک هواپیما به طول پرواز بستگی دارد. شاید تصور کنید که کافی است فقط مقصد و مسافت را دانست، اما دانستن این مساله همیشه کافی نیست. یک پرواز لوس آنجلس- بروکسل را در نظر بگیرید؛ در طول پرواز، وزش باد شدید در جهت مخالف مانع پیشروی هواپیما میشود و در نتیجه مصرف سوخت نیز بالا میرود. حال در نظر بگیرید که فرودگاه بروکسل هم غرق در مه باشد و هواپیما نتواند در این فرودگاه به زمین بنشیند، خلبان هم نمیتواند به طرف فرودگاه دیگری به طور مثال آمستردام تغییر جهت دهد. اما هواپیما باید به مدت نیم ساعت بر فراز این فرودگاه پرواز کند تا اجازه فرود بگیرد. زیرا فرودگاه مورد نظر ابتدا به هواپیماهایی اجازه فرود میدهد که قبلاً طبق برنامه هماهنگ شده اند.
برای یک هواپیما مصرف سوخت برحسب ساعت محاسبه میشود. یک جامبوجت حدود ۱۵۰۰۰ لیتر در ساعت سوخت مصرف می کند. مصرف سوخت یک هواپیما با http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موتور جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=40&letter=%D9%85) مانند بویینگ ۷۲۷ در حدود ۵۰۰۰ لیتر در ساعت است. جالب است بدانیم که ظرفیت مخازن بنزین یا سوخت یک جامبوجت ۱۷۸۰۰۰ لیتر است که با این مقدار بنزین، یک ماشین میتواند پنج بار دور دنیا بچرخد.

http://www.aero-space.ir/images/stories/parts.gifکنترل پرواز، صعود، دوران و دور زدن هواپیما
کنترل پرواز: دم هواپیما دارای بال عمودی (به همراه سكان عمودی) و بال افقی (به همراه دو سكان افقی) است. وقتی موقعیت سكان عمودی و افقی توسط خلبان جابجا میشود، شكل مسیر باد روی بال ها تغییر میكند و در نتیجه دم حركت مینماید. سكان عمودی، هواپیما را به چپ و راست میچرخاند، اما سكان افقی، دم را به بالا و پایین برده و در نتیجه هواپیما بالا و پایین میرود. قسمتهای متحرك روی بالها معمولاً در خلاف جهت یكدیگر حركت میكنند، یكی به بالا و دیگری به پایین. این باعث میشود هواپیما حول محور طولی به گردش در آید، این موضوع برای دور زدن یكنواخت لازم است.
صعود: با پایین آوردن سکان افقی، دم به پایین رانده شده و نوک هواپیما بلند میشود. بدین ترتیب، زاویه بال افزایش یافته، نیروی بالابر بیشتری به هواپیما اعمال میشود و هواپیما بالا میرود.
دوران: همان طور كه در شكل نشان داده شده است، با بالابردن بالچه چپی، نیروی بالابر كاهش مییابد، در حالی كه با پایین آوردن بالچه راستی، نیروی بالابر افزایش مییابد. تفاوت در نیروی بالابر باعث میشود تا هواپیما دوران كند.
دورزدن: با چرخاندن سکان عمودی به سمت چپ، دم به سمت راست رفته و نوک هواپیما به چپ منحرف میشود. وقتی هواپیما به سمت چپ میچرخد، بالچهها باعث دوران آن میشوند تا هواپیما به طور یکنواخت دور بزند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:01 بعد از ظهر
جلسه هفتم، جعبه سیاه هواپیما، بالگرد
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/1146918396.jpg
در هر http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87)، دو دستگاه ویژه وجود دارد که جزئیات لحظه به لحظه پرواز و مکالمات جاری در کابین خلبان را ثبت میکنند. این دو وسیله در جعبههای فولادی مخصوصی قرار دارند که به آنها «جعبه سیاه» میگویند. داخل جعبههای سیاه را با موادی عایقبندی میکنند که تا 1000 درجه گرما را میتوانند تحمل کنند. ضربه نیز بر این جعبهها تاثیر نمیگذارد و آب تا مدتی قابل توجه، به درون آنها نفوذ نمیکند. جعبه مربوط به ثبت جزئیات پرواز در قسمت دم هواپیما جای دارد؛ در صورت بروز هر حادثه هوایی یا سقوطی، دم امنترین قسمت هواپیماست. این دستگاه دمای داخل هواپیما، شتاب و جهت پرواز، صدای موتورها، جهت و سرعت وزش باد، ارتفاع پرواز و بسیاری از مشخصات فنی دیگر را هر لحظه ثبت میکند. مکالمات داخل کابین خلبان، صدای انفجار و صداهای ناشی از هر واقعه دیگری در هواپیما را نیز دستگاه دوم ثبت میکند. به این ترتیب، اگرهواپیما دچار حادثهای شود، اختلالی فنی در آن بروز کند. انفجاری در آن صورت گیرد، سقوط کند یا مورد حمله هواپیما ربایان قرار گیرد، با بررسی اطلاعات ضبط شده در جعبه سیاه میتوان علت وقوع حادثه و سیر جریانهای رخ داده در هواپیما را بررسی کرد. البته جعبه سیاه به هیچ وجه سیاه نیست. بلکه رنگ قرمز روشنی (نارنجی) دارد تا پیدا کردن آن در محل حادثه آسانتر باشد.


بالگرد
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/helicopter.jpgبالگرد یا هلیکوپتر در ردهی هواگردهای عمود پرواز قرار دارد، زیرا که قادر به نشست و برخاست عمودی بدون نیاز به باند پرواز است. به طوری که میدانیم نیروی برآ در هواپیما به وسیله ی سطوح برآ زا در بال تامین میگردد و برای این منظور بال بایستی سرعت مشخصی نسبت به هوا داشته باشد و چون بدنه و بال به هم چسبیدهاند، در نتیجه کل هواپیما باید روی باند حرکت نموده و از همین جا نیاز به وجود باند توجیه میگردد. برای اینکه نیاز به باند منتفی گردد بایستی بال نسبت به هوا امکان حرکت داشته باشد بدون اینکه بدنه نیز حرکت نماید و این ممکن نیست مگر اینکه بال بچرخد. بنا براین در هلی کوپتر پروانه بزرگ بالای سر آن (پروانهی اصلی) نقش بال را ایفا مینماید. پس هر تیغه (بلید یا ملخ) آن دقیقاً یک ایرفویل است که با دوران بر نیروی وزن غلبه کرده و باعث میشود هلی کوپتر از زمین بلند شود و هرچه اختلاف نیروی برآ با وزن بیشتر شود نرخ صعود بالاتر خواهد رفت و اگر نیروی برآ با وزن مساوی گردد هلی کوپتر قادر به ایستایی در هوا (پرواز هاور-hover ) خواهد بود.
قدرت مورد نیاز برای چرخش پروانهی اصلی توسط موتور هلی کوپتر تامین میگردد وموتور آن میتواند از نوع پیستونی یا http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=76&letter=%D8%AC)(توربوشفت) باشد. نکته قابل توجه در هلی کوپتر عکس العمل گشتاور پروانهی اصلی است که باعث چرخش بدنهی هلی کوپتر در جهت عکس چرخش پروانهی اصلی میشود و برای خنثی کردن این مسئله پروانهی دم، در دم نسب شده است که در واقع همچون یک ملخ چرخیده ودر جهت مناسب نیرو تولید نموده وبا توازنی که بدین ترتیب فراهم می آورد باعث ثابت ماندن بدنه میشود.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:02 بعد از ظهر
جلسه هشتم، نحوه پرواز بالگرد و انواع آن
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/e33cb17e0f.jpg
بالگرد يا هليکوپتر در ردهي هواگردهاي عمودپرواز قرار دارد، زيرا که قادر به نشست و برخاست عمودي بدون نياز به باند پرواز است.

به طوري که ميدانيم نيروي برآ در هواپيما به وسيلهي سطوح برآزا در بال تامين ميگردد و براي اين منظور بال بايستي سرعت مشخصي نسبت به هوا داشته باشد و چون بدنه و بال به هم چسبيدهاند، در نتيجه کل هواپيما بايد روي باند حرکت نموده و از همين جا نياز به وجود باند توجيه ميگردد. براي اين که نياز به باند منتفي گردد بايستي بال نسبت به هوا امکان حرکت داشته باشد، بدون اين که بدنه نيز حرکت نمايد و اين ممکن نيست مگر اين که بال بچرخد. بنابراين در بالگرد پروانهي بزرگ بالاي سر آن (پروانهي اصلي) نقش بال را ايفا مينمايد؛ از اين روست كه نام بالگرد را در فارسي براي هليكوپتر انتخاب كردهاند. پس هر تيغه (بليد يا ملخ) آن دقيقاً يک ايرفويل است که با دوران بر نيروي وزن غلبه کرده، باعث ميشود بالگرد از زمين بلند شود و هرچه اختلاف نيروي برآ با وزن بيشتر شود، نرخ صعود بالاتر خواهد رفت و اگر نيروي برآ با وزن مساوي گردد، بالگرد قادر به ايستايي در هوا (پرواز هاور) خواهد بود.
قدرت مورد نياز براي چرخش پروانهي اصلي توسط موتور بالگرد تامين ميگردد و موتور آن ميتواند از نوع پيستوني يا http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=76&letter=%D8%AC) (توربوشفت) باشد. نکتهي قابل توجه در بالگرد عکسالعمل گشتاور پروانهي اصلي است که باعث چرخش بدنهي بالگرد در جهت عکس چرخش پروانهي اصلي ميشود و براي خنثي کردن اين مسئله پروانهي دم، در دم نصب شده است که در واقع همچون يک ملخ چرخيده ودر جهت مناسب نيرو توليد نموده وبا توازني که بدين ترتيب فراهم ميآورد باعث ثابت ماندن بدنه ميشود.

فرامين بالگرد به ترتيب عبارتند از:


کنترلهاي کلکتيو پيچ: اين فرمان هم چون دستهي ترمز دستي در سمت چپ خلبان قرار داشته و اگر آن را بالا بکشد، زاويهي همه پرههاي پروانهي اصلي تواماً افزايش يافته (با فرض ثابت ماندن دور) و در نتيجه برآ افزايش يافته و بالگرد بالا خواهد رفت. قابل توجه است که تراتل (دستهي گاز) هم چون موتورسيکلت بر نوک اين دسته نصب بوده وخلبان به کمک آن ميتواند همراه با تغيير گام، قدرت موتور را نيز تنظيم نمايد؛ ضمن اين که اين عمل خودكار نيز ميتواند، صورت ميپذيرد.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/356161-2113-45.jpgکنترل گام دوراني: اين دسته در جلوي خلبان قرار دارد و اگر آن را به جلو حرکت دهد بالگرد رو به جلو و اگر به عقب حرکت دهد، رو به عقب و اگر به طرفين حرکت دهد، بالگرد به سمت طرفين حرکت خواهد کرد. قابل ذکر است که بالگرد، با توجه به توانايي پرواز به سمت عقب و طرفين در بين هواگردها بيهمتا است.
کنترل سمتي: براي تغيير جهت بالگرد از تغيير گام پروانهي دم، از دو پدال، در زير پاي خلبان استفاده ميشود و با تغيير گام پروانهي دم، توازني که قبلا ذکر شد به هم خورده و دم به چپ يا راست (با توجه به اين که خلبان کدام پدال را فشار بدهد) خواهد رفت. البته از اين تکنيک بيشتر در موقع پرواز هاور استفاده ميشود. بنابراين در موقع پرواز کروز (پرواز روي خط مستقيم و بدون تغيير دور موتور) براي چپ و راست رفتن، بايستي دستهي گام دوراني را به همان جهت کج کرد.

به هنگام چرخش پروانهي اصلي، نيروي برآي به وجود آمده، تيغهها را به سمت بالا ميبرد و هنگامي که برآيند بردار برآ و نيروي گريز از مرکز در راستاي تيغه قرار گيرد، اين حرکت متوقف ميشود. حرکت تيغهها به سمت بالا و پايين را فلپينگ مينامند؛ در واقع به هنگام چرخش پروانهي اصلي يک مخروط تشکيل ميشود كه به اين وضعيت چتري شدن ميگويند.

انواع بالگرد


بالگرد تهاجمي
بالگرد ترابري
بالگرد پشتيباني

انواع بالگرد هاي نظامي
آواکس، ناونشين، ضدزيردريايي، نجات دريايي، گشت دريايي، مسافربري، باربري، امداد و نجات، آمبولانس
انواع بالگرد غيرنظامي
خصوصي، ويژه، آموزشي، آتشنشاني، علمي_تحقيقاتي

تفاوت هواپيما با بالگرد


هواپيما به واسطهي بالهاي ثابت و قدرت تحرك به جلو كه از پروانه يا http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موتور جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=40&letter=%D9%85) كسب ميشود به پرواز در ميآيد؛ بالگرد بلند شدن خود را مديون تيغههاي گردندهي افقي است.
هواپيما براي اين كه در هوا بماند و سقوط نكند بايد هميشه سرعتي رو به جلو داشته باشد؛ اما بالگرد محتاج به اين سرعت نيست و مي تواند در هوا بايستد.
هواپيما به نسبت بزرگي خود براي پرواز، ميدان بزرگي ميخواهد و مانعي هم نبايد در سر راهش باشد؛ بالگرد محتاج به ميدان پرواز نيست و چون عمودي بلند ميشود، موانع اثر كمتري بر آن دارند.
هواپيما هنگام طوفان و خطر و تاريكي هوا، ميدان وسيعي لازم دارد و بايد به طبقات بالاتر پرواز كند و احيانا به خطر ميافتد؛ اما بالگرد هنگام خطر پايينتر آمده در زير طبقات ابر و طوفان به حركت خود ادامه ميدهد و به سهولت به زمين مينشيند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:02 بعد از ظهر
جلسه نهم، اجزاء بالگرد http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/helicopter.jpg بالگرد مانند http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87) و اتومبیل از اجزا و قطعات بسیار زیاد و متنوعی ساخته میشود و این اجزا یا قطعات یا توسط پیچ و مهره, میخ, پرچ و .... به هم متصل میشوند و یا لحیم شده و جوش میخورند. قطعات ریز و درشتی که محکم به هم چسبیده یا وصل شده و ساختارهای ارگانیک یا اندام های مختلف بالگرد را تشکیل میدهند، بخشها یا مجموعههای سازهای نامیده میشوند.
طرح کلی و شکل ساختمان بالگرد طبق موارد استفاده خاصی تعیین میگردد که از قبل در نظر و برنامه ریزی شده است. به عبارت دیگر هر نوع بالگرد برای هدف و انجام امور خاصی ساخته میشود. بنابراین هر نوع بالگرد با دیگری تفاوتهایی دارد. تفاوتهایی نظیر: کیفیت پرواز، ظرفیتهای باری و....
طبیعی است که این تفاوتها در تعیین چگونگی ساخت بالگردها و همچنین در نوع ترکیبات مختلف آنها تاثیر بسزایی دارند. کلیه بالگردها بطور کلی و عمومی دارای بخش های زیر هستند.

بدنه
قسمت اصلی پیکر بالگرد است و خدمه پروازی، مسافران، بار و گاهی یک موتور و یا چند مخزن سوخت و آب و روغن را در خود جای میدهد.

ملخها
عمدهترین و بیشترین نیروی بالابرنده را برای پرواز بالگرد تامین میکنند

دم
در انتهای بدنه تعبیه شده و از یک سکان افقی و یک سکان عمودی تشکیل میگردد. این سکانها هم میتوانند ثابت باشند و هم متحرک. اگرچه کار اصلی دم ایجاد و حفظ تعادل بالگرد در پرواز و هدایت آن است.

چرخها یا ارابههای فرود
مجموعه هایی از بازوها، پایهها، ستونها و تیرکهای فلزی کوتاه و بلند، یک یا چند چرخ فلزی ضخیم و قوی با تایرهای لاستیکی بسیار مقاوم هستند و معمولا" در قسمت زیرین و جلوی شکم بدنه و گاهی در زیر بالها و زیر دم بالگرد تعبیه میشوند. ارابههای فرود و چرخ ها در اصل وزن هلیکوپتر بر روی زمین را تحمل میکنند.

موتورها
به اندازههای مختلف، گاهی در داخل و گاهی در خارج بدنه بالگرد نصب میشوند و نیروی پیشران (تراست) را تولید میکنند.

به طوریکه در جلسه پیشین گفته شد، کلیه بخشهای بالگرد به نحوی با بدنه آن اتصال دارند. به همین سبب باید بدنه بالگرد از قدرت و استحکام کافی برخوردار باشد زیرا بیشتر از هر قسمتی متحمل سنگینی و فشار محصولات هوایی، تکان های پروازی، ضربات ناشی از برخورد با نیروهای آیرودینامیکی هنگام پرواز، فشارهای فوقالعاده زیادی که نیروهای آیرودینامیکی بر سطح خارجی بدنه وارد میکنند و همچنین افزایش فشار هوای داخلی بالگرد نسبت به فشار هوای خارج از کابین پس از اوج گیری است.http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/helicopter_anatomy.png

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:03 بعد از ظهر
جلسه دهم، سازه بالگرد http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/50h01-11.jpg
بدنه بیشتر بالگردهای مدرنی که امروزه ساخته میشوند، دارای نوعی استخوانبندی (سازه) است که در زیر پوسته نسبتا" نازک (فلزی) مخفی شده است. این پوسته که تقریبا" سرتاسر بدنه بالگرد را میپوشاند از لحاظ شکل و حالت طوری ساخته شده که میتواند در حال پرواز، نیروها و فشارهایی را که توسط جریان شدید هوا بر آن وارد میشود، خنثی و یا تعدیل کند. پوسته قادر است در مقابل نیروهایی را نیز که هنگام مانورهای مختلف بر آن تحمیل میگردند، به اندازه کافی مقاومت کنند.

پوسته بدنه از چندین صفحه فلزی به نام پنل تشکیل شده که برخی از آنها برای همیشه به استخوانبندی بدنه پرچ شدهاند و برخی نیز با چند پیچ قفلی یا معمولی به آن بسته شده و قابل باز شدن هستند.
این پنلها از جنس آلیاژهای آلومینیوم ضد زنگ و گاهی با منیزیم و فولاد ضد زنگ ساخته میشوند. پنلها در نقاط مختلف سطح خارجی بالگرد از لحاظ طول، عرض و ضخامت با هم تفاوت دارند. به عبارت دیگر در نقاطی که بار، تنش، فشار و تکانهای زیادی بر سطح بالگرد وارد میشود، پنلهای ضخیمتر و محکمتر و در نقاط دیگر، پنلهای نازکتر و سبکتری کار گذاشته میشوند.
همچنین برای جلوگیری از آشفتگی و تلاطم جریان هوا در موقع عبور از گوشهها و نقاط زاویه دار سطح خارجی بالگرد (همانند محل اتصال بال به بدنه)، بال و موتور و ... از پنلهای مخصوصی به نام تیز گیر (Fairing) استفاده میکنند.
این پنلها (صفحات فلزی تیز گیر) که دارای سطحی صاف، هموار، و قوسی شکل هستند؛ با از بین بردن تندی گوشههای حاده و نیم گرد و مقعر کردن زاویههای تیز داخلی، باعث میشوند که جریان هوا به نرمی از اطراف نقاط اتصالی عبور کرده و دچار تراکم و آشفتگی نگردد.
تمام نقاط بدنه که از ورقهها و قالبهای فلزی (پنلها)، تیرها، تیرکها و سایر قطعات ریز و درشت تشکیل یافته، با پیچها و میخ پرچهای بیشماری به هم دوخته یا متصل میشوند. درزها، شکافها و روزنههای زیادی نیز باقی میمانند که هوای فشرده میتواند از لابلای آنها عبور کرده و خالی شود. از این رو مواد مختلف و مایعات درزگیر مخصوصی را همراه با نوارها و تسمههای کشی کلفت و نازکی (که دارای ترکیبات شیمیایی خاصی هستند) در لای آنها و نقاط اتصالی قرار میدهند تا به کمک خاصیت چسبندگی و انبساطی، به طور کامل و مطمئن از نفوذ و عبور هوای فشرده ممانعت به عمل آید. سقف و دیوارههای کناری و میانی داخل بدنه را علاوه بر عایقهای صدا و گرما، با روکشهای چرمی، فیبری، پارچه ای، پلاستیکی و کائوچوئی خوش رنگ و خوش شکل میپوشانند تا هم از تماس لباس یا بدن مسفران و کارکنان بالگرد با دستگاهها جلوگیری کنند و هم داخل بالگرد را به طور کلی از زیبایی، پاکیزگی، دکوراسیون و معماری مناسب برخوردار نمایند.

سازهای برای پرواز عمودی
برای ساخت وسیله حمل و نقلی که فقط به جهت بالا حرکت میکند نیاز به بالی داریم که در اثر حرکت مقداری هوا را به پایین بفرستد تا در اثر کنش و واکنش وسیله پرواز عمودی داشته باشد. حرکت دورانی راحتترین راه برای رسیدن به این هدف خواهد بود. برای این کار تنها کافی است که چند پره همانند پرههای یک پنکه، به میلهای (شفت) در بالای وسیله نصب کنیم تا با چرخش خود عمل بالا بردن را انجام دهد. پرههای یک بالگرد شباهت زیادی به پرههای موتور یک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87) دارد با این تفاوت که پرههای بالگرد باریک تر و بلند تر هستند؛ تنها به این دلیل که با سرعت بیشتری در هوا باید بچرخند و نیروی بیشتری تولید کنند. یک بالگرد در اثر فقدان نیروی تکیه گاه، با چرخش پرهها (چرخانههای اصلی)، خود بالگرد (بدنه) در جهت عکس چرخش پرهها، میچرخد. برای جلوگیری از این کار ما نیاز به نیرویی داریم تا از چرخش بدنه ممانعت کند. این نیرو بوسیله پرههای انتهایی (چرخانههای دم) بالگرد ایجاد میشود. در اصل نیز هر نوع چرخش یک بالگرد توسط این پرههای کوچک انتهایی انجام میشود.

چرخانههای اصلی بالگرد
این پرهها مهمترین بخش یک بالگرد را تشکیل میدهند، بالگرد به وسیله همین قسمت به بالا و پایین و طرفین پرواز میکند. برای انجام این امور در ابتدا پرهها باید از استحکام کافی برخوردار باشند و همچنین باید قادر به تنظیم زاویه آنها بود تا عمل مورد نظر انجام شود. در بالگرد این تنظیم زاویه به وسیله صفحات لغزنده انجام میشود.
صفحات لغزنده بالگرد دو کار مهم انجام میدهد:


تغییر زاویه هر دو پره اصلی بالگرد به طور همزمان، که باعث افزایش و کاهش ارتفاع بالگرد میشود. (یعنی در اصل بالگرد با تغییر زاویه پرهها به بالا و پایین میرود)
تغییر زاویه هر پره اصلی بالگرد به طور جداگانه، که سبب حرکت بالگرد به هر جهتی شامل جلو، عقب، چپ و راست میشود.

صفحات لغزنده از دو صفحه ثابت و چرخان تشکیل شده است. صفحه چرخان به وسیله شفت میچرخد و در اثر این چرخش پرهها به سبب اتصالشان به این صفحه میچرخند. میلههای کنترل درجه سبب ایجاد تغییر زاویه در صفحه چرخان و در نتیجه پرهها میشوند. زاویه صفحه ثابت توسط میلههای کنترل تغییر میکند. این میلهها مستقیما توسط خلبان کنترل میشوند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/mi171_04.jpg

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:04 بعد از ظهر
جلسه یازدهم، هوانوردی (1) http://www.aero-space.ir/images/stories/alg_plane_pilot.jpg
مدیریت، هدایت، کنترل و انجام کامل ماموریت پروازی ـحرکت بر روی باند پرواز، برخاست از زمین، گذشت از مسیر پروازی تعیین شده، فرود، رساندن مسافران به مقصد و یا انجام کامل یک ماموریت نظامیـ یک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87)، بالگرد و یا هر سامانه پروازی را هوانوردی (خلبانی) میگویند. خلبان از لحظه برخاست که امری اختیاری و نشستن که امری اجباری است مسئولیت هدایت هواپیما، بالگرد و یا هر سامانه پروازی را به عهده میگیرد اما کار وی به همین اعمال محدود نمیشود.
یک خلبان باید یک تا دو ساعت پیش از پرواز در فرودگاه حاضر شده و فرم تحویل گرفتن هواپیمای نظامی (هدف حمله به همراه نقشه پرواز) یا تعداد مسافران به همراه نقشه پرواز ـدر صورتی که هواپیمای مسافربری باشدـ را دریافت کند. طی این مراحل خلبان باید سوخت مورد نیاز طبق نقشه پرواز را برای هواپیما تزریق کند؛ این نخستین گام از وظایف یک خلبان است. در گام بعد پس از حضور همه مسافران و مهمانداران دربهای هواپیما بسته میشوند. یک خلبان مسافربری باید مسیر خود را در یک ارتفاع معین و با سرعتی معین طی کند که این کار را سامانه http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png خلبان خودکار (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=12&letter=%D8%AE) انجام میدهد. در پایان پس از رسیدن به محل مورد نظر، خلبان هواپیما را مینشاند.
این مراحل برای خلبانان نظامی بسیار آسانتر و کوتاهتر بوده و گاهی در شرایط ویژه، خلبان شکاری باید ظرف یک دقیقه پس از شنیدن آژیر در هواپیما، آماده برخاستن از زمین باشد. در یک هواپیمای نظامی (شکاری) وظایف بدین گونه تقسیم میشوند که خلبان یکم مسئول هدایت هواپیما و شلیک موشکها و خلبان دوم ـکه اغلب افسر تسلیحات یا افسر رادار نیز نامیده میشودـ، مسئول کنترل رادار و نوع سلاح مورد نیاز برای هدف و رهگیری اهداف در صفحه رادار است. در برخی از هواپیماهای شکاری تمامی این وظایف به خاطر سادگی، بیشتر به یک خلبان محول میشود.

اخذ گواهینامه خلبانی
برای اخذ گواهینامه خلبانی باید شرایطی را دارا بود که از جمله آنها میتوان به شرایط ذیل اشاره کرد. گفتنی است در این نوشته از توضیحات کامل درباره چگونگی اخذ شرایط به دلیل مفصل بودن بحث و خارج بودن از حیطه کاری پایگاه ستاد توسعه فناوری هوافضا، خودداری شده است.

http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/11hav.jpgشرایط صدور گواهینامه خلبانی:موفقیت در آزمون کتبی
دارا بودن حداقل تجربه پروازی
دارا بودن مهارت پروازی مورد نیاز
صلاحیت پزشکی


چگونه خلبان شویم؟
سامانه هوانوردی و قوانین آموزش هوایی غیر نظامی دنیا زیر پوشش دو سازمان است و هر کشوری با توجه به مسایل هوانوردی از قوانین یکی از این دو سازمان در سامانه خدمات پروازی و آموزشی خود پیروی میکند. این دو سازمان، ایکایو ICAO) ) و کمیته فدرال هوانوردی (FAA) هستند. اکثر کشورهای دنیا زیر پوشش ایکایو بوده و از قواتین این سازمان پیروی میکنند. کشور ما نیز تحت پوشش قوانین ایکایو است. کسی که قصد دارد خلبان شود، در درجه اول باید عاشق پرواز و آسمان باشد تا تمامی مشکلات در برابر هدف وی آسان شود. برای خلبان شدن باید دورههای آموزشی ویژهای گذرانده شود که در بخشهای بعدی آموزشگاه هوایی و تا جایی که مربوط به دانستنیهای هوافضایی میشود، درباره آن خواهیم گفت.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:05 بعد از ظهر
* جلسه دوازدهم، هوانوردی (2) http://www.aero-space.ir/images/stories/1300809189ss-max.jpg دوره خلبانی هواپیماهای فوق سبک (ULL)
بعضی از افراد تمایل دارند که به عنوان یک خلبان شخصی و برای تفریح پرواز با http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87) را یاد بگیرند. برای این افراد گذراندن دورههای آموزشی هوانوردی هواپیماهای فوق سبک یا ULL بسیار مناسب است. معمولا این دوره آموزشی دارای حدود ۶۰ ساعت کلاس زمینی بوده که شامل http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png آیرودینامیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=23&letter=%D8%A2) و اصول پرواز، هواشناسی، موتور، بدنه و… است. سپس حدودا ۴۵ تا ۵۰ ساعت پرواز با یک هواپیمای کوچک دو نفره توسط فرد متقاضی گواهینامه خلبانی ULL فراگرفته میشود. با گسترش فرهنگ هوانوردی عمومی، اخذ این گواهینامه در اروپا و آمریکا بسیار رایج است. در ایران نیز نزدیک به یک دهه است که امکان دسترسی به دورهاهای آموزشی و اخذ این نوع گواهینامه خلبانب فراهم گشته است.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/356161-2113-45.jpg


دورههای خلبانی بازرگانی (PPL/CPL/IR)
بعضی دیگر از افراد، خلبانی را تنها برای تفریح و انجام امور شخصی نمی خواهند؛ آنها دوست دارند شغل خلبانی را برای امرار معاش انتخاب کنند. این افراد نخست برای آنکه در شركتها و خطوط هوایی، مشغول کار شوند باید گواهینامههای آن را اخذ کرده و سپس سایر مراحل را پشت سر بگذارند. این گواهینامهها عبارتند از:


· گواهینامه خلبانی هواپیمای شخصی PPL· گواهینامه خلبانی هواپیمای بازرگانی CPL· گواهینامه پرواز با آلات دقیق یا دستگاه IR

http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/40175.jpg
شخص پس از ثبت نام در باشگاههای هوانوردی و یا دانشکدهها و مدارس خلبانی، برای انجام معاینات پزشکی توسط پزشک متخصص هوایی و دریافت صلاحیت پزشکی جهت پرواز زیر نظر پزشک مربوطه و مورد تاَیید سازمان هواپیمایی کشوری آماده میشود. دوره خلبانی شخصی (PPL) در ایران شامل ۳۹۰ ساعت کلاس زمینی و حدود ۴۰ ساعت پرواز است. دانشجو حین گذراندن دوره کلاسهای زمینی شروع به پرواز نیز میکند.
پس از پذیرفته شدن در آزمونی حساس و کسب گواهینامه PPL، دانشجو یک ماه فرصت دارد تا با همان ساعت پروازهایی که در دفترچه مخصوص به خود دانشجو (Log-Book) ثبت شده، جهت دریافت صلاحیت پزشکی به سازمان مربوطه معرفی و پس از دریافت و تایید صلاحیت پزشکی، خود را برای گذراندن کلاسهای زمینی CPL آماده کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.
دوره CPL نیز دارای ۳۳۰ ساعت کلاسهای زمینی و ۱۱۰ ساعت پرواز است. در این دوره بیشتر به آموزش ناوبرى و پرواز پرداخته میشود و دانشجو در این دوره پروازهای زیادی به فرودگاههای مختلف خواهد داشت. پس از پذیرش نهایی و دریافت گواهینامه، وی وارد http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مرحله (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=9&letter=%D9%85) سوم میشود. مرحله سوم همان آموزش پرواز به وسیله آلات دقیق IR است و پس از پذیرش نهایی در آزمون مرحله سوم، فرد مورد نظر دیگر یک خلبان به حساب آمده و میتواند در شركتهاى هواپیمایى یا خطوط هوایی مشغول كار شود.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:05 بعد از ظهر
* جلسه سیزدهم، موتورهای هوایی (1) سه شنبه, 05 مهر 1390 ساعت 16:00 http://www.aero-space.ir/images/stories/forces.jpg چهار نیرو به هواپیمای در حال پرواز وارد میشود:نیروی بالابرنده (برآ) که از طرف هواست و به علت شکل و ویژگیهای بال بوجود میآید؛
نیروی مقاومت هوا (پسآ) که از طرف هواست و یکی از عوامل بوجود آورنده آن اصطحکاکی است که در اثر حرکت یک جسم در یک سیال بوجود میآید.
نیروی وزن که بر اثر گرانش زمین به وجود میآید
نیروی پیشران، نیرویی است که آن را موتور ایجاد می کند.

کار اصلی نیروی پیشران خنثی کردن نیروی مقاومت است؛ اما وظیفه اعمال سرعت اولیه به http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87)، همچنین کمک به نیروی بالا برنده برای بالا بردن هواپیما را نیز در مواقع خاص نیز به عهده دارد.
هواپیماها از دونوع http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موتور جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=40&letter=%D9%85) و موتور ملخی بهره میبرند. موتور های http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=76&letter=%D8%AC) کلا به هفت دسته تقسيم میشوند:
توربين گاز
توربو فن
رم جت
پالس جت
پرشر جت
توربو جت
توربو پراپ


http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/800px-jet_and_prop_provosts_arp.jpg
توربين گاز
در حقیقت تمامی موتورهای جتی که دارای توربین هستند توربین گاز ناميده میشوند ولی اصطلاح توربین گاز بیشتر به موتورهای جتی داده میشود که هدف استفاده از آنها تولید نیروی پیشران نیست بلکه چرخاندن توربین و اکثرا برای تولید برق است و برخی اوقات در طراحی و نحوه قرار گرفتن توربینها و افشانک (نازل) با انواع دیگر موتور جت تفاوت عمدهای دارند. در توربینهای بخار برای چرخاندن توربینها ابتدا آب را توسط سوختهای فسیلی حرارت میدهند تا آب تبدیل به بخار شود و بخار سبب چرخش توربین میشود که این سامانه دارای ضعفهایی از جمله حجیم بودن دستگاهها و تشکیلات نیروگاه است ولی در توربین گاز http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مرحله (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=9&letter=%D9%85) تبدیل آب به بخار حذف شده و گازهای داغ خروجی که در توربین بخار تلف میشوند در این حالت مستقیما سبب چرخش توربین میگردند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/lts101.jpg


توربوفن
موتورهای توربوفن در واقع دارای فرآیندی مابین دو موتور توربوجت و توربو پراپ هستند. تفاوت این موتور با موتور توربوپراپ در این نکته است که فن موتور توربوپراپ کاملا خارج از پوسته و بدنه موتور قرار دارد ولی در موتور توربوفن این فن کاملا در داخل پوسته موتور قرار میگیرد. از این نوع موتور جت برای سرعتهای مادون صوت استفاده میگردد. توربوفنها دارای بازدهی نسبی زیادی هستند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/tfan-schematic-kk-20050816.png


رم جت
رم جتها را توربین گازی به حساب نمیآورند زیرا این نوع از موتور جت دارای کمپرسور و توربین نیست. موتور رم جت اکثرا به عنوان موتور دوم مورد استفاده قرار میگیرد به این صورت که هواپیما یا http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png راکت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=38&letter=%D8%B1) در ابتدا توسط موتور اصلی خود به پرواز در آمده و پس از رسیدن به سرعت معین که میزان فشار و سرعت لازم هوای ورودی برای رم جت تامین گردید، موتور رم جت روشن میشود. رم جتها نسبت به انواع دیگر موتورهای جت تولید نیروی پیشران بیشتری میکنند ولی برای شروع پرواز مناسب نیستند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/rampart.gif

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:06 بعد از ظهر
جلسه چهاردهم، موتورهای هوایی (2) دوشنبه, 05 دی 1390 ساعت 10:37 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/im.jpg پالس http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=76&letter=%D8%AC)
پالس جتها یکی از انواع قدیمی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موتور جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=40&letter=%D9%85) میباشند که بعضی اوقات بدلیل مشترکات زیاد با موتورهای رم جت، با آنها یکی شمرده شده و در یک دسته قرار میگیرند. پالس جتها همانند رم جت نه دارای کمپرسور هستند و نه دارای توربین؛ ولی با این حال از نظر کار کرد تفاوت عمدهای دارند. موتورهای پالس جت در گذشته کاربرد زیادی داشتند و در هواپیماهای قدیمی به عنوان پیشران استفاده میشدند؛ ولی هم اکنون استفاده چندانی ندارند چرا که امروزه موتورهای توربو جت با بازدهی بالا جایی برای انواع دیگر باقی نگذاشتند ولی به دلیل سامانه کارکرد جالبی که این موتورها دارند به تشریح دونوع از این موتور میپردازیم. در موتورهای پالس جت به خصوص نوع دریچهدار عمل احتراق با فرض ایده آل حجم ثابت است. دقت شود که پالس جتها بر خلاف رم جتها در سرعت صفر نیز قابلیت استارت داشته و کارایی دارند. (در مورد پالس جتها این باور عمومی وجود دارد که حداکثر سرعت پرندهای که با پیشران پالس جت حرکت میکند زیر 750 کیلومتر بر ساعت است.)

سیکل کارکرد پالس جت دریچه دار


· احتراق: در اين فاز، احتراق سوخت منجر به تشكيل توده بزرگي از گرما و فشار ميشود. فشار حاصل منجر به بسته ماندن شير يكطرفه كه در پشت هوا و سوخت محترق است، ميگردد. در نتيجه توده محترق به ناچار فقط در مسير مورد نظر ميتواند حركت كند.· انفجار: در اين http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مرحله (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=9&letter=%D9%85) سوخت و هواي منبسط شده از نازل خارج ميگردند و گازهاي داغ خروجي منجر به توليد نيروي پیشران ميگردند.· سوخت گيری: گازهاي داغ بدليل انعطاف پذيري و دارا بودن جرم، تمايل به حفظ حركت خود به سمت نازل را دارند ـ حتي اگرفشار داخل موتور كمتر از فشار محيط باشد ـ. خروج اين گازها از محفظه احتراق موجب افت فشار در محفظه و بازشدن شير يكطرفه ميگردد و مقداري سوخت و هوا به اين محفظه وارد ميشود.· فشردگی: بدليل فشار كم موجود بين هوا، سوخت ورودي و گازهاي داغ خروجي، مقداري از اين گازهاي داغ به محفظه احتراق باز ميگردد كه اين عمل موجت محترق شدن توده هوا و سوخت ميشود و سيكل به مرحله اول باز ميگردد.

http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/pulse_jet01.jpg

سیکل کارکرد پالس جت بدون دریچه
در پالس جتهای بدون دریچه، ساختاری که مابین محفظه احتراق و نازل قرار دارد دقیقا کاری را انجام میدهد که دریچه در نوع دریچه دار انجام میدهد. با وجود این ساختار در این ناحیه، کاهش فشار ایجاد شده و مقداری از گازهای در حال خروج به محفظه احتراق باز گردانده میشوند. و بقیه مراحل دقیقا همانند نوع دریچه دار است که توضیح داده شد.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/853b546e-8247-4304-8b5c-df9582ab3416.large.jpg

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:07 بعد از ظهر
جلسه پانزدهم، موتورهای هوایی (3) دوشنبه, 05 دی 1390 ساعت 10:54 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/gene-jet.jpg
پرشر http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=76&letter=%D8%AC)
اين http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موتور جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=40&letter=%D9%85) امروزه كاربردي در صنايع هوايي و به عنوان پيشران جت ندارد. اين موتور را مي توان طرحي ابتدايي از موتور رم جت دانست. در اين پیشران جت سوخت از قسمت بالايي به داخل لوله اي چند تكه كه از بالا به پايين قطور تر شده پاشيده مي شود و از قسمت بالایی و دهانه لوله و همچنین از فواصلي كه مابين اين لوله چند تكه وجود دارد هواي تازه وارد لوله شده و با سوخت مخلوط مي گردد. سپس مخلوط سوخت و هوا وارد محفظه احتراق شده و محترق مي گردند. براي گرم كردن سوخت پيش از عمل احتراق ، لوله سوخت رسان را در محفظه احتراق و بدور جدار داخلي آن مي پيچانند و به اين ترتيب سوخت گرما را از توده گاز داغ محترق شده دريافت کرده و گرم مي شود، به اين ترتيب عمل احتراق نيز با كيفيت بهتري انجام مي گردد.

توربو جت
توربو جت ها از انواع متداول موتورهای جت هستند که در اکثرهواپیماهای جنگنده و پرنده هایی که با سرعت های زیاد حرکت می کنند، استفاده می شود. طرز کار موتور توربو جت این گونه است:

1 . در http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مرحله (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=9&letter=%D9%85) اول هوا از طریق دهانه ورودی وارد ابتدای قسمت کمپرسور می شود.

2 . در مرحله بعدی هوا توسط کمپرسور فشرده شده و بطرف دیفیوزر فرستاده میشود.

3 . پس از کاسته شدن سرعت و افزایش فشار و دمای هوا در دیفیوزر هوا به محفظه احتراق و سپس لوله احتراق فرستاده می شود.

4 . پس از عملیات احتراق در موتور گاز های داغ تولیدی باعث چرخش توربین و در نتیجه محور متصل به توربین می گردد. از نکات قابل توجه در طراحی یک توربو جت طراحی بخش نازل و خروجی است چراکه هدف استفاده از توربوجت نیروی رانش پرنده است. در بهترین حالت فشار ستون هوای داغی که از موتور خارج می گردد با فشار جو اطراف پرنده برابر است.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/090%20turbo-jet%20engine.jpg
توربو پراپ
موتور جت توربو پراپ، موتوری است ما بین موتور توربوفن و توربو جت. طرز کارکرد این موتور با توربو جت دقیقا همسان است. پروانه بزرگ که به شفت اصلی متصل است، نیروی رانش یا تراست تولید می کند. نیروی تراست تولیدی پروانه همراه با نیروی رانش تولیدی توسط گازهای داغ خروجی نیروی رانش برآیند را تولید می کند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/stiltp.gif

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:07 بعد از ظهر
جلسه شانردهم، آیرودینامیک (1) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 20:19 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/x-43a_hyper_-_x_mach_7_computational_fluid_dynamic_cfd.jpg
تعریف http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png آیرودینامیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=23&letter=%D8%A2)
آیرودینامیک برحسب تعریف، عبارت از «دانشی است که در مورد چگونگی حرکت جریان هوا و برخورد و رفتار آن با سطوح مختلف به بحث می پردازد». در دانش آیرودینامیک دانستن چند موضوع بسیار حائز اهمیت است. یکی از مهمترین مباحث نیروهای فیزیکی آیرودینامیکی است که به اختصار از آن ها به عنوان نیروهای آیرودینامیکی یاد می شود.
وقتی سیالی از جسمی عبور کند یا جسمی مانند یک گوی، یک بال، یا یک جسم دوکی نظیر تنه http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87) در یک سیال حرکت نماید، نیروهایی بر آنها وارد می شود که به دو بخش زیر تقسیم می شوند:


نیروهای عمودی یا فشاری
نیروهای مماسی یا برشی

نیرویی که بر اثر سرعت نسبی میان یک سیال و یک جسم به وجود می آید فقط به همان سرعت نسبی بستگی دارد. خواه جسمی در حال حرکت در یک سیال ساکن باشد و خواه جسم ساکن بوده و سیال از روی آن عبور نماید (مانند قرار گرفتن مدل در http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png تونل باد (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=68&letter=%D8%AA)) بر برآیند نیروهای موجود بر جسم هیچ تاثیری نخواهد داشت. این اصل نسبی دلیل آن است که از تونل باد برای تعیین نیروهایی استفاده می شود که در حین پرواز هواپیما در جو زمین بر آن وارد می شوند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/airplane_vortex.jpg


ایرفویل
اگر یک بال هواپیما را به طور عمودی از لبه حمله تا لبه فرار برش دهیم، شکلی خاص مشاهده می شود که به این شکل خاص « http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هوابر (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=18&letter=%D9%87)» یا ایرفویل می گویند. بنا به تعریف، «هوابر جسمی است فضایی که برای حرکت در یک سیال (اعم از گاز یا مایع) طرح شده و نیروی عکس العملی مفیدی غیر از http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پسا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=74&letter=%D9%BE) تولید می کند.» از این جسم دوکی در بال ها، ملخ ها، پروانه ها، سکان های هدایت، تیغه های دوربین، تیغه های آسیاب های بادی و غیره استفاده می شود. نیروی برآ و خصوصیات واماندگی بال بستگی زیادی به هندسه دوکواره ای دارند که در آن بال مورد استفاده قرار گرفته است.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:08 بعد از ظهر
جلسه هفدهم، آیرودینامیک (2) http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/000002336_5.jpg
متغیرهای ایرفویل
در هر ماهی واره پارامترهای هندسی ویژه ای وجود دارند. این پارامترهای هندسی تاثیرات مهمی بر خصوصیات آیرودینامیکی مقاطع دوکی دارند.
لبه حمله (Leading Edge): جلوترین نقطه یا لبه پیشین یک ماهی واره یا تیغه یک ملخ را لبه حمله می نامند و این مکان، نخستین نقطه ای است که با باد نسبی برخورد می کند.
شعاع لبه حمله (Leading Edge Radius): لبه حمله ماهی واره هایی که در سرعت های مادون صوت مورد استفاده قرار می گیرند به صورت گرد و مدور بوده و معمولاً شعاع آن ها یک در صد از طول وترشان است. شعاع لبه حمله، شعاع دایره ای است که مماس بر انحنای لبه حمله است و نقاط تلاقی سطوح بالایی و پایینی لبه حمله را به هم وصل می کند. اندازه شعاع لبه حمله تاثیر چشم گیری بر خصوصیات واماندگی (یا جدایی لایه مرزی) مقطع دوکی دارد.
لبه فرار (Trailing Edge): عقب ترین نقطه یا لبه پسین یک ماهی واره یا تیغه ملخ، لبه فرار نام دارد.
خط وتر (Chord Line): خط وتر، خط مستقیمی است که لبه های حمله و فرار را به یکدیگر مرتبط می سازد. خط وتر مقاطع دوکی بال بسیاری از هواپیماها نسبت به محور طولی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87)، به صورت شیبدار و مایل قرار می گیرد.
خط کمان میانی (Mean Camber Line): مکان هندسی نقاطی که در میان راه بین سطح فوقانی و سطح تحتانی یک ماهی واره قرار دارند، خط کمان میانی را تعیین می کنند و عمود بر خط وتر اندازه گیری می شوند. شکل خط میانی در تعیین خصوصیات مقاطع دوکی اهمیت زیادی دارد، زیرا ماهی واره های خمیده در جریان مادون صوت نیروی برآ تولید می کنند، حتی اگر زاویه حمله برابر صفر درجه باشد.
کمان (Camber): مقدار انحنای سطح فوقانی یک مقطع دوکی، کمان نامیده می شود و بر حسب حداکثر مشخصات خط میانی و درصدی از وتر بیان می شود. کار کمان آن است که حداکثر ضریب برآی ماهی واره، C_Lmax را افزایش دهد تا بدین ترتیب کمترین پسای زائده ای به دست آید.
زاویه حمله (Angle of Attack, AOA): زاویه ای است که بین خط وتر ماهی واره و باد نسبی ایجاد می شود و آن را با حرف α (آلفا) نشان می دهند. افزایش این زاویه تا حد معینی، سبب افزایش نیروی برآ می گردد.
حداکثر ضخامت (Maximum Thickness): بیشترین فاصله میان سطح فوقانی و سطح تحتانی یک مقطع دوکی را حداکثر ضخامت و توزیع آن، خصوصیات آیرودینامیکی مقطع دوکی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. هرچه حداکثر ضخامت یک ماهی واره افزایش یابد، حداکثر ضریب برآی آن هم افزایش می یابد. علاوه بر آن، ماهی واره های ضخیم تر از وسایل مولد برآ (نظیر برافزاها) سود بیشتری می برند، اما عدد http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماخ (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=63&letter=%D9%85) کمتری دارند.
سطح فوقانی (Upper Surface): سطح رویی ماهی واره یا بال از لبه حمله تا لبه فرار، سطح فوقانی نامیده می شود.
سطح تحتانی (Lower Surface): سطح زیرین ماهی واره یا بال، از لبه حمله تا لبه فرار، سطح تحتانی نامیده می شود.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/2010-01-24_164150.jpg

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:08 بعد از ظهر
جلسه هجدهم، مکانیک پرواز (1) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 20:28 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/media30489en.jpg
سکان های هدایت
چون نحوه پرواز http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87) و حرکت آن در هوا بستگی زیادی به سکان های هدایت دارد. به طور کلی در هواپیمای معمولی سه سکان هدایت وجود دارد که عبارتند از: شهپر (Aileron)، سکان فرازبر(Elevator)، و سکان عمودی متحرک (Rudder). اما غیر از سه سکان اصلی یاد شده، دو سکان فرعی نیز معمولاً در هواپیماهای امروزی وجود دارند که یکی برافزا (Flap) و دیگری برآگیر (Spoiler) نام دارد. نوعی سکان کوچک فرعی تحت عنوان سکانچه تنظیم (Trim Tab) نیز هدایت هواپیما را در مسیر مطلوب بر عهده دارد.
نخست به معرفی و تشریح سکانهای اصلی یاد شده می پردازیم:
شهپر: سکانی است متحرک و قابل هدایت که معمولاً در لبه فرار، و مجاور نوک بال تعبیه شده و قسمتی از لبه فرار را تشکیل می دهد. وظیفه این سکان آن است که با تولید نیروهای نامتقارن بر روی دو نیمه بال هواپیما، آن را حول محور طولی (محورox) بغلتاند.
سکان فرازبر: سکانی است که معمولاً با لولا به سکان افقی ثابت متصل بوده و وظیفه بالا یا پایین بردن دماغه هواپیما را به عهده دارد. هر چه میزان بالا یا پایین رفتن سکان فرازبر افزایش یابد، یا هر چه بر طول وتر آن افزوده شود، خطر وامانده شدن (Stall) دم و قفل شدن این سکان بیشتر می¬گردد.
برافزا: صفحه ای یا به عبارت دیگر، دوکواره ای است لولایی یا کشویی یا پاشنه دار و متحرک و مستقر در لبه فرار بال، و گاهی مستقر در لبه حمله بال که به سمت پایین کج یا باز می شود، یا به پایین می لغزد و گاهی انحنا یا مقطع و یا مساحت بال را تغییر می دهد تا در سرعت آهسته، تاثیر فراوانی بر افزایش نیروی برآی بال داشته باشد. از این سکان گاهی برای تغییر دادن نیروی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پسا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=74&letter=%D9%BE) نیز استفاده می شود.
برآگیر: سکان متحرکی است که معمولاً بر سطح فوقانی لبه فرار بال تعبیه شده، و با باز شدن به سمت بالا یا پایین تحت زاویه تقریباً 90 درجه نسبت به باد روبرو، باعث کاستن نیروی برآ، و در واقع از بین رفتن آن می گردد. از این سکان برای کنترل میزان فرود، کنترل حرکت جانبی (غلت) (Roll)، یا افزایش کارآیی ترمز کردن هواپیما هنگام فرود می توان سود جست. این سکان انواع مختلفی دارد و ممکن است در مکان های مختلفی نصب گردد.
سکانچه تنظیم: این سکان در واقع یک سکان هدایت ثانوی است که در لبه فرار سکان های هدایت اصلی، نظیر سکان فرازبر یا سکان عمودی متحرک نصب می شود. از این سکان ها برای کاهش میزان کار خلبان استفاده می شود و با استفاده از آن، هواپیما در یک پرواز طولانی همچنان در وضعیت و مسیر مطلوب به پرواز خود ادامه می دهد.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/planecontrols.jpg

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:09 بعد از ظهر
جلسه نوزدهم، مکانیک پرواز (2) http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/ts.png
محورهای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87)
هر حرکت غیر مستقیم و غیر تراز هواپیما را تا حدی می توان مانور تلقی کرد. در هیچ شکل دیگری از پرواز چنین آزادی حرکتی وجود ندارد. در واقع هر هواپیما 6 درجه آزادی (حرکتی) دارد که در ارتباط با سه محور اساسی آن تعیین می شوند. محورهای اساسی هواپیما به شرح زیر هستند:
محور طولی (Longitudinal Axis): خط مستقیمی است که از پس و پیش مرکز ثقل هواپیما می گذرد و زمانی به صورت افقی قرار دارد که هواپیما در وضعیت ترازمندی خود باشد. هواپیما می تواند در طول این محور به جلو یا عقب حرکت کند. حرکت رو به عقب از جمله نادرترین مانورهای هواپیماست، اما حرکت رو به جلو در طول این محور، حرکت عادی هر هواپیمایی است و خصیصه اساسی پرواز مستقیم یا تراز محسوب می شود. هر حرکت چرخشی هواپیما حول این محور را غلت (Roll) می نامند و این کار به وسیله شهپرها صورت می گیرد.
محور قائم (Normal Axis): خط راستی است که از مرکز ثقل هواپیما می گذرد و زمانی که هواپیما در وضعیت ترازمندی قرارگیرد، این خط عمود بر مرکز ثقل خواهد بود. بنابراین بر اساس گفته فوق، این محور تحت زاویه قائمه نسبت به محور طولی واقع می گردد. هواپیما در حین اوجگیری یا فرود می تواند در طول این محور به بالا یا پایین حرکت کند، اما در واقع چنین حرکتی زیاد مرسوم نیست، چون اوجگیری یا فرود اساساً با کج شدن محور طولی نسبت به خط افق انجام می شوند که متعاقب حرکت مستقیم و رو به جلو در طول این محور اتفاق می افتد. چرخش هواپیما حول این محور را انحراف سمتی (Yaw) می نامند.
محور جانبی (Lateral Axis): خط راستی است که از مرکز ثقل می گذرد و هم عمود بر محور طولی و هم عمود بر محور قائم هواپیما قرار دارد. این خط زمانی به صورت افقی است که هواپیما در وضعیت ترازمندی خود باشد. محور مورد بحث موازی با خطی است که دو سر بالها را به هم وصل می کند. هواپیما در طول محور جانبی خود به چپ یا راست حرکت می کند. چنین حرکتی را لغزش سمتی (Sidelslip) یا لیزش (Skidding) می نامند. چرخش هواپیما حول این محور را خمش (Pitching) می نامند. این محورها را هنگام حرکت هواپیما باید در مد نظر خود قرار داد، چون همیشه نسبت به هواپیما ثابت می مانند. مثلاً هواپیما در هر حالتی که قرار داشته باشد، محور جانبی موازی با خطی خواهد بود که دو سر بالها را به هم وصل می کند، و یا وقتی هواپیما به طور عمودی شیرجه می رود، محور طولی به صورت قائم قرار می گیرد و محورهای جانبی و قائم به صورت افقی واقع می شوند. بنابراین مانورهای هر هواپیما از یک، یا دو، یا چند و یا تمام موارد زیر تشکیل شده است.
• جلوروی یا عقب روی
• بالاروی یا پایین روی
• انحراف به طرفین، یعنی به راست یا به چپ
• غلتیدن
• انحراف سمتی
• خمش
برخی از حرکات فوق، یا ترکیبی از حرکات یاد شده را به آرامی و نرمی می توان انجام داد و در چنین وضعیتی، این حرکات تنها مستلزم حالت ترازمندی هستند. حرکات مزبور را در سمت گیری پرواز تراز و یا سرش در هوا، و یا اوجگیری و غیره می توان انجام داد. اما، در برخی مانورها سمت و یا سرعت و یا هردو و در واقع شتاب هواپیما تغییر می نماید.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/principleofanautopilot_image002.jpg

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:10 بعد از ظهر
جلسه بیستم، مکانیک پرواز (3) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 20:39 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/_img_avioon_hoceima.jpg
پرواز تراز و مستقیم
وقتی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=71&letter=%D9%87) در حال پرواز تراز و یکنواخت است، باید در وضعیت ترازمندی (Equilibrium) قرار داشته باشد. وضعیت بدون شتاب پرواز زمانی برای هواپیما به وجود می آید که وسیله نقلیه پرنده نیروی برآیی (Lit) مساوی با وزن هواپیما تولید کند و دستگاه قدرت (Powerplant) نیروی رانشی (Thrust) مساوی با پسای هواپیما به وجود بیاورد. در شرایط معینی از عملکرد هواپیما به راحتی می-توان الزامات را از طریق رانش مورد لزوم (یا http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پسا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=74&letter=%D9%BE)) در نظر گرفت، حال آنکه در مواردی دیگر، عملاً بهتر است توان مورد لزوم را مورد توجه قرار دهیم. به طور کلی، در هواپیماهای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=120&id=76&letter=%D8%AC) باید به رانش توجه کرده و در هواپیماهای ملخدار باید به توان لازم توجه کنیم. از این رو نیروی رانش موجود (Available Thrust) باید مساوی با نیروی رانش لازم (Required Thrust)، یا توان موجود باید مساوی با توان لازم باشد.
حداکثر سرعت پرواز تراز هواپیما زمانی به دست می آید که توان یا رانش لازم مساوی با حداکثر توان یا رانشی باشد که دستگاه قدرت می تواند تولید کند. حداکثر سرعت پرواز تراز را معمولا نمی توان از طریق الزامات رانش یا توان به دست آورد، زیرا در چنین شرایطی به طور کلی موقعیت های واماندگی یا معضلات پایداری و هدایت به وجود می آیند.
با توجه به مطالب فوق می توان گفت که هواپیما در حین پرواز تراز و مستقیم تحت تاثیر چهار نیروی اصلی قرار دارد.
• نیروی برآی بالهای اصلی، L ، که به طور عمودی از مرکز فشار بال به سمت بالا اعمال می شود.
• وزن هواپیما، W ، که به طور عمودی بر مرکز ثقل هواپیما وارد می شود.
• نیروی رانش موتور،T ، که هواپیما را به طور افقی به جلو می راند.
• نیروی پسا، D، که به طور افقی به سمت عقب اعمال می شود.

http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/di24g1.jpg
تنها به خاطر مقاصد ویژه بهتر است فرض کنیم که تمام وزن در نقطه ای به نام مرکز ثقل وارد می شود، یا نیروی برآ به مرکز فشار وارد می گردد، پس می توانیم تصور کنیم که برآیند پسا بر یک نقطه وارد می شود و برای راحتی خودمان، آن را نقطه پسا می نامیم. موقعیت واقعی این نقطه بستگی به مقاومت نسبی قسمتهای مختلف هواپیما دارد.
حالا ممکن است از خودتان بپرسید که تحت چه اوضاع و احوالی چهار نیروی یاد شده هواپیما را متعادل می کنند؟ باید گفت زمانی که هواپیما در ارتفاع معینی و با سرعت یکنواختی در مسیر ثابت در حرکت باشد که در زبان مکانیک این امر به ترازمندی مشهور است. مسافران هواپیماهای جت مسافری بزرگ حالت ترازمندی را به خوبی احساس می کنند، خصوصاً زمانی که در حین پرواز هواپیما، از جای خود بلند شده و در هواپیما راه می روند. هواپیما در چنین وضعیتی تابع نخستین قانون حرکت نیوتون است.
اغلب این تفکر رواج دارد که نیروی برآ باید بیشتر از وزن باشد، یا همچنان که معمولاً بیان می شود، نیروی برآ باید بر وزن هواپیما غالب شود، و وقتی در مورد نیروی رانش و نیروی پسا سوال می شود، متوجه می شویم که اکثر مردم این اندیشه را رد می کنند که نیروی رانش فقط می بایست با پسا مساوی باشد، و این حرفی مضحک و خلاف عرف جاری است.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/image002.jpg

موقعیت سومی نیز برای ترازمندی وجود دارد. برای آنکه پرواز تراز و مستقیم حفظ شود، ما باید هواپیما را از چرخیدن باز داریم، و این نه فقط بستگی به اندازه های چهار نیروی یاد شده دارد، بلکه به موقعیت های اعمال چهار نیروی وابسته اند. اگر مرکز فشار هواپیما در پشت مرکز ثقل قرار گیرد، دماغه هواپیما تمایل به پایین رفتن و دم آن تمایل به بالا آمدن دارد، و اگر مرکز فشار در جلو مرکز ثقل واقع شود، حالت فوق برعکس خواهد بود. اما ما با خطوط کنش نیروی های رانش و پسا نیز سروکار داریم، چون اگر رانش بالاتر از خط پسا قرار گیرد، این دو نیرو می خواهند دماغه هواپیما را پایین ببرند. خلبان با استفاده از سکانهای هدایت می تواند از این گونه تمایلات هواپیما جلوگیری کند، اما هدف هر طراح آن است که هواپیمایی بسازد تا به قول خلبان، بدون دخالت دست پرواز نماید. بنابراین باید دید که آیا چهار نیروی مورد بحث در مکان های صحیحی به هواپیما وارد می شوند یا خیر.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:10 بعد از ظهر
جلسه نخست، راکت ها، موشک ها، اژدرها و انواع آن
http://www.aero-space.ir/images/stories/index7.jpg


در اولین جلسه از آموزش های موشکی به معرفی واژه های http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png راکت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=38&letter=%D8%B1)، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85)، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png اژدر (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=36&letter=%D8%A7) و انواع موشک ها می پردازیم.

راکت چیست؟
راکت در واقع همان موشکی است که سامانه هدایت ندارد و در هوا به صورت آزاد حرکت میکند. برخی از اوقات به سامانه تولید نیروی پیشران در موشکها نیز راکت میگویند و برخی از اوقات به موشکهای فضایی راکت میگویند. راکت در حقيقت ماشيني است که به وسيلهي خروج سريع گاز، نيروي جلوبرندگي ايجاد ميکند.
موشک چیست؟
موشک در واقع یک وسیله حمل و نقل بدون سرنشینی است که یک بار مفید را از یک نقطه به یک نقطه دیگر حمل میکند. این وسیله نیروی لازم برای حرکت را از موتور راکتی درونش میگیرد. منظور از موشک همان راکت دارای سامانه هدایت است. اجزاي اصلي يک موشك موتور، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پيشرانه (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=69&letter=%D9%BE)(شامل سوخت و اکسيدکننده ) قاب (بدنه) يا پوششي براي نگهداري قسمتهاي مختلف، سامانهي کنترلي و محموله (مانند سرجنگي و یا http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=30&letter=%D9%85)) هستند. موشك هنگامي که به عنوان وسيلهي پرتاب ماهواره يا محمولههاي ديگر به فضا استفاده شود، «موشك ماهوارهبر» يا «موشك حامل»ناميده ميشود.
اژدر چیست؟
اژدر، پرتابه، جنگ افزار یا موشک خود کشش زیر آبی به شکل سیگار برگ است که از یک زیردریایی، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=71&letter=%D9%87) و یا کشتی شلیک میشود. این پرتابه طراحی شده است تا هنگام برخورد به هدف و یا در نزدیکی آن منفجر شود.
انواع موشک
از یک دیدگاه نظامی بر اساس مبدا و مقصد میتوان موشکها را در چهار دسته تقسیم بندی کرد:
1. موشک سطح (زمین) به سطح (زمین)
2. موشک سطح (زمین) به هوا
3. موشک هوا به هوا
4. موشک هوا به سطح (زمین)
از یک دیدگاه دیگر نظامی بر اساس مسیر و نوع حرکت میتوان دو نوع کلی برای موشکها در نظر گرفت:
1. موشک کروز
2. موشک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png بالستیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=33&letter=%D8%A8)

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:11 بعد از ظهر
جلسه دوم، ساختمان موشک، موشک بالستیک وکروز
http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/spac_sounding_rocket_black_brant_xii_lg.jpg


در این جلسه با ساختمان انواع http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) ها و موشک های کروز و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png بالستیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=33&letter=%D8%A8) آشنا می شویم

موشکها در حالت عادی از 4 بخش تشکیل میشوند:

1- بار مفید یا سرجنگی،
2- سامانهی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=58&letter=%D9%BE)(موتور موشک)، که انرژی لازم برای شتاب دادن بار مفید به سرعت مورد نیاز را فراهم میکند،
3- سامانهی هدایت و کنترل، که موشک را در مسیر از قبل برنامهریزی شده به سوی هدف مورد نظر هدایت و کنترل میکند(البته همه موشکها هدایت شونده نیستند)،
4- سازهی پوششی که همه چیز را باهم نگه میدارد؛ روی این سازهی پوششی یا بدنه اصلی، معمولاً بخشهایی همچون بال یا بالک و دماغه مخروطی نصب میشوند.
بخشی از موشک که مواد منفجره در آن جای میگیرد سرجنگی نام دارد و به سامانهای که موشک را بدون آن که به خلبان نیاز داشته باشد به سوی هدف هدایت کند، سامانهی هدایت میگویند. جلوترین بخش هر موشک هدایت شونده و یا حتی هر http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png راکت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=38&letter=%D8%B1) دماغهای است که معمولاً به شکل مخروط بوده و هنگام حرکت در جو از موشک و راکت در برابر گرمای حاصل از اصطکاک حفاظت میکند.
پیش از پرتاب، زیر سامانههای موشک برای آمادگی عملیاتی بازرسی میشوند و برنامهی پرواز یا مسیر پرواز به رایانهی هدایت، داده میشود. هنگام احتراق، سوختهای مایع یا جامد نیروی پیشرانش را برای پرتاب موشک فراهم میکنند. اگر موشک چند مرحلهای باشد، هر http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مرحله (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=9&letter=%D9%85) هنگامی که سوخت آن مرحله تمام شده و یا نزدیک به تمام شدن باشد، نیروی پیشرانش خود را به پایان رسانده و سپس از باقی موشک جدا شده و مرحله بعدی شروع به احتراق میکند. سامانهی هدایت و کنترل، موشک را در مسیر صحیح هدایت کرده و میراند. پس از آنکه مرحله پایانی نیروی پیشرانش خود را به پایان رساند، بار مفید معمولاً به مسیر مورد نظر خود رها میشود. در برخی از سامانهها بار مفید به بدنه موشک متصل باقی مانده و با آن به سوی هدف حرکت میکند.
موشکهای حامل فضایی و موشکهای گمانهزنی برای قرار دادن ماهوارهها در مدار و یا جمعآوری دادههای علمی از لایههای بالایی جو به کار میروند. تفاوت ویژه مابین این موشکها با موشکهای بالستیک تهاجمی در بار مفید و کاربرد مورد نظر آنها است. با افزایش بارها و سامانههای جنگ افزاری و الگوریتمهای هدایت متفاوت، موشکهای حامل فضایی و موشکهای گمانهزنی میتوانند به عنوان موشکهای بالستیک تهاجمی عمل کنند. در اصل بسیاری از ماهوارهبرها و موشکهای حامل فضایی معمولی کنونی مدل پیشرفتهی موشکهای بالستیک قدیمیتر هستند.

http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/mht2071.tmp.jpg
به این دلیل که سامانههای موشکی کامل بزرگ هستند به ندرت به عنوان یک واحد کاملاً سرهم شده در یک بسته بندی قرار بگیرند تا از محل تولید به محل به کارگیری و یا به دست متقاضی ارسال شوند. به جای آن زیر سامانههای اصلی در جعبههایی با کشتیها به محل های مورد نظر فرستاده میشوند و آنجا سرهم میشوند. با این حال موشکهای بالستیک سیار که به صورت کامل سرهم شده اند، بر روی یک سامانهی حامل و پرتاب کنندهی سیار به محل مورد نظر فرستاده میشوند.
موشکهای بالستیک و کروز
موشكهاي بالستيك به موشكهايي ميگويند كه تا ارتفاع بسيار بالايي اوج مي گيرند(كه اين قسمت راه با موتور روشن انجام ميشود) و مابقي راه را با استفاده از نيروي جاذبه زمين به سمت هدف ميروند كه مانند يك سقوط آزاد البته با هدايت صحيح است. برخي از موشك هاي بالستيك حتي از جو زمين نيز خارج ميشوند و دوباره به جو زمین باز ميگردند كه برد بسيار بالايي دارند.
http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک کروز (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=29&letter=%D9%85) نیز دارای چهار ویژگی عمده هستند:
· موشک کروز در طبقات پایین جو (حدود30 کیلومتر) از نیروی برای آیرودینامیکی(نیرویی که موشک یا http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=71&letter=%D9%87) را روی هوا نگه میدارد) استفاده میکند.
· در حین پرواز قادر به تغییر مسیر و ارتفاع بوده و میتواند به دفعات این کار را تکرار کند.
· بردی بیشتر از 50 کیلومتر دارد.
· در یک پرواز عادی یکسره، موشک در تمام مسیر هدایت شده وحامل انواع مختلفی از سر جنگی است.
موشکهای کروز معمولا از فناوریهای مورد استفاده در هواپیما استفاده میکنند و دارای کلاهک مشابه، کوچکتر و ارزانتر از موشکهای بالستیک هستند. به کارگیری سامانههای ناوبری و هدایت پیشرفته دقیق نظیر جی پی اس و گلوناس باعث شده تا نسبت به موشکهای بالستیک دقت بیشتری را دارا بوده و به همین دلیل از توسعه و تولید بیشتری نیز برخوردار باشند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:12 بعد از ظهر
جلسه سوم، پیشرانش موشک ها

http://www.aero-space.ir/images/stories/news/alg_pakistan_missile_launch.jpg
در يك موشك بر اثر احتراق سوخت، گازهاي داغي حاصل ميشود كه در هنگام خروج از يك نازل (شيپوره) نيرويي ايجاد ميكند كه ميتواند موشك را از زمين بلند كند. اگر چه اين نيرو ثابت ميماند. اما شتاب موشك افزايش مييابد چون بر اثر مصرف سوخت، موشك سبك تر ميشود .

