PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : بیماریهای اعصابصفحه ها : [1] 2 3 4 5 6

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:12
آتاکسی

آتاکسی (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Ataxia) یک اختلال نورولوژیکی است که با عدم هماهنگی در حرکات، عدم ثبات در قرارگیری بدن، ناهنجاری در راه رفتن (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB% 8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و رعشه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D8%B4%D9%87) ارادی (Intention tremor) همراه است. علت آتاکسی هرچه باشد، آسیب سلولی اغلب به قشر مخچه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%DA%86%D9%87) و سلولهای پورکنژ وارد می شود.

از علل آتاکسی: تلانژکتازی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%98%DA% A9%D8%AA%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، آتاکسیهای ارثی اتوزوم مغلوب (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%88%D9% 85_%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، مولتیپل اسکلروز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%D9%BE%D9%84_%D8%A7% D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2)، سکته مغزی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C) ، پلاگر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1)، آتاکسی فردریش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D9%81%D8%B1% D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4) و آبله مرغان (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%A7% D9%86). علل آتاکسی اغلب مخچهای (Cerebellar) است ولی میتواند حسی یا وستیبولی (گوش داخلی) نیز باشد.
از جمله اختلالات لنفوپرولیفراتیو (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9% 84%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D9%86%D9%81%D9%88%D9%BE%D8%B 1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C% D9%88&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) ارثی، آتاکسی تلانژکتازی میباشد که با آتاکسی مخچهای پیشرونده، ضایعات تلانژکتاتیک و اختلال سیستم ایمنی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85% D9%86%DB%8C) مشخص میشود.
علل

آسیبهای کانونی

هر نوع آسیب و جراحت کانونی در دستگاه عصبی مرکزی موجب آتاکسی میشود که مربوط به بخش مورد نظر می شود، برای مثاب اگر آسیب به مخچه باشد، نوع آتاکسی مخچه ای خواهد بود یا اگر آسیب به نخاع باشد آتاکسی از نوع حسی خواهد بود یا اگر آسیب به دستگاه دهلیزی باشد، آتاکسی از نوع دهلیزی خواهد بود.
عوامل خارجی

اغلب عوامل خارجی که منجر به آتاکسی می شوند، عامل افسردگی هستند مانند اتانول (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%84).مثالها ی دیگر مانند داروهای سرخوش کننده(حشیش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%DB%8C%D8%B4)، کتامین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86)، PCP (http://fa.wikipedia.org/wiki/PCP)، دکسترومتورفان (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%AA%D 9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86) که بلع آن موجب آتاکسی خواهد شد، داروهای ضد صرع نیز موجب آتاکسی می شوند.
فقدان ویتامین B12

فقدان این ویتامین موجب نوع حسی و همچنین مخچه ای آتاکسی می شود.
علل آتاکسی حسی

نوروپاتی جانبی موجب آتاکسی کلی یا متمرکز خواهد شد.مشکلات نخاعی نیز می توانند موجب آتاکسی حسی شوند.
پسگرایی غیر-وراثتی مخچه ای

از علل این نوع پسگرایی می توان به سوءمصرف مزمن اتانول،HACE(ورم مغزی در ارتفاع بالا)، بیماری سلیاک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D9%84% DB%8C%D8%A7%DA%A9) اشاره کرد
درمان

یکی از روشهای خوب افتراق آتاکسی مخچهای از سایر علل آتاکسی تست رومبرگ (Romberg's test) است.درمان اصولا بستگی به عامل زمینه دارد ولی در موارد ارثی پیش آگهی خوب نیست. درمانهای فیزیکی مانند ورزش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4)، اسپلینت (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9% 86%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و واکر (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) نیز به کار میروند.

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:15
آتاکسی فردریش نام بیماری ژنتیکی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB% 8C_%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) است که علایم آن شامل از دست دادن کنترل نقص گفتاری و نارساییهای قلبی و عصبی میباشد. آتاکسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C) از بیماری های نورولوژیکی است که با ناهماهنگی در حرکات، بی ثباتی در استقرار بدن، ناهنجاری در راه رفتن (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB% 8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)همراه است.
توارث این بیماری به شکل اتوزومی مغلوب (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%88%D9% 85%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%84%D9%88%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) میباشد. علت این بیماری جهش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B4) در ژن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86) فراتاکسین (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%DA% A9%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) که بر روی کروموزوم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85) ۹ قرار دارد میباشد.
در اثر این بیماری بافت عصبی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C) در نخاع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9)، بویژه نورونها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86) تحلیل میرود. در این بیماری نخاع نازک شده و مقداری از میلین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%81_%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C% D9%86) خود را از دست میدهد.

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:18
آرتریت تمپورال یا (Giant cell arteritis) یک نوع نادر واسکولیت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA) است که اختلال اصلی در شریانهای بزرگ و متوسط سر است.

علائم بیماری

این بیماری اصولا در زنان و در سنین بالای پنجاه سال شایعتر است و اغلب شریان تمپورال نیز درگیر است.علائم شایع بیماری بروئی شریان، تب، سردرد، حساسیت در لمس، درد فک هنگام جویدن غذا، مشکلات بینایی و... است.
درمان

اساس درمان بر داروهای سرکوب کننده ایمنی با دوز بالا (گلوکوکورتیکوئید (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%B1%D 8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF))ها به خصوص پردنیزولون (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D 9%88%D9%86) استوار است.

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:21
آسیب طناب نخاعی (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Spinal cord injury) از عوامل مهم اختلالات حسی، حرکتی، دستگاه ادراری و یا ترکیبی از این موارد به علت صدمه به طناب نخاعی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9% DB%8C) است.تصادفات اتومبیل شایع ترین علت آسیبهای طناب نخاعی هستند[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-0).ضربههای وارد بر ستون مهرهای ممکن است باعث آسیب نخاع، ریشه اعصاب نخاعی و یا هر دو شود[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-1).در مورد اعمال حركتی ممكن است ضعف اندام يا فلج يك اندام و آسيب نورون حرکتی فوقانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B1%DA%A9% D8%AA%DB%8C_%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C) (UMN) یا نورون حرکتی تحتانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B1%DA%A9% D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C) (LMN) وجود داشته باشد و در مورد اعمال حسی ممکن است فقدان حس، کاهش حس، افزایش حساسیت یا احساسهای غیر طبیعی نظیر احساس سوزش یا کرختی بروز کند[۳] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-2).آسیب شدید طناب نخاعی نسبتا ناشایع است، اما ازنظر عواقب خود حالت تحلیل برنده و طولانی مدت دارد، زیرا این ضایعه در اغلب موارد افراد جوانتر از ۳۰ سال را گرفتار میسازد[۴] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-3).
علل

آسیبهای طناب نخاعی ازنظر سبب شناسی(اتیولوژی) میتواند به دو گروه کلی تقسیم شود[۵] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-4):


آسیبهای ضربه ای[۶] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-5)
آسیبهای غیرضربه ای[۷] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-6)

آسیبهای ضربهای

بیشتر آسیبهای طناب نخاعی از نوع ضربهای است.بسیاری از شکستگیها در ناحیه ستون فقرات به دنبال تصادفات، ممکن است منجربه ضایعه نخاع نیز گردد.گاهی ضایعه نخاعی به دلیل کشیدگی نخاع ایجاد میگردد.به طورکلی اثرات عوامل ضربهای که احتمال آسیب نخاعی را به همراه دارند شامل موارد زیر است:


شکستگی در ناحیه ستون مهرهها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87% E2%80%8C%D9%87%D8%A7)
دررفتگیهای ستون فقرات
شکستگی همراه با دررفتگی در ستون مهرهها
آسیب حاد دیسک بین مهرهای
صدمات عروقی به دنبال ضربه(تروما)
زخمهای شدید

موارد فوق معمولاً به هنگام تصادفات جاده ای(به ویژه چپ کردن اتومبیل) و سانحه با موتورسیکلت، حرکات ورزشی شدید، زخمها ی نفوذی گلوله، سقوط از ارتفاعات و ضربههای ناشی از چاقو ایجاد میگردد.
آسیبهای غیرضربهای

این عوامل میزان کمتری از صدمات طناب نخاعی را ایجاد میکنند که حدود ۳۰٪ تخمین زده میشوند.بسیاری از عوامل غیرضربهای آسیب نخاعی شامل:


فتق دیسک بین مهرهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D9%82_%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%A8 %DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8% A7%DB%8C)
لغزش مهره (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87)
تنگی مجرای نخاعی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7% DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C)
مشکلات عروقی
بیماری ها(مثلا فلج اطفال (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84) ، اسپینابیفیدا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D 9%81%DB%8C%D8%AF%D8%A7)، آمیوتروفیک لترال اسکلروزیس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D B%8C%DA%A9_%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D 8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3)، سیرنگومیلی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D 9%84%DB%8C)، میلیت عرضی، بیماری ام اس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%85_ %D8%A7%D8%B3) یا مولتیپل اسکلروزیس و غیرو)
تومورهای ناحیه ستون فقرات
آرتروز شدید در ناحیه ستون مهرهها
عفونتها

الگوهای آسیب طناب نخاعی

آسیب نخاعی به صورت کامل(Complete) یا ناکامل(Incomplete) است[۸] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-7).توصیف این الگوها در زیر بیان شدهاست.
ضایعات کامل

در یک ضایعه کامل(Complete lesion)، عملکرد حسی یا حرکتی در زیر سطح ضایعه وجود ندارد[۹] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-autogenerated1-8).آسیب کامل بیشتر درارتباط با قطع عرضی نخاع، صدمات عروقی شدید، کششهای طولی طناب نخاعی و یا فشارهای شدید به نخاع است.در ضایعات کامل به دلیل قطع ارتباط نخاع با مغز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2)، ادراک حسی و کنترل حرکتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%AD%D8%B1%DA%A9% D8%AA%DB%8C) فرد مختل شده و در این موارد پیش آگهی جهت برگشت عملکرد حسی-حرکتی ضعیف است.
ضایعات ناکامل

ضایعات ناکامل(Incomplete lesions) درصورت وجود و حفظ قسمتی از عملکرد حسی یا حرکتی در زیر سطح آسیب مشخص میشود[۹] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-autogenerated1-8).اگر برگشت عملکردهای حسی یا حرکتی سریع باشد، پیش آگهی ازنظر بهبود عصبی نیز خوب خواهد بود.
انواع ضایعات ناکامل نخاعی

مهمترین سندرمهای آسیب ناکامل نخاعی عبارتنداز:


سندرم براون سکوارد (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8 %A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8% A7%D8%B1%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)[۱۰] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-9)
سندرم طناب پیشین (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8 %B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9% 86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)[۱۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-10)(قدامی)
سندرم طناب مرکزی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8 %B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB% 8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)[۱۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-11)
سندرم طناب پسین (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8 %B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)[۱۳] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-12)(خلفی)

سطح آسیب

طناب نخاعی از زیر پیاز مغز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2_%D9%85%D8%BA%D8%B2) (بصل النخاع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7% D8%B9)) در ناحیه سوراخ پس سری شروع میشود و انتهای آن در سطح مهره اول یا دوم کمری است.بنابراین، طول نخاع نسبت به ستون فقرات کوتاهتر است(حدود ۲۵ سانتی متر).به انتهاییترین قسمت طناب نخاعی به دلیل مخروطی بودن، مخروط انتهایی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%B7_%D8%A7%D9%86%D8%AA% D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C)[۱۴] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-13) مینامند.ریشههای اعصاب کمری و خاجی که از طناب نخاعی منشعب میشوند، نسبت به سایر ریشههای اعصاب نخاعی مسیر بیشتری را طی میکنند.ازطرفی چون این ریشه ها(ریشههای کمری و خاجی) به صورت دم اسب از نخاع خارج میشوند، ناحیهای را ایجاد میکنند که منطقه دم اسبی[۱۵] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-14) مینامند.
امکان آسیب نخاع در هر سطحی از طناب نخاعی وجود دارد.احتمال آسیب در دو ناحیه C۶-C۷ و T۱۲-L۱ بیشتر از سایر نواحی طناب نخاعی است که علت آن تحرک زیاد یک قسمت و ثبات( تحرک کمتر)در ناحیه دیگر است.ضایعات ناکامل نخاع در اثر ضربات وارده به طناب نخاعی در ناحیه گردن(سرویکال) شیوع بیشتری در مقایسه با قسمت سینه ای(توراسیک) دارد.اگر ضایعه نخاعی در سطح گردنی باشد، با توجه به شدت آسیب باعث ایجاد ضعف(Paresis) اندامها یا فلج چهاراندام[۱۶] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-15) میگردد.ضایعه در سطح سینهای یا ناحیه کمری منجربه ضعف اندامهای تحتانی یا فلج اندامهای تحتانی[۱۷] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-16) میشود.آسیبهای رشتههای دم اسب (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D8%A8)[۱۸] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-17)، نمای بالینی ویژهای بصورت فلج شل دو پا، بی اختیاری ادرار و مدفوع و همچنین بی حسی نسبت به درد و حرارت در ناحیه زینی(Saddle anesthesia) ایجاد میکنند[۱۹] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-18).آسیب به منطقه دم اسبی یک ضایعه نورون حرکتی تحتانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B1%DA%A9% D8%AA%DB%8C_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C) است.
علایم، نشانهها و عوارض

