PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : آموزش گرامر انگلیسی به زبان فارسیستاره چشمک زن
1390,12,20, ساعت : 10:21
آموزش رايگان گرامر انگلیسی به زبان فارسیWhat is Grammar?lGrammar is the system of a language. People sometimes describe grammar as the "rules" of a language; but in fact no language has rules*. If we use the word "rules", we suggest that somebody created the rules first and then spoke the language, like a new game. But languages did not start like that. Languages started by people making sounds which evolved into words, phrases and sentences. No commonly-spoken language is fixed. All languages change over time. What we call "grammar" is simply a reflection of a language at a particular time.
Do we need to study grammar to learn a language? The short answer is "no". Very many people in the world speak their own, native language without having studied its grammar. Children start to speak before they even know the word "grammar". But if you are serious about learning a foreign language, the long answer is "yes, grammar can help you to learn a language more quickly and more efficiently." It's important to think of grammar as something that can help you, like a friend. When you understand the grammar (or system) of a language, you can understand many things yourself, without having to ask a teacher or look in a book.
So think of grammar as something good, something positive, something that you can use to find your way - like a signpost or a map.

گرامر چیست؟

گرامر سیستم هر زبان است. مردم بعضی وقتها گرامر را به عنوان "قوانین " یک زبان تعبیر می کنند. ولی واقعا هیچ زبانی قانون ندارد. اگر ما از لغت قانون استفاده کنیم، اینطور به نظر می رسد که کسی قانون را بوجود آورده و بعد زبان را صحبت کردیم، مثل بازیهای جدید. ولی زبانها به این صورت بوجود نیامدند.
زبان بوسیله مردم بوجود آمد که صدا را به تدریج به لغت و جمله تبدیل کردند. هیچ زبانی ثابت نیست و تمام زبانها در طول زمان تغییر می کنند. چیزی که ما آنرا گرامر می خوانیم، به صورت ساده انعکاس یک زبان در یک زمان خاص است.
آیا لازم است که گرامر را یاد بگیریم؟؟؟ جواب سریع این است که "خیر" . مردم زیادی در دنیا بدون اینکه بدانند گرامر چیست زبان خودشان را صحبت می کنند. بچه ها قبل از اینکه لغت گرامر را بدانند صحبت می کنند.
ولی اگه شما برای یاد گیری یک زبان خارجی مصمم هستید، جواب بهتر "بله " است. گرامر نی تواند کمک کند که یک زبان را بهتر و سریع تر یاد بگیرید. مهمه که شما به گرامر به عنوان وسیله ای برای یادگیری بهتر نگاه کنید.مثل یک دوست. وقتی شما گرامر یک زبان را یاد گرفتید، خیلی چیزها را می توانید خودتان یاد بگیرید، بدون اینکه از مجبور باشید از معلم بپرسید یا در کتاب نگاه کنید.
بنابراین به گرامر به عنوان یک وسیله خوب، مثبت نگاه کنید به عنوان وسیله ای که می توانید به کمک آن راه خود را پیدا کنید. مثل نقشه.

ستاره چشمک زن
1390,12,20, ساعت : 10:25
جمله چیست؟

جمله عبارتست از مجموعه چند کلمه که روی هم معنا و مفهوم درستی داشته باشند.
اجزای جمله کدام است؟


اجزاء جمله عبارتند از فاعل، فعل، مفعول،قید مکان و قید زمان
1- فاعل ( Subject)
فاعل به معنای کننده کار است و از دو قسمت تشکیل شده. یا اسم است یا ضمیر. اگر ضمیر باشد حتما از نوع ضمیر فاعلی خواهد بود . جدول ضمائر فاعلی در زیر نشان داده شده است.


الف: اسم noun مانند Jack, Mary, John , …

ب: ضمیر pronoun

جدول ضمائر فاعلی:

Singular................ Plural

I ............... we

You ........... You

He


She ............ They

It2- فعل Verb
فعل کلمه ای است که بر انجام کاری و یا روی دادن حالتی دلالت می کند. فعل از کلمه ای به نام مصدر گرفته شده. علامت مصدر زبان انگلیسی To است. با برداشتن To از ابتدای مصدر، مصدر بدون To خواهیم داشت. هر کدام از ضمائر فاعلی را به جای To قرار دهیم، یک جمله ساده انگلیسی خواهیم داشت.
To go مصدر، رفتن

Go مصدر بدون To

I go جمله ساده، من می روم.3- مفعول Object
مفعول کلمه ای است که کار فعل بر روی آن واقع می شود. مفعول می تواند دو حالت داشته باشد. یا اسم است و یا ضمیر. اگر ضمیر باشد حتما باید از نوع ضمیر مفعولی باشد. جدول ضمائر مفعولی در زیر نشان داده شده است.
جدول ضمائر مفعولی:

Singular...... Plural
Me ................Us
You .............You
Him
Her............... Them
It
مثال: I see them

We like ice-cream4- قید مکان Adverb of place

قید مکان کلمه ای است که مکان وقوع فعل را نشان می دهد

I go to school5- قید زمان Adverb of time
قید زمان کلمه ای است که زمان انجام کار را نشان می دهد.
I play in the yard everydayصفات ملکی: Possessive Adjectives
صفت ملکی کلمه ای است که اسم را توصیف می کند و در انگلیسی بر عکس فارسی ابتدا صفت می آید و سپس موصوف.اسم (موصوف).......... صفت
Red ......... apple
Blue ..........pen
Tall ........... boy
Little.......... girl
Big .............class
Kind........... mother
My ........... mother


Your........... bag


یکی از تقسیمات صفت، صفات ملکی هستند که مالکیت را می رسانند. و همیشه قبل از اسم قرار می گیرند. جدول صفات ملکی به شرح زیر می باشد.


جدول ضمائر مفعولی:

Singular ........ Plural
My ........... Our
Your ..........Your
His
Her ............ Their
Its


مثالهای این بخش:


My mother is kind

My father and UI watch T.V

She and her sister go to the restaurant

He and her father help you and your brother

ستاره چشمک زن
1390,12,20, ساعت : 10:30
بودن To Be]


To Beمعنای بودن می باشد و در زمان حال ساده دارای مشتقات am,is,are است و در زمان گذشته ساده به صورت was,were آورده می شود. در زیر جدول ضمائر فاعلی با مشتقات To Beدر زمان حال ساده نشان داده شده است.Singular...... Plural


I am ............we are


You are........ You are


He is


She is ...........They are


It is
Examples


I am your sister


We are at home


He is my father


John and I are good boys


Mary and Tome aren’t good children
منفی کردن:


برای منفی کردن مشتقات to be کافی است به انتهای افعال کلمه [/not را اضافه کنیم. در تمام حالت با ضمائر مختلف (به جز I می توانیم not را با فعل مخفف کنیم و یا فعل را با فاعل مخفف کنیم.I am not = I’m notYou are not = you’re not = you aren’tI’m not a student
They aren’t teachers
She’s not a nurse.سوالی کردن:


برای سوالی کردن مشتقات to be کافی است که جای فعل و فاعل را عوض کنیم.


Are you happy?l


Is your father a doctor?lمنفی سوالی کردن:
برای منفی سوالی کردن جملات to beمی توانیم به دو صورت زیر رفتار کنیم.
[1. از فرم منفی مخفف در جمله اول استفاده کنیم.


a. Isn’t he a professor?l
b. Aren’t they here?l[2. فعل را در اول جمله آورده، سپس فاعل و بعد از آن not را می نویسیم.


a. Is he not a professor?l
b. Are they not here?l

ستاره چشمک زن
1390,12,20, ساعت : 10:34
تغییرات فعل1- منفی کردن : برای منفی کردن فعل جمله در صورتی که فعل کمکی باشد به انتهای آن را اضافه می کنیم و در صورتی که فعل غیر کمکی باشد، از کلمه don’t برای همه فاعل ها به جز سوم شخص مفرد استفاده کرده و برای سوم شخص مفرد از doesn’t استفاده می کنیم.I can go --------- I can’t go
I go --------------- I don’t go
He goes-----------he doesn’t go
2- سوالی کردن: برای سوالی کردن جمله اگر فعل جمله کمکی باشد آنرا به اول جمله می آوریم و سپس فاعل را پشت آن قرار می دهیم. اما در صورتی که فعل جمله اصلی (غیر کمکی ) باشد، از کلمه do برای همه فاعل ها به جز سوم شخص مفرد استفاده کرده و برای سوم شخص مفرد از does استفاده می کنیم.I can go----------- Can you go?l
You go ------------Do you go?l
He goes----------- Does he go?l
3- منفی- سوالی کردن: همانطور که در درس قبل گفته شد، به دو روش می توان جمله را منفی- سوالی کرد. در صورتی که فعل جمله کمکی باشد به همان روش قبلی رفتار میکنیم، یعنی منفی – مخفف در اول جمله و فعل کمکی و سپس not . اما اگر فعل ما اصلی باشد، از don’t, doesn’t در اول جمله و یا Do, Does و سپس فاعل و بعد not استفاده می کنیم.I can go -------, Can’t you go? / Can you not go?l
You go -------, Don’t you go? / Do you not go?l
He goes-------, Doesn’t he go? / Does he go not?lجدول افعال کمکی :.گدشته ساده..................حال ساده


Am,is, are ……………….was,were

Have, has…………………..had

Do, does …………………..did

(توانستن)Can…………………….could

( باید)Must…………………….___l ( باید)Ought to……………….___l

( ممکن بودن)May…………………….might

Will…………………….would

Shall……………………should

(لازم بودن )Need………….……….___l

( جرات داشتن)Dare…………….…….___l

(ترجیح دادن )Would rather……….___ l

(بهتر بودن )Had better……….….___ l

l(سابقا )...__......................used to
بعضی از این افعال فرم مخفف ندارند و همیشه باید به صورت منفی غیر مخفف به کار روند.