موشك به همان آساني كه در جو كار ميكند، در فضاي ماوراي جو هم كار ميكند اما در ماوراي جو، پيشرانش موشك به علت فشار گازهاي داغ در برخورد با جو نيست، بلكه بر اثر واكنش در برابر كنش است. وضعيت موشك در اين حالت مانند وضعيت كسي است كه در وسط يك زمين يخ زده بسيار لغزنده قرار گرفته است. او هر چقدر هم كه دست و پا بزند، از جايش تكان نخواهد خورد. اما اگر بر حسب اتفاق تعدادي كيف يا چمدان كوچك به همراه داشته باشد ميتواند براي حركت كردن از آن ها استفاده كند. اگر او كيف ها را يكي پس از ديگري در جهت معيني پرتاب كند، به آهستگي در جهت مخالف شروع به حركت خواهد كرد .
در موشكهاي ابتدايي، مانند آنهايي كه چينيان ابداع كرده بودند، از سوخت جامد (باروت) استفاده ميشده است. هنگامي كه جرقهاي به باروت زده شود، اين سوخت جامد انرژي خود را به صورت يك انفجار آزاد ميكند. پيشرفت در طرح و ساخت موشكهاي قرن حاضر ، بيشتر معطوف به استفاده از سوختهاي مايع بوده است. از اين نوع سوختها در مقايسه با وزن مساوي از سوخت جامد نه تنها انرژي بيشتري آزاد ميكنند، بلكه بهتر هم قابل كنترل هستند .

در موشكي كه با سوخت مايع كار ميكند، سوخت نخواهد سوخت مگر اينكه با يك اكسيدكننده مخلوط شود. برخلاف يك هواپيماي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=76&letter=%D8%AC) موشك نميتواند هميشه اكسيژن مورد نياز سوختش را از جو تامين كند (چون به ارتفاعهاي خيلي بالايي ميرود كه غلظت اكسيژن حتي به صفر ميرسد)، بنابراين بايد اكسيژن مورد نياز را با خود ببرد. سوخت و اكسيدكننده را در مخازن جداگانه ذخيره و حمل ميكنند و در هنگام احتراق آنها را در محفظه احتراق تلمبه ميكنند، كه در آنجا سوخت ميسوزد (در واقع منفجر ميشود). گازهاي حاصل از راه شيپوره با سرعت زيادي خارج ميشوند. و مقدار نيروي پيشرانش موشك، از طريق زياد يا كم كردن ميزان سوخت و اكسيدكننده ورودي به محفظه احتراق، كنترل ميشود .http://www.aero-space.ir/images/stories/lgm_118_peacekeeper_icbm_missile_launch_poster-p228532641123597013t5wm_400.jpgسوخت http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) آلماني V2 در جنگ جهاني دوم، نفت سفيد و اكسيژن بود. امروزه سوخت موشكها، هيدرازين (يكي ديگر از هيدروكربنهاي مايع) يا سوختهاي سرمازا ( از قبيل هيدروژن مايع و اكسيژن مايع) است. هيدرازين يك سوخت هايپرگوليك است، يعني در صورت وجود اكسيدكنندهاي مانند دينيتروژن تتروكسيد به طور خودبهخودي محترق (منفجر) ميشود. بازده هيدرازين در حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد كمتر از سوختهاي سرمازا است، اما كاربرد آن سادهتر و مطمئنتر است. سوختهاي سرمازا را براي اينكه مايع باقي بمانند، بايد تا دماي پاييني سرد كنند. بنابراين موتور بايد سيستم پيچيدهاي از لولهها براي عبور سوخت سرد شده داشته باشد. اين سوختها نيز به يك محترق كننده نياز دارند.درست در طي پرتاب موشك است كه سوختهاي سرمازا برتري خود را نشان ميدهند، يعني زماني كه حداكثر بازده ممكن براي بلند كردن موشك و بارهاي آن از زمين لازم است.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:12 بعد از ظهر
جلسه چهارم، پیشرانه های موشکی (1) http://www.aero-space.ir/images/stories/news/untitled.bmpدر این نشست با مفهوم پیشرانه آشنا شده و پیشرانه جامد http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) ها را بررسی خواهیم کرد. http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پيشرانه (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=69&letter=%D9%BE) به مجموع «سوخت» و «اکسيدکننده» گفته ميشود که با سوختن در موتور موشکها، نيروي پيشران (يا تراست) ايجاد مينمايد.
سوخت مادهاي است که وقتي ميسوزد با اکسيژن ترکيب ميشود و براي موتور (پيشرانش)، گاز داغ ايجاد ميکند. اکسيدکننده عاملي است که براي ترکيب با سوخت، اکسيژن يا مادهي اكسيدكننده كه لزوما اكسيژن نيست آزاد مينمايد. يكي از غلطهاي مصطلح استفاده از واژهي سوخت به جاي هر دو مولفهي «سوخت» و «اكسيدكننده» است. درست آن است كه از واژهي پيشرانه (propellant) استفاده شود و منظور از آن هر دو مولفهي «سوخت» و «اكسيدكننده» است. موتورهاي پيشرانهي جامد يا با نام معروفترِ موتورهاي سوخت جامد بين تمامي موشكها، از سادهترين طراحي برخوردار ميباشند. اين دسته از موتورها شامل محفظه يا پوستهاي از جنس فولاد ضدزنگ بوده، درون آن با مخلوطي از ترکيبات جامد پر ميشود. اين تركيبات جامد، هم داراي عامل يا مولفهي «سوخت» است و هم عامل يا مولفهي «اكسید کننده» است .

پيشرانههاي جامد

اين ترکيبات داراي سرعت سوزش بالايي هستند و گازهاي داغ ناشي از احتراق آنها، هنگام خروج از بخش استوانهاي و نازل، نيروي پيشران (تراست) لازم را ايجاد مينمايند. وقتي موتور شروع به کار ميکند، پيشرانهي جامد از قسمت مياني به سمت کناره شروع به سوزش مينمايد. شکل کانال ميانيِ تعبيهشده در ميانِ پيشرانهي جامد، تعيينکنندهي سرعت و الگوي سوزش ميباشد. بنابراين نوع طراحي کانال، وسيلهاي براي کنترل نيروي پيشران (تراست) به شمار ميرود. بر خلاف موتورهاي پيشرانهي مايع، موتورهاي پيشرانهي جامد چندان كنترلپذير نيستند و پس از روشن شدن آنها، امکان کنترل فرآيند کار موتور و در صورت نياز خاموش کردن، تقريباً ناممکن است. عموماً اين دسته از موتورها پس از روشن شدن تا وقتي که تمامي پيشرانه مصرف شود، ميسوزند.
پيشرانههاي همگن به دو دستهي تکپايه و دوپايه تقسيم ميشوند. ترکيب پيشرانهي تکپايه، معمولاً نيتروسلولزي ميباشد که داراي هر دو خاصيت اکسيدکنندگي و احياکنندگي ميباشد. پيشرانههاي دوپايه، معمولاً داراي نيتروسلولز و نيتروگلسيرين ميباشند، که با يک پلاستيسايزر، پر ميشوند. در شرايط معمولي، پيشرانههاي همگن، ايمپالس ويژهاي بالاتر از 210 ثانيه ندارند و عمدهي مزيت آنها، در توليد نكردن دودهاي قابل رديابي ميباشد؛ لذا معمولاً از آنها در جنگافزارهاي تاکتيکي استفاده ميشود. اغلب از اين نوع پيشرانهها، در انجام عمليات کمکي يا فرعي، همانند پرتاب قطعات بدرد نخور به دريا يا در سامانهي جدايش يک بخش موشك از بخش ديگر آن، استفاده ميشود.

پيشرانههاي جامد دو خانواده دارند: همگن و مرکب. هر دو نوع اين پيشرانهها، متراکم بوده، در دماي معمولي پايدار ميباشند و به سادگي ميتوان آنها را نگهداري نمود .
http://www.aero-space.ir/images/stories/news/imagescax44qsv.jpg

پيشرانههاي مرکب پيشرفته، پودرهاي ناهمگني (مخلوط) ميباشند که شامل يک نمک کريستالهشده يا نمکهاي معدني بسيار نرم، مثل پرکلرات آمونيوم ميباشند. اين نمکها نقش اکسيدکنندگي داشته، بين 60% تا 90% وزن پيشرانه را تشکيل ميدهند. جزء احياشونده يا سوخت، معمولاً آلومينيوم ميباشد. پيشرانه بهوسيلهي يک بايندر نظير پلي اورهاتان يا پليبوتاديان _ که بهعنوان سوخت مورد استفاده قرار ميگيرند _ کنار يکديگر نگهداشته ميشوند. علاوه بر آنچه گفته شد، گاهي ترکيبات حاوي کاتاليست نيز، براي کمک به افزايش سرعت سوزش و يا تسهيل فرآيند توليد پيشرانه، به سوخت جامد اضافه ميشود. محصول نهايي جسمي شبيه لاستيک با استحکامي نزديک به پاککن لاستيکي سفت است.

پيشرانههاي مرکب اغلب با نوع بايندر استفادهشده شناخته ميشوند. دو نوع بايندر، معمولا مورد استفاده قرار ميگيرند؛ پليبوتاديان اکريليک اسيد اکريلونيتريل (پي.بي.اِي.ان) و هيدروکسي ترميناتور پلي بوتاديان (اِچ.تي.پي.بي). فرمولاسيون «پي.بي.اِي.ان» نسبت به فرمولاسيون «اِچ.تي.پي.بي» ايمپالس ويژه، دانسيته و سرعت سوزش نسبتاً بالاتري دارد. به هرحال، پيشرانهي «پي.بي.اِي.ان» مشکلاتي را در اختلاط و توليد دارد كه به دليل نياز به بالابردن دما جهت تهيه آن ايجاد ميشود. بايندر «اِچ.تي.پي.بي» بسيار قويتر و انعطافپذيرتر از «پي.بي.اِي.ان» ميباشد. از ويژگيهاي خوب اين دو پيشرانه ميتوان به مشخصات مکانيکي مناسب و پتانسيل زمان سوزش طولانيتر نسبت به پيشرانههاي همگن، اشاره کرد.
موتورهاي پيشرانهي جامد، تنوع کاربري خوبي دارند. اغلب، موتورهاي پيشرانهي جامدِ کوچک، بهعنوان شتابدهندههاي مرحلهي پاياني ماهوارهبرها و يا براي جابهجايي سامانههاي فضايي به مدارهاي بالاتر، مورد استفاده قرار ميگيرند. موتورهاي پيشرانهي جامدِ متوسط كاربردهاي ديگري دارند، مانند؛ «بخش کمکكنندهي بارمفيد» (پي.اِي.ام) و «مرحلهي پاياني اينِرشيال» (آي.يو.اِس) كه اينها تراسترهاي کمکي محسوب ميشوند و باعث رسيدن http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=30&letter=%D9%85) به مدار بالاتر يا افزايش برد و جابهجايي خط سير موشک، ميشوند.
در پرتابگرهاي فضاپيماي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png شاتل (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=75&letter=%D8%B4)، موشك دلتا و تيتان از موتورهاي پيشرانهي جامد، براي افزايش تراست _ به ويژه در مرحلهي اول _ استفاده ميشود؛ به اين تقويتكنندههاي تراست، بوستر سوخت جامد گفته ميشود. در پرتابگر فضاپيماي شاتل، از بوسترهاي سوخت جامد بزرگي استفاده ميشود كه هر يك شامل 500 تن (1100000 پوند) پيشرانه ميباشد و ميتواند نيروي پيشراني بيش از 14680 تنكيلوگرم (يا 3300000 پوندنيرو) توليد نمايد.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:13 بعد از ظهر
جلسه پنجم، پیشرانه های موشکی (2) http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/st_rocket_f.jpg

این جلسه با انواع پیشرانه های مایع آشنا می شویم.
پيشرانههاي مايع

در يک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) سوخت مايع، سوخت و اکسيدکننده در مخازن مجزا نگهداري ميشوند و از طريق سازوكاري که مركب از لولهها، شيرها و توربوپمپ ميباشد، به محفظهاحتراق وارد ميشوند و ميسوزند. با احتراق http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پيشرانه (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=69&letter=%D9%BE)، گاز داغي توليد ميشود كه در هنگام عبور از محفظه بر سرعت آن افزوده ميشود و از دماي آن كاسته ميشود. به عبارت ديگر محفظهاحتراق، انرژي شيميايي سوخت را به انرژي جنبشي بدل ميكند و اين است كه نيروي پيشران (تراست) ايجاد ميگردد.

موتورهاي سوخت مايع از نظر پيچيدگي نقطهي مقابل موتورهاي سوخت جامد هستند اما به هرحال به ازاي پيچيدگيِ موتورهاي سوخت مايع، مزايايي هم دارند که از آن جمله، ميتوان به اين مورد اشاره نمود که در موتورهاي سوخت مايع، با کنترل جريان پيشرانه به محفظهاحتراق، ميتوان كاهش يا افزايش نيروي پيشران، توقف يا استارت مجدد موتور را سبب گرديد در حالي كه در موتورهاي سوخت جامد در عين سادگي، چنين امكاني تقريبا غيرممكن است.
يک سوخت خوب، سوختي است که داراي ضربهي ويژهي بالايي باشد يا از جنبهي ديگر، سرعت خروج گازهاي داغ از نازل (شيپورهي خروجي) آن زياد باشد. بالا بودن اين سرعت ميتواند به دليل بالا بودن دماي احتراق و گازهاي خروجي و يا كمتر بودن وزن مولکولي گاز داغ، باشد.
فاکتورهاي مهم ديگري نيز در خوب بودن يك سوخت دخالت دارد از آن جمله ميتوان به جرمحجمي، دماي نگهداري و سميت سوخت اشاره نمود. استفاده از سوختي با جرمحجمي پايين به اين معني است که مخازن بزرگي براي ذخيرهي آن در موشك نياز ميباشد، و اين امر افزايش وزن موشک را به همراه خواهد داشت. سوختي با دماي نگهداري پايين نيازمند يك سامانهي برودتي جهت نگهداري است و مخازن نگهداري آن بايد داراي عايقکاري ويژه باشد. بديهي است استفاده از اين تجهيزات نيز وزن موشک را افزايش خواهد داد. همچنين سميت سوخت مهم است، چراکه مشکلات ايمني زيادي را، موقع جابجايي، ترابري، نگهداري و کار با سوخت موجب خواهد شد. به علاوه معمولا چنين سوختهايي بسيار خورنده نيز ميباشند.
سوختهاي مايعي که در موشکهاي حامل (يا ماهوارهبر) تجاري استفاده شدهاند را، ميتوان در سه گروه دستهبندي نمود:
مواد نفتي، سرمازا و خودمشتعل.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/kestrel.png
پيشرانه هاي نفتي
سوختهايي هستند که از اجزاء نفت خام تصفيه شده، تهيه ميشوند و شامل مخلوطي از هيدروکربنهاي پيچيده ميباشند. هيدروکربنها دستهاي از ترکيبات آلي هستند که تنها داراي کربن و هيدروژن ميباشند. يكي از مواد نفتي استفاده شده براي سوخت موشک، کروسين سنگين است که در آمريكا آن را «آر پي - 1» مينامند. سوختهاي نفتي معمولاً در ترکيب با اکسيژن مايع - به عنوان مولفهي اکسيدکنندهي پيشرانهي موشك - استفاده ميشوند. کروسين نسبت به سوختهاي سرمازا ضربهي ويژهي کمتري دارد، اما بهتر از سوختهاي خودمشتعلشونده ميباشد.
كروسين يا «آر پي - 1» را ميتوان سوخت تميزي دانست كه براي اولين بار در سال 1957 در امريکا مورد استفاده قرار گرفت. اولين تجربهي استفاده از سوخت، با مشخصههايي مانند پسماند قيرمانند در کانالهاي خنکكاري موتور، دودهي بيش از اندازه، کُک و نيز ساير رسوبات در مولدگازِ موتور، همراه بود. با آن كه براي از بين رفتن اين اثرات نامطلوب كارهايي زيادي انجام گرفت اما كروسينهاي جديد نيز پسماندهايي را موجب ميشدند که باعث محدود شدن مدت زمان کاربري آنها ميگرديد.
اکسيژن مايع و «آر پي -1» به عنوان پيشرانه در اولين بوسترهاي تک مرحلهايِ موشکهاي اطلس و دلتا 2 استفاده شدند. همچنين از اين زوج به عنوان نيروي بالابرندهي مرحلهي اول موشکهاي «ساتورن 1-بي» و «ساتورن 5 » استفاده شده است.
طراحي سوختي نفتي با استفاده از برشهاي نفتيِ حاصل از تصفيهي نفت خام با توجه به مشخصات شيميايي و احتراقي آن صورت ميگيرد که از جمله مشخصات فيزيکي و شيميايي مورد استفاده در طراحي سوخت، ميتوان به جرمحجمي، دامنهي جوش، ميزان و نوع ترکيبات موجود، نقطهي اشتعال، نقطهي آنيليني و ... اشاره نمود.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:13 بعد از ظهر
جلسه ششم، پیشرانه های موشکی (3) http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/imagescatwzuld.jpg


در این جلسه در ادامه مباحث پیشرانه های موشکی با برخی دیگر از انواع پیشرانه های مایع آشنا می شویم.


پيشرانههاي سرمازا
پيشرانههاي سرمازا گازهايي هستند که در دماهاي بسيار پايين به صورت مايع نگهداري ميشوند. معروفترين پيشرانههاي سرمازا، هيدروژن مايع - به عنوان سوخت «ال اچ2» - و اکسيژن مايع «ال اُ ايکس يا ال اُ 2» - به عنوان اکسيدکننده - ميباشند. هيدروژن در دماي 253- درجه سانتيگراد و اکسيژن در دماي 183- درجه سانتيگراد مايع ميباشند.
تامين دماي پايين پيشرانههاي سرمازا، مشکلاتي را در نگهداري طولاني مدت آنها، موجب ميشود. به همين دليل اين نوع پيشرانهها براي استفاده در موشکهاي نظامي که بايستي مدتها به صورت آمادهي پرتاب، نگهداري شوند، چندان خوشايند و مطلوب نيست. بهعلاوه هيدروژن مايع داراي جرمحجمي بسيار کمي است (071/0 گرم در هر ميليليتر) لذا براي نگهداري آنها نسبت به سوختهاي ديگر به تانکهايي با حجم چندين برابر بزرگتر نياز داريم. اين مشکلات باعث شده که زوج پيشرانهي «اکسيژن مايع - هيدروژن مايع» عملياتي نباشند. ضربهي ويژهي هيدروژن مايع حدود 30 تا 40 درصد بيشتر از ساير سوختهاي موشکي است و اين يكي از مزاياي اساسي اين زوج موفق است!
اکسيژن مايع و هيدروژن مايع به عنوان پيشرانهاي با کارايي بالا، در موتورهاي شاتلهاي فضايي استفاده ميشوند. از اين زوج در موتورهاي مراحل بالاي موشكهاي «ساتورن يك بي» و «ساتورن 5» استفاده شده است. امريکا اولين http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پيشرانه (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=69&letter=%D9%BE) «اکسيژن مايع - هيدروژن مايع» خود را در سال 1962 استفاده کرد.
از ديگر سوختهاي سرمازا با خواص مناسب براي سامانههاي پيشران فضايي، ميتوان به متان (با نقطه جوش 162- درجهي سانيگراد) اشاره نمود. پيشرانهي «متان و اکسيژن مايع»، ويژگيهاي بارزتري نسبت به پيشرانههاي قابل نگهداري دارد، همچنين نسبت به پيشرانهي «اکسيژن مايع - هيدروژن مايع» حجم كمتري را اشغال ميكندو نسبت به پيشرانههاي هايپرگوليکِ معمول (خود مشتعل) وزن موشک حامل، کمتر ميباشد. پيشرانهي «متان و اکسيژن مايع» تميز ميسوزد، سمي نيست و ميتوان آن را از منابع طبيعي تهيه نمود. البته از لحاظ تاريخي هيچ تست پرتابي با اين زوج پيشرانه انجام نشده است و تعداد تستهاي زميني که با اين سوخت زده شده نيز، محدود ميباشد. شايد دليل اين امر آن است كه طراحي موشكهاي جديدي كه بتواند با زوج «متان و اکسيژن مايع» كار كند، در مقابل استفاده از موشكهاي قديمي بسيار بالاست.
موتورهايي که با فلورين مايع (با نقطهي انجماد 188- درجهي سانتيگراد) ميسوزند، به پيشرفتهاي جالبي رسيدهاند و بهطور موفقيتآميزي شليک شدهاند. فلورين به شدت سمي است اما يك اکسيدکنندهي بسيار عالي ميباشد و تقريباً به طور شديدي با اغلب عناصر و تركيبات به جز نيتروژن - که گاز نجيبي است ! - واکنش ميدهد و ترکيبات فلورينه توليد مينمايد. عليرغم سميت بالا، وجود فلورين موجب بالا رفتن عملکرد موتورها ميگرد. فلورين ميتواند با اکسيژن مايع مخلوط شود و ويژگيهاي موتورهاي «اکسيژن مايع - هيدروژن مايع» را بهبود ببخشد. نتيجهي اختلاط را «اف ال اُ ايکس» مينامند. چون فلورينها سميت بسيار بالايي دارند، در اغلب نمايشگاههاي بينالمللي هوافضايي مطرود هستند.
بيشتر فلورينها شامل ترکيباتي از قبيل کلرين پنتافلوريد ميباشند که به عنوان اکسيدکننده در عمليات فضايي دوردست استفادهي گستردهاي دارند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:14 بعد از ظهر
جلسه هفتم، پیشرانه های موشکی (4) http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/jul27_9354.jpg
پيشرانههايي هستند که سوخت و اکسيدکننده به طور مجزا درون محفظه احتراق تزريق ميشوند و بدون نياز به آتشزنه و فقط با برخورد با يکديگر، شعلهور ميشوند. دقت كنيد كه ديگر پيشرانههايي كه ناكنون از آنها نام برديم براي شروع احتراق به آتشزنه نياز دارند. استارت آسان و قابليت استارت مجدد از مزاياي پيشرانههاي خودمشتعل ميباشند که آنها را براي سامانههاي مانوري فضاپيماها - كه نياز است بارها خاموش و روشن شوند - ايدهآل نموده است. همچنين چون در دماي معمولي به صورت مايع ميباشد، در اين نوع سوختها با مشکلات و مسائلي پيشرانههاي سرمازا روبهرو نيستيم. خودمشتعلها (هايپرگوليکها) بسيار سمي هستند و ميبايستي با نهايت دقت جابهجا شوند.
معمولترين سوختهاي خودمشتعل (هايپرگوليک) شامل هيدرازين، مونومتيل هيدرازين(ام ام اچ) و دي متيل هيدرازين نامتقارن (يو دي ام اچ) ميباشند. هيدرازين به عنوان سوخت http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) از ويژگيهاي مناسبي برخوردار است، اما چون داراي نقطهي انجماد بالايي است و ناپايدار ميباشد، نميتوان به آن به عنوان يك عامل خنککننده اطمينان نمود چون ساختار موتورهاي سوخت مايع به گونهاي است كه هر مولفهي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پيشرانه (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=69&letter=%D9%BE) بايد بتواند خنككنندهي خوبي نيز، باشد.
«ام ام اچ» نسبتاً پايدارتر است و تا نقطهي انجمادش عملکرد خوبي دارد و به عنوان پيشرانه در فضاپيماها استفاده ميشود. «يو دي ام اچ» داراي نقطهي ذوب پايينتري است و از پايداري دمايي مناسبتري برخوردار ميباشد و در موتورهاي بزرگ - که با مولفهي سوخت خنک ميشوند - کاربرد دارد. در نتيجه «يو دي ام اچ» به طور معمول در موشکهاي حامل (ماهوارهبرها) استفاده ميشود و نسبت به ساير مشتقات هيدرازين از کارايي مناسبتري برخودار است. از اين سوخت، در سوختهاي ترکيبي، مانند آيروزين 50 (يا 50 - 50) - که مخلوطي از 50 درصد «يو دي ام اچ» و 50 درصد هيدرازين ميباشد - استفاده شده است. آيروزين 50 تقريباً پايدارتر از «يو دي ام اچ» بوده، عملکرد بهتري دارد.
از اکسيدکنندههاي خودمشتعل معروف و معمول ميتوان به تتروکسيد نيتروژن «ان تي اُ» و اسيدنيتريک اشاره نمود. تتروکسيد نيتروژن خورندگي کمتري نسبت به اسيد نيتريک دارد و عملکرد بهتري از خود نشان ميدهد، اما از نقطهي ذوب بالايي برخوردار است. در نتيجه وقتي نقطهي انجماد چندان اهميت نداشته باشد، تتروکسيد نيتروژن بهترين گزينه براي اکسيدکنندگي ميباشد.
در امريکا، اسيدنيتريکي که به عنوان اکسيدکننده استفاده ميشود، از نوع «اِي - 3» است و اسيد نيتريک دودکنندهي قرمز ممانعتشده «آي آر اِف اِن اِي» ناميده ميشود. «آي آر اِف اِن اِي» حاوي اسيدنيتريك، 14 درصد تتروکسيد نيتروژن، 5/1 تا 2 درصد آب و 6/0 درصد فلوريدهيدروژن ميباشد. در اين مخلوط فلوريدهيدروژن به منظور ممانعتکنندهي خوردگي افزوده ميشود.
مشخصات نظامي «آي آر اِف اِن اِي» و «يو دي ام اچ» براي اولين بار به ترتيب در سالهاي 1954 و 1955 در امريکا انتشار يافت. در خانوادهي موشكهاي تيتان، موشکهاي ماهوارهبر دلتا 2 از آيروزين 50 و «ان تي اُ» استفاده شده است. از زوج «ان تي اُ + ام ام اچ» در سامانههاي پيشرانِ، مانور مداري و عكسالعمليِ شاتلهاي فضايي استفاده شده است.
استفاده از زوج پيشرانهي «آي آر اِف اِن اِي» و «يو دي ام اچ» در موشکهاي تاکتيکي در فاصلهي سالهاي 1972-1991 در بين دو ابرثدرت موشكي، بسيار معمول بوده است.
بيشتر اوقات از هيدرازين به عنوان تک پيشرانه، در موتورهاي تجزيهاي کاتاليتيکي استفاده ميشود. در اين موتورها، سوخت مايع در حضور يک کاتاليست، تجزيه ميشود و گاز داغ مورد نياز براي پيشرانندگي را ايجاد ميكند. http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/430-050-0c479029.jpgتجزيهي هيدرازين دمايي حدود 925 درجه سانتيگراد و ضربهي ويژهاي حدود 230 يا 240 ثانيه توليد مينمايد. هيدرازين هنگام تجزيه به هيدروژن و نيتروژن، يا آمونياک و نيتروژن شكسته ميشود.
پيشرانههاي مايع قديمي
الکلها به طور معمول به عنوان سوخت موشک، طي سالهاي اوليه توسعهي فناوري موشكي مورد استفاده قرار ميگرفتند. موشک آلماني «وي2» و همچنين موشک زمين به زمين ردستون امريکا، با اكسيژن مايع و اتانول) كار ميكردند. به هر حال در روند پيشرفتهاي فناوري موشكي، با افزايش کارايي سوختها، از الکلها استقبال چنداني نشد و آنها خيلي زود كنار گذاشته شدند.
پروکسيدهيدروژن يکي از اکسيدکنندههاي قابل توجه ميباشد که در موشک انگليسي بلک آرو استفاده شده بود. غلظتهاي بالاي پروکسيد هيدروژن را «هاي تست پروکسيد يا «اچ تي پي» مينامند. عملکرد و جرم حجمي «اچ تي پي» کمتر از اسيدنيتريک است و از سميت و خورندگي کمتري برخوردار ميباشد. «اچ تي پي» نقطهي انجماد پاييني دارد و ناپايدار ميباشد. گرچه هيچ موقع از آن به عنوان عامل اکسيدکننده در موشکهاي بزرگِ دومولفهاي استفاده نشده است ولي ديده شده که به عنوان پيشرانه يک مولفهاي مورد استفاده قرار گرفته است. «اچ تي پي» در حضور کاتاليست به اکسيژن و بخار فوق گرم تبديل ميشود و ضربهي ويژهاي حدود 150 ثانيه ايجاد مينمايد.
پيشرانههاي خودمشتعل

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:14 بعد از ظهر
جلسه هشتم، سامانههاي كنترلي موشك (1) http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/450-agm-129a_advanced_cruise_missile.jpg به طور كلي ميتوان گفت، هدف اصلي بيشتر موشكهاي نظامي، رساندن يك سرجنگي مشخص به يك هدف تعيينشده، ميباشد. سرجنگي به همراه «سامانهي هدايت و كنترل» و موتور، درون بدنهي موشك ميباشد كه نهايتا، اين بدنه بايستي به هدف تعيينشده برسد. بيشتر موشكها از سطوح آيروديناميكي براي كنترل استفاده ميكنند كه بسياري از افراد، از عبارت كلي پره براي اشاره به اين سطوح استفاده ميكنند. با اين وجود، طراحان موشك، نسبت به نامگذاري آنها دقيقتر هستند و عموما اين سطوح را در سه گروه اصلي قرار ميدهند: كاناردها، بالها و بالكها
رفتار سطوح اساسا به صورتهاي مختلفي است كه بسته به موقعيت آنها نسبت به مركز جرم موشك، متفاوت است. عموما يك بال، سطح نسبتا بزرگي است كه پشت مركز جرم قرار ميگيرد. اين در حالي است كه كانارد سطحي نزديك به نوك موشك و بالك، در انتهاي دم موشك ميباشد.
بيشتر موشكها حداقل به يكي از اين سطوح آيروديناميكي مجهز ميشوند، مخصوصا بالكها كه باعث پايداري پرواز موشك ميگردند. علاوه بر اين، بسياري از موشكها به يك مجموعه از سطوح كنترلي ديگر براي ايجاد نيروي برآي اضافي يا كنترل بيشتر، مجهز ميگردند ولي طراحيهاي بسيار كمي هستند كه از هر سه مجموعهي اين سطوح كنترلي، استفاده كردهاند.
از آنجايي كه بيشتر هواپيماها، داراي دمهاي افقي و عمودي ثابت و بالكها و سطوح بالابر متحرك هستند، موشكها نيز از سطوح تمام متحركبراي رسيدن به هدف مشابه استفاده ميكنند.

http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/afg-071127-003.jpgبه منظور گردش موشك در حين پرواز، حداقل يك مجموعه از سطوح كنترلي آيروديناميكي براي گردش حول يك نقطهي مركزي مورد نياز است. براي چنين كاري، زاويهي حمله پره به قدري تغيير ميكند كه نيروي برآي آن تغيير كند. تغيير راستا و اندازهي نيروهاي موثر بر موشك، باعث حركت آن در جهت ديگر ميگردد و به پرتابه قابليت مانور در مسير خود و هدايت به سمت هدف تعيين شده را ميدهد. يك نمونه از انحراف سطوح كنترلي موشك «اِيآياِم_9اِم سايدويندر» است.

مفاهيم اوليهي كاناردها، بالها و بالكها اصولا به يكديگر نزديك هستند و همگي به عنوان كنترلهاي آيروديناميكي شناخته ميشوند. علاوه بر اين روشهاي كنترل متداول، روش نسبتا جديدي كه در سامانههاي مانوري موشكها به كار برده شده، سامانهي كنترل غيرمتعارف است. بيشترين سامانههاي كنترل غيرمتعارف، از روشهايي چون كنترل بردار نيروي پيشران (تيويسي) يا تعامل http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=76&letter=%D8%AC) (جيآي) بهره ميگيرند.
تا به اين جا، چهار دستهي اصلي سامانههاي كنترل موشك را معرفي كرديم. سامانههاي كنترل بالك، كنترل كانارد، كنترل بال و كنترل غيرمتعارف. حالدر بخش بعدی يك نگاه دقيقتر به هريك از اين مجموعهها می اندازیم...

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:15 بعد از ظهر
جلسه نهم سامانههاي كنترلي موشك (2) http://www.aero-space.ir/images/stories/aim9m-deflection.jpg كنترل بالك
اين نوع كنترل شايد متداولترين نوع كنترل در موشكها باشد، مخصوصا براي موشكهاي برد بلندِ هوا به هوا، مثل اِمرام و موشكهاي سطح به هوايي مثل موشكهاي پاتريوت و رولاند. دليل اصلي براي استفاده از اين سامانه كنترلي، ايناست كه بالك كنترلي، مانورپذيري بسيار خوبي را در زواياي حملهي بالا ايجاد ميكند. پيش از اين، از بالك براي مانورپذيري هواپيماها بسيار استفاده شد بود.
موشكهايي كه از بالكهاي كنترلي استفاده ميكنند، غالبا به يك بال ثابت هم مجهز ميشوند، تا اين بال، نيروي برآ و برد بيشتري را ايجاد نمايد. نمونهي موشكهايي كه با اين سامانه كنترلي كار ميكنند، موشكهاي هوا به زميني چون ماوريك و اِياس.30 و موشكهاي سطح به سطحي چون هارپون و اگزوست اشاره كرد.
موشكهاي كنترل بالك، به ندرت داراي كانارد هستند، گرچه به عنوان مثال نقــض ميتوان از موشـك «اِيآياِم_9ايكس سايدويندر» نام برد. 23 نمونه از موشكهايي كه از بالك كنترلي استفاده ميكنند در شكل نشان داده شدهاند.http://www.aero-space.ir/images/stories/m1.jpg
علاوه بر اين موشكها، بعضي بمبها از كنترل بالكي استفاده ميكنند كه به عنوان مثال ميتوان به سري جِيدَم_ از بمبهاي هدايتشونده با جيپياس _ اشاره كرد.

كنترل كانارد
كنترل كانارد هم در موشكها بسيار متداول است، مخصوصا براي موشكهاي برد كوتاهِ هوا به هوايي مثلِ؛ موشك «اِيآياِم_9اِم سايدويندر». مزيت اصلي استفاده از كنترل كانارد، مانورپذيري بهتر در زواياي حمله كم است. اما بايد در نظر داشت كه كاناردها در زواياي حمله زياد به علت ايجاد جدايش جريان پشت كانارد _ كه باعث ايجاد واماندگي در آن ميگردد _ عملا بياثر ميشود. از آنجا كه كاناردها جلوتر از مركز جرم قرار ميگيرند، اين حالت، باعث ايجاد ناپايداري گشته، رفع آن مستلزم استفاده از بالكهاي ثابت بزرگي به منظور حفظ پايداري موشك است. اين دو مجموعه از سطوح كنترلي ( بالك و كانارد) معمولا نيروي برآي كافي را ايجاد ميكنند كه نتيجتا استفاده از بال را در اين موشكها غيرضروري مينمايد. تصوير، دوازده نمونه از موشكهاي كنترل كانارد را نشان ميدهد.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/m2.jpg

يك زيرمجموعه از موشكهاي كنترل كانارد، موشكهايي با كاناردهاي دوتكه هستند. كاناردهاي دوتكه يك سازوكار پيشرفتهي نسبتا جديد است كه در نسلهاي آخر موشكهاي هوا به هواي برد كوتاهي مثل پيتون4 و اِياِي_11 روسي، به كار گرفته شدهاند. عبارت «كانارد دوتكه» به اين معني است كه موشك از دو مجموعه كانارد، در كنار هم استفاده ميكند، كه معمولا بدون فاصله، پشت سرهم قرار ميگيرند. كانارد اول معمولا ثابت بوده در حالي كه كانارد دوم متحرك است.
مزيت اصلي تركيببندي دو كانارد، آن است كه مجموعهي كانارد اول يك گردابهي قوي ايجاد ميكند كه باعث كاهش سرعت جريان هوا بر روي مجموعهي دوم كانارد ميشود. در نتيجه كارايي مجموعه افزايش مييابد. علاوه بر اين، گردابهي حاصل، جدايش را به تاخير انداخته و اجازه ميدهد كه كانارد دوم قبل از رسيدن به واماندگي به زواياي حمله بزرگ دست يابد. اين قابليت رسيدن به زواياي حمله بزرگ، مانورپذيري بيشتري را به موشك در مقايسه با موشكي با يك كانارد ميدهد. بسياري از بمبهاي هوشمند از سامانههاي كنترلي كانارد استفاده ميكنند كه اكثر، بمبهاي هدايت ليزري _ مانند بمبهاي سري پاووِي _ ميباشند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:15 بعد از ظهر
جلسه دهم، سامانههاي كنترلي موشك (3) http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/imas.jpg
كنترل بال http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/1msh.jpg
كنترل بال يكي از روش های نخستين كنترل موشك بود؛ اما در طرحهاي امروزي كمتر رايج است. بيشتر موشكهايي كه از كنترل بال استفاده ميكنند، موشكهاي برد بلند مثل اسپارو، سي اسكودا و هارم هستند.
مزيت اصلي كنترل بال، اين است كه يك تغيير در وضعيت بال، پاسخ سريعي را با وجود حركت كم بدنه، ايجاد ميكند. اين مشخصه باعث خطاي كمتر در رديابي جستجوگر شده و باعث ميگردد كه موشك بر روي هدف خود حتي در حين مانورهاي طولاني قفل بماند.
ايراد اصلي اين سامانه ايناست كه بالها، براي ايجاد نيروي برآي كافي و نيروي كنترليِ موثر، بايستي بزرگ باشند كه نهايتا باعث افزايش ابعاد موشك ميگردد. علاوه بر اين، بالها گردابههاي قوي ايجاد ميكنند كه بر خلاف بالكها باعث چرخش موشك گرد محور خودش (رول زدن موشك) ميگردد. اين رفتار به عنوان رول القاءشده شناخته شده و اگر اثر آن به اندازهي كافي بزرگ باشد سامانهي كنترل نميتواند آن را حذف كند. چند مثال از موشكهاي كنترل بال در شكل نشان داده شده است.


كنترل غيرمتعارف
سامانههاي كنترل غيرمتعارف، دستهي بزرگي از سامانههاي كنترل موشك به حساب ميآيند كه در بسياري از اين سامانههاي كنترل، از روش كنترل بردار نيروي پيشران (تراست) براي هدايت موشك استفاده ميكنند. كنترل بردار نيروي پيشران روشي است كه در آن با منحرف كردن خروجي گازهاي موشك، يك مولفه از بردار نيروي پيشران، در راستاي افقي و عمودي ايجاد ميشود. اين نيروي اضافه، دماغه را در راستاي ديگري قرار داده و باعث چرخش موشك ميشود.
روش ديگري كه تنها اشارهاي به آن ميشود جتهاي واكنشي نام دارد. جتهاي واكنشي خروجيهاي كوچكي روي سطوح موشك هستند كه باعث ايجاد يك http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=76&letter=%D8%AC) خروجي عمود بر سطوح پرتابه گشته و اثري مثل سامانه تغيير بردار نيروي پيشران (تراست) دارند.http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/2msh.jpg
اين روشهاي كنترل، غالبا به موشكهاي هوا به هوايي مانند «اِيآياِم_9ايكس سايدويندر» و «آي.آر.آي.اِس_تي» _كه مانورپذيري بسيار عالي دارند _ اضافه ميشود.
بزرگترين مزيت چنين كنترلهايي اين است كه ميتوانند در سرعتهاي خيلي پايين و يا در خلاء _ يعني جايي كه فاقد جريان هواي كافي براي عملكرد سطوح كنترلي است _ به درستي عمل كنند. اولين ايرادي كه به اين سامانهها وارد است، ايناست كه دقيقا بلافاصله بعد از خروج گازها از نازل موشك، عملكرد كنترلي خود را نشان نميدهند.
نمونههايي از موشكهايي كه از كنترلهاي غيرمتعارف استفاده كردهاند، درشكل نشان داده شده است. نكته قابل توجه اين كه، در اغلب موشكهايي كه به كنترلهاي غيرمتعارف مجهز ميشوند، نميتوان به تنهايي به كنترل آنها براي مانورپذيري اعتماد كرد؛ لذا اين روش به همراه سطوح آيروديناميكي مانند كاناردها يا پرههاي بالك، به صورت مكمل به كار ميرود.


http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/3msh.jpgسامانههاي ديگر
اين نكته قابل ذكر است كه بعضي از موشكهاي موجود، از كنترلهايي شبيه آنچه در هواپيماها به كار ميرود، استفاده ميكنند. اين نوع سامانههاي كنترلي معمولا داراي كنترلهاي سمتي_گردشي هستند كه به همين دليل، مانورهاي يك موشكِ مجهز به اين سامانه، مشابه هواپيما صورت ميگيرد. از تسليحاتي كه از اين نوع سامانهها استفاده كردهاند، ميتوان به بعضي از موشكهاي كروز (مثلا موشكهاي تامهاوك و اِي.ال.سي.اِم») اشاره كرد.
جمعبندي و مقايسه روشها
بسته به ماموريت و هدفي كه براي موشك تعريف ميشود، سامانهي كنترلي براي هدايت موشك انتخاب ميگردد. در يك جمعبندي اين روشها را مرور ميكنيم:


از سامانه كنترل بالك در مواقعي كه نياز به كنترل در زواياي حمله زياد باشد، استفاده ميشود. در موشكهايِ داراي اين سامانهي كنترلي، از يك بال نيز براي ايجاد نيروي برآي اضافي، در كنار بالك استفاده ميشود.
از سامانهي كنترل كانارد بر خلاف بالك، جهت مانورپذيري در زواياي حمله كم استفاده ميشود. در اين موشكها، از بالكهايي نيز جهت برقراري پايداري موشك استفاده ميگردد.
سامانهي كنترل بال _ به عنوان نخستين سامانه كنترلي موشك _ به گونهاي است كه با كمترين تغيير در وضعيت بال، پاسخ سريعي بدون جابهجايي بيش از اندازه در سامانه ايجاد ميگردد، كه به افزايش دقت ردياب و جستجوگر موشك كمك ميكند. در اين سامانه براي اين كه نيروي برآي لازم نيز، به وسيلهي بال ايجاد ميگردد، ابعاد بال افزايش يافته و در نتيجه ابعاد موشك نيز بيشتر خواهد شد.
در جاهايي كه سطوح كنترلي كارايي مناسبي ندارند، مثل خلاء و يا پرواز در سرعت هاي پايين، سامانه كنترلي غيرمتعارف بهترين گزينه به شمار ميرود.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:16 بعد از ظهر
جلسه یازدهم، موتورهای موشکی هیبریدی http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/imagues.jpg در موشكهاي با پيشرانهي ترکيبي سعي ميشود که امتيازات پيشرانههاي مايع و جامد با هم جمع شود. به همين خاطر سوخت را جامد و اکسيدکننده را مايع در نظر ميگيرند. يک موتور http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) با پيشرانهي ترکيبي شامل يک محفظهي لولهاي شکل به عنوان محفظهي احتراق ميشود. اين محفظه مشابه با موتورهاي با پيشرانه جامد است و از يک ماده شيميايي جامد پر شده است. بالاي اين محفظه احتراق، مخزنی وجود دارد که حاوي يک مايع شيميايي است. اين مايع نقش اکسيدکننده را بازي ميکند. اين دو ماده شيميايي از نوع خود مشتعل هستند، يعني پس از برخورد به يكديگر بدون نياز به جرقه اوليه، آتش ميگيرند. بنابراين با تزريق اکسيدکننده به درون محفظه احتراق، سوزش اتفاق ميافتد و نيروي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=58&letter=%D9%BE) توليد ميشود. با کنترل ميزان اکسيدکننده -که به راحتي با استفاده از يک شير صورت ميگيرد-، ميتوان سوزش در محفظه احتراق را کنترل کرد. با قطع اين جريان ميتوان احتراق موتور را متوقف کرد و با باز کردن دوباره شير ميتوان دوباره موتور را به راه انداخت. به طور خلاصه مزاياي اين نوع http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پيشرانه (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=69&letter=%D9%BE) عبارتند از:


· قابليت توقف و راهاندازي دوباره و داشتن نيروي جلوبرندگي متغير (کنترل پذيري بالا)؛ مانند موتورهاي با پيشرانهي مايع؛ كه اين قابليت در موتورهاي سوخت جامد يا وجود ندارد و يا بسيار به سختي انجام ميپذيرد.· توليد انرژي بيشتر نسبت به موتورهاي با پيشرانه جامد· قابليت ذخيره و انبارشوندگي به مدت طولاني؛ مانند موتورهاي با پيشرانه جامد· دارا بودن نيمي از پيچيدگيهاي توربوماشيني (پمپ و لولهکشي) موتورهاي با پيشرانهي مايع، به خاطر حذف يكي از مولفههاي سوخت مايع و وجود تنها يك مولفه مايع· حساسيت کمتر در مقابل خوردگي نسبت به پيشرانههاي جامد، به خاطر حذف اکسيدکننده جامد· ايمني بالاتر نسبت به پيشرانهاي جامد؛ زيرا سوخت و اکسيدکننده از قبل با هم ترکيب نشدهاند و احتمال آتشگرفتن تصادفي آنها از بين ميرود.

http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/rocket01.jpgدر مورد معايب پيشرانههاي ترکيبي هم ميتوان گفت که آنها نسبت به پيشرانههاي مايع انرژي کمتري توليد ميکنند (زيرا سوخت با سرعت کمتري در آنها ميسوزد) و از موتورهاي با پيشرانه جامد پيچيدهتر هستند.
موتورهاي با پيشرانه ترکيبي هنوز در مرحله تحقيقاتي هستند و در زمينهي نظامي، چندان عملياتي نشدهاند. کاربردهاي تحقيقاتي آنها، البته جالب است. به عنوان نمونه محققان از آنها براي شتاب بخشيدن به موتورسيکلتها و اتومبيلهاي تحقيقاتي که سعي در شکستن رکورد سرعت زميني داشتند، استفاده کردهاند. همچنين امنيت بالاي آنها باعث شده است تا طراحان، اين نوع پيشرانه را در برنامههاي انسان پرنده يا پرواز انساني استفاده کنند. يکي از اين آزمايشها مربوط به شرکت امريکايي اسکيلد کامپوزيتز ميشود که در سال 2004 با استفاده از وسيلهاي به نام کشتي فضايي يک انجام شد. در اين آزمايش يک خلبان آزمايشکننده به نام ميشل ملويل با استفاده از کشتي فضايي يك -که از يک هواپيما پرتاب شد و مجهز به موشکي ترکيبي بود- به ارتفاع 100 کيلومتري بالاي سطح زمين، يعني به فضا برده شد.
بايد توجه داشت که اين نوع موشکها هنوز آن قدر قدرتمند نشدهاند که از روي سطح زمين، بتوانند انساني را به فضا بفرستند؛ ولي براي ارسال تجهيزات نجومي و ماهوارههاي تمريني به فضا استفاده ميشوند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:17 بعد از ظهر
* جلسه دوازدهم، موتورهای موشکی الکتریکی و هستهای http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/vx200_phasea_nozzle.jpg موتورهاي الکتريکي
نحوه کار موشکهاي الکتريکي به اين صورت است که انرژي الکتريکي در آنها استفاده ميشود تا يونها با سرعت زياد از نازل خارج شده و نيروي جلوبرندگي ايجاد شود. انرژي الکتريکي با استفاده از صفحات خورشيدي و يا موتورهاي هستهاي توليد ميشود.
يک نوع از اين موتورها، موتور يوني است. در اين نوع http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85)، «گزنون» به عنوان سوخت با استفاده از رشتههاي گرمکننده حرارت داده شده، به شکل بخار در ميآيد. گاز گزنون از بين يک صفحهي مشبک فلزي که باردار شده است، عبور داده ميشود. بر اثر اين کار الکترونهاي اتمهاي گزنون بيرون کشيده شده و اتمها تبديل به يونهايي با بار مثبت ميشوند. صفحهاي با بار مثبت اين يونها را دفع کرده، در نهايت با متمرکز کردن آنها، يک باريکه يوني تشکيل ميدهد. اين باريکه سپس وارد وسيله با بار منفي به نام شتابدهنده ميشود. شتابدهنده سرعت يونها را افزايش ميدهد و آنها را از بين يک نازل به بيرون ميراند.
سرعت در خروجي چنين موشکهايي بسيار بالاست. ولي در عوض جريان يونهاي گزنون جرم نسبتا کمي دارد. در نتيجه يک موتور الکتريکي نميتواند نيروي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=58&letter=%D9%BE) لازم را براي غلبه بر نيروي جاذبه زمين توليد کند. بنابراين موتورهاي الکتريکي استفاده شده در فضا، بايد با استفاده از موشکهاي شيميايي پرتاب شوند. وقتي اين موشکها به فضا رسيدند، دبي جرمي پايين آنها يک مزيت محسوب ميشود؛ زيرا باعث ميشود که موشک بتواند براي مدت زيادي بدون اتمام http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پيشرانه (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=69&letter=%D9%BE)، کار کند.
تاکنون در عمل، فقط در سامانههاي فضايي از اين موتورها استفاده شده است. به عنوان مثال موتور الکتريکي کاوشگر فضايي آمريکا با نام ديپ اسپيس1 - که در سال 1998 پرتاب شد- به مدت 670 روز فقط با استفاده از 72 کيلوگرم گزنون، كار ميكرد. همچنين موتورهاي الکتريکي کوچک با پيشرانه گزنون نيروي جلوبرندگي لازم براي نگهداري ماهوارههاي ارتباطي در مدارهاي زمين را فراهم ميکنند.
نوع ديگر موتورهاي الکتريکي از قطعاتي داراي ميدان الکترومغناطيسي به جاي صفحات باردار، براي شتاببخشي به يونهاي گزنون استفاده ميکند. اين نوع از موشک در کاوشگر ماه اسمارت1 - که در سال 2003 توسط آژانس فضايي اروپا پرتاب شد- استفاده شده است.

موشکهاي هستهاي
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/nuclear%20rocket.jpgدر موشکهاي هستهاي از انرژي گرمايي يک موتور هستهاي استفاده ميشود تا پيشرانهي مايع -که در بعضي طراحيها هيدروژن پيشنهاد شده- گرم شده، به شکل بخار در آيد. هيدروژن مايع پیش از اين که بر اثر گرماي حاصل از عمل گازي شود، از اطراف نازل عبور داده ميشود تا جداره آن را خنک کند و خود نيز مقداري گرم شود. بخش کوچکي از اين هيدروژن گرم شده باعث راهاندازي توربيني ميشود، که پمپ سوخت را به کار مياندازد.
سرعت خروجي در يک موتور هستهاي ميتواند به چهاربرابر سرعت خروجي در يک موشک شيميايي برسد. بنابراين با خروج هيدروژن به مقدار زياد، يک موتور هستهاي ميتواند نيروي جلوبرندگي بسيار زيادي توليد کند. ولي این زياد خوب نیست؛ زيرا موتور هستهاي به خاطر استفاده از مواد راديواکتيو نياز به محافظ سنگيني در برابر پرتوهاي راديواكتيو دارد. وزن اين محافظ آن قدر زياد است، که عملا يک موتور هستهاي نميتواند براي به پیش راندن يک موشک ماهوارهبر، استفاده شود. در کاربردهاي عمليتر، نوع كوچك اين موتورها با نيروي پیشرانش کم و پيوسته، براي کاهش زمان پرواز به مريخ و ديگر سيارهها استفاده ميشود. نكته مهم در استفاده از موتورهاي هستهاي -که حتما بايد مورد توجه قرار گيرد- ايمني آن است، زيرا پرتوهای مواد راديواکتيو بسيار خطرناک هستند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:17 بعد از ظهر
جلسه سیزدهم، هدایت موشکها (1) http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/anti_tank_guided_missile_simulator_1.jpg
هدایت سیمی
روش هدایت با سیم از قدیمی ترین روشهای ابداع شده برای هدایت موشکها است. ‏این روش هدایت، بسیار پرآوازه و مطمئن برای هدایت موشکهای ضد تانک است ‏در این روش، هدایت موشکها از نظر عملکرد چه مدل دستی و چه نمونههای ‏موجود نیمه خودکار با روش هدایت رادیویی فرق چندانی ندارد و تنها فرامین تغییر ‏مسیر http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) به امواج رادیویی، به کمک سیم متصل شده به موشک به آن منتقل ‏میشوند. دو رشته سیم از یک طرف به پرتاب کننده و از طرف دیگر به موشک ‏وصل شده و دستورهای هدایتی از طریق این سیمها به موشک منتقل میشوند.‏
امروزه تمامی موشکهای ضد تانک موجود نیمه خودکار بوده و شلیک کننده تنها ‏کافی است که که سایت هدفگیر را تا زمان برخورد بر روی هدف نگاه دارد و ‏هدایت موشک بر عهده سایت هدفگیری که مجهز به یک حسگر فروسرخ است، می‏باشد. یکی از برتریهای هدایت سیمی نسبت به هدایت رادیویی، عدم امکان ایجاد ‏اختلال بر روی فرامین انتقالی از سیم است. موشکهای ضدتانک تاو آمریکا، اریکس ‏فرانسه و بیل سوئدی از جمله موشکهای معروف هدایت سیمی هستند.

هدایت رادیویی
روش هدایت رادیویی در نسل اول موشکهای هوا به زمین و موشکهای ضدتانک ‏هدایت شونده به کار برده شد. این روش هدایت از زمان جنگ جهانی دوم بر روی ‏بمبها و موشکها مورد استفاده قرار میگرفت و باید آن را قدیمیترین روش ‏هدایت موشک دانست. در این روش، خلبان و یا شلیک کننده باید موشک را تا زمان ‏برخورد به هدف در دید خود نگه دارد. یعنی خلبان باید پس از پرتاب، موشک و ‏هدف را در یک راستای مستقیم قرار دهد و با استفاده از دسته هدایت که در اختیار ‏شلیک کننده است به وسیله امواج رادیویی فرستاده شده برای موشک، موشک را به ‏طرف هدف هدایت کند. این روش دقیقا مانند کنترل کردن یک هواپیمای کنترل از راه ‏دور است.‏
در روش هدایت دستی، شلیک کننده با نگاه کردن به شعله انتهای موشک و یا چراغ ‏چشمک زن نصب شده در عقب موشک، موشک را به طرف هدف هدایت میکند. ‏در مدلهای پیشرفتهتر ماننده موشک ضد تانک ‏AT-6‎‏ روسی روش هدایت رادیویی ‏نیمه خودکار شده است. یعنی شلیک کننده تنها سایت هدفگیری را بر روی هدف قرار ‏میدهد و سایت هدفگیر با حس کردن شعله انتهای موشک، موشک را به کمک امواج ‏رادیویی به طرف هدف هدایت میکند. این سامانه بر روی موشکهای ضد تانکی ‏چون AT-4 روسی، موشکهای هوا به زمین AS-7 روسی و بولپاپ آمریکایی مورد ‏استفاده قرار گرفته است. امروزه، دیگر این روش برای هدایت موشکها و یا بمب ها ‏مورد استفاده قرار نمیگیرد و تقریبا منسوخ شده است.‏
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/imag.jpg


هدایت تلویزیونی
در موشکها و بمبهای هدایت تلویزیونی، یک دوربین بر روی دماغه موشک ‏قرار دارد که شلیک کننده با زدن سوئیچ مربوطه روپوش دوربین برداشته و دوربین ‏شروع به تصویر برداری از محیط پیش روی خود میکند. کاربر و یا خلبان تصاویر ‏گرفته شده را همزمان در مانیتور خود مشاهده کرده و با بزرگ نمایی تصویری، ‏علامت هدفگیری را بر روی هدف قرار داده و دوربین را بر روی هدف قفل میکند. موشک پس از شلیک به صورت مستقل به طرف هدف هدایت میشود. در این روش نیازی به هدایت ‏بیرونی وجود نداشته و شلیک کننده بعد از شلیک میتواند اقدام به شلیک موشک دیگر و ‏یا ترک منطقه کند.‏
این روش هدایت برای نخستین بار در بمب والی در ویتنام توسط نیروی دریایی ‏آمریکا استفاده شد. نخستین موشکی که از این روش هدایت برای آن استفاده شد، موشک ‏ماوریک آمریکایی بود. این روش هدایت به طور معمول برای هدایت بمبها و ‏موشکهای هوا پرتاب استفاده میشود و البته بیشتر برای بمبها کاربرد دارد. از جمله امتیازات ‏این روش هدایت عدم نیاز به هدایت بیرونی، مقاومت بیشتر در مقابل اختلالات ‏الکترونیکی و سادگی عملکرد است. معمولا تطبیق دادن این گونه جنگافزارها بر ‏روی هواپیماها و نه بالگردها به لوازم جانبی کمتری نسبت به سامانه هدایت لیزری نیاز دارد. در نمونههای اولیه بمبهای تلویزیونی، بمب بعد از پرتاب ارتباطش با ‏هواپیما قطع میشد ولی در نمونههای بعدی، بمب تصاویر گرفته شده توسط ‏دوربینش را برای خلبان ارسال میکرد تا خلبان شاهد برخورد دقیق بمب به هدف ‏باشد. از این رو خلبان میتواند تصاویر برخورد بمب را از زمان پرتاب تا زمان ‏برخورد موشک به هدف به صورت کامل ببیند. شاید شما نیز این تصاویر را که ‏توسط خلبانهای هواپیماهای جنگی ضبط شدهاند، دیده باشید.‏
امروزه دیگر روش هدایت تلویزیونی ‏در موشکها مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی به جای آن به صورت گسترده ای، روش هدایت تصویربرداری فروسرخ کاربرد دارد که کارایی و توان انجام عملیات شبانه را به ‏صورت محسوسی افزایش داده است. همچنین برخی از موشکهای کروز و موشکهای دور برد هوا به زمین از روش تصویربرداری فروسرخ به عنوان هدایت http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مرحله (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=9&letter=%D9%85) ‏پایانی پرواز استفاده میکنند.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/_bel8336%20agm-53%20condor%20l.jpg

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:18 بعد از ظهر
جلسه چهاردهم، هدایت موشکها (2) http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/aim-9x-sidewinder-missile.jpg
هدایت فروسرخ
هدایت فروسرخ یک هدایت داخلی و اوتوماتیک است که در آن نیاز به منبع بیرونی برای ‏تکمیل هدایت http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85)، نیست. در این روش، حسگر نصب شده بر روی دماغه موشک ‏پس از شلیک، اقدام به جستجوی محیط مقابل خود برای پیدا کردن منبع ‏گرمایی و سپس قفل کردن بر روی آن میکند. این منبع گرمایی میتواند خروجی ‏گرم http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=71&letter=%D9%87)، بالگرد و یا یک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک کروز (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=29&letter=%D9%85) باشد.‏
سامانه جستجوگر فروسرخ تنها میتواند محیط مقابل خود را جستجو کند و یکی از ‏امتیازات آن این است که خلبان و یا شلیک کننده پس از قفل و شلیک موشک می‏تواند اقدام به شلیک موشک دیگر و یا ترک محل کند. موشک به کمک سامانه ‏فروسرخ درون خود و به کمک بالچههای هدایت به طرف هدف، هدایت میشود.‏
موشکهای هدایت فروسرخ را میتوان با استفاده از اشیای فریب دهنده گرم که ‏مانند منور بوده و گرمایی زیاد از خود متصاعد میکنند، فریب داد.

هدایت آشیانهیاب نیمه فعال رادرای
این روش هدایت از اواسط دهه 50 بر روی موشکهای هوا به هوا و زمین به ‏هوا نصب شد. در این نوع موشکها، ابتدا ‏رادار جنگنده و سایت http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پدافند هوایی (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=3&letter=%D9%BE) بر روی هدف قفل شده و پس از شلیک موشک، ‏رادار کوچک موشک امواج منعکس شده از هدف را دنبال کرده و با تصحیح مسیر، ‏خود را به هدف میرساند. این روش هدایت این امکان را به خلبان میدهد تا با ‏استفاده از موشکهای هوا به هوای میان برد و یا دور برد، اهداف مورد نظر خود را ‏از فاصله بیشتر از 18 کیلو متر با شلیک یک یا دو موشک مورد هدف قرار داده و ‏از درگیری پر التهاب و پیچ در پیچ در جنگ نزدیک هوایی خودداری کند.‏
از جمله عیوب این روش هدایت به ویژه برای جنگندهها این است که برای ‏رسیدن موشک به هدف باید تا آخرین لحظه اصابت، رادار هدایت کننده بر روی ‏هدف قفل باشد و به هر دلیلی که امواج رادار به موشک نرسند ـ مانند مانور جنگنده ‏شلیک کننده و یا کم شدن انرژی رادار موشکـ به هدف برخورد نمیکند. جنگنده ‏پس از شلیک موشک نمیتواند اقدام به ترک صحنه نبرد کرده و باید تا لحظه برخورد ‏موشک به هدف در منطقه باقی بماند. در چنین مواردی در اصطلاح تاکتیکی جنگنده ‏بی دفاع است.‏
از طرفی با افزایش برد موشک، امواج رادار نیز باید مسافت دورتری را طی کنند ‏که سبب کاهش قدرت امواج رادار در مسافتهای زیاد میشود. از این رو نمی‏توان از این روش هدایت در موشکهای بلند برد استفاده کرد. البته تا کنون ‏موشکهای با برد 120 کیلومتر نیز با استفاده از این روش هدایت ساخته شده اند.‏
در ضمن میتوان با استفاده از سامانههای جنگ الکترونیک و ایجاد اختلال، مانع ‏رسیدن امواج رادار جنگنده به موشک شد، اما نه همیشه.‏
امروزه دیگر موشکهای هوا به هوا با این روش هدایت تولید نمیشوند ولی ‏ساخت موشکهای پدافندی با این روش همچنان ادامه دارد.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/a6652ccd-6b3a-4249-a9d7-eaef10048ee3.large.jpg

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:18 بعد از ظهر
جلسه پانزدهم، هدایت موشکها (3) http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/1_0_intro.jpg
هدایت آشیانهیاب فعال رادرای
این روش هدایت از سال 1970 برای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) های ضد کشتی و هوا به هوای دور ‏برد و میان برد مورد استفاده قرار گرفته است. این موشک ها، خود داری یک دستگاه ‏رادار کوچک برای رهگیری و اصلاح مسیر به طرف هدف هستند. رادار جنگنده و ‏یا ناو شلیک کننده در ابتدا هدف را کشف و روی آن قفل می کند. پس از آن، ‏مختصات هدف به موشک منتقل شده و موشک به طرف محدوده هدف شلیک می ‏شود. موشک، مسیر از پرتاب کننده تا نزدیکی هدف را به صورت اینرسی هدایت ‏شده و بعد از کشف هدف توسط رادار موشک به روش هدایت راداری آشیانه یاب به ‏طرف هدف حرکت می کند.‏
از جمله امتیازات این روش این است که جنگنده و یا سیستم شلیک کننده بعد از ‏شلیک می تواند منطقه را ترک کرده و یا مانورهای مورد نظر خود را اجرا کند و ‏موشک بدون نیاز به رادار جنگنده و یا ناو به طرف هدف حرکت می کند. این روش ‏در موشک هایی با برد بلند بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. موشک های ضد ‏کشتی از جمله استفاده کنندگان این روش هدایت هستند. البته در مورد موشک های ‏کوتاه بردتر ضد کشتی مانند سی ایگل انگلیسی از هدایت رادار نیم فعال استفاده می ‏شود.‏
موشک های هوا به هوای آر77 روسی، فونیکس آمریکایی و موشک های ضد ‏کشتی اگزوست فرانسوی و هارپون آمریکایی از جمله موشک های راداری فعال می ‏باشند. موشک آمرام آمریکایی در 15 کیلم متری آخر به صورت هدایت راداری ‏فعال عمل می کند و تا رسیدن به این مسافت به صورت نیم فعال پرواز می کند.