علایم و عوارض یک آسیب نخاعی ممکن است درارتباط با یک یا چند مورد از مشکلات ذیل باشد:


اختلالات حسی
مشکلات حرکتی
درد
تشدید بازتاب ها(رفلکسها)بعد از مرحله شوک نخاعی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%88%DA%A9_%D9%86%D8%AE%D8 %A7%D8%B9%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) در ناحیه زیر آسیب نخاعی(در ضایعات نورون حرکتی فوقانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%AD%D8%B1%DA%A9% D8%AA%DB%8C_%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C))
مشکلات ادراری و احشایی
اختلال در دستگاه تنفسی
نقص عملکرد جنسی(Sexual dysfunction)
احتمال افت فشار خون در وضعیت ایستاده.زمانیکه بیمار از یک وضعیت افقی به حالت عمودی قرار میگیرد ممکن است دچار افت فشار خون شود که به آن هایپوتنشن وضعیتی[۲۰] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-19) میگویند.
احتمال افزایش بازتاب اتونوم(هیپررفلکسی یا دیس رفلکسی اتونومیک (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D8%B3_%D8%B1%D9%81%D9 %84%DA%A9%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86%D9% 88%D9%85%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF))بعد از مرحله شوک نخاعی
امکان وجود مشکلاتی جهت تنظیم دمای بدن
زخمهای بستر یا فشاری
عفونت ادراری
ترومبوز وریدی عمقی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B2_%D9%88% D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D8%B9%D9%85%D9%82%DB%8C)[۲۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-20)(DVT).بی حرکتی اندامها از عوامل مهم اختلال در سیستم وریدی است و احتمال ایجاد ترومبوز وریدی عمقی(DVT) را افزایش میدهد.درصورت عدم درمان ترومبوز وریدی عمقی، احتمال آمبولی ریوی که با خطر مرگ همراه است نیز وجود دارد.
احتمال آمبولی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DB% 8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) ریه
مشکلات متابولیکی
پوکی استخوان (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE% D9%88%D8%A7%D9%86) در زیر سطح ضایعه
احتمال استخوان سازی غیر طبیعی[۲۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-21) در بافت نرم اطراف مفصل در زیر ناحیه آسیب(به خصوص در مفصل ران)
اختلالات عضلانی و مفصلی
اشکال در تنظیم درجه حرارت بدن
مشکلات روحی

درمان

بیماران با آسیب نخاعی ممکن است به درمانهای ذیل نیاز داشته باشند:


درمانهای اورژانسی جهت جلوگیری از آسیب بیشتر و انجام اقدامات پزشکی اولیه(مثلا حفظ تهویه و جریان خون مناسب)
جراحی در مواردی که لازم باشد(مثلا ثابت کردن قطعات شکسته)
درمانهای دارویی
درمان اختلالات مثانه و روده
مراقبت پوستی جهت پیشگیری از ایجاد زخم بستر
درمان توانبخشی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C)( شامل فیزیوتراپی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D 9%BE%DB%8C) و کاردرمانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D B%8C)) در اولین فرصتی که توسط پزشک تعیین میشود.
استفاده از وسایل کمکی جهت تسهیل در راه اندازی بیمار با توجه به شرایط
گاهی درمان روانپزشکی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D B%8C) و مشاوره روانشناسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D B%8C) در بعضی از بیماران لازم است.

پانویس↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-0) میناگر، علیرضا و وثوق آزاد، ژاک. ترجمه: نوروآناتومی پایه و کاربردی پرفسور فیتزجرالد.ص ۱۸۴
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-1) اعلمی هرندی، بهادر، اصول ارتوپدی و شکسته بندی، چاپ ششم.ص ۴۵۰
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-2) برزکار، ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.ص ۹۷
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-3) قاضی جهانی، بهرام.ترجمه مبانی طب سسیل، بیماریهای مغز و اعصاب.ص ۲۸۶
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-4) Susan B. O,Sullivan & Thomas J. Schmitz / Physical Rehabilitation: Assessment and Treatment.Page ۵۴۵
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-5) Traumatic injuries
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-6) Non-traumatic injuries
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-7) برزکار، ابراهیم.ساختار و عملکرد سیستم عصبی-عضلانی.ص ۹۲
↑ ۹٫۰ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-autogenerated1_8-0) ۹٫۱ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-autogenerated1_8-1) Susan B. O,Sullivan & Thomas J. Schmitz / Physical Rehabilitation: Assessment and Treatment.Page ۵۴۸
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-9) Brown-Séquard syndrome
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-10) Anterior cord syndrome
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-11) Central cord syndrome
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-12) Posterior cord syndrome
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-13) Conus medullaris
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-14) Cauda equina
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-15) Quadriplegia or Tetraplegia
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-16) Paraplegia
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-17) Cauda equina injuries
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-18) سلطانزاده، اکبر.بیماریهای مغز و اعصاب و عضلات.ص ۲۶
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-19) Postural or orthostatic hypotension
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-20) Deep venous thrombosis
↑ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8_%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%A8_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_ref-21) Heterotopic ossification

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:23
آنسفالیت (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Encephalitis) به معنی التهاب حاد بافت مغزی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2) است. شایعترین نوع آن آنسفالیت ویروسی می باشد. ویروس خود را از طریق خون به مغز میرساند و در عملکرد آن اختلال ایجاد میکند در بیماریهای سیفلیس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%81%D9%84%DB%8C%D8%B3) و هاریو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C) مالاریانیز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7) احتمال آنسفالیت وجود دارد . آنسفالیت چون از بیماریه های ثانویه ویروسی می باشد میتواند درجات مختلفی داشته باشد از عدم تعادل در راه رفتن تا رفتن به کما و مرگ . برای مثال در نوزادان ویروس هرپس سیمپلکس باعث ایجاد تبخال میگردد یا ویروسی که در آبله مرغان به مغز میرسد میتواند فقط کمی عدم تعادل در راه رفتن را در پی داشته باشد . در موارد کمی آسیب های جدی به مغز وارد شده و آسیب ها جبرانشان سخت خواهد بود .
از جمله علائم آن تب (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8)، سردرد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF)، فوتوفوبیا (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81%D9% 88%D8%A8%DB%8C%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) (ترس از نور) و تشنج (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC) ، تحریکپذیری و عصبی شدن (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9% BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D8%B9%D8%B5%D8% A8%DB%8C_%D8%B4%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) ، استفراغ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA) ، لوچ شدن چشمان و یا دید دوگانه (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%88%DA%86_%D8%B4%D8%AF%D9 %86_%DA%86%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%88_%DB%8C%D 8%A7_%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D 9%86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) ضعف دست و ... هستند . از جمله آزمایشها تشخیصی بررسی مایع مغزی نخاعی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C_ %D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C) که احتمال منزیت باکتریایی را هم رد میکند با پونکسیون لومبار (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D9%86%DA%A9%D8%B3%DB% 8C%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B 1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) میباشد .
منابعدورلند فرهنگ پزشکی. تهران
انجمن پزشکی بریتانیا نوشته پروفسور برنارد والمن ، اصلاحات دکتر م.الف
ویکیپدیای انگلیسی

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:28
طبق تعریف مراجع بینالمللی (ASHA, 2005) (http://www.asha.org/docs/html/tr2005-00043.html)، اختلال پردازش مرکزی شنوایی (به انگلیسی: Central Auditory Processing Disorder / CAPD) عبارت از نقص در پردازش ادراکی محرکات شنوایی و فعالیت نوروبیولوژیکی زمینه در آن پردازشها است. CAPD احتمالاً ناشی از بازنمایی عصبی ناهنجار اصوات گفتاری و غیرگفتاری در دستگاه عصبی مرکزی شنوایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9% 87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8% B2%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) است و امکان بروز آن در کودکان و بزرگسالان با شنوایی هنجار وجود دارد. ضمناً CAPD میتواند همراه با، یا ناشی از کم شنوایی محیطی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D9%86%D9%88%D8 %A7%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) نیز باشد. CAPD مشکلات متعددی در عملکردهای مهم مرتبط با پردازش گوش دادن و درک زبان بیانی، به خصوص در حضور نویز زمینه ایجاد مینماید. به همین ترتیب، نقص CAPD میتواند شامل مشکل در جهت یابی و مکان یابی، تمایز شنیداری، بازشناسی الگوهای شنوایی، مشکل در پردازشهای زمانی و دیگر اختلالات باشد.


CAPD ناشی از وجود نقص در پردازش عصبی محرکات شنوایی است که میتواند همراه با اختلال سایر مدالیتهها باشد اما قطعاً ناشی از آسیب آنها نیست. بنابراین، CAPD یک ماهیت بالینی مجزا به حساب میآید.


علایم

معمولاً بیماران CAPD کودکانی هستند که در کلاس درس با مشکل گوش دادن روبرو هستند و دچار ضعف آموزشی و تحصیلی میگردند. CAPD میتواند مرتبط با اختلالات یادگیری، خصوصاً در حوزههای خواندن (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9% 86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، تلفظ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8)، تولید (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF)، مشکل در اجرای دستورات کلامی، و چالشهای بارز در ارتباط و ادراک باشد.
به طور خلاصه میتوان موارد ذیل را جزء نشانههای قابل مشاهده در کودکان مبتلا به CAPD برشمرد:


مشکل در شنیدن پیام گفتاری در نویز یا محیط بازآوا
مکان یابی
یادگیری زبان خارجی، اصطلاحات تخصصی و غیر روزمره
درخواست دائم برای تکرار مطالب
مشکل در پردازش گفتار سریع
پاسخ دهی نامناسب به محرکات کلامی
عدم توانایی دریافت ویژگیهای پروزودیک گفتار (مانند لحن جملات)
حواس پرتی سریع با محرکات خارجی
مشکل در حفظ توجه
مشکل در اجرای دستورات کلامی
توانایی ضعیف در موسیقی
مشکل در خواندن، تلفظ و یادگیریشیوع

شیوع CAPD در پسران بیش از دختران (تقریبا دو برابر) است و در کودکانی که سابقه ابتلا به عفونت گوش میانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA_%DA%AF%D9%88%D8%B4_ %D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C) دارند نیز شیوع آن بیشتر است. به نظر میرسد تقریباً ۷ درصد کودکان مبتلا به CAPD باشند. برخی منابع شیوع آن را ۲ الی ۳ درصد ذکر کردهاند.


سایر اختلالات مشابه با CAPD

ضایعات دیگری نیز وجود دارند که میتوانند علایمی شبیه به CAPD ایجاد کرده یا با آن همراه شوند. برای نمونه، اختلال نقص توجه/بیش فعالی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9% 84_%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87/%D8%A8%DB%8C%D8%B4_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) (ADHD)، اتیسم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85)، اختلالات پردازش زبان (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9% 84%D8%A7%D8%AA_%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B 4_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و برخی اختلالات شناختی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9% 84%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8 C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) منجر به بروز رفتارهایی مشابه CAPD در گوش دادن به اصوات میشوند. البته اگر مشکلات گوش دادن ناشی از اختلالات سطح بالای مغز، اختلالات چند حسی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9% 84%D8%A7%D8%AA_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB% 8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) یا بیماریهای عمومی باشد، تشخیص CAPD درست نیست، مگر اینکه وقوع ضایعه همزمان در سیستم پردازش مرکزی شنوایی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D8%B1% DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%D B%8C) اثبات گردد. بنابراین، در رابطه با کودکان باید حتماً از رویکرد تیمی چند تخصصی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8% AF_%D8%AA%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8 %AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) مشتمل بر شنواییشناس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D8%B 4%D9%86%D8%A7%D8%B3)، والدین، پزشک، متخصص گفتار و زبان (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5_%DA %AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D9%88_%D8%B2%D8%A8%D8 %A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، معلم کودک، روانشناس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3) و سایر متخصصین احتمالی دیگر استفاده نمود تا قبل از تشخیص افتراقی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8 %A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، کلیه رفتارها و اعمال کودک مورد واکاوی قرار گیرد.
تشخیص

