PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : همه چیز راجع به مهندسی هوافضاصفحه ها : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:27
مهندسی هوافضا، شاخهای است از مهندسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C) که با طراحی هواپیما (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)، فضاپیما (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7)، و مسائل و موضوعات وابسته به آنها سر وکار دارد. اغلب اوقات، از آن به عنوان مهندسی هوانوردی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB% 8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8 C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) یاد میشود، خصوصا، زمانی که فقط به هواپیما اشاره شود، و وقتی که فضاپیما مورد نظراست، به آن مهندسی فضایی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%B6% D8%A7%DB%8C%DB%8C) گفته میشود.
مهندسی هوافضا یکی از پیشروترین زمینههای پژوهشی است و بودجههای کلان نظامی و غیرنظامی که صرف این رشته میشود زمینههای پیشرفت و جهش در دیگر رشتههای دانش و مهندسی را فراهم ساخته است.
مهندسی هوافضا دانشی راهبردی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF) است که در آن از دانشهای دیگر مانند متالورژی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%98%DB%8C) علوم رایانه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86% D9%87) و الکترونیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%D A%A9) بهرهگیری میشود.


هدف رشتۀ دانشگاهی مهندسی هوافضا تربیت کارشناسانی است که نیروی انسانی مورد نیاز برای طراحی، پژوهش و ساخت در صنایع گوناگون هوافضایی را فراهم سازند. گرایش های دانشگاهی هوافضا از جمله پیشرانش و سازه خویشاوندی زیادی با تمامی گرایشهای مهندسی مکانیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9% D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9) دارد؛ بهاین جهت دارای شماری درسهای مشترک با گرایشهای مهندسی مکانیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9% D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9) مثل مکانیک جامدات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D8%A7% D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AA) و مکانیک شارهها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%B4%D8%A7% D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7) است. در بعضی دانشگاهها، دانشکدۀ مهندسی مکانیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9% D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9) و هوافضا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7) بهعنوان یک دانشکدۀ مستقل وجود دارد.
پایۀ بیشتر درسهای این رشته بر ریاضی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C) است، مانند دینامیک سیالات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D8%B3% DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA) برای آیرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9) یا معادلات حرکت (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8% A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) برای دینامیک پرواز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D9%BE% D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2). با اینهمه، اجزای تجربی بسیاری نیز در این رشته وجود دارد. از نظر تاریخی، این اجزا تجربی از آزمایش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4) مدلهای کوچک و نمونۀ اولیه، در تونل باد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AF) و یا در فضای باز منشأ گرفتهاند. پیشرفتهای صنعت رایانه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87) این امکان را بهوجود آورده که از دینامیک محاسباتی سیالات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D9%85% D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%B3%D B%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA)، و شبیهسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B 2%DB%8C) رفتار سیال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84)، بتوان برای کاهش هزینه و زمان صرف شده در آزمایش تونل باد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%AF) استفاده کرد.
در ایران، رشتۀ مهندسی هوافضا در دورۀ کارشناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C) در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D A%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D 9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB %8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C)، دانشگاه صنعتی شریف (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81) دانشگاه صنعتی مالک اشتر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_% D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1)، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2% D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D B%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D 9%85_%D9%88_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D 8%AA)، دانشگاه آزاد واحد رامـسـر (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8% A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9% 84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8% B1%D8%A7%D9%85%D9%80%D8%B3%D9%80%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، نجف آباد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2% D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D B%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%81_% D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF) و بناب (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8% A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9% 84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8% A8%D9%86%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و دانشگاه پیام نور کرج و دانشگاه پیام نور شیراز آموزش داده میشود. همچنین دانشگاه های نظامی مانند دانشگاه امام حسین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7% D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86) و دانشگاه شهید ستاری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4% D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C) نیز در این رشته دانشجو جذب می نمایند.
در حال حاضر در مقطع کارشناسی ارشد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_% D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF) و دکترا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7)، این رشته به ۶ گرایش آیرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9)، پیشرانش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4) (جلوبرنده)، مکانیک پرواز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%BE%D8%B1% D9%88%D8%A7%D8%B2) و سازههای هوافضایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C% D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D 8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) تقسیم میشود.
علاوه بر دانشگاههای فوق الذکر دانشگاه شهید بهشتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4% D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C) دانشگاه فردوسی مشهد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81% D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D 8%AF)، دانشگاه تبریز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA% D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2)، دانشگاه صنعتی شیراز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D 8%B2)، دانشگاه علم و صنعت ایران (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9% D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7 %DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_% D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1)، دانشگاه تربیت مدرس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA% D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3) و پژوهشگاه هوافضا (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA% AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A 7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) نیز در مقطع کارشناسی ارشد بهتربیت دانشجو میپردازند.
در سطح دکترا نیز این رشته در دانشگاه صنعتی شریف (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81) دانشگاه صنعتی امیرکبیر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D A%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1)، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D 9%87_%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB %8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C) ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_% D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1)،دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8% A7%D9%87_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8% AD%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D9% 82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) ارائه میشود.


آیرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9)

از مهمترین پایههای هوافضا بهشمار میرود. علم آیرودینامیک بهمطالعه و بررسی جریان هوا و محاسبۀ نیروها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88) و گشتاورهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1) ناشی از آن بر روی جسم پرنده، میپردازد. مهندسین هوافضا در این گرایش جریانهای پیچیده در اطراف جسم پرنده را تحلیل میکنند و با بدست آوردن نیروهای آیرودینامیکی بهبررسی پایداری و طراحی سازۀ شناور در سیال - بیشتر هوای اطراف زمین که در ارتفاعات مختلف فاکتورهای متفاوت دارد، مورد بحث است - میپردازند.
پیشرانش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4)

دانش پیشرانهها بهمطالعه و بررسی سامانههای جلوبرنده(موتور)، اعم از موتورهای هوازی و غیرهوازی میپردازد. موتورهای هوازی شامل موتورهای پیستونی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9% 87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8 6%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و چرخپرهای (توربینی) است که از هوا بهعنوان اکسیدکننده استفاده نموده و سوخت را با خود حمل میکنند. اما موتورهای غیرهوازی مانند موتور موشکها و فضاپیماها است که سوخت و اکسیدکننده را با خود حمل میکنند. در این دانش نحوهٔ تولید نیروی رانش و همچنین ساختار کلی انواع موتورهای هوافضایی بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. طراحی و تعیین میزان عملکرد انواع سامانههای جلوبرنده نیز بسیار مورد توجه مهندسین پیشرانش هستند. این گرایش بسیار شبیه به مکانیک - تبدیل انرژی و سیستم های انرژی می باشد و دروس مشترک بسیاری با هم دارند و زمینه های کاری بیشتری نسبت به گرایش های دیگر هوافضا دارد.(شرکت نفت، ایران خودرو، صنایع دفاع،نیروگاه ها و ...)

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:29
دینامیک پرواز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D9%BE% D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2) و کنترل

دینامیک پرواز با بهرهگیری از دادههای هواپویشی، هندسی و وزنی، بهمطالعه و بررسی رفتار و حرکات هواپیما میپردازد. در واقع علم دینامیک پرواز به بررسی برد، مسافت نشست و برخاست (طول باند)، چگونگی تداوم یافتن پرواز در سرعتهای گوناگون، پایداری و کنترل وسایل پرنده و شرایط ناخواستهای که سبب انحراف وسیلۀ پرنده میشود میپردازد. بهطور خلاصه، تحلیل نحوۀ حرکت یک وسیله در هوا یا فضا و ارائۀ طرحهایی بهمنظور بهینهسازی این حرکت، وظیفۀ دینامیک پرواز و کنترل است. این بخش بسیار مهم است .
سازههای هوافضایی

سازههای هوافضایی بهمطالعه، بررسی و بهینهسازی سازههای هواپیما و دیگر وسایل پرنده میپردازد. هدف آن طراحی و تحلیل سازههایی است که علاوه بر استواری کافی در برابر بارهای آیرودینامیکی و دیگر بارهای استاتیکی وارد بر وسایل پرنده، کمترین وزن ممکن را نیز داشته باشند. ضمن اینکه باید بتوانند در برابر ارتعاشات و سایر عوامل محیطی نظیر تغییرات زیاد و سریع دما و رطوبت نیز مقاوم باشند.
مهندسی فضایی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%B6% D8%A7%DB%8C%DB%8C)

مهندسی فضایی شاخهای از هوافضا است که بهبررسی پیشرانش، آیرودینامیک، سازه و مکانیک پرواز حامل (موشک) و پرتابه (ماهواره) در فضا میپردازد. علاوه بر آن در این شاخه بیشتر بر کاربرد فضایی بودن (صرف نظر از درگ) و در نظر گرفتن شرایط ویژه فضا (پرتوهای کیهانی، الکتریسیته ساکن و ...) پرداخته میشود. و در واقع زمینه مهندسی کمتری نسبت به گرایش های دیگر مهندسی هوافضا دارد و بیشتر مدیریتی است. دروس این رشته بصورت کلی ارائه می شود و تخصصی وارد مباحث نمی شود.
علم مکانیک سماوی (http://www.spacescience.ir/ShowPost.aspx?Category=300&SubCategory=310&Post=0000133)) در دو قسمت عمده مطرح است. یکی از قسمتهای این شاخه از علم مرتبط است با حرکت اجرام اجسام در فضا تحت تاثیر جاذبه میباشد که این با همان نام مکانیک مدارهای فضایی مطرح بوده است. شاخهٔ دیگر از مکانیک سماوی در خصوص دینامیک وضعیت اجسام (بهدور مرکز ثقل خودشان) بحث میکند؛ این گرایش در دانشگاههای خواجه نصیر و آزاد واحد علوم و تحقیقات ارائه می گردد.