منفی غیر مخفف ...........منفی مخفف.............فعل
Am……………..…..__ ………………..am not

Is, are …………….isn’t, aren’t……is not, are not

Can…………….…..can’t……………..ca nnot

May…………….…..___ …………….may not

Must………….…….mustn’t………..must not

Ought to ………..…___..............ought not to

Would rather…..…___..............would rather not

Had better………...___...............had better not

ستاره چشمک زن
1390,12,20, ساعت : 10:36
کلمات پرسشی


کلمات پرسشی کلماتی هستند که در ابتدای جمله سوالی قرار میگیرند. عموما بعد از آنها فعل کمکی داریم. کلمات پرسشی به قرار زیر می باشد.


What ( چه) – where (کجا ) – why (چرا )- when (کی ) – what time (چه ساعت )- how (چگونه، چطور ) – who (چه کسی )- whom (چه کسی را ) – which (کدام +اسم ) - whose (مال چی کسی + اسم ) –what kind of ( چه نوع + اسم)

How


چه مقدار (اسم غیر قابل شمارش) How much


چه مقدار (اسم قابل شمارش ) How many


چه مدت How long


چه مسافتی How far


چند وقت به چند وقت How often
What do you like?l
How do you know my name?l
How many sisters do you have?l
Which car do you want?l

ستاره چشمک زن
1390,12,20, ساعت : 10:38
ضمائر ملکی در انگلیسی به شرح زیر می باشد.
Singular ………................Plural

Mine( مال من ) ……………ours ( مال ما)


Yours ( مال تو) ………yours (مال شما )


His ( مال او-پسر-)


Hers(مال او -دختر )……..…..theirs (مال آنها )

Its( مال آن)
ضمائر ملکی کلماتی هستند که جانشین صفت ملکی و اسم همراه آن می شوند. به فرمول ومثال زیر توجه کنید.

فرمول:
ضمیر ملکی = صفت ملکی + اسمEx:
This is my book
( این کتاب من است)

This is mine
(این مال من است )


Those are not their dictionaries
Those are not their

ستاره چشمک زن
1390,12,20, ساعت : 10:42
قانون دو جمله


در فارسی ارتباط دو جمله با "که" برقرار می شود. ترجمه که در انگلیسی " that " می باشد. باید توجه داشت که " that و که" در جمله های فارسی وانگلیسی قابل حذف هستند


.
I know .........................You come


من می دانم. ....... تو می آییI know that you come
من می دانم که می آیی.


در دوحالت زیر در انگلیسی به جای " that " از " to" استفاده می کنیم.
l
1- چنانچه فاعلهای دو جمله یکی باشند، فاعل جمله دوم حذف وبه جای آن to قرار میگیرد
.I want ..................... I go

من می خواهم. ............ من می رومI want to go

من می خواهم که بروم.


2- چنانچه مفعول جمله اول فاعل جمله دوم باشد. فاعل جمله دوم حذف و به جای آن to قرار میگیرد.

I want you. ................ You go
I want you to go

من از شما می خواهم بروید.توجه 1: چنانچه فعل جمله دوم منفی باشد. فاعل و فعل منفی جمله دوم را حذف و از مصدر منفی یعنی not to استفاده می کنیم.

I want you........................ You don't go
I want you not to go

از شما می خواهم نروید.توجه 2: چنانچه در حالتهای فوق فعل جمله دوم یک فعل کمکی باشد، برای ایجاد ارتباط بین دو جمله از That استفاده می کنیم
.

I know ............... I can teach
I know that I can teach

ستاره چشمک زن
1390,12,20, ساعت : 10:44
وجه امری
Imperative Mode


امر عبارتست از دستور انجام کاری به مخاطب. در انگلیسی برای ساختن جمله های امری کافی است you (فاعل) را از ابتدای جمله مثبت حذف کنیم.you go ---------------> Go

تو می روی ------> برو
You are --------------> Be

تو هستی -------------> باشبرای ساختن جملات امری منفی در انگلیسی you را از ابتدای جمله منفی حذف میکنیم.

you don't go --------------->Don't go


تو نمی روی ------> نرو


You are not -------------->Don't be

تو نیستی -------------> نباشامر تاکیدی:
برای تاکید کردن جمله های امری مثبت کافی است به ابتدای آن Do اضافه کنیم و برای تاکیدی کردن جمله های منفی از عبارت Don't you ever استفاده می کنیم.