تشخیص CAPD اغلب دشوار است. نتایج آزمونها میتواند مبهم بوده یا تفسیر آنها دشوار باشد. از آنجا که CAPD در روشهای تصویر برداری مغزی (برای مثال MRI (http://en.wikipedia.org/wiki/MRI) و CT Scan (http://en.wikipedia.org/wiki/CT_scan)) مشخص نمیشوند، برخی متخصصین آن را به عنوان یک ماهیت بالینی مشخص محسوب نمیکنند.
البته یافتههای علمی جدید نشان میدهد که نمیتوان در وجود CAPD شک نمود. در واقع بیماران مبتلا به CAPD مشکلات بارزی در شنیدن دارند که تاثیر منفی بر وضعیت آموزشی، اجتماعی و شغلی آنان میگذارد و این نقایص را نمیتوان به دلیل وجود کم شنوایی یا دیگر عوامل به شمار آورد. نتایج آزمونهای مرکزی شنوایی در این افراد نشان از اختلال در دستگاه عصبی مرکزی شنوایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9% 87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8% B2%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) دارد. ضمناً، بازنمایی عصبی اصوات در مغز افراد مبتلا به CAPD اغلب متفاوت از افراد هنجار است.
مهمترین چالش در CAPD، تشخیص دقیق آن است. دو چالش مهم دیگر در CAPD نیز عبارتند از: ۱) کودکان اغلب در آزمونهای مرکزی شنوایی به دلایل غیر شنیداری مردود میشوند و ۲) گرایش زیادی برای تشخیص CAPD بر مبنای آزمونهای غربالگری (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA% AF%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) به جای آزمونهای تشخیصی وجود دارد که قطعاً نمیتواند کارآیی لازم را داشته باشد.
آزمونهای CAPD باید دارای هنجارهای دقیق در ردههای سنی مختلف باشند. ضمناً باید اعتبارسنجی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8% B1%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) آزمونهای CAPD در کودکان مشکوک به این عارضه صورت پذیرد. از آنجا که CAPD در واقع اختلال در سیستم عصبی مرکزی شنوایی است، بنابراین تشخیص CAPD نیز باید روی موارد شناخته شده و قطعی اختلال در سیستم مرکزی شنوایی صورت گیرد. تشخیص (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) CAPD باید به واسطه ابزارهایی صورت گیرد که اعتبار آنها در شناسایی ضایعات دستگاه عصبی مرکزی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5% D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C) مشخص شده باشد. متاسفانه ابزارهای تشخیصی موجود، امکان ارزیابی CAPD در کودکان کوچکتر از ۷ سال را میسر نمیکند زیرا در رشد مغز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2) و دستگاه عصبی مرکزی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5% D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C) افراد تغییر پذیری وجود دارد.
درمان

بهترین روش برای تعیین کارآیی روشهای درمانی استفاده از مطالعه اتفاقی دو سو کور (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9% 87_%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%DB%8C_%D8%AF%D9% 88_%D8%B3%D9%88_%DA%A9%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) است. متاسفانه در مورد اغلب روشهای درمانی موجود برای CAPD، چنین اطلاعاتی در دسترس نیست. در هر حال، تحقیقات صورت گرفته در حوزه پلاستیسیتی عصبی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB% 8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8 C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، مبانی علمی محکمی در اختیار گذاردهاست که بر مبنای آنها چندین قاعده کلی در مورد مداخلات CAPD شکل گرفتهاست. اول، هرگز نمیتوان از یک روش برای تمامی بیماران استفاده نمود. در واقع باید برای هر بیمار یک نوع درمان خاص مبتنی بر عارضه موجود طراحی نمود. دوم، مداخله در مورد CAPD باید متمرکز بر هر دو مسیر پایین به بالا (تربیت شنوایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8 %B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، ارتقای سیگنال صوتی) و بالا به پایین (آموزش استفاده از موأخذ مرکزی) باشد. در نهایت، مداخلات CAPD (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=CAPD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) باید مشتمل بر سه جزء اصلی باشد:
آموزش یکپارچگی شنیداری(AIT) این روش شامل بیست جلسه سی دقیقه ای گوش دادن به موسیقی پردازش شده توسط دستگاه های دکتر برارد است. برای اطلاعات بیشتر به سایت www.berartait.ir مراجعه کنید

تغییر محیط یادگیری/ارتباط برای تسهیل دسترسی به سیگنال شنیداری. برای برخی مبتلایان به CAPD، سیستمهای FM، سمعک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B9%DA%A9) یا سایر وسایل کمک شنوایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%84_%DA %A9%D9%85%DA%A9_%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB% 8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) میتوانند کمک کننده باشند. در ضمن، روشهای ارتباطی و آموزشی میتوانند بر دریافت سیگنال تاثیر گذار باشند. بنابراین اصلاحات آموزشی اغلب مورد نیاز میباشد.
آموزش استفاده از موأخذ مرکزی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%A3%D8%AE%D8%B0_%D9 %85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) جهت استحکام بخشیدن به مهارتهای سطح بالای فرا-زبانی و فرا-شناختی تا به نوعی جبران کننده ضایعه شنیداری باشند.
درمان نقایص شنیداری خاص از طریق فعالیتهای هدفدار تربیت شنوایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA_%D8 %B4%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) که میتواند به صورت برنامههای کامپیوتری یا روشهای دیگر ارایه تحریکات صورت پذیرد.

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:30
اختلال کمتوجّهی - بیشفعالی (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Attention-deficit hyperactivity disorder)(به صورت مخفف: ADHD ) یک اختلال رفتاری رشدی است. معمولاً کودک توانایی دقّت و تمرکز بر روی یک موضوع را نداشته، یادگیری در او کند است و کودک از فعّالیّت بدنی غیر معمول و بسیار بالا برخوردار است. این اختلال با فقدان توجه، فعّالیت بیشازحد، رفتارهای تکانشی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9% 87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8 C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، یا ترکیبی از این موارد همراه است.هر کودکی با شک ADHD باید به دقت تحت نظر یک پزشک معاینه گردد.بسیاری از این کودکان، یک یا چند اختلال رفتاری دیگر نیز دارند. همچنین ممکن است یک مشکل روانی مانند افسردگی یا اختلال دوقطبی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88% D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C) داشته باشند.[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%DA%A9%D9%85% E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C_-_%D8%A8%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9% 84%DB%8C#cite_note-0)
ADHD شایعترین اختلال رفتاری در سنین کودکی و بلوغ است، و حدود ۳٪ تا ۵٪ کودکان قبل از هفت سالگی به آن مبتلا میشوند.این عارضه بیشتر در دوران ابتدایی مدرسه برای کودکان و در هنگام بلوغ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA) رخ میدهد و با افزایش سن بسیاری از بیماران بهتر میشوند.

بیماریزایی

عارضه بیش فعالی جزو بیماریهای چند عاملی محسوب میشود. یعنی هم ریشه ژنتیکی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9) دارد و هم محیط. عامل ژنتیکی این عارضه بیشتر در پدران کودکانی که دچار بیش فعالی هستند وجود دارد اما عوامل محیطی نیز بر افزایش شدت این عارضه بسیار موثر هستند. این اختلال به میزان دو تا چهار برابر در پسران نسبت به دختران شایعتر است.اگر در دوران نوزادی یعنی چهار هفته اول تولد، کودک با مشکل تغذیه و یا بهداشتی، روانی مواجه باشد و اگر مادر در دوران بارداری (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C) سیگار (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1) یا الکل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84) مصرف کند، این کودکان بیشتر در معرض خطر بیش فعالی قرار دارند.
علائم

رفتار کودک معمولاً همراه با پرتحرکی، بیتوجهی و رفتارهای ناگهانی است. این رفتارها از قبیل انجام کارها به طور نیمه کاره، عدم تلاش ذهنی برای انجام تکالیف، فعالیت و تحرک بدنی بسیار بالا حتی زمانی که مشغول بازی نیستند، گم کردن پی در پی وسایل شخصی، نداشتن تمرکز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2) و دقت بالا در انجام کارها میباشد. در دوران مدرسه ممکن است بروز اختلالات یادگیری خصوصا اختلال در خواندن و نوشتن را داشته باشیم.
طبقهبندی

ADHD در طبقه بندی رفتارهای نا هنجار (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%A8%D9 %86%D8%AF%DB%8C_%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9% 87%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%A7_%D9%87%D9%86%D8%AC%D8% A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) به سه دستهٔ زیر تقسیم میشود:
۱. ADHD-I یا ADHD به طور برجسته بیتوجه (قبلاً ADHD-H نامیده میشد یا اختلال نقص توجه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B5_%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87) بدون بیشفعالی)
۲. ADHD-HI یا ADHD به طور برجسته پرتحرکی/تکانشی(رفتارهای ناگهانی)
۳. ADHD-C یا ADHD ترکیبی(قبلاً ADHD+H نامیده میشد یا اختلال نقص توجه همراه با بیشفعالی)
درمان

بهترین روش درمان ترکیب اقدامات دارویی با اقدامات غیردارویی است.درمان دارویی ADHD براساس داروهای محرک عصبی و غیر محرک استوار است. از جمله داروهای محرک داروی متیل فنیدیت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D9%81%D9%86%DB%8C%D8%AF% DB%8C%D8%AA) (با نام تجاری قرص ریتالین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86)) و دگزامفتامین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%A7%D 9%85%DB%8C%D9%86) است. داروهای غیرمحرک مانند آتوموکستین (مهارکننده بازجذب نوراپینفرین) و داروهای MAOIs میباشند.
در درمان غیر دارویی به خانوادهها توصیه میشود که از رفتارهای تند و خشن با کودک خود پرهیز کنند، محیط آرامی را برای مطالعهٔ کودکان در دوران مدرسه فراهم کنند و در صورت مشاهده رفتارها و نشانههای بیماری به روانپزشک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9) کودک مراجعه نمایند. همچنین با انجام اقداماتی از قبیل رفتار درمانی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8 %AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، گفتار درمانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D9%85% D8%A7%D9%86%DB%8C) و اقدامات توانبخشی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C) به آنها آموزش چگونگی افزایش تمرکز بر روی کارها داده شود. از دیگر روش های درمانی جدید در درمان روش نوروفیدبک (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%AF%D8%A8%D A%A9) می باشد که به دلیل گران بودن نسبت به دارو درمانی هنوز رایج نشده است.

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:32
ادراک پریشی(به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): agnosia) در لغت به معنی نادانستن و بنابراین نقص در بازشناسی است.به طور کلی یک فرد ادراک پریش می تواند اشیاء و اشکال را حس کند اما نمی تواند هوشیارانه آن ها را تشخیص دهد و معنی آن ها را تفسیر کند.ادراک پریشی حاصل آسیب عصب شناختی است و می تواند تقریبا در هر دستگاه ادراکی شناختی ظاهر شود.اَشکال خاص آن در زیر می آید:
ادراک پریشی دریافتی:نوعی ادراک پریشی که در آن ناتوانی در بازشناسی ناشی از اختلال در ادراک دیداری است. ادراک پریشی ارتباطی:نوعی ادراک پریشی که در آن ناتوانی در بازشناسی از عواملی به غیر از نقص های حسی است که باعث ادراک پریشی دیداری می شود. ادراک پریشی شنیداری:ناتوانی در تشخیص یا تغیی و تفسیر معنی واژه های گفته شده. ادراک پریشی انگاره ای:بازشناسی یا تفسیر نادرست نماد ها.

ادم مغزی به معنی تجمع آب در فضای داخل سلولی یا خارج سلولی در مغز است.

فشار داخل جمجمهای (ICP)

نوشتار اصلی: فشار داخل جمجمه ای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_ %D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C)
فضای داخل جمجمه فضای بستهای است که قابلیت اتساع ندارد . خون از سرخرگ به داخل حفره مغز وارد و از طریق سیاهرگ خارج میگردد. محتویات داخل کاسه جمجمه شامل این موارد میباشد :
۱ - بافت خود مغز که بطور متوسط در بزرگسالان ۱۴۰۰ gr وزن دارد .
۲ – جریان خون داخل مغز که ‎ ۷۵ cc در ثانیهاست .
۳ – مایع مغزی نخاعی (CSF) که ‎ ۷۵ cc است .
فشار داخل جمجمه (ICP) ناشی از این سه جزء میباشد.حد نرمال آن(‎ ۱۰ – ۲۰ mmHg) است . برای اینکه ICP در این حد حفظ شود لازم است تعادل بین این سه جزء پایدار باشد . در صورت تغییر حجم یکی از این سه عامل معمولاً حجم یا مقدار دو عامل دیگر نیز تغییر مییابد تا ICP در حد نرمال حفظ شود . البته توانایی بافت مغز نسبت به دو عامل دیگر در فشرده شدن و کاهش حجم آن کمتر است لذا عمده تغییرات در حجم خون یا CSF ایجاد میشود .
علل ادم مغزی

۱. ادم وازوژنیک ناشی از آسیب به سد خونی مغزی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%BA %D8%B2%DB%8C) (BBB) : ادم ناشی از فشار خون بالا، تومور (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1) مغزی و صعود به ارتفاع در این گروه بحث میشوند.
۲. ادم سیتوتوکسیک : ناشی از اختلال عملکرد سلولهای نوروگلیا مانند مسمومیت با ایزونیازید (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D B%8C%D8%AF) و هگزاکلروفن، سندرم رای (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8 %B1%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، هیپوترمی، انسفالوپاتی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9% 84%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و ایسکمی.
۳. ادم اسموتیک : ناشی از کاهش فشار اسمزی پلاسما مانند هیپوناترمی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D 9%85%DB%8C)، دیابت بی مزه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%DB%8C_%D9%85 %D8%B2%D9%87)، همودیالیز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8% A7%D9%84%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و اصلاح سریع هایپرگلیسمی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DA% AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) در کمای دیابتی.
۴. ادم بافت بینابینی : اغلب در هیدروسفالی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D 9%84%DB%8C) حاملگی دیده میشود.
درمان

اگر درمان محافظه کارانه مانند تجویز مانیتول (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%84) و مدر، سرم سالین هایپرتونیک و ... جواب نداد ممکن است مداخله جراحی برای کاهش فشار داخل جمجمهای و اجتناب از فتق مغزی ضروری باشد.