هدایت راداری
این روش بر روی نسل نخست موشک های زمین به هوا و بیشتر در موشک های ‏روسی نصب شد. موشک های سام 2و3و4 از جمله موشک های هدایت راداری ‏معروف جهان هستند.‏
در این روش هدایت، موشک شلیک شده برای اصابت به هدف از سه رادار استفاده ‏می کند. این رادار ها عبارتند از رادار کشف کننده هدف، رادار هدایت و رادار ‏ارتفاع یاب. یکی از رادارها هدف را کشف کرده و دیگری موشک را رهگیری می ‏کند و اطلاعات این دو رادار به وسیله سیستم هدایت کننده جمع بندی می شود و ‏موشک را تا زمان برخورد به هدف اصلاح مسیر می کند. به صورت معمول امواج ‏تغییر مسیر و اصلاح مسیر به موشک به کمک امواج رادیویی فرستاده می شود.‏
از جمله اشکالات این روش می توان به آسیب پذیری زیاد موشک در مقابل ‏اختلالات الکترونیکی و قطع امواج رادیویی ارسال شده از رادار هدایت اشاره ‏کرد.از طرفی، انهدام هر یک از 3 رادار سیستم باعث از کار افتادن تمامی سیستم ‏می شود.این موشک ها معمولا از آنجایی که آن قدر دقیق نبودند که به هدف به ‏صورت مستقیم بر خورد کنند دارای چاشنی های مجاورتی هستند.در حال حاضر ‏دیگر از از این روش هدایت برای هدایت موشک ها استفاده نمی شود و این روش ‏کهنه و متروک شده است.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/aargm_launch2.jpg

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:19 بعد از ظهر
جلسه شانزدهم، هدایت موشکها (4) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 19:45 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/raytheon-10-5-2010.gif
هدایت لیزری
این روش هدایت همزمان با هدایت تلویزیونی توسط نیروی هوایی آمریکا در ویتنام ‏به کار گرفته شد. خلبان پس از ورود به منطقه هدف، دوربین لیزری خود را ‏روشن می کند. تصاویر دوربین در نمایشگرهای جلوی خلبان به نمایش در می آید.‏
خلبان با جستجوی هدف و نشانه گذاری هدف توسط علامت هدفگیری که معمولا ‏علامت + است، اقدام به قفل کردن سامانه از طریق دوربین بر روی هدف می ‏کند. پس از آن یک پرتو لیزر به وسیله غلاف هدفگیری به هدف تابانده شده و ‏منعکس می شود. http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) دارای یک حسگر لیزری بر روی دماغه است و به کمک ‏این حسگر امواج لیزر منعکس شده از هدف را کشف کرده و این امواج را تعقیب ‏می کند. از این رو، این روش را گهگاه روش هدایت آشیانه یاب لیزری نیز می ‏نامند. قفل نگه داشتن لیزر برروی هدف کاملا خودکار بوده و نیازی به شلیک کننده ‏ندارد. دوربین تا لحظه برخورد از هدف فیلمبرداری کرده و آن را به خلبان نشان ‏می دهد. احتمالا تصاویری را از تلویزیون دیده اید که یک علامت + بر روی یک ‏ساختمان قرار دارد. به ناگاه ساختمان منفجر شده، و دود سیاهی تصویر را پر می ‏کند. این تصاویر متعلق به غلاف هدفگیری موشک های لیزری است. در ابتدا این ‏سامانه هدایت تنها در بمب ها و موشک ها به کار می رفت ولی با کوچک تر شدن غلاف ‏های هدفگیر لیزری، این سامانه هدایت بر روی انواع سلاح های ضد تانک و پدافند ‏هوایی کوتاه برد نیز به کار رفت.‏
بمب های سری پیوری1 که از سال 1967 در ویتنام بکار رفتند نخستین سلاح های ‏هدایت لیزری جهان هستند.‏
جنگنده-بمب افکن های ‏اف- 111‎‏ و اف-4دی در جنگ ویتنام بیشترین بمباران توسط بمب ‏های بمب های هدایت لیزری را انجام دادند. موشک ضد تانک هل فایر از نخستین ‏موشک های ضد تانک جهان با هدایت لیزری بود که برروی بالگرد آپاچی نصب ‏شد. این موشک امروزه به صورت گسترده ای بر روی دیگر بالگردها نیز نصب می شود.‏
با وجود دقت بالا، بمب های لیزری عملکرد نا مطلوبی در آب و هوای بد (مانند ‏باران و برف) دارند. دقت این سلاح ها به صورت چشمگیری در شرایط نامساعد ‏جوی کاهش می یابد. همچنین ایجاد اختلال بر روی بمب های لیزری به مراتب آسان ‏است. می توان با ایجاد اختلال، مانع رسیدن امواج لیزر منعکس شده از هدف به ‏موشک شد و باعث به خطا رفتن موشک ها شد. از این رو، همواره فرماندهان ‏نظامی خواستار داشتن سلاح های هدایت تلویزیونی هستند؛ چرا که موشک های ‏هدایت تلویزیونی پس ار پرتاب دیگر نیازی به هدایت خارجی ندارند و به این دلیل ‏منحرف کردن آنها تا حد زیادی غیر ممکن است.‏
یکی دیگر از عیوب بزرگ سلاح های لیزری نیاز آنها به هدایت و قفل نگه داشتن ‏لیزر به سوی هدف است. این پرتو باید بر روی هدف باقی بماند تا بمب بتواند هدف ‏خود را جستجو کند. از این رو خلبان (یا شلیک کننده موشک های ضد تانک زمین ‏پرتاب) پس از پرتاب موشک نمی تواند دور زده و منطقه را ترک کند؛ بلکه باید ‏ارتفاع خود را بیشتر کرده و قفل لیزری را برروی هدف قرار دهد. هر مسئله ای که ‏باعث قطع پرتو لیزر تابانده شده بشود باعث به خطا رفتن بمب می شود. این در ‏حالی است که سلاح های تلویزیونی پس از پرتاب کاملا خودکار بوده و خلبان می ‏تواند منطقه هدف را ترک کرده و یا هدف دیگری را مورد حمله قرار دهد.‏
با موشک های لیزری تنها می توان در یک زمان به یک هدف حمله کرد؛ گرچه می ‏توان چند بمب را بر ضد یک هدف نیز مورد استفاده قرار داد. بر خلاف آنها، در ‏بمب های تلویزیونی باید برای پرتاب دو بمب به طرف یک هدف هر دو بمب را به ‏صورت جدا از یکدیگر هدفگیری کرد.‏
یکی از امتیازات سلاح های لیزری این است که می توان بمب را توسط یک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=71&letter=%D9%87) ‏پرتاب و توسط یک هواپیمای دیگر هدایت کرد.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/raytheon%20directed%20energy%20test.jpg

پرتو های لیزری ارسال شده دارای کد خاص خودشان (به اصطلاح اثر انگشت) هستند. بمب لیزری پیش از پرتاب با این کد ها آشنا می شود تا پس از پرتاب شدن به ‏دنبال پرتوی لیزری منعکس شده از غلاف هدفگیری مربوط به خود برود. از این ‏رو می توان در یک منطقه تعداد زیادی بمب به طرف یک هدف نشانه گیری کرد تا ‏موشک ها از یک بالگرد در آسمان شلیک شوند. موشک ضد تانک آتی 14 کارنت ‏روسی که می توان آن را از پیشرفته ترین موشک های ضد تانک جهان نامید دارای ‏هدایت لیزری نیمه خودکار است و شلیک کننده باید تا زمان برخورد موشک به ‏هدف، هدفگیر را برروی هدف قرار دهد. به دلیل محدوده برد کم پرتوی لیزری این ‏گونه روش هدایت برروی سلاح های با برد زیر20 کیلو متر استفاده می شود. با ‏وجود این سلاح های هدایت لیزری هنوز دقیق ترین سلاح های هدایت شونده جهان ‏هستند. موشک های هوا پرتاب ماوریک آمریکایی، کااچ27ال روسی، موشک های ‏ضد تانک هل فایر آمریکایی، تریکات اروپایی و ویخر روسی و موشک پدافند کوتاه ‏برد آر.اس.بی 70 سوئدی از جمله تسلیحات معروف لیزری جهان هستند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:19 بعد از ظهر
جلسه هفدهم، هدایت موشکها (5) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 19:55 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/1287868868396s.jpg
سامانه هدایت http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=30&letter=%D9%85) ای
سامانه هدایت ماهواره ای چهره میدان نبرد را در قرن جدید تغییر داده و باعث ‏ورود نسل جدیدی از سلاح های هدایت شونده دقیق و ارزان قیمت به صحنه نبرد ‏شده است. استفاده این سامانه در جنگ افزار ها به جنگ اول خلیج فارس بر می ‏گردد. مشهور ترین سلاح هدایت ماهواره ای، بمب های هدایت ماهواره (‏GDAM‏) ‏هستند که در گزارش عمومی پنتاگون در مورد اشغال عراق در سال 2003 از این ‏سلاح به عنوان تاثیر گذارترین سلاح جنگ نام برده شده است. تاکنون حدود ‏‏180000 فروند از این سلاح برای نیروی هوایی و دریایی آمریکا تولید شده اند و ‏آن ها بیشتر از دیگر سلاح های هدایت شونده در جنگ های سال های اخیر آمریکا به ‏کار رفته اند. جی پی اس یک سامانه ماهواره ای است که توسط وزارت دفاع آمریکا ‏ساخته شده و دارای گیرنده ای مخصوص است که این گیرنده اطلاعات دقیقی ‏از محل و زمان گیرنده را در اختیار کاربر قرار می دهد. ماهواره های جی پی اس ‏سیگنال هایی را ارسال می کنند که توسط گیرنده های جی پی اس دریافت می شوند و ‏موقیعت مکانی، سرعت و زمان شلیک کننده را در هر جای کره زمین ودر هر ‏موقع از روز یا شب و در هر شرایط آب و هوایی محاسبه می کند. سامانه جی پی ‏اس یک منبع ملی و مورد استفاده بین المللی برای یافتن موقیعت محل، مسیر یابی و ‏زمان سنجی است. ماهواره های جی پی اس در حدود 900 کیلوگرم وزن و 5 ‏متر (پنلهای خورشیدی) طول دارند. عمر مفید این ماهواره ها برای 7.5 سال طراحی ‏شده است اما اغلب مدت زمان بیشتری در مدار مورد استفاده قرار می گیرند. پنل های ‏خورشیدی نیروی اولیه را تامین و نیروی تغذیه ثانویه توسط باطری های ‏نیکل کادمیم تامین می شود. در هر ماهواه، 4 ساعت اتمی فوق العاده دقیق نصب ‏شده است. در جریان جنگ اول خلیج فارس برای اطمینان از انهدام هدف باید 4 ‏بمب لیزری از دو فروند http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=71&letter=%D9%87) پرتاب می شد. از طرف دیگر، سلاح های هدایت ‏لیزری که دقیق ترین سلاح های هواپرتاب معمول جهان بودند در آب و هوای ‏بد (برف، باران، مه) دقت بالای خود را از دست داده و به خطا می رفتند. ارتش ‏آمریکا بعد از جنگ اول خلیج فارس نیازمند یک سلاح جدید بر مبنای یک سامانه ‏هدایتی جدید شد که بتوان آن را در 24 ساعت شبانه روز و در هر آب و هوایی ‏استفاده کرد. در آن زمان، استفاده از سامانه هدایت جی پی اس بر روی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) های ‏کروز برای هدایت این موشک ها تا منطقه هدف و نصب این سامانه بر روی نسل ‏دوم موشک های کروز توماهاوک و کلکم در دست بررسی بود ولی ارتش آمریکا ‏نیاز به یک بمب هوا پرتاب داشت.‏
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/serrrr.jpg

به طور کلی امروزه این سامانه هدایت به عنوان هدایت کننده موشک های هوا ‏پرتاب، زمین پرتاب و دریا پرتاب دوربرد مورد استفاده قرار می گیرد و این ‏موشک ها را تا فاصله ای نزدیک به هدف، هدایت می کند. به صورت معمول، ‏موشک های دور ایستا و کروز مانند توماهاوک و اسلم پس از هدایت به نزدیکی هدف ‏توسط ترکیبی از سامانه های هدایتی اینرسی و جی پی اس به کمک سامانه های ‏هدایتی دیگری که دارای دقت بیشتری هستند مانند دوربین تصویر بردار فروسرخ به ‏هدف اصابت می کنند. عکس های فروسرخ، عکس های ماهواره ای از هدف هستند ‏که از قبل در حافظه موشک ذخیره شده اند. این عکس ها به صورت امواج ‏فروسرخ گرفته شده اند و در حقیقت، پیش از حمله یک اسکن فروسرخ از هدف تهیه ‏می شود و موشک در http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مرحله (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=9&letter=%D9%85) آخر اصابت به طور خودکار با مقایسه بین عکس های ‏ماهواره ای درون حافظه موشک و تصاویر سامانه جلونگر فروسرخ و پردازش آن ‏به هدف حمله می کند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:20 بعد از ظهر
جلسه هجدهم، نام گذاری موشکها (1) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 20:03 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/british%20aerospace_sea_dart_sam.jpg
حروفی برای نام گذاری
بي شك افرادي كه كم و بيش با اخبار و مباحث نظامي در ارتباط بوده اند با اسامي نظير ای.جی.ام، بی.جی.ام، اس.ای، و ... برخورد کرده اند و شاید از خود پرسیده اند که این حروف و اعداد چه مفهومی دارند و چرا از نظر ظاهر متفاوتند.حقیقت این است که همه کشورها از یک روش نام گذاری مشترک برای شناسایی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) ها استفاده نمی کنند و مدت ها در خود آمریکا هم -که یک تولید کننده بزرگ جنگ افزار است- یک روش واحد وجود نداشت که نتیجه آن سردرگمی افراد در شناخت موشک ها بود. روس ها روش خاص خود را دنبال می کردند که در طول جنگ سرد محرمانه تلقی می شد از این رو غربی ها هم برای شناخت و دسته بندی موشک های روسی روش خاصی در پیش گرفتند. یکی از آن ها روش شماره گذاری بود که وزارت دفاع آمریکا برای دسته بندی تسلیحات روسی (شوروی سابق) بر مبنای کاربرد آن ها ایجاد کرد. کمیته هماهنگی استانداردهای هوایی آمریکا نیز روش اسم رمز را برای اشاره به موشک های روسی به کار گرفت.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/tg98b12.jpg


نام گذاري موشك هاي روسي
روش نام گذاری روسی تا حدودی مرموز است. هر چند تلاش شده تا رمز آنها کشف شود. بخشی از سردرگمی و عدم تشخیص درست نام های روسی بدین جهت است که خود روس ها دو روش کاملا متفاوت مورد استفاده قرار می دهند.
در روش اول هر موشکی با یک رمز سه بخشی شناسایی می شود:


بخش اول: یک حرف یا مجموعه ای از حروف است که نقش اولیه موشک را مشخص می کند.حروفی مثل A برای موشک ضد http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png بالستیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=33&letter=%D8%A8)، KAB برای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png بمب هدایت شونده (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=6&letter=%D8%A8)، KH برای موشک هوا به سطح، R برای موشک هدایت شونده (شامل هوا به هوا و سطح به هوا)، V برای موشک سطح به سطح و...
بخش دوم: عددی است که جای آن موشک را در زنجیره موشک های هم نوع نشان می دهد.
بخش سوم:حرف یا مجموعه ای از حروف است که نشان دهنده اصلاحات انجام شده در موشک است برخی از این حروف از این قرارند: E به معنای صادراتی، F برای سرجنگی جدید، P تمرینی، U آموزشی، ZH برای مجموعه http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=58&letter=%D9%BE) جدید و...

به عنوان نمونه می توان به نام ای-350 برای موشک ضد بالستیک، آر-27 برای موشک هوا به هوا و کی.اچ-55 را برای موشک هوا به سطح اشاره کرد.
روش دوم نامگذاری روسی از شیوه متفاوتی بر اساس اجزای مختلف سامانه موشکی استفاده می کند. در این روش از چندین سطح نظیر کل سامانه (مشتمل بر پرتاپ کننده و تجهیزات کنترل) موشک و زیر مجموعه های آن مانند سرجنگی و موتور استفاده می شود.


بخش اول: عدد یک یا دو رقمی است که نشان دهنده سازمان طراحی و ساخت سلاح است. عدد یک برای نیروی زمینی (ارتش سرخ)، 3 یا 4 برای نیروی دریایی، 5 یا 6 برای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پدافند هوایی (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=3&letter=%D9%BE) و نیروهای موشکی ضد بالستیک، 8 یا 15 برای نیروی راهبردی و...
بخش دوم: حرف یا مجموعه ای از حروف است که نقش موشک یا زیر مجموعه را نشان می دهد.حرف D برای موتور http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png راکت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=38&letter=%D8%B1)، F برای سرجنگی، K برای سامانه کامل، KH برای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=30&letter=%D9%85)، M برای موشک، YA برای موشک ضد بالستیک، ZH بریا موتور راکت سوخت جامد و ...
بخش سوم: عددی دو رقمی است که نوع موشک یا زیر مجموعه را مشخص می کند.

بخش های دیگر این روش اعداد و حروف اختیاری هستند که اصلاحات انجام شده در یک موشک اولیه را نشان می دهند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:21 بعد از ظهر
جلسه نوزدهم، نام گذاری موشکها (2) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 20:09 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/nga-giao-ten-lua-sieu-thanh-cho-syria.jpg
روش وزارت دفاع آمریکا برای نام گذاری تسلیحات روسی
روش مورد استفاده وزارت دفاع آمریکا برای نام گذاری http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) های روسی، روش شماره گذاری بسیار روشن و واضع مبتنی بر نقش موشک است.
این روش سه بخش دارد:


بخش نخست: يك رمز 2 تا 4 حروفي كه نقش موشك را نشان مي دهد. به عنوان مثال، AA برای موشک هوا به هوا، ABM برای موشک ضد http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png بالستیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=33&letter=%D8%A8)، AT برای موشک ضد تانک، SA برای موشک سطح به هوا، SA-N برای موشک دریایی سطح به هوا، SL برای پرتاب کننده های فضایی، SS برای موشک سطح به سطح، SS-N برای موشک دریایی سطح به سطح و ...
بخش دوم: عددی است که بیانگر جای موشک در زنجیره موشک های هم نوع است.
بخش سوم: یک حرف اختیاری که نشان دهنده اصلاحات انجام شده در موشک اولیه است. اصلاحات به ترتیب حروف الفبا از A آغاز می شود. موشک های آزمایشی نیز با حرف X نشان داده می شوند که پس از رمز و قبل از اعداد درج می شود.

به عنوان نمونه می توان به نام گذاری ای.بی.ام-1 را بر روی موشک ضد بالستیک اِی-350، نام گذاری ای.ای-10 برای موشک های هوا به هوای آر-27 و عنوان اس.ای-15 برای موشک هوا به سطح کی.اچ-55 اشاره کرد.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/tochka-u_rep_parad_yekat.jpg


اسامی رمز کمیته هماهنگی استانداردهای هوایی
کمیته استاندارهای هوایی سازمان مشترکی است که توسط آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا و نیوزلند تشکیل شده است. این کمیته در سال 1954 یک روش اسامی رمز را برای شناسایی تجهیزات نظامی شوروی سایق ایجاد کرد. اسامی رمز با یک حرف معین آغاز می شوند که نشان دهنده ماموریت اصلی موشک است. در این نامگذاری حروف A برای موشک هوا به هوا، G برای موشک سطح به هوا، K برای موشک هوا به سطح و S برای موشک سطح به سطح به کار گرفته می شوند.
به عنوان مثال می توان به نام GALOSH برای موشک سطح به هوای ضد بالستیک ای-350 اشاره کرد. نام GALOSH با حرف G آغاز می شود که بیانگر سطح به هوا بودن آن است. یا می توان به نام ALAMO با حرف اول A برای موشک آر-27 اشاره کرد.

feedback
1391،03،11, ساعت : 05:22 بعد از ظهر
جلسه بیستم، نام گذاری موشکها (3) جمعه, 18 فروردین 1391 ساعت 20:14 http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/javelinmissile-thumb-220x154-816.jpg
نام گذاری http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=37&letter=%D9%85) های آمریکایی
تا سال 1962 میلادی هر یک از شاخه های ارتش آمریکا روش تازه ای برای نام گذاری تسلیحات دنبال می کردند؛ این روش موجب سردرگمی نیروهای نظامی وغیر نظامی می شد. از این رو وزیر دفاع وقت آمریکا، رابرت مک نامارا به شاخه های مختلف ارتش دستور داد روش مشترک یکنواختی برای نام گذاری تسلیحات به کار گیرند. مطابق این روش در نام گذاری موشک ها، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png راکت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=38&letter=%D8%B1) ها و ادوات پرنده خودکششی الگوی خاصی به کار می رود. این الگو یک خانه 7 حرفی است که حروف از سمت چپ به راست در آن قرار می گیرند:


7 6 5 4 3 2 1

خانه اول (وضعیت)
این حرف نشان دهنده وضعیت کلی نوع جنگ افزار یا نمونه منفرد است. این نام گذاری ها بیشتر در مراحل طراحی نخست یا آزمایش پروازی استفاده می شود اما در موارد نادری در جنگ افزارهای تولیدی یا عملیات های معمول نیز دیده می شود. در واقع بیشتر جنگ افزارهای عملیاتی بدون این حرف هستند.
حرف captive) C) به معنای مهار شده، وسیله ای است که با http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png سکوی پرتاب (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=10&letter=%D8%B3) حمل شده اما شلیک نمی شود؛ مانند یک موشک هواپایه بدون موتور راکت.
حرف D (Dummy) به معنای کاذب، یک پوسته کاذب بدون تجهیزات عملیاتی نظیر موتور سر جنگی سامانه هدایت است. این ادوات هنگام آموزش های پروازی آیرودییپنامیک به کار می روند.
حرف J به معنای آزمایش موقت وسیله کاربردی در برنامه های آزمایش و پیکر ه آزمایشی یا حذف موقت تجهزات برای آسان کردن آزمایش است.
حرف N به معنای آزمایش دائم وسیله کاربردی در برنامه آزمایش آست که در پیکره آن تغییر شگرفی ایجاد شده که بازگشت به پیکره عملیاتی نخست شدنی نیست.
حرف X به مینای آزمایشی یا نمونه نخست جنگ افزاری است که همچنان در http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مرحله (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=101&id=9&letter=%D9%85) توسعه یا ارزیابی قرار دارد و وارد مرحله تولید نشده است.
حرف Y به معنای نمونه نخست یا پیش تولید انبوه نشان از آن دارد که جنگ افزار فرایند آزمایش را پشت سرگذاشته و در مرحله آزمایش پایانی توسعه و ارزیابی مقدماتی تولید است.
حرف Z به معنای طراحی پیشنهاد جنگ افزاری است که هنوز در مراحل نخست طراحی یا پیش توسعه قرار دارد.
http://www.aero-space.ir/images/stories/learning/missiles.preview.jpg


خانه دوم (محیط پرتاب)
این حرف نشاندهنده نوع یا انواع سکوهای پرتاب است که برای جنگ افزاز در نظر گرفته شده است. نام بیشتر جنگ افزارهایی که در وضعیت عملیاتی قرار دارند از این خانه آغاز می شود.
حرف A به معنی هوا؛ جنگ افزار از یک وسیله هوایی پرتاب می شود.
حرف B به معنای چند گانه؛ امکان شلیک آن از بیش از یک محیط وجود دارد.
حرف C به معنای مکعب یا کانتینر؛ یک سامانه زمین پایه است که به صورت افقی یا در زاویه ای کمتر ار 45 درجه درون محفظه محافظت کننده نگهداری می شود.
حرف F به معنای انفرادی یا پیاده نظام؛ جنگ افزار دوشپرتاب است که توسط پرسنل رزمی حمل و پرتاب می شود.
حرف G به معنای سطحی؛ موشک از روی یا باند فرود پرتاب می شود.
حرف H به معنای نگهداری در سیلو؛ موشک به صورت عمودی در سیلو نگهداری می شود اما از زین شلیک نمی شود.
حرف L به معنای پرتاب از سیلو؛ موشک به صورت عمودی نگهداری شده و از زمین شلیک می شود.
حرف M به معنای متحرک/سیار؛ موشک از یک خودروی زمینی یاسکوی متحرک پرتاب می شود.
حرف P به معنای سکوی نرم؛ موشک یک سامانه زمین پرتاب است که در حالت بدون محافظت یا با محافظت اندک نگهداری می شود.
حرف S به معنای فضا؛ موشک از وسیله ای پرتاب می شود که خارج از جو زمین عمل می کند.
حرف U به معنای زیر آب؛ موشک از یک مکان زیر آب یا زیر دریایی شلیک می شود.

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:14 بعد از ظهر
* نشریه علمی پژوهشی مواد پرانرژی
http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/porenergy.jpgمدير مسئول: آقای دکتر علی صابری مقدم

سردبير: آقای دکتر غلامحسين لياقت

نشانی: تهران- لويزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر صندوق پستی : 15875-1487

تلفن : 021-22970250 021 -22970255-021

دورنگار : 021- 22936578


نشانی اینترنتی : http://www.isaem.org (http://www.isaem.org/)

هدف از تشکيل انجمن، توسعه دانش استراتژيک مواد پر انرژی در کشور بوده است لذا از بدو تشکيل، شورای انجمن يکی از اهداف خود را انتشار نشريه ای علمی - پژوهشی در زمينه مواد پر انرژی قرار داد. مجوز انتشار اين نشريه طی نامه شماره 213/2910/3 در تاريخ 25/2/1384 از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به انجمن داده شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز طی نامه ای با انتشار اين نشريه تحت عنوان مواد پر انرژی موافقت نمود، اين نشريه از سال 1385با منتشر مى گردد.

اهداف نشريه:


اشاعه و گسترش فرهنگ و روحيه تحقيق در حوزه علوم مواد پر انرژی
ايجاد يک پايگاه فکری جهت تبادل يافته های محققين خصوصاً در حوزه های علوم مواد پر انرژی
طرح مشکلات مواد پر انرژی بصورت تحليلی و علمی و ارائه راه حل
انتشار نتايج پژوهشها و تجربيات محققان و صاحب نظران در زمينه مواد پر انرژی
ايجاد بستر مناسب برای تبادل نظر بين اعضاء در جهت حل مشکلات علمی و پژوهشی در زمينه مواد پر انرژی
گسترش اطلاعات علمی – کاربردی در زمينه های مواد پر انرژی


محورها و زمينه های قابل پذيرش برای مقالات اين نشريه شامل :


سنتز، آناليز، کنترل کيفيت، فرمولاسيون و فرايندهاى توليد مواد پرانرژی (منفجره، پيروتکنيک و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پيشرانه (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=69&letter=%D9%BE))
ارزيابى عملکرد مواد پر انرژی
طراحى زنجيره آتش
طراحى سر جنگى
مدلسازی
ضربه
طراحى گرين
حساسيت و ايمنى
شکل دهى انفجاری
جوشکارى انفجارى
انفجار زير آب
کريستاليزاسيون و دانه بندی
بکارگيری مواد انفجاری در معادن، حفر تونل، مهندسى راه وساختمان، اکتشاف لرزه ای و کاربردهای کشاورزی
ساير موضوعات در زمينه مواد پر انرژی و تجهيزات مربوطه

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:15 بعد از ظهر
* ماهنامه نجوم صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر رضا منصوری http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/noj.jpg
سردبیر: شهاب صقری
نشانی: تهران، پل گیشا، ابتدای کوی نصر، ضلع شرقی، ساختمان شماره 7، واحد 3

صندوق پستی : 1487 -15875

تلفن مدیریت اجرایی : 021-88288144تحریریه : 88286933-021

دورنگار: 021-88286932


ماهنامه http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png نجوم (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=13&letter=%D9%86) تنها ماهنامه اخترشناسی در خاورمیانه است که به کوشش جمعی از نویسندگان و روزنامهنگارن علمی و اخترشناسان حرفهای و آماتور سرشناس ایران از سال ۱۳۷۰ برای علاقهمندان عمومی به اخترشناسی و فضا منتشر میشود. این مجموعه علاوه بر انتشار مجله به فعالیت‏های ترویجی و آموزشی گوناگونی نیز میپردازد که تاسیس وبگاه نجوم در بهمن ۱۳۷۹، در نقش نخستین مرجع اینترنتی نجوم به زبان فارسی و اداره آن از آن زمان تاکنون نمونهای از این مجموعه فعالیتهاست.
این وبگاه در ابتدا با نشانی Nojum.ir در دسترس علاقمندان بود تا اینکه پس از گذشت حدود ۷ سال در اسفند ۱۳۸۶ با ساختار و چهره‎ای متفاوت با نشانی Nojumnews.com و با هدف ایجاد پایگاه خبری ویژه نجوم در ایران به مخاطبان ارائه شد.
ماهنامه نجوم از ابتدای ماه دی ۱۳۸۹ تحت دامنه نخست خود Nojum.ir دوباره فعال شد. هم اکنون پوریا رستمی‏پور، مسئول وبسایت نجوم است.

همچنین یکی از بخشهای پرمخاطب در سایت نجوم، ارایه نسخه فارسی وبگاه مرجع APOD متعلق به بخش فعالیتهای ترویجی مرکز فضایی گادرد ناسا است که در سالهای اخیر به یکی از پرمخاطبترین مراجع اینترنتی نجوم در جهان در تبدیل شده است. نجوم مفتخر است که این نسخه فارسی همزمان با همکاری و موافقت رسمی مسئولان APOD ارائه میشود و امیدوار است که این وبگاه در ارتقا دانش و آگاهی ایرانیان از دنیای نجوم نقشآفرین باشد.

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:15 بعد از ظهر
* نشریه سنجش از دور و GIS ایران
http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/sanjesg1.jpgصاحب امتیاز: انجمن http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png سنجش از دور (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=77&letter=%D8%B3) و GIS ایران

مدیر مسئول: علی اکبر متکان، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر: سید جمال الدین خواجه الدین، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهاننشانی پایگاه اینترنتی : http://irsgiss.ir/gis-farsi-publication (http://irsgiss.ir/gis-farsi-publication)

نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy52450%20=%20%27irsgisso%27%20+%20% 27@%27;%20addy52450%20=%20addy52450%20+%20%27sbu%2 7%20+%20%27.%27%20+%20%27ac%27%20+%20%27.%27%20+%2 0%27ir%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+ %20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20addy 52450%20+%20suffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attrib s%20+%20%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20add y52450%20%29;%20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)irsgisso@sbu.ac.ir

تلفن : 29903078-021

دورنگار: 22431788-021

نشانی : تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده لیزر، طبقه اول، مرکز سنجش از دور و GIS

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:16 بعد از ظهر
ماهنامه صنعت موتور و بدنه
http://www.aero-space.ir/images/stories/badane.jpgصاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی محمد خان محمدی هزاوه

سردبیر : مهندس امین سالاری

مدير شوراي نويسندگان : سعيد شادروانان

نشانی :تهران، شهرک اکباتان، فاز یک، بلوار نفیسی، ساختمان آرین (شماره 15)، طبقه 5 واحد 2

تلفن : 44666339-021

دورنگار : 44666406-021
پرداختن به مسائل صنعت موتور و بدنه در ایران و جهان، آنگونه که نشریهای به روز و متفاوت پیش روی خواننده علاقهمند قرار دهد، مهمترين هدف خانواده صنعت موتور و بدنه ميباشد. در اين راستا، شوراي سياستگذاري، راهبردها و هدفگذاريهاي كلي را تعيين نموده است. پيگيري امور مالي جهت بقا و انتشار منظم نشريه از ديگر امور جاري است. گروه شوراي نويسندگان متشكل از متخصصين و دانشجويان علاقهمند و مشتاق از دانشگاههاي مختلف نيز وظيفه تهيه و تبيين مطالب و محتوا را بر عهده دارد.
گرچه رويكرد كلي مجله به سمت موتور و بدنه وسايل پرنده معطوف است، اما مطالب مربوط به وسايل زميني، دريايي و فضايي نيز از نگاه نويسندگان دور نبوده و سعي ميشود تا مطالب جذاب و جديد در اين زمينهها نيز مطرح شود.
در این مجله رويكرد صنعتي و كاربردي بودن مطالب از اهميت ويژهاي برخوردار است.

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:17 بعد از ظهر
* نشریه علمی پژوهشی سوخت و احتراق
http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/ehteragh.jpgصاحب امتیاز : انجمن احتراق ایران
مدیر مسئول : دکتر کیومرث مظاهری
سردبیر : دکتر محمد فرشچی
صندوق پستي: 311-14115
نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy8373%20=%20%27combustion%27%20+%20 %27@%27;%20addy8373%20=%20addy8373%20+%20%27ici%27 %20+%20%27.%27%20+%20%27org%27%20+%20%27.%27%20+%2 0%27ir%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+ %20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20addy 8373%20+%20suffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attribs %20+%20%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20addy 8373%20%29;%20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)combustion@ici.org.ir
نشانی پایگاه اینترنتی : www.ici.org.ir (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy54292%20=%20%27combustion%27%20+%2 0%27@%27;%20addy54292%20=%20addy54292%20+%20%27ici %27%20+%20%27.%27%20+%20%27org%27%20+%20%27.%27%20 +%20%27ir%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27% 20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20a ddy54292%20+%20suffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20att ribs%20+%20%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20 addy54292%20%29;%20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)
تلفن : 82883962-021
دورنگار: 81032238-021
تصمیم به انتشار یک نشریه تخصصی پژوهشی به دنبال پیشنهادات متعدد دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای گوناگون، در هیات مدیره انجمن احتراق ایران به تصویب رسید. نشریه علمی- پژوهشی انجمن احتراق ایران، با عنوان "سوخت و احتراق"، منتشر می شود.

اهداف نشریه علمی پژوهشی سوخت و احتراق
انتشار نشریه علمی و پژوهشی سوخت و احتراق، بدون شک، حاصل تلاش بی وقفه جامعه علمی کشور در چند دهه اخیر، و نیاز به یک منبع خاص برای انتشار دستاوردهای این جامعه و برقراری یک ارتباط موثر بین فعالان این زمینه می باشد.
با توجه به وجود نشریات متعدد و با کیفیت در زمینه احتراق در دنیا، لازم است جایگاه این نشریه برای تمامی اعضای خانواده احتراقی کشور تبیین شود.

مهم ترین اهداف انجمن احتراق ایران از انتشار نشریه علمی و پژوهشی "سوخت و احتراق" عبارتند از:انتشار آخرین دستاوردهای علمی محققان کشور در زمینه سوخت و احتراق.
گسترش دانش و فناوری احتراق کشور.
کمک به حل مشکلات صنعتی مرتبط با موضوع فعالیت انجمن از طریق انتشار دستاوردهای علمی و صنعتی.
برقراری ارتباط علمی بین محققان دانشگاهی و صنعتی در زمینه سوخت و احتراق.
کمک به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان صنایع برای انتشار دستاوردهای علمی در یک نشریه پژوهشی به شکل صحیح و قابل قبول.
کمک به محققان، به ویژه محققان جوان کشور، در تعریف یک مسئله علمی بر مبنای نیازهای کشور و سعی در حل آنها با یک روش علمی.
حمایت محققان کشور در جهت پرداختن به مشکلات واقعی جامعه.

نشانی :
تهران- تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و بزرگراه دكتر چمران- دانشگاه تربيت مدرس- دانشكده فني و مهندسي ، دبيرخانه انجمن احتراق ايران

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:18 بعد از ظهر
ماهنامه خبری تحلیلی پهپاد ها و آینده http://www.aero-space.ir/images/stories/pahbad-small1.jpgصاحب امتیاز : صنایع هوایی قدس سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
مدیر مسئول : مهندس علی قیامتیون
سردبیر : مهندس جلال نوری
نشانی : تهران جاده مخصوص کرج، کیلومتر 5، صنایع هوایی قدس، دفتر ماهنامه پهبادو آینده
تلفکس : 44503302-021
نشانی الکترونیکی : pahpadha_ayande@yahoo.com
این ماهنامه شامل مطالبی در موضوعات زیر می باشد :
گسترش پهپاد
فناوری پهپاد
پهپاد های نظامی
با قانون گذاران
معرفی پهپاد
Unable to read/write the source directory (/home/aeros641/domains/aero-space.ir/public_html/images/Gallery/mag/pahpad/), please check if your source directory exists

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:18 بعد از ظهر
فصلنامه علوم و مهندسي هوافضا(JAST) Journal of Aerospace Science and Technologyhttp://www.aero-space.ir/images/stories/jast.jpg

صاحب امتیاز : انجمن هوافضاي ايران

مدیر مسئول : دكتر محمد همايون صدر

سردبیر : دكتر كريم مظاهري

آدرس : تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، پلاك 36, واحد 2

تلفن : 88617217-021

دورنگار : 8861721-021

صندوق پستي: 8639-11365

نشانی الکترونیکی : info@Jast.ias.ir (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy11618%20=%20%27info%27%20+%20%27@% 27;%20addy11618%20=%20addy11618%20+%20%27Jast%27%2 0+%20%27.%27%20+%20%27ias%27%20+%20%27.%27%20+%20% 27ir%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%2 0path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20addy11 618%20+%20suffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attribs% 20+%20%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20addy1 1618%20%29;%20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)

آدرس اینترنتی : www.ias.ir (http://www.ias.ir)نشريه بين المللي علوم ومهندسي هوافضا، تحت امتياز انجمن هوافضاي ايران و داراي رتبه علمي – پژوهشي از وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري، در راستاي اهداف علمي خود ودر جهت ارتقاء سطح علمي و دانش فني – كاربردي رشته مهندسي هوافضا در كشور وتبادل وبه روز رساني نتايج تحقيقات تجربي و علمي در اين رشته ورشته هاي مرتبط در سطح بين المللي ، پذيراي دريافت مقالات اصيل كليه دانشمندان و محققان در زمينه علوم و صنعت هوافضا مي باشد.

زمینه فعالیت :


Fluid Mechanics

· Theoretical Fluid Mechanics

· CFD

· Numerical Aerodynamics

· Experimental Aerodynamics & Fluid Mechanics

· Signal & Data Processing

· Turbulence

· Acoustics & Noise

Thermophysics

· Thermodynamics

· Heat Transfer

· Combustion

· Explosion

· Aerodynamic HeatingPropulsion

· Jet Engines

· Rocket Engines

· Internal Combustion Engines

· Turbomachinary

· Propellants

· Rocket DesignDynamics & Control

· Flight Dynamics

· Navigation

· Flight Experiments

· Signal & Data Processing

· Control

· Guidance

· Flight Simulation

· Noise & Vibration

· Structural Dynamics

System Design

· Airplane & Missile Design

· Helicopter Design

· Space Launch Vehicles

· Satellite Design

· Space SystemsStructure

· Aeroelasticity

· Structural Analysis

· Structural Design

· Elasticity & Plasticity

· Creep, Fatigue & Failure

· FEM

· Composites Analysis

· DT & NDT

· Structural InstabilityMaterials

· Advance Materials

· Composite Materials

· Manufacturing MethodsSpace

· Orbital Mechanics & Astrodynamics

· Remote Sensing

· GPS

· Space CommunicationAerospace Management

· Aviation Management

· Airport Services

· Aerospace Planning

· Aeronautical Education

· Space Management

· Aerospace RegulationsAtmosphere & Meteorology

Atmosphere & Meteorology

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:19 بعد از ظهر
ماهنامه علمی خبری تحلیلی هوا فضا http://www.aero-space.ir/images/stories/havafaza-small.jpgصاحب امتیاز : سازمان صنایع هوا فضا
مدیر مسئول : دکتر ناصر رهبر جانشین مدیر مسئول : سید مهدی حسینی
سر دبیر : محمد جواد منتظری
نشانی : لویزان خیابان شهید فرشادی کوچه سرو پلاک 4 طبقه 2
کد پستی : 1678615343
تلفن و دورنگار : 22972529-021
ماهنامه صنایع هوا فضا نشریه ای است علمی خبری تحلیلی که با تکیه بر خلاقیت و نوآوری کارشناسان ایرانی و انجام کار گروهی آنان به مخاطبان خود -اعم از دانش آموزان دبیرستانی ، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها مهندسان شاغلان گروه های فنی نیروهای مسلح و سایر علاقمندان به موضوعات هوا فضایی کمک میکند تا آرزوهای خود را در شکل مکتوب در این نشریه محقق شده بیابند.
حوزه های فعالیت :
1- آموزش مبانی هوا فضا
2- آشنایی با تسلیحات هوا فضایی
3- آشنایی با تازه های دنیای فناوری
4- http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=37&letter=%D9%85) ها و ضد موشک ها
5- http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=30&letter=%D9%85) ها و ماشین های فضایی
6- هوا فضا در دیگر کشور ها
7- مشاهیر و تاریخ هوا فضا
8- http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png نجوم (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=13&letter=%D9%86)
9- زیست بوم فضا
10- زیر مجموعه ها در ماشین های فضایی
11- سرگرمی هوا فضایی
12- ایستگاه های فضایی گذشته حال و آینده
13- موسسات و سازمان های فضایی
14- گزارش های مرتبط با موضوعات هوا فضایی
15- بخش های متنوع مرتبط با موضوعات هوا فضایی
16- اخبار
17- ارتباط با مخاطبان

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:19 بعد از ظهر
ماهنامه علمی فنی آموزشی صنایع هوایی http://www.aero-space.ir/images/stories/havaei-small.jpgصاحب امتیاز: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ( سازمان صنایع هوایی)
مدیر مسئول : مهندی سید مجید هدایت
سردبیر : دکتر محسن صادق عمل نیک
نشانی : تهران صندوق پستی 181/13955
تلفن: 44635172-021 دورنگار : 44635171-021
نشانی الکترونیکی : aviation_industries@yahoo.com
پایگاه اینترنتی : www.magiran.com/avind (http://www.magiran.com/avind)

توزیع : نامه امروز شماره تماس5 - 88338553-021 ارسال پستی مشترکان : شرکت بازرگانی و پخش سروادگستر پایتخت 9540561-0932
ماهنامه صنایع هوایی از همه کارشناسان مقاله می پذیرد. مقاله های تالیفی لزوما دیدگاه مسئولان ماهنامه صنایع هوایی نمی باشد.به هنگام تالیف، ترجمه و ارائه مقالات به نکات زیر توجه فرمایید:
مشخصات کامل خود را به همراه یک شماره حساب عابر بانک سپه و یک قطعه عکس ارسال کنید.مقاله ها حروفچینی شده با نرم افزار Word باشد.فاصله کافی بین خطوط رعایت شود.متن مقالات در یک طرف صفحه ارائه گردد.طول مقالات از 15 صفحه تجاوز نکند در مورد مقالات ترجمه شده ارسال اصل مقاله ضروری است، صنایع هوایی در ویرایش و حذف مطالب آزاد است. و مطالبی که برای چاپ مناسب تشخیص داده نشوند پس فرستاده نمی شوند.

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:20 بعد از ظهر
ماهنامه علمی ترویجی فضا http://www.aero-space.ir/images/stories/faza-small.jpg
صاحب امتیاز : روابط عمومی سازمان فضایی ایران
مدیر مسئول : سامان جلایریان
سردبیر : محمد معتضدی
نشانی: تهران، خیابان ولی عصر، مقابل پارک ملت، خیابان سایه، شماره 34
تلفکس : 22029727-021
نشانی الکترونیکی : monthly@isa.ir
پایگاه اینترنتی : www.isa.ir (http://www.isa.ir)

سازمان فضایی ایران در راستای بستر سازی فرهنگی، ترویج و گسترش، آشنایی با مفاهیم عمومی فضا و همچنین معرفی آخرین دستاوردها و پژوهش های انجام گرفته در زمینه های مرتبط آماده پذیرش مقالات ارسالی از سوی متخصصان، محققان و دانش پژوهان محترم جهت چاپ در ماهنامه علمی ترویجی فضا می باشد.
زمیته های مورد نظر برای پذیرش مقالات شامل موارد زیر می باشد:
- علوم و فناوری فضایی و کاربرد های آن
- پزشکی و زیست شناسی فضایی
- مخابرات http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=30&letter=%D9%85) ای
- http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png نجوم (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=13&letter=%D9%86) و اختر فیزیک
- http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png سنجش از دور (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=77&letter=%D8%B3)
- حقوق فضا
برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی سازمان فضایی ایران مراجعه و یا با شماره تلفن روابط عمومی سازمان (22029727) تماس حاصل فرمایید.www.isa.ir (http://www.isa.ir)
این نشریه را میتوانید در سایت سازمان فضایی ایران به نشانی www.isa.ir (http://www.isa.ir) دانلود کنید.

kimiya14
1391،03،11, ساعت : 06:21 بعد از ظهر
ممنون اتفاقا این برام یه سوال بود که مهندسی فضا ینی چی؟!

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:21 بعد از ظهر
فصلنامه علمي - پژوهشي علوم و فناوری فضایی
Journal of Space Science and Technology (JSST)http://www.aero-space.ir/images/stories/jsst.jpg

صاحب امتیاز : انجمن هوافضای ايران و پژوهشگاه هوافضا

مدیر مسئول : دکتر محمد ابراهیمی

سردبیر : دکتر محسن بهرامی

آدرس : تهران / صندوق پستي 834-14665 دبيرخانة فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه هوافضا

تلفکس : 88366045 -021

نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy97953%20=%20%27JSST%27%20+%20%27@% 27;%20addy97953%20=%20addy97953%20+%20%27mail1%27% 20+%20%27.%27%20+%20%27ari%27%20+%20%27.%27%20+%20 %27ac%27%20+%20%27.%27%20+%20%27ir%27;%20document. write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%2 7%27%20+%20prefix%20+%20addy97953%20+%20suffix%20+ %20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%2 9;%20document.write%28%20addy97953%20%29;%20docume nt.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)JSST@mail1.ari.ac.ir

آدرس اینترنتی : http://jsst.ias.ir (http://jsst.ias.ir/)كثرت و تنوع مقالات تخصصی و همچنين كيفيت بالای محتوای مقالات در زمينه "علوم و فناوری فضايی " در سالهای اخير، نشان از رشد چشمگير فعاليت‏های تحقيقاتی با موضوعات مختلف فضايی ‏كشور دارد، اين امر نياز به نشريه تخصصی در كشور را بيش از پيش نمايان میسازد .
بنابراين، پژوهشگاه هوافضا به عنوان بزرگترين مركز پژوهشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در زمينة علوم و فناوریهای هوافضا، با همكاری انجمن هوافضای ايران متولی انتشار فصلنامه كاملا ًتخصصی در زمينه "علوم و فناوری فضايی " شده است.
در اين راستا دبيرخانه فصلنامه آماده دريافت مقالات علمی پژوهشی، يادداشتهای تحقيقاتی كوتاه با نوآوری برجسته و مقالات مروری شاخص از طرف اساتيد، محققين، دانشجويان و دانشپژوهان عزيز میباشد .
لطفاً مقالات ارزشمند خود را به زبان انگليسی يا فارسی، برطبق دستورالعمل ذکر شده از طریق سایت به دبیرخانه ارسال نمائید .

اهداف و زمينهها :

مهندسی فضائی

· زیر ساختارها (آزمایشگاهها،سنسورها،نرما زارها )

· سامانههای حملونقل فضائی(سكوهای پرتاب)

· طراحی سامانهها فضائی فضاپیماها، ماهوارهها،ایستگاههای فضائی وتجهیزات آنها

· طراحی زیرمجموعههای فضائی (هدایت،كنترل،سازه )

· ایستگاههای زمینی (دریافت،ارسال،كنترل و پردازش اطلاعات

· فناوریهای نوین در فضا

كاربردها وعملیات فضائی

· ارتباطات

· http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png سنجش از دور (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=77&letter=%D8%B3)

· سیستمهای مكانیابی جهانی و ناوبری

· فضا و توسعه اجتماعی

· توریسم

تجارت، مدیریت و حقوق فضائی

· برنامه ریزی در امور فضائی

· سیاستگذاری فضائی

· استانداردهای فضائی

· حقوق فضائی

· تجاریسازی فضا

· خصوصیسازی فضا

· مدیریت فضائی

· ایمنی و امنیت در فضا

علوم و اكتشافات فضائی

· علوم سیارهای، سیاركها وستارههای دنبالهدار

· كاوشهای بین سیارهای

· فیزیولوژی و پزشكی فضائی(اختر-زیستشناسی)

· پسماندهای فضائی

· هواشناسی فضائی

· زمینشناسی فضائی

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:25 بعد از ظهر
دو فصلنامه علمی - پژوهشی مهندسی هوانوردی
http://www.aero-space.ir/images/stories/hava1.jpgصاحب امتیاز : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
نشانی : تهران ،میدان آزادی بزرگراه شهید آیت اله سعیدی خیابان دانشگاه هوایی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری دفتر نشریه مهندسی هوانوردی

کد پستی : 63113-13846

تلفن : 66630071-021 دورنگار : 66693442-021

نشانی الکترونیکی : aerouniversity.joae@gmail.com
دو فصلنامه مهندسی هوانوردی ( علوم و فنون هوایی سابق ) با درجه علمی پژوهشی مصوب کمیسیون تخصصی نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، مقالات تخصصی و نتایج تحقیقات علمی را در زمینه های متعدد پذیرش می نماید
لذا از کلیه اساتید، دانشجویان و محققین گرامی دعوت می شود ، مقالات اصیل خود را که تاکنون در همایش یا نشریه ای ارایه نشده باشد ؛با فرمت Ms word 2003 با همراه 4 نسخه پرینت مقاله به دفتر نشریه ارسال نمایند.
محورهای مقالات :
§ صلاحیت پروازی هواپیماها و بالگردها
§ ایمنی قابلیت اطمینان سامانه های پروازی
§ متدهای طراحی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=71&letter=%D9%87) و بالگرد
§ عمودهی سازهها و ماشین آلات سامانه های هوایی
§ مباحث طراحی و آیرو دینامیکی و مکانیک پرواز و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=58&letter=%D9%BE) های سیستم های هوایی
§ شکست ، خستگی و خزش سازهها و ماشین آلات هوایی
§ قوانین ، مقررات و مدیریت صلاحیت پروازی
§ هدایت ، کنترل و ارتعاشات سامانه های هوایی
§ قوانین ، مقررات و مدیریت پرواز
§ بررسی سوانح فضایی
§ سایر مباحث مرتبط

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:26 بعد از ظهر
نشریه علمی فنی سپهر سازمان جغرافیایی http://www.aero-space.ir/images/stories/sepehr-small.jpgصاحب امتیاز : سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
مدیر مسئول : محمد محسن نامی
سردبیر : مهدی مدیری
نشانی : تهران خیابان دکتر شریعتی خیابان معلم
صندوق پستی :3358-16765تحولات چشمگير و پيشرفتهايي كه در سالهاي اخير در دانش تهيه نقشه (مهندسي نقشه برداري، دورسنجي و علوم جغرافيايي) به وجود آمده متاثر از نياز جدي دستيابي سريع و دقيق به شناخت هر چه بهتر سرزمين و توان و امكانات كشور در عرصه هاي دفاع و سازندگي مي باشد.
سپهر، در زمينه مهندسي نقشه برداري، دورسنجي و علوم جغرافيايي منتشر گرديده است.
مقالات مورد استفاده از نوع تحقيقي، تاليفي، ترجمه و گزارش فني در زمينه هاي زير مي باشد:
· مهندسي نقشه برداري شامل: ژئودزي، نقشه برداري زميني، عكسبرداري هوايي. فتوگرامتري، هيدروگرافي، كارتوگرافي و GIS
· علوم جغرافيائي شامل: جغرافياي طبيعي، جغرافياي انساني و اقتصادي و مطالعات شهري
· دورسنجي و كاربرد تصاوير http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=75&id=30&letter=%D9%85) اي
سازمان جغرافيايي با در اختيار داشتن توان و پتانسيل بالاي علمي و به پشتوانه عظيم تجربه توليد فصلنامه علمي، فني سپهر كه در نوع خود يكي از بي نظيرترين نشريات علمي و فني كشور بشمار مي آيد قادر به انجام پروژه هاي مختلف (ترجمه، تحقيق، تاليف، ويراستاري، حروفچيني، صفحه آرايي، چاپ و صحافي) در قالب اجراي نشريات و مجلات علمي و فني مي باشد.

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:26 بعد از ظهر
فصلنامه علمي - پژوهشي مكانيك و هوافضا

http://www.aero-space.ir/images/stories/mechanic-aero.jpgصاحب امتیاز : دانشگاه امام حسين (ع)

مدیر مسئول : دكتر سيدمحسن محسني شكيب

سردبیر : دكتر محمد طيبي رهني

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد بابايي، دانشگاه امام حسين(ع)،دانشكده علوم و مهندسي، معاونت پژوهشي

تلفکس : 77104927-021

صندوق پستي: 187-16535

نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy5267%20=%20%27info.measej%27%20+%2 0%27@%27;%20addy5267%20=%20addy5267%20+%20%27yahoo %27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document.writ e%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27 %20+%20prefix%20+%20addy5267%20+%20suffix%20+%20%2 7%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%29;%20 document.write%28%20addy5267%20%29;%20document.wri te%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)info.measej@yahoo.com

آدرس اینترنتی www.measej.ir (http://www.measej.ir) :
اين مجله از انتشارات معاونت پژوهشي دانشكده علوم و مهندسي دانشگاه امام حسين(ع) می باشد كه از پاييز سال 1375 با عنوان "نشريه فني مهندسي پيام باور" منتشر ميشده است و طي مجوز 472/2910/3 مورخ 26/5/83 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به نشريه علمي – پژوهشي مكانيك و هوافضا تبديل شده است.
اهداف و زمينهها :
· انتشار نتايج تحقيقات اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان كليه دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در سطح ملي و بينالمللي در حوزه مكانيك و هوافضا.
· افزايش اعتبار علمي و پژوهشي دانشگاه در حوزه مكانيك و هوافضا.
· ارتباط علمي با ساير محققان در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي در سطح ملي و بينالمللي.
· اشاعه و گسترش فرهنگ و روحيه تحقيق در حوزه مكانيك و هوافضا.
· ايجاد يك پايگاه فكري جهت تبادل يافتههاي محققين به خصوص در حوزه مكانيك و هوافضا.
· شناخت و معرفي انديشه ها، نوآوري، اختراعات و خلاقيتهاي علمي و پژوهشي در سطح ملي و بين المللي در حوزه مكانيك و هوافضا.
· تقويت انگيزه پژوهشگران فعال جهت حضور مؤثر درعرصه ها و مجامع علمي ملي و بين المللي درحوزه مكانيك و هوافضا.

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:27 بعد از ظهر
دانشگاه شهید بهشتی - دانشكده مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين – گروه هوافضا
http://www.aero-space.ir/images/stories/beheshti-red.jpgدانشكده مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين با رويكرد فعاليت در زمينه علوم و فنون جديد شكل گرفته است. گروه هاي آموزشي اين دانشكده عبارتند از: مهندسی هوا فضا، بيوتكنولوژي، مهندسی صنايع خمير و كاغذ و انرژي. در پاييز 1386 دانشكده فعاليت آموزشي خود را با پذيرش اولين دوره دانشجويان کارشناسي ارشد در گروه های مهندسي هوافضا و صنايع خمير و كاغذ آغاز نمود. گروه آموزشي بيوتكنولوژي نيز با پذيرش 16 دانشجو فعاليت آموزشي خود را از پاييز 1387 آغاز نموده است.گروه مهندسي هوا فضا يكي از گروه هاي دانشكده مهندسي فناوري هاي نوين است كه از مهر ماه 1386 با جذب 15 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد فعاليت آموزشي خود را آغاز نموده است. رشته مهندسي هوافضا كه یکی از رشتههای گروه فنی مهندسی و داراي ماهيت ميان رشته اي است، در سال های اخیر جاي خود را در بين رشتههای راهبردی دانش و فناوري باز نموده است. این رشته در مقطع كارشناسي به صورت تك گرايشي (هوافضا) بوده و در مقاطع کارشناسی ارشد و دكترا (در ایران) دارای گرایشهای مکانیک پرواز، ایرودینامیک، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=58&letter=%D9%BE)، سازه و مهندسی فضايي است. در گروه مهندسي هوافضاي اين دانشكده در حال حاضرگرايش مهندسي فضايي ارائه مي گردد. و تاكنون سه دوره دانشجو ي كارشناسي ارشد مهندسي فضايي پذيرفته است و از مهرماه 1389 در دو گرايش مهندسي فضايي و گرايش مكانيك پرواز و كنترل در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو ميپذيرد
رديف

نام و نام خانوادگي

رتبه

مدرك و گرايش

زمينه

1

اميرمهدي قنادپور

استاديار

دكتري مهندسي هوافضا

سازه

2

محمد نوابي

استاديار

دكتري مهندسي هوافضا

كنترل - فضايي

3

عليرضا طلوعي

استاديار

دكتري مهندسي هوافضا

دینامیک پرواز و کنترل

نشانی : برزگراه چمران، خیابان یمن، بلوار رشیدالدین فضل الله میدان شهید بهشتی
تلفن و دورنگار : 29903244-021
نشانی اینترنتی : http://nte.sbu.ac.ir
نشانی الکترونیکی : info.nte@mail.sbu.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:27 بعد از ظهر
دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر http://www.aero-space.ir/images/stories/amirkabir-red.jpgدانشکده http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مهندسی هوافضا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=67&letter=%D9%87) در سال 1366 به عنوان اولین دانشکده مهندسی هوافضا کشور با پذیرش 25 دانشجو کارشناسی فعالیت خود را آغاز نمود. سپس این دانشکده در دو گرایش کارشناسی ارشد http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png آیرودینامیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=23&letter=%D8%A2) و سازه های هوافضایی فعالیت خود را ارائه نمود و با توجه به رشد بسیار خوب آموزشی پژوهشی اعضای هیئت علمی آن توانست مجوز دو گرایش دیگر را نیز اخذ کند.


بدین ترتیب دانشکده مهندسی هوافضا در حال حاضر در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد (چهار گرایش) و دکترا دانشجویان را تربیت می نماید.
اکنون پس از گذشت 23 سال هیات علمی دانشکده دارای 17 عضو تمام وقت شامل 5 استاد، 9 دانشیار و 3 استادیار می باشد. این دو گرایش شامل جلوبرندگی و مکانیک پرواز بود.
در حال حاضر تعداد 275 دانشجو در مقطع کارشناسی، 106 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 46 نفر در مقطع دکترا مشغول به تحصیل می باشند.
اولین فارغ التحصیلان رشته مهندسی هوافضا در ایران در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از این دانشکده به جامعه علمی و صنعتی کشور تقدیم شده اند. در کارنامه دانشکده مهندسی هوافضا فارغ التحصیلی 498 دانشجوی کارشناسی، 307 دانشجوی کارشناسی ارشد و 27 دانشجوی دکترا ثبت گردیده است.
این دانشکده همچنین تا به حال بیش از 39 قرارداد صنعتی به انجام رسانده و تعداد 117 مقاله در مجلات ISI ، 48 مقاله علمی-پژوهشی داخلی و خارجی و بیش از 535 مقاله در کنفرانس های معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است.
بر این سابقه درخشان باید برگزاری اولین و چهارمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران را نیز افزود. ضمنا در اسفند ماه سال 88 این دانشکده مجری برگزاری سومین کنفرانس سوخت و احتراق نیز بود.
این دانشکده نقش کلیدی در راه اندازی و اداره مجله International journal of Aerospace science and Technology (JAST) ایفا کرده و می کند و در حال حاضر مدیر مسئول و 5 تن از اعضای هیئت تحریریه این مجله از دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی امیر کبیر می باشند.
اعضای هیئت علمی دانشکده و زمینه تحقیقات :
· دکتر محمود مانی: استاد، در زمینه آیرودینامیک، آیرودینامیک تجربی، تست http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png تونل باد (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=68&letter=%D8%AA)
· دکتر سید محمد حسین کریمیان، استاد، در زمینه آیرودینامیک، گرمایش آیرودینامیکی، انتقال حرارت، دینامیک سیالات محاسباتی
· دکتر مهران تاج فر، دانشیار، در زمینه آیرودینامیک، آیرودینامیک، توربولانس، بیو مکانیک بال و بدنه http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=71&letter=%D9%87)، دینامیک سیالات محاسباتی
· دکتر علی صالح زاده نوبری ، استاد، در زمینه ارتعاشات و سیستم دینامیکی، خودرو، CAE
· دکتر صادق تابع جماعت، دانشیار، در زمینه احتراق، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=58&letter=%D9%BE) و موتور
· دکتر مسعود برومند، دانشیار، در زمینه توربوماشین موتور های احتراق داخلی، جلوبرندگی توربین گاز و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موتور جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=40&letter=%D9%85)
· دکتر علیرضا جهانگیریان، دانشیار، در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی، بهینه سازی آیرودینامیکی، تولید شبکه عددی
· دکتر ناصر سراج مهدی زاده، دانشیار، در زمینه جلوبرندگی، سوخت و احتراق، طراحی سیستم های احتراقی، ناپایداری محفظه احتراق
· دکتر مهدی مرتضوی، استادیار، در زمینه مکانیک پرواز اجسام پرنده، آنالیز تست های پروازی، طراحی و ساخت http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png خلبان خودکار (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=12&letter=%D8%AE)، طراحی سیستم تعیین وضعیت http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=30&letter=%D9%85)
· دکتر مهدی سبزه پرور، دانشیار، در زمینه مکانیک پرواز، شیبه سازی ماهواره
· دکتر ابوالقاسم مسگر پور طوسی، دانشیار، در زمینه توربوماشین ها، موتور های توربین گاز و احتراق داخلی، انتقال حرارت
· دکتر ابوالقاسم نقاش، استادیار، در زمینه کنترل پرواز، شبیه سازی، کنترل (تئوری و کاربرد)، دینامیک و کنترل ماهواره
· دکتر حمید رضا اویسی، استاد، در زمینه تحلیل و طراحی سازه های هوایی، روش نوار محدود خطی و غیر خطی، آنالیز حرارتی-مکانیکی و پایداری مواد FGM
· دکتر محمد همایون صدر لاهیجانی، دانشیار، در زمینه دینامیک سازه، مدلسازی و آنالیز سازه، تحلیل سازه های کامپوزیت، آنالیز سازه بال و بدنه هواپیما
· دکتر حسین حسینی تودشکی، استاد، در زمینه سازه، خستگی، خزش، عمر باقیمانده قطعات، مواد کامپوزیت، مکانیزم های خرابی در مواد کامپوزیت، روش های عددی بدون مش، FEM
· دکتر کامران رئیسی چرمکانی، استادیار، در زمینه مکانیک پرواز، آزمایش پرواز
· دکتر کامیار منصور، دانشیار، در زمینه آیرودینامیک

نشانی :خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده هوافضا
تلفن : 6405032-021
دورنگار : 66959020-021
نشانی اینترنتی:http://aerospace.aut.ac.ir (http://aerospace.aut.ac.ir/)
نشانی الکترونیکی: (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy693%20=%20%27AeroExcel%27%20+%20%2 7@%27;%20addy693%20=%20addy693%20+%20%27aut%27%20+ %20%27.%27%20+%20%27ac%27%20+%20%27.%27%20+%20%27i r%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20pa th%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20addy693%2 0+%20suffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%2 0%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20addy693%20 %29;%20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)AeroExcel@aut.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:28 بعد از ظهر
دانشگاه شیراز- دانشکده مهندسی مکانیک- بخش انرژی و هوافضا http://www.aero-space.ir/images/stories/shirazuni.jpgتاریخچه دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز (پردیس فعلی دانشکده های مهندسی) و دانشکده مهندسی مکانیک به بیش از 50 سال قبل بر می گردد. در آن زمان دانشجویان در یک دوره 5 ساله نائل به اخذ مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در رشته مهندسی مکانیک می شدند. بدینصورت شاید اولین دوره های کارشناسی ارشد در این دانشکده برقرار شد. فارغ التحصیلان این دانشکده تا به امروز در مقاطع تحصیلی مختلف بالغ بر 4000 نفر شده است. بعدها در سال 1364 دوره کارشناسی ارشد غیر پیوسته مهندسی مکانیک و دوره دکتری در سال 1370 نوگشائی گردید.

قابل توجه است که در این دوره ها گرایش هوا-فضا در دو شاخه ایرودینامیک و دینامیک پرواز از همان ابتدا تعریف شده و دانشجویان با پس زمینه تحصیلی مهندسی مکانیک در این مقاطع بتحصیل مشغول شده و کماکان می شوند .
این نکته مهم است که پایان نامه این دانشجویان بنا به نیاز قراردادهای منعقده در زمینه هوافضا تعریف شده است. در سال1376 علاوه بر دورهای فوق دوره کارشناسی ارشد هوافضا (گرایش ایرودینامیک) نیز نوگشائی و دانشجویان با پس زمینه هوا-فضا در این دوره مشغول بتحصیل شدند. هم اکنون بخش انرژی-هوافضا در دانشکده مهندسی مکانیک مجری ارائه آموزشهای لازم بوده و دانشجویان با تخصص هوا-فضا در مقاطع مختلف تا کنون فارغ التحصیل گردیده اند.
اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک :


ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

مدرک و گرایش

زمینه تحقیقات

1

2

محمد اقتصاد

دانشيار

دكترا-کنترل

کنترل بهینه، روباتیک

3

همايون امداد

دانشيار

دكترا-مکانیک سیالات

ایرو دینامیک عددی، جریان غیر دائمی

4

محمد مهدي عليشاهي

استاد

دكترا-ایرودینامیک

طراحی وسائل پروازی

5

سيد احمد فاضل زاده

دانشيار

دكترا-ایروالاستیسیته

ایروالاستیسیته-طراحی مسیر

6

مهرداد فريد

دانشيار

دكترا- سازه

ارتعاشات و کنترل

7

محمد حسن كديور

استاد

دكترا- سازه

ارتعاشات، بهینه سازی

8

ابراهيم گشتاسبي راد

استاديار

دكترا-مکانیک سیالات

ایرودینامیک تجربی و عددی

9

مجتبي محزون

دانشيار

دكترا-سازه

کنترل و بهینه سازی

10

محمد رحيم نامي

استاديار

دكترا-سازه

سازه های هوائی، مکانیک جوش

11

محمد رحيم همتيان

دانشيار

دكترا-سازه

طراحی معکوس

12

حسین خالقی

استادیار

دکترا- پیشبرندگی

توربین گاز، کمپرسورها

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:29 بعد از ظهر
پژوهشگاه مواد و انرژی http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/mavad.jpg «مركز خواص مواد» فعالـيت هاي تحقيقاتي خود را در زمينه هاي مواد، انرژي هاي نو، الكترونيك و آلودگي محيط زيست در سال 1350 در دانشگاه صنعتي شريف آغاز کرد. پس از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي، مركز با جذب نيروهاي متخصص به تدريج فعاليت هاي تحقيقاتي خود را گسترش داد و به "مرکز پژوهش های خواص و کاربرد مواد و نيرو" و سرانجام "پژوهشگاه مواد و انرژی" تغيير نام يافت.

اين پژوهشگاه هم اکنون با توجه به اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، همكاري گسترده اي با دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي، صنايع، موسسات اجرايي بخش دولتي و بخش خصوصي برقرار کرده است. پژوهشگاه، هم اکنون داراي سه پژوهشكده سراميك، نيمه هادي ها و انرژي مي باشد كه در 9 گروه تخصصي به فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه هاي مرتبط با مواد و انرژی مي پردازند. دو پژوهشکده جديد "مواد نو" و "فلزات گرانبها و پيشرفته" نيز عملا" فعاليت های علمی و تحقيقاتی خود را آغاز کرده و قرار است رسما" به پژوهشکده های موجود بپيوندند.
سرلوحه اهداف پژوهشگاه، گسترش علوم و تكنولوژي در زمينه هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي است كه از طريق اجراي پروژه هاي مربوط تحقق مي يابد. علاوه بر اين، پژوهشگاه آموزش بخشي از كادر پژوهشي مورد نياز كشور را از طريق تاسيس و توسعه دوره هاي تحصيلات تكميلي در سطوح دكترا (مهندسی مواد) و كارشناسي ارشد (سراميك، نانو مواد و تبديل و ذخيره انرژي) و نيز آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي داخلي و خارجي برای انتقال تجربه هاي فني به عهده دارد. اينك پژوهشگاه مواد و انرژي با پشتوانه بيش از 35 سال تجربه تحقيقاتي و با برخورداري از تخصص هاي حدود 45 نفر عضو هيات علمي، 45 نفر كارشناس و تكنيسين پژوهشي و نيز تجهيزات پيشرفته و بعضاً منحصر به فرد در ايران، نقش مهمي در توسعه و بهبود كيفيت صنعت نوپاي كشور بعهده دارد.
بدون شك يكي از عوامل بسيار مهم در رشد سريع صنعت و فناوري طي ساليان اخير در ايران كه در مواردي امكان رقابتهاي جهاني را فراهم ساخته است، به دليل همكاري نزديك مراكز تحقيقاتي نظير اين پژوهشگاه با بخش های توليدی و خدماتی بوده است.
تاریخچه مرکز :http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/111.jpg


در بهمن ماه سال 1365، آزمايشگاه های مركز به محل استقرار دائمي وفعلي خود واقع در مشكين دشت كرج منتقل شدند. برگزاري دوره هاي مشترك كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مواد-سراميك با همكاري دانشگاه علم و صنعت آغاز شد.در سال 1353 آزمايشگاه مذكور به عنوان يك موسسه تحقيقاتي به نام "مركز پژوهش هاي خواص و كاربرد مواد و نيرو" تغيير نام داد.در سال 1361 هيات وزيران، انتزاع مركز را از دانشگاه صنعتي شريف تصويب و آن را به طور مستقل از واحدهاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كردhttp://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/112.jpg.در بهمن ماه سال 1365، آزمايشگاه های مركز به محل استقرار دائمي وفعلي خود واقع در مشكين دشت كرج منتقل شدند. برگزاري دوره هاي مشترك كارشناسي ارشد در رشته مهندسي مواد-سراميك با همكاري دانشگاه علم و صنعت آغاز شد.در سال 1369 برگزاري دوره دكتراي مواد - گرايش سراميك با همكاري انستيتو سراميك شانگهاي چين آغاز گرديد.طبق راي شوراي گسترش آموزش عالي در سال 1371 "مركز پژوهش هاي خواص و كاربرد مواد و نيرو" به "پژوهشگاه مواد و انرژي" تغيير نام يافت.در آبانماه سال 71 مجوز برگزاري دوره كارشناسي ارشد مستقل به پژوهشگاه اعطا شد.دوره دكتراي مستقل پژوهشگاه در رشته مهندسي مواد از سال 1373 داير گرديد.در سال 1384 پژوهشگاه دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته نانو مواد گرفت.http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/113.jpgدر سال 1385، گروه نانو مواد پژوهشکده در حال تاسيس مواد نو آغاز به کار کرد.هيات امناء با پيشنهاد تاسيس پژوهشکده های مواد نو و فلزات پيشرفته موافقت اصولی نمود ولی تاسيس رسمی آنها را منوط به صدور مجوز شورای گسترش کرد.سال 86، پژوهشکده مواد نو بدون تحميل بار مالی به دولت عملا" شروع به کار کرد و همزمان فعاليت برای اخذ مجوز رسمی از شورای گسترش آغاز شد.همايش ملی سراميک با شرکت صدها نفر از متخصصين و ده ها شرکت تخصصی در پژوهشگاه برگزار شد.آزمايشگاه پلاسما اسپری راه اندازی شدسال 87، همایش ملی سوخت، انرژی و محيط زيست با شرکت متخصصينی از کشورهای اروپايي، افريقايي و آسيايي و صدها نفر از اساتيد، دانشجويان و صاحبان صنعت در پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در مشکين دشت برگزار شد.http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/114.jpgهمایش ملی مواد نو با شرکت متخصصين، اساتيد، دانشجويان و صاحبنظران رشته مواد در محل پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در مشکين دشت برگزار شد.آزمايشگاه نانو مواد راه اندازی شدسال 88، همایش ملی دیرگداز با شرکت صنايع ديرگداز کشور در محل پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در مشکين دشت کرج برگزار شد.آزمايشگاه های بيومواد و استخراج فلزات راه اندازی شدند.