انجمن ها و سازمان های هوافضا در ایرانسازمان هوافضای ایران
سازمان فضایی ایران
پایگاه صنعت و فناوری هوافضا (اخبار، مقاله و تحلیل)
اضافه شدن رشته ی هوافضای بناب در دانشگاه آزاد اسلامی؛ آیروسنتر
اضافه شدن رشته ی هوافضا در دانشگاه پیام نور کرج؛ انجمن هوافضا ی دانشگاه پیام نور کرج
اضافه شدن رشته هوافضا در دانشگاه پیام نور مشهد > هیئت موسس انجمن علمی هوا فضا
اضافه شدن رشته هوافضا در دانشگاه پیام نور شیراز > استارت اولیه ی طراحی ماهواره ی نور در دانشگاه پیام نور شیراز

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:29
رشته مهندسی هوافضا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88% D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7) یکی از رشتههای گروه فنی مهندسی است. با توجه به رشد سریع و ناگهانی این دانش در دهههای اخیر هم اکنون این رشته جزو رشتههای راهبردی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C) دانش به شمار میآید. ولی با این وجود این رشته در ایران از سابقه زیادی برخوردار نیست.
رشته مهندسی هوا فضا برای نخستین بار در سال ۱۳۶۶ وارد ایران شد و نخستین دوره کارشناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C) این رشته را دانشگاه صنعتی امیرکبیر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D A%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1) (پلی تکنیک تهران) راه اندازی کرد. هم اکنون دانشگاههای صنعتی امیرکبیر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85% D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D 9%81%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8 %A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9 %85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1)، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85% D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D 9%81%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8 %A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%AE%D9 %88%D8%A7%D8%AC%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%B5%DB%8C%D 8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8 %B3%DB%8C)، صنعتی شریف (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%85% D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%D 9%81%D8%B6%D8%A7_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8 %A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%B4%D8 %B1%DB%8C%D9%81)، دانشگاه امام حسین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A7% D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86)، دانشگاه شهید ستاری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4% D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C) و دانشگاه صنعتی مالک اشتر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_% D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1) و دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقیقات) (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2% D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D B%8C)، زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%88% D9%85%D8%8C_%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D 8%AA_%D9%88_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C) مشغول تربیت دانشجویان این رشته در مقطع کارشناسی هستند. در دوره کارشناسی ارشد علاوه بر دانشگاههای مذکور دانشگاههای تربیت مدرس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA% D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3) علم و صنعت ایران (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9% D9%84%D9%85_%D9%88_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%A7 %DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)، فردوسی مشهد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%81% D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D9%87%D 8%AF)، شیراز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4% DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2)، شهید بهشتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4% D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C) و پژوهشگاه هوافضا (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA% AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A 7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) نیز در گرایشهای مختلف مهندسی هوا فضا دانشجو میپذیرند.
همچون دیگر رشتههای مهندسی طول متوسط دوره تحصیلی برای دوره کارشناسی ۴ سال بوده و دروس این مجموعه شامل دروس عمومی، پایه، اصلی، تخصصی، کارگاهی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87) و کارآموزی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9% 88%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) است و زمینههایی چون آیرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9)، سازههای هوایی، مکانیک پرواز و پیشرانهها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87) (جلوبرندهها) دروس تخصصی این رشته را شامل میشوند.
شایان یادآوری است که این رشته در مقطع کارشناسی ارشد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_% D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF) (در ایران) دارای گرایشهای مکانیک پرواز، ایرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9)، پیشرانش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4)، سازه های هوایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8 %A7%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و مهندسی فضایی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%B6% D8%A7%DB%8C%DB%8C) است و هم اکنون امکان ادامه تحصیل در رشته مهندسی هوافضا در داخل کشور تا مقطع دکترا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D8%A7) میسر است.
دکتر مجتبی شهرامیار، نخستین دانش آموخته مقطع دکترای مهندسی هوافضا در ایران شهریور سال ۱۳۸۳ در گرایش سازه از دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5% D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D A%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1) فارغ التحصیل شد .
رشته مهندسی هوافضا در اصل یکی از گرایشهای مهندسی مکانیک است و در مقطع کارشناسی دارای بیش از ۱۰۰ واحد مشترک با سایر گرایشهای این رشته میباشد .

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:30
دینامیک سیّالات محاسباتی یا سیاِفدی ((Computational fluid dynamics (CFD) یکی از بزرگترین زمینههاییست که مکانیک قدیم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%DA%A9%D9%84% D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%A9) را به علوم رایانه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86% D9%87) و توانمندیهای نوین محاسباتی آن در نیمهٔ دوّم قرن بیستم و در سدهٔ جدید میلادی وصل میکند.

سرگذشت پیدایش و گسترش دینامیک سیّالات محاسباتی را نمیتوان جدای از تاریخ اختراع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9)، رواج، و تکامل کامپیوترهای ارقامی نقل کرد. تا حدود انتهای جنگ جهانی دوٌم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_ %D8%AF%D9%88%D9%85)، بیشتر شیوههای مربوط به حلّ مسائل دینامیک سیالات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D8%B3% DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA) از طبیعتی تحلیلی یا تجربی برخوردار بود. همچون تمامی نوآوریهای برجستهٔ علمی، در این مورد هم اشاره به زمان دقیق آغاز دینامیک سیّالات محاسباتی نامیسر است. در اغلب موارد، نخستین کار بااهمیت در این رشته را به ریچاردسون (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8% AF%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) نسبت میدهند، که در سال ۱۹۱۰ (میلادی) (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8% A7%D8%AF%DB%8C%29) محاسبات مربوط به نحوهٔ پخش تنش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B4) (stress distribution) در یک سد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF) ساختهشده از مصالح بنّایی را به انجام رسانید.
در این کار ریچاردسون از روشی تازه موسوم به رهاسازی (relaxation) برای حلّ معادلهٔ لاپلاس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87_%D9%84%D8%A7% D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3) استفاده نمود. او در این شیوهٔ حلّ عددی، دادههای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7) فراهمآمده از مرحلهٔ پیشین تکرار (iteration) را برای تازهسازی تمامی مقادیر مجهول در گام جدید به کار میگرفت.


در این روش با تبدیل معادلات دیفرانسیل پارهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF% DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D 9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C) حاکم بر سیالات به معادلات جبری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC% D8%A8%D8%B1%DB%8C) امکان حل عددی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB %8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) این معادلات فراهم میشود. با تقسیم ناحیه مورد نظر برای تحلیل به المانهای کوچکتر و اعمال شرایط مرزی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7_%D9 %85%D8%B1%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) برای گرههای مرزی با اعمال تقریبهایی یک دستگاه معادلات خطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B9% D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AE%D8%B7%DB%8C) بدست میآید که با حل این دستگاه معادلات جبری، میدان سرعت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA)، فشار (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1) و دما (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7) در ناحیة مورد نظر بدست میآید. با استفاده از نتایج بدست آمده از حل معادلات میتوان برآیند نیروهای وارد بر سطوح، ضرایب برا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A7) و پسا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%A7) و ضریب انتقال حرارت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%AD%D8%B1% D8%A7%D8%B1%D8%AA) را محاسبه نمود.
در دینامیک محاسباتی سیّالات از روشها و الگوریتمهای مختلفی جهت رسیدن به جواب بهره میبرند، ولی در تمامی موارد، دامنه مساله را به تعداد زیادی اجزاء کوچک تقسیم میکنند و برای هر یک از این اجزاء مساله را حل میکنند. پس از رسم یک ۱۰۰ ضلعی منتظم مشاهده خواهیم نمود که شکل حاصل مشابه دایره است. با افزایش تعداد اضلاع این شباهت بیشتر خواهد شد. در حقیقت این پدیده در مبحث سیاِفدی نیز مفهوم خواهد داشت.
روش المانهای محدود (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86% E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%8 8%D8%AF)
روش احجام محدود (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D8%AD%D8 %AC%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
روش تفاضلات محدود (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84% D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF)
روشهای طیفی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8% B7%DB%8C%D9%81%DB%8C)

در میان این روشها روش احجام محدود دارای کاربرد بیشتری به خصوص در مدل سازی جریانهای تراکم ناپذیر (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2% 80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D 9%85_%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) میباشد. بیشتر نرمافزارهای تجاری در زمینه دینامیک سیّالات محاسباتی نیز بر مبنای این روش بسط و توسعه یافته اند.