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:37
ادم مغزی به معنی تجمع آب در فضای داخل سلولی یا خارج سلولی در مغز است.

فشار داخل جمجمهای (ICP)

نوشتار اصلی: فشار داخل جمجمه ای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84_ %D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C)
فضای داخل جمجمه فضای بستهای است که قابلیت اتساع ندارد . خون از سرخرگ به داخل حفره مغز وارد و از طریق سیاهرگ خارج میگردد. محتویات داخل کاسه جمجمه شامل این موارد میباشد :
۱ - بافت خود مغز که بطور متوسط در بزرگسالان ۱۴۰۰ gr وزن دارد .
۲ – جریان خون داخل مغز که ‎ ۷۵ cc در ثانیهاست .
۳ – مایع مغزی نخاعی (CSF) که ‎ ۷۵ cc است .
فشار داخل جمجمه (ICP) ناشی از این سه جزء میباشد.حد نرمال آن(‎ ۱۰ – ۲۰ mmHg) است . برای اینکه ICP در این حد حفظ شود لازم است تعادل بین این سه جزء پایدار باشد . در صورت تغییر حجم یکی از این سه عامل معمولاً حجم یا مقدار دو عامل دیگر نیز تغییر مییابد تا ICP در حد نرمال حفظ شود . البته توانایی بافت مغز نسبت به دو عامل دیگر در فشرده شدن و کاهش حجم آن کمتر است لذا عمده تغییرات در حجم خون یا CSF ایجاد میشود .
علل ادم مغزی

۱. ادم وازوژنیک ناشی از آسیب به سد خونی مغزی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%BA %D8%B2%DB%8C) (BBB) : ادم ناشی از فشار خون بالا، تومور (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1) مغزی و صعود به ارتفاع در این گروه بحث میشوند.
۲. ادم سیتوتوکسیک : ناشی از اختلال عملکرد سلولهای نوروگلیا مانند مسمومیت با ایزونیازید (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D B%8C%D8%AF) و هگزاکلروفن، سندرم رای (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%D8 %B1%D8%A7%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، هیپوترمی، انسفالوپاتی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9% 84%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و ایسکمی.
۳. ادم اسموتیک : ناشی از کاهش فشار اسمزی پلاسما مانند هیپوناترمی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D 9%85%DB%8C)، دیابت بی مزه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA_%D8%A8%DB%8C_%D9%85 %D8%B2%D9%87)، همودیالیز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8% A7%D9%84%DB%8C%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و اصلاح سریع هایپرگلیسمی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%B1%DA% AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) در کمای دیابتی.
۴. ادم بافت بینابینی : اغلب در هیدروسفالی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D 9%84%DB%8C) حاملگی دیده میشود.
درمان

اگر درمان محافظه کارانه مانند تجویز مانیتول (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%84) و مدر، سرم سالین هایپرتونیک و ... جواب نداد ممکن است مداخله جراحی برای کاهش فشار داخل جمجمهای و اجتناب از فتق مغزی ضروری باشد.

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:41
بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Amyotrophic lateral sclerosis) (به صورت مخفف: ALS) یا بیماری لو گهریگ (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Lou Gehrig's Disease) یک بیماری موتور نورونهای حرکتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A 7%DB%8C_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C) یا (MND یا Motor Neuron Disease)است که موجب تباهی و تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم در دستگاه عصبی مرکزی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5% D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C) (مغز و نخاع) و دستگاه عصبی محیطی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5% D8%A8%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C) میشود. اسکلروز جانبی آمیوتروفیک شایعترین بیماری نورونهای حرکتی (MND) میباشد.بنابراین این بیماری هم علایم نورون محرکه فوقانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%B1% DA%A9%D9%87_%D9%81%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C) و هم نشانههای نورون محرکه تحتانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%B1% DA%A9%D9%87_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C) را ایجاد میکند. در حقیقت در ALS نشانههای فلج مرکزی و محیطی تواما ایجاد میشود.
این بیماری منجر به از دست رفتن تدریجی عملکرد عضلات (به ویژه عضلات مخطط) میگردد و با تضعیف ماهیچهها بتدریج فرد به فلج عمومی مبتلا میشود. به طوری که توانایی هرگونه حرکتی از شخص سلب خواهد شد. معمولاً مبتلایان به این بیماری مدت زمان زیادی زنده نمیمانند. اگر چه این مدت برای استیون هاوکینگ (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%87%D8%A7% D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF) بین ۲ تا ۳ سال پیشبینی شده بود، اما او علیرغم همه مشکلات و ناراحتیها همچنان به زندگی خود ادامه میدهد و برای فرا رسیدن مرگ لحظهشماری نمیکند. بیماران مبتلا به این بیماری معمولاً دچار ناتوانیهای حرکتی شده و ۳ تا ۵ سال پس از ابتلا به این بیماری جان خود را از دست میدهند. اگر چه ۲۰ درصد این بیماران تا ۵ سال و ۱۰ درصد آنها تا ۱۰ سال زنده خواهند ماند. در این بیماری دستگاه عصبی مرکزی و ماهیچهها بویژه ماهیچههای دست، پا، ساعد، سر و گردن به شدت صدمه میبینند.

بیماریزایی

علت این بیماری نامشخص است (برخی بیماران زمینه ارثی دارند)اما به نظر میرسد فرایندهای التهابی که در این موتور نورونها اتفاق میافتد، دلیل بروز آن باشد.
این بیماری در اثر معیوب بودن ژن SOD۱ ممکن است بوجود آمده باشد. اما تاکنون علت دقیق ابتلا به ALS شناخته نشدهاست. ناتوانی حرکتی در این افراد سبب ایجاد زخمهایی ناشی از فشارهای طولانی مدت روی نقاط خاصی از بدن میشود. ابتلا به ذاتالریه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8 C%D9%87) در اثر مشکلات موجود در بلع این افراد و همچنین تجمع ترشحات در مسیرهای هوایی از دیگر عوارض جانبی احتمالی در افراد مبتلا به ALS است. این در حالی است که تحلیل نیروی جسمانی فرد میتواند جنبههای مختلف زندگی او مانند کار، روابط اجتماعی و… را تحت تاثیر پیامدهای نامطلوب خود قرار دهد. پژوهشگران برای بررسی منشاء ایجاد این بیماری نظریههای گوناگونی مانند عوامل عفونی، اختلال در دستگاه ایمنی بدن، علل وراثتی، مواد سمی، عدم تعادل مواد شیمیایی در بدن و همچنین سوءتغذیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87) را بررسی کردهاند. اگرچه پژوهشگران تاکنون به عامل ایجادکننده این بیماری در بیماران مختلف پی نبردهاند، اما در سال ۱۹۹۳ با شناسایی عامل ژنتیکی موثر در انتقال بیماری ALS براساس عوامل وراثتی توسط گروهی از کارشناسان علوم ژنتیک و روانپزشکان بالینی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB% 8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) یک قدم به شناسایی عامل ایجاد بیماری نزدیکتر شدند. این عامل ژنتیکی در به رمز درآوردن آنزیمی که از سلولها در برابر آسیبهای ایجاد شده توسط رادیکالهای آزاد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%A2% D8%B2%D8%A7%D8%AF) محافظت میکند، نقش دارد.
علایم بالینی، سیر و بروز
از جمله نشانههای شایع این بیماری دشواری در گفتار و گرفتگی ماهیچه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87)، پرش و ضعف ماهیچهها که اغلب از اندامها (دست، بازوها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88) و پاها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7)) آغاز شده و گسترش مییابد و سرانجام ماهیچههای تنفسی و بلع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9) را نیز درگیر میکند. ضعف و ناتوانی ناشی از این بیماری، راه رفتن و استفاده از دستها برای انجام فعالیتهای روزانه مانند شستن دست و صورت و لباس پوشیدن را غیرممکن میسازد. با گسترش ناتوانی حرکتی و ضعف ماهیچهها در بدن فرد، بیمار در بلع، جویدن و تنفس نیز با مشکل روبهرو میشود. هنگامی که ماهیچههای تنفسی مورد حمله قرار میگیرند فرد برای ادامه زندگی خود به ناچار باید از دستگاههای تنفس مصنوعی استفاده کند.
بروز بیماری دونفر در هر صد هزار نفر میباشد و اغلب افراد بین چهل تا شصت سال را درگیر میسازد. بیماری ماهیت پیشرونده داردو اغلب بیماران بعد از دو تا پنج سال فوت میکنند ولی گاه دورههای توقف بیماری وجود دارد. که باعث میشود ۱۰ درصد از بیماران تا ۱۰ سال زنده بمانند. از آنجایی که این بیماری تنها به اعصاب حرکتی آسیب میرساند، بنابراین هیچ اختلالی در بینایی، بساوایی، شنوایی، چشایی و بویایی فرد به وجود نخواهد آمد و جالب این که اعصاب حرکتی موثر در حرکت چشمها و مثانه برای مدتهای طولانی از حمله عامل بیماری مصون خواهند ماند.
بررسی یک نوع امضا یا اثر انگشت مولکولی مشترک با استفاده از فناوری نانو، تشخیص بیماری ALS را در دو حالت ارثی و غیرارثی امکانپذیر میسازد. بررسیهای انجام شده توسط پژوهشگران نشان میدهد که نوعی پپتید (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%BE%D8%AA%DB%8C%D8%AF) در مایع نخاعی همه بیماران مبتلا وجود دارد.
راههای درمان این بیماری

بیماری ALS درمان خاصی به جز درمان علائم ندارد ولی به تازگی نیز استفاده از سلولهای بنیادی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8% D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C) پیشنهاد شدهاست.
دانشمندان هم اکنون در تلاش هستند با انجام آزمایشهای بالینی تاثیر این روشهای درمانی در بیماران مبتلا به ALS را مورد بررسی قرار دهند. آنها امیدوارند با استفاده از نتایج این تحقیقات بتوانند به روشی برای درمان دیگر بیماریهای دستگاه عصبی مانند پارکینسون، آلزایمر و زوال عقل دست یابند. برخی از پروتئینها مانند عوامل رشد به آسانی جذب بافت عصبی میشوند و بهنظر میرسد میتوانند از اعصاب حرکتی بدن نیز محافظت کنند. از آنجا که نمیتوان مولکولهای بزرگ را بهآسانی از طریق جریان خونی به دستگاه عصبی بدن منتقل کرد، برای استفاده از این مولکولها در فرآیندهای درمانی باید آنها را بهطور مستقیم به عضلات تزریق کرد. علاوه بر این برخی از مولکولهای کوچک نیز نقش مهمی در تحریک دستگاه عصبی بدن دارند که میتوان آنها را براحتی به رگهای خونی منتهی به مغز منتقل کرد. استفاده از سلولهای بنیادی نیز روش دیگری است که مانع از پیشرفت بیماری خواهد شد. سلولهای بنیادی همانند پمپهای زیستی عمل کرده و عوامل حیاتی موثر در رشد را به سلولهای عصبی آسیب دیده انتقال میدهند.
آزمایشهای انجام شده در افراد مبتلا به این بیماری نشان میدهد که سلولهای بنیادی میتوانند بهطور دقیق خود را به محل سلولهای عصبی آسیب دیده انتقال دهند. همچنین ایجاد رشتههای RNA مصنوعی نیز میتواند نقش موثری در توقف تولید پروتئینهای سمی داشته باشد. این نوع RNA خود را به RNA پیک که انتقال اطلاعات ژنتیکی را بهعهده دارد متصل کرده و از ساخت پروتئینهایی که به سلولهای عصبی آسیب میرساند جلوگیری میکند. گروهی دیگر از پژوهندگان نیز در تلاش برای دستیابی به روش درمانی موثر برای این بیماری دریافتهاند که انجام فعالیتهای ورزشی مانع از گسترش بیماریهای اعصاب حرکتی بدن خواهد شد. در موشهای تحت بررسی آزمایشهای انجام شده، حرکت روی چرخهای گردان مانع از روند پیشرفت سریع بیماری شدهاست.
براین اساس درمانهای ترکیبی میتواند تاثیر درمان انتخاب شده در بهبود وضعیت بیمار را به نحو چشمگیری تحت تاثیر خود قرار دهد. اگر چه بهترین روش این است که در مراحل اولیه بیماری از توسعه بیماری جلوگیری کنیم. دستیابی به این هدف نیز بیش از اینکه تحت تاثیر عوامل ژنتیکی باشد مستلزم دستیابی به راهکارهایی برای ایجاد تغییرات مناسب در زندگی افراد است که با انجام تمرینات ورزشی و انتخاب برنامه غذایی مناسب میتوان به اصلاح شیوه زندگی بیماران و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی آنها امیدوار بود.
اخیرا استفاده از دارویی به نام ریلوتک که آن را ریلوزول نیز مینامند میتواند روند بیماری را (کند) کند.