نشانی پژوهشگاه :
تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان اهورامزدا، پلاک
تلفن و دورنگار : 7 -88771626-021
صندوق پستی : 4777-14155
نشانی مرکز پژوهشی : کرج، مشکین دشت، بلوار امام خمینی
تلفن و دورنگار : 8 -6204131-0261
صندوق پستی : 316-31787
نشانی الکترونیکی: (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy4435%20=%20%27PR%27%20+%20%27@%27; %20addy4435%20=%20addy4435%20+%20%27merc%27%20+%20 %27.%27%20+%20%27ac%27%20+%20%27.%27%20+%20%27ir%2 7;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path% 20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20addy4435%20+ %20suffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20% 27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20addy4435%20% 29;%20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)PR@merc.ac.ir
نشانی پایگاه اینترنتی www.merc.ac.ir : (http://www.merc.ac.ir/)

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:29 بعد از ظهر
پژوهشکده سامانه های فضایی http://www.aero-space.ir/images/stories/khaje130.jpg
دانشکده هوافضای دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
پژوهشکده سامانه های فضایی از ابتدای سال 87 فعالیت خود را در دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی آغاز کرده است. هدف از تأسیس این پژوهشکده ایجاد بستری مناسب برای انجام پروژه های تحقیقاتی و صنعتی با مشارکت استادان، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده می باشد.
محور فعالیت:
محور فعالیتهای پژوهشکده، فناوری¬های هوافضایی است.
ساختار:
ساختار سازمانی پژوهشی این مرکز متشکل از 5 گروه پژوهشی، عبارتند از :
• نیرو و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=58&letter=%D9%BE)
• http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png آیرودینامیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=23&letter=%D8%A2)، دینامیک پرواز و کنترل
• سازه و سیستم
فعالیت ها:
هم اکنون بیش از 30 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع دکترا و کارشناسی ارشد در رشته های http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مهندسی هوافضا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=67&letter=%D9%87) و همچنین علوم مرتبط از جمله مکانیک، برق و کنترل، شیمی و مواد در این پژوهشکده مشغول به فعالیت هستند.
از حوزه های فعالیت این پژوهشکده می توان به طراحی سامانه های فضایی و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=30&letter=%D9%85) برها، پایگاههای پرتاب فضایی، سیستمهای پیشرانش و اجزای آنها، آزمایشگاهها و تجهیزات تست زیر سیستمها و سیستمهای پیشرانش، قابلیت اطمینان و مهندسی سیستم، توربین گاز و انرژی¬های نو اشاره کرد.
از دیگر فعالیتهای این مرکز می توان به برگزاری دوره های آموزشی و کارگاههای تخصصی در حوزه علوم و فناوری فضایی با مشارکت اساتید بین المللی اشاره کرد که تاکنون تجربه برگزاری 3 دوره آموزشی با همکاری اساتید اروپایی در کارنامه پژوهشکده موجود است.
این پژوهشکده دست کلیه استادان، دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران مستعد و با انگیزه را برای همکاری به گرمی
می فشارد.
نشانی :تهران، فلکه چهارم تهران پارس، خیابان وفادار شرقی، بلوار دانشگاه، دانشکده هوا فضا دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:30 بعد از ظهر
گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد http://www.aero-space.ir/images/stories/ferdowsiarm130red.jpg
گروه مهندسی مکانيک با سابقه ترين گروه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی می باشد که فعاليت خود را در سال 1354 آغاز نموده است و اکنون با بيش از 30 عضو هيئت علمی به يکی از بزرگترين گروه های دانشکده مهندسی تبديل شده است . اين گروه در حال حاضر حدود 600 دانشجوی کارشناسی در گرايش های طراحی کاربردی و حرارت و سيالات دارد.

اين گروه همچنين در مقطع دکتری نيز در گرايش های: طراحی کاربردی و تبديل انرژی هر ساله دانشجو می پذيرد.

گروه مهندسی مکانيک در مقطع کارشناسی ارشد با حدود 280 دانشجو در گرايش های طراحی کاربردی , تبديل انرژی, ساخت و توليد و هوافضا (آيروديناميک, پيشرانش و سازه ) فعاليت دارد.

اعضای هيات علمی با گرایش هوافضا و زمینه فعالیت

1- دکتر محمود پسنديده فرد، دانشيار ، در زمینه آيروديناميک زير صوت و فوق صوت- هيدروديناميک عددی و تجربی

2- دکتر جليل رضائی پژند، استاد، درزمینه سازه های هوشمند, پايداری سازه های کامپوزيتی

3- دکتر محمد حسن جوارشکيان، دانشیار، در زمینه آيروديناميک, ديناميک سيالات عددی

4- دکتر بهروز حسنی، دانشیار، در زمینه بهينه سازی

5- دکتر احسان روحی، استادیار

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:30 بعد از ظهر
دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی http://www.aero-space.ir/images/stories/khaje130.jpg

گروه هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1379 در دانشکده مهندسی مکانیک این دانشگاه تأسیس گردید و نخستین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد علاقه مند به این رشته در چهار گرایش http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png آیرودینامیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=23&letter=%D8%A2)، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=58&letter=%D9%BE) (جلوبرندگی)، سازه های هوائی و دینامیک و کنترل پرواز مشغول به تحصیل شدند. پس از آن با توجه به نیازهای موجود دربخش مهندسی فضایی، درپی تدوین برنامه آموزشی جامع توسط اساتید دانشکده و تصویب آن از سوی وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری، گرایش مهندسی فضایی نیز برای اولین بار در کشور، در اوایل سال 1381 تأسیس گردید.از سوی دیگر با توجه به همکاری های علمی دانشکده http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مهندسی هوافضا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=67&letter=%D9%87) و دانشگاه تکنولوژی هوافضای مسکو MATI ، در مهرماه سال 1383 پس از اخذ مجوزهای لازم، دوره کارشناسی مشترک مهندسی هوافضا با همکاری این دو دانشکده تأسیس گردید كه بنا بر برنامه ریزی های انجام شده دانشجویان این دوره 3 تا 4 سال از زمان تحصیل خود را در دانشکده هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و یک سال دیگر را در دانشگاه تکنولوژی هوافضای مسکو می گذرانند.

بدنبال موفقیت های فوق و با موافقت وزارت علوم، تحقیقات وفنآوری در اوایل سال 1384 دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بطور مستقل و به عنوان سومین دانشکده هوافضای کشور تأسیس گردید كه با توجه به توانمندیهای دانشکده با تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری مجوز دوره کارشناسی روزانه نیزبه دانشکده هوافضا داده شد و از مهرماه 1385 تعداد 43 نفر دانشجو در دروه کارشناسی هوافضا مشغول به تحصیل شدند.
درسال جاری مقطع دكتری هوافضای روزانه و شبانه نیز در دانشكده راه اندازی شده است كه آزمون آن در اردیبهشت ماه سال 1387 برگزارخواهد شد ودانشجویان پذیرفته شده در این مقطع ، به عنوان نخستین گروه از مهر ماه سال تحصیلی 87-86 در این دانشكده مشغول به تحصیل خواهند شد.
افتخارات:
از افتخارات این دانشكده می توان به ششمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضا اشاره نمود که در اسفند ماه سال 1385 در این دانشکده برگزار گردید و دستاورد های مثبت و قابل توجهی داشت.
ماموریت ها:
ایجاد قطب مهندسی فضایی در كشور
· ایجاد توانمندی های برتر علمی دركشور
· ایجاد ارتباط با دانشكده های برتر دنیا در زمینه علوم هوافضایی
اعضای هیئت علمی :
گروه دینامیک پرواز و کنترل:
- دکتر جعغر روشنیان
- دکتر امیر علی نیکخواه
گروه سازه هوایی :
- دکتر علی مظفری
- دکتر سعید ایرانی
گروه مهندسی فضایی
- دکتر مهران میر شمس
- دکتر علیرضا نوین زاده
گروه آیرودینامیک
- دکتر مسعود میرزایی
گروه پیشرانش و جلوبرندگی
- دکتر رضا ابراهیمی
- دکتر حسن کریمی
- دکتر مانی فتحعلی

برگزار کننده دوره های:
کارشناسی
- روزانه
- مشترک با دانشگاه دولتی روسیه
کارشناسی ارشد
دکترا
- روزانه
- مشترک با دانشگاه دولتی روسیه
آزمایشگاههای پژوهشی:
- آزمایشگاهMDO
- آزمایشگاه پردازش موازی
- آزمایشگاه آیرودینامیک
- آزمایشگاه عملگرها
- آزمایشگاه فضایی
گارگاه ها :
- کارگاه اتومکانیک

نشانی :
تهران- میرداماد غربی - پلاک 470
كد پستی : 1969764499
صندوق پستی: 4416-15875
تلفن: 3-88882991 , شماره داخلی+ 84064
نشانی الکترونیک : webadmin@kntu.ac.ir
نشانی پایگاه اینترنتی: www.kntu.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:31 بعد از ظهر
قطب علمی سامانه های هوافضایی http://www.aero-space.ir/images/stories/samanesmall.jpgقطب علمی سامانه هوا فضایی در تیر ماه 1388 تاسیس گردیده است دانشگاه شریف که در بسیاری از زمینه های صنعتی در کشور سرآمد است، در مهر ماه سال 1366 رشته مهندسی هوا فضا را برای اولین بار در کشور دانشگاه راه اندازی نمود. حاصل دو دهه تلاش اساتید، کارکنان و دانشجویان این دانشگاه منجر به ایجاد یکی از قوی ترین مراکز علمی در کشور در زمینه هوا فضا شده است که در شاخه های تخصصی گوناگون این رشته از جمله طراحی سامانه های هوافضایی فعالیت دارد.
سامانه های هوا فضایی سامانه هایی هستند که از پرواز در هوا یا فضا برای انجام ماموریت خود بهره می برند و یا یک وظیفه یا عمل اصلی را در چنین مجموعه ای بر عهده دارند (مانند http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=71&letter=%D9%87)، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=30&letter=%D9%85)، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره بر (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=54&letter=%D9%85)،سامانه موتور و یا سامانه هدایت و کنترل )
اهداف قطب
- توسعه کار 'گروهی در طراحی و ساخت سامانه های هوافضایی
- تحول در آموزش طراحی مهندسی به سوی آموزش مجموعه های توسعه محصول
- توسعه دانش چند زمینه ای
- توسعه فرهنگ اجتماعی هوافضا
- انجام طرح های ملی طراحی سامانه های هوافضایی
- توسعه نقش تجربه و کار عملی در طراحی
- ایجاد خلاقیت و نوآوری در طرح های هوافضایی
- توسعه ازمایشگاه های طراحی سامانه
- توسعه ارتباطات بین المللی کشور در طراحی سامانه های هوافضایی

زمینه های اصلی فعالیت قطب
با توجه به اهداف و ماموریت قطب، به نحوی برنامه ریزی شده است تا بخشهایزیر در آینده در این قطب توسعه پیدا نمایند:
- سامانه های فضایی و ماهواره ها
- ربات های پرنده
- سامانه های حمل ماهواره و پرتابه ها
- موتورهای هوا- تنفسی( رم http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=76&letter=%D8%AC)، توربو جت و توربو فن ) و موشکی
- مدیریت راهبردی و فناوری سامانه های هوافضایی
- مهندسی سیستم سامانه های هوافضایی
- هواپیما و بالگرد بدون سرنشین
- هواپیماهای سبک و مسافربری
- بال گرد
- طراحی بهینه سازی
- سامانه های آزمایش و ارزیابی
امکانات و آزمایشگاه ها :
قطب علمی سامانههای هوافضایی از مجموعه ای از آزمایشگاه ها و کارگاههای زیر استفاده مینماید:
- آزمایشگاه محاسبات پرسرعت موازی
- آزمایشگاه بهینه سازی محاسباتی
- آزمایشگاه ایرو الاستیسیته و دینامیک سازه
- آزمایشگاه سازه و مواد مرکب
- کارگاه موتورهای هوایی
- آزمایشگاه شبیه سازی ، کنترل ، هدایت و ناوبری
- آزمایشگاه احتراق و ترموآکوستیک
- کارگاه روباتیک هوایی
خدمات :
قطب علمی سامانههای هوا فضایی میتواند در زمینه های زیر به شما یاری رساند:
- انجام طرح های ملی طراحی سامانه های هوافضایی
- ارائه کارگاه ها و سمینارهای آموزشی
- توسعه دروس تخصصی طراحی سامانه های هوافضایی
- توسعه وبگاه ملی سامانه های هوافضایی
- برگزاری مسابقات ملی طراحی سامانه

اسامی اعضاء و همکاران
- مدیر قطب: دکترکریم مظاهری
- کارشناس قطب : نساتاج الدیـن
- دکتر محمد فرشچی
- دکتر محمد طیبی رهنی
- دکترحسین پور تاکدوست
- دکتر محمدرضا سلطانی
- دکتر مسعود دربندی
- دکتر سید محمد باقر ملائک
- دکتر حسن حدادپور
- دکتر سعید ادیب نظری
- دکتر علی عابدیان
- دکتر کاظم هجرانفر
- دکتر محمد علی کوچک زاده
- دکتر هادی نوبهاری
- دکتر افشین بنا زاده
- دکتر سید علی حسینی کرد خیلی
- دکتر روح اله دهقانی فیروز آبادی
- دکتر نیما اسدیان
نشانی :
- تهران ، خیابان آزادی،دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مهندسی هوافضا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=67&letter=%D9%87)، قطب علمی سامانه های هوافضایی
- تلفکس: 33 -66022731-021
- نشانی الکترونیکی : ceas@ae.sharif.ir
- نشانی پایگاه اینترنتی :http://ceas.sharif.edu/ , http://www.ceas.ir

Unable to read/write the source directory (/home/aeros641/domains/aero-space.ir/public_html/images/Gallery/researchers/ghotb/), please check if your source directory exists

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:31 بعد از ظهر
پژوهشگاه هوافضا http://www.aero-space.ir/images/stories/pajuheshgah.jpgپژوهشگاه هوافضا از سال 1379 به منظور انجام تحقيقات هوافضايي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پايه گذاري شد. اين پژوهشگاه از بدو تأسيس در راستاي رفع نيازهاي پژوهشي كشور در زمينة هوافضا و ايجاد ارتباط مؤثر با صنايع مرتبط، فعاليت هاي چشمگيري داشته است.هم اكنون حدود 65 پژوهشگر، 33 پرسنل اجرايي و پشتيباني و 13 نفر بورسيه دكتري داخل و خارج با پژوهشگاه هوافضا همكاري مي كنند. اين تعداد شامل اعضاي هيئت علمي تمام وقت و پاره وقت، كارشناسان پژوهشي تمام وقت و پاره وقت و بورسيه هاي دكتري هستند .
اهداف، وظايف و ساختار
اهداف پژوهشگاه هوافضا به اختصار به شرح زير است:
- شناسايي و معرفي فناوري هاي هوافضايي و همكاري با سازمان ها و نهادهاي مربوط براي دستيابي به آخرين دستاوردهاي پژوهشي در زمينة هوافضا
- ايجاد زمينة مناسب براي ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي در حوزة هوافضا
- توسعه و گسترش پژوهش در زمينة هوافضا و تلاش براي رفع نيازهاي پژوهشي كشور
- همكاري پژوهشي با مؤسسات آموزشي و پژوهشي كشور به منظور ارتقاي كيفيت فعاليت هاي پژوهشي مرتبط.

پژوهشگاه هوافضا براي تحقق اهداف فوق، فعالیتهاي خود را در قالب بخشهاي زير سازماندهي كرده است:
- پژوهشكدة علوم و فناوري هوايي
- پژوهشكدة علوم و فناوري فضايي
- پژوهشكدة مديريت، حقوق و استانداردهاي هوافضايي
- گروه پژوهشي فيزيولوژي هوافضايي
- كانون تفكر آينده انديشي و راهبردي هوافضايي

زمینه های اصلی فعالیت قطب
1- فعاليت هاي پژوهشي
پژوهشگاه هوافضا تاكنون طرح هاي پژوهشي بسياري را در ارتباط با صنعت يا به صورت مستقل به انجام رسانده است. از جمله طر ح هاي پژوهشي ، كه در چهارچوب قرارداد با صنايع هوافضايي كشور انجام شده يا در حال اجرا هستند، مي توان به طرح هاي زير اشاره كرد:
- طرح آزمايشگاه فضايي ،طراحي و ساخت محمولة راكت كاوش در چهارچوب تفاهمنامة بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

- شناسايي استانداردهاي استفاده شده در طراحي، ساخت و آزمايش وسايل هوافضايي، به سفارش سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح
- طراحي و ساخت شبيه ساز ثابت هواپيماي مسافربري ايران- 140 به سفارش شركت صنايع هواپيماسازي ايران هسا
- تدوين سند جامع توسعه هوافضاي كشور به سفارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت ارائه و تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي
پژوهشگاه هوافضا در موضوعات زیر به صورت مستقل طرح های پژوهشی انجام داده يا در حال اجراي آنها می باشد :
- علوم و فناوري هوايي
- علوم و فناوري فضايي
- مديريت، حقوق و استانداردهاي هوافضايي
- فيزيولوژي هوافضايي
- كانون تفكر آينده انديشي و راهبردي هوافضايي

2- تحصيلات تكميلي
پژوهشگاه هوافضا با عنايت به ضرورت فعاليت پژوهشي در زمينه راهبردي هوافضا و تأكيد بر پژوهش كاربردي در راستاي مأموريت خود و ضرورت تربيت دانش آموختگان با هدف رفع نياز نيروي پژوهشي كشور، از نيمسال 87 اقدام به ايجاد دوره كارشناسي ارشد مهندسي هوافضا در گرايش مهندسي فضايي - اول سال تحصيلي 86 نموده است كه در هر دوره، هشت نفر دانشجو پذيرفته شده اند. ارائه دروس و هدايت پايان نامه هاي دانشجويان اين دوره ها توسط اساتيد پژوهشگاه هوافضا و با همكاري دانشگاه هاي معتبري چون دانشگاه صنعتي اميركبير و دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي انجام مي پذيرد.
پژوهشگاه هوافضا همچنين به منظور توسعه امر پژوهش، به اقداماتي همچون حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي و اعطاي بورس به دانشجويان مستعد و ممتاز در مقطع دكتري مي پردازد و برگزاري دوره هاي هدفمند بين رشته اي و ارائه آموزش هاي خاص، بخشي از اهداف آموزشي اين پژوهشگاه در راستاي تحقق اهداف پژوهشي آن است.
3- حضور در نمايشگاه ها
پژوهشگاه هوافضا به منظور برقراري، حفظ و گسترش ارتباط بين بخش هاي صنعتي و پژوهشي، آشنايي با ديگر دستاوردهاي تحقيقاتي و معرفي فعاليت ها و خدمات قابل ارائه به ساير مراكز پژوهشي و صنعتي ، همواره حضوري فعال در نمايشگاه هاي مرتبط داخلي داشته است . از جمله اين نمايشگاه ها مي توان به موارد زير اشاره نمود:
- نمايشگاه هفته جهاني فضا
- نمايشگاه هفته پژوهش و دستاوردهاي علمي و پژوهشي
- نمايشگاه ويژة طرحهاي پژوهشي و فن
- نمايشگاه افتتاحيه كاوشگر سفير
- نمايشگاه جانبي كنفرانس هاي انجمن هوافضا
- نمايشگاه بين المللي هوايي خليج فارس

4- برپايي همايش ها
پژوهشگاه هوافضا در ر استاي اجراي وظايف خود مبني بر گسترش دانش و تبادل افكار در عرصة هوافضا، همواره برپايي همايش هاي علمي را جزء برنامه هاي خود قرار داده است . از جمله فعاليت هاي پژوهشگاه در اين زمينه، برگزاري همايش هاي زير است:
- اولين همايش سيستم هاي ديناميكي آشوبناك اسفند 1380
- دومين همايش ايمني هوايي، با همكاري سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح اسفند 1381
- پنجمين كنفرانس سراسري و دومين كنفرانس بين المللي انجمن هوافضاي ايران با همكاري صنايع هواپيماسازي ايران- هسا بهمن 1382
- سومين همايش ايمني هوانوردي با همكاري شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران آذر 1384
- دومين همايش آشوب و سيستم هاي ديناميكي غيرخطي آشوبناك دي 1384
- ميزگرد موازنه نيروي انساني و منابع كار خرداد 1386
- سومين همايش CNS/ATM ارتباطات هوانوردي با همكاري سازمان هواپيمايي كشوري آذر 1386
- چهارمين همايش ايمني هوانوردي با همكاري سازمان هواپيمايي كشوري بهمن 1386
- مراسم هفتة جهاني فضا، در راستاي اجراي اهداف سازمان ملل متحد و با همكاري سازمان فضايي ايران مركز http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png سنجش از دور (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=77&letter=%D8%B3) ايران هرساله 12 تا 18 مهر.

5- همكاري هاي علمي و بين المللي پژوهشگاه هوافضا
پژوهشگاه هوافضا با توجه خاص به حضور در مجامع بين المللي و بهره گيري از فرصت هاي آموزشي و پژوهشي موجود، اقدامات مؤثري را در عرصة همكاري هاي بين المللي به انجام رسانده است:
- عضويت در فدراسيون بي نالمللي فضانوردي(IAF )
پژوهشگاه هوافضا از سال 2001 عضو اين فدراسيون شده و هر سال عضويت خود را تمديد كرده است. اين ،فدراسيون همه ساله با همكاري IISL و AIAA كنگرة بين المللي فضانوردي را در يكي از كشورهاي جهان برگزار مي كند. پژوهشگاه هوافضا به عنوان تنها عضو ايراني در كنگره هايي كه اين فدراسيون از سال 2001 تاكنون برگزار كرده با ارائة مقاله شركت كرده است.

- حضور در كنفرانس ها و نمايشگا ههاي بین المللي
پژوهشگاه هوافضا به عنوان يكي از نهادهاي علمي در زمينه هوافضا، با شركت در بيش از 18 كنفرانس خارجي و نمايشگاه هاي جانبي همواره نام كشور را در مجامع بين المللي مطرح كرده است.

- شركت در دوره هاي آموزشي و تحقيقاتي بي نالمللي و فرصت مطالعاتي
از جمله دورههاي آموزشي كه پژوهشگاه در آن حضور داشته مي توان به موارد زير اشاره كرد:

- دورة آموزشي بين المللي ديناميك غيرخطي در دانشگاه بين المللي و نيز ايتاليا سال 2002
- دورة آموزشي نرم افزار استار سي دي در دانشگاه پتسدام در در كشور انگلستان سال 2002
- مدرسه اي تابستاني با عنوان آشوب و پايداري در سيستمهاي سيارهاي آلمان 2003
- دورة آموزشي سيستم هاي ناوبري http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=30&letter=%D9%85) اي جهاني در دانشگاه پلي تكنيك تورين ايتاليا 2005 تا 2006
- توسعة يك سيستم فرصت مطالعاتي و تحقيقاتي در مؤسسة ماكس پلانك آلمان در موضوع تحقيقي جديد آزمايشگاهي براي اندازه گيري كشش بين فازی ديناميكي سيالات با تكنيك و روش تشكيل، رشد و نوسان قطره و حباب روي نازل 2005 -2006

- مذاكرات بين المللي انجام شده بين پژوهشگاه و مؤسسات علمي و دانشگاههاي خارجي
- انجام مذاكره براي تأسيس آزمايشگاه مكانيك پرواز با دانشگاه كرانفيلد انگلستان 2001
- انجام مذاكره براي همكاريهاي فضايي و شركت در سمپوزيوم سازمان ملل در زمين، كاربردهاي فضايي براي توسعة پايدار در افريقاي جنوبي 2002
- مذاكره با نمايندگان تركيه و آلمان در حاشية كنفرانس فضا در بلژيك2005
- مذاكره با نمايندگان كشور اندونزي در حاشيه نشست كميته همكار يهاي علمي بين المللي در ايران 2008
- شركت در سه نشست كميته همكاري هاي بين المللي ايران و بلاروس 2008 و 2007
- شركت در دو نشست كميته همكاري هاي بين المللي ايران و آفريقاي جنوبي 2008


- همكاري بين المللي در انجام پروژه هاي تحقيقاتي
اين همكاري در قالب طرح جندي شاپور، كه شامل پروژه هاي مشترك پژوهشي گروه هاي ايراني و فرانسوي در تمام زمينه هاست، به تصويب رسيده است . در سال 2007 يك گروه سه نفره از پژوهشگاه هوافضا به مركز تحقيقات رايانه در شهر تولوز فرانسه اعزام شدند . اين گروه، تحقيقات لازم دربارة چگونگي ايجاد محيط واقعيت مجازي، به طور كلي، و شرايط لازم براي درمان اختلالات اضطرابي هراسي (فوبيا) مسافران
خطوط هوايي، به طور خاص، انجام داد . نتايج اين تحقيقات، كه شامل نرم افزار واقعيت مجازي و شرحي از همكاري هاي مشترك انجام شده براي اجرايي كردن پروژه به ايران منتقل گرديد.

- مشاركت متخصصان و محققان خارجي در فعالي تهاي علمي، آموزشي و پژوهشي
در رابطه با مشاركت متخصصان و محققان خارجي يا ايراني مقيم خارج از كشور در فعاليت هاي علمي، آموزشي و پژوهشي، مي توان به برگزاري 6 دوره علمي آموزشي در قالب سمينار، كنفرانس يا دوره هاي كوتاه مدت آموزشي در موضوع دستاوردهاي علمي، اختراعات و پايان نامه هاي اين محققان اشاره كرد.

- نشر دستاوردهاي پژوهشي پژوهشگاه هوافضا
پژوهشگاه هوافضا از اوايل سال 1379 ، براساس وظايف پژوهشي و اطلاع رساني خود، مدارك متعددي را در قالب مقاله ، گزارش، كتاب و خبرنامه منتشر كرده است يا در دست انتشار دارد. اين مدارك به تفكيك نوع مدرك عبارتند از:
- انتشار و ارائة بيش از 182 مقاله از دستاوردهاي پژوهشي در نشريات و كنفرانس هاي معتبر داخلي و بين المللي
- انتشار بيش از 541 گزارش از طرح هاي پژوهشي و فعاليت هاي اجرايي پژوهشگاه
- ترجمه و تأليف 9 كتاب تخصصي با موضوعات هوافضايي
- انتشار بيش از 98 شماره ماهنامة خبرهاي هوافضايي در 8 صفحه و به مدت 9 سال و ارسال آن براي بيش از 460 گيرنده
- پايان نامة دكتري به صورت مشترك با دانشگاه صنعتي شريف و مركز تحصيلات تكميلي زنجان

امكانات پژوهشگاه هوافضا
پژوهشگاه به منظور ايجاد بستر لازم براي انجام فعاليت هاي پژوهشي پي شگفته، امكاناتي را براي پژوهشگران فراهم آورده است، كه در ادامه معرفي خواهند شد. تلاش براي توسعة كمي و كيفي اين امكانات در تناسب با نيازهاي پژوهشي، همواره ادامه خواهد داشت.

1.آزمايشگاه پردازش موازي
2. آزمايشگاه واقعيت مجازي
3. آزمايشگاه الكترونيك
4. مركز رايانه و فناوري اطلاعات پژوهشگاه
5. كتابخانه پژوهشگاه هوافضا

{yoogallery src=[/images/Gallery/researchers/havafaza/] width=[100]}نشانی:
تهران - شهرك قدس - خيابان ايران زمين - خيابان مهستان - انتهاي خيابان پانزدهم - پژوهشگاه هوافضا
صندوق پستي 834-14665 پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
تلفن: 39-88366030-021
دورنگار: 88362011-021
نشانی الکترونیکی: info@ari.ac.ir
نشانی پایگاه اینترنتی: www.ari.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:32 بعد از ظهر
قطب علمی مهندسی هوافضای محاسباتی http://www.aero-space.ir/images/stories/ghotb-amir.jpg
دانشکده هوافضا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،این قطب در سال 1385 به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسید. این قطب اولین کرسی قطب علمی کشور در رشته http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مهندسی هوافضا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=67&letter=%D9%87) میباشد. دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1366 به عنوان اولین دانشکده مهندسی هوافضا با پذیرش 25 دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود. پس از گذشت 20 سال، در حال حاضر اعضای هیئت علمی دانشکده بالغ بر 16 عضو تمام وقت شامل 2 استاد، 5 دانشیار و 8 استادیار و یک مربی میباشد که برای تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به کار مشغول هستند.
معرفی دانشکده:
در حال حاضر تعداد 245 دانشجو در مقطع کارشناسی، 100 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 44 نفر در مقطع دکترا به تحصیل مغول میباشند. اولین فارغالتحصیل رشته مهندسی هوافضا در ایران در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از این دانشکده به جامعه علمی و صنعتی کشور تقدیم شدهاند. در کارنامه دانشکده مهندسی هوافضا فارغالتحصیلی 380 دانشجو کارشناسی، 210 دانشجوی کارشناسی ارشد و 10 دانشجوی دکترا ثبت شده است.
این دانشکده همچنین تا به حال بیش از 35 قرارداد صنعتی به انجام رسانیده و بیش از 80 مقاله در مجلات علمی-پژوهشی داخلی، خارجی و دارای ISI و بالغ بر 400 مقاله در کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده است.
ضمنا اولین و چهارمین دوره کنفرانس انجمن هوافضای کشور توسط این دانشگاه برگزار شده است.
این دانشکده نقش موثری در راهاندازی مجله JAST داشته است و درحال حاضر مدیر مسئول و 5 تن از اعضای هیئت تحریریه این مجله از دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر میباشد.
تا به حال چند تن از اعضای هیئت علمی این دانشکده موفق به دریافت جوایز جشنواره خوارزمی شده اند.


اهداف قطب:
1- توسعه کیفی آموزش و پژوهش و بهرهگیری از فناوریهای جدید
2- ارتباط گسترده دانشکده با مراکز علمی و صنعتی ایران و جهان در زمینه هوا فضا
3- انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی یه منظور حل مشکلات موجود در صنایع هوافضای کشور
4- توسعه زیرساخت آزمایشگاههای تحقیقاتی موجود و تاسیس آزمایشگاه جدید در 4 سال آینده
5- انجام مطالعه در زمینه برنامهریزی استراتژی صنایع هوافضای کشور
6- تدوین برنامه پردازش نرمافزارهای مهندسی و محاسباتی در زمینه مهندسی هوافضا
7- آشنانمودن جامعه دانشآموزی با دانش مهندسی خوافضا
8- ارتقاء جایگاه این دانش با برگزاری دورههای فشرده آموزشی و مسابقات علمی در سطوح مختلف

اعضای قطب:
قطب مهندسی هوافضا تمامی اعضاء هیئت علمی دانشکده و دیگر هیئت علمی علافهمند را عضو خود میداند لکن هسته قطب شامل افراد زیر میباشد:

1- دکتر محمود مانی ،استاد طراحی آیرودینامیکی و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png آیرودینامیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=23&letter=%D8%A2) تجربی
2- دکتر سید محمد حسین کریمیان، استاد دینامیک سیالات عددی و آیرودینامیک
(رئیس قطب)
3- دکتر بهروز مراغهچی، استاد فیزیک پلاسما و مخابرات
4- دکتر سید رضا غفاریان، استاد مواد مرکب-پلیمر
5- دکتر حسین حسینی تودشکی، دانشیار مکانیک شکست و مواد مرکب
6- دکتر حمید رضا اویسی، دانشیار مواد مرکب، پایداری سازهها و طراحی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=49&id=71&letter=%D9%87)
7- دکتر مهران تاجفر، دانشیار آیرودینامیک

اعضای همکار عبارتند از :
1- دکتر علی صالح زاده نوبری، دانشیار ارتعاشات دینامیکی و آنالیز مودال
(مسئول برگزاری مسابقات دانشآموزی)
2- دکتر علیرضا جهانگیریان، دانشیار آیرودینامیک و دینامیک سیالات
(مسئول دفتر مطالعات استراتژیک هوافضا)
امکانات دانشکده:
آزمایشگاهها :
1- آزمایشگاه آیرودینامیک
2- آزمایشگاه احتراق و پیشرانش
3- آزمایشگاه خستگی
4- آزمایشگاه دینامیک پرواز
5- آزمایشگاه ارتعاشات و سیستمهای دینامیکی
کارگاهها :
1- گارگاه ابزار
2- کارگاه موتور و شاسی
3- استودیو طراحی

نشانی :تهران، خیابان حافظ، پلاک 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا
تلفن دفتر قطب: 64543202-021
تلفن دفتر دانشکده: 66405032-021
دورنگار: 64543202-021
نشانی اینترنتی: http://aerospace.aut.ac.ir (http://aerospace.aut.ac.ir/)
نشانی الکترونیکی: (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy95002%20=%20%27AeroExcel%27%20+%20 %27@%27;%20addy95002%20=%20addy95002%20+%20%27aut% 27%20+%20%27.%27%20+%20%27ac%27%20+%20%27.%27%20+% 20%27ir%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20 +%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20add y95002%20+%20suffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attri bs%20+%20%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20ad dy95002%20%29;%20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)AeroExcel@aut.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:33 بعد از ظهر
سازمان هواپيمايي کشوري
http://www.aero-space.ir/images/stories/havapeymaei1.jpgدر اواخر جنگ جهاني اول و در يکي از روزهاي سال 1296 شمسي اهالي تهران براي اولين بار هواپيمايي را مشاهده نمودند که در ارتفاع پايين بر فراز تهران پرواز مي کرد و چون در آن موقع فرودگاهي در تهران وجود نداشت، خلبان در محل وزارت امور خارجه و شهرباني فعلي به زمين نشست. اين هواپيما ساخت روسيه بود که آن را به صورت صندوقي از قطعات از راه بندرانزلي با اتومبيل به تهران حمل و پس از سوار کردن قطعات توسط خلبان روسي به پرواز درآمد.
تاريخچه
پيشرفت سريع کشورهاي توسعه يافته در زمينه صنعت، تکنولوژي و بازرگاني، مسؤولين امر را متوجه صنعت نوپا و پرشتاب هواپيمايي نمود. به دنبال تمايل کشورها نسبت به استفاده از اين تکنولوژي، در بهمن ماه سال 1304 ايران به موجب قانوني، حق انحصاري هواپيمايي در ايران را به شرکت هواپيمايي آلماني به نام يونکرس ، واگذار نمود.
شرکت مزبور در سال 1305 شعبه خود را در ايران افتتاح و با وارد کردن چند فروند هواپيماي يونکرس، خطوط هوايي به شهرهاي مشهد، شيراز، بندرانزلي و بوشهر داير و حمل و نقل پست و مسافر از راه هوا را به عهده گرفت.
در سال 1317 باشگاه خلباني با 20 فروند هواپيما تاسيس شد.در مرداد ماه 1325 دولت اقدام به تشکيل اداره اي تحت عنوان اداره کل هواپيمايي کشوري نمود.
اداره مذکور در آغاز کار خود را در يک اتاق واقع در طبقه پايين ساختمان شمس العماره با يک رييس و يک کارمند آغاز نمود و در يک سال بعد با بودجه اي بالغ بر سيصد هزار تومان محل آن به فرودگاه مهرآباد انتقال يافت. حدود سه سال بعد يعني در تاريخ 28 تير ماه 1328 قانون هواپيمايي کشوري به تصويب مجلس وقت رسيد و اداره کل هواپيمايي کشوري زير نظر وزارت راه قرار گرفت. در سال 1353 اداره مذکور تحت عنوان سازمان هواپيمايي کشوري زير پوشش وزارت جنگ قرار گرفت، تا اين که با به ثمر رسيدن انقلاب شکوهمند اسلامي در تاريخ 6/12/1357 با تصويب شوراي انقلاب، سازمان از پيکره وزارت جنگ منتزع و به وزارت راه و ترابري ملحق گرديد.
در راستاي شناخت بيشتر سازمان هواپيمايي کشوري که امروزه به عنوان سازماني متعالي و شکوفا، اعمال حاکميت بر صنعت حمل و نقل هوايي را عهده دار است همين بس که پس از انقلاب شکوهمند اسلامي به رغم مشغله هاي هشت سال دفاع مقدس و اخراج کارشناسان خارجي، کليه امور به دست تواناي متخصصين ايراني انجام و فرودگاههاي کشور از 22 فرودگاه قبل از انقلاب که حمل بار و مسافر در آن انجام مي گرفت به 70 فرودگاه عملياتي و آمار جابه جايي مسافر از قريب به سه ميليون نفر قبل از انقلاب به حدود 20 ميليون نفر در سال افزايش يافته است.

وظايف سازمان هواپيمايي كشوري
وظايف سازمان هواپيمايي کشوري که به مثابه نماينده دولت در جهت اعمال حاکميت در صنعت حمل و نقل هوايي کشور است به شرح زير ميباشد:سياستگذاري و برنامه ريزي و تعيين خط مشيهاي فني، اقتصادي، بازرگاني بين المللي حمل و نقل هوايي کشور.
سياستگذاري و برنامه ريزي درمورد نوع، تعدد جايگاه دستگاههاي ناوبري و کمک ناوبري و ارتباطي درفرودگاهها و نظارت بر عملکرد فرودگاهها.
سياستگذاري و برنامه ريزي درزمينه آموزش وتربيت پرسنل متخصص هواپيمايي براي کليه موسسات هواپيمايي
سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مخابراتي و صدور دستورالعمل هاي مربوطه به امور مخابرات و مبادله پيامها و دستگاههاي مورد نياز در فرودگاهها.
برنامه ريزي درخصوص برقراري سيستم هاي برق اضطراري و روشنايي باندها و نظارت بر نصب و بهره برداري صحيح از سيستم ها و تجهيزات مربوطه
صدور دستور العملهاي مورد نياز در امور امنيتي زميني ، آتش نشاني و آموزشي پرسنل و نظارت بر حسن اجراي آن.
تدوين استاندارد پرواز ، نظارت بر شرکتهاي هواپيمايي از نظر تاييد صلاحيت و رعايت نکات و استانداردهاي ايمني و صدور گواهينامه ها و تدوين و تنظيم مقررات مربوطه.
تنظيم و تدوين مقررات و دستورالعملهاي مربوط به کنترل فضاي کشور و صدور اجازه پرواز و جلوگيري از آن و نظارت بر واحدهاي مراقبت پرواز فرودگاهها.
تاييد انواع هواپيماهايي که مي توانند درايران به فعاليت حمل و نقل هوايي بپردازند.
تهيه طرح موافقتنامه ها و قراردادهاي بين المللي و مبادله آنها.
تهيه و تدوين دستورالعملهاي امنيتي، حفاظتي با رعايت مقررات و استانداردهاي بين المللي و داخلي مربوطه و نظارت براعمال آنها.
عضويت و ارتباط با سازمان بين المللي هواپيمايي کشوري (ICAO) و ساير سازمانهاي جهاني ذيربط با رعايت مقررات مربوطه.
بررسي سوانح و حوادث هواپيمايي و اعمال مجازات هاي لازمه طبق مقررات مربوطه.
بررسي و ارائه طرح هاي فرودگاهي ونظارت بر رعايت استانداردهاي بين المللي مربوطه
تاييد صلاحيت فني و تخصصي مديران و مسئولين عملياتي فرودگاههاي کشور قبل از انتصاب آنان توسط مدير عامل شرکت فرودگاههاي کشور
انجام امور برنامه ريزي، امور اداري و مالي و حقوقي وارزشيابي و ساير خدمات مديريتي و پشتيباني سازمان و پرسنل مربوطه.
صدور،تمديد، تعليق و لغو مجوز تاسيس دفاتر خدمات مسافرت هوايي
نظارت و ارزيابي مستمر نحوه فعاليت دفاتر خدمات مسافرت هوايي
آموزش توجيهي و تخصصي مديران فني دفاتر خدمات مسافرت هوايي وبرگزاري آزمون تخصصي مربوط


بخش های مختلف سازمان:
http://www.aero-space.ir/images/stories/cao-chart.gif
نشانی :

تهران - فرودگاه مهرآباد - سازمان هواپيمايي كشوري - روابط عمومي

صندوق پستي : شماره 1795-13445

تلفن: 66025131-021

دورنگار : 44665496 -021

نشانی اینترنتی : info@coa.ir

نشانی پایگاه اینترنتی : www.coa.ir (http://www.coa.ir)

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:33 بعد از ظهر
سازمان فضایی ایران
http://www.aero-space.ir/images/stories/fazaei.jpgایران برای اولین بار در سال 1349 با عضویت در سازمان بین المللی ارتباطات http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=77&id=30&letter=%D9%85) ای، و نصب و استفاده از آنتن استاندارد A در اسد آباد همدان، عملا به جمع بهره برداران از فناوری فضایی وارد شد.
در سال 1353، بعد از پرتاب اولین ماهواره مطالعه منبع زمینی آمریکا « سری لندست »، دفتر جمع آوری اطلاعات ماهواره ای در سازمان برنامه و بودجه وقت، تاسیس و استفاده از فناوری http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png سنجش از دور (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=77&id=77&letter=%D8%B3) به صورت طرح استفاده از ماهواره در این دفتر آغاز شد.

تاریخچه
بعد از انجام مطالعات اولیه و کسب نتایج مطلوب از تصاویر ماهواره ای، به منظور دسترسی مستقیم به تصاویر ماهواره ای، دفتر مذکور به مرکز سنجش از دور تغییر نام داد. این مرکز در سال 1356، به عنوان چهارمین کشور در دنیا در قالب « طرح استفاده از ماهواره » اقدام به خرید و نصب یک دستگاه گیرنده تصاویر ماهواره ای سنجش از دور در ماهدشت کرج نمود.
در همان سال (1356) به پیشنهاد سازمان رادیو و تلویزیون وقت، شورای اقتصاد مقرر نمودسازمانی وابسته به یکی از وزارتخانه ها تحت عنوان سازمان فضایی ملی ایران تشکیل گردد. از سال 1358 تا سال 1366 به علت مشکلات سیاسی و اقتصادی بوجود آمده حاصل از وقایعی نظیر جنگ تحمیلی ، عملا برنامه های فضایی ایران متوقف شد و طبیعتا پیشنهاد تاسیس سازمان فضایی ملی ایران نیز معلق ماند.تا این که در سال 1366، کمیسیونی جهت هماهنگی امور فضایی ایران به ریاست نخست وزیر و با عضویت وزرای پست و تلگراف و تلفن، صنایع، دفاع، سپاه، برنامه و بودجه کشاورزی و مدیر عامل صدا و سیما تشکیل گردید.
http://www.aero-space.ir/images/stories/sazman-small.jpg
پس از آن به منظور تهیه و قابل استفاده کردن اطلاعات حاصل از فناوری سنجش از دور، در سال 1371، بر اساس ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی، مرکز سنجش از دور در قالب یک شرکت دولتی به وزارت پست و تلگراف و تلفن سابق واگذار شد.

از سال 1377 به بعد، بحث و بررسی در مورد تدوین طرح های پیشنهادی تاسیس سازمان فضایی در کشور در حوزه وزارت پست و تلگراف و تلفن، و ایجاد شورای عالی هماهنگی و سیاست گذاری فعالیت های فضایی کشور به ریاست رییس جمهور آغاز گردید.
متعاقبا در سال 1382 بر اساس ماده 8و9 مصوبه شماره 68159 مجلس شورای اسلامی ایران ، موضوع قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، با تجمیع فعالیت های حاکمیتی مرکز سنجش از دور ایران و وزارت ارتباطات و فن آوری ارطلاعات ، مجوز تاسیس شورای عالی فضایی با ریاست رییس جمهور و سازمان فضایی ایران صادر گردید.
اهداف :
بر اساس ماده 8 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، شورای عالی فضایی به منظور استفاده از فناوری فضایی و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو و حفظ منافع ملی و بهره برداری منسجم از علوم و فناوری فضایی در جهت توسعه اقتصادی، فرهنگی، علمی و فناوری کشور تشکیل گردیده است.
اساسنامه سازمان فضایی ایران ابتدا در سال 1384 به تصویب هیات وزیران رسید و سپس به لحاظ تغییراتی در جلسه مورخ 26/3/1387 هیات وزیران، مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار گرفت. شورای نگهبان اساسنامه جدید سازمان فضایی را تایید نموده و معاون اول رییس جمهور نیز در سال 1387، آن را به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ نموده است.
(برای مشاهده اساسنامه به سایت سازمان فضایی مراجعه فرمایید.)
وظایف سازمان فضایی ایران
1- انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبکه های فضایی در داخل از کشور و تجمیع فعالیت های حاکمیتی مرکز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.
2- انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره های تجاری ، علمی و تحقیقاتی و طراحی و ساخت مرکز کنترل و پذتاب ماهواره های ملی با همکاری دستگاه های ذی ریط
3- برنامه ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو و اجرام سماوی و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png نجوم (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=77&id=13&letter=%D9%86) فناوری فضایی، تقویت شبکه های ارتباطی ملی، منطقه ای و بین المللی توسط بخش های دولتی، خصوصی و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب سیاست های کلان کشور.
4- مشارکت در اجرای پروژه های ماهواره ای ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.
5- اعمال وظایف حاکمیتی محوله از طریق ارایه سیگنال بخش فضایی ( اعم از صوت، تصویر و داده) به متقاضیان در بخش زمینی، اعطای مجوز برای فعالیت در فضا به منظور مدیریت یکپارچه بخش فضایی کشور و بهره برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضایی شامل ماهواره ها، شبکه ماهواره اختصاصی و یا ملی (شامل موبایل ماهواره ای)، ایستگاه های ارسال مستقیم و کنترل ماهواره ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.
6- نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی مربوط به منظور حفظ منافع در چارچوب سیاست های کلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.
7- مدیریت و بهره برداری از موقعیت های مداری و ماهواره ای و هماهنگی با دستگاه های مسئول و پیگیری جهت ثبت بین المللی آنها به منظور استفاده بهینه از منابع فضایی.
8- تهیه و تدوین مقررات و آیین نامه های مرتبط با شرح وظایف مندرج در ماده 9 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب سال 1382- و پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب.
9- ایجاد بایگانی و تمرکز در نگهداری و طبقه بندی و به هنگام سازی اطلاعات فضایی.

عملکرد سازمان فضایی:
سازمان فضایی در سال 1384 تاسیس شده است. بنابراین عملکرد قابل ارائه این سازمان بعد از این تاریخ، به شرح زیر می باشد:
1- استقرار سازمان فضایی ایران.
2- تهیه و تنظیم برنامه چهارم توسعه در حوزه فناوری های فضایی
3- اجرای طرح های عمرانی توسعه کاربرد ها و فناوری های فضایی در قالب برنامه های پنج ساله چهارم.
4- توسعه زیر ساخت های کشور در حوزه علوم و فناوری فضایی
5- تهیه و تنظیم سند ملی توسعه زیر بخش فضا
6- همکاری با نهاد های آموزشی و پژوهشی فعال در حوزه فضا.
7- ایجاد زیر ساخت های حقوقی و قانونی مرتبط با سازمان
8- تصویب اساسنامه و اساسنامه اصلاحی سازمان در هیات وزیران.
9- تدوین و تصویب نمودار سازمانی، تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف سازمان.
10- تاسیس پژوهشکده تحقیقاتی فضایی.
11- تصویب قانون عضویت در کنواسیون سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه در مجلس شورای اسلامی و حضور فعال و موثر در آن.
12- تصویب قانون ایجاد مرکز تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل در منطقه مرکز و غرب آسیا، در مجلس شورای اسلامی.
13- همکاری با دانشگاه های صنعتی کشور در زمینه علوم و فناوری فضایی.
14- برنامه ریزی و اقدام برای تاسیس پژوهشکده های تحقیقاتی فضایی با همکاری تعدادی از دانشگاه های کشور.
15- تهیه و تدوین برنامه جامع 10 ساله حوزه فضایی.
16- همکاری با کشور های عضو کنفرانس اسلامی جهت طراحی و تولید ماهواره های تحقیقاتی- عملساتی
17- طراحی و ساخت با ماموریت های ارتباطی و سنجش از دور
18- طراحی و ساخت ماهواره های دانشجویی- تحقیقاتی
19- تولید و ارائه تصاویر ماهواره ای اخذ شده از ماهواره های سنجش از دور
20- ایجاد و به روز رسانی پایگاه اطلاعاتی سازمان فضایی ایران
21- راه اندازی پایانه های ماهواره ای در راستای اجرای برنامه های سازمان
22- تاسیس دبیرخانه شورای عالی فضایی و فعال سازی کار گروه ها و کمیسیون مربوط به شورای فضایی.
23- تدوین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه فضا.
نشانی:
تهران، خیابان ولی عصر، مقابل پارک ملت، خیابان سایه، پلاک 34
تلفن: 22029100-021
دورنگار: 22029727-021
نشانی اینترنتی : www.isa.ir (http://www.isa.ir)
نشانی الکترونیکی: info@isa.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:34 بعد از ظهر
سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح
http://www.aero-space.ir/images/stories/havaei1.jpgاین سازمان یکی از زیر مجموعه های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد.این سازمان دارای 5 زیر مجموعه شامل صنایع هواپیمایی ایران (صها)، شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگرد های ایران(پنها)، شرکت صنایع هواپیماسازی ایران(هسا)، صنایع قدس و پژوهشکده سازمان صنایع هوایی می باشد.

1- شرکت صنایع هواپیمایی ایران - صها
این شرکت نزدیک به 40 سال تجربه در زمینه تعمیرات اساسی و آرایش فنی، انواع هواپیماهای شکاری، ترابری و مسافری و همچنین انواع موتور های هوایی و صنعتی در داخل و خارج کشور را داشته و در خصوص ساخت موتور های هوایی و سیستم ها و قطعات مربوط، مطابق با آخرین استاندارد های بین المللی فعالیت می نماید.
انجام تعمیرات اساسی موتور های صنعتی مانند موتور های مربوط به شرکت ملی نفت ایران و نیروگاه ها نیز از جمله فعالیت های این شرکت می باشد. این شرکت دارای گواهینامه انجام تعمیرات اساسی از سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.
2- شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگرد های ایران – پنهاhttp://www.aero-space.ir/images/stories/shahed.jpg
این شرکت به عنوان بزرگترین و مجهزترین مرکز تعمیرات اساسی و نوسازی بالگرد در خاور میانه با دو ماموریت نظامی و غیر نظامی در سال 1384 تاسیس شد. در بخش نظامی بالگرد های بل 412-214-212-209-206-205 و CH -47، RH -53، SH -MIL ، D 3-171 را طبق استاندارد های هوایی-نظامی مورد تعمیرات اساسی قرار می دهد و در بخش غیر نظامی با دارا بودن گواهینامه انجام تعمیرات اساسی بالگردهای بل 412-214-212-205 از سازمان هواپیمایی کشوری، تنها شرکت دارای این مجوز در کشور است.
3- شرکت صنایع هواپیماسازی ایران – هسا
شرکت هسا واقع در 28 کیلومتری شمال اصفهان و با هزاران متر مربع وسعت و کارگاه های مجهز و آشیانه پرواز و هزاران متخصص با تجربه، آمادگی تولید انواع قطعات فلزی، غیر فلزی و پانل های ساندویچی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=77&id=71&letter=%D9%87) و مونتاز آنها را در کنار آزمایشگاه ها و امکانات تست پرواز فراهم نموده است. هسا به مدد امکانات فوق هواپیمای ایران 140 را در سه نوع مسافری، باربری تاکتیکی و گشت دریایی و همچنین هلیکوپتر شاهد 278 را در انواع نجات و خدمات پزشکی، آموزش خلبانی، گشت شناسایی و هواپیمای سبک دونفره فجر را تولید می کند.http://www.aero-space.ir/images/stories/ira140.jpg
4- صنایع قدس
این شرکت دارای سوابق طولانی فعالیت در خصوص تولید انواع وسائل پرنده سبک و فوق سبک بوده و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین با ماموریت های مختلف نظامی و غیر نظامی جزو ماموریت های عمده این صنعت می باشد.
5- پژوهشکده سازمان صنایع هوایی
پژوهش در زمینه فناوری محصولات هوایی، طراحی و ساخت انواع هواگردهای سرنشین دار و بدون سرنشین، زیر سیستم ها و ابزارآلات، ارائه خدمات تست های آیرودینامیکی، سازه ای و سیستم ها با بهره گیری از آزمایشگاه های معتبر و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png تونل باد (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=77&id=68&letter=%D8%AA) ملی، مستند سازی و استانداردسازی محصولات هوایی، برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت، توسعه و ارتقاء دفاتر طراحی و آزمایشگاه ها در حوزه صنعت هوایی جزو ماموریت های این پژوهشکده می باشد.

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:35 بعد از ظهر
سازمان صنايع هوافضا http://www.aero-space.ir/images/stories/havafaza.jpg


یکی ازاهداف مهم انقلاب اسلامی نیل به خود اتکایی در زمینه های مختلف،از جمله خودکفایی در بخش صنایع دفاعی می باشد. در کوران جنگ تحمیلی و در ابتدای سال 1376 به منظور مقابله با تهدیدات موشکی و حملات ناجوانمردانه دشمن به مناطق مسکونی،صنعت جدید موشکی با دست توانای جوانان مومن و متخصص کشور پایه گذاری شد.

تاریخچه

آنچه که به عنوان صنعت موشکی در حال حاضر در کشور وجود دارد حاصل تلاش های پرارزش این نیروهای جان برکف بوده که به ندای رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) جهت پشتیبانی از جبهه های نبرد حق علیه باطل لبیک گفتند.
صنعت موشکی در حالی رشد سریع و صعودی خود را آغاز کرد که هیچ یک از قدرت های برتر دنیا حاضر به همکاری با ایران در این زمینه نبود و تنها توکل بر خدا و اتکاء به دانش و تجربه داخلی موجب شکل گیری آن گردید. در این میان http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=77&id=37&letter=%D9%85) های ضد تانک تاو و مالیوتکا اولین دستاورد این اقدام ملی بود که پس از آن موشک های زمین به زمین شهاب 1و2 و همچنین http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png راکت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=77&id=38&letter=%D8%B1) های توپخانه ای فجر 1و2و3و5، نازعات 6و10 و دیگر راکت ها و موشک ها به عرصه تولیدات موشکی پای گذاشتند.
در اواخر سال 1377 به لحاظ اهمیت خاص صنعت موشکی در میان صنایع تسلیحاتی،عنوان سازمان صنایع هوافضا ضروری تشخیص داده شد.
در حال حاضر با بومی شدن بسیاری از فن آوری های مطرح در صنایع موشکی،کشور ما گام های اساسی به سمت خوداتکایی را بر داشته است.
تحقیقات،طراحی،گسترش علوم پایه ای جهت دار،کاربردی و توسعه ای، تولید،ساخت،خرید،فروش و پشتیبانی در زمینه فن آوری های مربوط به انواع محصولات موشکی و صنایع فضایی در سطح جهانی،جهت تامین نیازمندی های دفاعی و ایجاد قابلیت های بازدارندگی برای دفاع از کیان و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از مهمترین ماموریت های این سازمان می باشد.
توانمندیهای فنی،صنعتی و نظامی:
· ریخته گری قطعات دقیق،فولادها و آلومینیوم منیزیم،دایکاست،تزریق پلاستیک قطعات متنوع و قطعات تفلونی و ترمو پلاستیک.
· تولید لاستیک،قطعات کامپوزیت(پلی استر،پوکسی)و قطعات باکالیت با ماشین آلات دقیق و منحصر بفرد.
· پرسکاری قطعات دقیق شیر فرمینگ،فلوفرمینگ،اکسترود آلیاژهای آلومینیوم و فولاد بصورت افقی و عمودی،اسپینیگ قطعات فلزی بروشهای سرد و گرم.
· تولید انواع فنرهای فشاری،پیچشی،مخروطی،تخت،کش شی و غیره
· تولید قطعات دقیق ماشینکاری با ماشین های CNC و (NC فرزکاری و تراشکاری)،اسپارک،وایرکات.
· سنگ زنی قطعات گرد و تخت و ابزار سازی و ابزار تیزکنی.
· تولید انواع چرخ دنده های صنعتی با ماشین های مخصوص.
· تولید قالب های فلزی و غیر فلزی برای تولید قطعات دقیق.
· عملیات پوشش کاری آندایزینگ،گالوانیزه،خشن کاری،کرم سخت،آبکاری قلع و طلا.
· جوشکاری MIGو TIG و درز جوش قطعات فولادی و آلومینیمی.
· عملیات حرارتی انواع قطعات صنعتی فولادی(تمپرینگ،سختکاری،تن زدایی،کربوراسیون جامدو غیره) آلومینیمی(آنیل،محول و پیر سختی،تنش زدایی)
· کوره های تحت خلاء برای عملیات حرارتی قطعات دقیق.
· میکروسکوپ الکترونی و نوری برای تشخیص و آنالیز مواد کوانتومتری.
· RAY-،متالوگرافی،سختی سنجی قطعات فلزی و پلیمری و CMM و تجهیزات کامل اندازه گیری ابعادی ایستگاههای تست کششی،شرایط محیطی،ضربه،شوک های حرارتی،پاشش نمک.
· مرکز کالیبراسیون جریان مایعات،ارتعاشات و اکوستیک نیرو و فشار.
· تولید گیربکس و دیفرانسیل خودروهای سواری و دها توانمندیهای دیگر در زمینه های تکنولوژیهای مخابرات و الکترونیک،شیمی .
جوان و نوپا بودن صنایع موشکی و عدم کمک خارجی در خصوص دستیابی به فن آوری پیشرفته در زمینه طراحی و ساخت موشک سبب شد،که با استعانت از خداوند متعال و تلاش بی وقفه مدیران و متخصصان صنایع دفاعی کشور بتوانیم به تکنولوژی ساخت و تولید انواع موشک ها دست یابیم که اهم آن عبارتند از:
· طراحی ساخت انواع موتورهای سوخت جامد دو پایه و مرکب برای انواع موشک های ضد تانک،زمین به زمین کوتاه برد،زمین به هوا
· طراحی و اجرای کارخانه تولید ریخته گری سوخت جامد مرکب(HTPBوPPG).
· طراحی و ساخت انواع موتورهای سوخت مایع برای موشک های زمین به زمین برد متوسط و زمین به هوا.
· طراحی و اجرای کارخانه تولید سوخت مایع.
· طراحی و ساخت انواع سرجنگی با عملکردهای متفاوت برای موشک هایی با ماموریت های مختلف.
· طراحی وساخت سیستم های هدایت وکنترل مشتمل بربخشهای الکترونیکی برای انواع موشک ها.
· ساخت انواع سنجشگر وضعیت در موشک ها(جایروسکپ و شتاب سنج ها).
· ساخت انواع ابزار دقیق(سرومکانیزم) هیدرولیکی،نیوماتیکی و الکتریکی برای انواع موشک.
· شناخت و دستیابی به اطلاعات لازم و روش های متداول جهت بررسی آیرودینامیکی،قوانین پرواز و شبیه سازی پرواز انواع موشک .

feedback
1391،03،11, ساعت : 06:37 بعد از ظهر
سازمان جغرافیایی ایران
http://www.aero-space.ir/images/stories/sazman%20joghrafiaei.jpgدر سال 1300 هجري شمسي سنگ بناي يك ارگان رسمي نقشه برداري يعني تشكيل شعبه نقشه برداري و نقشه كشي گذارده شد و در سير تحول و متناسب با نياز، ماموريتها و وظايف سازماني به دايره جغرافيايي، اداره جغرافيايي، سازمان جغرافيايي كشور و سازمان جغرافيايي تغيير نام يافته است.تاریخچه

سازمان جغرافيايي به منظور دستيابي سريع و دقيق به اطلاعات جغرافيايي كشور و ساير مناطق مورد نياز تلاش گسترده اي را در به روز درآوردن دانش فني نيروي انساني، مدرنيزه نمودن خط توليد و ارائه خدمات، همگام با مراكز پيشرفته نقشه برداري داشته و در اين مسير گام برميدارد.

فعالیت ها :

سازمان جغرافيايي با بيش از سه ربع قرن تجربه در تهيه نقشه هاي پوششي و انجام كليه فعاليتهاي نقشه برداري و جغرافيايي، هماهنگ با پيشرفتهاي علمي و فني جهان، آمادگي كامل ارائه خدمات گوناگون در زمينه هاي مختلف علوم و فنون جغرافيايي، دورسنجي و نقشه برداري را دارا مي باشد.

توانمندی های سازمان :

· طراحي و برنامه ريزي و نظارت كليه فعاليتهاي نقشه برداري در مقاسهاي پوششي و موردي

· طراحي پرواز و عكسبرداري هوايي در مقياسهاي مختلف (مقياسهاي پوششي، موردي و شهري)

· طراحي، اجراء و نظارت عمليات ژئودزي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=77&id=30&letter=%D9%85) اي و كلاسيك

· انجام عمليات ترازيابي دقيق

· انجام عمليات فتوگرامتري

· انجام عمليات تعبير و تفسير تصاوير هوايي و ماهواره اي

· فرآيند تصاوير ماهواره اي و تصحيحات هندسي

· بازنگري نقشه هاي قديمي با روشهاي مختلف بهره برداري از تصاوير ماهواره اي و عكسبرداري هوايي

· انجام فعاليتهاي طبقه بندي و گويا نمودن عكسهاي هوايي

· تهيه نقشه هاي موضوعي

· اجراي كليه مراحل كارتوگرافي

· تهيه و چاپ نقشه هاي عكسي (با استفاده از عكسهاي هوايي و تصاوير ماهواره اي)

· گردآوري، تهيه، تدوين و چاپ اطلاعات جغرافيايي

· طراحي و چاپ (شامل: حروفچيني، طراحي، مونتاژ، ليتوگرافي و چاپ) انواع كتاب و نشريات علمي و فني

· انجام فعاليتهاي مختلف در ارتباط با ايجاد بانك اطلاعات جغرافيايي GIS

· طراحي و اجراي عمليات هيدروگرافي

· تهيه و ساخت انواع نقشه هاي برجسته در مقياسهاي مختلف

· تهيه و ساخت انواع ماكت از تاسيسات و تجهيزات و عوارض طبيعي زمين

· طراحي و تبديل كليه دستگاههاي فتوگرامتري از سيستم كلاسيك (آنالوگ) به سيستم تحليلي و ديجيتالي

· برگزاري دوره هاي مختلف (نظري و عملي) پيشرفته مهندسي نقشه برداري، دورسنجي و علوم جغرافياييبخش های سازمان :

· نقشه برداري دريايي (هيدروگرافي)

· نقشه برداري هوايي (فتوگرامتري)

· ژئودزي ماهواره اي

· ايستگاه گيرنده زميني سپهر

· بازنگري و طبقه بندي اطلاعات جغرافيايي

· كارتوگرافي ديجيتال(اتوماتيك)

· GIS سيستم اطلاعات جغرافيايي

· انتشارات

· ليتوگرافي و چاپنشانی :

تهران، خيابان دكتر شريعتي، خيابان معلم

صندوق پستي : 3358/16765

تلفن : 14-88400111-021

تلكس : 215091

دورنگار : -02188409960 , 88401700 021-

نشانی اینترنتی : http://www.ngo-iran.ir/ (http://www.ngo-iran.ir/)
نشانی الکترونیکی : info@ngo-iran.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:40 بعد از ظهر
آزمایشگاه ارتعاشات و صوت دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpgآزمایشگاه ارتعاشات و صوت به منظور انجام طرح های پژوهشی در زمینه های ارتعاشات و آکوستیک ، آنالیزمودال مونیتورینگ و عیب یابی ماشین آلات صنعتی تجهیز شده است .

تجهیزات در آزمایشگاه ارتعاشات و صوت :


- تحلیلگر مودال آزمایشگاهی پالس (laboratory Pulse ) این تحلیگ 32 کاناله با داشتن چهار شیکر در رنجهای مختلف ، چندین سنسور شتاب سنج و سرعت سنج قابلیت بسیار بالایی در انجام تستهای ارتعاشی و صوتی دارد . این دستگاه مجهز به نرم افزار تحلیلگر پالس و ICATS می باشد .


- تحلیلگر جامع ارتعاشی (41 Vibroport ) : این دستگاه همراه با دو سنسور شتاب سنج و یک دور سنج به صورت قابل حمل بوده و میتوان از آن برای گرفتن سیگنال های حوزه زمان و فرکانس ، عیب یابی ، بالانس و هم محور کردن در محل و تجهیزات صنعتی استفاده کرد .


- تحلیلگر طیف ارتعاشی (b&k 2526 ) : این دستگاه با یک سنسوز شتاب سنج قابلیت گرفتن طیق فرکانسی را دارد .


- تحلیلگر مودال قابل حمل پالس (Portable pulse ) : این دستگاه ا داشتن کامپیوتر قابل حمل ، شیکر ، انواع سنسورهای شتاب سنج و سنسور سرعت سنج لیزری قابلیت همزمان اخذ سیگنال از 10 کانال را دارد . این دستگاه مجهز به نرم افزار تحلیلگر پالس و MESCOPE می باشد .


- تحلیگر ارتعالشات یاتاقانها ( bearing vibration analyzer ) : این دستگاه به همراه سنسورهای مربوطه برای تحلیل وعیب یابی یاتاقانها به صورت قابل حمل و تست در محل استفاده می شود .


- مانیتورینگ جریان الکتریکی ( HAWK 2000 ) : این دستگاه برای اندازه گیری و مانیتورینگ جریان الکتریکی استقاده می شود .


- تحلیلگر شدت صوت (Sound intensity 2260 ) : این دستگاه با قابلیتهای زیاد دارای چند میکروفن برای اندازه گیری شدت صوت و نویز محیط و دستگاه ها می باشد .


- تحلیلگر مدولار ارتعاشات ( Vibrotest 60 ) : این دستگاه همراه با دو سنسور شتاب سنج و یک دور سنج به صورت قابل حمل بوده و از آن برای گرفتن طیف فرکانسی ، عیب یابی و بالانس در محل تجهیزات صنعتی استفاده می شود .


- اندازهگیری ذرات معل (Spectroscope ) : این دستگاه می تواند با دقت خوبی ذرات معلق درون مایعات را اندازه گیری کند . که این امر در عیب یابی ماشین آلات کاربرد دارد .


- 5آنالیز روغن (Oil test kit ) : این دستگاه به منظور تحلیل روغن مصرفی دستگاه ها به کار می رود .