Do go
نکنه نری، مبادا نری، حتما برو


Don't you ever go
نکنه بری، مبادا بری، اصلا نرو
امر مودبانه:

برای اینکه از جمله های امری مفهوم مودبانه بسازیم، یکی از عباات زیر را که همگی به معنای لطفا می باشند را به ابتدای جمله اضافه می کنیم. در انتهای تمام جملات به جز جمله ای که با Please آغاز می شود، علامت پرسشی (؟) قرار خواهد گرفت.لطفا
Please
Will you
Would you
Could you

لطفا خواهش می کنم
Will you please
Would you please
Could you please

لطفا برو


Please go
Will you go?
Would you go ?
Could you go ?
Will you please go ?
Would you please go ?
Could you please go?

ستاره چشمک زن
1390,12,20, ساعت : 10:46
اصطلاحات بی زحمت

اصطلاحات زیر به معنی بی زحت می باشند. بعد از این دو اصطلاح حتما فعل به صورت ing دار خواهد آمد و در انتها نیز علامت سوال خواهیم گذاشت.


Do
............You mind + verb + ing +...... ?
Would


Do
............You mind opening the window ?
Would

بی زحمت پنجره را باز کنید.
Do
............You mind putting out your cigarette ?
Would
بی زحمت سیگارتان را خاموش کنید

ستاره چشمک زن
1390,12,20, ساعت : 10:47
Say-Tell Say-Tell


هر دو به معنای گفتن می باشد، با این تفاوت که بعد از say یا مفعول نداریم یا مفعول غیر شخص داریم. اما بعد از tell حتما مفعول شخصی خواهیم داشت.


I say
من می گویم


I say this
من این را می گویم


I say that
من آنرا می گویم.


I say something
یک چیزی می گویم.


What do you want to say??
تو چی می خواهی بگویی؟


I tell you
من به تو می گویم.


I want to tell you something
می خواهم به تو یک چیزی بگویم.


What do you want to tell me?
چه چیزی می خواهی به من بگویی؟

Tracy
1391,01,05, ساعت : 10:07
آموزش گرامر - زمان حال ساده

آموزش گرامر - زمان حال سادهساختارمفردgo, play,
don't work I, you goes, plays, doesn't work he, she, it

جمعgo,
play,
don't work we
you
they

کاربردزمان حال ساده يکي از متداولترين زمانها در زبان انگليسي ميباشد که براي مقاصد زير مورد استفاده قرار ميگيرد:

1- براي بيان عملي که هميشه تکرار ميشود، مانند يک عادت يا رسم:
I go to school by bus. من با اتو بوس به مدرسه میروم |We get up at 7 AM. ما ساعت 7 صبح از خواب بیدار میشویم
2- براي بیان حقیقتی که همیشه یا معمولاً درست است:
The earth orbits the sun .زمین دور خورشید میچرخد |I come from Iran.من اهل ایران هستم
Some animals migrate in winter. عضي از حيوانات در زمستان مهاجرت ميکنند
3- براي بيان حقيقتي که براي مدتي (طولاني) دوام داشته باشد:
I work in a shop. من در یک مغازه کار میکنم |She lives in a small cottage.او درون یک کلبه زندگی میکند نکته
زمان حال ساده اغلب با قيدهاي تکرار مورد استفاده قرار ميگيرند. مهمترين قيدهاي تکرار (frequency adverbs) عبارتند از:
Never - Rarely - Sometimes - Often - Usually - Always
0% X 50% X 100%
I usually football with my friends. من معمولا با دوستانم فوتبال بازی میکنم
I never go shopping. من هیچوقت خرید نمیروم
Sometimes she plays piano for us. گاهی اوقات او برای ما پیانو مینوازد نکاتي در مورد هجي (verb + s)
1- افعالي که به x, ch, sh, s و o ختم ميشوند، به جاي es ، s ميگيرند:kisses, washes, watches, does, boxes

2- افعالي که به y ختم ميشوند و قبل از آن حرف بيصدايي بيايد، y به ies تبديل ميشود:
try, tries hurry, hurries fly, flies
ولي آن دسته از افعالي که به y ختم ميشوند و قبل از آن يک حرف صدادار وجود دارد، تنها يک s ميگيرند: plays, buys, enjoys

Star_69
1391,01,05, ساعت : 23:41
تاپیکها ادغام شدند