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:45
اِسکلروزِ چندگانه یا اِم اِس (به لاتین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C% D9%86): Encephalomyelitis disseminata، به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Multiple sclerosis)، نوعی اختلالِ خودایمنیِ سيستمِ اعصابِ مركزی است كه به واسطه پلاكهایِ "patches" پراکنده در ماده سفيدِ "white matter" دماغ، در اطرافِ بطيناتِ دماغی و در نخاع، مشخص میشود. اين پلاكها در نتيجه تخريبِ پوششِ ميالين به واسطه اختلالِ خودایمنی به وجود میآيد.
اِم اِس (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%90%D9%85_%D8%A7%D9%90%D8 %B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) یک بیماریِ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB% 8C%D9%90&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) خود ایمنی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C) است که در آن بدن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86) به سلولهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84) خود آسیب وارد میکند. به گونهای که سیستمِ دفاعی به سیستمِ مرکزیِ اعصاب (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9% 90_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C%D9%90_%D8%A7%D8% B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) "CNS"، حمله کرده و نواحی از مغز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2) و نخاع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9) دمیلینه (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9% 86%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) میشود. این حالت ممکن است علائمِ فیزیکی، روحی و روانیِ فراوانی را سبب شود و اغلب، پیشرفتِ آن در ناتوانیهایِ فیزیکی و ادراکی است. این بیماری اغلب در سنینِ بینِ ۲۰ تا ۴۵ سالگی بروز میکند و در بینِ زنان شایعتر است، و میزانِ شیوعِ آن بینِ ۲ و ۱۵۰ در هر ۱۰۰٫۰۰۰ بستگی به کشور و جمعیتِ خاصِ آن دارد. «اِم اِس» برایِ اولین بار در سالِ ۱۸۶۸ توسطِ جین مارتین چارکات (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8 %B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8% A7%D8%AA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) متخصصِ اعصابِ فرانسوی معرفی شد. این بیماری علاجی ندارد، اما ثابت شده است چندین معالجه مفید واقع میگردد. یکی از نامهایِ دیگری که کلمهٔ مختصرِ اِم اِس با آن شناخته میشود "Disseminated sclerosis" است.

علائم و نشانهها این بیماری
شروعِ «ام اس» ممکن است ناگهانی یا تدریجی باشد. علایم ممکن است شدید یا به اندازهای خفیف باشد که بیمار ماهها تا سالها به پزشک مراجعه نکند. علایمِ «ام اس» بسیار متغیر است، و به محل و شدتِ ضایعات در سیستمِ عصبیِ مرکزی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9% 90_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C%D9%90_%D9%85%D8%B1%DA% A9%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)(به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): CNS ) بستگی دارد. علایم شاملِ کم بساوایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%E2%80%8C_%D8%A8%D8%B3 %D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%86% D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87#cite_note-0) (تغییر در حسِ لامسه (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B3%D9%90_%D9%84%D8%A7%D9 %85%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF))، ضعف و سُستی در ماهیچه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%DA%86%D9%87)، گِرفتگی و اِنقباضِ غیرعادیِ ماهیچهها، مُشکل در حرکت؛ ناهماهنگیِ حرکتی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%A7%D9% 87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%90_%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A A%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%86% D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87#cite_note-1)، اِختلال در تَکَلُم (تَکَلُمِ بُریده)،[۳] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%86% D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87#cite_note-2)، نیستاگموس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D9%85%D9%88%D 8%B3)[۴] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%86% D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87#cite_note-3)، دوبینی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB% 8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)[۵] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2_%DA%86% D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87#cite_note-4) (یک شِیء را دوتا دیدن)، کاهِشِ حدتِ بینایی، تاریِ دید یا کاهشِ دیدِ رنگی (Optic neuritis)، خستگی و دردهایِ جسمی، نشانههایِ دردهایِ شدیدِ طولانی که بیشتر از حدِ معمول طول کشیدهاند، مشکلات در مثانه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%87)، روده (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87) و شکم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%85). اختلالاتِ عصبی به صورتِ متداول وجود دارند و این میتواند به شکلِ "Lhermitte's Sign (http://fa.wikipedia.org/wiki/Lhermitte%27s_Sign)" باشد. درد و اختلالاتِ عصبی از عمومیترین نشانهها در «ام اس» میباشند. این درد به صورتِ پایدار، خسته کننده و ایجادِ حسِ خارش، کرختی، گِزگِز و مورمور، سوزنسوزن شدن یا سوزشِ دردناک توصیف شدهاست و معمولاً در پاها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7) اتفاق میافتد.
در اثرِ این بیماری، اغلبِ عصبهایِ بینایی، عصبهایِ نُخاعی و «Cerebellar Conections» آسیب میبینند، که مُنجَر به نوروپاتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C) نوری، آتاکسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C) و… نهایتاً مرگ میشود.علتِ اصلیِ این بیماری هنوز مشخص نیست، اما این بیماری در اغلبِ موارد دارایِ توارث (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) ژنتیکی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9) میباشد و فرزندانِ افرادِ مبتلا به «ام اس»، دارایِ احتمالِ زیادی برایِ اِبتلا به این بیماری میباشند. گمان میرود «ام اس» با این آنتی ژنها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%DA%98%D9%86) در ارتباط باشد. بر این اساس، یک ژنِ فرضی برای این بیماری در نظر گرفته شدهاست که «MSSG» نامیده میشود. همچنین به تازگی مشخص شده است که جهش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B4) در ژن «PTPRC» که بر روی کروموزوم ۱ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8% B2%D9%88%D9%85_%DB%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) قرار دارد، نیز در بروزِ «اماس» نقش دارد. پروتئین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86) «PTPRC» یا «CD۴۵» یک رِسِپتورِ غشایی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%90%D8%B3%D9%90%D9%BE%D8% AA%D9%88%D8%B1%D9%90_%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8 C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) است که در غشاءِ همه سلولهای خونی، به جز گلبولهای قرمز بالغ (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9 %82%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) وجود دارد. این رِسِپتور، نقش تیروزین فسفاتازی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB% 8C%D9%86_%D9%81%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B 2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) دارد و در غیرِ فعال کردنِ JAK-کیناز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2) نقش دارد.
تشخیص

آزمون تشخیصی قطعی برای شناسایی اماس وجود ندارد. توانبخشی بیماران اماس از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. کاردرمانگران میتوانند در جلوگیری از سیر پیشرفت بیماری نقش اساسی را ایفا کنند. در ایران خوشبختانه اکثر بیماران اماس با کارهای توانبخشی بخصوص کار درمانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86% DB%8C) و فیزیوتراپی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D 9%BE%DB%8C) بخوبی آشنا هستند و به تأثیر شگرف این درمانهای جانبی روی بیماری خود کاملاً واقف شدهاند. با این حال این خود بیمار است که نقش اساسی و تعیین کننده در بهبود سلامتی خود دارد و تا خود بیمار اراده نکند هیچ کسی نمیتواند به وی کمکی کند. محدودیت در مصرف نمک و قند و شکر و همچنین پرهیز از غذاهای در روغن سرخ شده و غذاهای آلوده به قارچ مثل ترشیهای سپیدک زده و یا نانی که بیش از یک روز در هوای آزاد مانده باشد در کاهش درد این بیماران موثر است.
تاریخچه

جین مارتین چارکات (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Jean-Martin Charcot) (۱۸۲۵-۱۸۹۳) متخصص اعصاب فرانسوی، اولین فردی بود که اسکلروز چندگانه را به صورت یک بیماری جدا در سال ۱۸۶۸ به رسمیت شناخت.
درمان

گر چه هنوز درمان قطعی برای بیماری ام اس پیدا نشدهاست اما روشهای متعددی برای کاهش سرعت پیشرفت بیماری و همینطور فروکش سریعتر هر حمله و کاستن از ناتوانیها و علائم آزاردهنده وجود دارد. بعلاوه در حال حاضر تحقیقات وسیعی برای دستیابی به روشهای موثرتر درمانی وجود دارد و به نظر میرسد در سالهای آینده درمانهای جدیدتری کشف شود. در حال حاضر روشهای درمانی این بیماری را میتوان به چند دسته تقسیم کرد.


درمانهایی که در حملات عود بیماری بکار میروند:
متیلپردنیزولون (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%84%E2%80%8C% D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%88%D9%84%D9 %88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، ACTH (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=ACTH&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و تعویض پلاسما (پلاسما فرز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8% A7_%D9%81%D8%B1%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF))

درمانهایی که سرعت پیشرفت بیماری را کم میکنند:
انواع انترفرون بتا ( آونکس، بتافرون، ربیف)
گلاتیرامراستات (کوپاکسون)
فینگولیمود (گیلنیا)
ناتالیزوماب (تای سابری)
میتوگزانترون (نوانترون)

درمانهائیکه سبب تخفیف علائم بیماری میشوند
علتها

پروفسور کاظم فتحی، رئیس آکادمی جراحان اعصاب و استخوان آمریکا گفت: هنوز علت اصلی بروز بیماری ام‏ اس MS مشخص نیست اما برخی دانشمندان معتقدند که بر اثر یک سری ویروسهای کم‏ رشد که اکثر آنها از خانواده ویروسهای سرماخوردگی و زکام هستند ایجاد میشود. وی زکامهای متعدد که بیشتر بر اثر آلودگی هوا اتفاق میافتد را عامل مهم شیوع ابتلا به اماس در ایران دانستهاست.
در ماههای پایانی سال۲۰۰۹ میلادی شبکهای تلویزیونی نتایج کار تحقیقاتی چند سال گذشته دکتر زامبونی و همکارانش را به نمایش درآورد. دکتر زامبونی متخصص عروق و استاد دانشگاه فرارا در ایتالیا با مشاهده نزدیک همسر خود که به بیماری ام اس مبتلا بود و همچنین آزمایشها و بررسیهایی که به عمل آورد به این نتیجه رسید که علت بیماری ام اس تجمع و رسوب آهن در رگهای مغزی است. درحال حاضر در چندین دانشگاه معتبر بحثهایی برای بررسی این نظریه هستند.

*armita
1391,02,06, ساعت : 13:49
ایسکمی مغزی عارضه ناشی از نرسیدن اکسیژن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86) به مغز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2) میباشد . این عارضه میتواند گذرا باشد مثلا ایسکمی گذرای مغزی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%85%DB% 8C_%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8% B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) ناشی از انقباض عروق مغزی، یا دائمی باشد مانند انفارکتوس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%88%D 8%B3) یا سکته مغزی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C) ناشی از لخته شدن یا آمبولی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%DB% 8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) در یکی از شریانهای اصلی مغز.
علائم ایسکمی بستگی به نواحی درگیر دارد. ایسکمی طولانی مدت موجب مرگ سلولهای مغزی می شود.

*armita
1391,02,06, ساعت : 16:55
بلفارواسپاسم (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Blepharospasm) به معنای پلک زدن غیر ارادی یا بسته شدن غیر ارادی پلکها است. بلفارواسپاسم یک عارضه پیش رونده عصبی است که بیشتر در زنان میانسال و سالمند اتفاق میافتد. شایعترین شکل بلفارواسپاسم «بلفارواسپاسم خود به خودی خوش خیم» است که به صورت بسته شدن مکرر غیر ارادی پلکها تظاهر میکند.
بلفارواسپاسم نوعی دیستونی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C) موضعی ناشایع است. دیستونی به معنای انقباض غیر ارادی مکرر و طولانی در یک عضله یا گروهی از عضلات میباشد.

شروع بلفارواسپاسم

برخی بیماران بلفارواسپاسمی ممکن است سابقه احساس خشکی چشم یا حساسیت به نور داشته باشند. گاه تحریک چشم (مثلاً نور خورشید، باد خنک، سرو صدا، حرکات سریع سر یا چشم) و استرس عصبی باعث شروع حملات بلفارواسپاسم میشود. با پیشرفت بیماری شدت و فراوانی حملات بیشتر میشود به طوری که گاهی بسته شدن پلکها تا چند ساعت طول میکشد و فرد عملاً برای چند ساعت نابینا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7) میشود. بیماری گاهی آنقدر شدید است که موجب ناتوانی فرد از حضور در اجتماع میشود و عملاً فرد را منزوی و افسرده میکند.
معمولاً فشارهای روحی و استرس (مثلاً حضور در محیطهای نا آشنا) باعث شدیدتر شدن بلفارواسپاسم میشود. در حالت خواب بلفارواسپاسم متوقف میشود. به علاوه تمرکز بر یک فعالیت خاص، معمولاً باعث کمتر شدن حملات میگردد. گاه بیماری برای چند روز کاملا بهبود مییابد.
علت بلفارواسپاسم

به نظر میرسد که بلفارواسپاسم اولیه (شایعترین فرم بیماری) ناشی از اشکال در عملکرد «عقدههای قاعدهای مغز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%87%E2%80%8C% D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87%E 2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)» باشد. عقدههای قاعدهای بخشی از مغز هستند که در تنظیم حرکات هماهنگ عضلات دخالت دارند. گاهی بلفارواسپاسم یا انواع دیگر دیستونی در افراد یک خانواده با زمینههای ژنتیکی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9) بروز میکند. سایر علل بلفارواسپاسم برخی از داروها مانند داروهای پارکینسون (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D 9%86)، درمان جایگزینی هورمون (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86) با استروژن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86) در زنان یائسه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D8%B3%D9%87)، قطع مصرف بنزودیازپینها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D 9%BE%DB%8C%D9%86)، خشکی چشم و استرس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3) میباشد.