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:30
کاربردها

اکنون روش دینامیک سیالات محاسباتی جای خود را در میان روشهای آزمایشگاهی و تحلیلی برای تحلیل مسائل سیالات و انتقال حرارت باز کردهاست و استفاده از این روشها برای انجام تحلیلهای مهندسی امری عادی شدهاست.
دینامیک محاسباتی سیالات بصورت گسترده در زمینههای مختلف صنعتی مرتبط با سیالات، انتقال حرارت و انتقال مواد (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9% 84_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) به کمک سیال بکار گرفته میشود. از جمله این موارد میتوان به صنایع خودروسازی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8% B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، صنایع هوافضا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7)، توربوماشینها (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9% 85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، صنایع هستهای (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C% D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، صنایع نظامی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C)، صنایع نفت و گاز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D9%88_%DA%AF%D8%A7%D8%B2) و انرژی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C) و بسیاری موارد گسترده صنعتی دیگر اشاره نمود که دانش دینامیک محاسباتی سیالات به عنوان گره گشای مسائل صنعتی مرتبط تبدیل شده است.
مراکز تحقیقاتی و آموزشی

علیرغم اینکه قدمت روش دینامیک سیالات محاسباتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D8%B3% DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D 8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C) در دنیا چندان زیاد نیست، این شاخه از علم در ایران (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86) و در سالهای اخیر، رشد بسیار خوبی داشته است. جای گرفتن این مبحث در قالب چندین واحد درسی در مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و حتی کارشناسی به خوبی بیانگر میزان توجه و آینده روشن آن در کشور است. علاوه بر دروس آکادمیک ارائه شده در دانشگاه ها، مراکز زیادی نیز به صورت حرفه ای و نیمه حرفه ای در این زمینه شروع به فعالیت کرده اند. این مراکز به دو دسته آموزشی (آموزش مبانی CFD (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=CFD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، کدنویسی و برنامه نویسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D9%88% DB%8C%D8%B3%DB%8C)، آموزش نرمافزارهای (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7% D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) مرتبط) و تحقیقاتی ( انجام پروژههای علمی و صنعتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C)، توسعه روشهای عددی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB% 8C_%D8%B9%D8%AF%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) در دینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9) سیالات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA) و ...) تقسیم بندی می شوند.البته مراکز آموزشی مرتبط با این بخش معمولاً وابسته به دانشگاهها بوده و در اشاعه این نوع تحلیل به مهندسین فارغ التحصیل کمک شایانی کرده و می کنند.
لینک برخی از مهمترین این مراکز آموزشی در ایران (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86) از قرار زیر است:
گروه دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه صنعتی اصفهان (http://cfd.iut.ac.ir)
مرکز تحقیقات دینامیک سیالات محاسباتی دانشگاه علم و صنعت ایران (http://cfd.iust.ac.ir)
مرکز تحقیقات CFD دانشگاه رازی کرمانشاه (http://www.razi.ac.ir/CFD-research/index.php)[نیازمند منبع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8 C%D8%A7:%D8%A7%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9 %BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C)]
تالار گفتگوی تخصصی فارسی CFD (http://cfdonline.ir)
مراجعPletcher, Richard et al, Computational Fluid Mechanics And Heat Transfer, Taylor and Francis, ۱۹۹۷, ISBN 978-1-56032-046-3 (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8% D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/9781560320463).
Versteeg H K , Malalasekera W Introduction To Computational Fluid Dynamics The Finite Volume Method (Longman, ۱۹۹۵)(T)(Isbn ۰۵۸۲۲۱۸۸۴۵)(۲۶۷S)
Anderson, Dale A Computational Fluid Mechanics And Heat Transfer (Taylor & Francis) ۱۹۹۷
ferziger.&.peric.-.computational.methods.for.fluid.dynamics.(۳ed,. ۰۰۱)

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:31
دینامیک گازها شاخهای از دینامیک سیالات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9_%D8%B3% DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA) است که به بررسی رفتار گازها در سرعتهای بالا میپردازد. چنانچه گاز مربوط هوا باشد، معمولاً از اصطلاح آیرودینامیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D 9%85%DB%8C%DA%A9) استفاده میشود. با این حال بررسی رفتار هوای رقیق در سرعتهای بالا هم در چارچوب دینامیک گازها میگنجد. دینامیک گاز در تحلیل پدیدههایی مثل انفجار (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1)، سوزش (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D8%B2%D8%B4&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، و امواج شوک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%B4%D9%88%DA%A9) کاربرد دارد.

مهندسی کنترل گرایشی از مهندسی برق (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%B1% D9%82) و مهندسی مکانیک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DA%A9% D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9) است و کاربرد گسترده ای در رشته های مهندسی هوافضا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D9%87%D9%88% D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A7)٬ مهندسی شیمی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%DB%8C% D9%85%DB%8C) و حتی اقتصاد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_ %D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C) و زیستشناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A 7%D8%B3%DB%8C) دارد.
مهندسی کنترل به مدلسازی ریاضی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8 C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C) سیستمها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7) و بررسی دینامیک آنها، و در نهایت، طراحی کنترلکنندهها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B 1_%28%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D 8%AA%D8%B1%D9%84%29) برای سیستمهای مورد نظر میپردازد. هدف از طراحی کنترلکننده واداشتن سیستم تحت کنترل به داشتن رفتاری مطابق با رفتار مطلوب (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9 %85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) میباشد. رفتار مطلوب میتواند معیارهای مختلفی از قبیل سرعت، دقت، مصرف سوخت، زمان و ... باشد.
به دلیل پایهای بودن مطالب عنوان شده در این رشته، مباحث میتواند بسیار فراتر از رشته برق و حتی رشتههای مهندسی برود. چون آنچه که عنوان میشود اصول و مبناهای کنترل سیستمها است. میتوان این سیستم را یک سیستم مکانیکی و یا دارای اجزای الکترونیکی و یا حتی جامعهای از انسانها و یا رفتارهای انسانی در نظر گرفت.
به عنوان مثال در سالهای اخیر بحث کنترل سازه ها (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8 %B3%D8%A7%D8%B2%D9%87_%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) در برابر زلزله (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87) به موضوع مورد علاقه محققان سازه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87) تبدیل شده است. به نحوی که تقریبا هم اکنون ساختمانهای بلند بدون سیستمهای کنترلی ساخته نمیشوند. مثال بسیار مشهور استفاده از سیستمهای کنترل در ساختمانها برج ۱۰۱ تایپه (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%DB%B1%DB%B0%DB %B1_%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) است که در آن از سیستم کنترلی غیر فعال میراگر جرم هماهنگ شده (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D8% B1_%D8%AC%D8%B1%D9%85_%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9% 86%DA%AF_%D8%B4%D8%AF%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) موسوم به TMD (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=TMD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) استفاده شده است.


دورنما

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg/320px-Space_Shuttle_Columbia_launching.jpg (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Space_Shuttle _Columbia_launching.jpg) http://bits.wikimedia.org/static-1.20wmf3/skins/common/images/magnify-clip-rtl.png (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Space_Shuttle _Columbia_launching.jpg)
سیستمهای کنترلی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) نقشی حیاتی در سفرهای فضایی ایفا میکنند


مهندسی کنترل مدرن با مهندسی برق، الکترونیک و مهندسی کامپیوتر ارتباط نزدیکی دارد. به طوری که غالباً میتوان مدارات الکترونیکی را با تکنیکهای تئوری کنترل تفسیر کرد. در بسیاری از دانشگاهها دروس مهندسی کنترل توسط اساتید برق یا الکترونیک تدریس میشوند؛ در سایر دانشگاهها با علوم کامپیوتر در ارتباط میباشد چرا که امروزه اغلب تکنیکهای کنترل از طریق کامپیوتر پیاده سازی میشوند. قبل از رشد الکترونیک مدرن سیستمهای کنترلی توسط مهندسین مکانیک ساخته میشد که شامل فیدبک مکانیکی بوسیله پنوماتیک و هیدرولیک بود. البته برخی از این سیستمها امروزه نیز کاربرد دارند. کنترل فرایند زمینهای از کنترل میباشد که به کنترل فرایندهای شیمیایی میپردازد. در این گرایش به کنترل متغیرهای موجود در فرایندهای شیمیایی یک خط تولید پرداخته میشود. در دروس دوره کارشناسی مهندسی شیمی به این موضوع پرداخته میشود. مهندسی کنترل در زمینههای گوناگونی چون علوم، مدیریت مالی، وحتی جامعهشناسی کاربرد دارد. دانشجویان رشته مهندسی کنترل معمولاً با درس کنترل خطی شروع میکنند که پیش نیاز آن ریاضیات مقدماتی و تبدیل لاپلاس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%BE% D9%84%D8%A7%D8%B3) میباشد. در درس کنترل خطی دانشجو با آنالیز حوزه فرکانس و زمان آشنا میشود. کنترل دیجیتال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC% DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84) و کنترل غیر خطی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8 %BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1) دروسی هستند که نیازمند تبدیل z (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D8%AF) و جبر پیشرفته میباشند.

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:32
تاریخچه

تلاش اولیه بشر برای درک زمان و تعیین موقعیت خود در شبانه روز از اولین گامها در طراحی سیستمهای کنترل است که به ساخت ساعتهای آبی منجر گردید. اولین ساعتهای آبی توسط یونانیها و مصریان در حدود ۲۷۰ سال قبل از میلاد مسیح ساخته شد و تا قرن هفدهم میلادی نیز کاربرد داشت. در همان دوران سیستمهای کنترل سطح روغن چراغها نیز طراحی شد. با وقوع انقلاب صنعتی در اروپا کورهها، بویلرها، موتورهای بخار پیشرفته و رگولاتورهای شناور طراحی شد که امکان کنترل آنها توسط سیستمهای ساده امکان پذیر نبود لذا سیستمهای کنترل پیشرفته تری پس از انقلاب صنعتی طراحی شدند. کنترل آسیابهای بادی که برای اولین بار توسط ایرانیان در قرن هفتم میلادی ساخته شدند گام مهمی در پیاده سازی کنترل خودکار به حساب میآید. این آسیابها در سال ۱۲۰۰ میلادی وارد اروپا شدند و تا سال ۱۶۰۰ میلادی مورد استفاده قرار گرفتند. در این آسیابها دو نوع سیستم کنترل وجود داشت؛ یکی کنترل جهت قرارگیری آسیاب به طوری که بتواند از حداکثر نیروی باد استفاده کند و دیگری کنترل میزان گندم وارده به درون آسیاب. هر دوی این سیستمها به صورت کاملا خودکار عمل کرده و نیاز به حضور هیچ کارگری نبود.[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-0)


جستارهای وابستهکنترل سیستمهای خطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C)
کنترل چند متغیره (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%DA%86%D9%86%D8%AF_ %D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%87)
کنترل غیر خطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_ %D8%AE%D8%B7%DB%8C)
کنترل مقاوم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85)
کنترل تطبیقی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AA%D8%B7%D8%A8% DB%8C%D9%82%DB%8C)
کنترل پیشنبین (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9 %BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
کنترل دیجیتال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC% DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84)
کنترل هوشمند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF)
نظریه کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84)
سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84)

مهندسی ابزار دقیق (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%A8% D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82)


منابع

مشارکتکنندگان ویکیپدیا، «Control engineering (http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Control_engineering&oldid=264558950)»، ویکیپدیای en، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۳ February ۲۰۰۹).


↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_ref-0) «تاریخ مهندسی کنترل» نوشته علی خاکی صدیق (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%B5 %D8%AF%DB%8C%D9%82)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), سیستمهای پویا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7): اصول و تعیین هویت ۹۶۴-۴۵۹-۸۰۶-۷:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-1)[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-2)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) ۹۶۴-۵۹۵۷-۶۰-۵:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۳] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-3)[۴] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-4)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), مبانی شبیهسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B 2%DB%8C) سیستمها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7) ۹۶۴-۶۸۱۰-۰۶-۳:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۵] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-5)[۶] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-6)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), کنترل هوشمند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF) مواد با کنترلکنندههای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B 1) فازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C) ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۸-۲۴-۴:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۷] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-7)

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:32
کنترل غیر خطی کنترل یکی از زمینههای مهندسی کنترل است که با سامانه غیرخطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%BA%DB%8C% D8%B1%D8%AE%D8%B7%DB%8C) یا سیستم های متغیر با زمان یا هر دو سر و کار دارد. تحلیلها و تکنیکهای طراحی بسیاری برای سامانه های غیرخطی وجود دارد اما کنترلر یا سیستم تحت کنترل یا هر دوی آنها در حالت کلی ممکن است که سامانه ی غیرخطی نباشند و تکنیکهای کنترل خطی را نمیتوان به صورت مستقیم به آنها اعمال کرد. موضوع اصلی کنترل غیر خطی آن است که به چه ترتیب میتوان تکنیکهای کنترل خطی را در مورد سیستمهای غیر خطی به کار برد. همچنین از روشهای کنترلی جدیدی میتوان استفاده کرد که با تحلیل خطی نمیتوان به آنها رسید. کنرلرهای غیر خطی ویژگیهای جالب تری نسبت به یک کنترلر خطی دارند مانند افزایش سرعت، کاهش انرژی و نیز کابرد ساده تر آنها. اما کنترلرهای غیر خطی نیازمند تحلیلهای ریاضی پیچیده تری هستند.

انواع روش ها

از روش های کنترل غیر خطی می توان به


روش تابع تعریف
روش صفحه ی فاز
تحلیل پایداری لیاپونوف
روش اختلال تکینه
روش پوپوف
نظریه مانیفولد مرکزی

اشاره نمود.
منبعhttp://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Nonlinear_control&oldid=472058803
A. Isidori, Nonlinear Control Systems, 3rd edition, Springer Verlag, London, 1995.

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:33
هدف از استفاده از کنترل تطبیقی (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Adaptive control) آن است که کنترلر طراحی شده بدین روش، بتواند در مقابل تغییرات آرام در سیستم و همچنین خطاهای مدلسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8 C) پاسخ مناسب بدهد. ‫تفاوت کنترل تطبیقی و کنترل مقاوم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85) آن است که در کنترل تطبیقی نیازی به دانستن بازه کاری سیستم و یا میزان خطای پارامترها نیست. به عبارتی، طراحی از دیدگاه کنترل مقاوم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85) به کنترلری میانجامد که در بازه مشخصی به پایداری سیستم میانجامد بدون آنکه نیازی به تغییر قوانین کنترلی باشد، ولی، با روش کنترل تطبیقی میتوان قوانین کنترلی را به گونهای با تغییر شرایط تطبیق داد که سیستم پایدار شود. کنترل تطبیقی به دو روش مستقیم وغیر مستقیم تقسیم بندی می شود که امروزه اکثر مقالات بر روی کنترل تطبیقی مستقیم تمرکز دارد

کنترل چندمتغیره


کنترل چندمتغیره شاخهای از مهندسی کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84) میباشد که بررسی و کنترل سیستمهایی میپردازد که بیش از یک متغیر ورودی و خروجی دارند. روشهای به کار رفته برای تحلیل و کنترل این سیستمها تعمیمی از روشهای موجود در کنترل خطی و کنترل مدرن میباشد. بطور کلی میتوان کنترل سیستمهای چند متغیره را به دو گروه کنترل متمرکز و کنترل غیر متمرکز تقسیم بندی کرد. در روش کنترل متمرکز که اکثرا بر پایه استفاده از روشهای فضای حالت میباشد یک کنترل کننده مرکزی تمام متغیرهای سیستم را کنترل کرده و به همین دلیل از پیچیدگی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C) زیادی برخوردار میباشد. در روش کنترل غیرمتمرکز از چندین کنترل کننده مجزا برای کنترل متغیرهای سیستم استفاده میشود.

کنترل خطی ‫یکی از مدلهای کنترلی است که بطور گستردهای در مهندسی کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84) استفاده میگردد. دانشجویانی که در مهندسی کنترل تحصیل میکنند در ابتدا کنترل خطی را مطالعه میکنند.
پیشزمینههای مورد نیاز کنترل خطی، ریاضیات مقدماتی، جبر خطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C) و معادلات دیفرانسیل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF% DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84) است. دانشجویان در این درس با تحلیل سیستمها در حوزه زمان (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86) و حوزه فرکانس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3) آشنا میشوند. مباحث اصلی کنترل خطی عبارت است از:


جبر خطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D8%B7%DB%8C).
تبدیل لاپلاس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%BE% D9%84%D8%A7%D8%B3).
نمایش سیستمهای خطی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8 %B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D B%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF).
بررسی پایداری سیستمهای خطی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9 %BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%DB% 8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D 8%AE%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) از طریق ابزارهای: آرایه روث، جدول هرویتز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%87%D8 %B1%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، نمودار بدی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%AF% DB%8C)، نمودارهای معیار پایداری نایکوئیست، ‫نمودار نیکولز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%86%DB%8C% DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B2) و مکان هندسی ‫ریشهها (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9 %86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2% 80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF).
طراحی سیستمهای کنترل پیش فاز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D9%81%D8%A7%D8 %B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، پس فاز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%B3_%D9%81%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و پیش پس فاز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D9%BE%D8%B3_%D 9%81%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF).

در این درس سیستمهای خطی و تغییر ناپذیر با زمان (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2% 80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B7%DB%8C_%D9%88_ %D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D9%86%D8%A7%D9%BE% D8%B0%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2%D9%85%D8%A7% D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و خطی سازی سیستمهای غیر خطی تغییر ناپذیر با زمان (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2% 80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AE% D8%B7%DB%8C_%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D9%86% D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D8%B2% D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) بررسی میشود.

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:33
پایداری سیستمهای کنترل خطی

جواب همگن متناظر با پاسخ گذرای سیستم به ریشه های معادله مشخصه بستگی دارد . اساساً طراحی سیستمهای کنترل خطی را می توان به عنوان مسئله مرتب کردن مکان قطبها و صفرهای تابع تبدیل حلقه بسته در نظز گرفت . به طوری که سیستم نظیر مطابق مشخصات معین عمل کند .
در میان صورتهای مختلف مشخصات عملکرد که در طراحی سیستمهای کنترل به کار می رود ، مهمترین آنها این است که سیستم باید پایدار باشد . به طور کلی سیستم ناپایدار ، سیستم بیهوده ای است . تعریف پایداری در مورد سیستمهای مختلف خطی ، غیر خطی ، متغیر با زمان و نامتغیر با زمان فرق می کند .
منابعنظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87)، سیستمهای پویا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7): اصول و تعیین هویت ۹۶۴-۴۵۹-۸۰۶-۷:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-0)[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-1)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87)، سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) ۹۶۴-۵۹۵۷-۶۰-۵:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۳] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-2)[۴] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-3)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87)، مبانی شبیهسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B 2%DB%8C) سیستمها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7) ۹۶۴-۶۸۱۰-۰۶-۳:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۵] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-4)[۶] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_note-5)
کتاب سیستمهای کنترل، تالیف بنجامین کو، ترجمه علی کافی.چاپ موسسه انتشارات علمیدانشگاه صنعتی شریف

پانویس↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-0) سیستمهای پویا: اصول و تعیین هویت (http://www.rasekhoon.net/books/show-417461.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-1) System Dynamics: Principles and Identification (http://openlibrary.org/works/OL8794836W/System_Dynamics)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-2) سیستمهای کنترل (http://www.rasekhoon.net/books/show-417663.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-3) Control Systems (http://openlibrary.org/works/OL8794835W/Control_Systems)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-4) مبانی شبیهسازی سیستمها (http://www.rasekhoon.net/books/show-570351.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AE%D8%B7%DB%8C# cite_ref-5) Fundamentals of System Simulation (http://openlibrary.org/works/OL8794839W/Fundamentals_of_System_Simulation)

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:35
کنترل هوشمند

از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF#mw-head), جستجو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF#p-search)
کنترل هوشمند (Intelligent control) نام شاخهای پرکاربرد و امروزین از علوم کنترل (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%DA%A9%D9 %86%D8%AA%D8%B1%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) است که به اعمال مجموعهٔ وسیعی از فنون گوناگون هوش ماشینی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86% DB%8C) در جهت کنترل فرایندهای پیچیدهٔ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C) طبیعی، و نیز، ساختهها و آفریدههای دست انسان میپردازد.


محاسبات تکاملی

مقالهٔ اصلی: محاسبات تکاملی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%AA% DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C)
از جملهٔ کاربردهای محاسبات تکاملی یادگیری خودکار نگاشتهای غیر خطی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2% 80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%BA%DB%8C%D8%B1_%D8%AE% D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF#cite_note-0) حاکم بر رفتار سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) را میتوان نام برد.