- آنالیز گاز ( Gas analyzer ) : این دستگاه به منظور تحلیل گازهای موجود در محیط یا گازهای خروجی از اگزوز برای عیب یابی سیستم استفاده می شود .


- تست عایقی روغن (Oil dielectric test set ) : از این دستگاه برای سنجش میزان عایق بودن روغنها ( به ویژه روغن ترانس ) استفاده می شود .

نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:40 بعد از ظهر
آزمايشگاه واقعيت مجازي پژوهشگاه هوافضا

http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/paju120.jpgواقعیت مجازی محیطي است كه كامپیوتر توليد ميكند بهنحوي که ساکنان آن خود را کاملاً در آن محیط غوطهور ميپندارند و ميتوانند با آن دنیای مصنوعی تعامل كنند. در یک چنین دنیای ساختگی و درجایی که قوانین فیزیکی حاکم بر فضا، زمان، اجسام و غیره ممکن است معتبر یا بیاعتبار باشند، سعی بر آن است که ويژگيهاي خاص محیطهای واقعی دوباره و بهدرستی تولید شوند
با توجه به اهمیت این زمینه و کاربرد آن در زمینه هوافضا، آزمایشگاه واقعیت مجازی پژوهشگاه هوافضا در سال 1384 با تمرکز بروی کاربرد واقعیت مجازی فعالیت خود را آغاز کرد و بروی زمینه های مختلف واقعیت مجازی شروع به تحقیق نمود. این آزمایشگاه برای استفاده از دانش روز دنیا همکاری خود را برای یک انجام پروژه درمان هراس از پرواز با مرکز تحقیقاتی تولوز فرانسه انجام داد که باعث تبادل دانش بین آزمایشگاه واقعیت مجازی آن مرکز با این آزمایشگاه شد.

اهداف :
در اين بخش به معرفي اهداف كوتاهمدت، ميان مدت و بلند مدت آزمايشگاه سامانههاي واقعيت مجازي پژوهشگاه هوافضا ميپردازد. اين اهداف كه به طور كلي در راستاي سياستهاي مديريتي عنوان ميگردند به شكل خلاصه شامل راهاندازي آزمايشگاه سامانههاي واقعيت مجازي پيشرفته و مجهز (ايجاد زيرساختها)، جذب و تربيت نيروي انساني مورد نياز در تمامي شاخههاي علمي در ارتباط با واقعيت مجازي و فنآوريهاي مربوطه (آموزش)، تبيين خريداران و بهرهبرداران فراوردهها و محصولات احتمالي آيندة آزمايشگاه (توليد) و برآورد حجم توليد علم در اين آزمايشگاه (پژوهش) ميباشد.
· ايجاد زيرساختها: این کار در راستای تجهیز کامل آزمایشگاه برای انجام هرگونه تحقیق در زمینه واقعیت مجازی است. این تجهیزات به دو دسته دریافت اطلاعات از محیط از قبیل ترکرهای و سایر وسایل ورودی می باشد و ابزارهای نمایش محیط همچون نمایشگرهای متصلشونده به سر (HMD ) و CAVE و... می باشد.
· جذب و آموزش: این هدف حول آموزش افرادي از پژوهشكدهها و گروههاي مختلف پژوهشگاه با كاربردهاي علمي-پژوهشي و صنعتي واقعيتمجازي می باشد. و از آنجایی که واقعیت مجازی یک ابزار کاربردی در خیلی از زمینه ها میباشد در این آزمایشگاه سعی میشود پیش نیاز و پایه و آموزش لازم در اختیار متخصصان گروه های دیگر قرار داده شود.
· پژوهش: يكي از مهمترين اهداف پژوهشي آزمايشگاه سامانههاي واقعيتمجازي در برنامة بلندمدت آن، ابداع تجهيزات ابتكاري واقعيتمجازي و واقعيتالحاقي، دستيابي به فنآوريهاي لازم براي توليد اين اختراعات و فروش آن به صنايع هوافضا و غيره ميباشد و همچنین ارائه این دستاوردها به ژورنالها و كنفرانسهاي داخلي و خارجي میباشد.
· توليد محصول: يكي از مهمترين فراوردههاي آزمايشگاه سامانههاي واقعيتمجازي دستيابي به اصول علمي و فنآوريهاي لازم براي طراحي و ساخت سيستمهاي پيشرفتة واقعيت مجازي و واقعيت الحاقي وعرضة آنها به بخشهاي صنعتي و آموزشي ميباشد.

تجهیزات فعلی آزمایشگاه:
تجهيزات فعلي اين آزمايشگاه به شرح زير هستند:


نوع تجهيزات

نام تجهيزات

مشخصات

نمايشگر سهبعدي متصلشونده به سر

Cybermind hi-Res 900 3D

داراي توانايي پخش دوبعدي و سهبعدي تصاوير با رزولوسيون 800*640

ردياب حركات سر

Intertrax USB

با سه درجة آزادي

دستكش هوشمند

5DT dataglove 5 (right)

داراي 5 فيبر نوري براي انتقال اطلاعات مربوط به حركت انگشتان كاربر به كامپيوتر

كامپيوتر، صفحة كليد، ماوس معمولي و مانيتور

Pentium 4

با ويندوز XP و كتابخانة نرمافزاري Open GL

جوی استیک

Logitech Extreme 3D Pro

زمینه های تحقیقاتی:
همانطور که قبلا اشاره شد، فعالیتهای این آزمایشگاه با تمرکز بروی کاربرد آن در هوافضا بوده است که در زیر به آن اشاره میشود:
· توسعه نرم افزار برای درمان اختلال هراسی ترس از پرواز: این نرم افزار که نسخه اولیه آن به اتمام رسیده است. یک نرم افزار برای شبیه سازی محیط پرواز http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=71&letter=%D9%87) برای بیماران دارای اختلال هراس از پرواز توسعه داده شده است.
· توسعه نرم افزار برای آموزش فضانوردان توسط واقعیت مجازی: از آن جایی که آموزش فضانوردان در فضای حقیقی غیرممکن می باشد. می توان با استفاده از واقعیت مجازی فضای مناسب را برای آموزش آنها ایجاد کرد.

دستاوردها:
توسعه نرم افزار درمان اختلال هراسی پرواز

نشانی : تهران- شهرك قدس (غرب)، خ ايران زمين، خ مهستان، بالاتر از كلانتري، خ پژوهشگاه هوافضا
صندوق پستي: 834-14668
نشانی پایگاه اینترنتی: www.ari.ac.ir (http://www.ari.ac.ir/)
تلفكس: 88366030-021

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:41 بعد از ظهر
آزمایشگاه تکنولوژی پلاستیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpgفعالیت های تحقیقاتی در زمینه فرایندهای پلاستیک ( شامل فرآیندهای نوین ) در دو فضای آزمایشگاهی و با حضور حدود 10 دانشجوی دکترا و کارشناسی ارشد انجام می گیرد .فعالیت آزمایشگاه تکنولوژی پلاستیک :

فرآیند تولید فومهای میکروسلولی به روش قالبگیری تزریقی با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع از سال 1382 شروع و با موفقیت انجام پذیرفت . در این روش ، فومهای میکروسلولی ( با سلولهای به اندازه مرتبه 10 میکرون ) تولید شده است . این تکنولوژی برای اولین بار در ایران توسعه داده شده است . از مزیتهای این تکنیک صرفه جویی در مواد استفاده از دستگاهها با ظرفیت پایین ، خواص مکانیکی و فیزیکی بالاتر ( نسبت به فومهای معمولی ) می باشد . در ضمن جهت آزمایشهای پایه ای . سیستم تولید فومهای میکروسلولی به روش توده ای ( BATCH ) نیز دز آزمایشگاه انجام می پذیرذ از تکنولوژیهای نوین که در این آزمایشگاه ها انجام شده و نیز دز حال پیگیری و توسعه می باشند ، فرایندهای تزریق پلاستیک به کمک گاز و به کمک آب می باشد فرآیند تزریق به کمک گاز نیز برای نخستین بار در ایران در سال 1387 توسط این گروه توسعه داده شده و در فعالبتهای بعدی در مورد صنعتی نمودن این فرآیند فعالیتهایی در قالب پروژه های دانشگاهی و صنعتی انجام شده و در خال انجام نیز می باشد . در همین زمینه ، تکنولوژی تزریق به کمک آب ( که تکنولوژی اخیرتر می باشد و در سطح جهلانی نیز در حال توسعه و بازاریابی است ، برای اولین بار در ایران و در این آزمایشگاه بطور تجربی انجام پذیرفته است . در حال حاضر یک سیستم دو منظوره ( برای تزریق گاز و آب ) در خال توسعه برای کاربردهای صنعتی ، تحهت انجام می باشد .
تولید مامپوزیت های چوب –پلاستیک . با توجه به خواص ویژه آنها و همچنین کاربردهای وسیع ( بخصوص در صنایع ساختمانی ) بسیار قابل توتجه بوده بطوری که در پنج ساله اخیر در سطح جهان بسیار مورد اتقبال قرار گرفته است . تحقیقات آزمایشگاهی در مورد این کامپوزیتها ( در اینتجا مامپوزیت پلی پروپیلن چوب ) بطور جدی از سال 1380 پیگیری شده و در این خصوص طرحهای تحقیقاتی در خال انجام می باشد . یک دستاه اکستروژه دو ماردونه . بدین منظور ، طراخی و ساخته شده و طراحی کالیبراتور نیز از موضوعات تحقیقاتی در این زمینه انجام شده و در حال پیگیری می باشد . در موضوعات تئوریک ، مدلسازی تزریق پلاستیک خصوصاً در زمینه انقباض و اعوجاج ، از زمینه های مورد علاقه در این آزمایشگاه می باشد . در حال حاضر یک دانشجوی دکترا و یک دانشجوی کارشناسی ارشد در این زمینه در حال فعالیت می باشند .

زمینه تحقیقاتی آزمایشگاه تکنولوژی پلاستیک :- فرایند فومهای میکروسلولی ( شامل قالبگیری تزریقی و روش توده ای )


- فرآیند قالبگیری به کمک آب (WAIM )


- فرآیند قالبگیری تزریقی به کمک گاز (GAIM )


- مامبوزیت جوب – پلاستیک ، شامل کامپوند و تولید پروفیلها


- مدلسازی جریان مذاب در قالب گیری تزریق

تجهیزات موجود در آزمایشگاه تکنولوژی پلاستیک- دستگاه قالبگیری تزریقی ( مورد استفاده برای فرآیند فومهای میکروسلولی ، تزریق به کمک گاز و آب )


- دستگاه اکستروژن دو ماردونهه ( برای ماکپوزیتهای چوب - پلاستیک ) .


- سیستم تولید فومهای میکروسلولی بروش تودهه ای (Batch ) و لوازم جانبی مربوطه می باشد .


- در ضمن تجهیزاتی مانند میکروسکوپ الکترونی ، رئومتر ، دستگاه تست کشش و آنالیز های مربوطه در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه موجود بوده و مورد استفاده محققین این آزمایشگاه قرار میگیرند .


نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:42 بعد از ظهر
آزمایشگاه انتقال حرارت پیشرفته دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpgدر این ازمایشگاه قوانین مختلف انتقال حرارت به روش هدایت و جابجایی و تشعشع آموزش داده و امکان تحقیق و بررسی اثرات و تغییرات پارامترهای مختلف روی انتقال حرارت به هر نحو که انجام شود فراهم است . علاوه بر ان دستگاه دقیق و کالیبره شده اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی برای مواد و مصالح ساختمانی و عایقهای حرارتی آماده انجام تحقیقات و یا ارائه خدمات مهندسی است


نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:42 بعد از ظهر
کارگاه ابزار دقیق و اندازه گیری هواپیما دانشکده مهندسی هوافضای امیرکبیر http://www.aero-space.ir/images/stories/amirkabir-blu.jpg کارگاه ابزار دقیق با هدف آشنایی دانشجویان با عملکرد سیستم های اویونیکی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=71&letter=%D9%87) که ایمنی پرواز را تامین می کند تاسیس شده است. ارتباط گروه پرواز با دنیای بیرون از کابین مبتنی به اطلاعات و داده های دریافتی از سیستم های مدرن ابزار دقیق و ناوبری می باشد. در این کارگاه ابزار دقیق به سه شکل مکامیکی، الکتریکی و الکترونیکی آموزش داده می شود. با استفاده از تستر ها عملکرد آنها مشاهده می گردد کارگاه در سه بخش ابزار موتور، پرواز و ناوبری و ابزار دقیق ژیروسکوپی آموزش داده می شود.
سرپرست :مهندس محمد انصاری
کارشناس : مهندس سرور سادات حسینی
نشانی :خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده هوافضا

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:43 بعد از ظهر
آزمایشگاه تحقیقاتی خستگی و شکست دانشکده مهندسی هوافضای امیرکبیر http://www.aero-space.ir/images/stories/amirkabir-blu.jpg
این آزمایشگاه قادر به انجام تست های خستگی و کشش بر روی نمونه های فازی، کامپوزیتی و پلیمری می باشد.همچنین در حال تجهیز برای انجام تست های فشاری و کمانش نیز می باشد. با توجه به امکانات موجود data logger مربوط به خود دستگاه خستگی و کانال های اضافی موجود، می توان اطلاعات جزئی تر از میزان کرنش و تغییر مکان ها در قسمت های مختلف نمونه حاصل نمود. این آزمایشگاه تا کنون تست های خستگی زیادی روی قطعات سالم فولادی، آلومینیمی و پلیمری و همچنین نمونه های کامپوزیتی به منظور مطالعه میزان کاهش سختی و مقاومت آنها در طول کارکرد انجام داده است.


تست های متعددی بر روی پانل های آلومینیمی حاوی ترک که توسط مواد کامپوزیت ترمیم شده اند، به منظور مطالعه چگونگی رشد ترک، تاخیر در زمان رشد مجدد ترک و جدایش لایه ها انجام شده است.

از دیگر پروژه های انجام شده تست های خستگی بر روی اتصالات جوش فولادی آلیاژی مورد استفاده در سازه اتوبوس به منظور تشخیص دلیل عیوب زودرس و چگونگی افزایش عمر سازه های موجود و مطالعه مقاومت برش چند لایه ای کامپوزیت بوده است.
تجهیزات موجود در این آزمایشگاه :
· دستگاه تست خستگی و کشش Dartec با ظرفیت 50 کیلو نیوتن و فرکانس 100 هرتز
·دستگاه DATA Logger استاتیکی و دینامیکی که قادر به اخذ اطلاعات Strain Logger می باشد. (30 کانال استاتیک و 10 کانال دینامیک)

· تجهیزات جانبی و کمکی نظیر اره مویی و ...

سرپرست : دکتر حسین حسینی تودشکی
نشانی :خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده هوافضا، طبقه همکف

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:44 بعد از ظهر
آزمايشگاه پردازش موازی پژوهشگاه هوافضا http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/paju120.jpg
آزمايشگاه پردازش موازی پژوهشگاه هوافضا در سال 1382 با ساخت يک دستگاه رايانه موازی شامل يک سرور و 12 پردازنده شروع به کار کرده‎است. اين آزمايشگاه به تدريج توسعه يافته و در حال حاضر يک مرکز محاسباتی برای ارائه خدمات محاسباتی به پژوهشگران پژوهشگاه هوافضا و ساير دانشگاه‎ها و مراکز تحقيقاتی محسوب می‎شود.
اهداف:
به دليل پيچيدگی و حجم بالای محاسبات مورد نياز مسائل محاسباتی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مهندسی هوافضا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=67&letter=%D9%87) که عمدتاً مسائل واقعی هستند، انجام محاسبات و تحليل نتايج آنها روی رايانه‎های معمولی در عمل غيرممکن است. بنابراين توسعه سامانه‎های پردازش موازی يکی از راه‎کارهای متداول برای غلبه بر اين محدوديت پيشنهاد شده‎است. بر همين اساس پژوهشگاه هوافضا آزمايشگاه پردازش موازی را راه‎اندازی کرده‎است. اهداف اصلی اين آزمايشگاه عبارتند از:

- ارائه خدمات محاسباتی در زمينه اجرای نرم‎افزارهای محاسبات مهندسی در زمينه‎های ديناميک سيالات محاسباتی، محاسبات اجزاء محدود سازه‎ای، محاسبات نانوتکنولوژی و ديناميک ملکولی

- ارائه خدمات مشاوره‎ای برای نصب، راه‎اندازی سيستم‎های پردازش موازی

- ارائه خدمات در زمينه ايجاد مراکز محاسباتی فوق سريع

- حضور در طرح ابررايانش ملّی

تجهيزات موجود در آزمايشگاه:

- 6 دستگاه سرور VX50 که در مجموع دارای 192 پردازنده هستند

- تجهيزات شبکه infiniband شامل سوئيچ و 6 عدد کارت

- يک دستگاه رک و ملحقات

- يک عدد سوئيچ kvm

- يک دستگاه نمايشگر قابل نصب در رک

- بيش از 15 مورد نرم‎افزار تخصصی در زمينه‎های مختلف

سرفصل فعاليت‎ها:

- نصب نرم‎افزارهای مورد نياز و انجام تنظيمات لازم برای پردازش موازی

- ارائه خدمات آموزشی

- توسعه کد‎ها وکتابخانه‎های محاسباتی موازی

زمينه‎های تحقيقاتی در آزمايشگاه:

- معماری رايانه‎های موازی

- موازی سازی و افزايش کارايي برنامه‎های موازی

- انجام مطالعات آيروديناميک، سازه، کنترل و بهينه‎سازی

- انجام مطالعات ديناميک‎ مولکولی و نانوتکنولوژی

دستاوردها:

- همکاری در طراحی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png راکت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=38&letter=%D8%B1) کاوش

- ارائه خدمات برای انجام يک مورد رساله دکترای تخصصی و سه مورد رساله کارشناسی ارشد

- ارائه خدمات در راستای تهيه 5 مقاله برای مجلات و کنفرانس علمی

- تهيه 4 گزارش فنّی

- حضور در طرح ابررايانش ملّی

- تهيه کتابخانه پردازش موازی ARI_MPI

خدمات‎دهی به خارج دانشگاه:

- ارائه خدمات به دانشجويان دکترا و کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اميرکبير

- به‎روزرسانی سيستم پردازش موازی يکی از پژوهشکده‎های وزارت دفاع

راه‎اندازی سيستم پردازش موازی در دانشکده رياضی دانشگاه فردوسی مشهد


نشانی : تهران- شهرك قدس (غرب)، خ ايران زمين، خ مهستان، بالاتر از كلانتري، خ پژوهشگاه هوافضا
صندوق پستي: 834-14668
نشانی پایگاه اینترنتی: www.ari.ac.ir (http://www.ari.ac.ir/)
تلفكس: 88366030-021

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:44 بعد از ظهر
فضای کارگاهی و آزمایشگاهی دانشکده مهندسی هوافضا شریف http://www.aero-space.ir/images/stories/sharif2.jpgمرکز کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مهندسی هوافضا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=67&letter=%D9%87) از سال 1378 به همت چندین تن از اساتید دانشکده و مدرسین کارگاه تاسیس گردید.فضای اولیه در حدود 200 متر مربع بود که با گذشت زمان این فضا به 900 مترمربع گسترش یافت و تعداد کارگاه ها و آزمایشگاه های فعال در آن به بیش از 10 عنوان توسعه یافت.تا به حال به واسطه پروژه های متعددی که وارد دانشکده شده ، فضا و تجهیزات این کارگاه به مرور زمان رشد نموده و هم اکنون تمامی گروه های چهارگانه دانشکده ، قسمتی از فضا و وسایل و استندهای آزمایشگاهی آن را در اختیار دارند.

کارگاه های ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی و تابستان ها :

· کارگاه بال و بدنه
· کارگاه موتورهای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=76&letter=%D8%AC)
· کارگاه موتورهای پیستونی هوایی
· کارگاه رباتیک هوایی و هواپیمای مدل
· آزمایشگاه http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png آیرودینامیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=23&letter=%D8%A2) ( http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png تونل باد (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=68&letter=%D8%AA) مادون صوت)
· آزمایشگاه سازه

آزمایشگاه های موجود در فضای کارگاه ها :

· آزمایشگاه جهت دهی بردار پیشران موتور میکروجت
· آزمایشگاه سوخت و احتراق
· آزمایشگاه سازه
· آزمایشگاه آنالیز مودال
· آزمایشگاه یکپارچه سازی پهپادها

تجهیزات موجود :

· دو دستگاه موتور توربوجت
· شش دستگاه http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موتور پیستونی (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=39&letter=%D9%85) هوایی شش سیلندر
· لوازم و ابزارآلات باز و بسته کردن موتور
· پایه های نگهدارنده موتور های جت و پیستونی

· کمپرسور باد مرکزی
· تجهیزات ماشین کاری و شکل دهی ورقه های آلومینیوم
· تجهیزات پرچ کاری بال و بدنه http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=71&letter=%D9%87)

· انواع موتورهای پیستونی کوچک هواپیمای مدل
· انواع موتورهای الکترونیکی هواپیمای مدل
· انواع http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png باتری (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=27&letter=%D8%A8) ها و تجهیزات الکترونیکی هواپیمای مدل
· مواد مصرفی موردنیاز برای ساخت قالب ومدل اولیه پرنده های بدون سرنشین

· تونل باد مادون صوت
· استند تست موتور میکروجت
· استند تست فرآیندهای سوخت و احتراق
· استند تست موتورهای الکتریکی هوایی
· شبیه ساز سه درجه و شش درجه آزادی پرواز
· دستگاه تست کشش، برش و خمش
· دستگاه تست کمانش
· دستگاه تست خستگی

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:45 بعد از ظهر
http://www.aero-space.ir/templates/uisa_portal/images/box/top_left.png آزمایشگاه تحقیقاتی سخت افزار حلقه دانشکده مهندسی هوافضای امیرکبیر http://www.aero-space.ir/images/stories/amirkabir-blu.jpgدر این آزمایشگاه طراحی و تست نرم افزاری و سخت افزاری http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png خلبان خودکار (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=12&letter=%D8%AE) انواع اجسام پرنده هوافضایی صورت می گیرد.

امکانات موجود در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد :
· میز سه درجه آزادی
· کامپیوتر پرواز
· نرم افزار شبیه ساز پرواز
سرپرست : دکتر مهدی مرتضوی
نشانی :
خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان ابوریحان، طبقه همکف

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:45 بعد از ظهر
آزمایشگاه موتور و پیشرانش دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpg بیشتر فعالیت این آزمایشگاه تاکنون با توجه به بالا بودن سرانه مصرف انرژی در کشور معطوف تحقیق در زمیه راهکارهای کاهش مصرف سوخت و آلاینده های خروجی از موتورهای احتراق داخلی و همچنین افزایش تراست در موتورهای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=37&letter=%D9%85) بوده است عمده کارهای تحقیقای این مجموعه در قالب طرح های تحقیقاتی کاربردی ، تحقیقات ملی ، طرح های تحقیقاتی دانشگاهی و نیز رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد انجام گرفته است .فعالیت موتور و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=58&letter=%D9%BE) :
- ساخت دستگاه اندازه گیری پاشش PDA
- طراحی و ساخت انواع انژکتور های تک پایه و دو پایه سوخت موتور موشک
- مطالعه انژکتور و سیستم پاشش سوخت در موتور سند و بررسی تأثیر پارامترهای پاشش بر میزان مصرف سوخت و آلاینده های خروجی
- ساخت انژکتور سوخت موتورهای MPFI
- طراحی و ساخت کوپلینگ انعطاف پذیر دینامومتر
- تحقیق در مورد موتورهای FUEL CELL
زمینه تحقیقات در آزمایشگاه موتور و پیشرانش :
- تحقیقات در مورد انژکتورها در صنایع هوافضا ، خودرو ، توربین گاز و کوره ها
- خشک کن ها در صنایع غذایی
- صنایع رنکسازثی و پاشش رنگ
- تحقیقات در مورد سیالات دو فازی
- تحقیقات در مورد روشهای عددی و سنجش میزات تطابق آنها با واقعی
تجهیزات در آزمایشگاه شماره یک موتور و پیشرانش :
- دتگاه دینامومتر HPI 105 هیدرولیکی ساخت شرکت CUSSONS
- تحلیلگر فرایند احتراق داخل موتور (combustion Analyser )
- دستگاه اندازه گیری میزان آلاینده قابل حمل (Portable Emission Test Bench )
- دستگاه لیزر اندازه گیری مشخصات پاشش ( PDA )
تجهیزات در آزمایشگاه شماره دو موتور و پیشرانش :
- دستگاهدینامومتر ادی کارنت KW 105 با قابلیت اخذ و پردازش اتوماتیک داده ها ساخت شرکت C.P
- سیستم اندازه گیری میزان آلاینده های خروجی (emission bench & exhaust analyzer )
- سامانه تست میکروموتور http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=76&letter=%D8%AC) (Micro Motor Engine Test Stand )

نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:46 بعد از ظهر
آزمایشگاه تحقیقات فضایی دانشکده مهندسی هوافضای خواجه نصیر الدین طوسی http://www.aero-space.ir/images/stories/khaje130.jpg با توجه به روند رو به گسترش فعالیتهای مرتبط با علوم و صنایع فضایی در کشور، لزوم آموزش و تربیت نیروهای متخصص و کار آمد در این گرایش خاص در سال های اخیر بیش از پیش احساس می گردد. به همین دلیل در سال 1380 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی به عنوان اولین مرکز آموزش عالی در سطح کشور اقدام به راه اندازی گرایش جدیدی در رشته هوا فضا به نام مهندسی فضایی نمود. برخورداری فارغ التحصیلان این گرایش از پتانسیل قوی علمی می تواند گره گشای بسیاری از مشکلات سیاست گذاری و صنعتی برنامه های فضایی کشور در آینده باشد.

هدف:
هدف از تاسیس آزمایشگاه تحقیقات فضایی عبارت است از ایجاد زمینه های تحقیقاتی با رویکرد نیاز های حال و آینده صنایع فضایی کشور به منظور ارتقاء کیفیت فرآیند آموزشی و پژوهشی دانشجویان در سطح تحصیلتا تکمیلی گرایش مهندسی فضایی در دانشکده هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

سر فصل فعالیت ها:
به منظور دستیابی به هدف فوق سر فصل های زیر در آزمایشگاه تحقیقاتی فضایی ( http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=30&letter=%D9%85)) به عنوان محور های اصلی تحقیقات و پژوهش های علمی تعیین شده و مورد پیگیری قرار گرفته اند :
- تشکیل بانک اطلاعات فضایی شامل؛ گردآوری منابع و مراجع اعم از کتب، مقالات، نرم افزارهای مرتبط با موضوع طراحی، تست، ساخت و بکارگیری ماهواره ها، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=37&letter=%D9%85) های حامل، ایستگاه های زمینی و تجهیزات مجموعه های وابسته.
- تهیه و تولید نرم افزار های مورد نیاز در سطوح طراحی، تست و ساخت مجموعه های فضایی
- طراحی نمونه های تحقیقاتی ماهواره های دانشگاهی در قالب گروه های تخصصی دانشجویی
- شناخت و تهیه استاندارد های مورد استفاده در زمینه صنایع فضایی
- شناخت فرآیند های تست، طراحی و تولید نمونه های آزمایشگاهی تجهیزات مورد استفاده
زمینه های تحقیقاتی در آزمایشگاه تحقیقات فضایی:
- دینامیک مدارهای فضایی و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png بالستیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=33&letter=%D8%A8) خارجی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره بر (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=54&letter=%D9%85) ها
- طراحی سیستمی ماهواره ها
- طراحی سیستمی ماهواره بر ها
- محیط فضا
- اشتاندارد های فضایی
- طراحی و تدوین فرایند های تست تولیدات فضایی
- مدیریت استراتژیک در صنایع فضایی
دستاورد های نرم افزاری آزمایشگاه تحقیقات فضایی :
1- نرم افزار SSET یک ابزار طراحی سیستمی ماهواره
2- نرم افزار تحلیل مدار ماهواره های LEO و GEO
3- نرم افزار ارزیابی ماهواره های http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png سنجش از دور (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=77&letter=%D8%B3)
4- نرم افزار طراحی موشک های حامل دو و سه http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مرحله (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=9&letter=%D9%85) ای
5- نرم افزار بار گذاری موشک های حامل
6- نرم افزار آنالیز سایت ماهواره
نشانی:
تهران، فلکه چهارم تهران پارس، خیابان وفادار شرقی، بلوار داتشگاه، دانشکده هوا فضا
صندوق پستی : 3381-16765
تلفن: 77339794-021
دورنگار: 77991045-021
نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy69094%20=%20%27mirshams%27%20+%20% 27@%27;%20addy69094%20=%20addy69094%20+%20%27kntu% 27%20+%20%27.%27%20+%20%27ir%27;%20document.write% 28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%2 0+%20prefix%20+%20addy69094%20+%20suffix%20+%20%27 %5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%29;%20d ocument.write%28%20addy69094%20%29;%20document.wri te%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)mirshams@kntu.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:47 بعد از ظهر
آزمايشگاه الكترونيك پژوهشگاه هوافضا http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/paju120.jpgمجهز بودن هر پژوهشگاه علمي به آزمايشگاههاي معتبر، موجب اعتماد پژوهشگر به موضوع پژوهشي خود ميشود و اين خود وسيلهايست براي استوار شدن گامهاي آتي كه در مسير پيشبرد اهداف آن پژوهشگاه برداشته ميشود. يكي از مهمترين و اساسي‎ترين اين آزمايشگاه‎ها، آزمايشگاه الكترونيك بوده كه البته تأسيس آزمايشگاه الكترونيك در سال 82 صورت گرفته است، اما در جهت پيشبرد اهداف تحقيقاتي پژوهشگاه و گسترش محدوده فعاليتي آن همواره تجهیزات آزمایشگاه در حال بروز شدن میباشند.


لازم به ذكر است كه اين آزمايشگاه در طي این سالها مركز اكثر فعاليت‎هاي تحقيقاتي پژوهشگاه بوده و عملاً به عنوان محور اصلي اجراي پروژه‎هاي تصويب شده در مجموعه تحقيقاتي پژوهشگاه هوافضا به ايفاي نقش پرداخته است. تجهيز پژوهشگاه به آزمايشگاه الكترونيكي كارآمد، با توجه به بنيادی بودن مباحث مورد نظر، به پژوهشگاه هوافضا قابليت و دانش فنی لازم جهت اجرای پروژههای تجربی تحقيقاتی- صنعتی روز دنيا را می‎دهد.

تجهيزات موجود آزمايشگاه:

برای انجام هر چه بهتر فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی پژوهشگاه، تجهیزات و دستگاههای مختلفی نیاز است که بر اساس الویت و بودجه پژوهشگاه خریداری شدهاند. این تجهيزات به شرح زير ميباشد:


تجهیزات آزمایشگاه

اسپکتروم آنالايز 3Hz-26.5GHz

اسيلوسكوپ فرکانس بالا 1GHz

اسيلوسكوپ دیجیتال 100MHz

بار مجازی

لاجيک آنالايزر

منبع تغذيه

مولتي‎متر دیجیتال دقیق

پاورمتر

فانکشن ژنراتور

سيگنال ژنراتور

پروگرامر میکرو

دستگاه کالیبراسیون سنسورها

فعاليت ها و زمينه های تحقيقاتی:
آزمایشگاه الکترونیک پژوهشگاه هوافضا در تمامی زمینههای الکترونیک، مخابرات و کنترل فعالیتهای گستردهای انجام داده است. فعالیتهای الکترونیکی آزمایشگاه عبارتند از طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال، کار با سیستمهای اندازهگیری مختلف، کار با سنسورها و طراحی درایورهای آن و ساخت سیستم تامین توان. در زمینه مخابرات نیز پروژههایی همچون طراحی آنتن، طراحی فرستنده داده و تصویر، طراحی گیرنده داده و تصویر در فهرست فعالیتهای پژوهشگاه قرار دارد. ساخت انواع کنترلر و کار با سیستمهای سختافزار در حلقه نیز از جمله فعالیتهای کنترلی پژوهشگاه میباشد که در پروژههای مختلف از آنها استفاده میگردد.

دستاوردها:

از جمله دستاوردهای آزمایشگاه الکترونیک میتوان به پروژههای زیر اشاره کرد:
· طراحی، ساخت و تست کلیه زیرسیستمهای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png راکت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=38&letter=%D8%B1) کاوشگر 1، 2 و 3 شامل سیستم تامین توان، سیستم سنجش محیطی، سیستمهای ارسال داده و تصویر و کامپیوتر پرواز.

· طراحی، ساخت و تست ریزپرنده کواد روتور.

· طراحی، ساخت و تست دستگاه شبیهساز بیوزنی.
نشانی : تهران- شهرك قدس (غرب)، خ ايران زمين، خ مهستان، بالاتر از كلانتري، خ پژوهشگاه هوافضا
صندوق پستي: 834-14668
نشانی پایگاه اینترنتی: www.ari.ac.ir (http://www.ari.ac.ir/)

تلفكس: 88366030-021

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:47 بعد از ظهر
کارگاه ماشین های ابزار کنترل عددی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpgکارگاه ماشین ابزار CNC برای ماشینکاری قطعات دقیق و پیچیده استفاده می شود . در این ازمایشگاه روش های مختلف برنامه نویسی مربوط به ماشینکاری قطعات پیچیده با سیستم های مختلف به صورت دستی یا اتوماتیک با استقاده از کامپیوتر و با نرم افزارهای مربوطه آموزش داده می شود و برای کارهای ماشینکاری پروژه های دانشجویی نیز استقاده می شود . این آزمایشگاه آمادگی لازم جهت ارائه خدمات ماشینکاری و آموزشی به خارج از دانشگاه را دارد . امکان نصب پروب جهت اندازه گیری ابعادی موجود می باشد که تجهیزات لازم خردیداری و به زودی نصب می گردد .

نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی :www.modares.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:48 بعد از ظهر
آزمايشگاه آموزشي ، تحقيقاتي تونل باد دانشکده مهندسی هوافضای خواجه نصیر الدین طوسی http://www.aero-space.ir/images/stories/khaje130.jpg
دانشکده هوافضاي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي به عنوان پيشگام در صنعت هوافضاي کشور در راستاي تحقق اهداف عالي خويش اقدام به تجهيز و گسترش امکانات و آزمايشگاهها در اين دانشکده نموده است که آزمايشگاه آموزشي ، تحقيقاتي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png تونل باد (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=68&letter=%D8%AA) از جمله فعاليتهاي انجام شده در گروه آيروديناميک مي باشد . که در ابعاد منحصر به فرد در بين ديگر تونل باد هاي مادون صوت در دانشگاههاي ديگر ساخته شده است .


ويژگي هايي که اين آزمايشگاه را از ساير آزمايشگاههاي مشابه در سطح دانشگاه هاي کشور متمايز مي سازد : · داراي بزرگترين اتاق آزمون در سطح دانشگاه هاي کشورداراي بيشترين محدوده سرعت جريان آزاد در سطح دانشگاه هاي کشور
داراي کمترين مقدار شدت اغتشاشات و غير يکنواختي جريان آزاد
مجهز به انواع دستگاه هاي اندازه گيري با دقت بالا (سنسور هاي اندازه گيري سرعت دوبعدي و سه بعدي )
قابليت مرئي سازي بر روي مدل
قابليت دستيابي به محدوده اعداد رينولدز بالا
توانايي انجام تست هاي در مقياس صنعتي


مشخصات پروژه (تونل باد) :


تونل باد مدار باز مکنده test section dimension :
ابعاد اتاق آزمون 1*2/1 متر و طول 5/2 متر
محدوده سرعت (65 – 0) متر بر ثانيه
شدت اغتشاشات جريان آزاد کمتر از 1/0 درصد
داراي غير يکنواختي کمتر از 5/0 درصد

مجهز به انواع دستگاه هاي اندازه گيري با دقت بالا : دستگاه جريان سنج سيم داغ (Hot wire) ، مبدل الکترونيکي فشار (Pressure transducer) ، بالانس (Load cell)

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:48 بعد از ظهر
آزمایشگاه مکانیک ضربه و انفجار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpg
آزمایشگاه مکانیک ضربه و انفجار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس ، یکی از آزمایشگاه های تخصصی بخش مهندسی مکانیک این دانشکده محسوب می گردد که بطور رسمی ، از سال 1381 مورد بهره برداری قرار گرفته است . با عنایت به ماهیت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس که فقط دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا در آن مشغول به تحصیل می باشند ، این دانشگاه در سالهای اخیر سرمایه گذاری مناسبی را برای راه اندازی آزمایشگاه های جدید و تجهیز آنها انجام داده است ، که بعضاً در نوع خود و در سطح مجامع دانشگاهی اغیران ، منحضر بفرد می باشند .


طبعاً مطالعه پدیده های چون انفجار ، نفوذ پر سرعت پرتابه ها در اهداف مختلف و مطالعه ساه های صد گلوله، انتشار امواج تنش و شاک در اجساخم و نیز منوضوعات کاربردی دیگری هنچون شکل دهی انفجاری Explosive Forming و جوشکاری ( پوششدهی ) انفجاری Explosive Welding) Cladding ) فلزات – با توجه به ماهیت بعضاً پر خطر آنها احتیاج به تجهیزات ویژه ای دارد . نمونه چنین دستگاهی که رآکتور انفجاری Explosive Reactor نامیده می شود منحصراً در آزمایشگاه مکانیک ضربه و انفجار دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد .


فعالیت آزمایشگاه مکانیک ضربه و انفجار :
دستگاه رآکتور انفجار منحصراً در آزمایشگاه مکانیک ضربه و انفجار دانشگاه تربیت مدرس وجود دارد . این دستگاه از سه قسمت اصلی تشکیل یافته است که عبارتند از محفظه استوانه ای شکل – میز متحرک – مداوات کمترل الکتریکی ، الکتروموتورها و مدار آتش . یکی از آخرین پروژه هایی که در این آزمایشگاه به انجام رسیده و نتایج بسیار قابل توجهی نیز از آن بدست آمده است ، پروژه ساخت لوله های دو جداره ایست که جداره خارجی آن را فولاد کربنی و جداره نازک داخلی آن را فولاد ضد زنگ تشکیل می دهد . در این پروژه که با هدف تولید لوله هایی که هم به جهت ملاحظات اقتصادی و هم به لحاظ ویژگیهای فنی ، کاربرد بسیار گسترده ای در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی دارند ، به انجام رسی ، از مواد منفجره به نحو کاملا موثر و مطلوبی برای جوش سطح به سطح دو لوله ( سطح خارجی لوله استیلنس استیل درونی به سطح داخلی لوله کربن استیل خارجی ) استفاده شده و تکنولوژی تولید چنین لوله هایی با استفاده از روش جوشکاری انفجاری تدوین گشت .نشانی :تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی

نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:49 بعد از ظهر
آزمایشگاه احتراق و پيشرانش دانشکده مهندسی هوافضای خواجه نصیر الدین طوسی http://www.aero-space.ir/images/stories/khaje130.jpgتحقيق و پژوهش در زمينه سيستمهاي پيشرانشي ( توربين http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=76&letter=%D8%AC) ، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png موشک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=37&letter=%D9%85) و ...) همواره به عنوان يکي از مهمترين علوم مهندسي مورد توجه قرار گرفته است. اين صنعت به دليل داشتن جذابيت هايمالي و نيز ايجاد اشتغال ميتواند بسياري از نيازهاي يک کشور را مرتفع نمايد. از طرفي طراحي و ساخت سيستمهاي پيشرانشي به عنوان پر کاربردترين و مهمترين اجزاء سيستمهای دفاعي ميتواند از مهمترين عوامل استقلال نظامي هر کشوري باشد. با توجه به دلايل ذکر شده فوق و نيز نياز روز افزون کشور، تحقيق و پژوهش در اين زمينه لازم و ضروري به نظر ميرسد.
مرکر تحقيقات پيشرانش در سال 1385 با سرپرستي دکتر ابراهيمي در دانشکده مهندسي هوافضاي دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسي فعاليت خود را با هدف توليد نرم افزارهاي تحليل و طراحي موتورهاي پيشرانشي جت آغاز نمود. با گذشت تنها 3 سال از فعاليت اين مرکز تحقيقاتي و با تلاش روزافزون محققان آن، مرکز تحقيقاتي احتراق و پيشرانش دستاوردهاي مهمي را به ارمغان آورده است.
فعاليت ها
الف- نرم افزار SLC
نرم افزار SLC قادر به تحليل کمپرسورها و توربينهاي محوري است. اين نرم افزار داراي قابليت هاي بالايي است که در زير برخي از اين قابليتها ذکر شده است.
· نرم افزارSLC داراي سرعت بالايي در تحليل جريان است. از اين نرم افزار براي تحليل جريان در يک کمپرسور محوري 10 http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مرحله (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=9&letter=%D9%85) اي زير صوت استفاده گرديده است. زمان تحليل جريان و استخراج منحنيهاي مشخصه اين کمپرسور با دقت مطلوب در حدود 1 ثانيه بوده است.
· قدرت تحليل جريان و استخراج منحنيهاي مشخصه کمپرسورهاي محوري با تغيير زواياي رديف پره هدايت ورودي (IGV) و ساير رديف پره هاي استاتور
· قابليت تبديل شدن به نرم افزار شبه سهبعدي تحليل توربوماشين هاي محوري به عنوان مهمترين ابزار طراحي
· قابليت ارتقاء براي کمپرسورهاي گذر صوتي
· قابليت بهينه سازي عملکرد کمپرسور با استفاده از تعويض و يا اضافه نمودن رديف پرههاي ديگر
شکل هاي زير حاصل بررسي کمپرسور محوري زير صوت 10 مرحله اي فوق با استفاده از نرم افزار SLC براي دو حالت بدون تغيير زاويه IGV و تغيير زاويه IGV است.

ب- نرم افزار REACT2D
نرم افزار REACT2D جهت حل جريانهاي محترق توسعه يافته است. اين نرم افزار قادر به تعيين مشخصههاي جريان و احتراق از قبيل توزيع دما، عدد http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماخ (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=63&letter=%D9%85)، نرخ پسروي و دماي سطح سوخت با دقت بالايي است. نرم افزار REACT2D با بسياري از نتايج تجربي مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين نرم افزار داراي قابليتهاي زيادي بوده که در زير به برخي از آنها اشاره شده است.
http://www.aero-space.ir/images/stories/pishranesh1.jpg

· قابليت شبيه سازي فرايند احتراق در موشکهاي هيبريدي
· قابليت حل جريان هاي احتراقي در محفظه هاي احتراق موتورهاي جت
· پايين بودن هزينه محاسباتي شبيهسازي جريانهاي محترق با در نظرگرفتن تشعشع گازي
· استفاده از مدلهاي سينيتکي مختلف در فرايندهاي احتراق
· حل جريانهاي لزج همراه با شوک
· حل جريانهاي محترق غير تعادلي
· قابليت حل جريانهاي با دماي بالا
http://www.aero-space.ir/images/stories/pishranesh2.jpg· قابليت شبيه سازي اثرات تشعشع گازي
· استفاده از مدلهاي آشفتگي مختلف
شکل زير نمونه اي از نتايج نرم افزار REACT2D را براي يک موتور هيبريدي آزمايشگاهي نشان ميدهد. نرم افزار فوق هم اکنون در حال گسترش براي فرايند هاي احترقي مختلف مي باشد.
http://www.aero-space.ir/images/stories/pishranesh3.jpg


اهداف و برنامه ها
مرکز تحقيقات پيشرانش در حال گسترش فعاليت هاي خود در زمينههاي مختلف ميباشد. برنامه کاري و اهداف اين مرکز در زير آورده شده است.

کارهاي در دست انجام
· توسعه نرم افزار هاي تحليل و طراحي کمپرسورها و توربين هاي محوري در حالت شبه سه بعدي
· شبيهسازي کمپرسورهاي محوري گذر صوتي
· شبيهسازي کمپرسوهاي شعاعي

برنامه هاي آينده:
· ايجاد ارتباط بيشتر با ساير مراکز تحقيقاتي کشور
· توسعه نرم افزار طراحي پره سه بعدي براي شرايط گذر صوتي
· استفاده از نرم افزار REACT2D براي محفظه احتراق توربين هاي جت

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:50 بعد از ظهر
آزمایشگاه تحقیقاتی سوخت و احتراق دانشکده مهندسی هوافضای امیرکبیر http://www.aero-space.ir/images/stories/amirkabir-blu.jpgآزمایشگاه با هدف انجام آزمایشات گوناگون در زمینه فرایند احتراق تاسیس گردیده است.
موضوعاتی که در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار می گیرند عبارتند از
· رقیق سازی هوا و پش گرم بر شعله دیفیوژن co-flow
· مطالعه شعله counter flow
· شرایط ظهور اغتشاش و توربولانس در شعله co-flow
· فناوری HTAC و نحوه کاربرد صنعتی آن
· تولید انواع شعله و انجام آزمایشات مربوط به آن
تجهیزات این آزمایشگاه :
· کمپرسور هوا
· سیستم فیلترینگ هوا
· سیستم پیشرفته خنک کن هوا
· انواع کلومتر
· سیستم آنالیزور گاز
· دوربین دیجیتال با دقت بالا
· انواع شیر های کنترلی
· انواع کپسول گاز های مختلف
· انواع مشعل های آزمایشگاهی
· سیستم آزمایش counter flow
· هیتر جهت گرم کردن گاز احتراق
· مشعل بزرگ نیمه صنعتی به همراه سیستم پیشرفته گاز و هوای مربوطه جهت مطالعه HTAC
سرپرست : دکتر صادق تابع جماعت
نشانی : خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده هوافضا

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:50 بعد از ظهر
http://www.aero-space.ir/templates/uisa_portal/images/box/top_left.png آزمایشگاه تحقیقات آیرودینامیکی تجربی دانشکده هوافضای امیرکبیر http://www.aero-space.ir/images/stories/amirkabir-blu.jpgآزمایشگاه در سال 1369 فعالیتش را در دو بخش آموزش دانشجویان و تحقیقات صنعتی شروع کرده است این آزمایشگاه دارای یک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png تونل باد (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=68&letter=%D8%AA) مادون صوت در مقطع 457×457 ×1200 میلیمتر با سرعت 45 متر بر ثانیه می باشد.


تجهیزات آزمایشگاه عبارتند از :
· بالانس اندازه گیری نیروهای آیرودینامیکی
· مانومتر 36 شاخه ای
· مانومتر 2 شاخه ای
· مدل های مختلف از بال های http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=71&letter=%D9%87)
· دستگاه اندازه گیری سرعت جریان و توربولانس و ضخامت لایه مرزی به نام C.T.A که این دستگاه در دو بخش آموزشی و تحقیقاتی استفاده می شود
· یک تونل باد مافوق صوت که در بخش آموزش برای مطالعه گاز دینامیک مورد استفاده قرار می گیرد
سرپرست : دکتر محمود مانی
کارشناس : مهندس علی گیلی
نشانی :خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده هوافضا

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:51 بعد از ظهر
http://www.aero-space.ir/templates/uisa_portal/images/box/top_left.png آزمایشگاه بهینه سازی طراحی چند موضوعی MDO دانشکده مهندسی هوافضای خواجه نصیر الدین طوسی http://www.aero-space.ir/images/stories/khaje120.jpg
پیشنهاد تأسیس آزمایشگاه MDO در آبانماه سال 1382 توسط آقای دکتر روشنییان مطرح گردید، و در تاریخ بیست و سوم آذرماه همان سال به تصویب گروه هوافضا رسید. نهایتاً پس از طی مراحل اداری آزمایشگاه به سرپرستی آقای دکتر روشنییان بنیانگذاری شد.پس از آن این آزمایشگاه با جذب چند پروژه صنعتی و تعریف یک تز دکتری و چندین تز کارشناسی ارشد به کار خود ادامه داد، که حاصل آن تعداد زیادی مقاله کنفرانس و ژورنال میباشد.

اهداف ، وظایف
· انجام فعالیتهای تحقیقاتی در موضوعات به روز دنیا و به صورت متمرکز در حوزه MDO
· هم محور نمودن تزهای دانشجویی در مقاطع دکتری، ارشد و کارشناسی با توجه به پتانسیل بالقوه موجود در حوزه MDO
· همکاری صنعت و دانشگاه در حوزه MDO
· تدوین نرم افزارهای طراحی در موضوعات مختلف ، نرم افزارهای بهینهسازی و ایجاد بانک نرمافزاری

برنامهها و چشمانداز

با توجه به اهداف تعریف شده برنامه های متعددی برای آزمایشگاه پیشبینی شده است، که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
· متشکل کردن تیمهای دانشجویی در موضوعات گوناگون طراحی ، مدلسازی و بهینهسازی و تعریف پایان نامه در مقاطع مختلف تحصیلی
· تهیه کدهای طراحی با قابلیتها ، سطح صحت و پیچیدگیهای مختلف جهت کاربرد در فازهای مختلف طراحی
· تهیه و جمعآوری کدهای بهینهسازی و به کارگیری آنها
· توسعه روشهای جدید در طراحی آزمایشات ، بهینهسازی ، مدلهای تقریب ، طراحی مقاوم ، طراحی برمبنای قابلیت اطمینان ، تحلیل حساسیت و ....
· همکاری با سایر دانشکده ها و یا مراکز تحقیقاتی جهت گسترش این روش طراحی نوین در سایر حوزهها نظیر خودرو ، کشتی سازی ، الکترونیک و ....
· همکاری با مراکز صنعتی جهت استفاده از دستاوردهای آزمایشگاه در صنعت و تجاری سازی علوم تولید شده.

از آنجاکه بهینهسازی طراحی چند موضوعی جذابیتهای خاصی برای صنایع از منظر کاهش هزینهها و زمان و افزایش راندمان دارد ، مراکز تحقیقاتی خاصی برای تحقیق در مورد این موضوع در دانشگاههای معتبر ایجاد شده است. علیرغم اینکه زمان زیادی از ایجاد این مراکز نمیگذرد، اما خروجی آنها به اشکال مختلف تز و مقاله بسیار چشمگیر است و در سالهای اخیر جهش قابل ملاحظهای داشته است ، بنابراین میتوان چشمانداز روشنی برای این حوزه انتظار داشت.

مسئولین و اطلاعات تماس با آنها

نام و نام خانوادگی : آقای جعفر روشنییان
سمت : مدیر
تلفن: 77791044 -021
دورنگار:77791045 -021
نشانی الکترونیکی: (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy27909%20=%20%27roshanian%27%20+%20 %27@%27;%20addy27909%20=%20addy27909%20+%20%27kntu %27%20+%20%27.%27%20+%20%27ac%27%20+%20%27.%27%20+ %20%27ir%27;%20document.write%28%20%27%3Ca%20%27%2 0+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20ad dy27909%20+%20suffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attr ibs%20+%20%27%3E%27%20%29;%20document.write%28%20a ddy27909%20%29;%20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)roshanian@kntu.ac.ir

نام و نام خانوادگی : آقای مسعود ابراهیمی
سمت : سرپرست
نشانی الکترونیکی: (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy54842%20=%20%27Ebrahimi_k_m%27%20+ %20%27@%27;%20addy54842%20=%20addy54842%20+%20%27y ahoo%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document. write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%2 7%27%20+%20prefix%20+%20addy54842%20+%20suffix%20+ %20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%2 9;%20document.write%28%20addy54842%20%29;%20docume nt.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)Ebrahimi_k_m@yahoo.comدروس، گروهها، رشتهها و مقاطع تحت پوشش درس اصول و روشهای بهنهسازی طراحی چند موضوعی جهت مقطع کارشناسی ارشد هوافضا در گرایش مهندسی فضایی ارایه میگردد.

زیربنا، مساحت ، ظرفیت پذیرش دانشجو
آزمایشگاه MDO در ساختمان اداری دانشکده هوافضا واقع شده و دارای مساحتی حدود 100 متر مربع میباشد.
با توجه به گستردگی موضوعات موجود پتانسیل تعریف چندین تز در مقطع دکتری، کارشناسی و کارشناسی ارشد موجود میباشد.

امکانات و تجهیزات
آزمایشگاه دارای امکانات رایانه ای ، بانک نرمافزاری در موضوعات مختلف، کتابخانه شامل کتاب ، پایان نامه و مقاله در موضوعات مرتبط با MDO و گزارشات فنی پروژههای انجام شده میباشد.

استانداردهای مورد استفاده
در هر یک از موضوعات طراحی استانداردهای موجود مرتبط با آن موضوع مورد استفاده قرار میگیرند.

تحقیقات و پروژههای انجام شده و در حال انجام
از جمله تحقیقات و پروژههای انجام شده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
· تهیه نرمافزار شبیهسازی پرواز شبه دو درجه آزادی و بهینهسازی مسیر حرکت
· تهیه نرمافزار طراحی بهینه موتور سوخت جامد سیستم فضایی
· تهیه نرمافزار تحلیل و طراحی سازه سیستم فضایی
· تهیه نرمافزار طراحی بهینه آیرودینامیکی نگهدارنده محموله و تولید ضرایب آیرودینامیکی
· تهیه نرمافزار بهینهسازی از روش پارامتریک
· تهیه دستورالعمل استفاده از برنامه ADSکه یک برنامه بهینهسازی بسیار قدرتمند میباشد.
· تهیه نرمافزار طراحی مفهومی یک سیستم فضایی از روش کلاسیک
· تهیه نرمافزار طراحی یک سیستم فضایی از روش MDO
· طراحی بهینه چند موضوعی سیستم فضایی از روش تحلیل حساسیت سیستم
· طراحی بهینه چند موضوعی پرنده بدون سرنشین
· طراحی بهینه چند موضوعی ساندینگ http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png راکت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=38&letter=%D8%B1)

همکاریهای علمی و صنعتی با سایر مراکز تحقیقاتی و صنایع
این آزمایشگاه همکاریهایی با صنایع و پژوهشکدههای کشور داشته و برنامههای منسجمی نیز برای گسترش این همکاریها و نیز همکاری با مراکز تحقیقاتی وزارت علوم تدوین شده است.

آزمایش و فعالیتهایی که میتوان انجام داد
پروژههای مختلفی میتوان در زمینههای گوناگون مرتبط با حوزهی هوافضا مانند دینامیک پرواز، کنترل، سازههای هوافضایی، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پیشرانش (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=58&letter=%D9%BE)، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png آیرودینامیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=23&letter=%D8%A2) و ... در مقاطع مختلف تحصیلی تعریف و انجام داد. علاوه بر این در زمینههایی مانند بهینهسازی، مدلهای تقریب، قابلیت اطمینان، طراحی مقاوم و ... قابل تعریف میباشد . همچنین پتانسیل تعریف پروژههای در حوزه خودرو ، کشتیسازی، صنایع الکترونیک و ... وجود دارد.

نشانی : تهران، فلکه چهارم تهران پارس، خیابان وفادار شرقی، بلوار داتشگاه، دانشکده هوا فضا

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:52 بعد از ظهر
کارگاه بال، بدنه و موتور هواپیما دانشکده مهندسی هوافضای امیرکبیر http://www.aero-space.ir/images/stories/amirkabir-blu.jpg
کارگاه از سال 1377 به منظور آموزش دانشجویان در دانشکده راه اندازی شده است و به صورت تئوری و عملی در دو بخش structure و engine ارائه می گردد.بخش engine شامل موتور های پیستونی inline چهار و شش سیلندر و موتور های توربوجت و توربوشفت می باشد.در این بخش دانشجویان ابتدا با تئوری انواع موتور های پیستونی و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=76&letter=%D8%AC) و عملکرد آنها آشنا شده سپس در بخش عملی این موتور ها را باز کرده، با قسمت های مختلف هر موتور و کارکرد آنها آشنا می شوند.

در بخش structure تئوری بال و بدنه و ارابه فرود و ملخ ارائه می گردد و دانشجویان در بخش عملی ارابه فرود و ملخ را باز کرده و با قسمت های مختلف آن ها آشنا می شوند. همچنین ورقکاری بال و بدنه http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=71&letter=%D9%87) نیز انجام می شود.
سرپرست : دکتر سحر نوری
تکنسین : عباس فرجی مهیاری
نشانی : خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده هوافضا

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:52 بعد از ظهر
آزمایشگاه مکانیک شکست محاسباتی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpg
موضوع علم مکانیک شکست مطالعه رفتار قطعات و سازه های ترک دار تحت بارگذاریهای گوناگون استاتیک ، دینامیک و حرارتی می باشد . در این راستا تکنیکهای شبیه سازی عددی به کمک کامپیوتر از جایگاه ویژه برخوردار هستند . هدف اصلی از ایجاد آزمایشگاه CFM دستیابی به دانش فنی شبیه سازی جوانه زنی و رشد ترک در قطعات مهندسی است .


فعالیت های آزمایشگاه مکانیک شکست محاسباتی : § شبیه سازی رشد ترک با استفاده از روش المان محدود
§ بکارگیری روش المان محدود توسعه یافته در تحلیل های مکانیک شکست
§ بدست آوردن پارامترهای مکانیک شکست در حوزه های تنش پسماند
§ آنالیز تنش و تخمین عمر پره های توربین گازی
§ آنالیز تنش و تخمین عمر اتصالات نقطه جوش
§ تحلیل واماندگی قطعات صنعتی


نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir (http://www.modares.ac.ir)

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:53 بعد از ظهر
آزمایشگاه رباتیک و اتوماسیون دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpgآزمایشگاه رباتیک و اتوماسیون از سال 1377 دردانشکده فنی مهندسی و مهندسی ، بخش مکانیک شروع به فعالیت نموده است ، در این آزمایشگاه طرحهای مختلفی در زمینه رباتیک و اتوماسیون به انجام رسیده است .فعالیت آزمایشگاه رباتیک و اتوماسیون :

- طراحی و سیستم نرم افزار شبیه ساز رباتیک

- طراحی و ساخت سیستم ربات راه رونده با قابلیت کنترل موفعیت و نیرو

- طراخی سیستم کالیبراسیون رباتهای صنعتی – پساده سازی بر روی یک ربات Staubli Unimation 5 درجه آزادی

- طراحی و ساخت ربات عبور کننده از پله ها و موانع

- طراحی و ساخت ربات جستجوگر خطوط لوله و کانالها

- طراحی و ساخت ربات موبایل دنبال کننده خطوط

- طراحی و ساخت سیستم اتوماسیون اسلحه دو درجه آزادی

- طراحی و ساخت بالانس کننده اتوماتیک سیستم های دوار

- طراحی و ساخت سیستم کمترل گیربکس هارمونیک درایو

نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir (http://www.modares.ac.ir)

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:54 بعد از ظهر
آزمایشگاه دینامیک گازها دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpgاین ازمایشگاه دراوایل سال 1381 در دانشگاه تربیت مدرس تاسیس گردید . این آزمایشگاه در ساختمان اصلی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس واقع شده است و جزو آزمایشگاه های بخش مهندسی مکانیک محسوب می گردد . در طول دوران فعالیت ، مهمترین تلاشهای تحقیقاتی در آزمایشگاه دینامیک گازها بر روی شبیه سازی عددی پدیده انفجار و دینامیک سیالات در فشارهای بالا وهمچنین بررسی تجربی انفجار وتراک ( دتونیشن ) در گازها متمرکز شده است . تیم تحقیقاتی فعال در این آزمایشگاه شامل گروهی ازهیئت علمی، دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس می باشد .


فعالیت آزمایشگاه دینامیک گازها :


- پردازش موازی


- توسعه انواع هیدروکدها ( لاگرانژی ، اولری ، لاکرانژی اولری دلخواه بصورت یک بعدی و دو بعدی


- مدل سازی تراک ( دتونیشن ) در مواد منفجره


- مدل سازی انتشار امواج شاک در مواد ( بررسی رفتار پوسته های فلزی در مقابل موج دتونیشن )


- مدل سازی انفجار زیر آب


- مدل سازی سرجنگی
زمینه های اصلی تحقیقاتی آزمایشگاه دینامیک گازها عبارتند از :


- مدل سازی عددی جریان سیال در فشار و دمای بالا مانند مدل سازی انفجار و تأثیرات آن در محیط اطراف


- مدل سازی احتراق


- بررسی تجربی تراک ( دتونیشن ) در مخلوطهای گازی


- مدل سازی موج انفجار (بلاست )


- مدل سازی انفجار در مواد شدید الانفجار و مواد گازی


- تهیه نرم افزارهای ویژه برای کاربرد های خاص
تجهیزات در آزمایشگاه دینامیک گازها :- شبکه کامپیوتری و سایر وسایل جانبی


- کلاستر لینوکس جهت پردازش موازی ( دارای 12 عدد CPU )


- لوله دتونیشن جهت مطالعات تجربی دتونیشن


- دوربین دیجیتال باسرعت 10000 ریم در ثانیه و سایر وسایل جانبی


- پمپ های خلاء


- ترانسدیوسرهای فشار برای اندازه گیری فشارهای بسیار بالا

نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:54 بعد از ظهر
آزمایشگاه شکل دهی فلزات دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpg <h2 class="MsoNormal" style="line-height: 115%; margin: 0in 0in 6pt;" dir="rtl"> در این آزمایشگاه طرحهای تحقیقاتی کاربردی و پایان نامه های دانشجویی در زمینه شکل دهی فلزات اجرا می شود. حیطه اصلی فعالیت های آن ، شامل شبیه سازی فرآیندهای شکل دهی فلزات توسط نرم افزارهای تجاری اجزای محدود و یا برنامه ها ی رایانه تدوین شده توسط اعضا می باشد . آزمایشگاه حاوی تعدادی رایانه و متعلقات بوده که به شبکه رایانه ای دانشگاه متصل بوده اعضا براحتی می توانند اطلاعت لازم خود را از این طریق جستجو نمایند .


تاکنون طرحهای متعدد کاربردی با همکاری مداکزصنعتی داخل کشور مانند شرکت لوله وتجهیزات سدید ، لوله سازی اهواز ، شرکت ایران خودرو و سازمان هوافضا اجرا شده است همچنین بانک های اطلاعاتی حاوی مقالات علمی و پژوهشی محققین و مولفین داخلی و خارجی در رابطه با تعدادی از فرایندهای شکل دهی فلزات قابل استقاده برای پژوهشگران و دانشجویان موجود می باشد . نرم افزار
MSC.MARK2005 با قابلیت شبیه سازی فرآیندهای شکل دهی تماسی ، تحلیل های خطی و غیرخطی مواد و تحلیل حرارتی نیز در این آزمایشگاه وجود دارد . تعدادی دستگاه آزمایشگاهی جهت آزمایشهای مقاومت مصالح مانند دستگاه آزمایش پیچش میله های فولادی ، آلومینیومی ، برنجی و نایلونی و لوله های فلزی و خمش پلاستیک تیره ها نیز در این آزمایشگاه وجود دارد .

نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir (http://www.modares.ac.ir)


</h2>

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:55 بعد از ظهر
آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت دانشکده مهندسی هوافضای امیرکبیر http://www.aero-space.ir/images/stories/amirkabir-blu.jpg
این آزمایشگاه به منظور انجام تحقیقات در زمینه ساخت و تست قطعات کامپوزیتی با هدف انجام تحقیقات به روز و کاربردی در ارتباط با بررسی رفتار مواد کامپوزیت تحت بار گذاری های متنوع راه اندازی شده است.امکانات موجود در آزمایشگاه :
· یک دستگاه اتوکلاو
· یک دستگاه فریزیر
· قیچی و گیره جهت برش و لایه چینی مواد کامپوزیت
سرپرست : دکتر حمیدرضا اویسی
نشانی :
خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده هوافضا

feedback
1391،03،11, ساعت : 07:56 بعد از ظهر
آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک پرواز دانشکده هوافضای امیرکبیر http://www.aero-space.ir/images/stories/amirkabir-blu.jpgبا بکارگیری دستگاه های این آزمایشگاه امکان انجام آزمایش پروازی بر روی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=71&letter=%D9%87) و کسب و تحلیل اطلاعات فراهم می شود

تجهیزات موجود در آزمایشگاه :
· دستگاه شبیه ساز ارتفاع و نرخ اوج گیری
· دستگاه اندازه گیری وزن و بالانس بر روی هواپیما
· سیستم اندازه گیری موقعیت هواپیما با استفاده از http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=30&letter=%D9%85) GPS دستگاه کسب و ضبط اطلاعات پروازی از هواپیما در حین پرواز
سرپرست : دکتر کامران رئیسی چرمکانی
نشانی :خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده هوافضا

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:43 بعد از ظهر
آزمایشگاه مترولوژی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpg این آزمایشگاه دارای تجهیزات بسیار مطلوبی برای پژوهش در زمینه اندازه گیری دقیق ، کنترل ، رباتیک ، سیستمهای تولید صنعتی ، میکروموتورها بوده و تاکنون پژوهشهایی از قبیل کنترل میکرو استپ انکودر مغناطیسی مطلق ، انکودر دوران مطلق ، اندازه گیری سلفی دو بعدی ، ربات هوشمند ، موتورهای خطی ، سنسورهای مختلف ، تعلیق مغناطیسی در این ازمایشگاه انجام شده و یا در حال انجام است .آزمایشگاه برای سایر پروژه هایی که مرتبط با فن آوری های فوق باشد آمادگی کامل دارد .


تجهیزات در ازمایشگاه مترولوژی
- تجهیزات انتقال حرارت- انواع وسایل اندازه گیری از قبیل کمپراتورها ، ساعتهای میکرونی ، کولیس و میکرومتر دیجیتالی


- انکودرهای دورانی و خطی ، انواع پروب


- دو عدد سنگ گرانیتی بسیار دقیق


- انواع گیجهای کنترل میکرومتر


- موتور پله ای و کمترل آن


- مولتی مترها ، فانکشن ژتراتور، انواع اسیلوسکوپ


- لیزر التریتور
- ترازوی دقیق
نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir (http://www.modares.ac.ir)

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:44 بعد از ظهر
http://www.aero-space.ir/templates/uisa_portal/images/box/top_left.png كارگاه ساخت و مونتاژ پژوهشگاه هوافضا
http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/paju120.jpg
كارگاه ساخت و مونتاژ در سال 1383 به منظور انجام امور مونتاژي پروژههاي طرح آزمايشگاه فضائي تشكيل شد. در آن زمان امكانات اين بخش بسيار محدود بود و شامل ابزارهاي دستي و سبك بود. به تدريج با افزايش پروژههاي صنعتي در پژوهشگاه، اين بخش تجهيز شد و به مرور تجهيزات و ماشينآلات سنگين به آن اضافه شد.