تشخیص

بلفارواسپاسم با توجه به علائم بالینی تشخیص داده میشود. برای تشخیص بلفارواسپاسم نیاز به آزمایش یا عکس برداری خاصی وجود ندارد. انجام اقدامات پاراکلینیک تنها وقتی ضروری است که بخواهیم احتمال مشکلات همراه (مثلاً وجود تومور (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1)) را رد کنیم.
درمان

درمانهای دارویی: داروهای ضد تشنج (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC)، داروهای آرام بخش، داروهای ضد افسردگی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C) و کلریدمنیزیوم داروهایی هستند که معمولاً برای کنترل بلفارواسپاسم به کار میروند. پاسخ افراد به داروها متفاوت است. به هر حال درمان دارویی در بلفارواسپاسم چندان موثر نیست. در بهترین حالت، استفاده از دارو تنها باعث بهبود نسبی و گذرا میشود. به علاوه بسیاری از بیماران هیچ پاسخی به درمان دارویی نمیدهند.
تزریق بوتوکس (سم بوتولین): در حال حاضر بهترین روش درمان بلفارواسپاسم تزریق بوتوکس است. بوتوکس نام تجاری پروتئینی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86) است که از باکتری کلوستریدیوم بوتولینوم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D B%8C%D9%88%D9%85_%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB %8C%D9%86%D9%88%D9%85) (عامل بوتولیسم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85)) استخراج میشود.وقتی بوتوکس به صورت موضعی به داخل عضلاتی تزریق میشود که مسوول بسته شدن پلک هستند، جذب پایانههای عصبی میشود که به عضلات فرمان میدهند. بوتوکس مانع آزاد شدن استیل کولین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84_%DA%A9%D9%88%D9%84% DB%8C%D9%86) میشود که مسئول انقباض عضلات است. در نتیجه نوعی فلج موقتی علائم بلفارواسپاسم برطرف میشوند. معمولاً اثر تزریق پس از یکی دو هفته ظاهر میشود و ۳ تا ۶ ماه باقی میماند. پس از این مدت لازم است تزریق بوتوکس مجدداً تکرار شود. البته در معدودی از بیماران پس از یکی دو بار تزریق علائم برطرف میشود. تزریق بوتوکس روش بسیار مؤثری است و در بیش از ۹۰ تا ۹۵٪ موارد باعث بهبود قابل توجه فرد میشود. البته تزریق بوتوکس میتواند عوارضی مانند پتوز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B2) (افتادگی پلک)، تاری دید یا دوبینی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB% 8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) ایجاد کند اما این عوارض گذرا هستند و حداکثر ظرف مدت ۶ ماه برطرف میگردند.
جراحی

جراحی معمولاً برای مواردی بکار میرود که یا تزریق بوتوکس موثر نبودهاست و یا فرد به انجام تزریقات مکرر علاقه ندارد. شایعترین روش جراحی که برای درمان بلفارواسپاسم به کار میرود برداشتن عضله یا میکتومی (Myectomy) است. در این روش قسمتی از عضلاتی که مسوول بستن پلک هستند با جراحی برداشته میشوند. این روش در ۷۰ تا ۸۰٪ موارد باعث بهبود علائم بلفارواسپاسم میشود. اما عوارض عمل جراحی بیشتر از تزریق بوتوکس ودائمی است.
درمانهای حمایتی

استرس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3) و فشار عصبی معمولاً باعث بدتر شدن بلفارواسپاسم میشود. حملات شدید بلفارواسپاسم میتواند تا چندین ساعت فرد را عملاً نابینا کند لذا ایمن سازی محیط زندگی فرد اهمیت دارد.
بلفارواسپاسم میتواند موجب اضطراب (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8)، افسردگی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C) و انزوای فرد شود. استفاده از عینکهای آفتابی تیره به دو علت به مبتلایان بلفارواسپاسم کمک میکند. اول آنکه عینک آفتابی با جلوگیری از تابش نور شدید به چشم، مانع از تحریک چشم شده و تا حدی از بروز حمله بلفارواسپاسم جلوگیری میکند. ثانیاً عینک تیره با پنهان کردن چشم، مانع از آن میشود که سایرین متوجه پلک زدن غیر عادی فرد شوند.
استفاده از قطرههای اشک مصنوعی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%DA%A9_%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9% DB%8C) و مرطوب کنندههای چشم برای درمان خشکی چشم و درمان التهاب پلک (بلفاریت) با کاهش تحریک سطح چشم ممکن است به کنترل حملات بلفارواسپاسم کمک کند.

*armita
1391,02,06, ساعت : 16:56
بوتولیسم یک بیماری فلج کننده جدی و نادر است که به وسیله سم حاصل از باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد میشود. سه نوع عمده بوتولیسم عبارتند از: بوتولیسم غذایی که با خوردن غذاهای حاوی سم ایجاد میشود. بوتولیسم زخم که حاصل عفونی شدن زخم با باکتری کلستریدیوم بوتولینم است. بوتولیسم نوزادان که با مصرف ذرات حاوی باکتری ایجاد میشود. این ذرات در روده (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87) رشد و سم آزاد میکنند. تمام اشکال بوتولیسم کشندهاست و به عنوان اورژانسهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3) پزشکی در نظر گرفته میشود. کلستریدیوم بوتولینوم ارگانیسم میلهای شکلی است که در وضعیت کم اکسیژن (بی هوازی ) بهتر رشد میکند. باکتری در حالت غیرفعال زنده میماند تا این که در شرایط مناسب برای رشد قرار بگیرد. ۷ نوع زهرابه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87) بوتولیسم شناخته شدهاند که با حروف Aتا Gنشانی داده میشوند. تنها انواع A، B، E، Fدر انسان سبب بیماری میشوند.
شیوع

در آمریکا سالانه به طور متوسط ۱۱۰مورد بوتولیسم گزارش میشود که از این تعداد ۲۵درصد غذایی ، ۷۲درصد نوزادی و بقیه بوتولیسم زخم است. بوتولیسم غذایی اغلب با خوردن غذاهای آلوده کنسروی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88) ایجاد میشود. تعداد مسمومیتهای بوتولیسم غذایی و نوزادی در سالهای اخیر کمی کاهش یافتهاست، ولی بوتولیسم زخم بخصوص در کالیفرنیا افزایش داشتهاست.
علایم

بوتولیسم با علایم دو بینی، دید بلوری، افتادگی پلکها، صحبتهای درهم و نامشخص، اشکال در بلع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%B9)، خشکی دهان، و ضعف عضلانی همراه است. در نوزادان دچار بوتولیسم خواب آلودگی، گریه ضعیف، یبوست و تون عضلانی بسیار ضعیف دیده میشود. در صورت عدم درمان اولیه، فلج دست ها، پاها و حلق و عضلات تنفسی پیش خواهد آمد. در حالت مسمومیت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA) غذایی نشانههای بیماری عموما ۱۸تا ۳۶ساعت پس از خوردن غذای آلوده ایجاد میشود، ولی از ۶ساعت تا ۱۰روز بعد هم احتمال بروز علایم هست.
راههای تشخیص

از آنجا که علایم این بیماری با بعضی بیماریهای عصبی عضلانی مثل سندرم گیلن باره (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D9%84% D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87) و بیماری میاستینی گراو تشابه دارد نیاز به بعضی معاینات و تستهای تخصصی تر برای تشخیص قطعی وجود دارد. از جمله این تستها اسکن مغز، آزمایش مایع نخاعی، و الکترومیوگرام (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9% 88%D9%85%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) EMGاست. قطعیترین راه تشخیص بوتولیسم تزریق سرم خون یا مدفوع بیمار به بدن موش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B4) و بررسی علایم در آن است.
درمان

به دلیل نارسایی تنفسی و فلج ناشی از بوتولیسم شدید، نیاز به استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی برای چند هفته وجود دارد. علاوه بر این مراقبتهای ویژه پزشکی و پرستاری لازم است. پس از چند هفته بتدریج علایم فلج کاهش مییابد. در صورت تشخیص در مراحل اولیه بوتولیسم غذایی و بوتولیسم زخم میتوان با استفاده از یک آنتی توکسین (ضدسم) که فعالیت سم را در جریان خون متوقف میکند درمان را شروع کرد؛ البته در این حالت هم نیاز به بستری و تحت نظر بودن بیمار هست. گاهی برای خارج کردن غذای آلوده از معده (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87)، بیمار را وادار به استفراغ یا از تنقیه درمانی استفاده میکنند.
عوارض

نارسایی تنفسی ناشی از بوتولیسم میتواند منجر به مرگ شود؛ البته در ۵۰سال اخیر میزان مرگ و میر در مبتلایان به بوتولیسم از ۵۰درصد به ۸درصد کاهش پیدا کرده، اما عوارضی همچون خستگی زودرس و تنفس کوتاه تا مدتها باقی میماند که نیاز به درمان درازمدت را مسجل میکند.
پیشگیری

بوتولیسم قابل پیشگیری است. همان طور که میدانید بوتولیسم غذایی ناشی از کنسروهایی با محتویاتی است که اسیدیته پایین دارند، مثل کنسرو لوبیا (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7)، ذرت، ماهی و... البته شیوع بوتولیسم از منابع غیرمعمول مثل سیر، فلفل و گوجه فرنگی سرخ شده در روغن که خوب نگهداری نشدهاند و سیب زمینی پختهای که داخل فویل آلومینیوم نگهداری میشود و دیگر غذاهایی که به طور بهداشتی ذخیره نشدهاند نیز دیده شدهاست. سیب زمینی و دیگر غذاهای پخته تا زمان مصرف باید گرم بمانند یا این که در ظروف بهداشتی داخل یخچال نگهداری شوند. از آنجا که سم بوتولیسم در حرارت بالا از میان میرود کنسروها پیش از مصرف باید در حدود ۱۰تا ۲۰دقیقه(از زمان شروع جوش)جوشانده شوند. عسل (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%84) یکی از خوراکیهایی است که احتمال آلودگی با باکتری کلستریدیوم بوتولینوم را دارد، بنابراین بهتر است برای تغذیه نوزادان کمتر از ۱۲ماهه مصرف نشود. عسل برای افراد بالای یک سال آلودگی ایجاد نمیکند. درباره زخمها، با مراقبت دقیق و رعایت بهداشت تحت نظر متخصص و عدم کاربرد داروهای موضعی بدون تجویز پزشک میتوان از آلودگی پیشگیری کرد. بالابردن سطح آگاهی جامعه درباره راههای نگهداری و مصرف صحیح غذاهای آماده، مهمترین و بهترین راه پیشگیری از این بیماری است.

*armita
1391,02,06, ساعت : 16:57
ییماری آلزایمر (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Alzheimer's disease) که به اختصار آلزایمر خوانده میشود، یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که بتدریج توانایی های ذهنی بیمار تحلیل می رود. بارزترین تظاهر زوال عقل اختلال حافظه است. اختلال حافظه معمولاً بتدریج ایجاد شده و پیشرفت می کند. در ابتدا اختلال حافظه به وقایع و آموخته های اخیر محدود می شود ولی بتدریج خاطرات قدیمی هم آسیب می بینند. بیمار پاسخ سئوالی را که چند لحظه قبل پرسیده است فراموش می کند و مجدداً همان سئوال را می پرسد. بیمار وسایلش را گم می کند و نمیداند کجا گذاشته است. در خرید و پرداخت پول دچار مشکل می شود و نمیتواند حساب دارائیش را نگه دارد. بتدریج در شناخت دوستان و آشنایان و نام بردن اسامی آنها نیز مشکل ایجاد می شود. کم کم مشکل مسیر یابی پیدا شده و اگر تنها از منزل بیرون برود ممکن است گم شود. در موارد شدیدتر حتی در تشخیص اطاق خواب، آشپزخانه، دستشویی و حمام در منزل خودش هم مشکل پیدا می کند. بروز اختلال در حافظه و روند تفکر سبب آسیب عملکردهای اجتماعی و شخصی بیمار شده و در نتیجه ممکن است سبب افسردگی، عصبانیت و پرخاشگری بیمار شود. یکی از مشکلات زوال عقل بروز توهم و هذیان است. مثلاً بیمار فکر کند همسرش به وی خیانت کرده است و یا همسایگان و پرستارش قصد آسیب رساندن و توطئه علیه وی را دارند. بیمار ممکن است به فرزندانش بدبین شود. گاهی اوقات بیمار افرادی را که نیستند می بیند مثلاً والدین فوت شده یا اقوام دیگر.
در موارد شدید بیمار برای انجام کارهای اولیه شخصی نیاز به کمک پیدا می کند و ممکن است توانایی کنترل ادرار و مدفوع را هم از دست دهد. بیمار دچار زوال عقل ممکن است در تکلم و یافتن کلمات مناسب مشکل پیدا کند و در نتیجه کم حرف و گوشه گیر شود. در موارد پیشرفته تر بیمار آگاهیش را نسبت به بیماری از دست داده و نمیداند دچار ناتوانی در انجام برخی کارها است و ممکن است کارهای خطر ساز انجام دهد. بتدریج ممکن است توانایی حرکتی بیمار هم دستخوش آسیب شده و مکرراً تعادلش را از دست داده زمین بخورد.