جستارهای وابستهنظریه کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84)
هوش مصنوعی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B4_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9% DB%8C)
محاسبات نرم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%86% D8%B1%D9%85)
تقریب توابع (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8 %AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
سامانههای پیچیده (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%8 7%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87 )

منابعکنترل تطبییقی مبتنی بر تقریب (http://search.barnesandnoble.com/Adaptive-Approximation-Based-Control/Jay-A-Farrell/e/9780471727880/?itm=3#TOC): متحدسازی شیوههای عصبی، فازی، و تقریب سنتی تطبیقی
سیتمهای هوشمند کنترل (http://www.amazon.com/Intelligent-Control-Systems-Computing-Methodologies/dp/0849318750) با استفاده از روشهای

نظریه کنترل

از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#mw-head), جستجو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#p-search)
نظریه کنترل زمینهای است بین رشتهها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D8%B4%D8%A A%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C) که راههای کنترل و تحت سیطره درآوردن عملکرد سیستمهای دینامیکی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9 %DB%8C) را مورد مطالعه قرار میدهد. هرچند، تولد و پیدایش آن از مهندسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C) و ریاضیات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA) آغاز شد، بهمرور، نظریهٔ کنترل راه خود را به سمت کاربردهای نوین در عرصههای پیچیدهتری مثل علوم اجتماعی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85% D8%A7%D8%B9%DB%8C) و در زمینههایی ازآن نظیر روانشناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A 7%D8%B3%DB%8C) و جامعهشناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%8 6%D8%A7%D8%B3%DB%8C) هم پیدا کرده است.


تعریف

منظور از کنترل یک پدیده، دخالت در رفتار آن است، بهطوریکه، نتایج مطلوب حاصل گردد. این عمل بدین صورت انجام میگردد:
مقدار مورد نظر برای یک سیستم یا همان مقدار مطلوب به عنوان مرجع در نظر گرفته میشود. هنگامیکه یک یا چند تا از خروجیهای سیستم باید برای رسیدن به مقدار مطلوب عمل نمایند، کنترلر با دستکاری ورودیها سیستم را ناچار به رسیدن به مقدار مطلوب مینماید.[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-0)
مباحث وابستهخودکارسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D 8%B2%DB%8C)
کنترل فرایندها (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9 %81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
سروومکانیسم (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%88%D9%85%DA% A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
توابع شعاعی پایه (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8 %B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9% 87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
مهندسی کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84)
کنترل هوشمند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF)
نظریهٔ ریاضی سیستمها (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8 %B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8% AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)
نظریهٔ سیستمها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B3% D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7)
کنترلگرها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B 1_%28%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D 8%AA%D8%B1%D9%84%29)

پانوشتهها↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-0) نظریهٔ ریاضی کنترل


منابعنظریهٔ ریاضی کنترل (http://www.math.rutgers.edu/%7Esontag/mct.html) (انگلیسی)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), سیستمهای پویا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7): اصول و تعیین هویت ۹۶۴-۴۵۹-۸۰۶-۷:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-1)[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-2)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) ۹۶۴-۵۹۵۷-۶۰-۵:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۳] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-3)[۴] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-4)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), مبانی شبیهسازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B 2%DB%8C) سیستمها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7) ۹۶۴-۶۸۱۰-۰۶-۳:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۵] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-5)[۶] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-6)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), کنترل هوشمند (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%87%D9%88%D8%B4% D9%85%D9%86%D8%AF) مواد با کنترلکنندههای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B 1) فازی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C) ۹۷۸-۹۶۴-۹۹۹۸-۲۴-۴:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۷] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_note-7)

پانویس↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-1) سیستمهای پویا: اصول و تعیین هویت (http://www.rasekhoon.net/books/show-417461.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-2) System Dynamics: Principles and Identification (http://openlibrary.org/works/OL8794836W/System_Dynamics)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-3) سیستمهای کنترل (http://www.rasekhoon.net/books/show-417663.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-4) Control Systems (http://openlibrary.org/works/OL8794835W/Control_Systems)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-5) مبانی شبیهسازی سیستمها (http://www.rasekhoon.net/books/show-570351.aspx)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-6) Fundamentals of System Simulation (http://openlibrary.org/works/OL8794839W/Fundamentals_of_System_Simulation)
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84#cite_ref-7) کنترل هوشمند مواد با کنترلکنندههای فازی (http://www.rasekhoon.net/books/show-533706.aspx)

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:35
یکی از مسائلی که در مهندسی کنترل وجود دارد عدم قطعیت است. عدم قطعیت میتواند هم در مدل و هم در اندازه گیری وجود داشته باشد. حضور این موارد در سیستمهای کنترل باعث میشود تا اهداف کنترلی انچنان که باید تحقق پیدا نکند. کنترل مقاوم تلاشی است که برای از پیش رو برداشتن این مشکل انجام میشود. در واقع کنترل مقاوم، کنترل در حضور عدم قطعیت هاست به طوریکه رفتار و عمکرد سیستم در تمام حالات ممکن قابل قبول باشد یک از مسائل حساس و مهم در هنگام رویارویی با موضوع عدم قطعیت پایداری سیستم کنترل است. حفظ پایداری در حضور عدم قطعیتها یکی از چالشها اصلی کنترل مقاوم است.


روش طراحی سیستمهای کنترل

روش اصلی طراحی هر سیستم کنترل عملی الزاماً مبتنی بر روشهای آزمون و خطاست . ترکیب هر سیستم کنترل خطی از لحاظ نظری ممکن است . و مهندسی کنترل قادر است به روشی منظم اجزای لازم برای انجام منظوری مشخص را تعیین کند . اما در عمل ممکن است محدودیتهای مختلفی بر سر راه سیستم قرار بگیرد . و یا سیستم غیر خطی بشود . در چنین مواردی ، هیچ روش ترکیبی وجود ندارد . حتی ممکن است که مشخصه های اجزا دقیقاً معلوم نباشند . بنابراین همواره ضرورت دارد که از روشهای آزمون و خطا استفاده شود .
آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم این است که دستگاه مشخصی وجود دارد و مهندس کنترل باید بقیه سیستم را به گونه ای طراحی کند تا کل سیستم بتواند مشخصات مفروضی را برآورده سازد . و وظیفه خاصی را انجام دهد . ویژگیهای چنین سیستمی باید بصورت ریاضی بیان شود .
مهندس کنترل در طراحی سیستمهای کنترل باید بتواند پاسخ سیستم به سیگنالها و اغتشاشات گوناگون را تعیین و تحلیل کند . معمولاً طرح اولیه سیستم رضایتبخش نیست . پس در صورت لزوم سیستم را باید دوباره طراحی و تحلیل کند . و این فرآیند را تا آنجا تکرار کند که به سیستم مطلوب دست یابد . پس از آن می تواند نمونه فیزیکی سیستم را بسازد .

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:36
تحلیل سیستمهای کنترل در حوزه زمان

چون در غالب سیستمهای کنترل ، زمان به عنوان متغیر مستقلی به کار می رود ، معمولاً این کمیت برای یافتن پاسخهای حالت و خروجی نسبت به زمان ، یا به صورت خلاصه ، پاسخ زمانی ، مورد توجه است . در مسایل تحلیل ، به یک سیستم یک سیگنال ورودی مبنا اعمال می شود و عملکرد سیستم با مطالعه پاسخ سیستم در حوزه زمان ارزیابی می شود .
طراحی سیستمهای کنترل در حوزه زمان

منظور از طراحی سیستمهای کنترل در حوزه زمان استفاده از خواص و مشخصه های حوزه زمانی سیستمی است که قرار است طراحی شود . مشخصه های حوزه زمانی یک سیستم کنترل خطی با پاسخهای گذرا و حالت مانای سیستم وقتی برخی سیگنالهای آزمون اعمال می شوند ، عرضه می شوند . بسته به اهداف طراحی ، این سیگنالهای آزمون معمولاً به صورت یک تابع پله ای یا یک تابع شیبی یا تابع های حوزه زمانی دیگر است . وقتی ورودی یک تابع پله ای است غالباً درصد فراجهش ، زمان خیز و زمان استقرار برای سنجش عملکرد سیستم به کار می روند . برای مشخص کردن پایداری نسبی سیستم به لحاظ کمی نسبت میرایی و فرکانس نامیرای طبیعی را می توان به کار برد . این کمیتها را تنها در مورد سیستم مرتبه دوم نمونه می توان دقیقاً تعریف کرد . در سیستمهای مرتبه بالاتر این کمیتها تنها وقتی معنی دارند که جفت قطبهای نظیر تابع تبدیل حلقه بسته بر پاسخ دینامیک سیستم مسلط باشند . بنابراین برای طراحی در حوزه زمان ، معیارهای طراحی غالباً شامل ماکسیمم فراجهش به عنوان یک پارامتر طراحی می شوند .
تحلیل سیستمهای کنترل در حوزه فرکانس

عملکرد یک سیستم کنترل با مشخصه های پاسخ در حوزه زمان واقعی تر و مستقیم تر سنجیده می شود . دلیل این امر این است که عملکرد غالب سیستمهای کنترل براساس پاسخهای مربوط به سیگنالهای آزمون خاصی بررسی می شود . این امر با تحلیل و طراحی سیستمهای مخابراتی که در آنها پاسخ فرکانسی از اهمیت بیشتری برخوردار است ، مغایرت دارد . زیرا در این حالت اکثر سیگنالهایی که باید پردازش شوند ، یا سینوسی هستند یا مرکب از اجزای سینوسی هستند .
طراحی سیستمهای کنترل در حوزه فرکانس