اهداف:
هدف اولية تشكيل اين مجموعه، مونتاژ زيرسيستمهاي مجموعة راكت كاوش بود كه به مرور زمان با ايجاد پتانسيل مناسب براي انجام پروژههاي صنعتي و افزايش جسارت تعريف اين قبيل پروژهها توسط مجريان طرحها، تعداد اين پروژهها افزايش پيدا كرد و دامنة خدمات كارگاه وسيعتر شد و در حال حاضر كارگاه ساخت و مونتاژ به بيش از 10 پروژة اصلي و تعداد زيادي پروژههاي كوچك و متفرقه خدمات ساخت و مونتاژ ارائه ميدهد.
تجهيزات موجود:
- دستگاه تراش
- دستگاه فرز
- دستگاه پرس هيدروليك دستي
- ميز كارگاهي و ميز مونتاژ
- كمد ابزار
- دستگاه دريل روميزي
- قفسة مواد اوليه
- ابزارآلات دستي
- ابزارآلات برقي قابل حمل (مانند: دريل، سنگ ميني فرز، سنگ ابزار روميزي،...)
- ابزارآلات اندازهگيري و كنترل كيفيت
- انواع اتصالات (پيچ و مهره و واشر)
- انواع رنگ، چسب و رزين

نشانی : تهران- شهرك قدس (غرب)، خ ايران زمين، خ مهستان، بالاتر از كلانتري، خ پژوهشگاه هوافضا
صندوق پستي: 834-14668
نشانی پایگاه اینترنتی: www.ari.ac.ir (http://www.ari.ac.ir/)
تلفكس: 88366030-021

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:45 بعد از ظهر
آزمایشگاه تحقیقاتی واقعیت مجازی دانشکده مهندسی هوافضای امیرکبیر http://www.aero-space.ir/images/stories/amirkabir-blu.jpgآزمایشگاه با هدف ایجاد محیط های سه بعدی تقابل پذیر رایانه ای که به صورت کامل در حافظه یک کامپیوتر جای می گیرد و کاربر متقابلا با بهره گیری از حس های بینایی، شنوایی و لامسه خود بر روی محیط مجازی مستقیما تاثیر می گذارد.
تجهیزات این آزمایشگاه :
· دستکش سایبری (cyber glove )
· نمایشگر های تعبیه شده روی هلمت (helmet mounted display )
· گیرنده ( receiver )
کاربرد عملی آزمایشگاه :
· شبیه ساز پروازی
· مدل سازی رفتار و کارکرد سیستم ها
· نمونه سازی مجازی در صنایع
· طراحی، تست و نمونه سازی اولیه وسایل پرنده
· سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS )
پروژه های در حال انجام :
طراحی و ساخت سیمولاتور ثابت پروازی هواپیمای Cessna-172
سرپرست : دکتر مهدی سبزه پرور
نشانی :خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده هوافضا، طبقه همکف

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:45 بعد از ظهر
کارگاه ماشین ابزار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpgبخش مهندسی مکانیک دارای کارگاهی به مساحت 180 متر مربع است که مجموعه ای از خدمات کارگاهای و مهندسی را ارائه می کند .
اهداف


§ نقشه کشی


§ طراحی و تحلیل نرم افزاری


§ ماشین سازی


§ مهندسی معکوس در ساخت قطعاتتجهیزات موجود در کارگاه


§ ماشین تراش


§ دریل


§ سنک کارگاهی


§ فرز و سنگ مغناطیس


§ برش لیزر


§ واتر http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=48&id=76&letter=%D8%AC)


§ پلاسما


§ وایرکات


§ اسپارت

نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir (http://www.modares.ac.ir)

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:46 بعد از ظهر
آزمایشگاه جریان های چند فازی دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس http://www.aero-space.ir/images/stories/scirntific/tarbate%20modarres.jpgدر این آزمایشگاه رژیمهای لایه ای ، موجی ، لخته ای ، حبابی ، توپی مطالعه می شود . سیالات مورد استفاده در حال حاضر آب و هوا در شرایط آتمسفریک و غیر آتمسفریک است . کانالهای مورد استفاده با مقطع مربعی ، مستطیلی ، دایروی یا هر شکی که در صنعت مورد استفاده قرار می کیرد را می توان طراحی و آزمایشات مربوطه را انجام داد . کانال قرار گرفته روی سکوی مربوطه می تواند افقی یا شیبدار یا هر شکلی که در خطوط آبرسانی یا خطوط لوله نفت و گاز استفاده می شود بکار گرفته شود .

این سیستم آزمایشگاهی محدوده وسیعی از سرعت فازها را می تواند در بر بگیرد و ناپایداری مربوطه را بصورت آزمایشگاهی شبیه سازی کند . این ازمایشگاه کمک می کند شرایط و محدوده ی لازم برای بوجود آمدن حد پایداری هیدرولیکی را بدقت اندازه گیری و از صدمه به تأسیسات و تجهیزات جلوگیری کند این آزمایشگاه تأسیسات نیروگاهی ، پتروشیمی خطوط نفت و گاز ،کانالها، و تونلهای آبرسانی و ... را با دقت بالا شبیه سازی کرده و محدوده پارامترهای فیزیکی را تعیین کند
.
نشانی : تهران، بزرگراه چمران، تقاطع بزرگران جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی
نشانی اینترنتی : www.modares.ac.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:46 بعد از ظهر
آزمایشگاه تحقیقاتی دینامیک سیالات دانشکده مهندسی هوافضای امیرکبیر http://www.aero-space.ir/images/stories/amirkabir-blu.jpg
آزمایشگاه دینامیک سیالات عددی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز جهت انجام محاسبات عددی را فراهم می نماید. ساماندهی کد های محاسباتی موجود در دانشکده تهیه شناسنامه و راهنما برای هر یک، همچنین توسعه و بهبود این کد های محاسباتی و کاربردی نمودن آنها از فعالیت های این مرکز می باشد .در حال حاضر راه اندازی سیستم پردازش موازی (cluster computing ) از اقدامات اصلی این مرکز می باشد. سرپرست : آقای دکتر جهانگیریان
نشانی :
خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده هوافضا

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:50 بعد از ظهر
شركت هاي خصوصی هوا فضایی
* شرکت خدمات فنی و مهندسی فراحین ثبات ماهانزمینه ی فعالیت : سیستم هوشمند و سرو مکانیزم

تلفن: 34818272 -026


دورنگار: 34818271 -026


همراه: 4818272-0930


نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy41876%20=%20%27farahin-inf%27%20+%20%27@%27;%20addy41876%20=%20addy41876% 20+%20%27live%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20 document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%2 0%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20addy41876%20+%20s uffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3 E%27%20%29;%20document.write%28%20addy41876%20%29; %20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20:%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C)farahi n-inf@live.com
* شرکت مهندسی توسعه هوافضای ایرانیان
http://www.aero-space.ir/images/stories/company/aerodeco.jpgزمینه فعالیت : طراحی، ساخت و مونتاژ انواع هواگرد- بازرگانی تخصصی در زمینه هوافضا- انجام پروژههای پژوهشی، برگزاری کارگاه و کنفرانس- سامانه های هوشمند مدیریت ترافیک هوایی
تلفن: 88263217-021
دورنگار : 88263217-021
نشانی الکترونیکی : aerodeco@mail.ru info@aerodeco.ir
نشانی پایگاه اینترنتی : www.aerodeco.ir* شرکت پارس هوانورد ایرانیان
زمینه فعالیت :
تلفن: 44652644-021
دورنگار : -021
نشانی الکترونیکی : phi.rcpro@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی :

* شرکت گردشگران آسمان گرگان زمینه فعالیت :
تلفن: 2229948-021
دورنگار : 2229948-021
نشانی الکترونیکی : mahboobian@iranair.com
نشانی پایگاه اینترنتی :

شركت هاي خصوصی هوا فضایی
* شرکت خدمات فنی و مهندسی فراحین ثبات ماهانزمینه ی فعالیت : سیستم هوشمند و سرو مکانیزم

تلفن: 34818272 -026


دورنگار: 34818271 -026


همراه: 4818272-0930


نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy41876%20=%20%27farahin-inf%27%20+%20%27@%27;%20addy41876%20=%20addy41876% 20+%20%27live%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20 document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%2 0%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20addy41876%20+%20s uffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3 E%27%20%29;%20document.write%28%20addy41876%20%29; %20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20:%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C)farahi n-inf@live.com
(%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy42626%20=%20%27farahin-inf%27%20+%20%27@%27;%20addy42626%20=%20addy42626% 20+%20%27live%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20 document.write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%2 0%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20addy42626%20+%20s uffix%20+%20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3 E%27%20%29;%20document.write%28%20addy42626%20%29; %20document.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20:%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C)

* شرکت مهندسی توسعه هوافضای ایرانیان http://www.aero-space.ir/images/stories/company/aerodeco.jpgزمینه فعالیت : طراحی، ساخت و مونتاژ انواع هواگرد- بازرگانی تخصصی در زمینه هوافضا- انجام پروژههای پژوهشی، برگزاری کارگاه و کنفرانس- سامانه های هوشمند مدیریت ترافیک هوایی
تلفن: 88263217-021
دورنگار : 88263217-021
نشانی الکترونیکی : aerodeco@mail.ru info@aerodeco.ir
نشانی پایگاه اینترنتی : www.aerodeco.ir


* شرکت پارس هوانورد ایرانیان زمینه فعالیت :
تلفن: 44652644-021
دورنگار : -021
نشانی الکترونیکی : phi.rcpro@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی :
* شرکت گردشگران آسمان گرگان زمینه فعالیت :
تلفن: 2229948-021
دورنگار : 2229948-021
نشانی الکترونیکی : mahboobian@iranair.com
نشانی پایگاه اینترنتی :
* شرکت نگرش رایانه پویا زمینه فعالیت :
تلفن: 88021685-021
دورنگار : 88023637-021
نشانی الکترونیکی : info@nrp-co.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.nrp-co.com (http://www.nrp-co.com/)
* شرکت صنعت سامانه فردا زمینه فعالیت :
تلفن: 22772556-021
دورنگار : 22772557-021
نشانی الکترونیکی : info@fardasystem.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.fardasystem.com (http://www.fardasystem.com/)
* شرکت صهفا ماهواره زمینه فعالیت :
تلفن: 66080288-021
دورنگار : 66080324-021
نشانی الکترونیکی : info@sahfasat.ir
نشانی پایگاه اینترنتی : www.sahfasat.ir (http://www.sahfasat.ir/)
* شرکت برنا فناوران سحاب زمینه فعالیت :
تلفن: 22975731-021
دورنگار : 22975730-021
نشانی الکترونیکی : hamidvahdat@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی :
* شرکت فنی مهندسی تکساب زمینه فعالیت :
تلفن: 5273732-0311
دورنگار : 5273731-0311
نشانی الکترونیکی : info@taksab.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.taksab.com (http://www.taksab.com/)

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:51 بعد از ظهر
* شرکت ديده پرداز صبا زمینه فعالیت : اتوماسيون صنعتي و اداري، طراحي و ساخت اجزاء سيستمهاي ماشين بينايي و الکترواپتيکي شامل دوربين، طراحي و ساخت سيستم هاي كنترل كيفيت و بازرسي محصولات به روش ماشين بينايي، طراحي و ساخت سيستم هاي اندازه گيري و مانيتورينگ دما به روش ترموويژن، توليد نرمافزارهاي مبتني بر پردازش تصاوير
تلفن: 2658347-0311
دورنگار : 2658347-0311
نشانی الکترونیکی : info@didepardaz.ir
نشانی پایگاه اینترنتی : www.didepardaz.ir (http://www.didepardaz.ir/)

* شرکت خدمات الکترونيکی شميم کوشان زمینه فعالیت :
تلفن: 44822493-021
دورنگار : 44822495-021
نشانی الکترونیکی : shamimkoshan@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی :


* شرکت مهندسي هدايت کنترل پايا زمینه فعالیت :
تلفن: 88734954-021
دورنگار : 88733431-021
نشانی الکترونیکی :
نشانی پایگاه اینترنتی :


* شرکت باستان تجارت مبنا زمینه فعالیت :
تلفن: 88519701-021
دورنگار : 88733431-021
نشانی الکترونیکی: sani.ir110@yahoo.comنشانی پایگاه اینترنتی :


* شرکت پويا انديشان موج آريا زمینه فعالیت : تحقيقات در حوزه سيستم های مخابراتی و الکترونيکی
تلفن: 66086468-021
دورنگار : 66017535-021
نشانی الکترونیکی : info@ariawave.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.ariawave.com (http://www.ariawave.com/)


* شرکت دنا قطعه اروين زمینه فعالیت :
تلفن: 66050578-021
دورنگار : 66050578-021
نشانی الکترونیکی : mdehnamaki@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی :


* شرکت فرايند انديشان هما زمینه فعالیت : مشاوره، تحقيق و آموزش در زمینه حمل و نقل هوایی
تلفن: 44235505-021
دورنگار : 44228730-021
نشانی الکترونیکی : info@homapt.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.homapt.com (http://www.homapt.com/)

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:52 بعد از ظهر
* شرکت پودر افشان زمینه فعالیت : ساخت و بازسازی قطعات تحت سایش و خوردگی با ایده محوری تولید پودرAl -Ni
تلفن: 4-5374212-0335
دورنگار : 5373288-0335
نشانی الکترونیکی : info@pacom.ir
نشانی پایگاه اینترنتی : www.pacom.ir (http://www.pacom.ir/)


* شرکت پيشگامان انديشه کيهان زمینه فعالیت :
تلفن: 44260681-021
دورنگار : 44260681-021
نشانی الکترونیکی : Masoodostad@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی :


* شرکت موج نما افق زمینه فعالیت :
تلفن: 66089598-021
دورنگار : 66089598-021
نشانی الکترونیکی : mno1388@gmail.com (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy79433%20=%20%27mno1388%27%20+%20%2 7@%27;%20addy79433%20=%20addy79433%20+%20%27gmail% 27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document.write %28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27% 20+%20prefix%20+%20addy79433%20+%20suffix%20+%20%2 7%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%29;%20 document.write%28%20addy79433%20%29;%20document.wr ite%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)
نشانی پایگاه اینترنتی :


* شرکت پليمر طلايي يزد زمینه فعالیت : تولید ورق های پلي كربنات و اكريليك
تلفن: 8747-021
دورنگار : 88105586-021
نشانی الکترونیکی : info@polymertalaei.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.polymertalaei.com (http://www.polymertalaei.com/)

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:53 بعد از ظهر
* شرکت پردازش سيستم نصير زمینه فعالیت : تحليل، طراحي، شبيه سازي و پياده سازي الگوريتم هاي پردازش ديجيتال سيگنال در حوزه هاي مخابراتي، صوتي، تصويري
تلفن: 77221621-021
دورنگار : 66066142 -021
نشانی الکترونیکی : info@nasirsp.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.nasirsp.com


* شرکت فراورش فلز زمینه فعالیت :
تلفن: 3611526-0262
دورنگار : 3611526-0262
نشانی الکترونیکی : alishowkati@yahoo.com
نشانی پایگاه اینترنتی :

* شرکت پرواز کوتاه قرن زمینه فعالیت :
تلفن: 7710033-0251
دورنگار : 7710033-0251
نشانی الکترونیکی : www.csw.ir (http://www.csw.ir/)
نشانی پایگاه اینترنتی : info@csw.ir

* شرکت هامون موتور
زمینه فعالیت : سیستم های کنترل ژنراتور برق و توربین، انرژی خورشیدی و ساخت APU

تلفن: 44288229-021

دورنگار : 44288228-021

نشانی الکترونیکی : info@hamoon-motor.comنشانی پایگاه اینترنتی : www.hamoon-motor.com (http://www.hamoon-motor.com/)
* ناتا وست شیمی
زمینه فعالیت : تولید موار شیمیایی صنایع هوایی و فضایی و دیگر صنایع نظیر چرب گیر، فسفاته، رنگ بر و زنگ بر

تلفن: 22221515-021

دورنگار : 26401466-021
نشانی الکترونیکی : natawestchimi@yahoo.com

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:53 بعد از ظهر
* شرکت رانش موتور پارسه
زمینه فعالیت : طراحی و ساخت قطعات صنایع هوایی ،نفت و گاز و پتروشیمی و تجربه مهندسی معکوس

تلفن: 76264636-021

دورنگار : 76264317-021

نشانی الکترونیکی : raneshmotor_parseh@yahoo.com
* شرکت پمپ گستران پویا
زمینه فعالیت : تولید پمپ ها، الکتروموتورها، اکچوئیترهای الکترومکانیکی هوایی و تیترهای عملکردی مربوط

تلفن: 9-3610667-0262

دورنگار : 3610670-0262

نشانی الکترونیکی : pump.g.puya@gmail.com
* شرکت مهندسی مشکین حلقه
زمینه فعالیت : تحقیقات و تولید انواع قطعات پلیمر صنایع هوایی

تلفن: 44446917-021

دورنگار : 44446917-021

نشانی الکترونیکی : mhec_info@yahoo.com
* شرکت مهندسی دلتابال
زمینه فعالیت : مشاوره، آموزش و استقرار استانداردها و سیستم های مدیریت کیفیت هوایی

تلفن: 22087776-021

دورنگار : 22087776-021

نشانی الکترونیکی : deltabal@yahoo.com

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:54 بعد از ظهر
* شرکت چاپ اقبال
زمینه فعالیت : چاپ صنعتی

تلفن: 1-77622470-021

دورنگار : 77622469-021

نشانی الکترونیکی : info@eghbal.irنشانی پایگاه اینترنتی : www.eghbal.ir (http://www.eghbal.ir/)
* شرکت موج فن آوری هوشمند http://www.aero-space.ir/images/stories/company/93moj.jpgزمینه فعالیت : مکاترونیک، سرو مکانیزم، سرو اکچوایتور، کنترل، سخت افزار در حلقه، سیستم های مانیتورینگ
تلفن: 77243478-021
دورنگار : 77191106-021
نشانی الکترونیکی : info@mfh-co.com

نشانی پایگاه اینترنتی : www.mfh-co.com (http://www.mfh-co.com/)
ادامه مطلب... (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=1504:1390-02-03-05-47-18&catid=45:1388-12-01-11-34-55&Itemid=50)
* شرکت رویان پلیمر
زمینه فعالیت : تولید قطعات و فوم های پلی یورتان و پلیمری خاص

تلفن: 44121842-021

دورنگار : 4412842-021

نشانی الکترونیکی : rbgco@royanpolymer.irنشانی پایگاه اینترنتی : www.royanpolymer.ir (http://www.royanpolymer.ir/)
* شرکت هماتلاش کویر
زمینه فعالیت : تعمیر و نکهداری کلیه هواپیماها، تهیه قطعات، مشارکت در پروژه ها، تامین نیروی انسانی متخصص

تلفن: 8-44690644-021

دورنگار : 44690649-021

نشانی الکترونیکی : sh_moayedinia@yahoo.com
* شرکت تولیدی مهر اصل
زمینه فعالیت : تولید کننده کلیه دستگاه های حرارتی و برودتی

تلفن: 88300756-021

دورنگار : 88304147-021

نشانی الکترونیکی : headoffice@mehrasl.comنشانی پایگاه اینترنتی : www.mehrasl.com (http://www.mehrasl.com/)

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:55 بعد از ظهر
* شرکت آدا خمین
زمینه فعالیت : طراحی و ساخت بالگردهای بدون سرنشین RPH و بالگردهای فوق سبک و ساخت فطعات

تلفن: 7-5552676-0361

دورنگار : 5559657-0361

نشانی الکترونیکی : sahpa_rph@yahoo.com
* شرکت سازگان ارتباط
زمینه فعالیت : تولید تجهیزات مخابرات رادیویی و ماکروویو

تلفن: 88762960-021

دورنگار : 88766707-021

نشانی الکترونیکی : info@sazeganertebat.comنشانی پایگاه اینترنتی : www.sazeganertebat.com (http://www.sazeganertebat.com/)
* پارسین تجارت پایا کیش
زمینه فعالیت : بازرگانی

تلفن: 88737753-021

دورنگار : 88733431-021
* هوافضای صدرا
زمینه فعالیت : طراحی و ساخت محصولات هوافضایی

تلفن: 44049177-021 و 44016198-021

دورنگار : 44049177-021

نشانی الکترونیکی : info@sac.co.ir


نشانی پایگاه اینترنتی :www.sac.co.ir

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:55 بعد از ظهر
* رایان پردازش پژواک
زمینه فعالیت : بینایی ماشین و پردازش تصویر، سامانه های هوشمند تصویری (مرئی و مادون قرمز)

تلفن: 88530401-021

دورنگار : 88515796-021

نشانی الکترونیکی : mail@raymed.netنشانی پایگاه اینترنتی : www.raymed.net (http://www.raymed.net/)
* ستاره امید کیش
زمینه فعالیت : تامین کننده قطعات صنایع هوایی، نفت و گاز

تلفن: 44220943-021

دورنگار : 44220943-021

نشانی الکترونیکی : hopestarsoi@gmail.com
* ریخته گری دقیق پارس
زمینه فعالیت : ریخته گری دقیق، توربین، پره ثابت، پره متحرک، نارل، ماهیچه سرامیکی

تلفن: 6-3323595-0273

دورنگار : 3323595-021

نشانی الکترونیکی : info@parsinvestmentcasting.comنشانی پایگاه اینترنتی :www.parsinvestmentcasting.com
* سونش صدرا صنعت
زمینه فعالیت : الکترونیک و کنترل خلاء، هوافضا، ساخت و تولید

تلفن: 88334704-021

دورنگار : 88220537-021

نشانی الکترونیکی : info@soneshco.comنشانی پایگاه اینترنتی : www.soneshco.com (http://www.soneshco.com/)
* سامانه آوران پارسیان
زمینه فعالیت : مشاوره، آموزش در حوزه مهندسی صنایع و مدیریت

تلفن: 1988158-0912

دورنگار : 44867743-021

نشانی الکترونیکی : samaneh@gmail.com

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:56 بعد از ظهر
* سرو هیدرولیک پویا
زمینه فعالیت : ساخت، تولید و تجهیزات المان های هیدرولیک

تلفن: 22840235-021

دورنگار : 22849812-021

نشانی الکترونیکی : info@servhyd.comنشانی پایگاه اینترنتی : www.servhyd.com (http://www.servhyd.com/)
* اریس پاد
زمینه فعالیت : مشاوره، طراحی و ساخت در تمامی زمینه های http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png مهندسی هوافضا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=67&letter=%D9%87)

تلفن: 66267646-021

دورنگار : 66251935-021

نشانی الکترونیکی : info-arispad@yahoo.com
* ادیم سریر سران
زمینه فعالیت : بازسازی و تولید تریم داخلی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=71&letter=%D9%87) و خودرو

تلفن: 6101016-0261 و 888466343-021

دورنگار : 6101015-0261 و 88837100-021

نشانی الکترونیکی : info@adim.irنشانی پایگاه اینترنتی : www.adim.ir (http://www.adim.ir/)
* تجارت نور ابرار
زمینه فعالیت : واردات و صادرات انواع ماشین آلات اعم از صنعتی، معدنی و ساختمانی

تلفن: 88581424-021 و 88458108-021

دورنگار : 88581421-021

نشانی الکترونیکی : info@abrartrading.comنشانی پایگاه اینترنتی : www.abrartrading.com (http://www.abrartrading.com/)
* سپهر گستر سینا
زمینه فعالیت : مشاوره در زمینه های ساخت فرودگاه، خرید انواع http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=71&letter=%D9%87) و تامین قطعات و تجهیزات

تلفن: 44059312-021

دورنگار : 44059312-021

نشانی الکترونیکی : sgs_co@ymail.com
* کفا اوج گیتی
زمینه فعالیت : انواع تولیدات هواپیمایی، آموزش خلبانی، تعمیر و نگهداری http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=71&letter=%D9%87)

تلفن: 88701162-021

دورنگار : 88729061-021

نشانی الکترونیکی : kefa_og@yahoo.com
* فضا اندیش پارسیان
زمینه فعالیت : مهندسی هوایی و هوانوردی عمومی

تلفن: 2443654-0341

دورنگار : 2443628-0341

نشانی الکترونیکی : info@fazaandish.comنشانی پایگاه اینترنتی : www.fazaandish.com (http://www.fazaandish.com/)

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:57 بعد از ظهر
* دلتا لافت نیک
زمینه فعالیت : بازرگانی و تامین کالا

تلفن: 44462756-021

دورنگار : 44874348-021

نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy94082%20=%20%27info%27%20+%20%27@% 27;%20addy94082%20=%20addy94082%20+%20%27deltaluft nic%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document.w rite%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27 %27%20+%20prefix%20+%20addy94082%20+%20suffix%20+% 20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%29 ;%20document.write%28%20addy94082%20%29;%20documen t.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)info@deltaluftnic.comنشانی پایگاه اینترنتی : www.deltaluftnic.com (http://www.deltaluftnic.com/)
* پایدار هوافضا
زمینه فعالیت : مهندسی مشاور هوافضا

تلفن: 44696808-021

دورنگار : 44696809-021

نشانی الکترونیکی : info@pasco-g.com
* طرح نگاشت
زمینه فعالیت : چرخدنده و جعبه دنده، ماشین های دوار، ماشین های مخصوص، واحد های مواد شیمیایی، واحد بازرگانی

تلفن: 5-88782993-021

دورنگار : 88782996-021

نشانی الکترونیکی : info@tarhnegasht.comنشانی پایگاه اینترنتی : www.tarhnegasht.com (http://www.tarhnegasht.com/)
* نگین نقشه آسیا
زمینه فعالیت : http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png سنجش از دور (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=77&letter=%D8%B3)، عکس برداری هوایی، فتوگرامتری، کارتوگرافی، نقشه برداری زمینی، مشاوره نقشه برداری، GIS

تلفن: 88028519-021

دورنگار : 88028557-021

نشانی الکترونیکی : info_nna@yahoo.com
* طراحی سیستم بسامد
زمینه فعالیت : شبیه سازهای پرواز، آتیس، سیستم های مخابراتی، مدیریت ترافیک هوایی

تلفن: 88947839-021

دورنگار : 88945409-021

نشانی الکترونیکی : basamad@basamad.comنشانی پایگاه اینترنتی : www.basamad.com (http://www.basamad.com/)
آریا سبک بال
زمینه فعالیت : ساخت و تولید هواپیمای فوق سبک، واردات و صادرات

تلفن: 4344314-0441

دورنگار : 4344314-0441

نشانی الکترونیکی : info@aria-sb.comنشانی پایگاه اینترنتی : www.aria-sb.com (http://www.aria-sb.com/)
مؤسسه رها راهبرد فردا
زمینه فعالیت :مشاوره مديريت در صنايع هوافضا، مشاوره مهندسي هوافضا، بسترسازي فرهنگي

تلفن: 22227383-021, 22224151-021

دورنگار : 22906228-021

نشانی الکترونیکی : info@raha.co.ir

نشانی پایگاه اینترنتی : www.raha.co.ir (http://www.raha.co.ir/)

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:59 بعد از ظهر
بكرپارت خاور ميانه
زمینه فعالیت : تهيه و تأمين، ساخت و توليد انواع قطعات لوازم و تجهيزات مرتبط با صنايع هوايي

تلفن: 3-44495072-021

دورنگار : 3-44495072-021


نشانی الکترونیکی : (http://www.valafanafarin.com)info@mebpart.com
هدایت دقیق سامانه زمینه فعالیت :طراحی و ساخت انواع سرو سیستم ها، عملگرها، الکتروموتورها و سنسورهای دقیق هوایی

تلفن: 88732099-021

دورنگار : 88731590-021


نشانی الکترونیکی : (http://www.valafanafarin.com)researches@hdstech.com
فناوري اطلاعات فضايي نو انديشان
زمینه فعالیت : http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png سنجش از دور (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=77&letter=%D8%B3)، طراحي، ساخت وكاليبراسيون سنجنده هاي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=30&letter=%D9%85) اي و نرم افزار هاي ژئوماتيك

تلفن: 84064210-021

دورنگار : 88770218-021
سنجش از دور بصير
زمینه فعالیت : ايستگاه زميني و پردازش اطلاعات http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=30&letter=%D9%85) اي،توليد سيستم هاي اطلاعات جغرفيايي

تلفن: 22914376-021

دورنگار : 22914376-021

نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy34108%20=%20%27info%27%20+%20%27@% 27;%20addy34108%20=%20addy34108%20+%20%27valafanaf arin%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document. write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%2 7%27%20+%20prefix%20+%20addy34108%20+%20suffix%20+ %20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%2 9;%20document.write%28%20addy34108%20%29;%20docume nt.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)Rsgis_basir@yahoo.com
شركت فن آوران صنعت ارتباطات
زمینه فعالیت : طراحي و ساخت، مشاوره، آموزش، و فعاليهاي بازرگاني در رابطه با انواع سيستم ها و زيرسيستم هاي الكتريكي و كامپيوتري و مخابرات زميني، هوايي، و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=30&letter=%D9%85) اي

تلفن: 66482224-5 -021

دورنگار : 66483912-021

نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy70140%20=%20%27info%27%20+%20%27@% 27;%20addy70140%20=%20addy70140%20+%20%27valafanaf arin%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document. write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%2 7%27%20+%20prefix%20+%20addy70140%20+%20suffix%20+ %20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%2 9;%20document.write%28%20addy70140%20%29;%20docume nt.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)Vrahmani1996@yahoo.com
پيشگام صنعت غدير
زمینه فعالیت : ساخت مجموعه مهند سي معكوس تسمه سازي(مهندسي مكانيك و الكترونيك)

تلفن: 55275395 -021 ، 55275446-021

نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy34304%20=%20%27info%27%20+%20%27@% 27;%20addy34304%20=%20addy34304%20+%20%27valafanaf arin%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document. write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%2 7%27%20+%20prefix%20+%20addy34304%20+%20suffix%20+ %20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%2 9;%20document.write%28%20addy34304%20%29;%20docume nt.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)Vrahmani1996@yahoo.com
شركت توسعه فناوري بشرا

زمینه فعالیت : تحقيق، توسعه، طراحي، و ساخت

تلفن: 88730140-021 ، 88732161-021 ، 88737197-021

نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy86239%20=%20%27info%27%20+%20%27@% 27;%20addy86239%20=%20addy86239%20+%20%27valafanaf arin%27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document. write%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%2 7%27%20+%20prefix%20+%20addy86239%20+%20suffix%20+ %20%27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%2 9;%20document.write%28%20addy86239%20%29;%20docume nt.write%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)bshrco@gmail.com

feedback
1391،03،11, ساعت : 08:59 بعد از ظهر
شرکت سامانه هاي هوا فضايي آپادانا زمینه فعالیت : طراحي ساخت و توليد وسايل پرنده بدون سرنشين و سرنشين دار،تجهيزات جانبي ،بازرگاني آنها،طراحي ساخت و توليد وسايل متحرك و رباتهاي زميني،دريايي ، هوايي، طراحي ،ساخت و توليد قطعات صنعتي و بازرگاني آن ها
نشانی الکترونیکی : Mr_jalalmalmir@yahoo.com
شرکت عقاب آسمان قشم زمینه فعالیت : صادرات، واردات ومواد اوليه مورد نياز تعميرات بالگرد ها
تلفن: 88688272-021
نشانی الکترونیکی : Qse.co.08@gmail.com
شرکت همراهان آسمان نيلي الوند زمینه فعالیت : ارائه مشاوره در زمينه طراحي و ساخت وسايل هوايي- برگزاري دوره هاي تخصصي مرتبط با موضوعات فعاليت –برگزاري همايش و سمينار هاي تخصصي- صادرات و واردات محصولات صنعتي مخصوص محصولات هوافضايي
تلفن: 44691457-021
نشانی الکترونیکی : info@hamrahaneaseman.com
شرکت راز طلايي پرواز زمینه فعالیت : باشگاه هوانوردي- واردات و صادرات هواپيما- مجوز توليد قطعات هواپيما از وزارت صنايع
نشانی الکترونیکی : info@RTP-co.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.RTP-co.com (http://www.RTP-co.com)
كانون هوا نوردي ايران زمینه فعالیت : آموزش ساخت هوا پيماي مدل،فعاليتهاي فرهنگي هوايي
تلفن: 44630126-021
نشانی الکترونیکی : h.gholami@tam.co.ir , info@iraviation.org
نشانی پایگاه اینترنتی : www.iraviation.org (http://www.iraviation.org)
ادامه مطلب... (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=141:1389-01-31-06-44-46&catid=45:1388-12-01-11-34-55&Itemid=50)
شرکت موج پرداز بصير زمینه فعالیت : طراحي و ساخت ،مشاوره و آموزش و فعاليت هاي بازرگاني در رابطه با انواع سامانه و زير سامانه هاي اداري
تلفن: 88685347-021
نشانی الکترونیکی : sevice@mojpardaz.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.mojpardaz.com (http://www.mojpardaz.com)
شرکت قطعه گستر طراوت زمینه فعالیت : طراحي و ساخت انواع قالب و قطعات صنعتي هوايي
تلفن: 46865769-021
شرکت مبين سامان زمینه فعالیت : تله متري، مسافت يابی ليزري
تلفن: 44202276-021
نشانی الکترونیکی : rezaei@mobinsaman.com , info@mobinsaman.com
شرکت پارس باگرد زمینه فعالیت : خدمات فني مهندسي در زمينه هواپيمايي و هليكوپتر بازرگاني و انجام پرواز آزمايشي و آموزش هليكوپترهاي بازرگاني
تلفن : 88520050-021 , 88329700-021 , 8428481-0711
نشانی الکترونیکی : parsbalgard@yahoo.com
شرکت خدمات هليكوپتري نويد زمینه فعالیت : خدمات هليكوپتري
تلفن:4-44635701-021
نشانی الکترونیکی : contact@navidair.ir
نشانی پایگاه اینترنتی : www.navidair.ir (http://www.navidair.ir)

feedback
1391،03،11, ساعت : 09:00 بعد از ظهر
شرکت پديده صنعت شريف زمینه فعالیت : طراحي و كنترل و ناوبري اجسام پرنده
تلفن: 66022745-021 , 021-66067762
نشانی الکترونیکی : k-attaran@yahoo.com
شرکت تعاوني كاربا زمینه فعالیت : تامين نيروي انساني فني- خدماتي- اداري- فضاي سبز- غذا خوري
تلفن:8-44508607-021
نشانی الکترونیکی : manager@karbacorp.com
شرکت هنر مهندسي زمینه فعالیت : معماري و طراحي صنعتي ،طراحي سازه هاي پرنده و طرح هاي اوليه و مفهومي
تلفن: 77304994-021
نشانی الکترونیکی : ersalkon@yahoo.com
شرکت توسعه صنعت اپتيك كيش زمینه فعالیت : انجام تحقيقات ساخت و توليد در زمينه الكترونيك، الكترو مكانيك،و تجهيزات هوايي و پردازش اطلاعات و فناوري اطلاعات ،خريد و فروش آنها وتجهيزات مرتبط باتوليد و تحقيقات آن
نشانی الکترونیکی : M_kargar@rayroshd.com
شرکت فن آوري هاي پيشرفته نوين زمینه فعالیت : انجام مطالعات ، تحقيقات- طراحي سيستمي و ساخت و تامين تجهيزات و فن آوري هاي اطلاعات الكترو نيكي و اپتيكي، تجهيزات هوايي و همچنين واردات و صادرات قطعات و لوازم مربوطه
تلفن:6-0261-4763201
نشانی الکترونیکی : info@keiod.com
شرکت هواپيما سازان بهنام گستر زمینه فعالیت : ساخت انواع هواپيماهاي بدون سرنشين و مدل راديوكنترل
تلفن: 66002490-021
نشانی الکترونیکی : havapeyma@havapeymasazan.ir
نشانی پایگاه اینترنتی : www.havapeymasazan.com (http://www.havapeymasazan.com)
صنايع ماشين سازي فراپيچ .فرا فضا زمینه فعالیت : توليد كننده انواع هواپيماهاي عمود پرواز http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=76&letter=%D8%AC)- داكتدفن و ..... توليد انواع پاراموتور
تلفن: 7-3807504-0311 , 3865736-0311
نشانی الکترونیکی : farhadsebghatollahy@gmail.com
واحد صنعتي مادو زمینه فعالیت : توليد قطعات هواپيماهاي بدون سرنشين- توليد ملخ هاي هواپيماهاي بدون سر نشين، طراحي و ساخت موتور هواپيماهاي بدون سرنشين
تلفن: 3342398-0251
نشانی الکترونیکی : info@uav.ir
نشانی پایگاه اینترنتی : www.uav.ir (http://www.uav.ir)

شرکت پژوهشگران علم و فناوري شريف
زمینه فعالیت : مديريت پروژه، مطالعات فني/اقتصادي هوافضايي
تلفن: 66556770-021
نشانی الکترونیکی : Salari_2005@yahoo.com

شرکت رستافن ارتباط زمینه فعالیت : الكترونيك و مخابرات دیجیتال
تلفن: 22679518-021
نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy70659%20=%20%27info%27%20+%20%27@% 27;%20addy70659%20=%20addy70659%20+%20%27rastafann %27%20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document.writ e%28%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27 %20+%20prefix%20+%20addy70659%20+%20suffix%20+%20% 27%5C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%29;%2 0document.write%28%20addy70659%20%29;%20document.w rite%28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)info@rastafann.com

feedback
1391،03،11, ساعت : 09:00 بعد از ظهر
فراز صنعت شريف زمینه فعالیت : رادارهوايي و دريايي اندازه گيري ،مخابرات
تلفن: 66038380-021
نشانی الکترونیکی : info@sanat_sharif.com
شرکت پل آستارا صنعت زمینه فعالیت : توليد انواع قطعات لاستيكي و لاستيك فلز براي صنايع خودرو سازي ،هوايي و دريايي
تلفن: 0261-6651261-6
نشانی الکترونیکی : (%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27%20type=% 27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27mailto:%27;%20var%20suffi x%20=%20%27%27;%20var%20attribs%20=%20%27%27;%20va r%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=% 27;%20var%20addy4767%20=%20%27info%27%20+%20%27@%2 7;%20addy4767%20=%20addy4767%20+%20%27pulastara%27 %20+%20%27.%27%20+%20%27com%27;%20document.write%2 8%20%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20 +%20prefix%20+%20addy4767%20+%20suffix%20+%20%27%5 C%27%27%20+%20attribs%20+%20%27%3E%27%20%29;%20doc ument.write%28%20addy4767%20%29;%20document.write% 28%20%27%3C%5C/a%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%20%3Cscript%20language=%27JavaScript%27% 20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3Cspan%20style=%5C%27di splay:%20none;%5C%27%3E%27%20%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%DB%8C%D 9%85%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9% 84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20 %D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%8 7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8% AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%AA%20%D8%B4%D8%AF%D9%87%20 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%8C%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D 9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87%20%D8%A2%D9%86% D9%87%D8%A7%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%20%D9%86%DB%8C%D8 %A7%D8%B2%20%D8%A8%D9%87%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%8 4%20%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%20%D8%AC%D8%A7% D9%88%D8%A7%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%BE %D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%3Cscrip t%20language=%27JavaScript%27%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%20%27%3C/%27%20%29;%20document.write%28%20%27span%3E%27%20% 29;%20//--%3E%20%3C/script%3E)info@pulas (info@pulastara.com) tara.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.pulastara.com (http://www.pulastara.com)
شرکت سپهر هوافضا زمینه فعالیت : هدایت و ناوبری و طراحی سامانه های خلبانی خودکار
تلفن: 66469188-021
نشانی الکترونیکی : H__moghadas@yahoo.com
شرکت مهندسی برنا کیمیای نگار زمینه فعالیت : کلیه فعالیت های مربوط به صنایع شیمیایی و پلیمری
تلفن: 8-44289237-021 , 3063810-0292
نشانی الکترونیکی : ali_kabar@yahoo.com
شرکت صنایع هوایی سبا نیکان زمینه فعالیت : واردات، تعمیر، نگهداری و تامین قطعات موتورهای http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png جت (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=76&letter=%D8%AC) سنگین
تلفن: 4-88963663-021
نشانی الکترونیکی : info@sabanican.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.sabanican.com (http://www.sabanican.com)
شرکت فنی و مهندسی ایرانیان سماتک زمینه فعالیت : مهندسی معکوس، طراحی و ساخت سیستم های الکترومکانیکی
تلفن: 66596484-021 , 66949056-021
نشانی الکترونیکی : yhashami@yahoo.uk.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.samatechco.com (http://www.samatechco.com)
تعاونی روح آسمان آبی زمینه فعالیت : طراحی، ساخت و مونتاژ هواپیماهای سبک و فوق سبک
تلفن: 44738990-021
نشانی الکترونیکی : info@blueskyspiritco.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.blueskyspiritco.com (http://www.blueskyspiritco.com)

feedback
1391،03،11, ساعت : 09:01 بعد از ظهر
شرکت پردیس یزد زمینه فعالیت : تولید کننده تجهیزات فرودگاهی
تلفن: 23-88977021-021
نشانی الکترونیکی : info@pardis-e-yazd.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.paedis-e-yazd.com (http://www.paedis-e-yazd.com)
شرکت صنعتی پوشش سخت پوشش زمینه فعالیت : ساخت مجموعه مهندسی معکوس - تسمه سازی در مهندسی مکانیک و الکترونیک
تلفن: 2-55252120-021
نشانی الکترونیکی : info@sakhtpooshesh.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.sakhtpooshesh.com (http://www.sakhtpooshesh.com)
شرکت هوا فضایی درنا زمینه فعالیت : ساخت و تولید هواپیماهای سبک
تلفن:7- 22854826-021
نشانی الکترونیکی : info@hfdorna.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.hfdorna.com (http://www.hfdorna.com)
شرکت پرآور پارس زمینه فعالیت : طراحی، ساخت، تولید انواع وسایل پرنده، واردات، فروش و صادرات کلیه اقلام
تلفن: 3-77000031-021
نشانی الکترونیکی : info@paravar_pars.com
پایگاه اینترنتی : www.paravar_pars.com (http://www.paravar_pars.com)
شرکت آسمان پیشرانه زمینه فعالیت : فروش و خدمات پس از فروش، مشاوره، تعمیر و نگهداری موتور های هوایی
تلفن: 77105107-021 , 77000031-021
نشانی الکترونیکی : info@asmpish.com
نشانی پایگاه اینترنتی :www.asmpish.com
شرکت تعدیل گران ارکان زمینه فعالیت : خدمات مهندسی ( بررسی سوانح هوایی و ارزش گذاری و خسارت و وسایل زمین فرودگاهی)
تلفن: 44604615-021
نشانی الکترونیکی : aamirbadin@hotmail.com

feedback
1391،03،11, ساعت : 09:04 بعد از ظهر
گروه صنعتی والان آفرین زمینه فعالیت : طراحی مهندسی، طراحی و ساخت ماشین آلات ویژه با کاربری خاص
تلفن: 88510103, 22863212
نشانی الکترونیکی : info@valafanafarin.com , info@alagam.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.valafanafarin.com (http://www.valafanafarin.com) , www.alagam.com (http://www.alagam.com)
شرکت کیش گالاکسی زمینه فعالیت : خدمات در زمینه خرید و اجاره هواپیماهای پهن پیکر، ارائه خدمات فروش، تعمیر و نگهداری سیستم های پیش رانش سنگین هوایی
تلفن: 4 -88693663
نشانی الکترونیکی : infi@kishgalaxy.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.kishgalaxy.com (http://www.kishgalaxy.com)
شرکت هوا فضایی فرناس زمینه فعالیت : تولید بالگرد بدون سرنشین، پهپاد سبک دست پرتاب، تله متری مرکب اطلاعات و تصویر، http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png خلبان خودکار (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=12&letter=%D8%AE) و قطعه سازی http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=71&letter=%D9%87)
تلفن:
نشانی الکترونیکی : Farnas_aero@yahoo.com
شرکت آروکو پرشیا زمینه فعالیت : خدمات مشاوره ای در امور تولید و بازرگانی صنایع و انجام پروژه های تحقیقاتی در ارتباط با صنایع هوایی و فضایی
تلفن:
نشانی الکترونیکی : amirworks@gmail.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.aeroco.ir (http://www.aeroco.ir)

feedback
1391،03،11, ساعت : 09:11 بعد از ظهر
شرکت صنایع هوایی سبا زمینه فعالیت : طراحي ،ساخت و مونتاژ انواع وسايل پرنده فوق سبك آموزشگاه خلباني،خدمات هوايي
تلفن: 44666406-021 , 44666339-021
نشانی الکترونیکی : info@flight_club.com
نشانی پایگاه اینترنتی : www.flight_club.com (http://www.flight_club.com) , www.sabaair.com (http://www.sabaair.com)
شرکت بسامد آزما زمینه فعالیت : الکترونیک و مخابرات هوایی
تلفن: 80-66050576-021
نشانی الکترونیکی : hosseini@gmail.com
شرکت رایان رشد افزار زمینه فعالیت : طراحی، ساخت و تحقیقات در زمینه الکترونیک- الکترومکانیک
تلفن : 22616721-021
نشانی الکترونیکی : m.kargar@rayroshd.com
پایگاه اینترنتی : www.rayroshd.com (http://www.rayroshd.com)
گسترش صنایع الکترونیکی البرز(گستره تراشه البرز) زمینه فعالیت : توسعه صنایع الکترونیکی و مخابراتی
تلفن : 22616721-021
نشانی الکترونیکی : sales@gtmw.i (sales@tarashegroup.com)r

feedback
1391،03،11, ساعت : 09:16 بعد از ظهر
شرکت بهینه ساز کابین هواپیما زمینه فعالیت : تعمیر و نگهداری کابین http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=71&letter=%D9%87)
تلفن : 44665972 -021
نشانی الکترونیکی : khalaj.airco@yahoo.com

شرکت مهندسی شتاب سامان پیوند زمینه فعالیت : طراحی و ساخت بورد های پردازش سیگنال و FPGA و سامانه های مخابراتی و کامپیوتری
تلفن : 6-66512625-021
نشانی الکترونیکی : info@shetabsaman.com
پایگاه اینترنتی : www.shetabsaman.com (http://www.shetabsaman.com)
شرکت توسعه فناوران هوا پایه زمینه فعالیت : ساخت و تولید محصولات هوایی و احجرای پروژه های بهینه سازی سیستم ها و سامانه ها
تلفن : 88262292-021
نشانی الکترونیکی : fnvrn@yahoo.com

شرکت گوهر فام زمینه فعالیت : تولید انواع رنگ http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=71&letter=%D9%87)
تلفن : 88727374-021
نشانی الکترونیکی : info@goharfammfg.com
پایگاه اینترنتی : www.goharfammfg.com (http://www.goharfammfg.com)
شرکت ارس تک زمینه فعالیت : مهندسی، تعمیرات، بازرسی و انجام اصلاحات کیفی( تعمیرات سبک) انواع هواپیماها
تلفن : 44633970, 44633969-021
پایگاه اینترنتی : www.arastechnic.com (http://www.arastechnic.com)
تدبیرگران سامانه های انرژی زمینه فعالیت : تحقیقات هوا فضایی و انرژی
تلفن : 66048983-021
نشانی الکترونیکی : tadbirco@gmail.com
پایگاه اینترنتی : info@tadbirgaran.com
مجتمع آموزشی سفائن فر زمینه فعالیت : برنامه ریزی و ارائه خدمات آموزشی در صنعت حمل و نقل هوایی کشور در زمینه های خلبانی- فنی - مهمانداری
تلفن : 44604626-021
نشانی الکترونیکی : aamirbadin@hotmail.com

شرکت تولیدی و صنعتی سازه مرکب زمینه فعالیت : ساخت قطعات کامپوزیتی
تلفن : 777013910-021
نشانی الکترونیکی : snj@adim.com
پایگاه اینترنتی : www.sazehmorakab.com (http://www.sazehmorakab.com)
شرکت تیزتک زمینه فعالیت : تولید روکش صندلی، پرده و کفپوش http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=71&letter=%D9%87)
تلفن : 5-22228394-021
نشانی الکترونیکی : info@tiztakco.com
پایگاه اینترنتی : www.tiztakco.com (http://www.tiztakco.com)
شرکت فناوری مقتدر زمینه فعالیت : طراحی و توسعه اجزای دقیق مخابراتی و مکانیکی
تلفن : 3065142-0292
نشانی الکترونیکی : Moghtader.company@yahoo.com
شرکت خدمات فنی آرام آزمون زمینه فعالیت : خدمات بازرسی و آموزش آزمون های غیر مخرب در صنعت هواپیمایی
تلفن : 66011915-021
نشانی الکترونیکی : Aram-azmoon@aa-ndt.com , ndt-aram-azmoon@hotmail.com
پایگاه اینترنتی : www.AA-NDT.com (http://www.AA-NDT.com)
شرکت مهندسی سنجش کوشا زمینه فعالیت : خدمات کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری کمیت های الکترونیکی، الکتریکی، فشار، خلاء، دما، ابعاد،و نیرو صنایع و http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png اویونیک (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=11&letter=%D8%A7) http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=71&letter=%D9%87)
تلفن : 5-66062854-021
نشانی الکترونیکی : info@sanjeshkoosha.com
پایگاه اینترنتی : www.sanjeshkoosha.com (http://www.sanjeshkoosha.com)
شرکت هواپیما سازی هواسا زمینه فعالیت : طراحی و ساخت انواع http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png هواپیما (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=50&id=71&letter=%D9%87) های سبک زیر 6 تن و هواپیماهای مدل با رادیو کنترل
تلفن : 4416510-0261 , 4263466-0262
نشانی الکترونیکی : Havasa-aireraf@yahoo.com
شرکت اکسیر الکترومکانیک زمینه فعالیت : تولید دستگاه های اویونیکی
تلفن : 18-56231915-021
نشانی الکترونیکی : info@AeroEEC
پایگاه اینترنتی : www.aeroeec.com (http://www.aeroeec.com)
شرکت فناوری هوایی شاهین زمینه فعالیت : طراحی و توسعه شبیه ساز های پرواز، هدایت و کنترل
تلفن : 46838242-021
نشانی الکترونیکی : irajebrahimi@gmail.com

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:21 بعد از ظهر
در مهرماه ۱۳۶۶ با تلاش جدی دکتر محمد طیبی رهنی (http://www.iranhavafaza.com/index/article/450) در دانشکدهی مهندسی مکانیک این دانشگاه گروهی به نام گروه مهندسی هوافضا بنیان نهاده شد که ایشان نخستین مدیر آن بودند. ابتدا در آن گروه تنها دورهی کارشناسی ارائه میشد تا اینکه در سال ۱۳۷۲ دورهی کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۷۵ دورهس دکتری نیز تاسیس گردید. این گروه توانست شمار زیادی از بهترین فارغ التحصیلان این رشته را که در بهترین دانشگاههای دنیا تحصیل کرده بودند، جذب نماید و پس از مدتی نه چندان دراز تبدیل به یکی از فعالترین گروههای دانشکدهی مهندسی مکانیک گردد.
اعضای هیئت علمی این گروه نه تنها در داخل دانشکده بلکه در داخل دانشگاه و حتی بیرون از دانشگاه در مسئولیتهایی چون: معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه، مدیر کل آموزش دانشگاه، رئیس کمیتهی هوافضای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس انجمن هوافضای ایران، رئیس دانشکدهی صنعت هواپیمائی کشوری، مدیر عامل صنایع هوائی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن هوافضای ایران، عضو کمیته هوافضای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و غیره فعالیتهایی داشته و بعضا” هنوز دارند.
رشد روز افزون گروه مهندسی هوافضا به حدی بود که دیگر نمیتوانست در قالب یک گروه بگنجد. لذا، در ۲۳ آبان ۱۳۷۸ رسما” از دانشکده مهندسی مکانیک جدا گردید و به صورت یک دانشکدهی مستقل فعالیت خود را آغاز نمود.

اساتید دانشکده:
اساتید گروه آیرودینامیک

http://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza2/Taeibi-Rahni.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/450)

دکتر محمد طیبی رهنی (http://www.iranhavafaza.com/index/article/450)
دانشآموختهی دانشگاه: Illinois
مرتبهی علمی: استادhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza/Hejranfar.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/456)

دکتر کاظم هجران فر (http://www.iranhavafaza.com/index/article/456)
دانشآموختهی دانشگاه: تهران
مرتبهی علمی: دانشیارhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza2/Soltani.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/442)

دکتر محمدرضا سلطانی (http://www.iranhavafaza.com/index/article/442)
دانشآموختهی دانشگاه: Illinois
مرتبهی علمی: استادhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza/Darbandi.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/451)

دکتر مسعود دربندی (http://www.iranhavafaza.com/index/article/451)
دانشآموختهی دانشگاه: Waterloo
مرتبهی علمی: استاداساتید گروه پیشرانش (جلوبرندگی)


http://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza2/Mazaheri.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/435)

دکتر کریم مظاهری (http://www.iranhavafaza.com/index/article/435)
دانشآموختهی دانشگاه: Michigan
مرتبهی علمی: استادhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza/Farshchi.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/441)

دکتر محمد فرشچی (http://www.iranhavafaza.com/index/article/441)
دانشآموختهی دانشگاه: California
مرتبهی علمی: استادhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza/Ghorbanian.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/447)

دکتر کاوه قربانیان (http://www.iranhavafaza.com/index/article/447)
دانشآموختهی دانشگاه: Washington
مرتبهي علمی: استاداساتید گروه سازه های هوایی

http://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza/Adib.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/437)

دکتر سعید ادیب نظری (http://www.iranhavafaza.com/index/article/437)
دانشآموختهی دانشگاه: Utah
مرتبهی علمی: دانشیارhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza2/Kouchakzadeh.jpg

دکتر کوچک زاده
دانشآموختهی دانشگاه: Tohoku
مرتبهی علمی: دانشیارhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza/Haddadpour.jpg

دکتر حدادپور
دانشآموختهی دانشگاه: تهران
مرتبهی علمی: استادhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza/Abedian.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/446)

دکتر علی عابدیان (http://www.iranhavafaza.com/index/article/446)
دانشآموختهی دانشگاه: Saskatchewan
مرتبهی علمی: دانشیارhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza2/Hosseini.jpg

دکتر حسینی
دانشآموختهی دانشگاه: شریف
مرتبهی علمی: استادیارhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza/Firouzabadi.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/464)

دکتر روحالله دهقانی فیروزآبادی (http://www.iranhavafaza.com/index/article/464)
دانشآموختهی دانشگاه: شریف
مرتبهي علمی: استادیاراساتید گروه دینامیک پرواز و کنترل


http://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza2/Malaek.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/436)

دکتر سید محمدباقر ملائک (http://www.iranhavafaza.com/index/article/436)
دانشآموختهی دانشگاه: Kansas
مرتبهی علمی: استادhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza2/Pourtakdoust.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/448)

دکتر سید حسین پورتاکدوست (http://www.iranhavafaza.com/index/article/448)
دانشآموختهی دانشگاه: Kansas
مرتبهی علمی: استاد


http://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza2/Saghafi.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/462)

دکتر فریبرز ثقفی (http://www.iranhavafaza.com/index/article/462)
دانشآموختهی دانشگاه: Cranfield
مرتبهی علمی: دانشیارhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza2/Nobahari.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/465)

دکتر هادی نوبهاری (http://www.iranhavafaza.com/index/article/465)
دانشآموختهی دانشگاه: شریف
مرتبهی علمی: استادیارhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/havafaza/Banazadeh.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/440)

دکتر افشین بنازاده (http://www.iranhavafaza.com/index/article/440)
دانشآموختهی دانشگاه: شریف
مرتبهی علمی: استادیارhttp://www.iranhavafaza.com/data/image/faculty/Assadian.jpg (http://www.iranhavafaza.com/index/article/466)

دکتر نیما اسدیان (http://www.iranhavafaza.com/index/article/466)
دانشآموختهی دانشگاه: شریف
مرتبهی علمی: استادیار

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:21 بعد از ظهر
طراحی و ساخت موفقیت آمیز یک فضاپیما برای ارسال به فضا و انجام دادن آزمایشهایی در دنیاهای دیگر، کار بسیار دشواری است.
● سیاره نوردی
طراحی و ساخت موفقیت آمیز یک فضاپیما برای ارسال به فضا و انجام دادن آزمایشهایی در دنیاهای دیگر، کار بسیار دشواری است. به خصوص اگر این فضاپیما برای انجام ماموریت در سیارات بوده و وارد اتمسفر خاصی شود و در مسیر خود تا سطح سیاره اطلاعات را جمع آوری کند.
معمولا این فضاپیماها پس از فرود خود نمی توانند مدت زیادی به کار ادامه دهند. فضاپیماهای سیاره نورد در سیاراتی مانند ونوس (ناهید یا زهره) که دمای جو آن ۴۸۲.۲ درجه سانتیگراد ، فشار آن ۹۰ برابر فشار جو زمین و جو آن آمیخته از دی اکسید کربن و ترکیبات اسید سولفوریک است، به انجام ماموریت می پردازند. ماموریت بعضی از آنها نیز در توپهای گازی عظیم الجثه مانند کیوان (زحل) یا مشتری صورت می گیرد. فضاپیمای گالیله موفق به نفوذ در لایه خارجی گازی مشتری تا فشار ۲۲ برابر فشار زمین شد.
نا سا تعدادی از سفینه های خود مانند مارینر۱ (Mariner) که اولین ماموریت به ونوس بود را از دست داده است.
در سطح بین المللی نیز این اتفاق بارها تکرار شده است. اینگونه ماموریت ها به سالها فعالیت، هزینه های فراوان و تکنولوژی های پیشرفته تخصصی مانند محفظه های فشار و سیستمهای محافظ حرارتی و تجهیزات ویژه اندازه گیریهای علمی نیاز دارند. در این زمینه تا کنون موفقیت های قابل توجه اندکی، مانند ماموریت چند فضاپیمایی پایونییر (Pioneer) به ونوس، ماموریت فضاپیمای گالیله و ماموریت اخیر اروپاییها با فضاپیمای هایگنز(Huygens) به قمر تایتان، که قسمتی از ماموریت کاسینی در زحل بود را داشته ایم.
این ماموریتها یا مدتها قبل انجام شده اند، یا بسیار گران تمام شده اند و یا هر دو. چالش پیش روی نسل جدید ماموریتها، به کارگیری تکنولوژیهای جدید است، اما کسی راضی نمی شود مبلغی نزدیک به ۱ بیلیون دلار را در معرض ریسک بگذارد!. در عین حال باید به یک نکته توجه کرد. چگونه از اینجا به آنجا برویم؟.

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:22 بعد از ظهر
سیستم محافظ حرارتی را در نظر می گیریم. فضاپیما با سرعت ۶۵.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰ کیلومتر در ساعت، یعنی سرعت لازم برای رسیدن به سیارات بیرونی مانند مشتری و کیوان، حرکت می کند.
موقع رسیدن به مقصد، جرم فضاپیما انرژی بسیار زیادی دارد که در صورت ورود به درون جو سیاره مقصد، باید از آن کاسته شود به عبارت دیگر فضاپیما باید سرعت خود را کم کند. در شرایط تقریبا تهی فضا، سرعت زیاد مشکلی ایجاد نمی کند. اما زمانیکه یک فضاپیما با یک جو پر از مولکولهای گاز مواجه می شود، همه چیز به سرعت شروع به داغ شدن می کند.
هرچه سرعت فضاپیما بیشتر باشد، بیشتر داغ می شود. فضاپیمای گالیله که تا به امروز سخت ترین تلاش برای ورود به جو سیاره ای را انجام داده است دمایی دو برابر دمای سطح خورشید و نیرویی به اندازه ۲۳۰g یعنی ۲۳۰ برابر شتاب گرانشی در سطح زمین را هنگام نفوذ در مشتری تجربه کرد. در چنین شرایطی تنها می توان با داشتن یک شیلد حرارتی که با دقت طراحی و با دقت آزمایش شده و با مواد تخصصی ویژه مانند ترکیبات فنولیک (phenolic - نوعی رزین) کربن پوشانده شده است، نجات پیدا کرد. جنس این شیلد باید به قدری ضخیم باشد که اگر یک تکه آن از بین رفت، همچنان بتواند از فضاپیما محافظت کند. البته، هر اندازه که وزن شیلد حرارتی بیشتر باشد، فضاپیما تجهیزات کمتری را می تواند با خود حمل نماید.
با گذشت سالها از ارسال فضاپیمای گالیله در سال ۱۹۸۹، مواد جدیدی ساخته شده اند که قابلیتهای بهتری دارند. آنها هم سبکترند و هم مقاومت بیشتری دارند. ماده جدیدی که در مرکز تحقیقات ایمز (Ames) ناسا واقع در سیلیکون ولی کالیفرنیا اختراع شده است، PICA مخفف Phenolic Impregnated Carbon Ablator به معنی محافظ حرارتی فنولیک کربن اشباع شده، نام دارد. این ماده بسیار سبک است، تولید آن نسبتا آسان است و خیلی راحت می توان آنرا به صورت اشکال خاصی در آورد. این ماده پیشرفت بزرگی در تکنولوژی فضاپیماها بود. از ماده PICA در محافظ حرارتی فضاپیمای ماموریت استارداست (Stardust) یا غبار ستاره استفاده شد.
این فضاپیما در ۷ فوریه ۱۹۹۹ به فضا فرستاده شد یعنی در دوران ماموریتهای "سریعتر، بهتر، ارزانتر" یا ماموریتهای FBC )Faster, Better, Cheaper) ناسا. دستاوردهای دوران FBC شکستهای پرهزینه ای را (مدارگرد آب و هوای مریخ و فرود در قطب مریخ) در بر داشت و از آن زمان ناسا این فلسفه (FBC) را کنار گذاشت. البته FBC دست کم یک نقطه مثبت داشت. بر اساس این فلسفه پذیرفتن ریسک با این باور که اگر یک ماموریت کوچکتر و ارزانتر باشد احتمال عدم موفقیت آن بیشتر است اما در صورت شکست، فاجعه کمتری به بار خواهد آمد و ممکن است برای دوباره سازی آن، فناوری های جدیدی به دست آید، مجاز بود. فضاپیمای استارداست در ۲۵ ژانویه ۲۰۰۶ به همراه نمونه هایی از یک دنباله دار به زمین بازگشت و ثابت کرد که PICA کار خود را به زیبایی انجام می دهد.
ارسال فضاپیما به سیارات و اقمار آنها امری گران و دشوار است و تجهیزاتی که برای رسیدن به هر یک از این اجرام مورد نیاز است، بسیار متنوعند. در همین راستا انجمن بین المللی سیاره نوردی سالانه یکبار گرد هم می آید و ضمن ارائه ایده ها و تکنولوژی های جدید، نظرات خود را در مورد انتخاب مقصد برای ماموریتهای آینده مطرح می کنند.
پنجمین نشست این انجمن اواخر ژوئن ۲۰۰۷ در بوردوکس فرانسه برگزار شد. تکنولوژی هایی که در آن مورد بحث قرار گرفتند از بالنهای کوچک (نوعی وسیله به نام بالوت (ballute) که تلفیقی از بالن و پاراشوت است و می تواند در فراز سطوح شناور باشد) تا سیستم های پیشرفته محافظ حرارتی و تجهیزات فوق سبک ساخته شده به کمک نانوتکنولوژی بودند.
مقاصد مورد توجه برای برنامه های آتی متعددند. از آن جمله می توان سیارات ونوس و عطارد، که می توانند به درک ما از تشکیل منظومه شمسی و این که چرا وضعیت این سیارات به گونه ایست که غیر قابل سکونت هستند، را نام برد. علاوه بر آن قمرهای کیوان و مشتری، مانند قمر اروپا مقاصد خوبی می باشند. در قمر اروپا، علاوه بر وجود اقیانوس آب مایع در زیر لایه های یخی، امکان وجود ارگانیزمهای زنده وجود دارد. بسیاری بر این باورند که اروپا همه ملزومات اساسی شامل آب مایع، منبع انرژی و مواد مغذی را دارا می باشد.
به هر حال تنها راه شناخت بیشتر، رسیدن به آنجا با یک فضاپیمای مناسب و همراه داشتن تجهیزات کامل است. هیچ یک از این تصمیم گیریها کار ساده ای نیست. واقعیت این است که برای تحقق خواسته های همه مردم زمین، پول کافی وجود ندارد. صرفنظر از مسائل مالی، این وظیفه علوم و فناوری فضانوردی است که باید همراه با خواسته های بشر پیش رود. منبع : انجمن علوم & انستیتو SETI

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:23 بعد از ظهر
تاریخچه تکنولوژی پنهانکاری
بررسی تاریخچهی فعالیتهایی که در راستای ایجاد قابلیّت پنهانکاری در وسایل پرنده (و همچنین سایر جنگافزارهـا) صورت گرفته است، نکات قابل توجهی را آشکار ساخته است:
آمریکاییهـا، بیش از همه و پیش از سایر کشورهـا در این زمینه سرمایهگذاری کردهاند؛
با توجه به میزان سرمایهگذاریهای آمریکا در این زمینه، به نظر میرسد، هزینههای تحقیق و توسعه در این زمینه بسیار زیاد است. تعداد قابل توجّهی از پروژههای مطرح شده در این زمینه، در نیمههای کار به دلایل مالی، لغو شدهاند و نیمهکاره ماندهاند. از این دست میتوان به پروژهی "دارک استار" که در 1999 توسط وزارت دفاع ایالات متحده لغو شد و پروژهی "آرورا" که احتمالاً در سال 1990 لغو شده، اشاره کرد.
تعداد قابل توجهی از پروژههای انجام شده در زمینهی پنهانکاری، که اتفاقـاً هزینه و زمان قابل توجهی را به خود اختصاص دادهاند، فقط برای اثبات و ارزیابی تکنولوژی و به عنوان پیش زمینهای برای پروژههای اصلی انجام شدهاند. از این دست میتوان به پروژهی "تکیت بلو" که به عنوان پیش زمینهی ساخت "بی 2" توسط نورثروپ در فاصلهی سالهای 1978 تا 1985 به انجام رسید و همچنین پروژهی "اسنیکی پیت"که به عنوان پیش زمینهی ساخت "اف 22" توسط جنرال داینامیکس به انجام رسید، اشاره کرد.

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:23 بعد از ظهر
عوامل مؤثر در مشاهدهشدن یک پرنده
مشاهده شدن یک وسیلهی پرنده توسط تجهیزات و ادوات شناسایی دشمن، با یکی از روشهای زیر صورت میگیرد:
* سطح مقطع راداری و انعکاس امواج راداری به سمت گیرنده
* امواج فرو سرخ
* صوت
* مشاهده خود یا آثار وسیله با چشم مسلح یا غیر مسلح
لذا وقتی بحث پنهانکاری مطرح میشود، میباید پنهانکاری و یا کممشاهدهپذیری در تمام حوزههای فوق مورد بررسی قرار گیرد.

تکنولوژیهای پنهانکاری و کم مشاهدهپذیری
ایجاد قابلیّت پنهانکاری و/یـا کم مشاهدهپذیری، بـا استفـاده از یکی از روشهای زیر و یا ترکیبی از آنها صورت میگیرد:
* جذب سیگنالهای شناسایی؛
*انحراف سیگنالهای شناسایی در جهت مطلوب؛
* ایجاد اختلال در سیگنالهای شناسایی.
البته غیر از موارد فوق، برخی روشهای دیگری نیز مطرح شدهاند که گرچه مستقیمـاً سطح مقطع راداری را کاهش نمیدهند، اما باعث کاهش مشاهدهپذیری وسیلهی پرنده میشوند. این روشها عبارتند از:
* پرواز در ارتفاع بالا؛
*پرواز با سرعت زیاد؛
*پرواز در نزدیکی زمین و بین موانع زمینی مانند کوهها و ناهمواریها.
بر اساس اطلاعات منتشر شده و مطالعات صورت گرفته، خصوصـاً اطلاعات منتشر شده توسط شرکتهـای نورثروپ-گرومن، ناسـا، لاکهید- مارتین و بویینگ که به ترتیب سازندهی هواپیماهای پنهانکار بی-2، ایکس-29، اف-117 و بویینگبِرد هستند، تکنولوژیهای مرتبط با قابلیّت پنهانکاری و کممشاهدهپذیری که با یکی از روشهای فوقالذکر منجر به قابلیّت پنهانکاری و کم مشاهدهپذیری میگردند، و در آینده مورد استفاده خواهند بود، متناسب با سه بازهی زمانی به صورت زیر تفکیک شدهاند:

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:24 بعد از ظهر
آینده نزدیک
* طراحی محل حمل سلاح در داخل بدنه (مانند هواپیماهای ایکس 45 و اَوِنْجِر II) با سطح مقطع راداری کم
* طراحی محل نصب موتور داخل بدنه (مانند هواپیمای ایکس45) با سطح مقطع راداری کم
* طراحی ورودی و خروجی موتور داخل بدنه با سطح مقطع راداری کم
* طراحی خروجی هوای موتور و حذف آثار راداری و مشاهدهپذیری آن (بعنوان مثال هوای گرم خروجی، باید تحت پوشش هوای سرد در اطراف قرار گیرد)
* هواپیمای بدون دم[3] با کنترل فعال (مانند هواپیماهـای ایکس-36 و بی2)
* دم مایل (مانند هواپیمای اف-117)
* سازههای مرکب (کامپوزیتها و مواد عبوردهندهی امواج راداری)
* بال با زاویهی عقبرفتگی و یا جلورفتگی زیاد
* بال شکسته(مانند ایکس45)
*بدنه بـا سطوح صاف (بدون انحنا) و شکسته روی بدنه (مانند هواپیمای اف117)
* زیر بدنه بـا سطوح صاف و بدون شکستگی (مانند هواپیمای اف117)
* بال و بدنه ادغام شده[6] بدون مرزهای شکسته در نمای خارجی (مثل بی2 و ایکس47)
* طراحی و ساخت سیستم کنترل برای پرواز در نزدیکی زمین
* طراحی آیرودینامیکی برای پرواز در رژیم سرعت نزدیک صوت
*موتور و سیستمها با آلودگیهای ارتعاشی و الکترومغناطیسی کم
* بدنه بـا نیمرخ پخ
* رنگ و پوششهای جاذب امواج رادار
* رنگ متناسب با شرایط پروازی (مانند اغلب هواپیمـاهـای پنهانکار که به علت پرواز در شب از رنگ سیاه استفاده میکنند)
* اندازهگیری سطح مقطع راداری پرنده (برای ارزیابی سطح مقطع راداری پس از پرواز و خسارتهـای احتمالی، مثل ضرباتی که به بدنه وارد شده و یا خراشهایی که در پوشش هواپیما ایجاد شده است).