آلزایمر رایجترین شکل زوال عقل است. علائم این بیماری با از دست دادن قدرت حفظ اطلاعات بخصوص حافظهٔ موقت در دوران پیری آغاز شده و بهتدریج با از دست دادن قدرت تشخیص زمان، افسردگی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C)، از دست دادن قدرت تکلم، گوشهگیری و سرانجام مرگ در اثر ناراحتیهای تنفسی به پایان میرسد. مرگ پس از پنج تا ده سال از بروز علائم اتفاق میافتد؛ اما بیماری حدود بیست سال قبل از ظهور علائم آغاز شدهاست. این بیماری با از دست رفتن سیناپسهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3) نورونها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86) در برخی مناطق مغز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2)، نکروزه [۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84% D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1#cite_note-0) شدن سلولهای مغز در مناطق مختلف سیستم عصبی، ایجاد ساختارهای پروتئینی کروی شکلی به نام پلاکهای پیری (SP) در خارج نورونهای برخی مناطق مغز و ساختارهای پروتئینی رشتههای به نام NFT در جسم سلولی نورونها، مشخص میشود.

این بیماری علاجناپذیر را اولین بار روانپزشک آلمانی به نام اَلویز آلزایمر[۲] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84% D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1#cite_note-1) در سال ۱۹۰۶ میلادی معرفی کرد. غالباً این بیماری در افراد بالای ۶۵سال بروز مییابد؛ گر چه آلزایمر زودرس (با شیوع کمتر) ممکن است زودتر از این سن رخ دهد. در سال ۲۰۰۶ میلادی ۲۶.۶ میلیون نفر در جهان به این بیماری مبتلا بودند و پیشبینی میشود که در سال ۲۰۵۰ میلادی از هر ۸۵ نفر یک مبتلا به آلزایمر وجود داشته باشد.روز جهانی آلزایمر: همه ساله روز ۲۱ سپتامبر یا ٣٠ شهریور به مناسبت روز جهانی آلزایمر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_ %D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1) در دنیا مراسم و همایشهای مختلف برگزار میشود. شعار سال ۲۰۰۸ این روز (No time to lose) است، به این معنی که زمانی برای تلف کردن نداریم.
پنج درصد جمعيت ۶۵ ساله و بالاتر به بيماری آلزايمر متوسط تا شديد مبتلا هستند و اين در حاليست كه ۱۰ تا ۱۵ درصد سالمندان در همين گروه سنی از بيماری آلزايمر خفيف رنج میبرند.[۳] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D9%84% D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1#cite_note-2)

پروتئنهای آمیلوئیدی

در بیماری آلزایمر ساختارهای پروتئینی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86) کروی شکلی در خارج نورونهای برخی مناطق مغز و ساختارهای پروتئینی رشتهای در جسم سلولی نورونها، تشکیل میشود. این ساختارهای پروتئینی که به آنها اجسام آمیلوئیدی گفته میشود، در اثر برخی تغیرات در پروتئوم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%D9%88%D9%85) سلولهای عصبی وبهم خوردن تعادل و تغییر در میزان و یا ساختار پروتئینهای پرسینیلین، آپولیپوپروتئینE، سینوکلئین، و پپتید آمیلوئیدبتا ایجاد میشود. یکی از مهمترین پروتئینهایی که در ایجاد آلزایمر نقش دارد، پروتئین پیشساز آمیلوئید (APP ) نام دارد. این پروتئین در سلولهای دستگاه عصبی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D8%B5% D8%A8%DB%8C) بیان میشود و در اتصال سلولها به هم، تماس سلولها و اتصال به ماتریکس خارج سلولی و اسکلت سلولی نقش دارد. پروتئین APP بهوسیلهٔ سه نوع آنزیم پروتئولیتیک پردازش میشود. آنزیمهای آلفا، بتا و گاما- سکرتاز، به ترتیب پروتئین APP را در اسیدهای آمینه ۶۷۸، ۶۷۱ و ۷۱۱برش میدهند. با اثر آنزیمهای گاما و بتا سکرتازبلا بر پروتئین APP، به ترتیب، پپتیدهایی به نام آمیلوئیدبتا۴۰ (دارای ۴۰ اسید آمینه)وآمیلوئیدبتا۴۲ (دارای ۴۲ اسیدآمینه)ایجاد میشوند. در حالت عادی مقدار این قطعات در سلولها کم است و بهسرعت تجزیه میشود؛ اما اگر در پروتئوم سلولهای عصبی این تعادل بر هم بخورد و مقدار این قطعات افزایش یابد، ساختارهای پروتئینی کروی و درنتیجه آلزایمر ایجاد میشود. در بیماران مبتلا به سندروم داون (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF% D8%A7%D9%88%D9%86) (تریزومی ۲۱) میزان بیان پروتئین APP افزایش مییابد و علائمی شبیه آلزایمر مشاهده میشود که ممکن است به علت افزایش مقدار پپتید آمیلوئید بتا۴۲ باشد؛ زیرا ژن پروتئین APP بر روی کروموزوم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85) ۲۱ قرار دارد.
درمان بیماری آلزایمر

در حال حاضر درمان بیماری آلزایمر بیشتر شامل درمانهای علامتی، درمان اختلالات رفتاری و داروهای کاهنده سیر پیشرفت بیماری است. درمانهای غیر دارویی: از راه های غیر دارویی کاستن از پرخاشگری و بیقراری، شناسایی و رفع عللی است که سبب پرخاشگری بیمار می شود. مثلاً از تغییر محیط زندگی و جابجا کردن وسایل وی باید اجتناب کرد. گاهی اوقات حضور افراد بیگانه و ناآشنا سبب ترس و بی قراری وی می شود. ماساژ بیمار و معطر کردن محیط و موزیک آرام در برخی بیماران سبب کاهش بیقراری می شود. ورزش های سبک و کارهای ساده مثل قدم زدن یا حتی کندن علف های هرز باغچه می تواند سبب آرامش بیمار شود.
درمانهای دارویی: گرچه هنوز درمانی برای بیماری آلزایمر وجود ندارد اما با استفاده از داروها می توان سیر پیشرفت بیماری را کم کرد و از شدت اختلال حافظه و مشکلات رفتاری بیمار کاست. داروهای مورد تایید برای بیماری آلزایمر شامل موارد زیر است.
داروهای آرامبخش و ضد جنون: اگر با روش های غیر دارویی نتوان رفتارهای آزاردهنده، بی قراری و پرخاشگری بیمار را کمتر کرد می توان از داروهای جدید ضد جنون مثل اولانزاپین، کوتیاپین و ریسپریدون استفاده کرد. گاهی اوقات افسردگی سبب پرخاشگری بیمار است که با استفاده از داروهای ضد افسردگی مثل فلوکستین می توان آن را درمان کرد.

داروهای ضد کولین استراز: در بیماری آلزایمر مقدار استیل کولین که یکی از واسطه هایی شیمیایی مداخله گر در حافظه است کم می شود. داروهای مختلفی برای افزایش مقدار استیل کولین پایانه های عصبی استفاده می شوند از جمله ریواستیگمین (Exelon)، دانپزیل (Aricept)، و گالانتامین (Razadyne). این داروها سبب بهبود حافظه، عملکرد شناختی و عملکرد اجتماعی بیمار می شوند. این داروها تا حدودی رفتارهای غیر طبیعی بیمار را نیز اصلاح می کنند. مشکل عمده این داروها عوارض گوارشی، تهوع، استفراغ، دل پیچه و اسهال است که با افزایش تدریجی دارو، مصرف همراه صبحانه و شام و با مایعات یا آب میوه از شدت عوارض کاسته می شود.
ممانتین(Ebixa, Namenda): داروی دیگری که در درمان موارد متوسط تا شدید بیماری آلزایمر استفاده می شود و تا حدودی هم اثرات محافظتی بر روی سلولهای مغزی دارد ممانتین است. این دارو نیز سبب بهتر شدن توانایی شناختی و حافظه بیمار می شود. گیجی و منگی مهمترین عوارض این دارو هستند. دارو را می توان همراه با غذا مصرف کرد. داروهایی که اثر بخشی آنها به تایید نرسیده است: داروها مختلف شیمیایی و گیاهی وجود دارند که بر اساس برخی مطالعات برای بیماری آلزایمر توصیه شده اند اما اثر بخشی آنها هنوز به تایید نرسیده است. ویتامین ها مثل ویتامینE، ویتامین های گروه ب، امگا 3، استروژن، جینکوبیلوبا، داروهای ضد التهاب مثل بروفن از این دسته داروها هستند.

*armita
1391,02,06, ساعت : 16:59
بیماری میناماتا (به ژاپنی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C): 水俣病) یک بیماری سیستم اعصاب مرکزی است که در اثر مسمویت با جیوه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%88%D9%87) ایجاد میگردد.

تاریخچه

در اوایل ۱۹۵۰ ساکنین محلی ساحل شهر میناماتا در استان کوماموتو (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%85% D8%A7%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88) در ژاپن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86) متوجه رفتارهای عجیب و غریبی در حیوانات آن منطقه شدند. گربهها حرکاتی عصبی از خودشان نشان میدادند و به طور ناگهانی جیغ میکشیدند، پرندگان از آسمان سقوط میکردند و علایم بیماری همچنین در ماهیها و صدفها هم مشاهده شد که جزء مهمی در برنامهٔ غذایی قشر ماهیگیران بود. مردم محلی نام این بیماری را در ابتدا بیماری رقص گربهها (به ژاپنی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C): 猫踊り病) نامیده بودند. علایم این بیماری با مشکلاتی در راه رفتن، سخن گفتن، بینائی، شنوائی، بی حسی اعضای بدن، گرفتگی عضلانی و همچنین ازدست دادن هوشیاری و تعادل در ساکنین این منطقه در سال ۱۹۵۶ شروع شد.
کشف بیماری

در روز اول ماه مه سال ۱۹۵۶ میلادی، مدیر بیمارستان کارخانه شرکت چیسو در شهر میناماتا به مقامات محلی بهداشت عمومی «شیوع یک بیماری ناشناخته سیستم اعصاب مرکزی» را گزارش نمود. این روز بعدها در تاریخ ژاپن به عنوان سالگرد رسمی کشف این بیماری درج گردید. تیم تحقیقاتی دانشگاه کوماموتو دریافت که عامل بیماری میبایست مسمومیت غذائی در اثر فلزات سنگین باشد. نهایتا پس از مدتی کشف شد که عامل اصلی بیماری میناموتو مصرف مواد غذائی آلوده به جیوه آلی بودهاست.


منبع آلودگی

شرکت چیسو مواد زاید فلزی سنگین را به داخل دریا خالی میکردهاست. این شرکت ترکیبات سولفات جیوه را به عنوان کاتالیزور در سنتز استالدهید بکار میبرد. یکی از محصولات این واکنش، متیل جیوه، یک ترکیب آلی و بسیار سمی جیوه بودهاست. هرچند پس از کشف علت بیماری، شرکت چیسو اعلام نمود فیلتری را برای تصفیه فاضلاب صنعتی تعبیه نموده، اما این کارخانه استفاده از این واکنش سنتزی و روانه نمودن جیوه سمی به آب دریا را تا سال ۱۹۶۸ میلادی ادامه داد و تلاشهای قربانیان بیماری و مردم محلی در متوقف نمودن روند آلودگی تا آن زمان بی نتیجه ماند. بعدها مشخص گردید فیلتر نصب شده در پاکسازی آب از جیوه آلی بی تاثیر بودهاست.


قربانیان

تا ماه مارس سال ۲۰۰۱، ۲۲۶۵ تن به طور رسمی به عنوان قربانی بیماری میناماتا تایید شدهاند. از این تعداد، ۱۷۸۴ نفر جان خود را از دست دادهاند. بیش از ده هزار نفر از شرکت چیسو غرامت مالی دریافت کردهاند، اگر چه آنها به عنوان قربانیان رسمی شناخته نمیشوند. یک مطالعه اپیدمیولوژیک کاملی بر روی تاثیرات دقیق این بیماری هرگز انجام نشدهاست و تنها بیمارانی تا کنون به رسمیت شناخته شدهاند که به طور داوطلبانه به شورای مربوطه مراجعه نمودهاند و درخواست صدور گواهینامه جهت اقدام برای غرامت مالی نمودهاند. بسیاری از قربانیان بیماری میناماتا در سالهای دور با تبعیض و طرد از جامعه مواجه بودهاند و تا مدت زیادی نیز در دهه شصت میلادی مردم عادی بیماری آنها را واگیردار فرض مینمودهاند. یکی از دلائل این تبعیض این بودهاست که بسیاری از مردم محلی به شرکت چیسو به عنوان منبع کسب درآمد خود وفادار بوده و مدافع سیاستهای آن بودهاند. دولت ژاپن در سال ۲۰۰۹ میلادی موظف به حمایت از حداقل چهل هزار تن قربانی غیر رسمی (بدون تاییدیه رسمی) گردید. در سال ۲۰۱۰ نیز گروهی متشکل از ۲۱۲۳ تن از فربانیان تائید نشده از طرف دادگاه مستحق دریافت غرامت شناخته شدند. موزهای در شهر میناموتو، برای بزرگداشت قربانیان و انتقال درسهای آموخته شده در این حادثه به همگان در سال ۱۹۹۳ میلادی احداث شده که ظرف دودهه پس از احداث بیش از ۶۰۰ هزار نفر بازدید کننده داشتهاست. در روز اول ماه مه سال ۲۰۱۰ میلادی یوکیو هاتویاما (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88_%D9%87%D8%A7%D8%AA% D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A7) نخست وزیر وقت کشور ژاپن با شرکت در مراسم پنجاه و چهارمین سالگرد کشف این بیماری گفت، مسئله بیماری میناموتو را پایان یافته تلقی نمیکنیم. وی اولین نخست وزیر ژاپن بود که در این مراسم یادبود شرکت کرده و از همه قربانیان و رنج دیدگان این بیماری، عذرخواهی نمود.