به طور کلی روشهای طراحی تحلیلی مناسبی برای سیستمهای مرتبه بالا وجود ندارد . اگرچه روشهای مکان ریشه ها و کانتور ریشه ها اطلاعاتی درباره آثار انواع مختلف کنترل کننده به دست می دهند ، اما اینها نمی توانند پارامترهای کنترل کننده ها را مشخص سازند ، مگر اینکه تعداد زیادی مکان ریشه رسم شود . اما طراحی در حوزه فرکانس به برکت روشهای نیمه ترسیمی امکان طراحی سیستماتیک سیستمهای کنترل خطی را فراهم می سازد.
نظریه کنترل

نظریه نوین کنترل نسبت به نظریه کلاسیک کنترل مزایای بسیاری دارد . از نظریه نوین می توان در طراحی سیستمهای وابسته به زمان چند متغیره استفاده کرد . این نظریه ، مهندس کنترل را قادر می سازد که در ترکیب سیستمهای بهینه شرایط اولیه را به دلخواه برگزیند . و به این ترتیب تنها با جنبه های تحلیلی مسایل سر و کار داشته باشد . یکی از مزایای عمده نظریه نوین کنترل این است که برای انجام محاسبات عددی لازم می توان از کامپیوترهای رقمی استفاده کرد .
تحلیل مکان ریشه ای سیستمهای کنترل

ابتدا باید اثرهای یک صفر را بر روی شکل مکان ریشه های یک سیستم مرتبه دوم بررسی کرد . سپس به مقایسه اثرهای کنترل مشتقی و پسخورد سرعت در عملکرد سرومکانیزم وضعیتی پرداخت . سپس باید سیستم پایدار مشروط و سیستمهای ناکمینه-فاز و سرانجام تغییرات دو پارامتر سیستم را بررسی نمود .
جستارهای وابستهنظریه کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%DA%A9%D9%86%D8%AA% D8%B1%D9%84)

منابعسیستمهای مدرن کنترل (http://www.pearsonhighered.com/academic/product/0,,0131457330,00%2Ben-USS_01DBC.html)
مقدمهای بر سیستمهای کنترل (http://esminfo.prenhall.com/engineering/dorf/closerlook/pdf/DOR-01-001-036-hr.pdf)
نظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87)، سیستمهای کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84) ۹۶۴-۵۹۵۷-۶۰-۵:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-0)[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84#cite_note-1)
کتاب کنترل ، تالیف کاتسو هیکو اگاتا ترجمه علی کافی چاپ مرکز نشر دانشگاهی
کتاب سیستمهای کنترل، تالیف بنجامین کو، ترجمه علی کافی.چاپ موسسه انتشارات علمیدانشگاه صنعتی شریف

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:36
کنترل دیجیتال

از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC% DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84#mw-head), جستجو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D8%AC% DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84#p-search)
کنترل دیجیتال ‫شاخهای از علم کنترل است که از کامپیوترهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1) دیجیتال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84) بهره میگیرد. از آنجایی که دادههای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7) مورد استفاده در کامپیوترهای دیجیتال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84) گسسته میباشند، در کنترل دیجیتال به جای تبدیل لاپلاس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D9%84%D8%A7%D9%BE% D9%84%D8%A7%D8%B3) از تبدیل زد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84_%D8%B2%D8%AF) استفاده میشود.
‫اجزای کنترلر دیجیتال

‫یک ‫کنترلر دیجیتال معمولاً از اجزای زیر تشکیل شده است:


مبدل آنالوگ به دیجیتال: برای دریافت سیگنال آنالوگ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%86% D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF) و تبدیل آن به سیگنال دیجیتال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%AF%DB%8C% D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84) قابل استفاده برای کامپیوتر
برنامه کنترلر: برنامهای که برای ورودی، خروجی مناسب را محاسبه میکند.
مبدل دیجیتال به آنالوگ: برای تبدیل خروجی برنامه به سیگنال آنالوگ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%86% D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF).

پایداری

پایدار (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9 %BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) بودن کنترلر آنالوگ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%AF) الزاماً به معنای پایدار بودن کنترلر دیجیتال متناظر نیست، بلکه ممکن است به علت مناسب نبودن فرکانس نمونهبرداری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%B 1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%28%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8 %A7%D8%B2%D8%B4_%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9% 84%29) کنترلر دیجیتال ناپایدار شود.


یکی از مسائلی که در مهندسی کنترل وجود دارد عدم قطعیت است. عدم قطعیت میتواند هم در مدل و هم در اندازه گیری وجود داشته باشد. حضور این موارد در سیستمهای کنترل باعث میشود تا اهداف کنترلی انچنان که باید تحقق پیدا نکند.
کنترل مقاوم تلاشی است که برای از پیش رو برداشتن این مشکل انجام میشود. در واقع کنترل مقاوم، کنترل در حضور عدم قطعیت هاست به طوریکه رفتار و عمکرد سیستم در تمام حالات ممکن قابل قبول باشد یک از مسائل حساس و مهم در هنگام رویارویی با موضوع عدم قطعیت پایداری سیستم کنترل است. حفظ پایداری در حضور عدم قطعیتها یکی از چالشها اصلی کنترل مقاوم است.


منابعنظامالدین فقیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A F%DB%8C%D9%86_%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87), سیستمهای پویا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7): اصول و تعیین هویت ۹۶۴-۴۵۹-۸۰۶-۷:شابک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DA%A9)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85#cite_note-0)[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D9%85%D9%82%D8%A7% D9%88%D9%85#cite_note-1)

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:37
ابزار دقیق (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%82%DB%8C% D9%82) رشتهای میان رشتهای است که با اندازه گیری کمیتهای فیزیکی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C% D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D B%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و کنترل آنها سرو کار دارد. این رشته زیر شاخه مهندسی کنترل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D9%86% D8%AA%D8%B1%D9%84) میباشد که نسبت به خود رشته کنترل دارای جنبههای عملی بیشتری است و جذابیت بیشتری برای کار ایجاد میکند.
اما موضوع اصلی کنترل وابستگی شدیدی به حسگرها دارد.این گرایش بطور گسترده به طراحی و کنترل سیستمهای صنعتی میپردازد.سنسورها، ترانسمیتر ها، دستگاه های اندازه گیری و کنترل کننده های نوین نقش بسیار پر اهمیتی در این گرایش دارند. این گرایش در مقایسه با دیگر گرایش های مهندسی برق بیشتر عملی بوده و از بازار کار بهتری برخوردار است.


سنسور

سنسور ابزاری است که در همه دستگاههای اندازهگیری وجود دارد و وظیفه آن تماس با سیال و تاثیرپذیری از پارامتر مورد اندازهگیری میباشد. انواع دستگاههای اندازهگیری دارای سنسور یا حس کنندههای متفاوتی هستند که کمیتهایی مانند دما، فشار، دبی و غیره را اندازهگیری میکنند. این سنسورها بر حسب نوع عملکرد، دارای خروجیهای متفاوتی از قبیل مقاومت، ظرفیت الکتریکی، جابجایی و غیره است.
ترانسدیوسر

یک ترانسدیوسر بنا به تعریف ، قطعه ای است که وظیفه تبدیل حالات انرژی به یکدیگر را برعهده دارد ، بدین معنی که اگر یک سنسور فشار همراه یک ترانسدیوسر باشد ، سنسور، پارامتر فشار را اندازه می گیرد و مقدار تعیین شده را به ترانسدیوسر تحویل می دهد ، سپس ترانسدیوسر آن را به یک سیگنال الکتریکی قابل درک برای کنترلر و صد البته قابل ارسال توسط سیم های فلزی ، تبدیل می کند .بنابراین همواره خروجی یک ترانسدیوسر ، سیگنال الکتریکی است که در سمت دیگر خط می تواند مشخصه ها و پارامترهای الکتریکی نظیر ولتاژ ، جریان و فرکانس را تغییر دهد ، البته به این نکته باید توجه داشت که سنسور انتخاب شده باید از نوع سنسورهای مبدل پارامترهای فیزیکی به الکتریکی باشد و بتواند مثلأ دمای اندازه گیری شده را به یک سیگنال بسیار ضعیف تبدیل کند که در مرحله بعدی وارد ترانسدیوسر شده و سپس به مدارهای الکترونیکی تحویل داده خواهد شد .

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:39
ترانسمیتر

ترانسمیتر وسیله ای است که یک سیگنال الکتریکی ضعیف را دریافت کرده و به سطوح قابل قبول برای کنترلرها و مدارهای الکترونیکی تبدیل می کند ، مثلأ یک حلقه فیدبک سیگنالی در سطح ماکروولت یا میلی ولت یا میلی آمپرتولید می کند و این سیگنال ضعیف می تواند با عبور از ترانسمیتر به سیگنالی در سطوح صفر تا ده ولت و یا ۴ تا ۲۰ میلی آمپر تبدیل شود. ترانسمیترها عمومأ از قطعاتی مثلop-amp برای تقویت و خطی کردن این سطوح ضعیف سیگنال استفاده می کند .
کنترلر

کنترلر یا کنترل کننده ها مغز متفکر سیستم های کنترلی می باشند. خروجیها یا سیگنالهای اندازه گیری توسط ترنسمیتر به کنترلر، انتقال می یابند تا کنترلر به کمک این اطلاعات و براساس تابعی که برای آن تعریف شده است، تصمیمات لازم برای عکس العمل مورد نیاز را بگیرد. کنترل کننده با مقایسه سیگنال اندازهی گیری با مقدار مطلوب و انجام محاسبات لازم، مقادیر متغیرهای تنظیم شونده را تعیین می کند.
عنصر نهایی کنترل

تصمیمات گرفته شده توسط کنترلر، به وسیله عنصر نهایی کنترل به اجرا گذاشته میشود. این المان آخرین عضو یک حلقه کنترل میباشد. در فرآیندهای شیمیایی معمولاً عنصر نهایی کنترل یک شیر میباشد.
محرک

زمانی که در یک سیستم کنترل، عضو کنترل نهایی یک شیر باشد، امکان انتقال مستقیم فرمان به آن وجود ندارد. به همین علت از دستگاهی که به آن محرک یا Actuator گفته میشود، استفاده میکنند تا فرمان ارسالی از کنترلر را دریافت نموده و موجب به حرکت درآمدن بندآور شیر شود. به عبارت دیگر وظیفه مهم محرک، تامین انرژی لازم برای به حرکت درآوردن بندآور شیر میباشد. این انرژی می تواند از یک منبع انرژی الکتریکی و یا هوای فشرده مداری نیوماتیکی باشد.
ثبت کننده ها و نمایشگره

ثبت کننده ها و نمایشگرها از دیگر اجزاء یک سیستم کنترل می باشند. ثبت کننده ها تجهیزاتی هستند که به منظور ثبت تغییرات و رفتار فرآیندها در طول شبانه روز استفاده می شوند.