آیندهی میانمدت
* طراحی و ساخت نـازل موتورهـای بـا قابلیّت کنترل بردار جت خروجی
* طراحی و ساخت سازههای مرکب به صورت یک تکه
* طراحی آیرودینامیکی برای پرواز با ماخ بالا
* طراحی و ساخت سیستم کنترل برای پرواز با پیروی از پستی و بلندیهای زمین
* طراحی هواپیمـا با ابعاد کوچکتر (مانند ریزپهپـادها)
*اندازهگیری دقیقتر سطح مقطع راداری اجزای مختلف پرنده مثل موتور، خروجی موتور، سیستمها و ...

آیندهی دور
*طراحی و ساخت پلیمرهای الکتروکرومیکبرای تغییر رنگ پوسته (پنهانکاری در مقابل چشم)؛
*طراحی و ساخت سیستم فعال برای تغییر میزان انعکاسدهیامواج راداری
*طراحی و ساخت مواد با قابلیّت تغییر میزان جذب امواج راداری
*طراحی آیرودینامیکی برای پرواز در ارتفاعات خیلی بالا (هوا- فضـا پیمـا)
*طراحی آیرودینامیکی برای پرواز در رژیم فرا صوت
*طراحی و ساخت بدنه و سیستمها برای کاهش ابعاد پیکره در حد نانو
*طراحی و ساخت سیستم تصویرسازی مجازی روی بدنهی هواپیما با استفاده از LCD (پنهانکاری در مقابل چشم مثل اختاپوس)
*طراحی و ساخت موتور سرامیکی برای جذب امواج رادار، کوچک کردن ابعاد موتور و کاهش صدا و نویز
*اندازهگیری میزان مشاهدهپذیری پهپـاد در برابر چشم
*آموزش پرسنل زمینی برای استفاده از سیستمهای مرتبط با پنهانکاری (نظیر سیستـمِ فعالِ تغییر میزان انعکاسدهی امواج راداری)

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:24 بعد از ظهر
معرفی نمونههایی از هواگردهای پنهانکار

http://parsidoc.ir/images/stories/doc/f117.jpg
هواپیمای نامرئی F-117
شاید بتوان هواپیمای “F-117” را انقلابی ترین هواپیمای دوران دانست که با ظاهر منحصر به فرد خود، شگفتی هر بینندهای را بر میانگیزد.
اساس کار، در طراحی “F-117” به کارگیری سطوح تخت در تمام سطح خارجی بدنه میباشد. به همین منظور سطح زیرین هواپیما کاملاً تخت بوده و سطح جلویی زیر بال نیز با بدنه اختلاف سطح ندارد و این دو در امتداد یکدیگر می باشند.
این هواپیما برای حمل جنگ افزار، تنها به دهلیزهای خود متکی است و برای به دام انداختن امواج رادار، درهای دهلیز جنگ افزارها و ارابه فرود آن دارای لبههایی دندانهای شکل میباشند. برای هماهنگی با اصول پنهانکاری از همان پوشش سیاهی که در هواپیمایSR-71” و “U-2R” به کار رفته است، بهره میگیرد تا در شب ناپیدا باشد.
برای اینکه دریچههای ورودی هوای موتورها سطح مقطع راداری زیادی تولید نکند، توسط توریهای ریزبافتی پوشیده شدهاند که بازتاب امواج رادار را به صورت سطح صاف انعکاس میدهد.
خط مستقیمی که از نوک دماغه تا نوک بالها با زاویه همگرایی 5/67 درجه امتداد یافته است نقش بسزایی در کاهش RCS جلویی هواپیما دارد.
تمام سطح بدنه با مواد جاذب رادار پوشیده شده و سطوح شیشهای کابین خلبان نیز با طلا پوشش داده شده تا انرژی راداری را به بدنه انتقال دهد.
این هواپیما به منظور کاهش علائم فروسرخ، شار خروجی موتور را با هوای کنارگذر سرد مخلوط کرده و از مجرایی که انتهای آن به شکل شیاری تخت، کم ارتفاع و عریض میباشد به بیرون هواپیما هدایت میکند. این اگزوزها دارای لبهای در زیر خود میباشند تا منبع اصلی گرما را از حسگرهای روی سطح و واقع در ارتفاع پایینتر، مخفی نگه دارند.
مکانهای انتهای بدنه نیز به گونهای به بدنه نصب شدهاند که علاوه بر نگاه داشتن بازتاب راداری در کمترین مقدار، گازهای خروجی موتور را از حسگرهای فروسرخ دور میسازند که این امر در هنگام تعقیب شدن به وسیله جنگنده حامل اینگونه حسگرها اهمیت بیشتری مییابد.
با وجود آنکه مقدار دقیق سطح مقطع راداری “F-117” همچنان سری و طبقهبندی شده است اما برخی منابع، سطح مقطع راداری این هواپیما را از جلو به اندازه 01/0 مترمربع تخمین زدهاند.

http://parsidoc.ir/images/stories/doc/b-2.jpg
بمب افکن پنهانکار B-2
هواپیمای “B-2” و هواپیمای “F-117A” به واسطه ظاهر منحصر به فرد خود دارای RCS کمی میباشند. در طراحی این هواپیماها نیز به کارگیری سطوح تخت به منظور پژواک امواج ارسالی به سمتهایی مخالف با سمت رادار جستجوگر در نظر گرفته شده است.
بیشتر سطح بالایی “B-2” از «الاستومر» که رسانایی یکنواختی در سطح ایجاد میکند پوشیده شده است. مواد جاذب رادار نیز در بخشهایی همچون دربها، داخل ورودیهای هوا و دیگر منافذ به کار برده شدهاند تا بازتاب امواج راداری را از این قسمتها به حداقل برسانند. خروجیهای موتور “B-2” روی بال جلوتر از لبه فرار قرار دارند و به سمت لبههای رو به بیرون و بالا میدمند.
برای کاهش علائم فروسرخ در این هواپیما، موتورها مجهز به مخلوط کنندههای گازهای داغ با هوای سرد میباشند. همچنین برای جذب امواج فروسرخ ناشی از گرمای به وجود آمده توسط خورشید و مقاومت هوا در سطح هواپیما از رنگهای جاذب امواج فروسرخ که ترکیباتی از سولفید روی میباشند استفاده شده است. بارزترین عنصر کشف بصری یک هواپیما، اثری است که موتورهای آن در هوا برجا میگذارند که با تغییر ارتفاع، قابل از بین بردن است. اما شرایطی نیز پیش میآید که تغییر ارتفاع ممکن نباشد، در این حالت موان با تزریق مواد شیمیایی در گازهای خروجی، ذرات آب را به قطراتی که قابل دیدن نباشد تجزیه کرد. در هواپیما “B-2” این مسئله در نظر گرفته شده است.
همچنین برای اینکه کشف بصری این هواپیما در روز به کمترین حد ممکن برسد سطح زیرین آن رنگ آمیزی خاکستری شده است.

http://parsidoc.ir/images/stories/doc/22a.jpg
جنگنده تاکتیکی پیشرفته (YF-22A(ATF
این جنگنده ترکیبی از پنهانکاری و کارآیی آیرودینامیکی است که قابلیت پنهانکاری را بدون از دست دادن مزیت آیرودینامیکی داراست.
برای حفظ ویژگیهای پنهانکاری، سوخت و جنگ افزارهای لازم برای اجرای مأموریتها در درون بدنه حمل میشوند. دهلیزهای جنگافزارها به صورت یک دهلیز بزرگ در زیر و جلوی بدنه تعبیه شده است.
از روبرو، یعنی مهمترین و حساسترین وجه برای یک جنگنده ATF، از به کار بردن لبههای بازتابدهنده امواج راداری بر مسیر پرواز، اجتناب شده است.
لبههای جلویی و عقبی دریچه ها و صفحههای متحرک، دندانه دار میباشند تا انرژی راداری رسیده را پراکنده نمایند و دهانههای ورودیهای هوای موتور نیز به همین دلیل به بیرون و پایین زاویه داده شدهاند.
همچنین مجراهای ورودی s شکل نیز دهانههای کمپرسورهای موتور را از مسیر مستقیم امواج رادار پنهان مینمایند. این جنگنده 20 الی 30 درصد بزرگتر از “F-15” و 40 درصد بزرگتر از هواپیمای “F-18” میباشد. به همین دلیل از فاصله 10 مایلی قابل رویت است و در نتیجه اینگونه جنگنده ها از طریق کشف بصری آسیب پذیر هستند.

http://parsidoc.ir/images/stories/doc/rah66.jpg
بالگرد نامرئی کمانچی RAH-66
«کمانچی» نخستین بالگرد پنهانکار دنیاست و ادعا میشود که بازتاب راداری آن تنها به اندازه 25 درصد بالگرد آپاچی است و 75 درصد کمتر از آپاچی علائم فروسرخ از خود منتشر میسازد. کمانچی توسط رادار قابل رویت نیست، مگر در برد کوتاه که معمولاً کمتر از چند مایل است. گذشته از آنکه این بالگرد از مواد و سازه جذبکننده امواج راداری استفاده میکند سطح مقطع راداری بسیار کوچک آن تا حد زیادی مربوط به سطح بدنه ششگوشهای، سر ملخ اصلی پوشش داده شده و جایگاههای جنگافزار دهلیزی می باشد. علاوه بر این، توپ چرخان 20 میلیمتری سه لوله آن را میتوان به سمت عقب برگردانده و در یک پوشش آیرودینامیکی در پشت برجک جا داد. یکی دیگر از مهمترین عوامل تقلیل سطح مقطع راداری در این بالگرد، چگونگی قرار گرفتن شش بالک قابل حمل متصل به بدنه بالگرد همراه با سکانی یکنواخت میباشد. از دیگر تدابیری که در این بالگرد به منظور کاهش سطح مقطع راداری در نظر گرفته شده ملخ دوم میاشد که از نوع پروانهای است و به یک طرف متمایل میباشد. در ضمن ارابه فرود، قابل جمع شدن است. حضور بالگردها را میتوان قبل از اینکه در دید قرار گیرند توسط صدای آنها تشخیص داد. لذا در این هواگرد به منظور پنهانکاری بیشتر، تدابیری از قبیل افزایش ملخها در محور اصلی (ملخهای پنج تیغهای) و پروانه دم و انحنای قابل توجه انتها تا نوک ملخ توسط طراحان این بالگرد صورت گرفته است. در این بالگرد به منظور کاهش اثر و رد اشعه فروسرخ، موتورها در داخل بدنه جاسازی شدهاند و به صورت کلی یکی از بهترین وسایل عمود پروازی است که در مقابل ردیابی توسط اشعه فروسرخ محافظت شده است .

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:25 بعد از ظهر
ماهواره ها برای مطالعه کائنات، ایستگاه های هواشناسی، انتقال تماس های تلفنی از فراز اقیانوس ها، ردیابی و تعیین مسیر کشتی ها، هواپیماها و همینطور امور نظامی بکار می روند.

http://parsidoc.ir/images/stories/doc/satellite_orbits.gif
قمر مصنوعی( شی ) ایست که توسط انسان ساخته شده و بطور مداوم در حال حرکت در مداری حول زمین یا اجرام دیگری در فضا می باشد. بیشتر ماهواره های ساخته شده تاکنون حول کره زمین در حرکت هستند و در مواردی چون مطالعه کائنات، ایستگاه های هواشناسی، انتقال تماس های تلفنی از فراز اقیانوس ها، ردیابی و تعیین مسیر کشتی ها، هواپیماها و همینطور امور نظامی بکار می روند. ماهواره هایی نیز وجود دارند که دور ماه، خورشید، اجزام نزدیک به زمین و سیاراتی نظیر زهره، مریخ و مشتری در حال گردش می باشند.
این ماهواره ها اغلب اطلاعات مربوط به جرم آسمانی که حول آن در گردشند را جمع آوری می کنند. به جز ماهواره های مصنوعی مذکور، اشیای در حال گردش دیگری نیز در فضا وجود دارند از جمله: فضاپیماها، کپسول های فضایی و ایستگاه های فضایی که به آنها نیز ماهواره می گوییم. همچنین اجرام دیگری نیز به نام زباله های فضایی شامل بالابرنده های مستهلک راکت ها، تانک های خالی سوخت و... که به زمین سقوط نکرده اند نیز در فضا وجود دارند. در سال ۱۹۵۵ شوروی تحقیقات خود را برای پرتاب ماهواره مصنوعی به فضا آغاز کرد. در چهارم اکتبر ۱۹۵۷ این اتحادیه ماهواره اسپاتنیک۱ را به عنوان اولین ماهواره مصنوعی به فضا ارسال نمود.
در تاریخ ۳ نوامبر۱۹۵۷ اتحادیه جماهیر شوروی دومین ماهواره مصنوعی یعنی اسپاتنیک۲ را به فضا فرستاد. این ماهواره حامل اولین حیوانی بود که به فضا سفر کرد. سگی به نام «لایکا.» پس از آن ایالات متحده ماهواره کاوشگر۱ را در تاریخ ۳۱ ژانویه ۱۹۵۸ و آونگارد۱ را در تاریخ ۱۷ مارس همان سال به فضا فرستاد. نخستین ماهواره ارتباطی اکو۱ در ماه اگست سال۱۹۶۰ از ایالات متحده به فضا فرستاده شد. این ماهواره امواج رادیویی به زمین می فرستاد. در آوریل ۱۹۶۰ نیز اولین ماهواره هواشناسی تیروس۱ که تصاویر ابرها را به زمین ارسال می کرد فرستاده شد. نیروی دریایی آمریکا سازنده اولین ماهواره ردیاب، ترانزیت۱ب در آ.ریل سال۱۹۶۰ بود. به این ترتیب تا سال ۱۹۶۵ در هر سال بیش از ۱۰۰ ماهواره به مدارهایی در فضا فرستاده شدند. از سال ۱۹۷۰ دانشمندان به کمک رایانه و نانوتکنولوژی موفق به اختراع سازه ها تجهیزات پیشرفته تری برای ماهواره شده اند. به علاوه کشور های دیگر همینطور سازمان های تجاری مبادرت به خریداری و ارسال ماهواره نموده اند. در سال های اخیر بیشتر از ۴۰ کشور ماهواره در اختیار دارند و نزدیک به ۳۰۰۰ ماهواره در مدارها به انجام ماموریت های خود می پردازند
● انواع مدارها
مدارهای ماهواره ها اشکال گوناگونی دارند، برخی دایره شکل و برخی به شکل بیضی می باشند. مدارها از لحاظ ارتفاع نیز با یکدیگر تفاوت دارند. برای مثال بعضی از ماهواره ها در مداری دایره شکل حول زمین خارج از اتمسفر در ارتفاع ۲۵۰ کیلومتر در حرکت اند و برخی در مداری حرکت می کنند که بیش از ۳۲۲۰۰ کیلومتر از زمین فاصله دارد. ارتفاع بیشتر مدار برابر است با دوره گردش(مدت زمانیکه ماهواره یک دور کامل در مدار خود حرکت می کند) طولانی تر. یک ماهواره زمانی در مدار خود باقی می ماند که بین شتاب ماهواره(سرعتی که ماهواره می تواند در طی یک مسیر مستقیم داشته باشد) و نیروی گرانش ناشی از جرم آسمانی که ماهواره تحت تاثیر آن می باشد و دور آن در گردش است تعادل وجود داشته باشد. چنانچه شتاب ماهواره ای بیشتر از گرانش زمین باشد ماهواره در یک مسیر مستقیم از زمین دور می شود و چنانچه این شتاب کمتر باشد ماهواره به سمت زمین برخواهد گشت. برای درک بهتر تعادل بین گرانش و شتاب، جسم کوچکی را در نظر بگیرید که به انتهای یک رشته طناب متصل و در حال چرخش است. اگر طناب پاره شود جسم متصل به آن در یک مسیر صاف به زمین می افتد. طناب در واقع کار گرانش را انجام می دهد تا شی» بتواند به چرخش خود ادامه دهد. ضمنا وزن شی و طناب می توانند نشانگر رابطه بین ارتفاع ماهواره و دوره گردش آن باشد. طناب بلند مانند ارتفاع بلند است، هرچه طناب بلندتر باشد زمان بیشتری نیاز است تا شی» متصل به آن یک دور کامل بچرخد. طناب کوتاه مانند ارتفاع کوتاه است و در زمان کمتری شی» مذکور یک دور کامل در مدار خود گردش خواهد کرد. انواع گوناگونی از مدارها وجود دارند اما اغلب ماهواره هایی که حول زمین در گردشند در یکی از این چهارگونه مدار حرکت می کنند:
۱) ارتفاع بلند، ژئوسینکرنوس.
۲)ارتفاع متوسط.
۳)سان سینکرنوس، قطبی.
۴)ارتفاع کوتاه.(شکل اغلب این گونه مدارها دایره است)
● انواع ماهواره ها
ماهواره های مصنوعی بر اساس ماموریت هایشان طبقه بندی می شوند. شش نوع اصلی ماهواره وجود دارند:
۱)تحقیقات علمی:
ماهواره های تحقیقات علمی اطلاعات را به منظور بررسی های کارشناسی جمع آوری می کنند. این ماهواره ها اغلب به منظور انجام یکی از سه ماموریت زیر طراحی و ساخته می شوند.
▪ جمع آوری اطلاعات مربوط به ساختار، ترکیب و تاثیرات فضای اطراف کره زمین.
▪ ثبت تغییرات در سطح و جو کره زمین.
▪ مشاهده سیارات، ستاره ها و اجرام آسمانی در فواصل بسیار دور.
۲)هواشناسی:
ماهواره های هواشناسی به دانشمندان برای مطالعه بر روی نقشه های هواشناسی و پیش بینی وضعیت آب و هوا کمک می کنند. این ماهواره ها قادر به مشاهده وضعیت اتمسفر مناطق گسترده ای از زمین می باشند.بعضی از ماهواره های هواشناسی در مدارهای سان سینکرنوس، قطبی، در حرکتند که توانایی مشاهده بسیار دقیق تغییرات در کل سطح کره زمین را دارند. آنها می توانند مشخصات ابرها، دما، فشار هوا، بارندگی و ترکیبات شیمیایی اتمسفر را اندازه گیری نمایند. از آنجا که این ماهواره ها همواره هر نقطه از زمین را در یک ساعت مشخص محلی مشاهده می کنند دانشمندان با اطلاعات به دست آمده قادر به مقایسه دقیق تر آب و هوای مناطق مختلفند. ضمنا شبکه جهانی ماهواره های هواشناسی که در این مدارها در حرکتند می توانند نقش یک سیستم جستجو و نجا ت را برعهده گیرند. آنها تجهیزات مربوط به شناسایی سیگنال های اعلام خطر در همه هواپیماها و کشتی های خصوصی و غیرخصوصی را دارا هستند. بقیه ماهواره های هواشناسی در ارتفاع های بلندتر در مدارهای ژئوسینکرنوس قرار دارند. از این مدارها، آنها می توانند تقریبا نصف کره زمین و تغییرات آب و هوایی آن را در هر زمان مشاهده کنند. تصاویر این ماهواره ها مسیر حرکت ابرها و تغییرات آنها را نشان می دهد. آنها همینطور تصاویر مادون قرمز نیز تهیه می کنند که گرمای زمین و ابرها را نشان می دهد.
۳)ارتباطی:
ماهواره های ارتباطی در واقع ایستگاه های تقویت کننده سیگنال ها هستند، از نقطه ای امواج را دریافت و به نقطه ای دیگر ارسال می کنند. یک ماهواره ارتباطی می تواند در آن واحد هزاران تماس تلفنی و جندین برنامه شبکه تلوزیونی را تحت پوشش قرار دهد. این ماهواره ها اغلب در ارتفاع های بلند، مدار ژئوسینکرنوس و بر فراز یک ایستگاه در زمین قرار داده می شوند.یک ایستگاه در زمین مجهز به آنتنی بسیار بزرگ برای دریافت و ارسال سیگنال ها می باشد. گاهی چندین ماهواره که دریک شبکه و درمدارهای کوتاه تر قرار گرفته اند، امواج را دریافت و با انتقال دادن سیگنال ها به یکدیگر آنها را به کاربران روی زمین در اقصی نقاط آن می رسانند. سازمان های تجاری مانند تلویزیون ها و شرکت های مخابراتی در کشورهای مختلف از کاربران دائمی این نوع ماهواره ها هستند.
۴)ردیاب:
به کمک ماهواره های ردیاب، کلیه هواپیماها، کشتی ها و خودروها بر روی زمین قادربه مکان یابی با دقت بسیار زیاد خواهند بود. علاوه بر خودروها و وسایل نقلیه اشخاص عادی نیز می توانند از شبکه ماهواره های ردیاب بهره مند شوند. در واقع سیگنال های این شبکه ها در هر نقطه ای از زمین قابل دریافتند. دستگاه های دریافت کننده، سیگنال ها را حداقل از سه ماهواره فرستنده دریافت و پس از محاسبه کلیه سیگنال ها، مکان دقیق را نشان می دهند.
۵)مشاهده زمین:
ماهواره های مخصوص مشاهده زمین به منظور تهیه نقشه و بررسی کلیه منابع سیاره زمین و تغییرات ماهیتی چرخه های حیاتی در آن، طراحی و ساخته می شوند. آنها در مدارهای سان سینکرنوس قطبی در حرکت اند. این ماهواره ها دائما در شرایط تحت تابش نور خورشید مشغول عکسبرداری از زمین با نور مرئی و پرتوهای نامرئی هستند. رایانه ها در زمین اطلاعات به دست آمده را بررسی و مطالعه می کنند. دانشمندان به کمک این ماهواره معادن و مراکز منابع در زمین را مکان یابی و ظرفیت آنها را مشخص می کنند. همینطور می توانند به مطالعه بر روی منابع آب های آزاد و یا مراکز ایجاد آلودگی و تاثیرات آن ها و یا آسیب های جنگل ها و مراتع بپردازند.
۶)تاسیسات نظامی:
ماهواره های تاسیسات نظامی مشتمل از ماهواره های هواشناسی، ارتباطی، ردیاب و مشاهده زمین می باشند که برای مقاصد نظامی بکار می روند. برخی از این ماهواره ها که به ماهواره های جاسوسی نیز شهرت دارند قادر به تشخیص دقیق پرتاب موشک ها، حرکت کشتی ها در مسیر های دریایی و جابجایی تجهیزات نظامی در روی زمین می باشند.
● زندگی و مرگ ماهواره ها
هر ماهواره حامل تجهیزاتی است که برای انجام ماموریت خود به آن ها نیاز دارد. برای مثال ماهواره ای که مامور مطالعه کائنات است مجهز به تلسکوپ و ماهواره مامور پیش بینی وضع هوا مجهز به دوربین مخصوص برای ثبت حرکات ابرها است. علاوه بر تجهیزات تخصصی، همه ماهواره ها دارای سیستم های اصلی برای کنترل تجهیزات خود و عملکرد ماهواره می باشند. از جمله سیستم تامین انرژی، مخازن، سیستم تقسیم برق و.... در هر یک از این بخش ها ممکن است از سلول های خورشیدی برای جذب انرژی مورد نیاز استفاده شود. بخش داده ها و اطلاعات نیز مجهز به رایانه هایی به منظور جمع آوری و پردازش اطلاعات به دست آمده از طریق تجهیزات و اجرای فرامین ارسال شده از زمین می باشد. هریک از تجهیزات جانبی و بخش های اصلی یک ماهواره بطور جداگانه طراحی، ساخته و آزمایش می شوند. متخصصان بخش های مختلف را کنارهم گذاشته و متصل می کنند تا زمانیکه ماهواره کامل شود و سپس ماهواره در شرایطی نظیر شرایطی که هنگام ارسال از سطح زمین و هنگام استقرار در مدار خود خواهد داشت آزمایش می شود. اگر ماهواره همه آزمایش ها را به خوبی گذراند آماده پرتاب می شود.
● پرتاب ماهواره
برخی ماهواره ها توسط شاتل ها در فضا حمل می شوند ولی اغلب ماهواره ها توسط راکت هایی به فضا فرستاده می شوند که پس از اتمام سوختشان به درون اقیانوس ها می افنتد. بیشتر ماهواره ها در ابتدا با حداقل تنظیمات در مسیر مدار خود قرار داده می شوند. تنظیمات کامل را راکت هایی انجام می دهند که داخل ماهواره کار گذاشته می شوند. زمانیکه ماهواره در یک مسیر پایدار در مدار خودقرار گرفت می تواند مدت های درازی در همان مدار بدون نیاز به تنظیمات مجدد باقی بماند.

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:26 بعد از ظهر
● انجام ماموریت
کنترل بیشتر ماهواره ها در مرکزی بر روی زمین است. رایانه ها و افراد متخصص در مرکز کنترل وضعیت ماهواره را تحت نظر دارند. آنها دستورالعمل ها را به ماهواره ارسال می کنند و اطلاعات جمع آوری شده توسط ماهواره را دریافت می نمایند. مرکز کنترل از طریق امواج رادیویی با ماهواره در ارتباط است. ایستگاه ها یی بر روی زمین این امواج را از ماهواره دریافت و یا به آن ارسال می کنند. ماهواره ها معمولا به طور دائم از مرکز کنترل دستورالعمل دریافت نمی کنند. آنها در واقع مثل روبات های چرخان هستند. روباتی که سلول های خورشیدی خود را برای دریافت انرژی کافی تنظیم و کنترل می کند و آنتن های خود را برای دریافت دستورات خاص از زمین آماده نگه می دارد. تجهیزات ماهواره به صورت مستقل و اتوماتیک وظایف خود را انجام می دهند و اطلاعات را جمع آوری می کنند. ماهواره های موجود در ارتفاع های بلند مدار ژئوسینکرنوس در ارتباط همیشگی و دائم با زمین می باشند. ایستگاه های زمین می تواند دوازده بار در روز با ماهواره های موجود در ارتفاع کوتاه ارتباط برقرار نمایند.
در طول هر تماس ماهواره اطلاعات خود را ارسال و دستورالعمل ها را زا ایستگاه دریافت می کند. تبادل اطلاعات تا زمانیکه ماهواره از فراز ایستگاه عبور می کند می تواند ادامه داشته باشد که معمولا زمانی حدود ۱۰دقیقه است. چنانچه قسمتی از ماهواره دچار نقص فنی شود اما ماهواره قادر به ادامه ماموریت های خود باشد، معمولا همچنان به کار خود ادامه می دهد. در چنین شرایطی مرکز کنترل روی زمین بخش آسیب دیده را تعمیر و یا مجددا برنامه نویسی می کند. در موارد نادری نیز عملیات تعمیر ماهواره را شاتل ها در فضا انجام می دهند. و اما چنانچه آسیب های وارد آمده به ماهواره به اندازه ای باشد که ماهواره دیگر قادر به انجام ماموریت های خود نباشد مرکز کنترل فرمان توقف ماهواره را صادر می کند.
● سقوط از مدار
یک ماهواره در مدار خود باقی می ماند تا زمانیکه شتاب آن کم شود و در چنین حالتی نیروی گرانش ماهواره را به سمت پایین و به سمت اتمسفر می کشاند. سرعت ماهواره هنگام برخورد با مولکول های خارجی ترین لایه اتمسفر کم می شود. هنگامی که نیروی گرانش ماهواره را به سمت لایه های داخلی اتمسفر می کشاند هوایی که در جلوی ماهواره قرار می گیرد سریعا به قدری فشرده و داغ می شود که در این هنگام بخشی و یا تمامی ماهواره می سوزد.
منبع : انجمن فیزیکدانان جوان ایران

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:26 بعد از ظهر
امروزه تعداد متنوعی از موشکها موجود است و اغلب آنها اختلاف عمدهای باهم دارند. با این وصف ، موشکها در قسمتهای اصلی تشکیل دهنده شبیه به هم هستند. هر موشک از چهار قسمت اصلی به نام سازه (AIRFAME) ، سیستم هدایت موشک (GUIDANCE SYSTEM) ، کلاهک یا سرجنگی (WarHead) ، بخش پیشران) Prou plision unit) یا موتور که نیروی لازم را برای هدایت موشک به جلو و سمت هدف تامین مینماید، تشکیل شده است.
اجزای اصلی موشک بدنه موشک قطعات بدنه موشک شامل اسکلت که الحاق کننده یا محافظ و نگهدارنده سایر قسمتهای موشک میباشد و در واقع اتصال قسمتهای مختلف موشک و استواری آن در حین پرواز در هوا به این قسمت متکی است. شاسی ، خود از بخشهای دیگر به نام بدنه اصلی موشک (Missils Main Body) با بالها و بالچهها تشکیل شده است. سیستم هدایت ، موشک را به سوی هدف یا محوطه آن سوق میدهد.
وقتی موشک به شعاع مشخصی از هدف رسید، سرجنگی که قسمت از موشک و حاوی مقدار مشخصی از مواد منفجره میباشد ، منفجر و باعث انهدام و صدمه زدن به هدف میشود. بدنه اصلی موشک معمولا به شکل لوله از جنس محکم و از فلز سبک مانند آلومینیوم با دیگر فلز است که در مقابل درجه حرارت زیاد و فشارهای بالا (که در حین پرواز در هوا به موشک وارد میشود.) مقاوم باشد، ساخته میشود.
بالهای موشک (Wings) بالها در اطراف و بیرون بدنه اصلی قرار گرفتهاند و نیروی اصلی جهت پرواز در هواست تامین مینماید. لبه جلویی بالها به لبه مقاوم ، لبه عقبی آن به لبه فرار (Trailing EDGE) و بالای آن تیپ (TIP) گفته میشود.
بالکهای موشک (FINS) بالکها کوچکتر از بالها بوده و بطور معمول در قسمت عقب موشک قرار میگیرند، ولی در بعضی از موشکها در قسمت جلو بدنه طراحی شده است. هدف از به کارگیری بالک ، متعادل نگهداشتن موشک و تامین پدیداری آن (انطباق محور موشک با زاویه حرکت) ، در مسیر پرواز میباشد به همین علت به بالکها ، تثبیت کننده نیز اطلاق میشود.
سیستم هدایت و کنترل موشک (Guidance and control system) سیستم هدایت یکی از بخشهای عمده موشک است و کار هدایت موشک از محل روانه سازی و پرتاب تا بخشی از مسیر و یا هدف را به عهده دارد. بعضی از موشکها از هدایتهای مختلفی ، در قسمتهای مسیر استفاده میکنند. سیستمهای هدایت جهت انجام وظایف مربوط ، دارای قسمتهای زیر میباشد
هدایت حساسه این قسمت به انواع مختلف انرژی نظیر حرارت ، روشنایی ، امواج الکترومغناطیسی ، صدا و یا حرکت مکانیکی را تشخیص میدهند. این وسایل (حساسهها) انرژی دریافتی را تجزیه و تحلیل کرده و به شکلی بکارگیری در میآورند و آنها را به قسمتهای مربوطه نظیر شتاب سنجها به کامپیوتر ارجاع میدهند.
کامپیوتر اطلاعات را از حساسهها دریافت و آنها را پردازش مینمایند. خروجی به نحوی است که قابل دریافت و واکنش مناسب بوسیله قسمتهای کنترل باشد. این قسمت در واقع مغز موشک تلقی میشود. زیرا اطلاعات لازم برای قسمتهای داخلی و سطوح کنترل از این بخش صادر میشود.
کلاهک یا سرجنگی سرجنگی که به آن کلاهک جنگی گفته میشود، از مهمترین بخشهای موشک بوده و هدف از طراحی موشک یا راکت ، (به عنوان تسلیحات نظامی) در واقع رساندن این قسمت به هدف و یا نزدیک آن است که با انجام عمل هدف آسیب یا منهدم میشود. اغلب محل قرار گرفتن این بخش جلو مورد نظر است. در صورتی که وقتی بحث کلاهک جنگی در اینگونه سلاحها باشد، محلی غیر از دماغه موشک مورد نظر است.
این بخش در موشکها اکتشافی یا عملی شامل تجهیزاتی است که برای مثال به منظور جمعآوری اطلاعات جوی ، عکسبرداری جمعآوری اطلاعات علمی و سرانجام عملیاتی نظیر قرار دادن ماهواره در مدار زمین میباشد که به علت اهمیت این بخش شاخه علمی به نام «بالستیک انتهایی» بوجود آمده و موضع آن طراحی سرجنگیهای مختلفی با توجه به اهداف متفاوت است.
انواع سرجنگی متعارف سرجنگی انفجاری سرجنگی متلاشی یا ترکشی سرجنگی با خرج شکلدار پیشران (موتور) موتور یکی از بخشهای عمده موشک است که نسبت به سایر قسمتها هزینه و دقت زیادی صرف تکمیل آن شده است. کار این قسمت ایجاد نیروی محرکه لازم (برای اینکه موشک مسافت مشخصی را طی نماید) میباشد. انواع موتور موشکها با توجه به سوخت و مکانیزم طراحی و ساختشان به قسمتهای مختلف تقسیم میشود.
تعداد زیادی از موتورهای موشک برای تولید نیرو اکسیژن مصرف میکنند این اکسیژن ممکن است مستقیما از اتمسفر که پرواز میکنند دریافت کنند و یا از اکسیژن تحت فشار که با خود حمل میکنند و یا از اکسیژن مواد سوختی (سوخت جامد) دریافت میکنند. این عامل سبب میشود که موشکها در خارج از جو نیز حرکت کنند.

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:27 بعد از ظهر
تا به حال ۴۶ زن در قالب فضانورد و متخصص امور فنی و مهندسی به فضا رفتهاند. در این میان پنج نفر آنها در برنامههای شوروی- روسیه شرکت داشته و ۴۱ نفر از طرف ناسا به فضا فرستاده شدهاند.
● والنتینا ترشکوا: اولین زنی که به فضا رفت http://parsidoc.ir/images/stories/doc/tereshkova.jpg
والنتینا ترشکوا فضانورد روس اولین زنی بود که در تاریخ ششم ژوئن ۱۹۶۳ به فضا رفت. در عین حال او اولین فرد عادی بود که به فضا رفت. او در ابتدا کارگر کارخانه پارچهبافی بود که به چتربازی علاقه داشت و در اوقات فراغتش چتربازی میکرد. ترشکوا در سال ۱۹۳۷ در روستایی واقع در یاروسلاو ابلاست شوروی به دنیا آمد. پدرش راننده تراکتور و مادرش کارگر بود. هنگام گذراندن کلاسهای چتربازی توسط سازمان فضایی شوروی به عنوان فضانورد انتخاب شد.
پس از پرواز یوری گاگارین اولین فضانورد تاریخ در سال ۱۹۶۱ به فضا، سرمهندس بخش راکت شوروی به این فکر افتاد که زنان را به فضا بفرستد. سال ۱۹۶۲ ترشکوا به عنوان کاندیدای فضانوردی انتخاب شد. از میان ۴۰۰ نفر داوطلب، فقط چهار نفر انتخاب شدند که در انتها ترشکوا شرایط اولیه انتخاب فضانورد زن چترباز زیر سی سال با قد کمتر از ۱۷۰ سانتیمتر و وزن کمتر از ۷۰ کیلوگرم عنوان شده بود. البته ترشکوا را نه تنها به دلیل تواناییهای ویژهاش بلکه بیشتر به دلیل پسزمینه پرولتاریایی و مرگ پدرش در جنگ فنلاند انتخاب شد. پس از آنکه ترشکوا ماموریتش را در فضا انجام داد، از او پرسیدند که اتحاد جماهیر شوروی در مقابل خدمت او به میهن چگونه باید تشکر کند. ترشکوا درخواست کرد مکان دقیقی که پدرش در آنجا کشته شده است را ببیند. این کار انجام شد و در حال حاضر آنجا بنای یادبودی در مرز روسیه و فنلاند قرار دارد. از آن به بعد ترشکوا چندین بار به فنلاند سفر کرد.
تمرینات اعزام به فضا شامل پرواز در شرایط بیوزنی، تستهای جداسازی، سانتریفیوژ، تئوری راکت، مهندسی دستگاههای فضایی، ۱۲۰ پرش با چتر و آموزش خلبانی با جت جنگی MIG-۱۵UTI میشد. افراد انتخابشده تحت آموزش و تمرین فراوان قرار میگرفتند و پنج داوطلب باقیمانده به درجه ستوان نیروی هوایی رسیدند. و بالاخره در شانزدهم ژوئن ۱۹۶۳ ترشکوا به فضا فرستاده شد. او اولین زن و اولین فرد عادی بود که به فضا رفت. البته او در فضا دچار حالت تهوع و مشکلات دیگر فیزیکی شد. اما با این حال ۴۸ بار دور مدار زمین گشت و نزدیک به سه روز را در فضا گذراند. ترشکوا در یک پرواز بیش از همه فضانوردان آمریکایی در فضا ماند. به علاوه عکسهایی از افق گرفت که بعدها برای شناخت لایههای جو زمین مورد استفاده قرار گرفت.
در ابتدا اتحاد جماهیر درصدد بود برنامه پرواز زنان به فضا را با جدیت دنبال کند ولی ۱۹ سال طول کشید تا دومین زن – سوتلانا ساویتسکایا- به فضا برود و هیچیک از چهار نفر دیگر گروه فضانوردی ترشکوا هرگز پرواز نکردند. ترشکوا پس از انجام این ماموریت به آکادمی نیروی هوایی ژوکوفسکی پیوست و سال ۱۹۶۹ در رشته مهندسی هوافضا فارغالتحصیل شد و در سال ۱۹۷۷ موفق به دریافت دکترا در این رشته شد. از طرفی به دلیل شهرتش برای پستهای سیاسی بسیاری انتخاب شد.
از ۱۹۶۶ تا ۱۹۷۴ از اعضای شورای عالی بود، از ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۹ رئیس شورا بود و سالها در کمیته مرکزی حزب کمونیست فعال بود. ترشکوا در سال ۱۹۹۷ با درجه ژنرالی بازنشسته شد. یک سال بعد ترشکوا با نیکولایف تنها مرد مجردی که به فضا پرواز کرده بود ازدواج کرد.
در مراسم جشن ازدواج آنها خروشچف (رهبر شوروی سابق) به همراه افراد مهم دولت و رهبران برنامههای فضایی حضور داشتند. یک سال بعد فرزند ترشکوا و نیکولایف – النا آندریانونا- متولد شد. آندریانونا تنها کسی است که پدر و مادرش هر دو به فضا پرواز کردهاند. ترشکوا بعدها از نمایندگان مطرح شوروی در خارج از کشور شد و در اکثر فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و زنان شوروی و سازمان ملل حضور داشت و لقب «قهرمان اتحاد جماهیر» به او داده شد که بالاترین افتخار آن دوران به شمار میرفت. به علاوه مدالهای بیشماری دریافت کرد، از جمله «مدال انقلاب اکتبر لنین»، «مدال کارل مارکس»، «مدال طلای صلح» و جایزه بینالمللی زنان «سیمبا». به علاوه عناوین «قهرمان چکسلواکی»، «قهرمان ویتنام» و «قهرمان مغولستان» نیز به او اعطا شد. سال ۱۹۹۰ از دانشگاه ادینبارو دکترای افتخاری دریافت کرد. منطقهای در ماه نیز به نام ترشکوا نامگذاری شده است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ترشکوا قدرت سیاسیاش را از دست داد، ولی اعتبارش حفظ شد. او همچنان قهرمان روسیه است و از دید بسیاری او در تاریخ فضایی روسیه پس از یوری گاگارین و آلکسی لئونوف مهمترین شخصیت است. ترشکوا پس از بازنشستگی همواره در اتفاقات مربوط به فضا حضور دارد و با وجود آنکه دیگر نقش مهمی ندارد، باز هم کانون توجه محافل مختلف است. ولادیمیر پوتین رئیسجمهور روسیه برای هفتادمین سالروز تولدش او را به خانهاش دعوت کرد و برایش جشن گرفت. ترشکوا میگوید دوست دارد به مریخ سفر کند، حتی اگر این سفر بیبازگشت باشد.
● سالی راید: جوانترین فضانورد http://parsidoc.ir/images/stories/doc/sally_ride.jpg
سالی راید فضانورد آمریکایی در سال ۱۹۸۳ و بیست سال پس از والنتینا ترشکوا به فضا رفت و اولین زن آمریکایی است که به فضا پرواز کرد. در آن زمان راید جوانترین فضانوردی بود که به ماموریت فضایی فرستاده شد.سالی راید در سال ۱۹۵۱ در لسآنجلس به دنیا آمد. ابتدا در کالج سوراثمور ثبتنام کرد ولی بعد به دانشگاه استنفورد رفت و در رشته فیزیک فارغالتحصیل شد. راید یکی از هشتهزار نفری بود که به آگهی ناسا (سازمان فضایی آمریکا) برای داوطلب برنامه فضایی پاسخ دادند. او در سال ۱۹۷۸ وارد ناسا شد. در هنگام گذراندن دوره آموزشی برقرارکننده ارتباط کپسول دومین و سومین پرواز شاتل فضایی بود و در ساخت بازوی روبات شاتل نقش فعالی داشت. او در تاریخ هجدهم ژوئن ۱۹۸۳ در شاتل فضایی «چنلجر» به فضا فرستاده شد و علاوه بر اولین فضانورد زن آمریکایی، اولین کسی بود که در فضا از بازوی روباتیک استفاده کرد و بازو را برای نگهداری ماهواره مورد استفاده قرار داد. راید یک سال بعد دوباره به فضا فرستاده شد. او تا به حال حدود ۱۴ روز و ۸ ساعت در فضا بوده است. در جریان حادثه شاتل فضایی رئیس کمیسیون تحقیقات حادثه شد و کمیته تحقیقی را راهنمایی کرد. سپس اولین گزارش برنامهریزی استراتژیک ناسا تحت عنوان «رهبری و آینده آمریکا در فضا» را نوشت. راید موسس «اداره جستوجوی ناسا» است. او در سال ۱۹۸۷ ناسا را ترک کرد و به تدریس در دانشگاه استنفورد پرداخت.
دو سال بعد کرسی دانشگاه سندیهگوی کالیفرنیا را به دست آورد و رئیس انستیتوی فضایی کالیفرنیا شد. سال ۲۰۰۳ دعوت شد تا به بورد تحقیقاتی حادثه شاتل فضایی کلمبیا بپیوندد. او در حال حاضر رئیس «موسسه علمی سالی راید» سازمانی که در سال ۲۰۰۱ تاسیس کرد، است. این موسسه برنامهها و کتابهای فضایی سرگرمکننده برای دانشآموزان ابتدایی و راهنمایی با تمرکز بر دختران تولید میکند. راید تا به حال چندین کتاب نوشته و در نوشتن چندین اثر با دیگران همکاری داشته است. مخاطب اصلی کتابهای او کودکان هستند. راید تا به حال افتخارات و جوایز بسیاری کسب کرده است، از جمله «جایزه جفرسون» برای خدمات عمومی، «جایزه ون براون»، «عقاب لیند برگ»، «جایزه تئودور روزولت» NCAA و «مدال ملی پرواز فضایی». او تنها کسی است که در کمیته تحقیقاتی هر دو حادثه فضایی حضور داشته. در حال حاضر دو مدرسه ابتدایی در آمریکا به افتخار او، سالی راید نامگذاری شدهاند.
● کریستا مک اولیف؛ اولین زنی که در فضا کشته شد http://parsidoc.ir/images/stories/doc/christa_mcauliffe.jpg
کریستا مک اولیف اولین زن معلمی بود که به فضا رفت. او برای برنامه فضایی ناسا «معلم در فضا» از میان ۱۱هزار داوطلب انتخاب شد و هنگام انجام ماموریت در جریان حادثه شاتل فضایی «چلنجر» کشته شد. مک اولیف در سال ۱۹۴۸ در بوستون ماساچوست متولد شد. پس از اتمام کالج در مدرسهای شروع به تدریس کرد. او از جوانی تحت تاثیر ماموریت فضایی آپولو و قدم گذاشتن انسان به ماه بود. او در فرم ثبتنام در برنامه فضایی ناسا نوشت: «من تولد عصر فضا را دیدهام و دوست دارم در آن شرکت کنم!» او در سن ۲۲ سالگی با استیون جی.مکاولیف ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نامهای اسکات و کارولین شد. هنگامی که در حادثه کشته شد، فرزندانش ۹ و ۶ ساله بودند. او در سال ۱۹۸۵ برای برنامه ناسا انتخاب شد و به مدت یکسال آموزش دید. پس از انتخاب، مصاحبههای بیشماری با تلویزیون از جمله مجریهای معروف تلویزیون مثل لری کینگ، دیوید لترمن و رجیس فیلبین انجام داد. او برخورد خوبی با رسانهها داشت و در نتیجه پروژه «معلم در فضا» مورد توجه عموم قرار گرفت. به همین دلیل هم بود که حضور مک اولیف در حادثه شاتل فضایی تاثیر عمیقی بر مردم آمریکا گذاشت. او در بیست و هشتم ژانویه ۱۹۸۶ به فضا رفت، ولی شاتل در جریان حرکت دچار نقص شده، منفجر شد. مک اولیف پس از مرگش افتخارات و جوایز فراوانی کسب کرد و مرکز تحقیقات کنکورد و مرکز آموزش فضایی یوتا را به یاد او کریستا مکاولیف نام نهادند. به علاوه یک ستاره دنبالهدار، کوهی در ماه و ۳۵ مدرسه را به نام او نامگذاری کردند. سال ۱۹۹۰ فیلم تلویزیونی «چلنجر» در مورد او ساخته شد. نمایش «غلبه بر جاذبه» نیز نوشته «جین اندرسن» داستان زندگی دختر ۶ ساله کریستا مک اولیف را بازگو میکند که مجبور است واقعه مرگ مادرش را تحمل کند. این نمایش برنده جایزه «امی» شده است.
● انوشه انصاری؛ اولین زن ایرانی که به فضا رفت http://parsidoc.ir/images/stories/doc/anousheh_ansari.jpg
انوشه انصاری اولین زن ایرانی است که به فضا رفت. البته او فضانورد حرفهای نیست و تاجری موفق است که با هزینه شخصی به فضا پرواز کرد. او اولین زن توریست فضایی تاریخ به شمار می رود.
انوشه انصاری در سال ۱۹۶۶ در مشهد متولد شد و سال ۱۹۸۴ به آمریکا مهاجرت کرد. در دانشگاه جورج میسن و جورج واشنگتن مهندسی برق خواند. پس از فارغالتحصیلی به کار در MCI پرداخت. او در سال ۱۹۹۱ با حمید انصاری ازدواج کرد. دو سال بعد با پساندازهای شخصی شراکت همسر و برادر همسرش یک موسسه مخابراتی کوچک تاسیس کرد. این موسسه آنقدر موفق شد و گسترش پیدا کرد که سال ۲۰۰۰ کمپانی سونس آن را به قیمت ۵۵۰ میلیون دلار خرید. او در سال ۲۰۰۶ تصمیم گرفت با هزینه شخصی به فضا برود. میزان پول پرداختی برای سفر به فضای انصاری هیچوقت فاش نشد، ولی این میزان حدود ۲۰ میلیون دلار تخمین زده میشود. انصاری در تاریخ هجدهم سپتامبر ۲۰۰۶ از قزاقستان به فضا رفت و ۸ روز را در ایستگاه بینالمللی فضایی به سر برد. انصاری در این سفر چند آزمایش آژانس فضایی اروپا را نیز انجام داد. او روی لباس فضاییاش پرچم ایران را نصب کرده بود و با وجود مخالفت دولتهای روسیه و آمریکا در بر داشتن پرچم از این کار خودداری کرد. او میگوید که برنامههایی برای گسترش این ماموریت بر بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد زمین در سر دارد. به انصاری افتخارات و جوایز فراوانی اعطا شده است، از جمله جایزه دانشگاه جورج میسن، جایزه دانشگاه جورج واشنگتن، جایزه دستاوردهای برجسته اقتصادی، جایزه تاجر موفق جوان سال و جایزه سالانه جنوب غربی. کمپانی مخابراتی او در میان ۵۰۰ کمپانی برتر جهان است که سریعترین میزان رشد را داشتند. مجله فورچون نیز در سال ۲۰۰۱ نام او را در لیست ۴۰ نفر فرد برتر زیر ۴۰ سال قرار داد و جایزه موفقیت اقتصادی ملی در سال ۲۰۰۰ را به خود اختصاص داد. پس از سفر به فضا نیز «جایزه مدار» انجمن ملی فضا و انجمن توریسم فضایی به او اهدا شد. انصاری در حال حاضر در فعالیتهای خیریه و اجتماعی بسیاری حضور دارد، از جمله در سازمان «یک آرزو کن» تگزاس و مرکز کودکان کالین کانتی فعال است و در چندین سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی دیگر عضو است.

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:27 بعد از ظهر
«نقطه رنگ پریده آبی» Pale Blue Dot ، نام و لقب عکس مشهوری است که به وسیله کاوشگر فضایی ویجر ۱ از زمین گرفته شده است. این عکس ، نمایی از زمین در برابر گستره عظیم فضا به دست میدهد.
در عین حال «نقطه رنگپریده آبی» ، نام کتابی است که به وسیله دانشمند مشهور آمریکایی -کارل ساگان- با الهام از همین عکس ، نوشته شده است.
در سال ۲۰۰۱ سایت space.com ، این عکس را به عنوان یکی از ۱۰ عکس برتر علمی گرفته شده از فضا ، انتخاب کرد.
این عکس از فاصله ۶.۴ میلیارد کیلومتری از زمین گرفته شده است. در این عکس زمین تنها ۰.۱۲ پیکسل ، اندازه داشت. این عکس به وسیله یک دوربین با زاویه باریک ۳۲ درجه و با استفاده از فیلترهای آبی ، سبز و بنفش گرفته شد.
کارل ساگان در کتاب «نقطه رنگپریده آبی» درباره این عکس مینویسد:
«ما موفق شدیم که این عکس را از عمق فضا بگیریم و اگر شما به آن نگاه کنید ، یک نقطه میبینید.
به آن نقطه بار دیگر نگاه کنید. آنجاست. آنجا خانه است. ما آنجاییم.
هر کسی که دوست داریم ، هر کسی را که میشناسیم ، هر کسی که از او تا به حال شنیدهایم ، هر انسانی که تا به حال زیسته است ، روی همین نقطه به سر برده است.
مجموع همه خوشیها و رنجهای ما ، هزاران آموزه اقتصادی ، ایدئولوژی و مذاهب دلگرمکننده ، هر شکارچی و کاوشگری ، هر قهرمان و ترسویی ، هر آفریننده و نابودکننده تمدنی ، هر شاه و رعیتی ، هر زوج جوان عاشقی ، هر کودک امیدواری ، هر مادر و پدری ، هر مخترع و مکتشفی ، هر معلم اخلاقی ، هر سیاستمدار فاسدی ، هر ابرستارهای ، هر رهبر عالیرتبهای و هر معصوم و گناهکاری در تاریخ نوع بشر روی همین نقطه غبارگونه معلق در پرتو آفتاب ، تجلی یافته و زیسته است.
زمین جایگاه کوچکی در گستره بیکران گیتی است. به رودهای خونی فکر کنید که به وسیله ژنرالها و امپراتورها جاری شدند تا آنها بتوانند برای زمانی کوتاه ، آقای قسمتی از این نقطه شوند. به اعمال وحشیانهای فکر کنید که به وسیله ساکنان یک گوشه از این نقطه بر سر ساکنان یک گوشه دیگر به سختی قابل تشخیص آمد.
چقدر کجفهمیهای آنها زیاد بود ، چقدر برای کشتن یگدیگر حریص بودند ، چقدر نفرتشان عمیق بود. وضعیتمان ، تصور مهم بودنمان ، تصور اینکه حق ویژهای در عرصه گیتی داریم ، این نقطه رنگپریده را به چالش کشیده است.
سیاره ما ، نقطه کوچکی در سیاهی عظیم احاطهکنندهاش است. در همه این بیکرانگی ، چیزی نیست که بتواند از جایی برای کمک از شر خودمان به یاریمان بیاید. این مهم بر عهده خود ماست. گفته میشود که ستارهشناسی باعث فروتنی میشود و من میخواهم اضافه کنم که ستارهشناسی باعث خودسازی میشود.
به باور من شاید هیچ برهانی درباره نابخردی غرور نوع بشر ، بهتر از این تصویر دور از دنیای کوچکمان نباشد.
از نظر من ، این تصویر ، بر مسئولیت ما برای برخورد مهربانه و مشفقانه با یکدیگر تأکید میکند و همچنین بر گرامی داشتن و محافظت از این نقطه آبی رنگ پریده ، تنها خانهای که تا به حال شناختهایم.

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:28 بعد از ظهر
http://parsidoc.ir/images/stories/doc/albert_einstein_1.jpg
دو برادر دوقلو را که یکی فضانورد است و دیگری یک شغل عادی دارد، در نظر بگیرید. پس از گذشت سالیان متمادی زمانی که هر دو به خانه برمی گردند، در کمال تعجب، برادر فضانورد جوانتر از دیگری به نظر می رسد.
این همان نظریه دوقولوی (Twin) آلبرت انیشتین (Albert Einstein) است. هرچند ممکن است عجیب به نظر برسد، اما طبق نظریه نسبیت انیشتین کاملا درست است. تئوری نسبیت به ما می گوید که با سریعتر شدن سرعت حرکت در فضا، سرعت پیشروی زمان کندتر می شود. بنابراین به نظر می رسد سفر به فضا، روش مناسبی برای جوان ماندن باشد.
● یک نظر مخالف
اخیرا برخی از محققین به نتایجی مغایر با نظریه فوق دست یافتند و معتقدند سفر به فضا، تاثیری کاملا برعکس دارد و حتی ممکن است انسان را به پیری زودرس دچار کند.
فرانک کوچینوتا (Frank Cucinotta) - از دانشمندان برجسته ناسا (NASA) در زمینه تشعشعات - در مرکز فضایی جانسون، در این باره می گوید: "مشکل نظریه انیشتین این است که ما نمی توانیم تشعشات فضایی و روند طبیعی گذر عمر را در علم بیولوژی بگنجانیم."
او می افزاید: "حرکت در فضا امکان نفوذ اشعه به داخل کروموزم های شخص را ایجاد می کند، این عمل ممکن است به تلومرها (telomer) - سرپوش مولکولی کوچکی در انتهای DNA - آسیب برساند. با بازگشت به زمین، فقدان تلومرها ارتباط مستقیم با سالخوردگی پیدا می کند."
تا کنون تاثیرات ایستگاههای فضایی و شاتل ها بر فضانوردان، البته در صورت وجود، بسیار اندک بوده؛ این فضانوردان دائما درون میدان مغناطیسی محافظ زمین - که باعث انحراف اشعه ها می شود - در گردشند.
● تجارب واقعی
ناسا در نظر دارد در سال ۲۰۱۸، فضانوردان را به منظور رجعت به ماه و نهایتا سفر به مارس، به خارج از این حلقه محافظ بفرستد. در چنین ماموریت هایی فضانوردان برای هفته ها یا ماه های متوالی در معرض اشعه خواهند بود. ناسا بسیار مشتاق است که بداند آیا خطر "پیری در اثر اشعه" واقعا وجود دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن نتیجه، به فکر چگونگی حل این مشکل باشد؟
طبق اظهارات جری شی (Jerry Shay) - یک دانشمند سلول شناس در مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس، دانشمندان به تازگی درگیر این سئوال شده اند، درحقیقت در حال حاضر اطلاعات علمی دانشمندان در زمینه ارتباط بین تابش اشعه ها و از بین رفتن تلومرها بسیار محدود است، اما اخیرا با حمایت های ناسا مشغول مطالعه مورد مذکور هستند. نتایج چنین تحقیقاتی برای همگان - چه بر روی زمین و چه در فضا - مفید خواهد بود.
● عملکرد فیوز مانند تلومرها در سلول
تلومرها مانند فیوز یک بمب ساعتی به صورت شاخه های بلندی از DNA ها هستند که هر بار با تقسیم سلولی کوتاه می شوند. زمانی که تلومرها بیش از حد کوتاه شوند، عمر آن سلول به اتمام رسیده و دیگر قادر به تقسیم شدن نیست، این مرحله به عنوان "پیری در اثر تکرار" شناخته شده است.

http://parsidoc.ir/images/stories/doc/albert_einstein_2.jpg

اگر چنین فیوزی در داخل هر سلول بدن انسان موجود نباشد، سلول ها قادر به ادامه رشد و تقسیم نامحدود نیستند. در واقع، دانشمندان بر این باورند که به علت وجود تلومرهاست که تعداد دفعاتی که اکثر سلول های بدن انسان می توانند تنها ۵۰ تا ۱۰۰ بار تقسیم سلولی انجام دهند.
یکی از تئوری های اخیر مطرح شده در زمینه پیری زودرس می گوید :"به مجرد اینکه سلول های بدن افراد با محدودیت تحمیل شده از طرف تلومرها مواجه می شوند، کمبود سلول های جدید و تازه باعث بروز علائم پیری مانند چروکیدگی پوست، افتادگی اندام ها و نهایتا ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن، می شوند."
تحقیقات جدیدی که توسط فرانک کوچینوتا و همکارانش انجام شده، نشان داده که تشعشعات حاصله از "هسته های فلزی" - که جزء اصلی هر اشعه است - به طور قطع به تلومرهای سلول های بدن انسان آسیب می رسانند.
به منظور اثبات این قضیه، آنها در نوع بخصوصی از سلولهای خون انسان به نام لیمفوسایت (lymphocyte) را در لابراتوار در معرض هر دو اشعه گاما و اشعه فلزی قرار دادند. کوچینوتا در این باره اظهار داشته :
"ما به نتایج شگفت آوری در این باره دست یافتیم، اشعه فلزی بیش از اشعه گاما در تخریب تلومرها موثر است، این تفاوت ممکن است به دلیل فضای وسیع تری باشد که اشعه فلزی تحت الشعاع قرار می دهد."
به هر حال اگر دانشمندان تشخیص دهند که کدام نوع اشعه بر تلومرها تاثیر منفی دارد، قادر به یافتن روشی برای اجتناب از آن نیز خواهند بود.
آنچه مسلم است هدف اصلی ناسا از انجام این تحقیقات، جوان نگه داشتن فضانوردان یا حداقل جلوگیری از پیری زودرس آنها است.