*armita
1391,02,06, ساعت : 17:01
بیماری هانتینگتون (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Huntington's disease) در نکوداشت جورج هانتینگتون (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA% DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%88%D9%86) چنین نام گرفته است است. از علائم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D9%85% D8%A7%D8%B1%DB%8C) بیماری هانتینگتون (HD) کاهش شدید کنترل عضلانی، اختلال هیجانی و تداخلات آسیبشناختی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A 7%D8%B3%DB%8C) (پاتولوژیک) در یاختههای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87) مغز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2) میباشد. این بیماری در اثرجهش (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B4) در ژن کد کننده پروتئین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86) هانتینگتین ایجاد میشود. آزمایشهای انجام شده بر موشهایی که دستکاری ژنتیکی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%98% D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C) شده بودند منجر به شناسایی این پروتئین شد.یک بیماری نورودژنراتیو پیشرونده با توارث اتوزومال غالب، با بروز در سنین بزرگسالی، این بیماری با تریاد سهگانهی حرکات غیرطبیعی کره،اختلالات شناختی،واختلالات روانی شناخته میشود. ژن و پروتئین هانتینگتین

هانیتنگتون، در اثر افزایش توالی تکراری سه نوکلئوتیدی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A6%D9%88%D8%AA%DB%8C%D 8%AF) CAG درژن HD ایجاد میشود. مشخص شده است که ژن HD پروتیئنی بنام هانتینگتین را کد میکند. هانتینگتین در سپتوپلاسم (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9% 84%D8%A7%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) سلولهای عصبی و متصل با غشا ها، وزیکولها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%84) و اسکلت سلولی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%AA_%D8 %B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) وجود دارد. افزایش توالی CAG باعث ایجاد یک توالی پلی گلوتامین در پروتیئن هانتینگتین میشود. این توالی باعث اتصال پروتئینهای هانتنیگتین و پروتئینهای دیگر بهم میشود که منجربه تجمع اجسامی رشته مانند در سلولهای عصبی مغز میشود. پروتئین هانتینگین در انواع مختلفی از سلولها بیان میشود ولی فقط در سلولهای عصبی مغز باعث ایجاد اجسام رشتهای میشودکه علت این امر این است که برای تجمع یافتن پروتئینهای هانتینگنین، برهمکنش با پروتئینهای دیگری هم لازم میباشد که این پروتئینها به طور اختصاصی فقط در سلولهای عصبی مغز بیان میشوند.
بیماریهای دارای تکرار مشابه پلی گلوتامین

پژوهندگان میگویند یافتههای آنان نه تنها روشنگر عوامل دخیل در پاتولوژی HD است، بلکه نگاهی جدید به دیگر بیماریهای دارای تکرار مشابه پلی گلوتامین را که در آن ژنهای جهش یافته، پروتئینهایی را با زنجیرههای طویل غیرطبیعی از اسید آمینه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86% D9%87) گلوتامین (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86) تولید میکنند، دارد. به گفته پژوهشگران یافتههای آنان نشان میدهد تداخلات غیرطبیعی در ساختار پروتئینها در بیماریهای آلزایمر (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%B1) و پارکینسون (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D 9%86) نیز نقش دارد. همه این اختلالات به وسیله نورودژنراسیون (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA% 98%D9%86%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) انتخابی ایجاد شده توسط پروتئینهای بیماری مشخص میشوند، اما سازوکارهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1) (مکانیسم های) ملکولی و سلولی در این رابطه خیلی شناخته شده نیستند.

*armita
1391,02,06, ساعت : 17:02
بیماری ویلسون یک اختلال ارثی اتوزوم مغلوب در متابولیسم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D 9%85) مس است که در آن تجمع مس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3) در ارگانها و بافتهای مختلف دیده میشود. شیوع نسبی آن ۱ درصد هزار تا ۱ در پانصد هزار تولد میباشد.افزایش تجمع مس احتمالا ناشی از نقص لیزوزومهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85) کبدی در دفع مس از طریق صفراست (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7) که نتیجه آن تجمع مس در حد توکسیک (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA% A9&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) در کبد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A8%D8%AF)، مغز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2)، کلیه (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87)، چشم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85) و سایر بافتها میشود. ژن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86) معیوب روی بازوی بلند کروموزوم (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85) شماره ۱۳ قرار دارد.[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88%DB%8C% D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86#cite_note-0).

مس و سرولوپلاسمین

حدود ۹۵ ٪ از مس موجود در خون با پرو تئینی به نام سرولوپلاسمین (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D9% BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) همراه است و بقیه آن به صورت مس آزاد وجود دارد. سرولوپلاسمین (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D9% BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) پروتئینی از نوع آلفا دو گلوبین و یک گلیکوپروتئین است که ۷٫۵ درصد آن کربوهیدرات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D 8%A7%D8%AA) بوده و وزن ملکولی ان حدود ۱۵۱۰۰۰ دالتون میباشد. هر مولکول سرولوپلاسمین شامل۸ اتم مس (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3) است. مقدار سرلوپلا سمین در سرم خون برای زنان حدود mg/dl ۴۰/۹±۶/۸ و برای مردها حدود mg/dl ۳۶/۰±۵/۶ است. هرچند مقدار طبیعی مس در خون، در منابع مختلف متفاوت ذکر شدهاست ولی به طورکلی میتوان آن را حدود ۱۰۰-۲۰۰ μg/dl در نظر گرفت.
نشانهها

علائم تیپیک بیماری ویلسون تریاد اختلالات عصبی، حلقه kayser-fleischer (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=Kayser-fleischer&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) (حلقه کایزر فلاشر (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87_%DA%A9%D8 %A7%DB%8C%D8%B2%D8%B1_%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8% B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF))و سیروز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2) کبدی همراه با پایین بودن مس و سرولوپلاسمین سرم است. باید بیماری ویلسون را در تمام کودکانی که بیماری کبدی دارند در نظر داشته باشیم بخصوص چناچه بیش از یک طفل در فامیل، مبتلا به بیماری کبدی باشند.رسوب مس در مغز منجر به تظاهرات عصبی شبه پارکینسون (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B3%D9%88%D 9%86) میشود(اختلال عصبی) بیماری ویلسون باید در هر فرد بالاتر از ۵ سال که دچار بیماری کبدی میباشد در تشخیص افتراقی مطرح شود.تشخیص سریع و درمان آن نجات دهنده میباشد.
کم خونی همولیتیک شدید یک تظاهر و عارضه ناشایع بیماری ویلسون است ولی گزارش هائی از همولیز نیز، اولین تظاهر بیماری ویلسون داده شدهاست.
مس آزاد شده رادیکال آزاد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%84_%D8%A2% D8%B2%D8%A7%D8%AF) اکسیژنایجاد (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86) میکند، غشاء گلبول قرمز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B1%D9%85% D8%B2) را سوراخ کرده، باعث اختلال آنزیمهای گلیکولیتیک مانند هگزوکینازمی شود. فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان مانند گلوکز ۶ فسفات دهیدروژناز، گلوتاتیون ردوکتاز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8% AA%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%B1%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A A%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، کاتالاز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8% A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) و سوپراکسیداز دیسموتاز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA% A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%B 3%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) متوقف میشود. این مجموعه سبب آسیب اکسیداتیو گلبول قرمز و رسوب احتمالی اجسام هاینز (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D9 %87%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B2&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) در آن شده سبب تغییر شکل گلبول قرمز میشود که در نهایت لیزگلبول قرمز اتفاق میافتد
درمان

موثرترین دارو در درمان بیماری ویلسون دی پنی سیلامین (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C_%D9%BE%D9%86%DB%8C_%D 8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) (D-penicillamine (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=D-penicillamine&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)) است. همراه آن بایدویتامین B6 و روی (جهت کاهش جذب رودهای مس) نیز مصرف شود. درمان برای تمام عمر ادامه مییابد و باید بررسی وابستگان و فرزندان خانواده با slit lamp، بررسی تستهای کبدی و اندازهگیری سرولوپلاسمین (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D9% BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) انجام گردد.

*armita
1391,02,06, ساعت : 17:04
تشنج (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): seizure) نشانه بروز یک فعالیت نورونی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86) همزمان، غیر طبیعی و زیاده در مغز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%BA%D8%B2) است که میتواند به صورت تغییر در وضعیت روانی، حرکات تونیک و کلونیک بروز مییابد.
حمله تشنج بروز ناگهانی نشانهها یا علائم بیماری است، این اصطلاح به خصوص در مورد صرع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%B9) به کار میرود (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): epileptic seizure) . البته تشنج علل غیر صرعی نیز دارد مانند هیپوگلیسمی (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%DA%AF%D9% 84%DB%8C%D8%B3%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، تب و تشنج (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A8_%D9%88_%D8%AA%D8%B4%D 9%86%D8%AC&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF)، [افت فشار خون] ، ( Convulsion febrile)، میگرن (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86) و...
معمولا بيمار قبل از حالت تشنج علائمی را احساس ميكند كه قبل از تشنج متوجه ميشود . در مواردی بدن بيمار منقبض ميشود.در صورتی كه فرد دچار حمله شد بيمار را به پهلو خوابانيده تا راه تنفس او باز شود و دچار خفگی نشود.در صورتی كه بيمار در حالت بيهوشی قرار دارد به اجبار به او دارو ندهيد، معمولا حالت بيهوشی فرد بين 2 تا 3 دقيقه طول میکشد. در مواقعی رنگ پريدگی،كبودی و... امكان دارد.

*armita
1391,02,06, ساعت : 17:05
تنگی مجرای نخاعی (به انگلیسی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84% DB%8C%D8%B3%DB%8C): Spinal Canal Stenosis) از جمله عوامل ایجاد درد در ستون فقرات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7% D8%AA) و اندامها است. تنگی مجرا با توجه به ناحیه درگیر و میزان آسیب، علایم متفاوتی ایجاد می کند. اگر این اختلال در فقرات گردن (http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%DA %AF%D8%B1%D8%AF%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%A C%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8 C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8 %AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A A%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A 9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8% A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8% AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF %DB%8C%D8%AF) باشد ممکن است منجربه ایجاد درد ناشی از ریشه عصب یا درد رادیکولار[۱] (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7% DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C#cite_note-0) در اندام فوقانی گردد. در ناحیه کمری این بیماری علایمی از مشکلات حسی، حرکتی و یا هر دو را ایجاد می کند. درد و یا اختلالات حسی در ناحیه ساق (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%82) پاها احتمال تنگی مجرای نخاعی را مطرح می کند.

عوامل ایجادکننده

برخی از عواملی که باعث تنگی مجرای نخاعی میگردند شامل:


لغزش مهره (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87) (به ویژه در موارد لیزخوردگیهای شدید)
آسیبهای دیسک بین مهرهای (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86_%D9%85 %D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C)
به علت عفونت (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA)‎ها
بیماری استئوآرتروز (آرتروز (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2))
ناهنجاریهای مادرزادی
هر عامل فضاگیر و توده مانندی که باعث فشار به نخاع (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9) یا ریشههای عصبی گردد. (مثلا فشارهای ناشی از تومورها (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1))
اختلال در وضعیت مفاصل بین مهرهای پشتی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D9%86_ %D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D9% BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C)

مهمترین علایم تنگی مجرای نخاعی کمری

این علایم شامل موارد زیر هستند:


افزایش درد به هنگام راه رفتن
درد ناحیه کمر و اندام تحتانی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D8%AA% D8%A7%D9%86%DB%8C)
در بسیاری از بیماران درد ساق پاها شایع است
معمولا شدت درد به هنگام صاف کردن تنه افزایش می یابد
کاهش میزان درد به هنگام خم کردن ستون فقرات (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7% D8%AA).در این وضعیت(خم کردن تنه به طرف جلو) فشار از روی ریشههای اعصاب نخاعی (http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7% D8%B9%DB%8C) برداشته میشود و به همین دلیل درد کاهش می یابد.