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:42
در اولین جلسه آموزش مفاهیم فضایی به معرفی سه مفهوم بسیار مهم علوم فضایی یعنی فضا، فضانورد و فضا پیما می پردازیم. فضا کجاست؟

به فضاي آنسوي جو زمين (اتمسفر)، كه محيط عملكردي براي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) ها و فضاپيماها است فضا (Space) میگویند. تعريف دقيق و حقوقي از مرز فضا وجود ندارد اما بطور عرفي فضا به هر آنچه كه در بالاي ارتفاع 100 تا 110 كيلومتري سطح درياهاي آزاد سياره زمين قراردارد اطلاق ميگردد. حركت مداري در پايينتر از اين ارتفاع به دليل وجود نيروي http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png پسا (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=74&letter=%D9%BE) (drag) ناشي از هوا عملا امكانپذير نيست.
فضاي بيروني (Outer space) نیز كه به اختصار فضا نيز ناميده ميشود، به ناحيهاي به نسبت خالي از جهان اطلاق ميگردد كه پس از لايهي جوِ اجرام سماوي و کرات قرار دارد. بنابراين اگر در ماه زندگي كنيم، پا در ماه و سر در فضا داريم چون اين جرم سماوي فاقد جو است ولي شرايط در زمين تفاوت دارد و براي رسيدن به فضا بايد كيلومترها از سطح اين کره دور شويم و بالاتر رويم.
در يك تقسيمبندي كلي ميتوان جهان هستي را به سه منطقهي فضاي خاكي، فضاي جوي و فضاي بيروني تقسيم كرد. فضاي خاكي بخشي از جهان را تشكيل ميدهد كه مولكولهاي جامد با گرد آمدن در كنار هم جرمي سماوي را تشكيل داده باشند (همانند سطح کره زمين). فضاي جوي قسمتي از دنيا است كه چگالي مولكولهاي گاز در آن به قدري است كه نميتوان آن فضا را تهي فرض كرد (همانند اتمسفر زمين، ونوس، مريخ يا قسمت اعظم سيارههايي همانند مشتري، كيوان و اورانوس). ولي فضاي بيروني ناحيهاي است كه برخلاف تصور عامهي مردم، خالي و تهي نيست؛ بلكه چگالي مواد در اين ناحيه بسيار اندك است. در فضاي بيروني غالباً گاز هيدروژن، يونها، ذرات تشكيل دهندهي اتم (الكترونها و پروتنها) و گاهي اوقات غبارها و پسماندهاي فضايي يافت ميشود اما ميزان اين مواد در گسترهي عظيم اين منطقه آنقدر كم است كه ميتوان به نسبتِ فضاي خاكي و يا جوي، آن را تهي فرض كرد.
زمين بخشي از جهان است كه هر سه فضا را در خود دارد؛ مرز بين فضاي خاكي و فضاي جوي آن كاملاً مشخص است؛ ولي مرز مشخصي بين فضاي جوي و فضاي بيروني وجود ندارد. جو زمين با افزايش ارتفاع رقيق ميشود و به تدريج جاي خود را به فضاي بيروني ميدهد. از اين رو مرزي مجازي براي گذر از فضاي جوي به فضاي بيروني تعريف شده است. با اين حال با توجه به كاربردها و نگاههاي گوناگون، چندين مرز به وجود آمده است.
فضاي بيروني خود شامل تقسيمات فراواني است؛ بخشي از فضاي بيروني كه در داخل منظومه شمسي قرار دارد را فضاي بين سيارهاي مينامند و با گذر از هليوپاوس، مرز منظومه شمسي، جاييكه بادهاي خورشيدي با بادهاي ستارهاي كهكشان راهشيري برخورد ميكنند، وارد قسمتي از فضاي بيروني ميشويم كه به آن فضاي بين ستارهاي ميگويند. در گام بعدي با گذر از مرز كهكشان راه شيري وارد ناحيهي بسيار جديد و شگفتانگيزي ميشويم كه از آن با فضاي بين كهكشاني ياد ميشود.
بودن و ماندن در فضاي بيروني ناگواريهاي بيشماري براي موجودات زنده به همراه دارد. نخستين و مهمترين ناگواري براي نوعي از زندگي كه ما ميشناسيم، عدم وجود اكسيژن است. بشر براي بقا به اكسيژن جو احتياج مبرم دارد و تنها 7 دقيقه نبود اكسيژن را تحمل ميكند. ناگواري دوم مربوط به فشار بسيار اندك هوا است؛ كه ميتوان آن را صفر فرض كرد. بدن انسان بعد از سالها بودن در شرايط زمين خود را با فشار يك اتمسفري جو زمين مطابقت داده است و به همين دليل ما فشار داخلي معادل يك اتمسفر در بدن خود داريم تا همچون يك قوطي خالي در اثر فشار جو زمين له نشويم. در شرايط خلاء اين فشار داخلي باعث دردسر خواهد شد. البته موجود زندهاي كه شرايط خلاء را تجربه ميكند در اثر فشار داخلي دچاز از همپاشيدگي نخواهد شد اما رويدادهاي ناگوار ديگري برايش روي خواهد داد. براي مثال آب در اندام سطحي مانند چشمها و پوست شروع به جوشيدن و تبخير ميكند، مويرگها در اثر فشار داخلي پاره خواهند شد و مرگ دردناكي در انتظار وي خواهد بود.

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:43
فضانورد کیست؟
شخصي که براي ماموريت فضايي به فضا فرستاده ميشود را فضانورد مینامند. پیش از پرواز http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png شاتل (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=75&letter=%D8%B4) فضايي، اين واژه فقط به کساني گفته ميشد که صرفا براي ماموريتهاي فضايي تربيت ميشدند و تنها تخصص آنها فضانوردي بود. اما امروزه اين عنوان به کساني با تخصصهاي متفاوت که در يک پرواز فضايي شرکت ميکنند گفته ميشود. در واقع فضانوردان امروزي ميتوانند تخصصهاي ديگري داشته باشند اما با آموزشهاي لازم به فضا بروند. البته هنوز هم نيروهايي منحصرا به قصد فضانوردي و شرکت در ماموريتهاي فضايي تربيت ميشوند.
بنا به تعریف فضا نیز میتوان گفت که فضانورد کسی است که از ارتفاع حدود 100 کیلومتری زمین فراتر رود.
فضاپیما چیست؟
هر وسيله اي كه توانایی پرواز در محيط فضا را داشته باشد را فضاپیما میگویند. يك فضاپيما حداقل شامل سه زيرسامانه است: پيشرانش و كنترل وضعيت، تامين توان و محموله (بار مفید)
فضاپیما ها در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم میشوند:


فضاپیماهای سرنشین دار
فضاپیماهای بدون سرنشین

لازم به ذکر است که ماهوارهها، ایستگاههای فضایی، وسایل پرتابی فضایی (همانند شاتلها) فضاپیما به حساب میآیند.

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:43
http://www.aero-space.ir/images/stories/mahvare.jpg در جلسه دوم با http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) که از فضاپیماهای بدون سرنشین است تا حدودی آشنا می شویم . پتا چندي پيش، ماهواره وسايلي بسيار سري و نامتعارف بودند. فضاپيماها اساسا براي فعاليتهاي نظامي _ همچون ناوبري نظامي و جاسوسي _ بهكار برده ميشدند؛ اما هم اكنون ماهوارهها بخشي اساسي و مرسوم، از زندگي روزمرهي ما شدهاند. ما كاربرد آنها را در گزارشهاي هواشناسي، پخش برنامههاي زندهي تلويزيوني و شبكههاي ماهوارهاي و مكالمات تلفنيِ روزمره، ميبينيم.
در موارد بسيارِ ديگري نيز، ماهوارهها نقش پسزمينهاي بازي ميكنند كه گاه از توجه ما دور ميماند. براي نمونه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

فعاليت برخي روزنامهها و مجلهها _ كه بايستي تا زمان معيني انجام گيرد _ به كمك ماهوارهها انجام ميگيرد. ماهوارهها، متن و تصاوير اين مطبوعات را به چاپخانهها انتقال ميدهند، تا چاپ و پخش آنها تسريع شود.
· بيشتر رانندگان تاكسي، گاه و بيگاه از سامانهي موقعيتياب جهاني (جي.پي.اس) بهره ميبرند تا مسافران را از نزديكترين راه به مقصد برسانند. كنترل سرعتِ رانندگان كاميونها و اتوبوسها نيز در جادهها، به كمك جي.پي.اس انجام ميشود.
· پخشكنندگانِ اجناسي كه ما ميخريم، آنها را ايمنتر، سالمتر و سريعتر به دست ما ميرسانند چون شركتهاي حمل و نقل، روند جابهجايي اجناس در خودروهايشان را، به كمك سامانهي موقعيتياب جهاني، كنترل ميكنند. گاهي شركتها، حتي به رانندگانشان ميگويند كه آنها دارند خيلي پرسرعت رانندگي ميكنند!
· ناوبري و هدايت هواپيماها، كشتيها به كمك امواج ماهوارهاي انجام ميشود. در مواقع بحراني، امواج راديويي به گروههاي نجات و جستجو كمك ميكنند تا به هواپيماهاي در حال سقوط و كشتيهاي در حال غرق شدن كمك نمايند.