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:28 بعد از ظهر
http://parsidoc.ir/images/stories/doc/satellite__.jpg
صنعت و فناوری هوافضا به دلیل ویژگی ها و کاربردهای خاص و منحصر به فرد همواره از بااهمیت ترین و ارزشمندترین صنایع و فناوری ها به شمار رفته است. به طور معمول پیشرفته ترین محصولات و فناوری ها ابتدا در این حوزه تولیدشده و سپس در سایر حوزه های فناوری مورداستفاده قرار گرفته اند.فناوری فضایی به دلیل خصوصیات اش از فناوری هوایی پیچیده تر و دست یافتن به آن از نظر اقتصادی و نظامی و سیاسی ارزشمندتر و حائزاهمیت تر است.یکی از مقوله هایی که در صنعت فضانوردی اهمیت ویژه و بسزایی دارد ماهواره ها و یا همان قمرهای مصنوعی هستند که بی درنگ به دور زمین درحال چرخشند.
ایده استفاده از ماهواره ها برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم توسط آرتورسی کلارک (Arthur C Clarke) دانشمند، ریاضیدان و نویسنده انگلیسی بر سر زبان ها افتاد. او پیشنهاد داد یک ماهواره ارتباطی در مدار ژئوسنکرون زمین (Geostationary orbit) که در فاصله ۰۰۰ ۳۶ کیلومتری سطح زمین و بالای خط استواست قرار گیرد تا توانایی پوشش سیگنال های رادیویی و تلویزیونی را برای۴۰ درصد سطح زمین داشته باشد. این ماهواره می تواند قسمت مشخصی از سطح زمین را به صورت ثابت تحت پوشش خود داشته باشد.
● قمرهای مصنوعی
لغت ماهواره بر طبق تعاریف رایج به سفینه ای گفته می شود که در مداری مشخص و به دور یک سیاره دیگر درحال گردش است. در عصرحاضر که ماهواره و فناوری های وابسته به آن پیشرفت قابل ملاحظه ای در جوامع ایجاد کرده است بخشی از تحقیقات و پژوهش های علمی - تخصصی که در آزمایشگاه های فضایی انجام می شود هرگز امکان انجامشان برروی کره زمین وجودنداشت. این تحقیقات که بسیار زیاد و متنوع است در رشته های پزشکی، مهندسی و سایر رشته ها درحال انجام است و تاکنون دستاوردهای فراوان و ارزنده ای را به جوامع بشری هدیه کرده است. ماهواره هایی که در فضا و درحال گردشند، می توانند اطلاعات باارزشی را در اختیار ما قراردهند که سبب تحولات شگرفی در زمینه های علمی و تحقیقاتی خواهدشد.
● زیرساخت ها
همه فناوری های رایج و موجود برای ایجاد و حفظ بقای خود نیازمند نیروها و زیرساخت هایی هستند که در اجزای تشکیل دهنده آن فناوری باید وجودداشته باشد تا بتوان از آن فناوری استفاده کرد و آن را توسعه داد. درباره استفاده از فناوری فضایی دیگر به زیرساخت هایی نیاز داریم تا بتوان این فناوری را توسعه داد، این زیرساخت به این شرح است:
۱) سیستم پرتاب و هدایت برای دستیابی به موقعیت موردنظر در فضا
۲) تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز در فضا، مطابق نیاز
۳) ایستگاه و پایگاه های زمینی پرتاب و کنترل تجهیزات
هم اکنون سیستم پرتاب توسط موشک هایی که برای این منظور طراحی شده اند انجام می شود و سایر روش های پرتاب و هدایت درحال طی کردن مراحل تحقیقاتی خود هستند، بخش دوم زیرساخت ها یعنی تجهیزات و امکانات موردنیاز در فضا شامل تجهیزات آزمایشگاهی - تحقیقاتی، مخابراتی و تجهیزات موردنیاز فضانوردان در مدت حضورشان در فضا می باشد و بخش سوم زیرساخت ها شامل ایستگاه ها و پایگاه های زمینی برای پرتاب و هدایت ماهواره است که همزمان وظیفه کنترل پرتاب را نیز برعهده دارند.
● ساختمان ماهواره
ماهواره ها یا همان قمرهای مصنوعی از دو بخش عمده تجهیزات بهره می گیرند:
۱) تجهیزات مخابراتی
۲) تجهیزات غیرمخابراتی
بخش اول) از تجهیزات شامل آنتن ها و تکرارکننده ها و ترانس پاندرهاست. در این قسمت سیگنال های فرستاده شده از زمین پس از دریافت و تقویت و تغییر فرکانس مجدداً به زمین فرستاده می شوند و بدین ترتیب ارتباط ماهواره با زمین و ایستگاه مربوطه برای ارسال و دریافت اطلاعات برقرار می شود.
بخش دوم) از تجهیزات درواقع قسمت پشتیبانی فنی ماهواره است که شامل سیستم کنترل حرارتی، سیستم کنترل موقعیت و مدار، سیستم های مکانیکی، سیستم منبع تغذیه و موتورهای مربوطه است.
● نحوه ارتباط
برای برقراری ارتباط با ماهواره از یک ایستگاه زمینی احتیاج به یک دیش بزرگ (Uplink Antenna) است که موجب تمرکز و ارسال اطلاعات به ماهواره می شود. در این ارتباط که میان ماهواره و ایستگاه زمینی برقرار می شود از دو نوع موج و فرکانس استفاده می شود. یکی برای Uplink (فرستادن اطلاعات به ماهواره) و دیگری برای Downlink (دریافت اطلاعات از ماهواره). دیش نصب شده برروی ماهواره سیگنال دریافتی از ایستگاه زمینی را به یک دستگاه گیرنده می فرستد و پس از پردازش به فرستنده ماهواره انتقال می دهد و توسط آنتن فرستنده ماهواره مجدداً به سمت زمین تابیده می شود.
سیگنال ارسالی به سطح زمین توسط دیش های معمولی دریافت و جمع آوری شده و سپس به یک دستگاه گیرنده ماهواره انتقال می یابند و در آنجا مورد پردازش قرار می گیرند.
قدرت سیگنال دریافتی بر روی زمین، نسبت به فاصله زاویه، قدرت فرستندگی ماهواره و نیز نقطه گیرندگی دیش دریافت اطلاعات و آب و هوا و غیره متفاوت بوده و به صورت یک الگوی خاص معرفی می شود.
● انواع ماهواره ها
۱) ماهواره های ارتباطی و مخابراتی (communications satellites)
این گروه از ماهواره ها برای ارتباطات رادیویی - تلویزیونی، اینترنتی و ارتباطات مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرند. نخستین ماهواره از این گروه، ماهواره ای با نام Echo۱ بود که در سال ۱۹۶۰ به فضا پرتاب شد و پس از آن 1Relay و 1Telstar نیز به آن پیوستند.
نخستین ماهواره مخابراتی با مدار زمین ثابت Syncom۳ بود که در سال ۱۹۶۴ در مدار قرار گرفت. هم اکنون ماهواره Inmost که در سال ۱۹۷۹ در مدار قرار گرفت برای برقراری ارتباط تلفن همراه ماهواره ای در ۸۰ کشور جهان مورد استفاده قرار می گیرد.
تقریباً تمام ماهواره های مخابراتی در مدار زمین به صورت ساکن قرار گرفته اند و علائم تلفنی و تلویزیونی به ماهواره فرستاده شده و پس از پردازش توسط ماهواره به ایستگاه زمینی مخابره می شود. بزرگترین ماهواره مخابراتی که هم اکنون در مدار زمین فعال است ماهواره Intellset۶ است که امکان برقراری ۱۲۰۰۰۰ تماس تلفنی همزمان و چندین کانال تلویزیونی را دارد و در حدود ۱۳۰ کشور در مالکیت و عملیات این ماهواره سهیم اند.
۲) ماهواره های هواشناسی (Weather Satellites)
این گروه از ماهواره ها برای مطالعات جوی و هواشناسی مورد استفاده قرار می گیرند و توسط داده هایی که به زمین ارسال می کنند مانند موقعیت ابرها، دما و... وضع هوا پیش بینی می شود.
نخستین ماهواره از این گروه، ماهواره Tiros بود که در سال ۱۹۶۰ در مدار قرار گرفت که توانایی ارسال تصاویر مادون قرمز از ابرها و نیز توانایی شناسایی توفان ها و مسیر آنها را داشت. پس از آن ماهواره های دیگری نیز مانند Nimbus و Itos در مدار قرار گرفتند.
ماهواره های هواشناسی دو نوع اند، آنهایی که در مدار زمین به صورت ساکن قرار دارند که به صورت پیوسته یک سوم زمین را زیر نظر دارند و گروهی که در مدار قطبی مستقرند که می توانند هر ۱۲ ساعت یک بار کل سطح زمین را پوشش دهند.
ماهواره های هواشناسی با ارسال دمای هوا، دمای زمین، سرعت باد و حرکت ابرها هواشناسان را در پیش بینی هوا در روزهای آینده یاری می دهند.
۳) ماهواره های هدایت و ناوبری (Navigation Satellites)
این دسته از ماهواره ها برای تعیین و موقعیت و هدایت وسایل نقلیه دریایی، هوایی و زمینی مورد استفاده قرار می گیرند.
شبکه ای از ماهواره های ردیابی در سراسر جهان به مردم کمک می کند تا محل دقیق خود را با اختلاف چند متر بیابند.
نخستین ماهواره از این نوع، ماهواره Transit۵A بود که در سال ۱۹۶۳ در مدار قرار گرفت. این ماهواره با ارسال سیگنال های خاص توانایی هدایت کشتی ها و هواپیماها را داشت. این گروه از ماهواره ها به دلیل تعداد کم نمی توانستند همه جای زمین را در یک زمان پوشش دهند و به همین دلیل پس از مدتی سری ماهواره های Navstar یا GPS که شامل ۲۴ ماهواره است در مدار قرار گرفت.
با ارسال این ماهواره استفاده کننده ها قادر خواهند بود مکان خود را از نظر طول، عرض و ارتفاع به درستی تعیین کنند (برای مطالعه بیشتر درباره این دسته از ماهواره ها می توانید به روزنامه ایران شماره ۳۶۱۹ به تاریخ ۸۶‎/۲‎/۳ صفحه دانش مراجعه کنید).
۴) ماهواره های تحقیقاتی (Research Satellites)
این دسته از ماهواره ها برای انجام مطالعات و تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرند، تحقیقاتی در زمینه میدان های مغناطیسی، تشعشعات کیهانی، مشخصه های اجرام فضایی، مطالعه امواج خورشیدی و رادیویی از معروف ترین ماهواره های این گروه می توان به هابل (Hubble)، سایلوت (Salyut)، میر (Mir)، اسکای لب (Sky lab) اشاره کرد.
۵) ماهواره های نظامی (Military Satellites)
ماهواره های این گروه عمدتاً در فعالیت های جاسوسی - دفاعی و تهاجمی به کار گرفته می شوند. این فعالیت ها مانند شنود اطلاعات و مکالمات، شناسایی حملات موشکی، شناسایی مراکز خاص، هدایت نیروهای تهاجمی، ایجاد اختلال در مکالمات رقیب و غیره هستند.
۶) ماهواره های شناسایی (Reconnaissance Satellites)
این گروه از ماهواره ها اطلاعات فراوانی را از زمین دریافت کرده و به مراکز کنترل می فرستند. ماهواره های شناسایی استفاده گسترده ای دارند و در بخش های مختلف می توان از آنها استفاده کرد. به عنوان نمونه در مطالعات زمین شناسی می توان مشخصات گسل ها و آتشفشان ها را بررسی کرد و یا در شناسایی منابع آبی سطحی و نیز مطالعه در مورد آب های زیرزمینی و جزر و مد دریاها، ارزیابی و شناسایی جنگل ها و مراتع و بررسی تراکم و کیفیت جنگل ها، بررسی در مورد تنوع زیست محیطی و زیستگاه های حیات وحش، شناسایی آلودگی های مواد آلاینده مانند آلودگی های نفتی، پیش بینی زلزله، توفان، سیل و گردباد، نقشه برداری از تمامی سطوح زمینی و دریایی، مناطق شهری از جمله بافت های شهری، مطالعه و تحقیق راه های حمل و نقل و طراحی راه های جدید از جمله موارد کاربرد این دسته از ماهواره هاست.
از معروف ترین ماهواره های این گروه می توان به Seacet, Spot, Landset۱, Topex و Jers اشاره کرد.
منبع : بنیاد آینده نگر ایران

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:29 بعد از ظهر
سرشت یا ماهیت تکاملی علوم و فنون عصر ما و تاثیر آن بر فرد و جامعه را جز در تحقق رویا های دیرینه انسان در مورد پرواز در هیچ چیز دیگری نمی توان به وضوح مشاهده کرد. دانش واقعی پرواز که بسیاری از سالخوردگان ما در گذشته یی نه چندان دور شاهد تولد آن بوده اند، در آغاز بسیار آهسته و بدون جار و جنجال زیاد رشد می کرد ولی به زودی سرعت پیشرفت های آن از چنان شتابی برخوردار شد که در عرض چند دهه (که در مقابل تاریخ لحظه یی بیش به حساب نمی آید) کلیه موانع و فواصل مکانی موجود در بین کشورهای جهان را از بین برد.
هوانوردی یکی از فنونی است که از همان ابتدای قرن بیستم مشارکت نزدیک و صمیمانه دانشمندان، مهندسان و صنعتگران رشته های مختلف را طلب می کرد و از این طریق مرزهای دانش پرواز را به سرعت توسعه داد، چرا که برای مثال هیچ کس قادر نبود تمامی دانش و اطلاعات مربوط به طرح ، تولید و پرواز یک هواپیمایی جهت حمل و نقل را به تنهایی کسب کند یا مورد استفاده مفید قراردهد.
امروزه رشته های فنی دیگری از قبیل انرژی هسته یی، شمارشگر های سریع الکترونی و سفینه های فضایی نیز به همان اندازه دشوار و بغرنج هستند، با این همه هوانوردی رشته یی است که از اختراع شخصی چند مخترع پیشتاز آغاز شده و تا سطح یک تولید عظیم اجتماعی ارتقا یافته است. در این تلاش دسته جمعی هر گروه از متخصصان طراحی با هماهنگی کاملی نظیر آنچه که در بین اعضای یک ارکستر سمفونی می توان دید با هم به فعالیت می پردازند تا محصولی ارائه دهند که تولید آن هرگز از عهده یک متخصص تنها بر نمی آید . همچنین پیشرفت صنعت هواپیما سازی به سطحی رسیده است که با پایان کار طراحی هر نوع جدید هواپیما بلافاصله تولید انبوه آن شروع می شود و دیگر نیازی به تولید یک هواپیمای نمونه برای بررسی نواقص احتمالی طرح آن احساس نمی شود. اکنون با صراحت می توان گفت که دورنمای هیچ علمی به اندازه علم پرواز وسیع نیست. این علم به انسان کمک می کند که نه تنها مانند پرندگان و حتی بسیار بیشتر، بهتر، بالاتر و سریع تر از آنها پرواز کند بلکه همچنین خود را از جاذبه کره زمین آزاد سازد و در فضای بیکران آسمان گام گذارد.
هوانوردی اسرار بی شماری از طبیعت زمین و هوای اطراف آن و از قوانین حاکم بر حرکت موجودات زنده و غیر زنده آن را برای بشر فاش ساخت و او را با برخی مشکلات و امکانات فضانوردی آشنا کرد.
فضانوردی پرده از روی اسرار دیگری نیز برداشت و انسان امروزی متقاعد شده که بدون ادامه سفرهای فضایی و انجام اکتشافات علمی در فضا هرگز به راز آفرینش پی نخواهد برد.
● راز پرواز
▪ به طور کلی چهار نیرو در پرواز هواپیما مهمترین نقش را دارند که عبارتند از؛
۱) نیروی کشش
۲) نیروی برا
۳) نیروی پسا
۴) نیروی جاذبه زمین.
راز اصلی پرواز هواپیما در موتور یا موتورهای آن بلکه در اصل در شکل بال های آن و در خواص فیزیکی هوا نهفته است. به عبارت دیگر پرواز هواپیما تنها زمانی میسر است که بال های آن به سرعت از میان هوا عبور کنند. در این حالت بال ها نیروی بلندکننده یی به نام نیروی برا تولید می کنند که با نیروی جاذبه زمین مقابله می کند و هواپیما را از سطح زمین بلند کرده و بالا می برد. ولی چون وجود و دوام این نیرو به حرکت بال ها و ادامه آن بستگی دارد، نیروی محرکه یی لازم است که بتواند بال ها را همچنان در حال حرکت نگه دارد و در هوا پیش ببرد. موتور هواپیما بال های آن را از چنین نیروی محرکه یی که «نیروی کشش » نامیده می شود برخوردار می کند.
نیروی کشش موتور علاوه بر پیش راندن هواپیما و عبور دادن سریع بال ها از میان هوا باید بر نیروی پسا یعنی نیروی ناشی از مقاومت هوا در برابر هواپیما نیز غلبه کند. این نیرو که از لحظه آغاز حرکت ایجاد می شود در موقع افزایش سرعت پرواز از نیروی کشش کمتر و در موقع کاهش سرعت پرواز از آن بیشتر می شود، به عبارت دیگر در یک پرواز مستقیم و افقی با سرعت ثابت مقدار نیروی پسا با نیروی کشش برابر می شود.
نیروی برا در بلند کردن هواپیما از سطح زمین و تحمل وزن آن در هوا بزرگ ترین سهم را دارد. این نیرو ظاهراً نامریی است. نیروی برا که همان اختلاف فشار بین هوای روی بال و هوای زیر بال است وقتی که از نیروی جاذبه زمین بیشتر باشد ارتفاع پرواز را افزایش می دهد ولی هر گاه مقدار آن از نیروی جاذبه زمین کمتر باشد ارتفاع پرواز کاهش می یابد. در یک پرواز مستقیم و افقی با ارتفاع ثابت نیروی برا در واقع باید با نیروی جاذبه زمین مساوی شده باشد.
سطح رویین بال را قوسی یا نسبت به سطح زیرین آن قوسی تر می سازند. با این کار مسیر جریان هوا از لبه حمله بال تا لبه فرار آن طولانی تر می شود، در نتیجه وقتی که بال از میان هوا عبور می کند سرعت جریان هوا در سطح رویین آن از سرعت جریان هوا در سطح زیرین آن بیشتر می شود.
این افزایش جریان هوا در روی بال که از سرعت کمتر و فشار بیشتری برخوردار است، امکان بلند کردن بال را فراهم می آورد. لازم به یاد آوری است که تغییر فشار در اثر تغییر سرعت در همه گازها و مایعات وجود دارد و این پدیده تابع قانونی است که توسط دانشمندی به نام «دانیل برنولی» کشف و به اصل یا قانون برنولی معروف شده است.
نويسنده : روشنک جانجانی

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:29 بعد از ظهر
تقریبا همه کسانی که به فضا می روند به «بیماری فضا» مبتلا می شوند که دلیل آن اختلال کارکرد گوش درونی است و از مهمترین نشانه های آن می توان به سردرد اشاره کرد.
علاوه بر این، در وضعیت بی وزنی، مایعات به سمت بخش های بالایی بدن می روند و باعث می شود که شخص دچار گرفتگی بینی شود و صورتش متورم شود. استخوان ها کلسیم از دست می دهند که باعث تشکیل سنگ کلیه می شود. ماهیچه ها لاغر و قلب کوچک می شود.
علاوه بر خشکی و پف کردن، قد فرد نیز بلندتر می شود. نبود جاذبه گرانشی باعث می شود قد بیشتر فضانوردان تا پنج سانتی متر بلندتر شود.
دانشمندان برای بررسی تکامل جنین در فضا، موش های بارداری را به فضا فرستاده اند. از آنجا که تکامل گوش داخلی جنین در حالت بی وزنی صورت می گیرد، موش های نوزاد به مشکلات تعادل دچار می شوند.
اگر هنگام خواب خروپف می کنید، راه حلش سفر به فضاست. در یک پژوهش صورت گرفته در سال ۲۰۰۱ مشخص شد افرادی که در خواب خروپف می کنند، مشکل شان در فضا حل می شود.
بیشتر فضانوردان هنگام خواب در فضا دچار مشکل می شوند. در طول یک روز در ایستگاه فضایی خورشید شانزده بار طلوع و غروب می کند و در نتیجه آهنگ طبیعی بدن مختل می شود.
در شاتل فضایی، فضانوردان با آهنگ موسیقی از خواب برمی خیزند و روز کاری را آغاز می کنند. این آهنگ را مرکز فرماندهی ماموریت در هاستون پخش می کند که البته برای پخش آهنگ ها سلیقه فضانوردان را در نظر می گیرد. اما در ایستگاه فضایی، فضانوردان با زنگ ساعت از خواب برمی خیزند.
اگر روزی بدون لباس فضایی در وضعیت خلأ قرار گرفتید، نفس تان را در سینه حبس نکنید زیرا انبساط ناگهانی گازها به ریه تان آسیب می رساند.
در وضعیت خلأ، آب موجود در زبان، بینی و گوش ها تبخیر می شود.
چنین حادثه یی در سال ۱۹۶۵ روی داد. در آن هنگام در آزمایشی که ناسا انجام می داد، لباس فضایی از کار افتاد و فرد آزمایشگر به مدت ۱۵ ثانیه در خلاء کامل قرار گرفت.
برخلاف فیلم های هالیوودی، اگر شخص در وضعیت خلأ قرار گیرد منفجر نمی شود. نبود اکسیژن در خون است که باعث مرگ فرد می شود که البته حدود دو دقیقه طول می کشد.
نگهداری و مصرف غذاها در فضا بسیار دشوار است. بیشتر غذاهای فضانوردان درون لوله های آلومینیومی (همانند لوله خمیردندان) ذخیره می شود که حاوی حریره غلات است. فضانوردان به خوردن غذاهایی به شکل حبه یا دیگر غذاهای آب زدایی شده نیز عادت دارند.
هرچند که فضانوردان می توانند چاشنی هایی مانند نمک و فلفل به غذای خود اضافه کنند، اما غذاهای دانه یی ممکن است در مری یا بینی گیر کند و باعث خفگی شود.
گم شدن اشیا در ایستگاه و شاتل فضایی امری عادی است. فضانوردان یا مرتب چیزی را گم می کنند، یا دیگر چیزهایی را که همکاران شان گم کرده اند، پیدا می کنند هر چیزی که در جای خود محکم نشده باشد در فضا شناور است و شاید هم گم شود.
فضانوردان پس از بازگشت به زمین، به زحمت دست و پای خود را تکان می دهند. شاید همین دلیلی است که فضانوردان از فرود در سطح زمین با عنوان «تولد دوباره» یاد می کنند.
فضانوردانی که مدت های طولانی در فضا اقامت کرده اند، می گویند دشوارترین چیزی که خود را باید با آن هماهنگ کنند این است که اگر چیزی را که در دست دارند رها کنند، می افتد،
بهتر است فکر سفر به فضا را از سر بیرون کنید، اگر هم رفتید دیگر برنگردید.
تاکنون هجده نفر در ماموریت های فضایی درگذشتند، همه آنها یا هنگام رفت یا هنگام برگشت دچار سانحه شدند، نه هنگام اقامت در فضا. البته تعداد زیادی هم هنگام تمرین یا رویدادهای دیگر درگذشتند.

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:30 بعد از ظهر
http://parsidoc.ir/images/stories/doc/weather_satellite.jpg
شرایط جوی در یک زمان و مکان معین با توجه به دما، فشار هوای بارومتریک، باد، رطوبت، وضعیت ابری و بارندگی مشخص میشود. تغییر فصل به شرایط زمانی با فاصلههای بسیار کوتاه بستگی دارد فواصل زمانی طولانی مدت، معمولاً حداقل به مدت ۳۰ تا ۵۰ سال، آب و هوای هر منطقه را تعیین میکند.
هر نوع آب و هوائی با ۴ عامل اساسی زیر ایجاد میشود:
۱) خورشید وانرژی تابشی آن
۲) زمین با حرکت چرخشی غرب به شرق و ۵/۲۳ درجه انحراف
۳) اتمسفر (سیالی که مخلوطی از گازهای اطراف سیاره را تشکیل میدهد)
۴) تغییرات سطح زمین براثر عوامل طبیعی و حالات ژئوفیزیکی (کوه، اقیانوسها و غیره) بهطوری که باعث چرخش اتمسفر در اطراف زمین میشوند.
● اتمسفر
بدون اتمسفر خارجی، در طول روز اشعههای خورشید پوسته زمین را با دمای بالای ۸۰ درجه سلسیوس خواهند سوزاند و همچنین در شب، سرما به کمتر از ۱۰۰ درجه سلسیوس زیر صفر خواهد رسید.
زمین به وسیله نیروی گرانش که در حدود (۱۵)۱۰ ٭ ۶/۵ تن وزن دارد، پایدار میماند. تقریباً یک درصد اتمسفر در لایهای به ضخامت حدوداً ۳۰ کیلومتر در اطراف زمین قرار میگیرد. اتمسفر عمدتاً ترکیبی از اکسیژن ونیتروژن و نیز کمیتهای لحظهای از دیاکسیدکربن (در حدود ۳درصد) است که نقش مهمی در پایداری دما دارند. ماده اصلی متغیر دیگری که بهصورت چشمگیر وجود دارد، بخار آب است. از دیدگاه هواشناسی، آب از مهمترین اجزاء اتمسفر زمین است. آب در اتمسفر به ۳ شکل بخارات و گازها، قطرات مایع و بلورهای یخی جامد وجود دارد.
اتمسفر، زمین را در چندین لایه متفاوت و جداگانه میپوشاند. اولین و پائینترین لایه، تروپوسفر است که ضخامت آن از ۸ کیلومتر (در دو قطب) تا ۱۶ کیلومتر (در خط استوا) تغییر میکند. هوای تروپوسفر سنگین بوده و مولکولهای آن بستههای چگال هستند. به هر حال تروپوسفر کوچکترین بخش اتمسفر است که شامل ۸۰ درصد وزن کل آن بخارات آب است.
● اطلاعات آب و هوائی چگونه جمعآوری میشود؟
برای انجام مشاهدات هواشناسی از روشهای مختلفی استفاده میشد که شامل راکتها، ماهوارههای هواشناسی، وسائل رادیوئی، فشارسنجها، بادسنجها، بادنماها، رطوبتسنجها، دماسنجها و رادارها است. اطلاعات بهصورت میانگین از سراسر دنیا به مرکز مسلی هواشناسی ارسال و در آنجا رمزگشائی و طرحریزی میشوند. این اطلاعات برای ایجاد نقشههای آب و هوا بر مبنای همزمانی مشاهدات آب و هوائی در لایههای اتمسفری مختلف برای هر منطقه جغرافیائی مورد نظر استفاده میشوند. در بعضی از این نقشهها تغییرات عناصر آب و هوا به وسیله اشکال و علائم مشخص نشان داده میشود. نقاط همفشار رسم شده برای نشان دادن نواحی کمفشار (سیکلونها) و پرفشار (آنتی سیکلونها) و همچنین جبههها (مرزهای بین تودههای هوا) و نواحی دارای بارندگی به کار میرود.
● پیشگوئی آب و هوا
قدیمیترین مدرک علمی فعال در این شاخه از علم هواشناسی (مطالعه اتمسفر زمین، خصوصاً گزارش پیشبینی آب و هوا)، از قرن چهارم میلادی است، اما جمعآوری سریع اطلاعات از ایستگاههای راه دور بعد از اختراع تلگراف میسر شده است. پیشبینی آب و هوا برای هزاران سال، بهعنوان یک هنر قومی و تجربی بوده که توسط دریانوردان، کشاورزان، شکارچیان و ماهیگیران انجام میشد. آنها به کمک مطالعه ابرها، احساس رطوبت هوا، تغییر جهت باد، رفتار احشام و پرندگان، اتصال با ارواح اجدادشان و مراجعه به تجارب خود و آموزش شخصی در زمینه آب و هوا قادر به پیشگوئی آب و هوا بودند.
امروزه پیشبینی آب و هوا علمی به نام هواشناسی است. هواشناسان به وسیله دستگاهها و ماشینهای الکترونیکی به تکنولوژی اطلاعات لحظه به لحظه دست یافتهاند. با به کار بردن مدلهای کامپیوتری بر مبنای فرمولهای ریاضی در علم دینامیک اتمسفر، جداول و الگوهای آب و هوائی در آینده پیشبینی میشوند. بسیاری از فرضیات ساده کننده ضروری در این فرمولها و همچنین اطلاعات ناقص آب و هوائی؛ دقت پیشبینی کامپیوتری را محدود میسازند. به هر حال با پیشرفت سیستمهای کامپیوتری، این مدلها کاملتر و دقیقتر میشوند. هواشناسان براساس دانش خود و آشنائی با تأثیرات محلی و همچنین نقشهبرداری، این پیشبینیها را تفسیر و اصلاح میکنند و در نهایت این پیشبینیها توسط رسانهها به اطلاع همگان میرسد.
پیشبینیهای تفصیلی از آینده معمولاً برای یک دوره زمانی کوتاه (۴۸ ساعت) ارائه میشوند. پیشبینیها برای بیش از ۵ روز معمولاً میتواند برای انحراف از دمای طبیعی و بارندگی روزانه به خوبی انجام شود، اما پیشبینی برای محدوده طولانیتر، کلیتر و با دقت کمتر و مبنی بر دانش معمول آب و هوای منطقه میباشد. مدلهای ریاضی، بهخصوص آنهائی که با سوپر کامپیوترها به تفصیل بیان میشوند. به درک تغییرات آب و هوا شامل الگوهای چرخش جهانی و چگونگی تأثیر آشفتگیهای اتمسفر و اقیانوسها بر روی آب و هوا کمک میکنند.

http://parsidoc.ir/images/stories/doc/weather_satellite_11.jpg

● توفان
توفانها یکی از حوادث مخرب طبیعی میباشند که دارای پتانسیل مرگبارند و در مناطق گرمسیری ایجاد و به وسیله گرمای دریا، بادهای تجارتی شرقی و بادهای ملایم غربی تقویت میشوند. همانطور که توفان به سمت ساحل حرکت میکند مدتوفان، بادهای بلند، بارانهای سیلآسا و سیل را در طول ساحل و از سمت اقیانوس به ساحل میآورند.
توفان ناشی از چرخش بادهائی با توان بسیار زیاد است که به سرعت ثابت ۳۰ متر بر ثانیه یا بیشتر رسیدهاند. چشم یک توفان معمولاً از ۳۲ تا ۴۸ کیلومتر پهنا دارد که ممکن است تا ۶۵۰ کیلومتر هم برسد. یک توفان میتواند ۲ هفته یا بیشتر در بالای آبهای باز در حرکت باشد و همچنین مسیری به عرض تمام کرانه دریا را طی کند.
توفانها میتوانند موجب تورنادوها شوند که این خود بر ویرانگری توفان میافزاید. سیلها نیز بر اثر بارانهای سیلآسا ایجاد و باعث ضرر و زیان جانی و مالی فراوانی میشوند. در واقع حرکت یک توفان درونمرز رودها و رودخانهها میتواند باعث سیل و زمینلرزهها را شود.
بیشترین خطرات بادهای مرتفع یک توفان، مدتوفان است. یک موج عظیم از آب اقیانوس که میتواند ۶ متر ارتفاع و ۱۶ تا ۸۰ کیلومتر پهنا داشته باشد و با ورود به خشکی باعث ریزش زمین شود. این موج میتواند ارتباطات ساحلی را حین حرکت به طرف ساحل ویران کند. ۹۰ درصد ویرانیهای ناشی از توفان به مدتوفان تعلق دارد. قویترین توفانها در قسمتهای کمعمقتر دریا، بلندترین امواج را ایجاد میکنند. مدتوفان بزرگترین تهدید برای مردم در نواحی ساحلی است.
خطرات اولیه یک توفان مواردی چون: مدتوفان، بادهای بلند، آوارها، گردبادها و بارش/ سیل میباشند.
همچنین توفان بر اثر شرایطی چون: سیستمهای کمفشار، درجه حرارتهای گرم بالای اقیانوس، رطوبت محیط (بارش) و الگوهای باد مناطق گرمسیری بالای خط استوا ایجاد میشود.
● فصل توفان
با توجه به توفانهای صورت گرفته در گذشته، بیشترین زمان فعالیت برای گسترش توفان اواسط آگوست تا اواسط اکتبر است. بهطور مثال توفان آتلانتیک از اول ژوئن شروع شده و تا آخر نوامبر هر سال ادامه مییابد. احتمال وقوع توفان در زمستان بسیار کم است. بهطوری که از سال ۱۸۸۶ بهطور رسمی، تنها ۳ توفان در طول ماه دسامبر و یک توفان در طول ماه ژانویه ثبت شده است.
● کشند توفان
اگر مدتوفان در همان زمان ماکزیمم جزر و مد اتفاق بیافتد، ارتفاع آب بیشتر خواهد شد. در این حالت از ترکیب مدتوفان و جزر و مد نجومی، کشند توفان رخ میدهد.
● بارانهای سنگین و سیلآسا
بارانهای سیلآسا مازاد بر ۲۴/۱۵ سانتیمتر میتوانند مهلک باشند و سیلهای ویرانگر ایجاد کنند. این پدیده تهدید اصلی برای نواحی داخلی یک منطقه میباشد.
● باد
نیروی بادهای توفانی، با سرعت ۳۰ متر بر ثانیه میتواند ساختمان بناهای قدیمی را ویران کند که از جمله آثار مخرب آن میتواند بر تابلوها، مصالح ساختمانی، دیوارهها و مواردی از این قبیل باشد.
● تورنادو
توفانها، تورنادوها را تولید میکنند که باعث افزایش قدرت ویرانگری آنها میشود. این تورنادوها اغلب در توفانهای تندری، در مناطق بارانی و در فاصله دور از مرکز توفان و در واقع در نزدیکی دیواره چشم توفان اتفاق میافتند.
▪ مشخصات
بادهای توفانی در نیمکره شمالی، در جهت خلاف حرکت عرقبههای ساعت و اطراف مرکز توفان یا چشم و در نیمکره جنوبی در جهت حرکت عقربه ساعت میچرخند. پدیدههای طبیعی که بر اثر مدتوفان ایجاد میشوند عبارتند از: تغییر دمای آب، گلفاستریم و رانش جریانات باد
نامگذاری مدتوفان دارای تاریخچه خاص است. در اوایل، با توجه به مکانی که آنها اصابت میکردند و یا براساس روز خاصی که وارد خشکی میشدند نامگذاری میشدند، مانند توفان و روز کارگر.
در سال ۱۹۵۰ میلادی اولین توفان ”آسان“ نامگذاری شد که به ساحل فلوریدا بر خورد کرد. نامگذاری توفانها به این صورت، در سال ۱۹۵۳ میلادی آغاز شد و بعد از ۳ سال این نامگذاری لغو و برای نامگذاری مدتوفانها از اسامی مؤنث و نیز شکل و وضعیت توفانها در اقیانوس اطلس، خلیج مکزیک، اقیانوس هند، دریای کارائیب و اقیانوس آرام استفاده شد. بهعنوان مثال مرکز پیشبینی توفان منطقه استوائی، بیشتر توفانهائی را که از دماغه Verde در آفریقا حرکت میکردند را به نام توفانهای گرمسیری نامگذاری کردند.
▪ شدت توفان
شدت توفانها متغیر است. در واقع مدتوفانها همانند یک موج استوائی (ناحیه کمفشار) شروع میشوند و بعد از سازماندهی، شدت آنها افزایش مییابد. وقتی یک باد در مدتوفان تغذیه میشود و سرعتش به ۳۰ متر بر ثانیه میرسد، براساس سرعت و فشار آن به توفان دسته اول تقسیمبندی میشود. در واقع هواشناسان اندازه شدت توفانی به نام suffir - simpson را بر مبنای سرعت باد و فشار آنها برای دستهبندی کردن مدتوفانها، استفاده میکنند.
▪ مسیر مدتوفان
بهطور معمول از روشهای زیر برای مسیریابی مدتوفان استفاده میشود:
۱) عکسبرداری به کمک ماهوارههای هوائی
۲) شناسائی هوائی هک اطلاعات کاملی از مقطع عرضی از داخل توفان میدهد که عموماً توسط شکارچیان توفان شناخته میشوند.
● واقعیاتی در مورد چشم توفان
چشم منطقهای است که از چرخش شدید بادهای نسبتاً سبک و پیدایش آب و هوای ملایم در مرکز یک چرخه باد استوائی شدید تشکیل میشود. اگرچه این بادها در محور چرخشی آرامند ولی، شدت بادها ممکن است به طرف داخل چشم گسترده شود. در منطقهای که در چشم توفان قرار میگیرد معمولاً بارندگی کم یا بدون بارندگی است و حتی گاهی در این مناطق دارای پائینترین سطح فشار بوده و گرمترین دمای چشم ممکن است تا ۱۰ درجه سلسیوس و تا شعاع ۱۲ کیلومتری محیط اطراف گسترده شود.
منطقه چشم توفان نسبتاً آرام است. بیشترین فعالیتهای شدید در ناحیه نزدیک چشم قرار دارند که دیواره چشم نامیده میشوند. در بالای چشم (در حدود ۱۵۰۰۰ متر) ، ماکزیمم خروج هوا به سمت بالا وجود دارد. مقداری از این هوا به طرف داخل حرکت میکند و به داخل چشم وارد میشود، که به این ناحیه ”ابر آزاد“ گفته میشود.
چشم متشکل از هوائی است که به آرامی فرو میرود و دیواره چشم یک جریان خالص میانگین رو به بالا دارد. گرمای چشم ناشی از فشردگی هوای آرام شده میباشد. مکانیزمهای عمومی چشم و دیواره چشم کاملاً قابل درک نیستند. چشم در چرخه باد استوائی کاهش تغییر فاز آب را باعث میشود، یعنی اینکه حالت چشم یک مؤلفه اساسی برای همه شارههای در حال چرخش است. جریان باد ابر گرادیان که قویتر از بادهای محلی گرادیان فشار میباشند، در نزدیکی شعاع ماکزیمم بادها ایجاد میشوند و این باعث میشود که هوا از چشم به سمت دیواره چشم و گریز از مرکز باشد. ویلوگبی در سال ۱۹۹۱ میلادی، بیان کرد که بادهای چرخشی داخل توفانهای استوائی از یک تا ۴ درصد تغییر گرادیان برخوردارند.
حالت دیگر از چرخههای باد استوائی که احتمالاً در شکلگیری و حفظ چشم نقش دارد، همرفت در دیواره چشم است که در چرخههای باد استوائی به شکل باند طویل و باریک باران بوده و در جهت باد افقی قرار میگیرد. به نظر میرسد که این باندها به سمت مرکز کره چرخه باد استوائی قرار میگیرند که باندهای کروزی نامیده میشوند. یک چرخش مستقیم از هوای گرم و مرطوب ایجاد شده و در این سطح همگرا میشود، این چرخش در داخل این باندها بالا میرود و در هوا همگرا شده و روی ۲ کناره این باندها پائین میآید. این فرونشینی بالای یک منطقه وسیع خارج از باند باران، توزیع و در یک منطقه داخلی کوچک متمرکز میشود. به دلیل فرونشینی متمرکز محصور روی سطح داخلی باند، این گرمای محصور به طرف داخل قویتر است. زیرا تیزی فشار در طول باند، به علت سبک بودن هوای گرم افت میکند. افت فشار بر سطح داخلی باعث میشود که بادهای مماسی اطراف چرخه باد استوائی بر اثر افزایش گرادیان فشار افزایش یابند. این باند سرانجام به طرف مرکز حرکت میکند و دور آن حلقه میزند و چشم و دیواره آن شکل میگیرند. بنابراین ابر آزاد چشم ممکن است ناشی از ترکیب نیروی گریز از مرکز دینامیکی جرم خارج از چشم و داخل دیواره چشم و با یک نیروی پائینبرنده ناشی از همرفت رطوبت باشد.
منبع : ماهنامه پیام دریا

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:31 بعد از ظهر
هوا فضا چیست؟ کار یک مهندس هوافضا چیست؟ یک مهندس هوا فضا در پایان دوره کارشناسی چه تواناییهایی دارد؟ هدف از تربیت یک کارشناس هوافضا چیست؟ گرایشها و شاخههای رشته دانشگاهی مهندسی هوافضا در دوره کارشناسی ارشد چیست؟
رشته هوا فضا یکی از رشتههای گروه فنی مهندسی است.با توجه به رشد سریع و ناگهانی این علم در دهههای اخیر هماکنون این رشته جزو رشتههای استراتژیک علوم به حساب میآید.ولی با این وجود این رشته در ایران از قدمت زیادی برخوردار نیست.
رشته مهندسی هوا فضا برای اولین بار در سال ١٣٦٦ وارد ایران شد و اولین دوره کارشناسی این رشته را دانشگاه پلیتکنیک(امیرکبیر) راه اندازی کرد.هم اکنون این رشته در ٥ دانشگاه صنعتی شریف ، امیرکبیر ، امام حسین (ع) ، شهید ستاری و آزاد شعبه علوم و تحقیقات تدریس میشود .
همچون اکثر دیگر رشتههای مهندسی طول متوسط دوره تحصیلی برای دوره کارشناسی ٤ سال است . و همچون بسیاری از رشته های مهندسی دروس این مجموعه شامل دروس عمومی ، پایه ، اصلی ، تخصصی ، کارگاهی و کارآموزی است و زمینههایی چون آیرودینامیک ، سازه هوایی ، مکانیک پرواز و جلوبرندهها دروس تخصصی این رشته را شامل میشوند .
باید توجه داشت که صنایع هوافضا در دنیا یکی از پیشروترین زمینههای تحقیقاتی است و همواره موجبات ترقی و جهش در سایر رشتههای علوم و مهندسی را فراهم ساخته و در این راستا بودجههای عظیم نظامی و غیرنظامی را به خود اختصاص داده است ، موضوعاتی از قبیل طراحی و ساخت هلیکوپتر ، هواپیمای بدون سرنشین ، بدون موتور ، عمود پرواز و یا جنگنده از یک طرف و ساخت پایگاههای فضایی ، مسافرت به کرات دیگر و از طرف دیگر جامعیت و حساسیت این رشته را بیش از پیش روشن میسازد .
به طور کلی میتوان گفت هدف از تحصیل در این رشته آشنایی با شرایط اجسام پرنده و یا اجسام دارای شرایط جسم پرنده و بررسی و تحلیل این شرایط است .
دکتر کامران رییسی استاد رشته مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر در معرفی این رشته میگوید: مهندسی هوافضا مجموعهای از علوم و تواناییهای علمی و عملی در زمینه تحلیل ، طراحی و ساخت وسایل پرنده نظیر هواپیماها ، چرخبالها ، گلایدرها ، موشکها و ماهوارهها است.
یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد این رشته نیز مهندسی هوا فضا را علمی استراتژیک میداند که در آن از همه علوم از جمله متالوژی ، کامپیوتر و الکترونیک استفاده میشود و هدف آن تربیت کارشناسانی است که کادر مورد نیاز محاسبات ، طراحی ، تحقیقات و ساخت صنایع مختلف هواپیمایی ، چرخبالسازی و موشکی را تامین سازند. به همین دلیل دانشجویان این رشته موظف هستند که در طی تحصیل ٣ واحد پروژه بگیرند و در تابستان نیز در دفاتر مهندسی صنایع مربوط کارآموزی بکنند .
دروس تخصصی رشته مهندسی هوافضا بر چهار پایه کلی استوارند این چهار رکن اصلی عبارتند از : آیرودینامیک ، جلوبرنده ها ، مکانیک پرواز و سازههای هوافضایی .
به عنوان توضیح میتوان به این نکات اشاره کرد که :
آیرودینامیک به مطالعه و بررسی جریان هوا ، محاسبه نیروها و گشتاورهای ناشی از آن بر روی جسم پرنده میپردازد و مهندس هوا فضا با فراگیری این علم به تحلیل جریانهای پیچیده در اطراف اجسام پرنده پرداخته و با به دست آوردن نیروهای آئرودینامیکی امکان بررسی پایداری و طراحی سازه را فراهم میکند .
جلوبرندهها به مطالعه و بررسی سیستمهای جلوبرنده اعم از موتورهای پیستونی ، توربینی ، راکتها و نحوه تولید نیروی رانش در آنها میپردازد .
مکانیک پرواز به مطالعه و بررسی رفتار و حرکات جسم پرنده با استفاده از اطلاعات آئرودینامیکی ، هندسی و وزنی میپردازد و در واقع علم مکانیک پرواز از عملکرد ( performance ) تشکیل میشود و عملکرد به بررسی برد ، مسافت نشست و برخاست ، مداومت پروازی در سرعتهای مختلف و پایداری و کنترل وسایل پرنده میپردازد .
سازههای هوافضایی به مطالعه و بررسی سازههای هواپیما و دیگر وسایل پرنده میپردازد و هدف آن طراحی سازههایی است که علاوه بر استحکام کافی در برابر بارهای آئرودینامیکی و سایر بارهای استاتیکی وارد بر وسایل پرنده ، حداقل وزن ممکن را نیز داشته باشند .
قابل ذکر است که این رشته در مقطع کارشناسی ارشد ( در ایران ) دارای همین گرایشها میباشد و هم اکنون قابلیت ادامه تحصیل در رشته هوا فضا در داخل کشور تا مقطع دکترا میسر میباشد .
رشته هوافضا قرابت زیادی با تمامی گرایشهای مهندسی مکانیک دارد به این جهت دارای تعدادی واحد مشترک با گرایشهای مهندسی مکانیک مثل جامدات و سیالات میباشد .
و اما در مورد دورنمای شغلی و آینده کاری فارق التحصیلان رشته مهندسی هوا فضا :
در این زمینه دکتر رییسی اشاره میکند که:
همانطور که پیش از این گفتیم هدف اصلی صنعت هوافضا طراحی و ساخت وسایل پرنده است ، در نتیجه فارغالتحصیلان مهندسی هوافضا میتوانند در صنایع و موسسات تحقیقاتی هواپیمایی ، موشکی و ماهواره فعالیت بکنند و همچنین در کلیه موسسات و سازمانهایی که به نحوی از وسایل پرنده استفاده میکنند ، به عنوان کارشناس تحقیق در عملیات و تعمیر و نگهداری خدمت کنند. اما علاوه بر اشتغال در مراکز فوق یک مهندس هوافضا با تسلط بر علوم آئرودینامیک ، طراحی سازه و روشهای طراحی توربو ماشینها توانایی کار در شاخههای متعددی از مهندسی و پروژههای خارج از حیطه صنایع هوافضایی را نیز دارد.
کاربرد زمینههای مطالعاتی یک مهندس هوافضا تنها به طراحی هواپیما و وسایل پرنده محدود نمیشود. برای مثال آئرودینامیک خودروها از برخی جهات شباهت زیادی به آئرودینامیک هواپیما دارد و امروزه در اغلب صنایع خودروسازی با استفاده از تونل باد و علم آئرودینامیک ، خودروهای کم مصرفتری میسازند. فرایند سیستمهای کنترل صنعتی نیز با فرایندهای طراحی کنترل در وسایل پرنده بر یک مبنا است و همچنین سازه اتومبیل و کشتی مشترکات زیادی با سازه یک هواپیما دارد و بالاخره توربینهای گاز یک نیروگاه یا ایستگاه پمپ گاز همانند یک موتور جت تحلیل و طراحی میگردند. در نتیجه یک مهندس هوافضا علاوه بر شرکتهای هوایی در نیروگاهها ، صنایع نفت و گاز و صنایع خودروسازی فرصتهای شغلی خوبی دارد.
و اما در مورد مشکلات و دشواریهای شغلی فارغالتحصیلان این رشته نیز میتوان به این نکات اشاره کرد که : مهمترین مشکل این رشته جدید بودن آن است و این که هنوز برای آن برنامهریزیهای لازم به صورت کلان تدوین نشده است و در نتیجه پراکندهکاری در این رشته زیاد است و در کل جذب نیروی انسانی از کانال صحیحی انجام نمیگیرد وگرنه عمدتا فارغالتحصیلان این رشته از نظر بازارکار مشکلی ندارند.
رشته مهندسی هوافضا نیازمند سرمایهگذاری کلان است و بیش از سایر صنایع از وضعیت اقتصادی کشور تاثیر میپذیرد یعنی اگر رشد اقتصادی خوبی داشته باشیم سرمایهگذاری در این بخش بیشتر میباشد و البته عکس این قضیه نیز صادق است.
فارغالتحصیلان کادر مورد نیاز محاسبات ، طراحی، تحقیقات و ساخت صنایع مختلف هواپیمایی، هلیکوپترسازی، موشکی و صنایع دیگر را تامین میکنند.
● و اما هوافضا در بخش خصوصی چه جایگاهی دارد ؟
در سال ٧٠ وزارت صنایع لایحهای به مجلس داد که بر اساس آن بخش خصوصی میتوانست در کشور فعالیتهایی در زمینه هوافضا انجام بدهد . از سال ٧٢ نیز به صورت رسمی مجموعهای در وزارت صنایع متولی این کار شد و به صورت هدایتکننده شرکتها و مجموعههای بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرد که حاصل این کار ، تولیداتی مثل ساخت هواپیمای گلایدر در بخش خصوصی بود که طراحی آن توسط فارغالتحصیلان همین رشته انجام شد و در حال حاضر نیز ١٠ فروند از این هواپیما تولید شده و با اخذ مجوزهای بینالمللی در باشگاههای سازمان هواپیمایی کشوری شروع به فعالیت کرده است. همچنین میتوان به پروژه طراحی و ساخت هواپیمای سبک موتوردار اشاره کرد که با موفقیت انجام شده و پروازهای آزمایشی را نیز انجام داده است و بالاخره پروژه هواپیمای سمپاش از پروژههایی است که به تازگی در بخش خصوصی صنایع کشور مطرح شده است .
در حال حاضر در کشور ما به ساخت هواپیما به دلیل عدم سرمایهگذاری توجه زیادی نمیشود اما فارغالتحصیلان این رشته میتوانند در فرودگاهها در قسمت تعمیر و نگهداری هوایی و همچنین در صنایع دفاع روی طراحی موشک و جنگافزارها فعالیت بکنند. علاوه بر اینها میتوانند روی آئرودینامیک خودروها، سازههای خودروسازی و تولید توربینهای بخار برای تولید برق کار بکنند. فارغالتحصیلان این رشته میتوانند در شرکتهای خصوصی، هواپیماهای کوچک دو نفره و یا چهارنفرهای را که در دست ساخت است با استانداردهای بینالمللی تطابق داده و برای هواپیما گواهی پرواز یا تولید بگیرند.
منبع : ایسنا

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:31 بعد از ظهر
در زمان شوروی سابق در شهر سنت پیترز بورگ (لنین گراد سابق) در موسسه ون ای ای اولین پروژه ها برای طراحی ماه نورد ها مریخ نورد ها و کاوشگر های زهره انجام شدند.
اما در واقع می توان گفت که شوروی در پروژه ی ساخت ماه نورد ها چندان موفق نشد. ماه نورد هایی که در لنینگراد سابق ساخته شدند برای کار روی ماه مناسب نبودند. موسسه ی صنعتی ون ای ای ساخت قسمت حرکتی ( مانند ساختار چرخ ها) ماه نورد را بر عهده گرفت و بدین ترتیب اولین ماه نورد شوروی طراحی و ساخته شد.
موسسه ی صنعتی ون ای ای دو برتری نسبت به موسسه های صنعتی دیگر داشت. اولین برتری این موسسه متخصصان آن بودند. متخصصان این موسسه در زمینه ی چگونگی تماس چرخ های ماه نورد با سطوح مختلف آزمایش های لازم را به عمل آورده بودند.
موسسه ی و ن ای ای طراحی چرخ های ماه نورد ها را برعهده گرفت و این دومین برتری این موسسه محسوب می شد زیرا در آن زمان هیچ نهاد صنعتی دیگری توانایی مدیریت این قسمت از پروژه را نداشت. بسیاری از محققان بر این باور بودند که دریا های شنی ماه خیالی است. گروهی از کارشناسان پیشنهاد دادند تا ماه نورد مانند قایق باشد. اما تمام این طرح ها عملی نشدند. دانشمند معروف شوروی سابق کارلیف بر این باور بود که ماه دارای سطحی سخت است و فرود ماه نورد روی ماه باید به نرمی صورت بگیرد.بسیاری از دانشمندان شوروی سابق در دو موسسه ی و ن ای ای و OKB-۱ گرد هم آمدند تا در این پروژه همکاری کنند. همانطور که می دانیم ماه جو ندارد و دمای آن در روز از ۱۵۰- تا ۱۵۰ + درجه ی سانتیگراد تغییر می کند.
بنابراین تصمیم گرفته شد تا تمام ابزار های ماه نورد در محفظه ایی (که دارای تنظیم کننده ی حرارت باشد) قرار داده شوند. برای اینکه ماه نورد بتواند شب ها در ماه فعالیت خود را ادامه دهد تصمیم گرفته شد تا رادیاتور ماه نورد درمحفظه ای نگهداری شود و منبع انرژی گرمایی ماه نورد تمام ابزار را از سرما حفظ کند. در برنامه ی شوروی تصمیم گرفته شد تا از انرژی خورشیدی برای حرکت ماه نورد به کار گرفته شود. هنگامی که فضانوردان امریکا روی سطح ماه فرود آمدند و مشاهده کردند که باتری های خورشیدی ماه نورد شوروی توسط گرد و غبار های ماه پوشیده نشده است شگفت زده شدند.
ولی آن ها خود با این مشکل رو به رو شدند. می توان گفت که ماه نورد شوروی دو گونه سرعت داشت یکی km/h ۰,۸۵ و دیگری km/h۲ . اینگونه سرعت ها سبب بالا بردن گردو غبار ماه نمی شد و در نتیجه باتری های خورشیدی ماه نورد به آسانی کار خود را انجام می دادند. کنترل ماه نورد ها از فاصله ی ۴۰۰۰۰۰ هزار کیلومتری صورت می گرفت و سبب می شد تا ماه نورد سرعت کمی هنگام حرکت داشته باشد. شوروی در برنامه ی سفر به ماه محل فرود ماه نورد ها را برای فرود فضانورد های خود تعیین کرد.
در ۱۹ فوریه سال ۱۹۶۹ شوروی ماه نورد خود را به کمک موشک پروتون پرتاب کرد اما محفظه ی فشار هوای راکت پروتون با مشکل مواجه شد و راکت به همراه ماه نورد منفجر شدند. ۱۷ نوامبر سال ۱۹۷۰ ماه نورد شوروی روی سطح ماه فرود آمد. دانشمندان شوروی محاسبات دقیق برای فرود ماه نورد و چگونگی عملکرد آن را انجام داده بودند. ماه نورد اول شوروی با موفقیت ماموریت خود را انجام داد و در مدت ۱۰ ماه مسافتی حدود ۱۰۵۴۰ متر را پیمود. ماه نورد دوم شوروی که در ژانویه ی سال ۱۹۷۳ به سطح ماه رسید از نظر فنی با ماه نورد اول شوروی تفاوت اساسی داشت. یکی از تفاوت های آن در مقایسه با ماه نورد قبلی این بود که ماه نورد دوم در روز سوم خود مسافتی حدود ۱۶۵۳۳متر را طی کرده بود. اما ماه نورد دوم به دو دلیل از کار افتاد. دلیل اول این بود که هنگامی که ماه نورد باتری ها ی خورشیدی خود را باز کرده بود با حرکت به عقب خود وارد یکی از دهانه های ماه شد و شن سطح ماه وارد صفحات خورشیدی آن شد. دلیل دوم آن این بود که شن های سطح ماه همچنین وارد رادیاتور ماه نورد شدند و سبب افرایش دمای آن محفظه شدند و سرانجام ماه نورد هم از کار افتاد. در سال ۱۹۷۷ شوروی در صدد پرتاب سومین ماه نورد خود شد اما تمام راکت های حمل کننده ی پروتون برای پرتاب ماهواره های ارتباطاتی در نظر گرفته شده بودند به همین دلیل سومین ماه نورد شوروی از رسیدن به ماه بازماند. طراحی تمام ماه نورد ها در موسسه صنعتی و ن ای ای شوروی صورت گرفت در این موسسه علاوه بر طراحی ماه نورد ها طراحی کاوشگر های دیگر نیز صورت گرفت. با فرود آمدن آپولو های امریکا می توان گفت که بخش زیادی از فعالیت موسسه ی ون ای ای شوروی در زمینه ی ماه نورد ها رو به کاستی نهادند.
منبع : آسمان پارس
گردآورنده : صبا اکبری

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:32 بعد از ظهر
هرچند سال یک بار تصویری فضایی از گوشهای از آسمان منتشر می شود که بسیاری از افراد که قدرت تخیل بالایی دارند از آن شکل صورت یا اندام یک انسان در میآورند و آن را منسوب به موجودات فضایی میدانند که با ارابه خدایان، هزاران سال پیش روی زمین فرود آمدند و با فراعنه مصر باستان مراوداتی هم داشتهاند! اما چند وقت بعد، دوباره عکسی دقیق و بررسیهای کارشناسانه این حرفها را رد میکند.
معروفترین این ماجراها مربوط به عکسی میشد که فضاپیمای وایکینگ در ۱۹۷۶ از مریخ گرفت و تصویر یک صورت انسان در آن پیدا بود. عکسهای دقیقتر در ماموریتهای بعدی به خصوص ماموریت «مارس گلوبال سورویر» نشان داد که این فقط یک تپه است که در تصویر وایکینگ اینطور افتادهاست.
اما در جدیدترین این موارد، در یکی از عکسهایی که سال ۲۰۰۷ مریخ نورد اسپریت از این سیاره فرستاده است، لکه سیاهی دیده میشود که شبیه مجسمه سنگی زنی، نشسته روی سنگ است.
این تصویر، اگرچه در روزهای اخیر جنجالی در رسانههای غربی به پا کرد اما در مقایسه با تصاویر قبلی میشود گفت آنچنان هم سروصدا نکرد و سرانجام بررسی و جمعآوری نظرات کارشناسان نشان داد این تصویر تنها یک صخره سنگی است که از این زاویه خاص اینطور دیده میشود.
اما این مسئله باز این سئوال را در ذهن خیلیها ایجاد کرد که آیا اصلا وقوع چنین رویدادی ممکن است؟
ماجرای تنهایی بشر در کائنات و سفر انسانهای فضایی به زمین ماجرایی طولانی به قدمت تاریخ دارد.
اکثر ما با داستانهایی که از ارتباط فراعنه با آدم فضاییها در تاریخ نقل شدهاست، آشناییم. عنوان کلاسیک ارابه خدایان را هم شنیدهایم.
اما روزبهروز با پیشرفت علم و ایجاد درک عمیقتر در بشر از شرایط و امکاناتی که در جهان باید مهیا شود تا حیات هوشمند شکل بگیرد، هنوزهم افرادی پیدا میشوند که دنبال پرکردن این تنهایی نوع بشر در کائنات هستند.
هنوز هم افرادی در دنیا دنبال هوش فرازمینی و یا حداقل آثار آن در همین نزدیکیها هستند.
داستانها و فیلمهای بزرگ ژانر علمی تخیلی هم کم نیستند. حتی یکی از برجستهترین آثار تاریخ سینما، «۲۰۰۱، ادیسه فضایی» را استنلی کوبریک درباره حیات هوشمند و آثارآن در نزدیکی ما، ساختهاست.
هنوز هم در تاریخ رادیو، از اجرای شاهکار اورسون ولز از رمان «جنگ دنیاها» در سال ۱۹۳۸ در رادیو CBS بهعنوان شاهکار تاریخ نمایشنامههای رادیویی یاد میشود و البته رفتار عجیب مردم آمریکا پس از آن قسمت معروف نمایشنامه شاید توضیح خوبی باشد که چرا ما هنوز دنبال هوش فرازمینی هستیم!
در آستانه فرورفتن دنیا به دوران مصیبتبار جنگ دوم جهانی و در دوران پساز رکود اقتصادی ایالات متحده پس از سهشنبه سیاه بورس وال استریت، مردم که در شرایط بد اقتصادی زندگی میکردند، پای رادیو مینشستند تا حداقل دوران فراغت خود را با آن سپری کنند.
در چنین شرایطی است که تخیل شکل میگیرد. اجرای شاهکار اورسون ولز از صحنهای که فضاپیماهای مریخیها به زمین حمله میکنند در روز ۳۰ اکتبر آنسال، آنقدر عالی بود که مردم در سراسر آمریکا از ترس بیرون ریختند و به آسمان نگاه میکردند تا ببینند این مصیبت کی بالای سر آنها میرسد!
شاید اگر بدانیم که حیات چهطور شکل گرفته و چه محدودیتهای برای انتقال یک موجود هوشمند به جایی در حوالی سیاره ما، مثلا مریخ، وجود دارد، به قدرت تخیل بشر، بیشتر پی ببریم!
● حیات از کجا آمدهاست؟
حیات روی کره زمین سابقهای حدود ۴ میلیارد سال دارد. درحالی که تئوریهای جدید بیان میکنند که مولکولهای اصلی و پایهای حیات از حدود ۶میلیارد سال پیش در فضای اطراف منظومه شمسی وجود داشتهاند پیش از این تصور میشد که عناصر پایهای حیات در زیر اقیانوسها و در کنار آتشفشانهای زیر دریا شکل گرفتهباشد.
اما این تئوری یک مشکل داشت. یکی از انواع مولکولهای پایه حیات، پروتئینها هستند. پروتئینها مسئول کنترل کلیه اعمال حیاتی در بدن انسان هستند.
همه انواع پروتئینها و آنزیمها از ۲۱ نوع مولکول پایهای ساختهشدهاند که ترکیبهای مختلف این مولکولها، پروتئینها را میسازد. این مولکولهای پایهایتر، اسیدهای آمینه هستند.
نکته جالب این است که اسیدهای آمینه متقارن نیستند. گروهی از آنها چپگرد هستند و گروهی راستگرد. البته این بهمریختگی تقارن، مانعی در برابر فعالیتهای حیاتی آنها نیست.
وقتی در آزمایشگاه و با استفاده از روشهای شیمیایی، اسید آمینه تولید میشود، میبینیم که ۵۰ درصد آنها چپگرد و ۵۰ درصد آنها راستگردند.
اما وقتی که پروتئینهای طبیعی را به اسیدهای آمینه تجزیه میکنیم، چه این پروتئین از یک سیب درشت لبنانی خارج شدهباشد، چه از بدن یک جانور دریایی در اعماق اقیانوس آرام و چه از تن یک اسکیمو در آلاسکا، درهرصورت همه اسیدهای آمینه آن چپ گردند.
هیچ کدام از نظریههایی که بهنوعی توجیه میکند که حیات روی زمین شکل گرفتهاست، نمیتواند این پدیده را توجیه کند.
اما اگر فرض بر این باشد که این عناصر پایه حیات در فضای اطراف منظومه شمسی پخش باشند، آنگاه میتوان چپگرد بودن اسیدهای آمینه را توجیه کرد. میدانیم که در خورشید، فرآیندهای هستهای هستند که انرژی تولید میکنند.
اما میزان انرژی تولید شده به میزان سوخت هستهای (هیدروژن) که درخورشید مصرف می شود بستگی دارد. همین باعث میشود که فرکانس اصلی نوری که از خورشید ساطع میشود، در طول زمان تغییر کند.
حدود ۶ میلیارد سال پیش، پیک این فرکانس در محدودهای بوده که میتوانسته اسیدهای آمینه راستگرد را تجزیه کند اما اسیدهای آمینه چپگرد، به دلیل همین عدم تقارن، انرژی متفاوتی برای تجزیه شدن لازم داشتهاند و برای همین باقی ماندهاند.
برای تایید این نظریه،آژانس فضایی اروپا، فضاپیمای بیسرنشین و روباتیک «روزتا» را ۲سال پیش به فضا فرستاد تا با استخراج یخهای یک دنبالهدار در سال ۲۰۱۴ و بررسی اسیدهای آمینه روی آن، این نظریه را تایید، یا رد کند.
اگر عناصر پایهای حیات در فضا موجود و درحرکت باشند یا این که حداقل در کهکشان راهشیری وجود داشته باشند، در هر نقطهای که بتوانند و شرایط مناسب باشد، مثل زمین میتواند حیات به شکل ساده آن شکل بگیرد. قمر تایتان (کیوان)، قمر اروپا (مشتری) از مکانهای مناسب فعلی در کهکشان راهشیری هستند.
همچنین گذشته مریخ هم میتواند حیات ساده مولکولی و سلولی را تجربه کردهباشد. اما احتمال این که این حیات ساده در طی یک فرآیند تکامل تبدیل به یک موجود هوشمند بشود، در حد صفر است.
شاید در کهکشانی که میلیونها سال نوری با ما فاصله دارد، چنین اتفاقی زمانی بیافتد. اما این حیات چگونه و چهطور میخواهد حدس بزند که به کدام سمت و سو برود تا انسانهای زمینی را پیدا کند.
این همان مشکلی است که ما هم با آن مواجهیم و علاقهمندان زیادی از سراسر دنیا در پروژه «ستی» به دنبال این حیات هوشمند میگردند.
● وعده دیدار در مریخ
این که چرا ما بیشتر دنبال این آثار موجودات فضایی در مریخ میگردیم هم مسئله جالبی است.
طرفداران نظریه «وجود یک موجود هوشمند فضایی که زمانی از زمین دیدار کردهاست» ادعا میکنند که این موجودات آثار خود را روی مریخ گذاشتهاند تا زمانی که بشر به آن حد از فناوری برسد که بتواند این آثار را روی مریخ پیدا کند، دنبال آنها بگردد! اما اگر کمی عاقلانهتر به این قضیه فکر کنیم میبینیم که «ماه» جای بهتری برای این کار است.
البته آرتور سی کلارک در رمان ۲۰۰۱ ادیسه فضایی به این نکته پیبرده است اما این رمان سالها بعد از «جنگ دنیاها» نوشته شده که در آن مریخ مرکز این موجودات بودهاست و شاید برای همین است که مریخ اینطور اثرش را روی ذهن ما گذاشتهاست.
هرچه احتمال پیدا کردن گونههای ساده از حیات مثل فسیل موجودات تکسلولی یا مایکرومولکولها در منظومه شمسی، با فعالیتهای فضایی بیشتر می شود، واقعیتهای زیادی بر ما آشکار میشود که نتیجه آن این است: «ما تنها موجودات هوشمند کائنات هستیم»!
موضوع واقعا جالب و جذاب میشود اگر ما موجودات فضایی هوشمندی در حد خودمان یا حتی بسیار سادهتر در جایی بسیار دورتر پیدا کنیم و با آنها مراوداتی هم داشتهباشیم. اما علم احتمال وقوع چنین رویدادی را نزدیک به صفر میداند. دقت کنید: نزدیک به صفر.

feedback
1391،03،12, ساعت : 06:33 بعد از ظهر
كنستانتين تسيلوفسكي ، مهندس و معلم پرآوازه روس كه او را يكي از بنيانگذاران عصر فضا مي دانند، وقتي هنوز پروازهاي فضايي روياي دور از ذهن علم زمان بود، تقدير انسان در مقابله با جهان آينده را اين گونه تصريح كرد: «زمين گهواره تمدن است. اما هيچ كودكي را نمي توان براي هميشه در گهواره نگاه داشت» اين طرز تفكر اگرچه زماني بسيار خيالپردازانه به نظر مي رسيد، اما هر چه زمان بيشتر به پيش مي رود ضرورت آن بيشتر از گذشته ، خود را به جامعه تحميل مي كند.
ريشه انديشه سفر به فضا و آرزوي پرواز در آسمان ها و مهاجرت به دنياهاي ديگر را بايد در اعصار و قرون بسيار دور جستجو كرد. انسان از زماني كه به خاطر مي آورد، مجذوب جهان شگفت انگيز آسمان شب بوده و همواره سعي مي كرده است تا بتواند درك بهتري از اين جهان به دست آورد و آن را قابل دستيابي كند. زماني اين تلاش در قالب و چهره اساطير خود را نشان داد و زماني ديگر در قالب افسانه ها و داستان ها و زماني در قالب تخيل هاي آينده نگرانه و در دوره اي بسيار جديد، به شكل واقعيت هاي فيزيكي و بيروني درآمد. در طول اين تاريخ طولاني ، نوع نگاه به آسمان نيز دگرگون شده است.اگر زماني كشف دنياهاي ناشناخته عامل اصلي تحريك كنجكاوي بشر براي درك فضا بود، اينك به نظر مي رسد نيازهاي اساسي باعث ايجاد شتاب جديد در اين عرصه شده است. نگاهي به حضور انسان در فضا اكتبر سال 1957 زماني بود كه انسان قدم به فضا گذاشت.
ماهواره كوچكي به نام اسپوتينك 1 ، از سوي اتحاد جماهير شوروي سابق به فضا رفت و صداي ضربان مانند آن براي بسياري استعاره اي از تولد عصر فضا بود. پرتاب اسپوتينك در آن دوره فراتر از ماجراجويي علمي بود و همان گونه كه بعدها روس ها اعلام كردند هدف اصلي ، پيشبرد سيستم هاي دفاع فضايي بود؛ اما اين شروع اگرچه ريشه در دل جنگ جهاني و فناوري موشك هاي VII آلماني داشت ، مسيري متفاوت را در پيش گرفت و دستاوردهاي صلح جويانه آن به طور چشمگيري بر استفاده هاي نظامي از آن غلبه يافت. پرتاب اسپوتينك 1 در آغاز جنگ سرد رقابت دو ابرقدرت ، زمان را به فضا كشاند و در پي پرتاب اسپوتينك ، از سوي روس ها، امريكايي ها هميشه چند قدم عقب تر از رقيب شان ، آنها را دنبال مي كردند. اولين انسان در فضا، اولين بانوي فضانورد در فضا، اولين عمليات الحاق فضايي و نخستين سفر رباتيك به دنياهاي ديگر، دستاوردهايي بود كه روس ها حريف را شكست دادند.امريكا كه در آن روزگار نگران وجهه عمومي خود بود در دهه 1960 سعي كرد با پيروزي در يكي از مهم ترين چالش ها، كل رقابت را به نفع خود خاتمه دهد و اين گونه بود كه جان ، اف ،كندي رئيس جمهور وقت ايالات متحده ، در سخنراني معروفي كه در آغاز دهه 1960 ايراد كرد، ناسا (سازمان هوا و فضانوردي امريكا) را مامور كرد تا پيش از پايان دهه 60 فضانوردي را بر سطح ماه فرود آورد.اين اقدام پر هزينه كه فراتر از توان فني آن زمان بود با اين جمله كندي توجيه شد « ما به ماه خواهيم رفت نه به اين دليل كه اين كار ساده اي است ، بلكه به اين دليل كه چالشي بسيار دشوار است».بدين ترتيب ، مجموعه صدها هزار نفر از بهترين كارشناسان جهان در ناسا ماموريتي را آغاز كردند كه ميلياردها دلار هزينه دربرداشت و در نهايت با فرود محفظه مه نشين عقاب ، در ماموريت آپولو 11 بر سطح ماه و قدم گذاشتن نيل آرمسترانگ بر سطح قمر زمين ، اين طرح با موقعيت به نتيجه رسيد. زماني كه آرمسترانگ لحظاتي پس از پاي گذاشتن به ماه وضعيت خود را با جمله معروف قدمي كوچك براي يك انسان و جهشي غول آسا براي بشريت توصيف كرد بسياري گمان مي كردند انسان وارد عصر تسخير فضا شده است و به زودي شركت هاي مسكوني و تحقيقاتي در ماه تاسيس خواهند شد و نخستين پيشگامان به مريخ گام خواهند نهاد و تا پايان قرن بيستم بدنه و ساختار اصلي نخستين مستعمره هاي انساني در فضا بنا نهاده خواهد شد. حتي بسياري معتقد بودند بازي هاي المپيك در سال 2000 در ماه برگزار خواهد شد؛ اما اين اتفاق نيفتاد. مهم ترين دليل كاهش سرعت پيشرفت هاي فضايي را بايد در مساله اي به نام بودجه و پايان دوره جنگ سرد و رقابت هاي فضايي اين عصر جستجو كرد. هزينه هاي اكتشافات سرنشين دار با توجه به هزينه هاي بالاي اكتشافات سرنشين دار، دانشمندان و مهندسان سعي كردند بودجه خود را صرف تحقيقات و اكتشافاتي كنند كه با صرف هزينه كمتر دستاوردهاي بيشتري را به ارمغان بياورد. به همين دليل ، اگر چه تحقيقات بر سر اثرات اقامت طولاني مدت حضور انسان در فضا بويژه در طرح ايستگاه فضايي مير و ايستگاه بين المللي فضايي ادامه يافت ، اما اين كاوش هاي كوچك و كم سرو صدا بود كه افق ديد دانشمندان در خصوص جهان را بهبود بخشيد و از سويي ديگر فرآيندي مهم را در افزايش شرايط زندگي انسان به سياره زمين فراهم آورد
.امروزه بدون اين كه خودمان متوجه شويم ، شاهد رشد و نفوذ جدي و چشمگير فناوري هاي فضايي در زندگي روزمره خود هستيم.از ارتباطات راديويي و تلويزيوني گرفته تا شبكه اينترنت و كنترل بسياري از شوون زندگي مدرن و مسائلي مانند جهت يابي تا تعيين منابع سطحي و زيرسطحي و تصويربرداري هاي شناسايي و پيش بيني حوادث غيرمترقبه تا هزاران كاربرد خرد و كلان ديگر.اما اين تازه آغاز دوره فضاست. كاوش هاي فضايي باعث شده است بسياري از سيارات و مناطق دور دست كيهان مورد كاوش قرار گيرد. برخي از قديمي ترين و بنيادي ترين پرسش هاي بشر امروز به واسطه چنين فناوري اي است كه زير ذره بين علم قرار گرفته و اين راهي طولاني است كه تازه گام هاي نخست آن برداشته شده و انسان را براي دور تازه اي از سفرهاي فضايي آماده كرده است.بزودي فصل جديدي از سفرهاي فضايي رباتيك و سرنشين دار آغاز خواهد شد، اما اين بار سفرها تفاوت فاحشي با سفرهاي قبلي خواهد داشت و آن انجام آنها برپايه نيازهاي واقعي انسان و نه صرف ارضاي كنجكاوي است.اگر چه هميشه كاوش هاي محض علمي ادامه خواهد يافت تا زمينه هايي را ايجاد كند كه روزي ارزش كاربردي پيدا كند، اما سفرهاي كاربردي جديدي در راه است. با اهداي جايزه انصاري X پرايز در چند سال قبل ، صنايع خصوصي به طور جدي وارد رقابت هاي فضايي شدند. انوشه انصاري ، پشتيبان اين جايزه و نخستين بانوي فضاگرد جهان معتقد است: «حضور بخش خصوصي ، انقلابي جديد در عرصه فضا ايجاد خواهد كرد. همان طور كه ورود آن به حوزه اينترنت كه مدت ها با سختي به حيات خود ادامه مي داد باعث شد اين شبكه چنين عالمگير شود، در فضا نيز با وارد شدن مباحث مربوط به حوزه رقابتي و منافع كلاني كه در فضا وجود دارد، باعث رشد پيشرفت هاي جدي در اين حوزه خواهد شد».در كنار بخش خصوصي كه از الان عزم خود رابراي برقراري خطوط پروازهاي فضايي شخصي تا زير مدار (ارتفاع 100كيلومتري )، سفرهاي تفريحي به هتل هاي فضايي در مدار زمين و حتي سفر سرنشين دار به ماه جزم و جايزه گوگل X پرايز را در اين موارد وضع كرده است ، بخش ها و آژانس هاي دولتي نيز سفرهاي جديدي را هدف گرفته اند. هم اكنون دهها طرح از سوي اروپا، امريكا، ژاپن ، چين ، رو