ماهواره چيست؟
هر چيزي كه دور يك سياره در يك مسير بيضويشكل ميچرخد، ماهواره است. پس ماه، ماهوارهي طبيعيِ زمين است؛ اما ماهوارههاي مصنوعي بسياري وجود دارند كه به زمين نزديكترند.
· مسيري كه يك ماهواره در آن حركت ميكند، يك مدار ميباشد. در مدار، دورترين نقطه از زمين به نام «نقطهي اوج» و نزديكترين نقطه، به نام «نقطهي حضيض زميني» ناميده ميشود.
· معمولاً ماهوارههاي مصنوعي، انبوه توليد نميشوند. بيشتر ماهوارهها، به صورت ويژه ساخته ميشوند تا عملكردهاي مورد نظر را، انجام دهند؛ اما استثنا هم وجود دارد؛ مثلا سامانههاي موقعيتياب جهاني (جي.پي.اس) داراي بيش از 30 ماهوارهي همانند است و ماهوارههاي ايريديوم16 ، بيش از 30 ماهوارهي مشابه در مدار، دارد.
· تقريباً 23000 نوع زبالهي فضايي بالاي زمين شناور هستند. اين زبالهها اجسامي هستند كه به قدر كافي بزرگ ميباشند تا با رادار رهگيري شوند. معمولا اين اجسام به طور غيرعمد در فضا قرار داده شدهاند و يا از ماهوارههايي هستند كه عمر مفيدشان سپري شده است. رقم واقعي زبالههاي فضايي، بر حسب اينكه كدام آژانس آن را محاسبه ميكند، فرق ميكند؛ محمولههايي كه به مدار اشتباه ميروند، ماهوارههايي كه باتري آنها تمام ميشود و باقيماندهي بوستر موشكها يا مراحل پايانيِ آنها، همگي در شمارش زبالههاي فضايي به حساب ميآيند. زبالههاي فضايي نيز، به نوعي يك ماهواره به حساب ميآيند.
اگرچه هر چيزي كه در مدار به دور زمين ميگردد، از لحاظ فني يك ماهواره، محسوب ميشود، اما واژهي «ماهواره» معمولاً براي توضيح يك شي مفيد بهكار ميرود كه با هدف خاصي در مدار قرار ميگيرد تا يك ماموريت و وظيفهي ويژه را انجام دهد.ما معمولاً، دربارهي ماهوارههاي هواشناسي، ماهوارههاي ارتباطي و ماهوارههاي علمي ميگوييم و ميشنويم.

feedback
1391,03,11, ساعت : 16:44
در این جلسه با عملکرد یک http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png ماهواره (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=30&letter=%D9%85) از آغاز تا پایان ماموریتش آشنا می شویم .
ساخت يک ماهواره
هر ماهواره، حامل تجهيزاتي است که براي انجام ماموريت خود به آنها نياز دارد. براي نمونه، ماهوارهاي که مامور مطالعهي كهكشان است مجهز به http://www.aero-space.ir/components/com_glossary/images/plugin/messagebox_info.png تلسکوپ (http://www.aero-space.ir/index.php?option=com_glossary&Itemid=102&id=65&letter=%D8%AA)؛ و ماهوارهي مامور پيشبيني وضع هوا مجهز به دوربين ويژه براي ثبت حرکت ابرهاست. علاوه بر تجهيزات تخصصي، همهي ماهوارهها داراي سامانههايي براي کنترل تجهيزات و عملکرد خود ميباشند. از جمله سامانهي تامين انرژي، مخازن سوخت، سامانهي توزيع الكتريسيته و سامانههايي از اين دست. در هر يک از اين بخشها ممکن است از سلولهاي خورشيدي براي جذب انرژي مورد نياز استفاده شود. بخش دادهها نيز مجهز به رايانههايي براي گردآوري و پردازش اطلاعات بهدستآمده از طريق تجهيزات و اجراي فرامين ارسالشده از زمين ميباشد. هريک از تجهيزات جانبي و بخشهاي اصلي يک ماهواره به طور جداگانه طراحي، ساخته و آزمايش ميشوند. كارشناسان بخشهاي مختلف را کنار هم ميگذارند و به يكديگر متصل ميکنند. سپس ماهواره در شرايطي همانند شرايط ارسال و شرايط استقرار در مدار، آزمايش ميشود. اگر ماهواره همهي آزمايشها را به خوبي پشت سر بگذارد، آمادهي پرتاب ميگردد .
پرتاب ماهواره
درباره چگونگي پرتاب ماهوارهها در فصل هاي آتي بيشتر خواهيم آموخت. اشاره ميشود كه برخي ماهوارهها را شاتلها به فضا حمل ميكنند ولي بيشتر ماهوارهها با موشكهاي ماهوارهبر به فضا فرستاده ميشوند. مخازن سوخت اين ماهوارهبرها پس از اتمام سوختشان به درون اقيانوسها ميافنتد. موشكهاي ماهوارهبر، ماهواره را با حداقل تنظيمات در مدار خود قرار ميدهد و اغلب براي آن كه ماهواره در مدار دقيقِ خود قرار گيرد، موتورهايي كه از پيش روي ماهواره تعبيه شده است، با ايجاد تكانههاي متوالي، مانور لازم را به ماهواره ميدهند و آن را به مدار از پيشتعيينشده ميرسانند. زمانيکه ماهواره در مدار درست خود قرار گرفت ميتواند مدتهاي درازي در همان مدار، بدون نياز به تنظيمات دوباره باقي بماند.
انجام ماموريت
کنترل بيشتر ماهوارهها از مراکز زميني انجام ميشود. رايانهها و افراد متخصص در مرکز کنترل زميني، وضعيت ماهواره را تحت نظر دارند. آنها دستورالعملها را به ماهواره ارسال ميکنند و اطلاعات گردآوريشده توسط ماهواره را دريافت مينمايند. مرکز کنترل از طريق امواج راديويي با ماهواره در ارتباط است. ايستگاههايي بر روي زمين اين امواج را از ماهواره دريافت و يا به آن ارسال ميکنند. ماهوارهها معمولا به طور دائم از مرکز کنترل دستورالعمل دريافت نميکنند. آنها در واقع مثل روباتهاي چرخان هستند؛ روباتي که سلولهاي خورشيدي خود را براي دريافت انرﮋي کافي تنظيم و کنترل ميکند و آنتنهاي خود را براي دريافت دستورات خاص از زمين آماده نگه ميدارد. تجهيزات ماهواره به صورت مستقل و خودكار وظايف خود را انجام ميدهند و اطلاعات را جمع آوري ميکنند. ماهوارههاي موجود در ارتفاعات بلندِ مدار زمينآهنگ در ارتباط هميشگي با زمين ميباشند. ايستگاههاي زميني ميتواند دوازده بار در روز با ماهوارههاي موجود در ارتفاع کوتاه ارتباط برقرار نمايند. در طول هر تماس، ماهواره اطلاعات خود را ارسال و دستورالعملها را از ايستگاه دريافت ميکند. تبادل اطلاعات تا زمانيکه ماهواره از فراز ايستگاه عبور ميکند ميتواند ادامه داشته باشد که معمولا زماني حدود ۱۰ دقيقه است. چنانچه قسمتي از ماهواره دچار نقص فني شود، اما ماهواره قادر به ادامهي ماموريتهاي خود باشد، معمولا همچنان به کار خود ادامه ميدهد. در چنين شرايطي مرکز کنترل روي زمين بخش آسيبديده را تعمير و يا مجدداً برنامهنويسي ميکند. در موارد نادري نيز عمليات تعمير ماهواره را شاتلها در فضا انجام ميدهند؛ اما چنانچه آسيبهاي وارد آمده به ماهواره به اندازهاي باشد که ماهواره ديگر قادر به انجام ماموريتهاي خود نباشد مرکز کنترل فرمان توقف ماهواره را صادر ميکند.
سقوط از مدارhttp://www.aero-space.ir/images/stories/news/imagescawrbr4j.jpg
يک ماهواره در مدار خود باقي ميماند، تا زمانيکه شتاب آن کم شود. در حالت معمول، اگر شتاب يك ماهواره كم شود، ماهواره از مدار اصليِ خود كمي پايينتر ميآيد. موتورهاي تعبيهشده روي ماهواره دوباره ماهواره را به مدار خود بازميگردانند اما اين فرايند تا زماني ميتواند ادامه داشته باشد كه موتورهاي همراه ماهواره، داراي سوخت لازم باشند. با تمام شدن سوخت يا به دلايل ديگري چون از كار افتادن بخشي اساسي از ماهواره، نيروي گرانش، ماهواره را به سمت پايين و به سمت اتمسفر ميکشاند. سرعت ماهواره هنگام برخورد با مولکولهاي خارجيترين لايهي اتمسفر كمي کم ميشود؛ اما هنگامي که نيروي گرانش ماهواره را به سمت لايههاي داخليتر اتمسفر ميکشاند، سرعت ماهواره بسيار زياد ميشود. ماهواره در اصطكاك با هوايي که جلويش قرار دارد، به شدت داغ ميشود و در اثر گرماي حاصل از اين اصطكاك، بخشي از ماهواره يا تمامي آن ميسوزد.